A6/14 Masterutredning ved ALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A6/14 Masterutredning ved ALT"

Transkript

1 HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Øystein Wormdal Dato: A6/14 Masterutredning ved ALT Vedlegg: Oversikt over rektorers prioriteringer Oversikt over studenters prioriteringer Utdrag fra forskrift til opplæringsloven Utdrag fra studietilsynsforskriften Oversikt over timetall for skolefag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet Oversikt over andel første- og toppstillinger ved fagseksjoner ved ALT Oversikt over masterstudier ved HiB, HiOA og UiS Tall for opptak til femårig GLU ved UiA og UiT Tall for opptak til og gjennomføring ved integrerte lektorprogram Økonomisk stipulering Utvikling av nye mastertilbud er sentralt for ALT. I strategisk plan for ALT står følgende om satsing på masterutdanning: Mål: «HiST-ALT skal ( ) gi attraktive tilbud innenfor relevante studieprogram på masternivå ved HiST eller i samarbeid med våre partnere. - Vi skal tilby attraktive masterstudier for 1-7. og trinn. - Vi skal forberede på forventet innføring av femårig lærerutdanning med mastergrad ( ) Tiltak: - Vurdere og klargjøre hvilke nye mastertilbud som skal utvikles og sette i gang det langsiktige arbeidet mot akkreditering.» For ALT vil det være svært sentralt fremover å forberede for kommende femårig grunnskolelærerutdanning. Politiske signaler er utvetydige om at grunnskolelærerutdanningen skal bli en femårig masterutdanning, det er kun et spørsmål om når og i hvilken form den kommer. Her er det viktig at ALT er i forkant og har tanker om hvordan en femårig utdanning bør se ut. I dette arbeidet er det naturlig å se på mulige mastersatsinger. Dekan mener at følgende faktorer bør ha betydning for fremtidige prioriteringer: - Studentenes ønsker - Skolenes behov for kompetanse - Muligheter for fellesemner og sambruk av ressurser - Rekruttering og gjennomføring av studenter - Politiske signaler

2 2 HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET I tillegg kommer kriterier av mer obligatorisk art: - NOKUTs kriterier for akkreditering - ALTs personalmessige og økonomiske rammer Vedlagt materiale er ment å belyse de nevnte faktorer. Det er gjennomført studentundersøkelse ved ALT på tredje studieår, hvor studentene er spurt om hvilke mastertilbud de er interesserte i. Videre er det gjennomført spørreundersøkelse med rektorer ved samarbeidsskoler, om hvilken kompetanse de vil prioritere ved tilsetting. Rektorenes innspill, timetall i LK06 og tilsettingskrav etter forskrift til opplæringsloven belyser skolenes behov for kompetanse. Sammenlikning mellom mastertilbud ved andre institusjoner viser at det er mulig med fellesemner og felles deler ved mastere med flere fordypningsretninger. Tall fra GLU ved UiA og UiT, samt tall fra integrerte lektorprogram, viser potensialet for integrert femårig utdanning. Tallene viser at gjennomføringen på integrerte studieprogram er relativt lav, hvilket gjør at dekan innstiller på heller å gå for en master av typen «3+2», det vil si løp hvor studentene først fullfører en bachelorgrad eller tilsvarende og deretter søker opptak til toårig masterprogram. I tillegg kommer NOKUTs kriterier som vi er underlagt. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning gir krav til institusjoner som skal etablere masterstudium. Relevant i sammenhengen er forskriftens kapittel 7 om akkreditering av studier. ALTs personalmessige og økonomiske situasjon er en rammefaktor som legger visse begrensninger på mulige mastersatsinger. Det stilles krav om en viss at fagmiljøet tilknyttet studiet er robust og tilfredsstiller minstekrav mht. første- og toppkompetanse. Videre arbeid: Utvikling av nye mastertilbud må utredes nærmere før det kan fattes endelig beslutning om søknad om akkreditering og eventuell oppstart. Dekanen foreslår følgende: Forslag til vedtak: Avdelingsstyret prioriterer videre satsing på masterstudier av typen «3+2». I det videre arbeidet skal tvungen trinninnretting ikke være førende, og det skal vurderes ulike løsninger for hele spennet fra trinn. Masterstudier med flere fordypningsretninger, men med felles plattform, skal være et mål og et førende premiss i arbeidet. Avdelingsstyret gir dekan fullmakt til å sette ned grupper som skal arbeide videre med planer om masterstudier, herunder å foreta endringer i sammensetning og grunnlag for arbeidsgruppe vedtatt i sak A23/13. Søknad om akkreditering og mulig oppstart vurderes fortløpende i arbeidet.

3 Tilbakemelding fra rektorer om behov og ønsker for kommende masterstudier Utgangspunkt: E-post ble sendt til alle skoler som vi har praksissamarbeid med (76 e-postadresser). svar: 18 rektorer har svart: Av disse har 14 kommentert masterutdanning spesielt. Følgende ønsker ble meldt inn fra rektorene: - Ledelse, matematikk (Halsen ungdomsskole) - Norsk, matematikk, engelsk, spesped (Flatåsen skole) - Spesped, engelsk, matematikk (Klæbu ungdomsskole) - Fagdidaktikk (på barnetrinnet) (Strindheim skole) - Realfag (Strindheim skole) - Basisfag: Norsk, matematikk, engelsk (Sunnland skole) - Matematikk, norsk, engelsk (Utleira skole) - Norsk, engelsk, matematikk (Nardo skole) - Realfag og norsk (Lilleby skole) - Master ikke nødvendig, men ønskelig, ev. i norsk og engelsk (Selbu ungdomsskole) - Norsk, matematikk, spesped, engelsk (Orkanger barneskole) - Realfag, norsk, spesped (Nidarvoll skole) - Etterspør ikke master; spesped, norsk og fagdidaktikk kan være aktuelt (Lade skole) - Grunnleggende lese- skrive- regnekompetanse (Stavset skole) Oppsummering innmeldte fagområder og antall som ønsker dette: Norsk: 9 Matematikk: 7 Engelsk: 7 Spesped: 5 Realfag: 3 Fagdidaktikk: 2 Ledelse: 1 Grunnleggende lese- skrive- regnekompetanse: 1

4 Tilbakemelding fra studenter om behov og ønsker for kommende masterstudier Utgangspunkt: Spørreundersøkelse sendt vha. It s Learning til alle studenter ved ALT (1719 studenter). svar: 240 studenter har svart. Spørsmål til studentene, med oppslutning i prosent: Er du selv interessert i å ta masterutdanning? - Ja, rett etter grunnutdanning: 65,8 % - Ja, men vil jobbe noen år først: 27,9 % - Er ikke interessert i master: 6,3 % Innenfor hvilke tre fagområder tror du det vil være mest behov for masterkompetanse i grunnskolen? Matematikk Spesialpedagogikk/tilpass Norsk Naturfag Engelsk Kroppsøving Samfunnsfag RLE Kunstoghåndverk Musikk Mest behov Nest mest behov Tredje mest behov 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 % Førstevalg Andrevalg Tredjevalg Spesialpedagogikk/tilpasset opplæring 30, ,3 27,9 Matematikk 18, ,3 Norsk 18,8 10,8 15,4 55 Samfunnsfag 11,7 8,3 13,3 66,7 Kroppsøving 11,3 8,8 10,4 69,6 Naturfag 7,5 12,9 13,3 66,3 Engelsk 6,3 5,8 10,8 77,1 RLE 3,3 10,4 8,8 77,5 Kunstoghåndverk 3,3 3,8 7,1 85,8 Musikk 2,1 0,8 8,8 88,3

5 Innenfor hvilke tre fagområder er du mest interessert i å ta master? Spesialpedagogikk/tilpasse Matematikk Norsk Samfunnsfag Kroppsøving Naturfag Engelsk Førstevalg Andrevalg Tredjevalg RLE Kunstoghåndverk Musikk 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mest behov Nest mest behov Tredje mest behov Matematikk 53,8 26,7 8,3 11,3 Spesialpedagogikk/tilpasset opplæring 42,5 12, ,6 Norsk 22,1 22,9 24,6 30,4 Naturfag 11,3 16,3 11,7 60,8 Engelsk 10,4 11,3 14,6 63,8 Kroppsøving 4,2 5,4 8,8 81,7 Samfunnsfag 3,8 5,4 8,3 82,5 RLE 1,3 5 7,9 85,8 Kunstoghåndverk 0,8 1,7 8,8 88,8 Musikk 0,8 1, ,9 Hvilken faktor vil være viktigst for deg ved valg mellom ulike masterutdanninger? - Behov i skolen/ønske hos potensielle arbeidsgivere: 25,4 % - Egen interesse for faget: 64,6 % - Geografisk plassering av utdanning: 3,3 % - Annet: 0,8 % - Ikke besvart: 5,8 %

6 Forskrift av 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova Gjeldende kompetansekrav for undervisning: Det er krav om 60 SP i norsk, matematikk og engelsk for å undervise på ungdomstrinnet (8-10. trinn). Det er foreslått endringer i forskriften som innebærer skjerpede krav for å undervise på de ulike trinn i grunnskolen: - For 1-4. og 5-7. trinn er det foreslått krav om 30 SP i norsk og matematikk - For trinn foreslås kravet om 60 SP i norsk, engelsk og matematikk. Videre er det foreslått krav om 30 SP i alle andre fag unntatt valgfag Saken var ute på høring i august Endringene var varslet å skulle tre i kraft , men saken er fortsatt til behandling i Utdanningsdirektoratet. Utdrag fra gjeldende forskrift til opplæringslova kap. 14 ( lastet ) Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i undervisningsstilling (Opplæringslova 10-1 og 10-3) 14-2.Krav for tilsetjing i grunnskolen a) Tilsetjing i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnskolen 1) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: - Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, og minst 60 studiepoeng vidareutdanning innretta på undervisning på barnetrinnet - Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg - Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan - Faglærarutdanning i praktiske og/eller estetiske fag, jf. nasjonale rammeplanar, eller tilsvarande kompetanse i desse faga. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. 2) Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: - Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan - Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning

7 tilsvarende minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg. - 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. b) Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling på årstrinn, må fylle eitt av desse krava: - Allmennlærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for tilsetjingsfaget - Faglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Yrkesfaglærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning - Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for faget - Førskolelærarutdanning, jf. nasjonal rammeplan, med spesialpedagogisk utdanning tilsvarande minst 60 studiepoeng, dersom hovudoppgåva er spesialundervisning eller behova til elevane gjer slik utdanning ønskeleg - 3-årig faglærarutdanning for tospråklege, jf. godkjent plan. Tilsetjing kan skje for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Endra ved forskrifter 9 juli 2007 nr. 884 (i kraft 1 aug 2007), 4 mars 2008 nr. 214 (i kraft 1 0 aug 2008).

8 Forskrift av 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) HiST har status som høyskole, det innebærer at NOKUT må godkjenne et nytt masterstudium før studiet kan starte opp. Studietilsynsforskriften kapittel 7 oppstiller krav til institusjoner som søker akkreditering av enkeltstudier, herunder masterstudier. Utdrag fra studietilsynsforskriften kap. 7 ( lastet ) Kapittel 7. Akkreditering av studier 7-1.Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering: a) Reglement og styringsordning b) Klagenemnd c) Læringsmiljøutvalg d) Utdanningsplan e) Vitnemål og Diploma Supplement f) Kvalitetssikringssystem. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner fra Kunnskapsdepartementet skal være oppfylt. Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. 7-2.Plan for studiet Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Følgende forhold skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås: a) studiets innhold og oppbygning b) arbeids- og undervisningsformer c) eksamensordninger og andre vurderingsformer. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset nivå, omfang og egenart for studiet.

9 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering. Disse ordningene skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Institusjonen skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKTressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. 7-3.Fagmiljø tilknyttet studiet Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. For de ulike sykluser gjelder i tillegg: a) For første syklus skal minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet være ansatte med førstestillingskompetanse. b) For andre syklus skal minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse. c) For tredje syklus fremgår kravene av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 3-1 tredje ledd. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For de ulike sykluser gjelder i tillegg: a) For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå. b) For andre syklus skal fagmiljøet ha dokumentere resultater på høyt nivå. c) For tredje syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.

10 Timetall i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) inneholder antall undervisningstimer i hvert skolefag, målt i klokketimer. ( lastet ) Tabell 1 Ordinær fag- og timefordeling for elever på trinn skoleåret Kolonne nr Fag/trinn (timer) trinn trinn Sum trinn Med valgfag, timer trinn Med valgfag, timer. Sum grunnskole Uten valgfag, timer trinn Uten valgfag, timer. Sum grunnskole RLE Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk / språklig fordypning Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Valgfag Utdanningsvalg Elevrådsarbeid Fleksibel time Fysisk aktivitet Samlet minstetimetall

11 Utplukk 1-10 med valgfag Kolonne nr. 1 2 Fag/trinn (timer) trinn trinn Sum trinn Med valgfag, timer trinn Med valgfag, timer. Sum grunnskole RLE Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk / språklig fordypning Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving Valgfag Samlet minstetimetall

12 Personalsituasjon ved ALT antall personer i første- og toppstilling Tallene er oppdatert per mars 2014 Nøkkeltall: ansatte med førstekompetanse: 47,2 % av alle ansatte ved ALT per desember 2013 ansatte med toppkompetanse: 6,4 % av alle ansatte ved ALT per desember 2013 Oversikt over faglig personal ved ALT: Totalt antall årsverk årsverk første- og toppstilling årsverk førstestilling årsverk toppstilling Andel i førstestilling i prosent Andel i toppstilling i prosent Fagseksjon Engelsk 6, ,6 RLE 3, ,7 Kroppsøving 6,5 0,5 0,5 7,7 Kunst og håndverk 3,4 0,8 0,8 23,5 Matematikk 19,7 11,7 10 1,7 59,4 8,6 Musikk 3,6 1,6 1,6 44,4 Naturfag 11,6 8,6 8,6 74,1 Norsk 18,9 10,9 6,7 4,2 57,7 22,2 Pedagogikk 20, ,6 14,5 Samfunnsfag 5, ,1 Tegnspråk og tolking 9, ,9 Totalt 109,6 55,1 45,2 9,9 50,7 9,1

13 Studiemodeller for masterstudier ved HiOA, HiB og UiS Det tilbys master som bygger på grunnskolelærerutdanning ved flere universiteter og høyskoler. Her presenteres tre modeller som eksempler. Høyskolen i Bergen Master i utdanningsvitenskap Semester 4. Avhandlingen (22,5) 3. Fordypning del 2 Avhandlingen (22,5) 2. Fordypning del 1 Flerfagsdidaktikk (15stp) 1. Lærerarbeid (10stp) Vitenskapsteori, metoder og akademisk tekstarbeid (20stp) Fordypning 4 valgmuligheter: Pedagogikk fagdidaktikk, matematikk fagdidaktikk, norsk fagdidaktikk, engelsk fagdidaktikk Trinninndeling nevnes ikke GLU-retningslinjer om 15 stp som minste enhet fravikes Oppgave: 45 stp (skjev studiebelastning H/V)

14 Høyskolen i Oslo og Akershus Master i skolerettet utdanningsvitenskap Semester Masteroppgave 2. Fagfordypning 1. Fag, fagdidaktikk og didaktikk Vitenskapsteori og forskningsmetoder Fordypning 9 valgmuligheter: Engelsk, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norskdidaktikk (!), pedagogikk, RLE, samfunnsfag Trinninndeling nevnes ikke GLU-studenter kan få praksis (10 d.) knyttet til fagfordypning og dermed trolig GLUvitnemål etter fire år. Universitetet i Stavanger Master i utdanningsvitenskap Semester 4. Masteroppgave (40stp) 3. Vitenskapsteori og forskningsmetode Forum (5stp) Masteroppgave 2. Fagdidaktisk emne 3 Fagdidaktisk emne 4 1. Fagdidaktisk emne 1 Fagdidaktisk emne 2 Fordypning 4 valgmuligheter: Matematikkdidaktikk, norskdidaktikk, spesialpedagogikk, kroppsøving/idrett (samarbeid UiA og UiT) Trinninndeling nevnes ikke Første år av master kan inngå som valgfag i GLU (4. år)

15 Opptakstall for femårig grunnskolelærerutdanning ved UiA og UiT UiA Søkere totalt Primærsøkere År søkere kvinnelige søkere mannlige søkere Studieprogram Kvinneandel søkere Mannsandel søkere primærsøkere kvinnelige primærsøkere mannlige primærsøkere Kvinneandel primær -søkere tatt opp GLU 1-7 master GLU 5-10 master UiT ,08 22, ,00 25, ,00 20, ,00 5, ,17 19, ,44 5, ,18 33, ,23 30, ,31 38, ,70 41, ,71 35, ,00 40,00 37 Søkere totalt Primærsøkere År søkere kvinnelige søkere mannlige søkere Mannsandel primærsøkere Studieprogram Kvinneandel søkere Mannsandel søkere primærsøkere kvinnelige primærsøkere mannlige primærsøkere Kvinneandel primær -søkere Mannsandel primærsøkere tatt opp GLU 1-7 master GLU 5-10 master ,79 31, ,77 29, ,49 31, ,86 32, ,69 34, ,31 20, ,78 27, ,29 15, ,43 40, ,08 47, ,74 42, ,00 48, ,48 43, ,39 51, ,23 40, ,88 45,12 46

16 Tall for opptak og gjennomføring for femårige integrerte lektorprogram Estimert gjennomføringsgrad lektorprogram Institusjon Studium tatt opp 2008 gjennomført 2013 Beregnet gjennomføringsgrad i prosent Beregnet frafall i prosent NTNU Lektorutdanning i geografi , , Lektorutdanning i realfag Lektorutdanning i samfunnsfag , , Lektorutdanning i språk , , Sum/gjennomsnittlig gjennomføringsprosent NTNU: , , UiB Lektorutdanning i fremmedspråk , , Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk Lektorutdanning i nordisk , , Sum/gjennomsnittlig gjennomføringsprosent UiB: , , UiT Lektorutdanning i realfag , , Lektorutdanning i språk og samfunnsfag , , Sum/gjennomsnittlig gjennomføringsprosent UiT: , , UiS Lektorutdanning i realfag med teknologi , , Sum/gjennomsnittlig gjennomføringsprosent UiS: , , Gjennomsnittlig gjennomføringsprosent alle: , , Forklaring: Beregningen tar utgangspunkt i opptakstall for 2008 og uteksaminerte kandidater i Beregningen er ikke gjennomført på individnivå og tar ikke høyde for studenter med avvikende studieprogresjon, supplerende opptak til høyere årskurs, avkortede studieløp pga. innpassing av fag, etc.

17 Kostnadsstipulering for masterstudier Det er satt opp tre beregninger, med hhv. 0, 20 og 40 % påslag for indirekte kostnader. Økonomisk bæreevne viser seg ved antall studenter som fullfører et påbegynt masterløp. fullførte studenter som kreves for at et mastertilbud skal være økonomisk bærekraftig ligger på 10 til 15. I det følgende sider vises forutsetningene for de ulike beregningene. STIPULERT ØKONOMI FOR MASTER - kategori D: 0 % indirekte kostnader Studiestart 2015 satser fra 2014 Forutsetninger: - Beregnet for opptak av 15 studenter og 100 % fullføring på 2 år - Lønnskostnad inkl 35 % FoU kr 562,00 pr time, snittlønn l.tr. 67 inkl 0 % indirekte kostander - Basisbevilgning pr studieplass kr ,-, kategori D pr student - Av basisbevilgning til studieplasser går 40 % til HA - SPE-produksjon pr student (60 stp) kr ,-, kategori D pr student fullført 1. studieår (60 studiepoeng): Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE-produksjon studenter timer 35 % FoU studieplasser D i stud studieår (60 studiepoeng): Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE-produksjon studenter timer 35 % FoU studieplasser D i stud Veiledning Masteroppgave 30 stp. Veiledning: 60 timer i veiledning pr student Kostnader/inntekter pr studieår samme forutsetninger som ovenfor Skoleår Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE- 35 % FoU studieplasser D produksjon år og 2.år og 2.år og 2.år og 2.år *) SPE-produksjon kommer pr kalenderår, dvs kr i 2017 og kr i 2018 og 2019

18 FINANSIERING AV MASTER pr student Kostnader og inntekter pr inntatt og produsert student, kategori D Forutsetninger: - Opptak og fullført - Lønnskostnad inkl 35 % FoU kr 780,00 pr time, snittlønn l.tr. 67 inkl 40 % indirekte kostander - Basisbevilgning pr studieplass kr ,-, kategori D pr student, minus 40 % til HA vil si kr ,- pr studieplass til ALT - SPE-produksjon pr student (60 stp) kr ,-, kategori D pr student fullført Lønnskostnad Bevilgning kat D SPE-produksjon Resultat studenter pr stud (40 % til HA) pr 60 stp

19 STIPULERT ØKONOMI FOR MASTER - kategori D: 20 % indirekte kostnader Studiestart 2015 satser fra 2014 Forutsetninger: - Beregnet for opptak av 15 studenter og 100 % fullføring på 2 år - Lønnskostnad inkl 35 % FoU kr 675,00 pr time, snittlønn l.tr. 67 inkl 20 % indirekte kostander - Basisbevilgning pr studieplass kr ,-, kategori D pr student - Av basisbevilgning til studieplasser går 40 % til HA - SPE-produksjon pr student (60 stp) kr ,-, kategori D pr student fullført 1. studieår (60 studiepoeng): Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE-produksjon studenter timer 35 % FoU studieplasser D i stud studieår (60 studiepoeng): Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE-produksjon studenter timer 35 % FoU studieplasser D i stud Veiledning Masteroppgave 30 stp. Veiledning: 60 timer i veiledning pr student Kostnader/inntekter pr studieår samme forutsetninger som ovenfor Skoleår Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE- 35 % FoU studieplasser D produksjon år og 2.år og 2.år og 2.år og 2.år *) SPE-produksjon kommer pr kalenderår, dvs kr i 2017 og kr i 2018 og 2019 FINANSIERING AV MASTER pr student Kostnader og inntekter pr inntatt og produsert student, kategori D Forutsetninger: - Opptak og fullført - Lønnskostnad inkl 35 % FoU kr 780,00 pr time, snittlønn l.tr. 67 inkl 40 % indirekte kostander - Basisbevilgning pr studieplass kr ,-, kategori D pr student, minus 40 % til HA vil si kr ,- pr studieplass til ALT - SPE-produksjon pr student (60 stp) kr ,-, kategori D pr student fullført Lønnskostnad Bevilgning kat D SPE-produksjon Resultat

20 studenter pr stud (40 % til HA) pr 60 stp

21 STIPULERT ØKONOMI FOR MASTER - kategori D: 40 % indirekte kostnader Studiestart 2015 satser fra 2014 Forutsetninger: - Beregnet for opptak av 15 studenter og 100 % fullføring på 2 år - Lønnskostnad inkl 35 % FoU kr 780,00 pr time, snittlønn l.tr. 67 inkl 40 % indirekte kostander - Basisbevilgning pr studieplass kr ,-, kategori D pr student, minus 40 % til HA vil si kr ,- pr studieplass til ALT - SPE-produksjon pr student (60 stp) kr ,-, kategori D pr student fullført 1. studieår (60 studiepoeng): Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE-produksjon studenter timer 35 % FoU studieplasser D i stud studieår (60 studiepoeng): Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE-produksjon studenter timer 35 % FoU studieplasser D i stud Veiledning Masteroppgave 30 stp. Veiledning: 60 timer i veiledning pr student Kostnader/inntekter pr studieår samme forutsetninger som ovenfor Skoleår Lønnskostnad inkl Basisbevilgning SPE- 35 % FoU studieplasser D produksjon år og 2.år og 2.år og 2.år og 2.år *) SPE-produksjon kommer pr kalenderår, dvs kr i 2017 og kr i 2018 og 2019 FINANSIERING AV MASTER pr student Kostnader og inntekter pr inntatt og produsert student, kategori D Forutsetninger: - Opptak og fullført - Lønnskostnad inkl 35 % FoU kr 780,00 pr time, snittlønn l.tr. 67 inkl 40 % indirekte kostander - Basisbevilgning pr studieplass kr ,-, kategori D pr student, minus 40 % til HA vil si kr ,- pr studieplass til ALT - SPE-produksjon pr student (60 stp) kr ,-, kategori D pr student fullført Lønnskostnad Bevilgning kat D SPE-produksjon Resultat

22 studenter pr stud (40 % til HA) pr 60 stp

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

A 6/15: Planlegging av søknad til NOKUT om godkjenning av master i engelskdidaktikk

A 6/15: Planlegging av søknad til NOKUT om godkjenning av master i engelskdidaktikk HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Avdelingsstyret møte 16.mars 2015 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: Dekan v/engelskseksjonen Saksframlegg ved: Øystein Wormdal Dato: 16.03.2015 A 6/15: Planlegging

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emner som vil være valgbare ved ALT fra høsten 2013 i fjerde år GLU beskrives i det følgende. Dette har vært forberedt i en arbeidsgruppe bestående av faglige representanter,

Detaljer

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN

NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master. Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene. Kristin Barstad Dekan, HSN NOKUTs konferanse om Krav til etablering av GLU-master Diskusjon om prosessen og skjerpede krav til fagmiljøene Kristin Barstad Dekan, HSN Gardermoen, 16. Februar 2016 FUSJONSPROSJEKTET, STYREVEDTAK: 8

Detaljer

Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap

Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap Internt notat Journalnr: Dato: 28.08.2013 Notat om godkjenning av søknad om akkreditering av masterstudium i utdanningsvitenskap 1. Strategi og faglig prioritering I strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven med merknader Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2016 Noen hovedpunkter Studieåret

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere VEDLEGG 1 Saksbehandler: Lasse Skogvold Isaksen/ Margret Hovland Deres dato: Deres ref.: Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep. 0032 Oslo er bedt av departementet i brev av den 21. oktober

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak)

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak) Til avdelingsstyret LU her Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 14.06.2016 SAK 41/16 Studiemodeller

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu

LLN EFTERÅRSKONFERENCE oktober Lysebu LLN EFTERÅRSKONFERENCE 2014 6. oktober Lysebu Hva skjer med norsk læreruddannelse? Dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder Dekan Kristin Barstad, Høgskolen i Buskerud og Vestfold UNIVERSITET- OG HØGSKOLAR

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2013/14 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2015 Noen hovedpunkter I studieåret

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan (Vedtakssak)

SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan (Vedtakssak) Til avdelingsstyret Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 20.10.2015 SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 31.10.03 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 095/2003 SAK: ETABLERING AV PROFESJONMASTERSTUDIUM VED AVDELING FOR LÆRER-

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift Ny studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift 1. februar

Detaljer

Utredning om masterstudiene ved HiST ALT

Utredning om masterstudiene ved HiST ALT Utredning om masterstudiene ved HiST ALT Bakgrunn I ledergruppemøte den 10. mars 2008 ble et utvalg bestående av Margret Hovland (programansvarlig), Jon Smidt og Frode Rønning oppnevnt for å utrede mastergradstilbudene

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016

Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016 Velkommen til søkerkurs for andre syklus (Femårig GLU) Tirsdag 26. april 2016 Agenda for dagen Innledning ved Bjørn R. Stensby Rådgivningsprosjekt GLU ved Andreas Snildal NOKUTs kriterier for akkreditering

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 14. september 2013 Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017

Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid. Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Ny studietilsynsforskrift Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid Rådgiver Ingunn Dørve Lillehammer 18. oktober 2017 Tema for bolken Om erfaringene fra NOKUTs tilsyn med universiteter og høgskolers

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Teacher Education for Upper Primary and Lower Secondary School,

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Oslo 6.9.2013. Innledning

Oslo 6.9.2013. Innledning Oslo 6.9.2013. Vitnemål og tilsetting ved overgang fra grunnskolelærerutdanning til masterutdanning etter tre år. Betenkning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning. Innledning

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte

KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven med forskrift Tilsettingskurs januar 2017, nye tillitsvalgte Opplæringsloven med forskrift Opplæringsloven kap 10 - Personalet i skolen Overordnede krav Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB

Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB Ny grunnskolelærerutdanning enda en gang. NRLU, 17 oktober 2014 Jacob Melting, HiB Tidsaspekt ved innføring av GLU i 2020 skal alle grunnskolelærerstudenter begynne på et masterløp. I 2017 tar vi opp første

Detaljer

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v.

Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Tilsetting av lærere kompetansevurdering, stillingskode-/lønnsinnplassering, nye krav om kompetanse i undervisningsfag m.v. Kjersti Myklebust KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 09.12.2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Faglig

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Utdanningsvitenskap

NOKUTs tilsynsrapporter Utdanningsvitenskap NOKUTs tilsynsrapporter Utdanningsvitenskap Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:29 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal Forventninger til institusjonene Andreas Snildal Forventninger om internasjonalisering 1. Forventninger (= krav) til studiestart 2017 2. Forventninger (= formodninger) til krav i ny studietilsynsforskrift

Detaljer

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 22 JUNI 2004 24.06/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro2206.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 22. JUNI 2004 Tilstede

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 22. oktober 2015 Varighet: 14-16 Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal, Christian Bjerke, Odd Eriksen,

Detaljer

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 19.01.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 08.01.10 A 05/10 Organisering av

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 21. april 2016 Varighet: 14.00-16.00 Sted: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Styrerommet Hilde Afdal (leder) Marit Eriksen (UF-medlem)

Detaljer