Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak.."

Transkript

1 Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak../10) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Grunnskolelærerutdanningens innhold Innhold Forskningsforankring Bacheloroppgave Internasjonalisering Praksisopplæring Vurdering og arbeidsformer Generelle regler Vurdering av skikkethet for læreryrket Frammøteplikt og obligatoriske deler av utdanningen Fritak, innpassing og overgangsregler Oppbygging og organisering Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn med vekt på realfag Fagplanene Side 1 av 11

2 1. Innledning Programplanen gjelder for grunnskolelærerutdanningen trinn ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning (HiST ALT) og bygger på de krav og retningslinjer som er gitt i forskrift og lovverk 1. Formålet med lærerutdanninga er ifølge 1 i Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn som følger: Institusjonene skal legge til rette for integrerte grunnskolelærerutdanninger med helhet og sammenheng mellom teori- og praksisstudier, mellom fag og fagdidaktikk og mellom fag. Grunnskolelærerutdanningene skal gi kandidatene solide faglige og didaktiske kunnskaper, kvalifisere for forskningsbasert yrkesutøvelse og for kontinuerlig profesjonell utvikling. Utdanningene skal kjennetegnes av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av. Utdanningene skal sette læreryrket inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. I retningslinjer for hvert fag er det formulert forventet læringsutbytte, som beskriver hva studentene skal kunne og være i stand til etter gjennomført emne. Læringsutbytte er formulert med utgangspunkt i de overordnede beskrivelsene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som beskriver hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat skal ha på ulike nivå i utdanningsløpet. Grunnskolelærerutdanningene er to klart definerte og differensierte utdanninger (jf. forskriften). Det er derfor utviklet to sett med retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene HiST ALT er, sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag forpliktet til å gi et tilbud i samtlige fag som er timeplanfestet i grunnskolen. Dette fordrer et bredt samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Høgskolen i Sør-Trøndelags (HiST ALT) programplaner angir faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. HiST ALTs programplaner er i samsvar med forskrift og nasjonale retningslinjer. Programplanen er vedtatt i høgskolens styre. 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn samt det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Side 2 av 11

3 2. Grunnskolelærerutdanningens innhold Læreryrket er et krevende og komplekst yrke i et samfunn som preges av mangfold og endring. Grunnskolelærerutdanningene skal kvalifisere for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver Innhold Danning HiST ALT skal utdanne lærere med solid profesjonskompetanse og legge til rette for studentens egen danningsprosess. Studiet skal være både personlighetsutviklende og allmenndannende. Gjennom studiet skal studenten utvikle både historiske, estetiske og etiske perspektiver på egen yrkesutøvelse. Studiet skal bidra til utvikling av natur-, samfunns- og kulturforståelse med både lokal og global orientering Bred lærerkompetanse Grunnskolelærerutdanningen for trinn er en profesjonsutdanning. Det innebærer at studenten gjennom studiet skal utvikle identitet og kompetanse til å fungere som gode lærere i dagens og morgendagens skole. HiST ALT legger til rette for at studenten får en utdanning der det legges vekt på: integrering av fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis på en måte som identifiserer og tematiserer grunnleggende og felles utfordringer, slik som verdier, formål, arbeidsog vurderingsformer at studenten skal tilegne seg solide faglige kunnskaper og ferdigheter, noe som inkluderer solid undervisnings- og fagdidaktisk kompetanse begynneropplæring i fagene som utdanningen omfatter kunnskap om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag stimulering av studentens demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon og innsikt i konfliktløsning Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i grunnskolen som er nedfelt i Opplæringsloven. I alle fag skal studenten utvikle kompetanse til å se alle elevers behov og utviklingspotensial og skape et inkluderende fellesskap der alle elever har sin plass. I denne kompetansen inngår å kunne tilpasse undervisningen med hensyn til mangfoldet blant elevene og ta høyde for individuelle, kulturelle, sosiale og kjønnsmessige forskjeller. Side 3 av 11

4 Det flerkulturelle perspektivet I løpet av studiet skal studenten utvikle kompetanse i å legge til rette for barns og unges læring, utvikling og danning i ulike flerkulturelle og flerspråklige kontekster. Læreren må ha kunnskap og forståelse for det flerkulturelle samfunnet. Det innebærer forståelse for og ferdigheter til å håndtere flerkulturalitet som en positiv ressurs og kjennskap til de utfordringer og problemer integrering skaper i det norske samfunnet. Forståelse for det flerkulturelle innebærer kunnskaper om samene som urfolk, om de nasjonale minoritetene som har bodd i Norge i lang tid, og om de nye innvandringsgruppene som har kommet til Norge i løpet av de siste årene. I tillegg skal studenten ha bevissthet om at kulturelle forskjeller innebærer mer enn etnisitet, og at det fins ulike kulturer basert på for eksempel sosiale og kjønnsmessige forskjeller. Kulturkunnskap er en del av utdanningen og innebærer et kulturperspektiv både på egen og andres kulturer. Den flerkulturelle dimensjonen skal komme til uttrykk i alle fagene Samiske forhold og samiske elevers rettigheter Samene har status som urfolk i Norge og har med det oppnådd særrettigheter. Lærere skal ha kunnskaper om det samiske for å kunne ivareta opplæring om samisk historie, kultur, situasjon i dag og om samiske barns retter. Opplæring for samiske elever står i en særstilling i norsk grunnopplæring. Lærerstudenter må derfor ha kunnskap om det samiske innholdet i de nasjonale læreplanene Vurdering Vurdering er nært knyttet til læringsarbeid og omfatter vurdering for og av læring. Gjennom lærerstudiet skal studentene møte ulike former for vurdering. De skal kunne utvikle og formulere læringsmål for egen læringsprosess individuelt og i gruppe. Individuelt og sammen med sine medstudenter skal studenten kunne utvikle konkrete læringsmål for elevers læring og kommunisere tydelige mål for opplæringen. I tilknytning til praksisopplæringen skal studenten lære å gi relevante tilbakemeldinger og legge til rette for elevenes egen- og kameratvurdering. Studenten skal også få erfaring med å vurdere egne, medstudenters og elevers læringsutbytte, og begrunne vurderingen. Gjennom studiet og i praksisopplæringen skal studenten utvikle ferdigheter i å bruke resultater fra ulike prøver, kartleggingsverktøy og kvalitetsvurderingssystemer som verktøy for oppfølging av læring Forskningsforankring Grunnskolelærerutdanningen trinn ved HIST ALT er forskningsforankret. De som underviser ved utdanningen er selv aktive forskere, eller knyttet til fagmiljøer som driver aktiv forskning på områder som er relevante for grunnskolen. Studenten skal utvikle analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon slik at de som framtidige lærere kan holde seg orientert om forskningsresultater som angår skolen og skolens virksomhet. Studenten vil møte forskningen i undervisingen gjennom de undervisningsmetodene som benyttes, det faglige innholdet det arbeides med og mulighet for deltakelse i FoU-prosjekter ved avdelingen. Studenten vil gjennom oppdrag og oppgaver bli engasjert i å oppøve vitenskapelige arbeidsformer, evne til kritisk tenkning og til å benytte seg av anerkjent, forskningsbasert kunnskap. I Side 4 av 11

5 arbeidet med denne typen oppgaver skal studenten også sette seg inn i forskningsmetoder og vitenskapsteori Bacheloroppgave Som en obligatorisk del av studiet, skal studenten i løpet av tredje studieår, skrive en selvstendig bacheloroppgave. Arbeidet med oppgaven og innføring i vitenskapsteori og metode utgjør 15 studiepoeng av faget pedagogikk og elevkunnskap. Det gis karakter på bacheloroppgaven, og karakteren vil framgå av studentens vitnemål. Bacheloroppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studenten skal formulere og belyse en valgt problemstilling. Gjennom oppgaven skal studenten reflektere over sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet og koble teori og praksis. Oppgaven skal være profesjonsrettet. Det innebærer at den skal knyttes til undervisning i grunnskolen, eller til andre sider ved skolens virksomhet. Tematisk skal bacheloroppgaven forankres i studentens undervisningsfag de tre første årene og i faget pedagogikk og elevkunnskap. Hvilke undervisningsfag som er aktuelle, framgår av kapittel 4.1 og 4.2. Ulike faggrupper i grunnskolelærerutdanningene samarbeider om bacheloroppgaven og studentens valg av tema vil være bestemmende for hvem som veileder. Valg av tematisk forankring for oppgaven gjøres i hovedsak i slutten av 2. studieår Internasjonalisering HiST ALT anser det som viktig at studenten kan ta deler av sin utdanning i utlandet. Det legges til rette for at studenten kan ta deler av sin praksis ved en internasjonal grunnskole, eller ta (deler av) et semester ved en utenlandsk institusjon som tilbyr lærerutdanning. I tredje studieår tilrettelegges mulighet for praksis i utlandet som en del av internasjonaliseringen. I fjerde studieår legges fagene over ett semester for å muliggjøre studentutveksling i høstsemesteret. Internasjonalisering skal også være en del av den undervisningen som gis ved HiST ALT. Det gir seg blant annet uttrykk i at den flerkulturelle dimensjonen og engelskspråklig pensumlitteratur avspeiles i alle fag. Det skal fastsettes vilkår for at studenten får godkjent opphold i utlandet som del av fagstudiet og/eller av praksisopplæringen. Det legges opp til et utstrakt samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag Praksisopplæring Praksis skal være relevant for og integrert i fagene, og er å betrakte som en læringsarena på samme måte som undervisningen ved institusjonen. Institusjonen skal sikre at studenten får undervise i fag som de har hatt opplæring i. Side 5 av 11

6 Praksis skal være en arena for systematisk læring og utprøving ved at praksislærer i samarbeid med HiST ALT tilrettelegger for læring og øvingssituasjoner for studenten. Tidlig i studiet skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærere og faglærere i lærerutdanningen, og i samarbeid med medstudenter. Etter hvert skal studenten ta et mer selvstendig ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Læringsutbytteformuleringene må forstås i lys av progresjonen i praksisopplæringen. I løpet av utdanningen skal studenten møte ulike typer praksis. Fagplanen for praksis angir hovedtema som er knyttet til hver av praksisperiodene i alle fire årene, samt en mer detaljert informasjon om praksisopplæring Organisering og omfang Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Den inngår som en integrert del av alle fagene i utdanningene. Omfanget av praksisopplæringen er 100 dager fordelt over fire år: 60 dager i løpet av de to første studieårene, og 40 dager i løpet av de to siste studieårene. Forberedelser og etterarbeid til praksis skal ikke inngå i de 100 dagene. Praksisopplæringen skal være i grunnskolens trinn. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, og den skal være tilpasset studentens fagvalg i alle studieårene og knyttet til ulike deler av skolens virksomhet. Gjennom undervisningen på grunnskolelærerutdanningen er det en intensjon at studenten kan få tilgang til praksisfeltet som forskningsarena i tilknytning til faglige oppdrag. Praksis bør organiseres på en fleksibel måte slik at kontakt mellom høgskolen og praksisskolene kan opprettholdes også utenfor de fastlagte praksisperiodene trinn og trinn med realfag Høst Vår Trinn 1. studieår 15 dager 15 dager trinn 2. studieår 15 dager 15 dager trinn 3. studieår 10 dager 10 dager trinn 4. studieår 10 dager 10 dager trinn Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått ved slutten av hvert studieår. Utfyllende bestemmelser om hvor mange ganger en student kan gjennomføre en praksisperiode er nedfelt i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Semesterplan for praksisopplæring lages for hvert semester. Semesterplanen inneholder en mer detaljert beskrivelse av hvordan læringsutbytte i de enkelte fagene skal oppnås i praksis Vurdering og arbeidsformer HiST ALT legger vekt på at studenten skal møte og få innsikt i de arbeids- og vurderingsformer som brukes i skolen. Fagene, både i skolen og som vitenskapsdisipliner, er ulike og har ulike arbeidsmåter. Det er viktig at dette gjenspeiles i de ulike fagene i lærerutdanningen. Vurderings- og arbeidsformer for fagene er beskrevet i fagplanene for de enkelte fagene. I utarbeidelsen av fagplanene er det lagt vekt på at studenten i fagene skal møte vurdering både underveis og til slutt i studieenhetene se sammenheng mellom praksis og teori og mellom fag oppleve varierte vurderingsformer tilpasset målene og arbeidsformene i studiet Side 6 av 11

7 bli kjent med aktuelle vurderingsformer i grunnskolen få veiledning og støtte i sin egen læring og personlige utvikling Side 7 av 11

8 3. Generelle regler 3.1. Vurdering av skikkethet for læreryrket Institusjoner som utdanner lærere, er forpliktet til å foreta vurdering av studentens skikkethet for læreryrket før det utstedes lærervitnemål. Skikkethetsvurderingen gjelder alle studenter og skal skje gjennom hele studiet. Dersom det reises tvil om en students skikkethet, skal saken behandles i en egen skikkethetsnemnd. Departementet har fastsatt forskrifter for skikkethet i lærerutdanninga. Forskriftene og prosedyrer i forbindelse med skikkethetsvurdering finnes på avdelingens nettsider. Alle studenter må levere politiattest hvert tredje år. Attesten må være levert før studenten kan starte en ordinær praksisperiode Frammøteplikt og obligatoriske deler av utdanningen Avdelingen har regler for frammøte og studiegang. Praksisopplæringen er obligatorisk. Når det gjelder fagopplæringen, er hovedprinsippet at studiedeltaking ikke er obligatorisk. Enkelte deler av undervisningen og studieoppleggene har imidlertid obligatorisk studiedeltaking. Dette gjelder deler av fagopplæringen som vanskelig kan prøves ved ordinær eksamen, og som i seg selv gir en vesentlig kompetanse som er en viktig del av formålet med utdanningen. Eksempler på emner, områder og elementer i studiet der det kan stilles krav om obligatorisk oppmøte, er: ulike typer tema- og prosjektarbeid diskusjoner og refleksjoner om etikk- og verdispørsmål aktiviteter som krever samhandling studenten imellom samarbeid og kommunikasjonstrening ulike typer estetisk virksomhet studievurdering Hvilke emner, områder og elementer av studiet som er obligatoriske, går fram av studieplan eller fagplanene for det enkelte fagene. De obligatoriske delene framgår for øvrig også av semesterplanene. Studenter som ikke har oppfylt kravet til obligatorisk studiedeltaking, vil ikke kunne få karakter i faget. Avdelingen forventer at studenten møter presist og deltar aktivt gjennom hele læreprosessen, både i den obligatoriske delen av undervisningen og i den delen der studenten frivillig velger å delta. Det er frammøteplikt til all praksisopplæring i grunn- og videreutdanning. Studiedeltaking i praksis godkjennes når fraværet ikke overstiger 15 % per studieår Fritak, innpassing og overgangsregler Godskriving og forhåndsgodkjenning av annen utdanning er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler, kapittel og 3-5. Fritak for eksamen eller prøve er hjemlet i Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, 5. Side 8 av 11

9 Fritak fra eksamen eller prøve Bestått eksamen i en studieenhet som bygger på rammeplan og nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen gir rett til fritak fra eksamen i samme studieenhet ved flytting til en annen utdanningsinstitusjon. Tidligere utdanning som i hovedtrekk faller sammen med obligatoriske emner i grunnskolelærerutdanningen, kan gi grunnlag for fritak av tilsvarende deler av studiet. Fritak fra en av målformene i norsk I grunnskolelærerutdanningen for trinn kan det gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. Fritak skal føres på vitnemålet. Søknad om fritak fra eksamen eller prøve og vurdering i en av målformene i norsk skal sendes skriftlig til studieadministrasjonen Vilkår for fritak og innpassing av fag (Ref. Rundskriv F-05-10) Utdanning fra andre høgskoler eller universitet kan gi grunnlag for fritak eller innpassing i grunnskolelærerutdanningen. Fag som innpasses må enten være undervisningsfag i grunnskolen eller skolerelevante fag (maksimalt 30 studiepoeng) og skal som hovedregel inneholde fagdidaktikk og praksisopplæring. Med undervisningsfag menes i forskriften lærerutdanningsfag som tilsvarer skolefag i gjeldende lærerplan for grunnskolen (fag som er timeplanfestet). Med skolerelevante fag menes fag som er relevante for undervisning i grunnskolen og som tilbys av lærerutdanningene, men som ikke er undervisningsfag i skolen. Skolerelevante fag må være rettet mot funksjoner og oppgaver som grunnskolen skal ivareta. Hva som kan være skolerelevante fag, kan endres over tid. Med bakgrunn i forskrift og nasjonale retningslinjer er det opp til den enkelte lærerutdanningsinstitusjonen å avgjøre hvilke fag som kan innpasses som del av grunnskolelærerutdanningen og hvilke fag som godkjennes som skolerelevante fag. Søknad om innpassing skal sendes skriftlig til studieadministrasjonen. Utfyllende bestemmelser for innpassing av fag er under utarbeidelse Overgangsordning mellom utdanningene Grunnskolelærerutdanningene er definert som to utdanninger. Studenter som ønsker overgang til den andre utdanningen, må søke ordinært opptak til nytt løp (1.-7. trinn eller trinn), og kan deretter søke om godskriving/innpassing av tidligere avlagte fag og/eller emner. Omfanget av godskriving kan variere, avhengig av hvor store deler av tidligere gjennomførte fag som er felles i de to utdanningene. Utfyllende bestemmelser for overgangsordninger er under utarbeidelse. Side 9 av 11

10 4. Oppbygging og organisering 4.1. Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn 1. og 2. studieår Praksisopplæring, 60 dager Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng (15 studiepoeng hvert år) Norsk, 30 studiepoeng Matematikk, 30 studiepoeng Valgt undervisningsfag, 30 studiepoeng 3. studieår Praksisopplæring, 20 dager Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng Valgt undervisningsfag, 30 studiepoeng 4. studieår Praksisopplæring, 20 dager Valgt undervisningsfag, 60 studiepoeng. Eventuelt to fag på 30 studiepoeng, hvorav ett kan være et skolerelevant fag på 30 studiepoeng Studiemodell grunnskolelærerutdanning trinn 4. år* Ett emne på 60 studiepoeng, eller to emner på 30 studiepoeng eller Mastergrad i Matematikkdidaktikk eller Norskdidaktikk 1. studieår 3. år Pedagogikk og elevkunnskap, Inkludert bacheloroppgave 2. år 1. år Pedagogikk og elevkunnskap, (15 stp i 1. år, 15 stp. i 2. år) Matematikk 1, (15 stp i 1. år, 15 stp. i 2. år) Valgbart emne, : Engelsk 2 Kunst- og håndverk 2 Kroppsøving 2 Norsk 1, (15 stp i 1. år, 15 stp. i 2. år) * Studieprogrammet vedtas i avdelingsstyret hver vår og kan variere fra år til år. Matematikk 2 Naturfag 2 Norsk 2 Valgbart emne, : (15 stp i 1. år, 15 stp. i 2. år) Engelsk 1 Kunst- og håndverk 1 Kroppsøving 1 Naturfag 1 Musikk Timeplanmodell trinn, 1. og 2. studieår PEL Norsk Matematikk Valg Studieår Emner høst vår høst vår høst vår høst vår 1. studieår Studiebelastning 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2. studieår Studiebelastning 7,5 7, ,5 7,5 Side 10 av 11

11 4.2. Grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn med vekt på realfag 1. og 2. studieår Praksisopplæring, 60 dager Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng (15 studiepoeng hvert år) Norsk, 30 studiepoeng Matematikk, 30 studiepoeng Naturfag, 30 studiepoeng 3. studieår Praksisopplæring, 20 dager Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng Valg mellom Matematikk 2 og Naturfag 2, 30 studiepoeng 4. studieår Praksisopplæring, 20 dager Valgt undervisningsfag, 60 studiepoeng. Eventuelt to fag på 30 studiepoeng, hvorav ett kan være et skolerelevant fag på 30 studiepoeng Studiemodell grunnskolelærerutdanning trinn med vekt på realfag 4. år* Ett emne på 60 studiepoeng, eller to emner på 30 studiepoeng eller Mastergrad i Matematikkdidaktikk 1. studieår 3. år Pedagogikk og elevkunnskap,. Inkludert Bacheloroppgave 2. år Pedagogikk og elevkunnskap, Matematikk 1, Valgbart emne, : Matematikk 2 Naturfag 2 Norsk 1, Naturfag 1, 1. år (15stp 1.år og 15 stp 2.år) (15stp 1.år og 15 stp 2.år) (15stp 1.år og 15 stp 2.år) (15stp 1.år og 15 stp 2.år) * Studieprogrammet vedtas i avdelingsstyret hver vår og kan variere fra år til år Timeplanmodell trinn, 1. og 2. studieår PEL Norsk Matematikk Naturfag Studieår Emner høst vår høst vår høst vår høst vår 1. studieår Studiebelastning 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2. studieår Studiebelastning 7,5 7, ,5 7,5 5. Fagplanene Fagplanene for de enkelte fag er en del av denne Programplanen. Side 11 av 11

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Teacher Education for Upper Primary and Lower Secondary School,

Detaljer

Lærerutdanning trinn 8 13

Lærerutdanning trinn 8 13 Petter Aasen Locally engaged, globally competitive Lærerutdanning trinn 8 13 Oslo 13. april 2011 Rammeplanutvalgene 8-13 1 Hva er og hva innebærer integrerte lærerutdanninger? Rammeplanutvalgene 8-13 2

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn.

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn. Dato: 09. desember 2009 Byrådssak 491/09 Byrådet Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn. LIGA SARK-2000-200900902-31 Hva

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:29 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:35 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR SAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING TRINN 5 10

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR SAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING TRINN 5 10 NASJONALE RETNINGSLINJER FOR SAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING TRINN 5 10 1 Forord Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har fra 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010.

Plan for praksisopplæring ble godkjent i avdelingsstyret 18. juni 2010 og 9. september 2010. Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7.

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. Praksisplanen bygger på Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 av 8.juni 2016, og må ses i sammenheng med

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning trinn

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning trinn Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn Teacher Education for Primary School, Grade 1-7 2013-2017 Studieplanen for 2013-2017 er godkjent

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR SAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING TRINN 1 7

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR SAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING TRINN 1 7 NASJONALE RETNINGSLINJER FOR SAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING TRINN 1 7 1 Forord Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har fra 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Praksismøte 25.august 2016 Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 1 2 Organisering og ledelse av Grunnskolelærerutdanningene GLU1-7 og GLU5-10 Organisasjonskart avd LU: dekan studieleder

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

3. Den enkelte paragraf med merknader og rammeplanutvalgets vurderinger

3. Den enkelte paragraf med merknader og rammeplanutvalgets vurderinger Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn med rammeplanutvalgets merknader og vurderinger 1. Bakgrunnen for ny forskrift Evalueringer har

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen

Programplan for grunnskolelærerutdanning trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn RLE/KRØV ved NLA Høgskolen Programplan for grunnskolelærerutdanningene følger Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10 UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Fakultetsrådet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU 21.09.09 Viktige bakgrunnsdokumenter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009)

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger trinn 1-7og trinn 5-10 ved Samisk høgskole

Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger trinn 1-7og trinn 5-10 ved Samisk høgskole Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger trinn 1-7og trinn 5-10 ved Samisk høgskole 1. Bakgrunn for forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning ved Samisk

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Dei nye grunnskulelærarutdanningane: - Differensiering - Intergrering - Forskingsforankring. Knut Steinar Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund

Dei nye grunnskulelærarutdanningane: - Differensiering - Intergrering - Forskingsforankring. Knut Steinar Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund Dei nye grunnskulelærarutdanningane: - Differensiering - Intergrering - Forskingsforankring Knut Steinar Engelsen, Høgskolen Stord/Haugesund PISA 2010 Our teachers are well educated and well dedicated

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Engelsk år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Målgruppe.

Studieplan 2015/2016. Engelsk år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Målgruppe. Engelsk år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner og tas på fulltid over 2 semestre Innledning Engelsk er et verdensspråk som spiller

Detaljer

Emne: Engelsk 1 (5-10) Kode: 4EN Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Engelsk 1 (5-10) Kode: 4EN Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Engelsk 1 (5-10) Kode: 4EN1 5-10 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Emne: Engelsk 1 (1-7) Kode: 4EN1 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Engelsk 1 (1-7) Kode: 4EN1 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Engelsk 1 (1-7) Kode: 4EN1 1-7 Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer