A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010"

Transkript

1 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene i 3. og 4. studieår 1.1 Innledning Utdanningsaktiviteten (ordinær bevilgning) ved avdelingen studieåret 2009/2010 kan kort oppsummeres slik: Studieprogram Heltidsstudenter (60 studiepoeng) Allmennlærerutdanning Opptak 1. studieår: Allmennlærerutdanning 140 Allmennlærerutdanning med vekt på realfag 60 Allmennlærerutdanning for døve (*se punkt 1.2) - Allmennlærerutdanning og allmennlærerutdanning med vekt på 215 realfag 2. studieår Allmennlærerutdanning og allmennlærerutdanning med vekt på 340 realfag 3. og 4. studieår, videreutdanning, BA to-språklige lærere og mastergradsutdanning Tegnspråk og tolking Tegnspråk årsenhet 20 BA tegnspråk og tolking opptak 1. studieår 20 BA tegnspråk og tolking 2. og 3. studieår 40 Totalt Allmennlærerutdanning for døve Avdelingen har i flere år forsøkt å få i gang en 4-årig allmennlærerutdanning for døve uten å lykkes. Hovedgrunnen til det er at det ikke er godt nok søkergrunnlag. Våren 2008 måtte avdelingen nok en gang avlyse dette studiet og etter søknad til rektor ble disse studieplassene (10) omfordelt til ordinær allmennlærerutdanning. Avdelingen vil i løpet av våren 2009 foreta en grundig gjennomgang med tanke på om det er realistisk å tilby dette studiet i fremtiden og om avdelingen eventuelt bør søke om en permanent omdisponering av studieplassene. Av den grunn er det ikke satt av studieplasser til dette tilbudet i denne omgang, men avdelingen vil komme tilbake til saken i løpet av våren. 1.3 Bachelor faglærerutdanning for tospråklige lærere Avdelingen har ikke fått tildelt ekstra studieplasser til faglærerutdanning for tospråklige lærere for studieåret 2009/2010. Av den grunn vil det ikke bli tatt opp nye studenter på programmet. Vi har imidlertid en del studenter som er i gang med studiet. De vil, som tidligere vedtatt, få tilbud om å velge blant de valgbare emnene på allmennlærerutdanningens 3. og 4. studieår. Sak A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

2 2 1.4 Allmennlærerutdanningens valgbare del, videreutdanning og mastergradsutdanning Som bakgrunn i saken vises det til O-sak fra arbeidsgruppas studiemodell. De forskjellige forslagene er nøye vurdert og danner grunnlaget for den avdelingens forslag til vedtak. Momenter fra arbeidsgruppen Ledergruppen ved avdelingen fattet i møte 25. september 2008 vedtak om at det skulle settes ned en gruppe som skulle se på fagtilbudet i 3. og 4. studieår ved allmennlærerutdanningen. Gruppa fikk følgende mandat: Det settes ned en hurtigarbeidende gruppe som får i mandat å se på hvilke fag vi skal tilby ved avdelingen på kort og på lang sikt, og hvilket omfang det enkelte faget skal ha. Fagtilbudene må vurderes i forhold til ulike studiemodeller. Det må settes av ressurser til arbeidet. Saken legges fram for Avdelingsstyret i løpet av høsten. I påvente av stortingsmelding om ny lærerutdanning (som ventes ved årsskiftet) har gruppen i all hovedsak konsentrert seg om å se på studieprogramtilbudet for kommende studieår og har valgt å utsette diskusjonen om fremtidig studietilbud til stortingsmelding om ny lærerutdanning foreligger. Arbeidsgruppen fremmet forslag om tre ulike modeller for organisering av 3. og 4. studieår på allmennlærerutdanningen. Nedenfor følger en kort oppsummering av gruppens forslag med utfyllende kommentarer fra ledelsen. Dekanen merker seg at linjevalgsmodellen er lagt bort som en mulighet for studieåret 2009/2010. Dette er en interessant modell, men gruppas argumenter om at det ikke er klokt med en så grunnleggende forandring like før en ny stortingsmelding som uansett vil medføre endringer for studieåret 2010/2011, er forståelig. Det vises for øvrig til arbeidsgruppas innstilling som er forelagt avdelingsstyret i orienteringssak O 12/08. Modell 1: Dagens modell beholdes Dagens modell gir i følge arbeidsgruppa stor grad av fleksibilitet der studentene har mulighet til fordypning på 60 studiepoeng i tre ulike emner. Den ivaretar også de krav som stilles til fordypning i følge kompetanseforskriften og den gir et godt grunnlag for avdelingens satsing på mastergrad. At avdelingen ikke tilbyr fordypning i praktiske og estetiske emner utover 30 studiepoeng kan på sikt føre til en svekking av fagmiljøet. Å ha undervisning i emnene over to semestre er positivt i forhold til studentenes modningsprosess i de enkelte emner. Det gir et godt grunnlag for tverrfaglighet og for å arbeide med den enkelte emnene over tid. På den andre siden vil en slik organisering, i følge arbeidsgruppa, føre med seg større utfordringer i forhold til faglig progresjon i de emnene der studentene tar 1-er og 2-er samtidig. Den stiller større krav til planlegging fagseksjonene i mellom i forholdt til innleveringer og ekskursjoner og vil av den grunn også være mindre fleksibel i forhold til å endre allerede vedtatte planer. I tillegg er det et poeng at det er lite gunstig å endre modell like før stortingsmeldingen om ny lærerutdanning kommer som med stor sannsynlighet fører med seg nye endringer. Modell 2: Parallelle løp med mulighet for 2-ere i alle fag Modellen Parallelle løp åpner i tillegg til de tilvalgsfagene vi har i dagens modell opp for 60 studiepoengs fordypning i de fire praktiske/estetiske emnene. Arbeidsgruppen mener at selv om vi åpner opp for flere emner, vil kravene i kompetanseforskriften og avdelingens satsing på mastergrad kunne opprettholdes som før. I tillegg er det positivt at de praktiske og estetiske fagmiljøene styrkes.

3 3 Når det gjelder fordeler og ulemper i forhold til å ha undervisning i emnene over to semestre, viser vi til avsnittet ovenfor da det er de sammen argumentene som gjelder. Modell 3: Halvårsløp med mulighet for 2-ere i alle emner Dekanen mener det er lite hensiktsmessig å nok en gang endre strukturen for emnene i 3. og 4. klasse for neste studieår, da vi vet at det mest sannsynlig kommer ny lærerutdanning fra og med høsten I tillegg til at det ressursmessig sett er krevende med en strukturendring har avdelingen i meget liten grad fått signaler fra studentene om at de er misfornøyde med dagens modell. Dette til tross for at den studiemodellendringen som ble vedtatt for inneværende studieår ble varslet sent. Derfor har avdelingen valgt å ikke gå nærmere inn på de to modellene fra arbeidsgruppen som legger opp til at vi skal gå tilbake til å undervise emnene over ett semester. I følge arbeidsgruppen har også studentene uttrykt bekymring for at store omlegginger kan føre til at de må foreta endringer i allerede planlagte studieløp. Dagens modell er den modellen som samsvarer mest med det studentene ble forespeilet på allmøtene vi hadde våren 2008 i forbindelse med omleggingen. Avdelingens momenter Arbeidsgruppa og ledelsen er i utgangspunktet enige om hovedtrekkene i dagens studiemodell. Inndeling i kjerne- og tilvalgsfag er en hensiktsmessig organisering av den valgbare delen av allmennlærerutdanningen og bør videreføres. Det er også enighet om at alle studentene skal ha mulighet til å kvalifisere seg for ett av avdelingens mastergradsløp innen naturfag, samfunnsfag, norsk og matematikk i løpet av tredje studieår. Arbeidsgruppa har lagt fram tre alternative studiemodeller for studieåret 2009/2010. Ledelsen har gitt signaler på at det, av ressursmessige hensyn, ikke er ønskelig å gå videre med arbeidsgruppas modell 3 og vi står da igjen med to modeller som grunnlag for å vedta studieprogrammet for kommende studieår. Begge modellene legger opp til et utvalg kjerneemner og tilvalgsemner. For 3. studieår er kjerneemnene identiske. For 4. studieår er tilbudet i norsk 2, matematikk 2, samfunnsfag 1, naturfag 1 og engelsk 3 likt. Dagens modell har i tillegg engelsk 1 som kjerneemne, mens det andre forslaget ( Parallelle løp ) har Sosialpedagogikk som tilbud blant kjerneemnene, men ikke engelsk 1. Dagens modell legger opp til at sosialpedagogikk tilbys blant tilvalgsemnene. Modellene er dermed svært like i forhold til tilbudet av kjerneemner. Imidlertid er det kun dagens modell som gir muligheter for fordypning i fagene matematikk, engelsk og norsk. Den største forskjellen mellom modellene, slik avdelingen ser det, går på tilbudet av tilvalgsemner. Hovedsakelig går dette ut på at dagens modell ikke har tilbud om toere i noen av de praktisk-estetiske fagene, mens den andre modellen gir tilbud i alle disse for fjerde studieår. Modellen Parallelle løp opererer med 47 studenter på mastergradene, 12 på spesialpedagogikk og 10 på sosialpedagogikk. Dette kan synes noe lavt, men er nær den fordeling som er i inneværende studieår. Beregningene i Dagens modell, baserer seg på 60 studenter på mastergradene, 25 på spesialpedagogikk og 20 på sosialpedagogikk. Dette er høyere enn dagens fordeling, men vil være en naturlig konsekvens av den satsing mot mastergradene som avdelingen har iverksatt. Det bredere tilbudet i modellen Parallelle løp gjør at vi blir mer utsatt for lav søkning til det enkelte tilbud. Isolert sett kan det ses på som et gode å kunne tilby flest mulig kombinasjoner, men hvis flere av tilbudene ikke kan følges opp på grunn av lav søkning, vil det være negativt og konsekvensene kan bli at mange emner må avlyses eller kjøres med få studenter, noe som igjen økonomisk sett er uheldig.

4 4 Signaler vi må ta hensyn til I forbindelse med avdelingsstyrets behandling av neste års studieprogram er det i tillegg viktig å ta hensyn til følgende momenter: Krav om fordypning i henhold til kompetanseforskrift for tilsetting Kompetanseforskriften for tilsetting i grunnskolen stiller som kjent krav om minimum 60 studiepoengs fagfordypning for undervisning på ungdomstrinnet i fagene matematikk, norsk eller engelsk. Som tidligere sagt ønsker avdelingen å styrke kjernefagene og velger av den grunn å legge til rette for at studentene våre skal ha mulighet til å gå ut med 60 studiepoeng i alle tre emnene. Dette tror vi vil gi oss et fortrinn utad og vil være gunstig for fremtidig profilering av allmennlærerutdanningen på HiST. Dette er også i tråd med arbeidsgruppens anbefaling om å legge inn en føring om at studentene skal ha 60 studiepoeng i minst ett av grunnskolens basisfag uansett studiemodell. Ny lærerutdanning I brevet Ny lærerutdanning. Profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonene, blir institusjonene blant annet bedt om å vurdere: I hvilke fag og på hvilke områder har institusjonen høy faglig kompetanse Hvilke fag og hvilke fagområder ønsker institusjonen å utvikle videre dersom antall fag og fagområder skal reduseres Hvilke institusjoner vil være naturlige samarbeidsparter i en faglig arbeidsdeling Avdelingen vil arbeide med disse og de øvrige problemstillingene i brevet fram til fristen for levering 1. juli Med det studentgrunnlag som er realistisk å forvente kommende studieår, må vi likevel ved fastsettingen av studieprogrammet 2009/2010, gjøre noen valg basert på de signaler som gis i departementets brev (jfr. kulepunktene ovenfor). Satsing på mastergrad I A-sak 20/07 vedtok avdelingsstyret at satsingen på mastergradene skulle videreføres. Dette er mulig med arbeidsgruppas forslag til studiemodell. Den vedtatte satsingen på mastergradene og arbeidet med å rekruttere til masterutdanningene ved ALT, vil imidlertid kunne medføre færre studenter til fordeling på de andre tilbudene i fjerde trinn. Avdelingen har til nå slitt med å fylle opp plassene på mastergradsstudiene. Dette har blant annet gitt seg utslag i at vi i opptaksprosessen har hatt svært mange kvalifiserte søkere slik at det har vært forsvarlig å planlegge oppstart. Problemet har vært at veldig mange av har trukket seg eller svart nei på tilbud om opptak. Dette betyr at avdelingen må ha en stor søkermasse for å sikre at nok antall studenter starter opp. Avdelingen mener at de grep som ble tatt i forhold til å styrke kjernefagene med tanke på rekruttering til mastergradene i forkant av inneværende studieår vil bidra til at søkning og opptak til våre mastergrader vil øke. Usikkerhetene som nevnt ovenfor er vanskelig å forutsi, men avdelingen må ved neste års opptak søke å minimalisere usikkerheten så godt det lar seg gjøre. I tillegg til at administrasjonen skal kvalitetssikre og følge opp søkerne til neste års mastergradsopptak på best mulig måte ber dekanen avdelingsstyret om å vedta at minimumsgrensen for oppstart

5 5 heves i den forstand at alle mastergradsstudier som har under 15 studenter som har takket ja, gjennomgår en særskilt vurdering med tanke på om de skal starte opp eller ikke. Praktiske og estetiske emner I lys av de signaler som foreligger i KDs to brev av 21. oktober 2008, mener avdelingens ledelse at Kunst og handverk peker seg ut som et fagområde der avdelingen bør ha et utvidet tilbud. Av den grunn foreslås det at Kunst og håndverk 2 tas inn igjen som en del av fordypningstilbudet til studentene på 4. studieår. Avdelingen har allerede inngått en samarbeidsavtale med NTNU, noe som i første omgang betyr at studenter på bachelorgrad i kunsthistorie ved NTNU skal ta deler av Kunst og handverk her kommende studieår. Med bakgrunn i hvilken portefølje andre lærerutdanningsinstitusjoner i regionen har, ser ledelsen det som naturlig at avdelingen tar et regionalt ansvar for kunst og handverk i lærerutdanningen. I dette ligger også en vurdering om at det er innen dette fagområdet vi på sikt har størst sjanse for å bli tildelt regionale oppgaver. Når det gjelder Kroppsøving 2 og Musikk 2 ønsker avdelingen å avvente resultatet av den prosessen som pågår i forhold til ny lærerutdanning og departementets satsing på videreutdanning for lærere, før eventuelle endringer gjøres. Opprinnelig tilbud om 30 studiepoeng innen musikk og kroppsøving videreføres derfor studieåret 2009/2010. Som tidligere nevnt har avdelingen ikke stort nok studentgrunnlag til å opprettholde alle tilbudene. Ledelsen foreslår av den grunn at emnet Mat og helse 1 ikke lyses ut for studieåret 2009/2010. Det er på sikt vanskelig å se for seg at dette er et emne avdelingen skal satse på i tråd med de føringer som gis fra KD. Seksjonens størrelse, muligheten for å bygge et sterkt fagmiljø og timetallet som tilbys i skolen innenfor dette faget, tilsier også at dette er det tilbudet som avdelingen både kan og bør nedprioritere. Studentgrunnlagets betydning for valg av modell Tallgrunnlaget for beregning av studenttallene som arbeidsgruppa legger frem er for høyt i alle modellene. Basert på erfaring fra flere år, kan vi i beste fall regne med ca. 170 studenter i tredje år og ca. 150 i fjerde år, men vi kan lett ende opp med 160 og 120. Dette vil naturligvis ha stor innflytelse på hvilke emner som kan tilbys. I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til det antall etter- og videreutdanningsstudenter vi kan forvente fremover, jfr. departementets brev av 21. oktober 2008 Kompetanse for kvalitet. Det er naturlig å tenke seg at mange søkere til videreutdanning nok kommer til å søke på studier der de får økonomisk støtte og frikjøp for å studere, i stedet for å søke opptak på våre ordinære emner. Dette vil ha stor betydning for hvor stort studentgrunnlaget vårt blir fremover. Dersom vi i all hovedsak mister videreutdanningsstudenten, vil vi ende opp med kun i overkant av 100 studenter på fjerde studieår. Vi viser for øvrig til vedlegg 1 i saken, som inneholder en oversikt over forventet antall studenter på de ulike emnene. Oppsummering Usikkerheten rundt studenttallet alene krever prioriteringer. I tillegg vet vi at lærerutdanningsinstitusjonene utfordres på bedre arbeidsdeling og profilering av fagportefølje. Det forventes samordning og konsentrasjon om noen utvalgte områder. Det er dekanens vurdering at det ikke er studentgrunnlag et fagtilbud med 60 studiepoengs fordypning for alle praktisk-estetiske fag slik det er lagt inn i modellen Parallelle løp. Men som før nevnt er modellene likt oppbygd. Forskjellene går i hovedsak ut på i hvor stor grad det skal åpnes for

6 6 fordypninger i praktisk-estetiske fag eller teorifagene. Likhetene mellom de to modellene påpekes også av arbeidsgruppa. Dekanen ønsker også å følge opp den tenkning som ligger til grunn i modellen Parallelle løp i fastsettingen av studieprogrammet for 2009/2010. Dette innebærer en noe større differensiering av tilbudet av tilvalgsemner. Samtidig må det opereres med et utvalg emner som det er søkergrunnlag for. Satsingen på mastergradene skal fortsette. Kompetanseforskriften gir klare føringer på hvilke fag det kreves fordypning innenfor. De samme fagene er tilgodesett med flest midler i Kompetanse for kvalitet. Det er strategisk riktig at avdelingen følger opp disse satsingene i sin virksomhet. Dette lar seg ikke kombinere med et tilbud om 60 studiepoeng innenfor alle fag som tilbys i tredje og fjerde studieår. Forslag til fagtilbud vil av den grunn inneholde noen endringer i forhold til dagens modell. For hele studieprogrammet, henvises det forøvrig til punkt 2 i vedtaksforslaget.

7 7 Forslag til vedtak Med forbehold om at stortingsmelding om ny lærerutdanning ikke fører med seg vesentlige endringer med virkning fra og med studieåret 2009/2010, viser dekanen til overstående gjennomgang og fremmer følgende forslag til vedtak: I. Opptakstall høsten 2009 (studier via Samorda opptak) Studieprogram Opptakstall Allmennlærerutdanning 140 Allmennlærerutdanning med vekt på realfag 60 Tegnspråk årsenhet 15 Bachelor i tegnspråk og tolking 20 Med bakgrunn i at avdelingen de siste årene ikke har hatt et godt nok søkergrunnlag til å starte opp 4-årig allmennlærerutdanning tilrettelagt for tegnspråkbrukere, vil dekan våren 2009 foreta en grundigere gjennomgang av hvorvidt det er grunnlag for videreføring av studiet eller om avdelingen skal søke om omdisponering av studieplassene. II. Studieprogram allmennlærerutdanningens 3. og 4. studieår og videreutdanning studieåret 2009/ klasse allmennlærerutdanning Kjernefag Tilvalgsfag Engelsk 1 Engelsk 2 Kroppsøving 1 Matematikk 2 Kunst og håndverk 1 Naturfag 2* Naturfag 1* Norsk 2 Musikk 1 Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 2 KRL 2 KRL010** * Grunnen til at Naturfag 2 ligger som kjernefag og Naturfag 1 ligger som tilvalgsfag er kun en teknisk sak for å gi studentene på fjerde studieår på allmennlærerutdanning med vekt på realfag mulighet til å velge blant de øvrige tilvalgsfagene. ** KRL010 går utenom ordinær undervisningstid og kan velges av alle studenter. Dette emnet vil sammen med KRL2 gi studentene 60 stp. fordypning innen KRL. I tillegg kan studentene velge følgende emner i kombinasjon med hverandre: Norsk 2 Matematikk 2 4. klasse allmennlærerutdanning Studentene som skal opp på 4. studieår kan i tillegg til å velge blant 3. klasseemnene, ta første år av en mastergrad eller velge fordypning innen følgende emner: Kjernefag Tilvalgsfag Engelsk 3 Kunst og håndverk 2 Sosialpedagogikk

8 8 1. år i en mastergrad innen: Matematikkdidaktikk Norskdidaktikk Naturfagsdidaktikk Samfunnsfagsdidaktikk Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk (mastergrad i pedagogikk, med fordypning i spesialpedagogikk) 3. studieår allmennlærerutdanning med vekt på realfag Kjernefag Tilvalgsfag Matematikk 2 Naturfag 2* Naturfag 1* * Grunnen til at Naturfag 2 ligger som kjernefag og Naturfag 1 ligger som tilvalgsfag er kun en teknisk sak for å gi studentene på realfagslinjen mulighet til å velge blant de øvrige tilvalgsfagene. 4. studieår allmennlærerutdanning med vekt på realfag Kjernefag Tilvalgsfag Matematikk 2 Kroppsøving 1 Naturfag 2 Kunst og håndverk 1 KRL 2 KRL010* Musikk 1 Samfunnsfag 2 Sosialpedagogikk * KRL010 går utenom ordinær undervisningstid og kan velges av alle studenter. Dette emnet vil sammen med KRL2 gi studentene 60 stp. fordypning innen KRL. 1. år i en mastergrad innen: Matematikkdidaktikk Naturfagsdidaktikk III. Mastergradsutdanning minimumsgrense for oppstart Avdelingsstyret ber om at opptaksprosessen i forbindelse neste års opptak til mastergradene kvalitetssikres så godt som overhode mulig med tanke på å sikre at avdelingen har nok studenter til at det er ansvarlig å starte et mastergradsstudium. Avdelingsstyret ber videre dekan om at mastergrader som ser ut til å få færre enn 15 studenter (jasvar) gjennomgår en nøye vurdering med tanke på om de skal startes opp eller ikke.

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 09.12.2008 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. desember 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Faglig

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere VEDLEGG 1 Saksbehandler: Lasse Skogvold Isaksen/ Margret Hovland Deres dato: Deres ref.: Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep. 0032 Oslo er bedt av departementet i brev av den 21. oktober

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. desember 2009 Korrigert i avdelingsstyremøte (sak A08/10, 2b.)

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. desember 2009 Korrigert i avdelingsstyremøte (sak A08/10, 2b.) HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.12.09 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. desember 2009 Korrigert i avdelingsstyremøte 02.03.2010 (sak A08/10, 2b.) Tilstede fra Avdelingsstyret:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 19.01.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 08.01.10 A 05/10 Organisering av

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emner som vil være valgbare ved ALT fra høsten 2013 i fjerde år GLU beskrives i det følgende. Dette har vært forberedt i en arbeidsgruppe bestående av faglige representanter,

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo 14. september 2013 Høring - Forslag til forskriftsendringer Krav til

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

Vår saksbehandler Øyvind Steinslett Deres dato: Deres referanse: 05/2983

Vår saksbehandler Øyvind Steinslett Deres dato: Deres referanse: 05/2983 Vår dato: 22.11.05 Vår referanse Vår saksbehandler Øyvind Steinslett Deres dato:25.10.05 Deres referanse: 05/2983 Høgskoleadministrasjonen v/may Lisbeth Lande Statsbudsjettet 2007 Satsingsforslag utenfor

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Gruppe 2 Grunnskolelærerutdanningene i Stavanger Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Oppmøte i gruppen, tirsdag 01.12 og tirsdag 08.12:

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

EVU konferansen 2015

EVU konferansen 2015 EVU konferansen 2015 Utviklingen for statlig videreutdanning av lærere Antall studier i strategien 172 tilbud i studiekatalogen for innværende år I tillegg frikjøpte plasser på en rekke «Andre studier»

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Desember 2013 Noen hovedpunkter I 2012/13

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

A 11/06 Studiepoengsproduksjon i den obligatoriske delen av allmennlærerutdanningen

A 11/06 Studiepoengsproduksjon i den obligatoriske delen av allmennlærerutdanningen Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Øyvind Steinslett Dato: 28.02.06 A 11/06 Studiepoengsproduksjon i den obligatoriske delen av allmennlærerutdanningen Vedlegg: Innkomne forslag fra seksjoner

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige. Studiepoeng: 180. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet

Studieplan 2017/2018. Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige. Studiepoeng: 180. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige Studiepoeng: 180 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang som tilvarer tre år som fulltidsstudium på høgskolenivå. De enkelte

Detaljer

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat

Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 22 JUNI 2004 24.06/KK I:Avdstyre/2004/protokoll/apro2206.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 22. JUNI 2004 Tilstede

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

A6/14 Masterutredning ved ALT

A6/14 Masterutredning ved ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 17.3.2014 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Øystein Wormdal Dato: 10.3.2014 A6/14 Masterutredning ved ALT Vedlegg: Oversikt

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

A 42/05 Foreløpig studieprogram for studieåret , allmennlærerutdanning 3. og 4. studieår og

A 42/05 Foreløpig studieprogram for studieåret , allmennlærerutdanning 3. og 4. studieår og Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 23.11.05 A 42/05 Foreløpig studieprogram for studieåret 2007-2008, allmennlærerutdanning 3. og 4. studieår og I. INNLEDNING Studentenes

Detaljer

INNSPILL TIL KUF- KOMITEENS BEHANDLING AV ST.MELD. 20 ( ): PÅ RETT VEI.

INNSPILL TIL KUF- KOMITEENS BEHANDLING AV ST.MELD. 20 ( ): PÅ RETT VEI. SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen v/ Håheim Oslo 24.mai 2013 INNSPILL TIL KUF- KOMITEENS BEHANDLING AV ST.MELD. 20 (2012-13):

Detaljer

Stortingsmeldingen om læreren rollen og utdanningen

Stortingsmeldingen om læreren rollen og utdanningen Til Kopi til Fra Dato 2. mars 2009 Saksnr. LS164-08/09 Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk sentralstyremedlem Ingrid Liland Stortingsmeldingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2013-15 INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING Handlingsplanen til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) tar utgangspunkt i Strategiplanen for Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13

Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Skisse til felles nasjonale retningslinjer for lærerutdanninger trinn 8-13 Mål: Lærerutdanninger som er integrerte, profesjonsrettede, forskningsbaserte, praksisnære, relevante, utviklingsorienterte, krevende

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2016 Noen hovedpunkter Studieåret

Detaljer

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?

Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2013/14 av Bjørn Smestad Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2015 Noen hovedpunkter I studieåret

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 06.12.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro0512.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 05.12.06 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 31.10.03 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 095/2003 SAK: ETABLERING AV PROFESJONMASTERSTUDIUM VED AVDELING FOR LÆRER-

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Kontaktinformasjon: Administrativ ansvarlig for opptaket : Andrey Belovodskiy bachelor@isp.uio.no Veiledning bookes via http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/studieveiledning/

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan (Vedtakssak)

SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan (Vedtakssak) Til avdelingsstyret Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 20.10.2015 SAK 36/15 Ressurs- og kompetanseplan

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak:

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak: Fra: Vigdis Nyhus [vigdis.nyhus@ntfk.no] Sendt: 11. november 2014 14:52 Til: Postmottak KD Emne: Svar på høring om endring i opptaksforskriften til høyere utdanning Vedlegg: Saksutskrift - Endring av opptaksforskriften

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 12. mars 2015 Nedleggelse av masterprogrammet «Lesing og skriving i skolen», ref.nr. 2014/13065 Notat datert

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

SAK: Mastersatsing ved AHS

SAK: Mastersatsing ved AHS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 20. november 2008 A-møte: 4. desember 2008 A-sak: 36/08 Saksbehandler: Kirsten Ballo Til Avdelingsstyret Fra dekan Hans-Jørgen Leksen SAK:

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien.

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker 2. Søknadsprosess 3. Gjennomføring Før du søker Hvilke studietilbud kan jeg søke på? Du kan søke om å delta på alle

Detaljer

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre

Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre Byrådssak 1390 /14 Høringsuttalelse til rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk veien videre LIGA ESARK-03-201300286-125 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den 08.07.2014 sendt

Detaljer

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013

Kompetansekrav for lærerstillinger. Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Kompetansekrav for lærerstillinger Seniorrådgiver Per Arne Sæther Utdanningsforbundet Oppland - Hafjell 30. januar 2013 Rettsgrunnlag 1 Opplæringslova 10-1; Kompetansekrav for undervisningspersonell Opplæringslova

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 22. oktober 2015 Varighet: 14-16 Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal, Christian Bjerke, Odd Eriksen,

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Til dekan Tor Hauken Fra Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Oversendelse av studieplan og emnebeskrivelser for nye grunnskolelærerutdanninger 1 7. trinn og 5 10. trinn Instituttet

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 10. november 2011 kl. 11.30 16.00 Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna, styreleder Repr. for UF-personalet Tone Torgrimsby

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak)

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak) Til avdelingsstyret LU her Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 14.06.2016 SAK 41/16 Studiemodeller

Detaljer

Sak: Organisering av de nye grunnskolelærerutdanningene ved dhf

Sak: Organisering av de nye grunnskolelærerutdanningene ved dhf Til: dekan Tor Hauken, dhf Fra: Elaine Munthe, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Sak: Organisering av de nye grunnskolelærerutdanningene ved dhf Forslaget fra IAS til valg av modeller

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet EVU forum UIB 27. okt. 2016 Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet fra 2016-2025 Overordnet om

Detaljer

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU

Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU Ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen Frode Rønning HiST ALT og NTNU PLU 21.09.09 Viktige bakgrunnsdokumenter NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen fra 2006 Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009)

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer