Grunnskolelærerutdanning trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn"

Transkript

1 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Grunnskolelærerutdanning trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid: Heltid Varighet: 8 semestre Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn skal kvalifisere for arbeid som lærer i grunnskolens seks siste trinn og fremme personlig vekst og danning hos studentene. Studiet er en profesjonsutdanning nært knyttet til praksisfeltet og forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnskolen. Forskrift for rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 01. mars 2010, utgjør et forpliktende grunnlag for Universitetet i Stavanger både for tilsatte ved UiS, representanter fra praksisopplæringen og studenter. Emnebeskrivelser som inngår i grunnskolelærerstudiet ved UiS, skal ta utgangspunkt i denne rammeplanen og i de nasjonale retningslinjene for fag i grunnskolelærerutdanningene. Grunnskolelærerstudenter ved UiS kan også velge en 5-årig grunnskolelærerutdanning som gir en mastergrad innen spesialpedagogiske/pedagogiske eller fagdidaktiske emner. Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS samarbeider med tilsvarende utdanninger ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Det vil være mulig å søke overflytting til en av våre samarbeidspartnere eller en annen lærerutdanningsinstitusjon etter de to første årene. Mål for studiet Vårt mål er å utdanne lærere som lærer og lærere som leder. Lærere utdannet ved UiS skal ha faglig grunnlag til å stille viktige spørsmål, tør å utforske og har ferdigheter og kunnskap til å følge opp spørsmål på systematiske måter. Studenter som uteksamineres fra Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS skal ha de beste forutsetninger for å ta fatt på et krevende og komplekst arbeid som lærer i grunnskolen. Utdanningen vil fremme kunnskap og kompetanse for ledelse, undervisning, læring, og for samhandling med barn og voksne. Utdanningen er tuftet på forskningsbasert kunnskap og nært samarbeid med grunnskoler i regionen. Våre studenter skal bli aktive deltakere i undervisning og læring og vil oppleve side 1

2 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn stimulerende læringsmiljøer på universitetet og i samarbeidende grunnskoler. Læringsutbytte Forskrift til Rammeplan for grunnskolelærerutdanning spesifiserer sentrale læringsutbytter for studenter. De er: Kandidaten: har solide faglige og fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen og kunnskap om fagene som skolefag og forskningsfag har kunnskap om arbeid med videreutvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og bruke digitale verktøy i og på tvers av fag kan tilrettelegge for progresjon i de grunnleggende ferdighetene i opplæringen tilpasset elever på trinn har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring I tillegg til disse, skal lærerstudenter utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som følger: KUNNSKAP Kandidaten: har kunnskap om skolens og lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet og om skolens formål, verdigrunnlag, lovgrunnlag, gjeldende læreplaner og ulike elevers rettigheter har kunnskap om læreplanarbeid og om skolen som organisasjon har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster har kunnskap om trinnledelse og trinnmiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter og læringsressurser og om sammenhengen mellom innhold, arbeidsmåter og elevenes forutsetninger har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid har kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv side 2

3 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen FERDIGHETER Kandidaten: kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i og på tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer kan tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse kan tilpasse opplæringen til ulike elevers behov, motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elevene skal nå målene kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere spesielle behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeidsog samfunnsliv involveres i opplæringen GENERELL KOMPETANSE Kandidaten: kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform kan stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole side 3

4 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn Opptakskrav Generell studiekompetanse + Et gjennomsnitt på karakteren 3 eller bedre i norsk, og minimum 3 i matematikk fra videregående skole, samt skolepoeng på minimum 35. Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse. Se Søknad: Via Samordna opptak. Url: Kontakt: telefon: Mer informasjon: Opptaksinformasjon Søking om opptak via Samordna opptak ( Fagplan Kvalifisering til profesjonsutøvelse Grunnskolelærerutdanning ved UiS er en profesjonsutdanning som går over 4 år, eller over 5 år for de som velger å ta en femårig mastergradsutdanning for grunnskolelærere. Lærerprofesjonen er krevende. Lærere må ha god faglig kunnskap, og denne kunnskapen må kunne anvendes med barns læring og utvikling som hovedmål. Derfor må lærere kunne mer enn selve faginnholdet. De må ha ulike former for fagkunnskap som gjør det mulig å legge til rette for og å lede elevers utdanning. Lærerarbeidet forutsetter god kunnskap og innsikt i elevers utvikling og læring, i forståelse av gruppers liv og i forståelse av læreplanutvikling for å lede læring. Utdanningen for arbeid i 5. til 10. trinn vil gi studentene et godt grunnlag til å videreutvikle elevers lese-, skrive-, og regneferdigheter i de skolefagene som studentene velger. Studentene vil også få anledning til å utvikle egen digital kompetanse innen fagene på måter som er relevante for læreres arbeid i trinn Lærerstudentene vil arbeide med tema, arbeidsmåter og vurdering av arbeid som er relevant for denne aldersgruppen, og vil utvikle innsikt i det mangfoldet av muligheter ulike elever representerer. God profesjonsutøvelse forutsetter at utøvere er i stand til å samhandle med barn og voksne på konstruktive måter innenfor ulike faglige og sosiale kontekster. Videre er det en forutsetning at lærere har kunnskap og innsikt i skolens samfunnsoppgave som dannende institusjon. Utdanningen skal sette læreryrket inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. side 4

5 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Profesjonsforståelse handler også om å forstå grunnskoler som organisasjoner i en kommunal og statlig kontekst. Utdanningen skal kjennetegnes av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av. Studieprogrammet vektlegger derfor betydningen av nærmiljøet i skolens virksomhet, og gjennom utdanningen vil studentene bli kjent med andre instanser og læringsarenaer. Likevel er skolen en flerkulturell arena, og lærere skal ha forståelse for hva kultur, etnisitet og identitet innebærer både for egen og andres del. Alle som utdannes til lærere i Norge skal være kvalifisert til å ivareta opplæring om samiske forhold og ha kunnskap om samiske barns rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen. Læringsledelse handler om at lærere er bevisst de ulike valgene de kan ta for å skape gode læringsmiljøer. Engasjement og konsentrasjon er nødvendige forutsetninger for læring. Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS vil derfor fremme studenters kunnskap gjennom erfaring med ulike læreprosesser. Studenter vil få innsikt og erfaring med estetiske læreprosesser og hvordan estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse kan realiseres. Blant annet vil det bli gitt innføringer i drama som metode innen de obligatoriske fagene, som også vil brukes for å støtte arbeidet med formidling og sosiale prosesser og gode læringsmiljøer i skolen Frammøteplikt Utdanning av grunnskolelærere forutsetter at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter, elever og lærere, i utprøving av metoder og begreper, i rollespill, laboratorieøvelser, i framføringer, på ekskursjoner og i grundig arbeid med lærestoff og i systematiske studier av elevers arbeid, tenkning og læring. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Å bli lærer forutsetter aktivt engasjement over tid med medstudenter, faglærere, praksislærere og elever. Profesjonsutdanningen krever derfor at studenter er til stede i undervisningen og i aktiviteter som inngår i studiet. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen. Studenter må gjennomføre alle de obligatoriske arbeidskravene for å kunne ta eksamen i et fag. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for obligatorisk frammøte i grunnskolelærerutdanningene, som finnes på studentnettsiden til instituttet (se Alle 100 dager praksisopplæring pluss for- og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæring er obligatoriske. Vurderingsformer side 5

6 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. For nærmere presisering av vurderingsformer, se emnebeskrivelser for det enkelte emnet. Karakterskala: A - F (A = fremragende, F = ikke bestått). For enkelte emner vil studentene bli vurdert i forhold til bestått/ikke bestått. Symbol Nivåplassering A Fremragende B Meget god C God D Brukbar E Tilstrekkelig F Ikke bestått Vurderingsformene i utdanningen skal legges opp slik at studentene; - møter vurdering både underveis og til slutt i studieenhetene - ser sammenheng mellom praksis og teori og mellom fag - opplever varierte vurderingsformer, tilpasset målene og arbeidsformene i studiet - blir kjent med aktuelle vurderingsformer i grunnskolen - får veiledning og støtte i sin egen læring og personlige utvikling Vurdering i praksisopplæringen Studenter vil få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom praksisperioden er fordelt over to semester, vil studenten få en midtveisvurdering. side 6

7 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Dersom en student risikerer å stryke i en av praksisopplæringsperiodene, vil studenten få et skriftlig varsel om fare for ikke bestått praksis. Praksislærerne vil også oppgi hva det er studenten har spesifikke vansker med, og det vil være mulig for studenten å rette opp disse forholdene. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til. For informasjon om prøver og eksamener, se og "Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger". Vitenskapsteori, metode og bacheloroppgave Studenter skal få innsikt i vitenskapsteori og metode fra første semester og gjennom hele utdanningsløpet. Dette er noe som vil vektlegges som forberedelse til praksisopplæringsperioder, og innen de forskjellige fagene. I tillegg er det ett semester som er spesielt viet undervisning og arbeid med vitenskapsteori, metode og en bacheloroppgave. Dette er lagt til vårsemesteret i det tredje året. Undervisningen i vitenskapsteori og metode det tredje året ligger til faget Pedagogikk og elevkunnskap, og det vil bli vektlagt vitenskapelige metoder som lærere har behov for i deres arbeid i skolen. Systematisk observasjon er en slik metode. Arbeidet med bacheloroppgaven utgjør studiepoeng. Studenten har ansvar for å utvikle problemstilling til oppgaven i samarbeid med faglærer/veileder. Praksisskolene vil samtidig bli oppfordret til å melde inn tema som kan være aktuelle. Dette vil gi studentene mulighet til å utforske spørsmål som er relevante for lærere, og som bygger på utdanningens målsettinger. En nærmere redegjørelse for krav til bacheloroppgaver vil bli gitt i det tredje året av utdanningen. Praksisopplæring Praksisopplæring har en integrerende funksjon i utdanningene og skal utgjøre 100 dager totalt fordelt over alle fire år. I løpet av de to første årene skal studentene ha fullført praksisopplæring tilsvarende 60 dager. Opplæringen vil foregå i skoler som UiS har inngått praksisskoleavtale med. Studenter som utdanner seg til å arbeide i barne- og ungdomsskole skal ha praksisopplæring i begge skoleslag. Hvordan praksisopplæringen organiseres vil kunne variere fra det ene året i studiet til det side 7

8 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn andre. Både organisering og innhold skal støtte studentenes progresjon og utvikling som lærere. Praksisopplæring tar utgangspunkt i de nasjonale retningslinjer for praksisopplæring. Denne er utgangspunkt for å utvikle skolebaserte praksisplaner for den enkelte praksisperiode. Lokale planer utarbeides av skolene i samarbeid med utdanningsinstitusjonen. Internasjonalisering Internasjonale perspektiver ivaretas i utdanningen på flere måter: Det jobbes med å utforme internasjonale perspektiver innen alle fag i utdanningen, ved at man inviterer utenlandske gjesteforelesere, utformer kurs sammen med våre partnerinstitusjoner i utlandet, og holder enkelte forelesninger i fagene på engelsk, hvor både våre studenter og internasjonale studenter deltar. Det forventes at studenter deltar på seminarer med internasjonale forskere som er åpne for grunnskolelærerstudenter. Det vil være mulig å kunne ta noe av praksisopplæringen ved skoler i utlandet Det vil være mulig å ha et internasjonalt semester i tredje eller fjerde studieår. Dette gjelder delstudier i utlandet. For kortere studie- eller praksisopphold i utlandet, se de enkelte emnebeskrivelser Studentene oppfordres til å følge med på muligheter for utveksling eller deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter Alle studenter skal ha erfaring med engelskspråklig litteratur. Studenter skal kunne søke etter relevant internasjonal litteratur i databaser og kunne lese og anvende engelskspråklig forskningslitteratur. Skikkethetsvurdering Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. UiS har ansvar for at faglærere og praksislærere har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å kunne foreta en løpende vurdering av studentenes skikkethet. Vitnemål for fullført grunnskolelærerutdanning forutsetter at studentene er vurdert som skikket for læreryrket. Studenter som viser svakheter i forhold til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i forhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. side 8

9 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet Kriterier ved vurderingen av mangel på skikkethet er at: a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller trinn og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle. g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 3. Vurderingskriterier for lærerutdanningene For mer informasjon, se under lover og forskrifter. Opptakskrav Generell studiekompetanse med en skolepoengsum på 35 eller bedre og karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk. Kvalifikasjoner Grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn kvalifiserer for arbeid i disse trinnene i grunnskolen og i voksenopplæring i grunnskolefag. Etter endt utdanning venter spennende og utfordrende arbeid som lærer i skolen. Det norske samfunnet har stort behov for dyktige lærere. Studiet er yrkesrettet og praksisbasert og tar utgangspunkt i lærerens arbeidsfelt, prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplaner for side 9

10 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn grunnskolen. Studentenes medvirkning i utvikling av studiet For å samordne studiet og sikre koordinering mellom fag og praksis, er det opprettet ulike fora for samarbeid: Fagutvalg Hvert fag i utdanningen har sitt fagutvalg. Faglærer- og studentrepresentanter skal sikre at blant annet innhold, arbeidsmåter og progresjon i faget blir drøftet og evaluert. Fagutvalgene har en sentral rolle i evalueringen av studiet og det enkelte fag. Minst ett møte hvert semester skal ha evaluering som hovedtema, og det skrives referat fra møtet. På bakgrunn av dette arbeidet gir faglærer en midtveisevaluering og sluttevaluering i slutten av det enkelte emne. Trinnmøte For hvert kull i grunnskolelærerutdanningene gjennomføres trinnmøter. I trinnmøtene møtes representanter for faglærere på trinnet, praksislærere, studenter og administrasjon. Hensikten er å ivareta samordning og samarbeid på trinnet, herunder felles læringsutbytter, arbeidsmåter, vurderingsformer, tverrgående tema, praksisperioder og andre aktiviteter på trinnet. Trinnmøtet gir innspill til programutvalget. Programutvalg Det finnes et programutvalg for grunnskolelærerutdanningen trinn. Der sitter representanter for faglærere, praksislærere, studenter, administrasjon og ledelsen ved instituttet. Programutvalget skal bidra til å ivareta helheten, se til at studieprogrammet er i tråd med forskrift, nasjonale og lokale føringer, kvalitetssikre emne- og programutvikling, nye satsinger og ivareta kvalitetssikring generelt. Studentevaluering Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisning i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fagområde i løpet av et undervisningsår. Oppbygging og organisering av utdanningen Grunnskolelærerutdanning er en fireårig yrkesutdanning (240 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 60 studiepoeng og en valgbar del på 180 studiepoeng. I tillegg side 10

11 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 er det tilsvarende 100 dagers veiledet praksisopplæring som er obligatorisk. Utdanningens obligatoriske del består av 60 studiepoeng: Pedagogikk og elevkunnskap, 60 sp Praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene, 100 dager Utdanningens valgbare del består av 180 studiepoeng: Valg mellom valgfrie skolefag, skolerelevante fag (maks 30 sp), internasjonalt semester. * Det forventes at studenter i størst mulig grad tar 60 stp i de fagene som velges. De vil da ha 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og 60 stp i tre skolefag etter endt 4-årig grunnskolelærerutdanning. Det er likevel mulig å ha 60 stp PEL + 60 stp i to skolefag + 30 stp skolefag + 30 stp skolerelevant fag. * Studenter som velger en 5-årig grunnskolelærerutdanning vil ha 60 stp PEL + 60 stp i et skolefag + mastergrad (60 stp stp) innen et fag eller fagområde (for eksempel realfag / språkfag, el.a.). Merk at det kreves minimum karakteren C i faget man vil ta mastergrad innen, og at det kan stilles særskilte opptakskrav i det enkelte program. * For å undervise i fagene engelsk, norsk og matematikk i ungdomsskole, kreves minimum 60 stp i faget. Kunnskapsdepartementet har varslet endringer i Kompetanseforskrift som kan få betydning for studenters valg. Universitetet i Stavanger legger opp til studentene tar 60 stp matematikk eller norsk de to første årene i utdanningen *Alle fag skal omfatte fagdidaktikk og veiledet skolepraksis *Inntil 30 studiepoeng kan være andre skolerelevante studier. Institusjonen avgjør om studiene er relevante for arbeid i grunnskolen. Regler for organisering av studieløp side 11

12 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn Studenter i grunnskolelærerutdanningen skal følge det studieprogrammet universitetet setter opp for hele studieløpet (4 år / 5 år). Ved UiS kan studenter, etter grunngitt søknad til dekan ved Det humanistiske fakultet, få særskilt tilpasset studieløp (jfr. gjeldende forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger). Vilkår for fritak og innpassing av studier Studenter som har eksamener fra høgskoler eller universitet før de starter på grunnskolelærerutdanningen, kan søke om fritak dersom dette er et av de obligatoriske fagene. Videre kan det søkes om å få innpasse fag som er tatt tidligere. Det vil her gis innpass for fag som tilfredsstiller kravene til fag i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. Det skilles mellom skolefag og skolerelevant fag. Det er kun mulig å ha inntil 30 stp skolerelevant fag, d.v.s. fag som ikke inngår i grunnskolens læreplan, men som kan være relevante for lærere fordi de kan styrke lærerens arbeid (for eksempel drama eller IKT). Det kan kun gis fritak for obligatoriske fag når den aktuelle fagseksjonen ved utdanningsinstitusjonen godkjenner dette etter skriftlig og dokumentert søknad. Emnekombinasjon/studieplan Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2014 høst (Oppstart Høst 2014) År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Velg matematikk eller norsk - 60 studiepoeng Veivalg med norsk Obligatoriske emner veivalg norsk GLU2100 PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling GLU2120 Norsk 1 - emne 1 ( trinn) GLU0001 Obligatorisk metodekurs/estetiske læreprosesser 0 GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) 0 GLU2121 Skriving i ulike tekstkulturer: Norsk 1 - emne 2 ( trinn) GLU2122 Språk og litteratur i tid og rom: Norsk 2 - emne 1 ( trinn) GLU2220 Norsk 2 - emne 2 ( trinn) GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 side 12

13 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin (eller utveksling 5. termin) Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag eller utveksling - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 side 13

14 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Drama GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett 1 (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse Spesped 1 (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole Matematikkdidaktikk 1 (masternivå) MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk 1 (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Pedagogikk (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Mat og helse GLU2090 Mat, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Valgfritt skolefag eller utveksling - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 side 14

15 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT207 Lese- og skrivevansker MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Kritisk literacy MUT403 Saktekster Pedagogikk (masternivå) MUT602 Å være lærer- fra Platon til Knausgård MUT603 Å utvikle skolen som organisasjon gjennom profesjonalisering av lærerne. Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) Veivalg med matematikk Obligatoriske emner veivalg matematikk GLU2100 PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling GLU2113 Matematikk 1 ( trinn) GLU0001 Obligatorisk metodekurs/estetiske læreprosesser 0 GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) 0 GLU21 Matematikk 2, emne 1 ( trinn) 10 side

16 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2116 Matematikk 2, emne 2 ( trinn) GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2211 Matematikk 3 ( trinn) GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin (eller utveksling 5. termin) Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag eller utveksling - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 side 16

17 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og 30 design Drama GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett 1 (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse Spesped 1 (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole Matematikkdidaktikk 1 (masternivå) MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk 1 (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Pedagogikk (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Mat og helse GLU2090 Mat, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Valgfritt skolefag eller utveksling - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) side 17

18 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 1 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT207 Lese- og skrivevansker MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Kritisk literacy MUT403 Saktekster Pedagogikk (masternivå) MUT602 Å være lærer- fra Platon til Knausgård MUT603 Å utvikle skolen som organisasjon gjennom profesjonalisering av lærerne. Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) 10 Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2013 høst (Oppstart Høst 2013) side 18

19 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Velg matematikk eller norsk - 60 studiepoeng Veivalg med norsk Obligatoriske emner veivalg norsk GLU2220 Norsk 2 - emne 2 ( trinn) GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin (eller utveksling 5. termin) Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag eller utveksling - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) side 19

20 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 Drama GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett 1 (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse Spesped 1 (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole Matematikkdidaktikk 1 (masternivå) MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk 1 (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Mat og helse GLU2090 Mat, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Valgfritt skolefag eller utveksling - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Drama 2 side 20

21 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT207 Lese- og skrivevansker MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Kritisk literacy MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) Veivalg med matematikk Obligatoriske emner veivalg matematikk GLU2200 PEL 2. år ( trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling GLU2211 Matematikk 3 ( trinn) GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager ( trinn) 0 GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 10 side 21

22 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin (eller utveksling 5. termin) Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2050 Samfunnsfag 1 ( trinn) 30 GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) GLU2060 Kroppsøving 1 ( trinn) 30 GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2032 English 1; English Linguistics for Teachers for grades GLU2033 Engelsk 1; English didaktikk og metodikk 1 ( trinn) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2080 Naturfag 1 ( trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 GLU2081 Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag eller utveksling - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 Drama GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett 1 (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget side 22

23 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP MUT501 Fysisk aktivitet og helse Spesped 1 (masternivå) MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole Matematikkdidaktikk 1 (masternivå) MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk 1 (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Mat og helse GLU2090 Mat, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Valgfritt skolefag eller utveksling - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT207 Lese- og skrivevansker MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole side 23

24 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 2 År 3 År 4 Kode Emne SP Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Kritisk literacy MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer B- FØRLÆR- U Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) 10 Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2012 høst (Oppstart Høst 2012) År 3 År 4 Kode Emne SP Velg matematikk eller norsk - 60 studiepoeng Veivalg med norsk Obligatoriske emner veivalg norsk GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Idrett/kroppsøving (grunnskolelærer 5-10) GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 side 24

25 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 3 År 4 Kode Emne SP Engelsk (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 Obligatoriske emner - Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 Drama Drama - Obligatoriske emner GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett (masternivå) Obligatoriske emner - Kroppsøving/idrett (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse Spesped (masternivå) Spesped (masternivå) - Obligatoriske og valgfrie emner MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole Matematikkdidaktikk (masternivå) Matematikkdidaktikk (masternivå) - Obligatoriske emner side 25

26 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 3 År 4 Kode Emne SP MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) Obligatoriske emner - Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Mat og helse GLU2090 Mat, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Valgfritt skolefag - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT207 Lese- og skrivevansker MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Kritisk literacy MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk side 26

27 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 3 År 4 Kode Emne SP BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne 10 utdanningskulturer B- Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk FØRLÆR- U Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) Veivalg med matematikk Obligatoriske emner veivalg matematikk GLU2300 PEL 3. år ( trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet GLU2340 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave GLU2P30 Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) 0 GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 GLU2P45 Praksis 4. studieår - 10 dager vår ( trinn) 0 Valgfritt skolefag 4. og 5. termin Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag (grunnskolelærer 5-10) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Idrett/kroppsøving 60 studiepoeng (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Idrett/kroppsøving (grunnskolelærer 5-10) GLU2061 Kroppsøving 2 ( trinn) 30 Engelsk (grunnskolelærer 5-10) Obligatoriske emner - Engelsk (grunnskolelærer 5-10) GLU2034 Engelsk 2; Engelsk didaktikk og metodikk 2 ( trinn) GLU2035 English 2; English Language, Culture and Literature ( trinn) Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) Obligatoriske emner - Naturfag (grunnskolelærer 5-10) (60 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Valgfritt skolefag - 7. termin Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Naturfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2082 Naturfag 2 ( trinn) ;Biologi 2 og geofag 2 GLU2083 Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 side 27

28 G-GLU Grunnskolelærerutdanning trinn År 3 År 4 Kode Emne SP Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) Obligatoriske emner - Samfunnsfag 2 (grunnskolelærer 5-10) (30 SP) GLU2051 Samfunnsfag 2 ( trinn) 30 Kunst og håndverk 1 Obligatoriske emner - Kunst og håndverk 1 GLU2002 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design 30 Drama Drama - Obligatoriske emner GLU0080 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30 Kroppsøving/idrett (masternivå) Obligatoriske emner - Kroppsøving/idrett (masternivå) MUT500 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget MUT501 Fysisk aktivitet og helse Spesped (masternivå) Spesped (masternivå) - Obligatoriske og valgfrie emner MUT200 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole MUT201 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker MUT205 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og skole Matematikkdidaktikk (masternivå) Matematikkdidaktikk (masternivå) - Obligatoriske emner MUT300 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk MUT301 Matematiske metoder Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) Obligatoriske emner - Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT400 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling MLE335 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og læringsformer Mat og helse GLU2090 Mat, livsstil og helse ( trinn) GLU2091 Praktisk mat og kultur Valgfritt skolefag - 8. termin Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) MUT502 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i Kroppsøvingsfaget side 28

29 Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.20 23:44:00 År 3 År 4 Kode Emne SP Matematikkdidaktikk (masternivå) MUT302 Matematikkens historie for lærere MUT303 Undervisningskvalitet i matematikk Drama 2 GLU0083 Drama og kulturell kommunikasjon 30 Kunst og håndverk 2 GLU2005 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur GLU2006 Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid Spesped (masternivå) MUT204 Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold MUT203 Barn med språklige utfordringer MUT207 Lese- og skrivevansker MUT202 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole Musikk GLU0070 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken GLU2071 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på trinn Utdanningsvitenskap med norsk (masternivå) MUT402 Kritisk literacy MUT403 Saktekster Komparativ pedagogikk BFØ335 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne 10 utdanningskulturer B- Utenlandsopphold for studenter på komparativ pedagogikk FØRLÆR- U Religion, livssyn og etikk (RLE- 30 SP - grunnskolelærer 5-10) GLU2041 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 ( trinn) GLU2042 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 ( trinn) Grunnskolelærerutdanning trinn, oppstart 2011 høst (Oppstart Høst 2011) År 4 Kode Emne SP 7 8 Obligatoriske emner GLU2P40 Praksis 4. studieår - 10 dager høst ( trinn) 0 side 29

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU5-10, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:35 Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:19 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:29 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn

Grunnskolelærerutdanning trinn Studieprogram G-GLU1-7, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studieplan. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn med matematikk Teacher Education for Upper Primary and Lower Secondary School,

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL i møterom A-214 Hagbard Line-huset, møte 02/10 UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Fakultetsrådet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSRÅDET - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 4. MAI 2010, KL. 12.15 14.00 i møterom A-214 Hagbard Line-huset,

Detaljer

Grunnskolelærarutdanning trinn

Grunnskolelærarutdanning trinn Grunnskolelærarutdanning 1. - 7. trinn Vekting: 240 studiepoeng Studienivå: Fireårig studium Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskulelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heiltid/deltid:

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Programplan for Lektorutdanningen

Programplan for Lektorutdanningen Programplan for Lektorutdanningen Innledning Denne programplanen bygger på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak..

Programplan grunnskolelærerutdanningen for trinn INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak.. Programplan grunnskolelærerutdanningen 2010-2014 for 1.-7. trinn Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte. (asak../10) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Grunnskolelærerutdanningens innhold...

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Vurdering av fullmaktsområde for fire ph.d.-utdanninger

Vurdering av fullmaktsområde for fire ph.d.-utdanninger Vurdering av fullmaktsområde for fire ph.d.-utdanninger UTKAST TIL RAPPORT, 24. februar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Høgskolen i Bergen Ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser...

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer