Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION 1. SAKEN GJELDER Formannskapet behandlet sak om disposisjonsplan for Sandnes idrettspark- forhold for spill i 1. Divisjon fotball og norgesmesterskapet i friidrett 2010, Bsak 123/08, 14. oktober 2008 og gjorde slikt vedtak: 1.Revidert disposisjonsplan for Sandnes idrettspark (vedlegg 6) godkjennes under forutsetning at denne tas opp igjen ved en eventuell vurdering av ny fotballhall og/eller fotballstadion i idrettsparken. 2. Bystyret godkjenner planene for utvikling av Sandnes idrettspark Sandnes stadion med følgende tiltak: rehabilitering og utvidelse av friidrettsanlegget fra 6 til 8 baner med sprint på begge sider inkl. lysanlegg, nytt servicebygg i tråd med vedlagt skisse og tiltak for 1. divisjonsspill, synliggjort som alternativ B i kostnadsoverslaget. Nødvendige midler til investering og drift innarbeides i økonomiplanen for årene 2009 og Bystyret godkjenner at forberedelser til prosjektering kan starte umiddelbart. 4. Det forutsettes at Norges Fotballforbund med grunnlag i de investeringer som er foreslått i saken gir Sandnes Ulf lisens for spill i 1. divisjon i 2009, samt at det kan spilles 1. divisjonsfotball på Sandnes idrettspark de neste 3 5 år. 5. I det videre arbeidet med ny fotballstadion, i idrettsparken eller i sentrum, forutsettes det at Sandnes Ulf utarbeider en plan for fullfinansiering. Dette må skje innenfor den samme tidsramme på 3 5 år. 6. Det legges frem en ny sak om mulig lokalisering av ny fotballstadion innen 1. halvår Det er I Bsak 123/08 budsjettert med 11,55 mill. koner til dette prosjektet. I denne summen inngår også kr til vindseil og kr som klubbene selv skal skaffe tilveie. I denne saken legger Rådmannen fram sak om kostnadsoverslag 2 for servicebygg på Sandnes stadion. 2. BAKGRUNN OG HISTORIKK Sandnes idrettspark er byens hovedanlegg for innendørs og utendørs idrett, og huser blant annet byens eneste friidrettsanlegg. Området benyttes hele året både innendørs og utendørs av en rekke idrettslag, foreninger og skoler. I tillegg er det en betydelig egenorganisert bruk i parkens svømmehall, nærmiljøanlegg, joggeløyper, tennisanlegg, friidretts og fotballbaner. Det arrangeres ca. 600 større og mindre arrangementer i idrettsparken hvert år, i tillegg til et stort antall minikamper og trenings- og undervisningstimer. Det har spesielt vært en merkbar økning de siste årene i bruk av friidrettsanlegget blant alle byens skoler. Side 1 av 5

2 Arbeidene med utvikling av Sandnes idrettspark er nå godt i gang i tråd med den vedtatte disposisjonsplan for området. Grunnarbeidene for utvidelse/rehablitering av friidrettsanlegget skal ferdigstilles i løpet av november. Friidrettsdekke skal legges i sept/okt (med værforbehold), og lys og lydanlegget skal være i drift senest samtidig med ferdigstilling av servicebygget. Servicebygget: Følgende vurderinger og begrunnelser lå til grunn for funksjoner og løsninger i nytt servicebygg jfr. bystyresak 123/08 utdrag: Idrettsparken har en del nødvendige servicefunksjoner er løst på en meget lite tilfredsstillende måte frem til i dag. Dette gjelder spesielt lagerkapasiteten (friidrettsutstyr primært, men også utstyr for gjennomføring av fotballkamper), salgsmulighetene i gammel brakke (som nå er revet) samt manglende forhold for spesialtrening i styrke (spesielt friidrett). Sammen med Sandnes Ulf og Sandnes idrettslag har kommunen sett på muligheter for å utvikle nødvendige funksjoner på en mer permanent måte i tråd med de tanker som forslag til disposisjonsplan trakk opp i bystyresak 94/07. Det er også fokusert på å skissere løsninger som vil gjøre forholdene bedre for både topp og bredde i både friidrett, fotball og for alle foreninger som benytter idrettsparken samt for skolebruk. Endelig utforming av servivcebygg: Utforming er i tråd med de skisser som dannet grunnlag for vedtak i bystyresak 123/08. Behov Behov løses i dag Tiltak i nytt servicebygg Lager friidrettsutstyr Containere etter at 1. etg. målhus er bygget om til publikumstoaletter. Innarbeides i nytt bygg 1 etg. med garageporter mot bane for god funksjonalitet. Lager utstyr fotball/stadion Ny permanent kiosk med salgsdisk, inkl eget lager for faste brukere (SU og SI). Containere./løst utstyr ute i idrettsparken. Gammel salgsbrakke er revet. Innarbeides i nytt bygg 1 etg. med garageporter mot bane for god funksjonalitet. Lånes ut til arrangører som er tildelt tid til arrangement i idrettsparken. Er innarbeidet så nært publikumstribuner som mulig. Behov Behov løses i dag Tiltak i nytt servicebygg areal Adkomst eksisterende Ingen tilgang til målhusets 2 Ny gangforbindelse mellom målhus for handicapede. etg. for rullestolbrukere. eksisterende målhus og nytt servicebygg med heis/hc toalett i 2 etg. Klubbrom SI friidrett Publikumsplasser for handicapede/rullestolbrukere. Hadde tidligere hele målhusets 2. etg til møter/klubbfunksjoner. Med felles bruk fotball er funksjonen meget redusert. Ikke tilgjengelig. Nytt klubbrom for SI i nytt servicebygg 2 etg. Betingelser for bruk som øvrige klubber med egne funksjoner i kommunale anlegg. Medtatt i 2 etg med tak. Gir meget godt utsyn til tekniske øvelser i sving for friidrett og tilfredstillende utsyn over resten av banen/fotball. Side 2 av 5

3 Behov Behov løses i dag Tiltak i nytt servicebygg areal Fasiliteter for styrketrening, spesielt for friidrett. Sosialt rom for møter, VIP arrangementer/presse, publikum og som møteplass for lag/arrangører i Sandnes idrettspark med utsyn utover stadionanlegget. Ikke tilgjengelig pr i dag. SI har tidligere benyttet målhus og lager til noe trening på eget ansvar. Ingen lokaler har vært eller er tilrettelagt for dette. Ikke tilgjengelig innendørs lokale for sosial virksomhet og andre arrangementsfunksjoner som også kan dekkes av et slikt rom. Medtatt i nytt servicebygg 1 etg. Friidrett prioriteres mht bruk/innredning, men øvrige klubber i idrettsparken sikres tilgang til ledig tid i egen avtale. Medtatt innarbeidet i nytt servicebygg 2. etg. Innfrir behovet som beskrevet, kan også benyttes som undervisningslokale ved behov. Er en forutsetning for HC tilgang til målhuset. Planlagt bruk av nytt servicebygg og målhuset. Følgende rom vil være mulig for lag og foreninger samt skoler å leie/låne til egne arrangementer/trening/undervisning/møter osv: - sosialt rom, kiosk, tribune, toalett, målhus. Følgende rom kan SU gis bruksrett: - eget lager kiosk, eget lager utstyr. Følgende rom kan SI gis bruksrett: - klubbrom, lager kiosk og til dels lager utstyr/styrkerom. Når det gjelder lager til friidrettsutstyr vil anleggets utstyr bli oppbevart her. Dette utstyret kan også benyttes av andre enn SI som skal arrangere friidrettsstevner/trening og gymnastikk. I tett samarbeid med de to største klubbene Sandnes Ulf og Sandnes idrettslag er det bred enighet om at den valgte løsingen for nytt servicebygg vil dekke behovene som skissert (selv om klubbene gjerne skulle ønske seg ennå større lager). Nytt servicebygg slik som planlagt ligger også til grunn for planlegging av Norgesmesterskap i friidrett samt i søknad om lisens ved eventuelt opprykk til 1. divisjon for Sandnes Ulf. Dette er senest bekreftet av Sandnes Ulf, Sandnes idrettslag og idrettsrådet i møte den 14/9 09. Plan- og fasadetegninger utarbeidet av Arkitektkontoret Vest A/S, samt en enkel beskrivelse for samtlige fag, er lagt til grunn for konkurransen. 3. SAKSOPPLYSNINGER Denne anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr For anskaffelsen gjelder forskriftens del I og II, og prosedyren Konkurranse med forhandling ettrinnsprosedyre. Konkurransen er blitt kunngjort i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp). Ved innleveringsfristens utløp hadde seks tilbydere levert inn tilbud. Ingen tilbud ble avvist som følge av tilbudet eller leverandøren. På bakgrunn av tildelingskriteriene ble det forhandlet med tre leverandører. Da forhandlingsmøtene var avsluttet fikk leverandørene en felles siste frist for å levere et forbedret tilbud før kontrakt ble tildelt. Forhandlingene er gjennomført i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (3). Side 3 av 5

4 Tildelingskriterier De innkomne tilbudene ble evaluert ihht. kriterier gitt i konkurransegrunnlaget. Det økonomiske mest fordelaktige tilbud basert på følgende kriterier er valgt: Pris og prisbetingelser Fremdriftsplan med dato for ferdigstillelse vekt 70 prosentpoeng vekt 30 prosentpoeng Entreprenørfirma Kvia A/S ble vinner av konkurransen med 97,1 av 100 oppnåelige poeng. Nærmest opp mot vinneren kom Stokka Bygg A/S, med 88,2 poeng. Det er ikke registrert klagesaker i KOFA vedrørende konkurransen. Kostnadsoppstilling : K II 1.00 Felleskostnad Bygging (totalentreprise) VVS- inst El. inst Tele-, alarm- og automatikkinst Andre inst. 0 SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørsanlegg SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM Marginer SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD Forklaring til kostnadsoppstillingen: Post: 1.00 Felleskostnader er byggherrens kostnader som kommer i tillegg til entreprisen Totalentreprise, inkluderer alle byggekostnader, VVS, elektro, tele/automatikk, heis, utendørsanlegg og prosjekteringskostnader, samt nødv. masseutskiftning for bygg som vil bli utført i annen entreprise VVS kostnader er inkludert i post El. inst. er inkludert i post Tele- og automasjonsinstallasjoner er inkludert i post Andre inst. er inkludert i post Andel av utendørsanlegget som vil bli utført i annen entreprise Generelle kostnader som ikke er inkludert i entreprisen Spesielle kostn. omfatter inv./utstyr og mva Marginer omfatter prisstigning (5% av sum 1-7) og uforutsette utgifter (6% av sum 1-8). 4. FRAMDRIFT Orienterende framdriftsplan som er vedlagt tilbudet, viser oppstart av byggearbeidene medio november 2009, og ferdigstilling ultimo mai Side 4 av 5

5 5. VURDERINGER Det foreliggende resultatet fra den avholdte konkurransen viser brutto kostnad på 10,35 millioner kroner. I Bsak 123/08 er det avsatt 11,55 mill. koner til dette prosjektet. Det økonomiske resultatet som foreligger er innenfor rammene som er avsatt til prosjektet. I henhold til byggeprosjekt rutiner er det innarbeidet 5% margin for prisstigning og 6% margin for uforutsette kostnader. Avsatt margin vurderes å være tilstrekkelig i relasjon til prosjektets kontraktsform. Byggkostnaden for servicebygget er noe lavere enn opprinnelig kalkulert. Bygget er en del av et omfattende prosjekt hvor det er mange forhold som griper inn i hverandre. Blant annet er det tidligere signalisert et krav fra Lyse om ny trafo for anlegget. Dette kan nå løses innenfor prosjektets rammer. Rådmannen vil derfor gå inn for at opprinnelig ramme avsatt til prosjektet, opprettholdes. 6. ANBEFALING Rådmannen anbefaler at foreliggende resultat fra konkurransen om servicebygg på Sandnes stadion godkjennes og at prosjekt gjennomføres. Saken skal behandles av formannskapet som fatter endelige vedtak. Rådmannen tilrår at formannskapet fatter slikt Forslag til VEDTAK: 1. Kostnadsoverslag 2 for servicebygg på stadion pålydende 10,35 millioner kroner, inkl. 25% mva, godkjennes. 2. Framdriftsplan med oppstart medio november 2009 og ferdigstillelse innen utgangen av mai 2010 godkjennes. 3. Totalramme for prosjektet slik det er vedtatt i Bsak 123/08, opprettholdes. RÅDMANNEN I SANDNES, 05. Oktober 2009 Tore Sirnes Rådmann VEDLEGG: 1. Situasjonsplan 2. Illustrasjon 1 3. Illustrasjon 2 4. Plan 1. Etg. 5. Plan 2.etg Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør Side 5 av 5

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Mulighetsstudie Versjon 1: 30.4.2013 Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I BARNEVERNTJENESTEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I BARNEVERNTJENESTEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101454 : E: 612 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.3.2011 32/11 BEHOV FOR UTVIDET KONTORAREAL I

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG

STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, TIS - Anleggsprosjektet STRATEGISK PLAN FOR UTVIKLING AV REGIONALE IDRETTSANLEGG I TRØNDELAG HØRINGSUTKAST Bjørn Åge Berntsen 2008-2009 Idrettsråd

Detaljer