: : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret /08 22/08 KUNSTENS HUS TRINN 1, KOSTNADSOVERSLAG II 1. SAKEN GJELDER I økonomiplan har bystyret vedtatt (Bsak 118/06) å avsette midler til investeringer i Kunstens Hus trinn I. Trinn I er av bystyret forutsatt å omfatte følgende: Byggetrinn I revidert omfatter nødvendig taktekking og midler til istandsetting for Tjørhomsamlingen/Sandnes Kunstforening i 1. etasje. Prosjektet gjennomføres i 2007 med sluttfinansiering i Kinoens inngangsparti og storsal legges inn i byggetrinn 2. Kulturavdelingen forutsettes å fortsette videre arbeid med finansiering av hovedprosjektet. Saken fremmes på nytt når statlige og fylkeskommunale delfinansiering er bekreftet. Kulturavdelingen gis bruksavtale for hele bygningen fra og med 2007, og søker å utvikle aktivitet i bygningen på grunnlag av leieinntekter. I vedtatt økonomiplan (Bsak 186/07) er prosjektets trinn I videreført og vedtatt finansieringen av prosjektet er som følger: Prosjekt Budsjett Bev. før Kunstens Hus trinn I p.nr Ansvar: 1095 Tjeneste: ,0 mill 4,0 mill 4,0 mill I Bsak 186/07 er også vedtatt en avsetning på kr. 10,0 mill. i Beløpet utgjør oppstarts- bevilgning til Kunstens Hus byggetrinn II som omfatter inngangspartiet og etablering av kunsthallen. Prosjekt Budsjett Bev. før Kunstens Hus trinn II p.nr Ansvar: 1095 Tjeneste: ,0 mill 10,0 mill I denne saken legger rådmannen fram forslag til kostnadsoverslag II og framdriftsplan for byggetrinn I. Prosjektkostnadene overstiger vedtatt ramme i gjeldende økonomiplan. Følgelig fremmes saken for bystyret til endelig behandling. Side 1 av 6

2 2. BAKGRUNN OG HISTORIKK 2.1. Godkjenning av forprosjekt og valg av konsept I Bsak 74/06 ble behandlet sak om forprosjekt for Kunstens Hus og bystyret fattet vedtak om at kinosalen skal utvikles i henhold til alternativet Regional kunsthall. Videre at det legges opp til en trinnvis utvikling der deler av bygget, herunder lokaler for Ola Tjørhom tresnittsamling kan tas i bruk i forbindelse med kulturhovedstadsåret 2008, og de resterende arealer ferdigstilles til byjubileet Rådmannens forslag til trinnvis gjennomføring I tråd med bystyrets vedtak ble det i egen saksutredning til økonomiplan lagt frem en redegjørelse for investeringer og drift i Kunstens Hus. Av saksutredningen fremgår det at hele prosjektet er kalkulert til kr. 56,7 millioner inkl. mva. Byggetrinn I utgjør av dette kr. 34,480 millioner og omfatter : Totalrehabilitering og tilbakeføring av alle husets utvendige overflater, oppgradering og utskifting av tekniske anlegg og rehabilitering og ombygging innvendig, bortsett fra stor sal. Løsningen gir mulighet for å innvie de permanente utstillingslokalene for Tjørhomsamlingen og Sandnes kunstforening i 1. etasje. Byggetrinnet omfatter også publikumsfasiliteter i 1. og 2. etasje, magasiner og andre tekniske rom i underetasjen. 2.3 Bystyrets vedtatte rammer for trinn I av prosjektet Under den politiske behandlingen av økonomiplan ble det fremsatt følgende spørsmål : Kunstens Hus : Hva koster det dersom trinn 1 kun omfatter renoveringen av bygget utvendig pluss fullførte lokaler for Tjørholm-samlingen? Hvor mye kan da flyttes over til trinn 2? Rådmannen besvarte spørsmålet slik i skriv av til gruppelederne i bystyret: Ny kostnadskalkyle for redusert byggetrinn 1 er kalkulert til kr 24 millioner, fordelt på kr 13,27 millioner i 2009 og kr 10,73 millioner. Følgende arbeider er inkludert i dette: Total utvendig rehabilitering av bygningen. Ombygging av deler av 1. etasje til lokaler for Tjørholmsamlingen og Sandnes kunstforening (gallerilokaler). Magasin for ulike kunstsamlinger i kjelleretasjen. Bystyret vedtok i sak 118/06 et revidert byggetrinn I med en total ramme på kr. 8,0 millioner. Oppdraget omfatter nødvendig taktekking og istandsetting for Tjørhomsamlingen / Sandnes Kunstforening i 1. etasje. Prosjektet gjennomføres i 2007 med sluttfinansiering i Forvaltning av Ola Tjørhoms tresnittsamling Våren 2004 mottok Sandnes kommune formelt en privat kunstsamling av internasjonal betydning Ola Tjørhoms tresnittsamling, bestående av ca 220 arbeider med lokale, nasjonale og internasjonale verk. Samlingen ble overført utfra en samfunnsinteresse hvor hovedintensjonen er å gjøre den tilgjengelig for publikum. Foreliggende planer om Kunstens Hus i Sandnes, hadde betydning for at gaven ble valgt gitt til Sandnes kommune. Av avtalens (vedlegg 1) punkt 3 fremgår at kommunen selv eller med bistand fra andre forutsettes å sørge for kompetent faglig forvaltning, herunder forsikring, oppbevaring og formidling av samlingen. Videre fremgår det av avtalens punkt 2 at samlingen skal holdes samlet. Side 2 av 6

3 I Bsak 163/03 ble det avsatt driftsmidler ifm. overtakelsen av Tjørhomsamlingen, i påvente av svar på kulturbysøknaden. Søknaden om europeisk kulturhovedstad 2008 ble innvilget Kunstens Hus i Sandnes er her et av de større varige prosjektene. Da permanente løsninger i Kunstens Hus for magasinering, visningslokaler, kurering og forskning av Tjørhomsamlingen har tatt tid, har kommunen bl.a. i samarbeid med Sandnes Kunstforeningen forvaltet samlingen og på den måten oppfylt avtalens forutsetninger. En nærmere oversikt fremgår av melding 3/07 til utvalg for kultur og oppvekst (vedlegg 2). 3. FAKTAOPPLYSNINGER 3.1 Status i arbeidet Oppdraget for arbeidet i denne fasen består i ulikt byggeteknisk arbeid som bl.a. taktekkning og dels i istandsetting av lokalene til det gamle biblioteket som gallerilokale for kunst, herunder Tjørhomsamlingen og lokaler for Sandnes Kunstforening. Utførelsen av arbeidet i denne fasen skal skje i samsvar med de prinsipielle rammer som bystyret har vedtatt om at Kunstens Hus skal utvikles til en regional kunsthall (jfr. Bsak 74/06). Arbeidet så langt i byggetrinn I har derfor omfattet to hovedgrep. Det ene har vært å skaffe eksakt kunnskap om byggets innvendige beskaffenhet ift. planlegging og gjennomføring av den utviklingen som er vedtatt. Innvendig riving i 1. etasjen er iverksatt av fagkyndig firma under ledelse av arkitekt Helge Schjelderup. Byggets tilstand med hensyn til muligheter og behov for omfangsendringer er på denne måten blitt identifisert og grunnlaget for istandsetting i samsvar med oppdraget er klarlagt. Parallelt har det blitt arbeidet med hjelp av fagekspertise fra Nasjonalmuseet og andre museeumsfaglige miljø ift. kravene som må ivaretas med hensyn til luft, fukt, lys mv. i permanent forvaltning og utstilling av Tjørhomsamlingen. Fagmiljøene er også benyttet i arbeidet med å få frem kravspesifikasjoner hva gjelder brann- og øvrig sikringssystem i bygget. På denne måten har prosjektgruppen fremskaffet en samlet oversikt over kravene som stilles og på hvilke måte oppgavene kan løses på til beste for resultatene i trinn I og på sikt. Prosjektgruppen består av: Pål Mathiesen, prosjektleder stab eiendom Erland Bræin, kultursjef Helge Schjelderup, utførende arkitekt og byggeledelse Sandnes Kunstforening har 1 representant i prosjektgruppen Ellen Sæthre McGuirk, kunstfaglig rådgiver. I tillegg trekkes ulike fagkompetansemiljøer inn ved behov. 3.2 Prosjektbeskrivelse Hovedprioritet i prosjektutviklingen har vært å få frem akseptable innvendige løsninger i trinn I. Prosjektet slikt det nå foreligger omfatter galleriareal i 1. etasjen, hvor Tjørhomsamlingen får et eget rom og hvor høyeste sikrings- og klimatiltak gjennomføres. For å løse kravene til sikrings- og klimatiltakene på tilfredsstillende måte må det til mer omfattende tiltak enn det som tidligere har vært forutsatt. Både av hensyn til effektiv gjennomføring av disse komplekse tiltakene og for å oppnå en forsvarlig forvaltning av Tjørhomsamlingens magasinkrav tilrås at magasinet også etableres i bygget nå. Driftsmessig vil dette gi bedre sikring og forenkle det kurative arbeidet, samtidig oppnås at avtalens forutsetninger i større grad bli oppfylt. Side 3 av 6

4 Det er i oppdraget lagt til grunn at galleriet skal være åpent for publikum. For å løse dette i trinn I foreslås at gjennomslaget til resepsjonen tas nå. Alternativt vil hele galleriet måtte tømmes og holdes stengt når gjennomslaget skal gjøres i fremtiden. I trinn legges imidlertid til grunn et enkelt publikumsareal. Det er lagt til grunn en skrankefunksjon, publikumstoaletter og enkel garderobe, samt en fleksibel og nøktern møblering i denne fasen. Når arealet på denne måten holdes relativt åpent gir løsningen mulighet for å kunne ta i mot skoleklasser på besøk, allerede fra åpningen av. Omfanget av reparasjoner og utbedringer av taket er kartlagt. Lekkasjen er i øverste del, men skilt med betongskiller fra de øvrige etasjene. Utfra dette vurderes ikke situasjonen som kritisk for bruken av bygget for øvrig på kort sikt. Tilstanden innebærer behov for reparasjoner inkl. blikkenslagerarbeid Kontraktssituasjonen Prosjektet er komplekst og har strenge krav til gjennomføringen. Samtidig er det i oppdraget krav om fremdrift med en overlevering av ferdig og faglig godkjent klargjort lokale til utstillingsåpning 20. november Dette innebærer fullføring av de bygningsmessige arbeidene i juni d.å. for å greie kravene til tørking. Disse forutsetningen vurdert i forhold den markedssituasjonen som p.t råder gjør at prosjektet planlegges gjennomført med bruk av timekontrakter. Basert på kommunens betingelser i inngåtte rammeavtaler er det i alle fagene levert overslagspriser. Alternativet er konkurranse i delt entreprise. Med den korte fremdriftsplanen som her gjelder, er risikoen svært høy for at det ikke kommer inn anbud jfr. erfaringene fra de siste månedenes avholdte konkurranser. I tillegg oppleves at markedet ikke fungerer hva gjelder pristilbud. Økninger på 30-60% er klare uttrykk for at konkurransesituasjon i byggemarkedet ikke fungerer for konkurranser om offentlige oppdrag. Risikoen ved å gjennomføre prosjektet med rammeavtaler og overslagspriser er at kommunen har begrensede sanksjonsmidler. Prosjektstyringen fremover vil derfor være det viktigste redskapet for å redusere risikoen. Av den grunn fortsetter prosjektgruppen sitt arbeid også inn i gjennomføringsfasen. 4. PROSJEKTKALKYLEN 4.1. Prosjektgranskning Det foreliggende forslaget til kostnadsoverslag II overskrider vedtatt ramme betydelig. Det er derfor gjennomført en granskning av hele prosjektet. Herunder er anbefalingene om omfangsendringer ved å etablere magasin med fullstendig sikrings- og klimatiltak, samt gjennomslaget i resepsjonsområdet nå, vurdert kritiske. Prosjektgruppen har kommet til at løsningen som nå fremmes er totalt sett den økonomisk og bygningsmessig måten oppdraget mest effektivt kan løses på. Det er da lagt vesentlig vekt på at også kravene til fremdrift i prosjektet skal overholdes. Ihht. byggesaksrutinen kap skal et prosjektet ha en margin. Den reduseres etter hvert som prosjektet utvikles og detaljeres. En differensiering mellom nybygg og rehabiltering skal vektlegges. Rådmannen har gjort avveininger ift. behovet for marginer blant annet utfra kontraktsformen og kompleksiteten i dette prosjektet. Utfra en samlet vurdering fremmes kostnadsoverslag II med en uforutsett margin på 15%. Side 4 av 6

5 4.2 Kostnadsoverslag II Kostnadsoppstilling Vedtatt K II Øko.plan 1.00 Felleskostnad Bygging VVS- inst El. inst Tele-, alarm- og automatikkinst Andre inst SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørsanlegg 0 SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM Marginer eks. mva SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD Forklaring til kostnadsoppstillingen (pr. post): 1.00 Felleskostnader, omfatter i hovedsak rigg, drift og utvask 2.00 Bygging, inkluderer alt bygningsteknisk arbeid samt ombyggingsarbeider i eksisterende bygg VVS installasjoner, inkl. sprinkling 4.00 El. Installasjoner, inkl. arbeid i eksisterende bygg 5.00 Tele- og automasjonsinstallasjoner, også bygg, brann- og innbruddsalarm 6.00 Brannslokkingsanlegg 8.00 Generelle kostnader omfatter byggeledelse, prosjekteringskostnader, kopiering 9.00 Spesielle kostnader omfatter inventar/utstyr og mva Marginer omfatter prisstigning (4 % ) og uforutsette utgifter (15 %). Begge beregnet av sum byggekostnader (post 1-8) 5. RÅDMANNENS VURDERINGER Rådmannen slutter seg til de faglige vurderingene som prosjektgruppen har lagt frem i måten oppgaven med byggetrinn I løses på. Det er nå gått snart 4 år siden kommunen overtok gaven og forvaltningsansvaret av Tjørhomsamlingen. Slik rådmannen ser det rår ikke kommunen over tilsvarende lokaler til å ivareta forpliktelsene i avtalen, uten at betydelige investeringer må gjennomføres og nye løsninger for den kurative og driftsmessige delen løses. Med grunnlag i bystyret vedtak om å utvikle den kommunale eiendommen til Kunstens Hus med regional kunsthall, er det rådmannens vurdering at den løsningen som nå foreligger er i samsvar med dette. Rådmannen er bekymret for den betydelig merutgiften som løsningen innbærer for kommunen. Det må derfor primært søkes finansiering innenfor eksisterende rammer ved blant annet omprioriteringer, slik at behovet for økt låneopptak holdes på et minimum. Side 5 av 6

6 Av denne grunn tilrår rådmannen at den endelige finansieringsløsningen behandles av bystyret i saken om perioderapport etter 30. april. På det tidspunktet vil årsresultatet for 2007 være kjent, flere bygge- og anleggsregnskaper være avlagt og flere prosjekter av betydelig økonomisk omfang vil ha kommet videre i detaljprosjekteringen slik at det foreligger bedre oversikt over utviklingen ift vedtatte rammer. Prosjektet har pr d.d. disponert ca. kr. 1 mill. av den bevilgede rammen på kr 8,0 mill. Rådmannen vil også vurdere nærmere om det er mulig å legge taktekkingsarbeidene på slutten av prosjektet, med en ferdigstillelse etter medio november Dette kan bidra til å begrense finansieringsbehovet inneværende år. 6. RÅDMANNENS ANBEFALING Ut fra en samlet vurdering av prosjektets løsninger, de økonomiske forholdene og avtaleforpliktelsene som kommunen har i forhold Ola Tjørhom sin gave, tilrår rådmannen at prosjekt gjennomføres. Byggetrinn I forventes fullført innen juni d.å, slik at planlagt åpning av Tjørhomsamlingen for publikum finner sted som forutsatt 20. november Prosjektet skal styres og følges opp i samsvar med kommunens rutiner for kommunale byggesaker, men her legges det til grunn at hele prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid i byggeperioden. Rådmannen legger opp til at prosjektleder rapporterer status jevnlig, slik at formannskapet kan holdes orientert. Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner Kunstens Hus byggetrinn I med en kostnadskalkyle på kr 17,017 mill. inkl. mva. Rådmannen bes fremlegge fullstendig finansiering i sak om perioderapport etter 30. april Byggetrinn I omfatter taktekking, magasin til Tjørhomsamlingen, samt galleri areal. Anlegget skal ha forsvarlig sikkerhet- og klimaanlegg for kunstsamlinga. 3. Fremdriftsplan med ferdigstillelse i juni 2008 og klart for utstillingsåpning 20. november d.å godkjennes. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Vedlegg 1 og 2 : Avtale og status Tjørhomsamlingen Vedlegg 3 : Tegninger Gunnar Sinnes eiendomssjef Side 6 av 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer