KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER"

Transkript

1

2

3 SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivkode E: D11 Saksbehandler: Ane Eikehaugen Saksgang Møtedato Saknr Utvalg for tekniske saker /07 Formannskapet /07 Bystyret /07 KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER Rådmannen har i skriv datert foreslått følgende vedtak: 1. Bystyret gir Sandnes tomteselskap i oppdrag å erverve og regulere ca da av gnr. 47 bnr. 45 ved Ganddal idrettsplass samt ca 52,76 da av gnr. 39 bnr. 23 ved Iglemyr idrettsplass. Formål er grøntstruktur med nye idrettsanlegg. 2. Bystyret ber om at det foretas grunnundersøkelser på de aktuelle tomtene på Ganddal og Iglemyr og setter av kr til dette. 3. Bystyret ber om at prosjektene fremmes med tanke på prioritering i økonomiplanen rullering av handlingsprogram tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Utvalg for tekniske saker behandlet saken i møte Steinar Borgen (Sp) foreslo at ordene grøntstruktur med i pkt. 1 tas ut. Videre foreslo Steinar Borgen (Sp) følgende tilføyelse i pkt. 2:.og Bogafjell og setter av kr ,- til dette. Eva V. Watne (Sv) følgende nytt pkt. 3: Bystyret ber om at prosjektene innarbeides i økonomiplanen rullering av handlingsprogrammet tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Votering: Borgens endringsforslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Borgens tilføyelsesforslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over Watnes endringsforslag til pkt. 3 og rådmannens innstilling, ble Watnes forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.

4 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER SITT VEDTAK: 1. Bystyret gir Sandnes tomteselskap i oppdrag å erverve og regulere ca da av gnr. 47 bnr. 45 ved Ganddal idrettsplass samt ca 52,76 da av gnr. 39 bnr. 23 ved Iglemyr idrettsplass. Formål er nye idrettsanlegg. 2. Bystyret ber om at det foretas grunnundersøkelser på de aktuelle tomtene på Ganddal, Iglemyr og Bogafjell og setter av kr til dette. 3. Bystyret ber om at prosjektene innarbeides i økonomiplanen rullering av handlingsprogram tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Formannskapet behandlet saken i møte Skriv fra Idrettsrådet datert ble lagt på bordet i møtet. Norunn Østråt Koksvik (H) tok opp pkt. 3 i rådmannens innstilling datert Votering: Pkt. 1 i innstillingen fra utvalg for tekniske saker i møte , identisk med pkt. 1 i rådmannens innstilling datert , ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 i innstillingen fra utvalg for kultur og oppvekst ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over pkt. 3 i innstillingen og Norunn Østråt Koksviks (H) forslag, ble innstillingen vedtatt med 9 mot 4 (H, Pp) stemmer. VEDTAK: 1. Bystyret gir Sandnes tomteselskap i oppdrag å erverve og regulere ca da av gnr. 47 bnr. 45 ved Ganddal idrettsplass samt ca 52,76 da av gnr. 39 bnr. 23 ved Iglemyr idrettsplass. Formål er nye idrettsanlegg. 2. Bystyret ber om at det foretas grunnundersøkelser på de aktuelle tomtene på Ganddal, Iglemyr og Bogafjell og setter av kr til dette. 3. Bystyret ber om at prosjektene innarbeides i økonomiplanen rullering av handlingsprogram tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Bystyrets behandling: Arnljot Bjelland (H) foreslo, på vegne av alle partiene i bystyret, følgende forslag til nytt pkt. 3: Bystyret ber om at prosjektene innarbeides i økonomiplanen fra og med 2008 rullering av handlingsprogram tilhørende kommuneplandel for idrett og fysisk aktivitet. Votering: Pkt. 1 og 2 i innstillingen fra formannskapet i møte ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over pkt. 3 i innstillingen fra formannskapet og Arnljot Bjellands (H) fellesforslag, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. 2

5 VEDTAK: 1. Bystyret gir Sandnes tomteselskap i oppdrag å erverve og regulere ca da av gnr. 47 bnr. 45 ved Ganddal idrettsplass samt ca 52,76 da av gnr. 39 bnr. 23 ved Iglemyr idrettsplass. Formål er nye idrettsanlegg. 2. Bystyret ber om at det foretas grunnundersøkelser på de aktuelle tomtene på Ganddal, Iglemyr og Bogafjell og setter av kr til dette. 3. Bystyret ber om at prosjektene innarbeides i økonomiplanen fra og med 2008 rullering av handlingsprogram tilhørende kommuneplandel for idrett og fysisk aktivitet. Sandnes, 30. mars 2007 Rett utskrift: Kirsten Vatne formannskapssekretær 3

6 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: D11 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret /07 KUNSTGRESSBANER I SANDNES KOMMUNE - STATUS - VURDERING AV BEHOV OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER Bakgrunn Med bakgrunn i bystyresak 29/04 om kunstgressbaner i Sandnes, er det nå bygget tre kunstgressbaner i kommunen. Hana og Lura gressbaner ble lagt om til kunstgress i Hovedbane 2 i Sandnes idrettspark ble lagt om til kunstgressbane i Disse tre banene var prioritert som de det var mest behov for ift banesituasjon og antall lag. Omlegging fra gress til kunstgress ble gjort grunnet mangel på egnet areal til nye baner. Omlegging fra grus til kunstgress er ikke ønskelig da grusbanene er spesielt viktige for kapasiteten i vinterhalvåret. Banene benyttes primært av Sandnes Ulf, Hana idrettslag og Lura idrettslag. Kapasiteten er betydelig øket ved å overgang til kunstgress, særlig om vinteren da en vanlig gressbane ikke kan benyttes. Bystyret vedtok enstemmig i sak 1/06 - Endret regulering for felt B1 (ved Ganddal idrettspark) plan , bl. a. følgende: Ganddal bydel har hatt og vil fortsatt ha en svært stor vekst. Det er viktig for innbyggerne i bydelen at forholdene for fritidsaktiviteter er lagt best mulig til rette. Ganddal idrettslag trenger større områder for å kunne gi et godt tilbud til bydelens unge. På den bakgrunn ber bystyret om at reguleringsarbeid med formål idrett for nye områder nord for hovedbanen tas opp igjen. Bystyret ber også om at administrasjonen avklarer eiendomsforholdene for dette området, og at det eventuelt i samarbeid med Tomteselskapet foretas avklaringer med grunneier om det kan være grunnlag for frivillig avståelse av nødvendige områder. I notat som ble lagt frem som melding 29/07 i utvalg for byutvikling etter purring på oppfølging av vedtaket (vedlegg nr.1) heter det blant annet: Byplansjefen har ikke funnet mulighet for å sette i gang ønsket regulering. Et reguleringsarbeid krever en tiltakshaver som kan finansiere kostnadene knyttet til alle deler av reguleringsprosessen. Naturlig tiltakshaver i denne saken er park og idrett. Park og idrett må ha midler for å kunne starte en slik prosess. Side 1 av 8

7 I saksutredning som fulgte behandlingen av økonomiplan for , rullering av handlingsprogrammet tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet het det: Fotballbaner i Sandnes Idrettsrådet har sammen med fotballklubbene sett på hvordan en skal tilrettelegge bedre for fotballen i Sandnes. En bør i utgangspunktet ikke legge om flere baner fra gress til kunstgress, men øke antallet kunstgressbaner for å få en økt kapasitet spesielt i sesongen. Følgende baner er prioritert fra klubbene og idrettsrådets side: 1. Kunstgressbane Ganddal ny bane 2. Kunstgressbane Austrått/Iglemyr ny bane Her må en også løse inn de aktuelle tomter. Grunnet kommunens økonomiske situasjon er det ikke foreslått avsatt midler til dette. I tillegg har kommunen vært i dialog med Bogafjell idrettslag, klubben og bydelen har lite fritidsmuligheter i dag, og kun tilgang på en grusbane. Klubben vokser, og de ønsker en ny kunstgressbane som kan bedre kapasitet og forhold for fotball. Ingen av disse er foreslått prioritert, men innspillene tas med videre ved rullering av kommunedelplanen. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken som signaliserte videre satsing på nye kunstgressbaner i økonomiplanperioden. I den senere tid har det i media vært fokusert på at den dårlige banekapasiteten i bydelene Ganddal og Austrått kan bedres dersom en bygger kunstgressbaner. Denne saken tar sikte på å belyse forhold og muligheter knyttet til dette. Litt fakta om kunstgressbaner Den viktigste forskjellen på en kunstgressbane og en naturgressbane er at kapasiteten/brukstiden for idrettslagenes organiserte trening, økes ca. 4 ganger ved omlegging til kunstgress. Som kjent kan en naturgressbane kun benyttes i sommerhalvåret med begrensninger på bruken, mens en kunstgressbane kan benyttes like mye året rundt både på dag- og kveldstid. Sammenlikning kapasitet naturgress/kunstgress for organisert aktivitet i klubb pr. bane: Naturgress Kunstgress brukstid Gevinst kunstgress brukstid Sommersesong Ca.400 timer* 720 timer +320 timer Vintersesong 0 timer 805 timer +805 timer Sum hele året 400 timer 1525 timer timer *Norges fotballforbund anbefaler at en naturgressbane ikke benyttes mer enn 250 timer pr. sesong. I Sandnes er dette tøyd maksimalt. I tillegg kommer dagtid- og helgebruk for kunstgressbanene (skolebruk og egenorganisert aktivitet) som ikke er med i stipulert i timeantall. Erfaring med kunstgressbanene på Lura, Hana og i Sandnes idrettspark er meget positive. Det er en betydelig høyere aktivitet på disse banene, både organisert gjennom idrettslagene, på dagtid ved skolebruk og egenorganisert bruk. Vedlikehold Det må beregnes kr i vedlikehold pr. år pr. kunstgressbane. Vedlikehold av kunstgressbaner krever spesialmaskiner/utstyr. Arbeidet som må utføres rutinemessig er slodding (stor børste som dras av liten traktor) 2 ganger pr uke, harving og rensing 1 gang pr mnd. Dette gjøres for å flytte på plass gummiganulaten (små gummikuler) slik at banen Side 2 av 8

8 beholder sin kvalitet jfr. krav fra Norges fotballforbund. I tillegg må en fylle ny granulat samt rense banen med spesialmaskin (årlig). Bosshenting må også utføres kontinuerlig, dette gjøres av idrettslagene, med noe varierende resultat. Bildet fra Hanabanen kunstgress Foto: Ane Eikehaugen Fotballaktivitet i Sandnes Fotball er den desidert største idretten i Norge. Årsakene til at forballaktivitet er så populært kan være at spillet er enkelt, lett å organisere, krever ikke så mye utstyr, kan spilles ute på små og store baner og det er et lagspill som igjen skaper sosiale relasjoner. Gode aktivitetstilbud og anlegg i bydelene gir gode oppvekstforhold for barn og unge, og da spesielt i et folkehelseperspektiv. Organisert fotballaktivitet drives i regi av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund. Fotball er også en vanlig aktivitet i skoletiden (friminutter og gymtimer). I tillegg er det i stor grad en aktivitet som foregår egenorganisert. Antall lag i Sandnes i 2006 organisert gjennom Norges fotballforbund Voksne Ungdom Barn Austrått IL Bogafjell IL Figgjo IL Fjedle SK Ganddal IL Hana IL Høle IL Lura IL Malmheim IL 3 Muskel FK 2 Riska FK SK Rolf 1 Sandnes Ulf Sandved IL Sviland IL Tall fra Rogaland fotballkrets Side 3 av 8

9 Ganddal bydel I Ganddal bydel foregår fotballaktiviteten i stor grad på Ganddal gressbane. Her har også Ganddal idrettslag sitt klubbhus med garderober. Klubben driver selv dette klubbhuset med driftstilskudd fra kommunen. Ved Ganddal bydelshus ligger det et grustreningsfelt, dette har ikke fulle banemål, og kan ikke benyttes til kamper. I tillegg er det en ordinær grusbane ved Lundehaugen videregående skole, denne benyttes også av enkelte lag fra Ganddal, men pga lang avstand er det kun lag med eldre spillere som benytter denne. Bydelen Ganddal har dårlig kapasitet til sine lag, spesielt etter at treningsfeltene lagene har benyttet, er borte til fordel for den nye godsterminalen. Kapasiteten er dårlig om sommeren, da den eksisterende gressbanen i stor grad benyttes til kamper og ikke tåler merbelastningen trening medfører. Ganddal idrettslag ønsker å fokusere på at aktiviteten kan samles ved eksisterende gressbane og klubbhus både av praktiske og sosiale forhold. Vurdering av plassering og anbefaling av løsning: Det er avsatt et areal i kommuneplanens arealdel til grønt/nye baner, like ved siden av den eksisterende gressbanen (se vedlegg 2). Her er det plass til å innpasse en ny kunstgressbane. Med en stadig voksende befolkning anbefales det ikke å legge om eksisterende gressbane til kunstgress, slik det ble gjort på Hana, Lura og i Sandnes idrettspark. Her hadde en ikke tilgjengelig areal til å bygge nye baner. På Ganddal har en mulighet til å øke kapasiteten både og sommeren og om vinteren ved å bygge en ny kunstgressbane. Slik vil bydelen kunne gi tilbud til befolkningen som har kommet til de seneste årene, samt nye innbyggere ift ny fremtidig utbygging. Omlegging av Lundehaugen grusbane (som eies av Rog. Fylkeskommune) er vurdert som et alternativ, men ikke prioritert av to årsaker. For det første økes ikke kapasiteten ved en slik løsning, for det andre er det klubbens ønske (som kommunen støtter) å samle mest mulig av aktiviteten omkring eksisterende klubbhus og bane. En omlegging vil også føre til at anlegget på Lundehaugen ikke kan benyttes til friidrett slik det er tilrettelagt for i dag. Det er også vurdert å legge om eksisterende gressbane til kunstgress. Det anbefales ikke da grunnforholdene her er svært krevende og ikke særlig egnet til kunstgress som krever et svært stabilt underlag. Den viktigste årsaken er at en slik løsning ikke tilstrekkelig øker kapasiteten. Det synes som den beste løsningen å bygge opp en helt ny kunstgressbane på det nye avsatte areal. Dette er i tråd med Ganddal idrettslag og Idrettsrådets anbefaling. Tomtens egnethet Etter befaring viser det seg at det lar deg gjøre å innpasse en ny bane med fulle mål 110 x 72 meter på det aktuelle arealet (se vedlegg 2). Det er mulig å plassere banen slik at det kan plantes vegetasjon mellom bane og bebyggelse slik at banen med lys ikke blir nevneverdig sjenerende. I tillegg er det areal ledig areal til grøntområde som gjør at verdien av området blir ytterligere høynet. Tomten hvor banen kan plasseres er våt og lett skrånende. Det betyr at en må kalkulere med noe masseutskifting og god drenering. En bør allerede nå foreta en grunnundersøkelse for om mulig avdekke dårlige masser (noe som vil ha betydning for banens kostnad). Grov kalkyle på tomt og etablering av bane med mulig finansiering Sandnes tomteselskap gir følgende svar ift å vurdere pris på denne typen areal: I tilknytning til utvidelse av idrettsbanen på Ganddal vil det måtte erverves da av gnr. 47 bnr. 45. Det endelige arealet vil avhenge av hvor mye areal som blir ervervet i tilknytning til bygging av godsterminalen. Side 4 av 8

10 Prisen grunneierne får for å avstå grunn for bygging av godsterminalen vil trolig være førende for grunneiers prisforventninger. Skjønnet for dette er avholdt, men resultatet har ikke kommet enda. Det må påregnes at dette skjønnet blir anket. Endelig skjønns-resultat vil trolig foreligge rundt årsskiftet 2007/2008. Prisnivået overskjønnet på ny Rv-44 Stangeland Skjæveland vil også kunne påvirke prisforventning til grunneier. Om bygging av fotballbane vil bli vurdert som utbyggingsformål eller som et ledd i en overordna grøntstruktur vil ha betydning for prisfastsettelsen. I Stavanger er det eksempel på at prisen på grøntområder er på ca 20 kr/m². Det aktuelle arealet er skissert med rødt. En kan grovt stipulere en pris for erverv og komplett opparbeidelse av kunstgressbane til å ligge på mellom kr. 8 mill. og 20 mill. avhengig av pris på areal, opparbeidelse og kvalitet på anleggene. Utgifter til utarbeidelse av reguleringsplan må også legges inn i prosjektet. Ganddal idrettslag vil bidra med noe midler. En vil etter dagens retningslinjer for spillemidler kunne utløse kr. 2 mill. i spillemidler pr. kunstgressbane. Det må beregnes kr i vedlikehold pr. år pr. kunstgressbane. Side 5 av 8

11 Mulig fremdrift Første steg bør være å foreta grunnundersøkelser samt igangsette forhandlinger om kjøp av arealet. Når dette er vedtatt og kommet i gang kan en påbegynne en regulerings sak. Dersom arealkjøpet og regulering går uten problemer, vil banen kunne være ferdig i løpet av 2008/2009. Austrått bydel Iglemyr idrettsanlegg I Austrått bydel foregår fotballaktiviteten i stor grad på Iglemyr idrettsanlegg og på Bogafjell grusbane. På Iglemyr ligger det en rehabilitert gressbane, noen mindre gressfelt, en grusbane og et grustreningsfelt. Det er Austrått idrettslag som holder til på Iglemyr, mens Bogafjell idrettslag holder til på Bogafjell. Austrått IL har de senere år benyttet banekapasitet på Sviland, Hana og Bogafjell for å få nok plass til sine lag. Dette er ikke en god løsning, da tidene lagene kan tildeles ofte er ukurrante dager i helger og sent på kvelden. Både Austrått IL og Bogafjell IL ønsker kunstgressbaner. Det er Austrått IL og Iglemyrområdet hvor behovet er størst, som bør prioriteres først. Vurdering av plassering og anbefaling av løsning: Det er avsatt et areal i kommuneplanens arealdel til grønt/nye baner, like ved siden av den eksisterende grustreningsbanen (se vedlegg 3.). Her er det plass til å innpasse en ny kunstgressbane. Med en stadig voksende befolkning i bydelen anbefales det ikke å legge om flere eksisterende gress eller grusbaner til kunstgress, slik det ble gjort på Hana, Lura og i Sandnes idrettspark. På Iglemyr har en mulighet til å øke kapasiteten både sommer og vinter ved å bygge en ny kunstgressbane. Slik vil bydelen kunne gi tilbud til dagens befolkning samt ytterligere befolkningsøkning (særlig i området mot Vedafjell). Omlegging av grusbane er vurdert som et alternativ, men ikke prioritert av to årsaker. For det første økes ikke kapasiteten ved en slik løsning, for det andre er grusbanen viktig ift å håndtere parkering ved store arrangementer. I tillegg er det svært lite sannsynlig at fundamenteringen på denne banen er god nok ift. omlegging til kunstgress. Det er også vurdert å legge om eksisterende gressbane til kunstgress. Det anbefales ikke da grunnforholdene gjør dette svært omfattende og kostbart. Den viktigste årsaken er at en slik løsning ikke tilstrekkelig øker kapasiteten. Det synes som den beste løsningen å bygge opp en helt ny kunstgressbane på det avsatte areal. Dette er i tråd med Austrått idrettslag og Idrettsrådets anbefaling. Tomtens egnethet Etter befaring viser det seg at det lar deg gjøre å innpasse en ny bane med fulle mål 110 x 72 meter på det aktuelle arealet (se vedlegg 3.). I tillegg er det noe areal ledig areal til grøntområde som gjør at verdien av området blir ytterligere høynet. Tomten hvor banen kan plasseres er våt med mye stein. Det betyr at en må kalkulere med innkjøring av masser og god drenering. En bør allerede nå foreta en grunnundersøkelse for om mulig avdekke dårlige masser (noe som vil ha betydning for banens kostnad). Grov kalkyle på tomt og etablering av bane med mulig finansiering Sandnes tomteselskap gir følgende svar ift å vurdere pris på denne typen areal: Det ble holdt skjønn i tilknytning til erverv av arealer til Austrått pleie og service-senter. Underskjønnet (11/5-1998) satte prisen til kr. 340 kr/m². Skjønnet ble anket og overskjønnet (4/2-1999) kom en pris på 312 kr/m². I tilknytning til bygging av skole og tomt til barnehage på Hana (Vatnekrossen) ble prisen i under-skjønnet 15/ satt til 280 kr/m². Prisen ble fastsatt til det samme i overskjønnet 11/ Side 6 av 8

12 Om bygging av fotballbane vil bli vurdert med samme grunnlag som de referert over, eller som et ledd i en overordna grøntstruktur vil kunne få stor betydning for prisfastsettelsen. I Stavanger er det eksempel på at prisen på grøntområder er på ca 20 kr/m². Trolig vil det være mest hensiktsmessig å gi grunneier et bud på hele eiendommen (39/23) som er på 52,7 da, eller få grunneier til å gi et tilbud for innløsning av hele eiendommen. En vil da også få hånd om de arealer som er foreslått til allmennyttig formål i ny kommuneplan. Dette arealet vil være på ca 13 da. Det aktuelle arealet er skissert med rødt. En kan grovt stipulere en pris for erverv av hele arealet og komplett opparbeidelse av kunstgressbane til å ligge på mellom kr. 10 mill. og 25 mill. avhengig av pris på areal, opparbeidelse og kvalitet på anleggene. Utgifter til utarbeidelse av reguleringsplan må også legges inn i prosjektet. En vil etter dagens retningslinjer for spillemidler kunne utløse kr. 2 mill. i spillemidler pr. kunstgressbane. Austrått idrettslag vil bidra med noe midler. Det må beregnes kr i vedlikehold pr. år pr. kunstgressbane. Mulig fremdrift Første steg bør være å foreta grunnundersøkelser samt igangsette forhandlinger om kjøp av arealet. Deretter kan en påbegynne en regulerings sak. Dersom arealkjøpet og regulering går uten problemer, vil banen kunne være ferdig i løpet av 2008/2009. Austrått bydel Bogafjell idrettsanlegg For ordens skyld poengteres det at etter nye baner i Ganddal og på Iglemyr, vil kunstgressbane på Bogafjell være prioritert som den neste. Her er arealet allerede ervervet av Sandnes tomteselskap, og det er et arbeid på gang for å lage en disposisjonsplan for arealet som er avsatt til idrettsformål. Side 7 av 8

13 Grov kalkye for opparbeidelse av kunstgressbane ekskl. tomt på Bogafjell, kan settes til kr 8 mill. Her er Sandnes Tomteselskap AS er grunneier. Rådmannens anbefaling I tråd med idrettsrådets og idrettslagenes anbefalinger foreslåes det å prioritere nye kunstgressbaner ved Ganddal idrettsplass og på Iglemyr idrettsanlegg. Det er her banekapasiteten er dårligst, en venter også ytterligere befolkningsøkning i disse bydelene kommende år. Rådmannen støtter også prinsippet om at en nå bør bygge nye baner for å øke kapasiteten mest mulig. To nye kunstgressbaner vil øke driftsbudsjettet med kr ,- pr år. Kommunens andel ift. investering og drift søkes innarbeidet ved behandling av kommunens økonomiplan , samt i handlingsprogrammet tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det anbefales at tomteselskapet gis i oppdrag å sette i gang en prosess med hensikt at de aktuelle arealene erverves som skissert i denne sak. Saken legges frem for endelig vedtak i bystyret. Forslag til VEDTAK: 1. Bystyret gir Sandnes tomteselskap i oppdrag å erverve og regulere ca da av gnr. 47 bnr. 45 ved Ganddal idrettsplass samt ca 52,76 da av gnr. 39 bnr. 23 ved Iglemyr idrettsplass. Formål er grøntstruktur med nye idrettsanlegg. 2. Bystyret ber om at det foretas grunnundersøkelser på de aktuelle tomtene på Ganddal og Iglemyr og setter av kr til dette. 3. Bystyret ber om at prosjektene fremmes med tanke på prioritering i økonomiplanen rullering av handlingsprogram tilhørende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Gunnar Byrkjedal kommunaldirektør Ingjerd Bratterud park- og idrettssjef Vedlegg 1: Notat til utvalg for byutvikling fra byplansjefen 10/1-07. Vedlegg 2: Skisse over areal med inntegnet mulig kunstgressbane Ganddal. Vedlegg 3: Skisse over areal med inntegnet mulig kunstgressbane Iglemyr. Side 8 av 8

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt:

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704526 : E: D11 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 05.11.2008 60/08 Formannskapet 18.11.2008

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200806027 Arkivkode E: 611 D11 &30 Saksbehandler: Ane Rostrup Eikehaugen m.fl. Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 30.09.08 103/08 Bystyret 14.10.08 123/08 DISPOSISJONSPLAN FOR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 5. november 2008 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 55/08 200806447 AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Lura karateklubb V/ leder Postboks 1128 4391 Sandnes Sandnes, 27.10.2009 Deres ref: Vår ref:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SANDNES ULF NEDRYKK FRA 1. DIVISJONSSPILL, KONSEKVENSER FOR BYSTYRETS VEDTAK OM EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD OG OPPGRADERING AV SANDNES IDRETTSPARK

SANDNES ULF NEDRYKK FRA 1. DIVISJONSSPILL, KONSEKVENSER FOR BYSTYRETS VEDTAK OM EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD OG OPPGRADERING AV SANDNES IDRETTSPARK SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : S.Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 11.11.2008 151/08 (Utsatt) Bystyret 09.12.2008 155/08 SANDNES

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 19/10 ÅRSPROGRAM 2010

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion Notat Til: Fra: Kopi: Time kommune Njål Erland Bryne FK Dato: 22. mai 2013 Emne: Kapasitet Bryne stadion Bakgrunn: Bryne FK har igangsatt reguleringsarbeid med hensikt å videreutvikle stadionområdet. Dette

Detaljer

Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal

Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal Utvalg for tekniske saker 05.11.08 sak 59/08 vedlegg 4 Evaluering av oppsatte alternativ til kunstgressbane på Ganddal BAKGRUNN: Vedtak fra Formannskapet sak 92/08 200704526 Innløsning av grunn for kunstgressbane

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 8/07 Sak 9/07 Sak 10/07 Sak 11/07

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

Velkommen til Sandnes Ulf og Sandnes Idrettspark

Velkommen til Sandnes Ulf og Sandnes Idrettspark Velkommen til Sandnes Ulf og Sandnes Idrettspark Nye treningsfeltet (NTF) Ulfmarkå (UM) Bjørk (TFB) Steinen (TFS) Giskebanen (TF1) Kunstgresset (Hovedbane-2) Stadion Flomlysbanen

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2009 KL. 17.00 I KANTINEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2009 KL. 17.00 I KANTINEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 3. JUNI 2009 KL. 17.00 I KANTINEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 36/09 200704526 BYGGING AV KUNSTGRESSBANE PÅ GANDDAL IDRETTSANLEGG

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/1492-4 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. JUNI 2011 Sak 9/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 17. JANUAR 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 OPPNEVNELSE AV

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 1/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. JANUAR 2009 Sak 1/09 NY RV 505, PARSELL

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE Riska bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 24/07 AKTIVE SANDNES HØRING

Detaljer

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08

Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler : 200800251 : L 12-52 : Tone Kvålsgard Behandles av utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 12.03.08 25/08 SØKNAD OM REGULERING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10 143/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10 143/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201001100 : O: : 81-80 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 08.12.10

Detaljer

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS)

A V T A L E. Mellom. Sandnes kommune (SK) Idrettsrådet i Sandnes (IRS) A V T A L E Mellom Sandnes kommune (SK) Og Idrettsrådet i Sandnes (IRS) 1. OMFANG. 1.1 IRS overtar retten til all fast reklame på de kommunale idrettsanlegg underlagt SK`s ansvarsområde, hvor det er forsvarlige

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

SØKNAD OM BRUKSENDRING OG DISPENSASJON FOR ALLEREDE UTFØRTE TILTAK I ET LNF-OMRÅDE, GNR 72 BNR 342, HØLE. KLAGE

SØKNAD OM BRUKSENDRING OG DISPENSASJON FOR ALLEREDE UTFØRTE TILTAK I ET LNF-OMRÅDE, GNR 72 BNR 342, HØLE. KLAGE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200804656 : O: : 72-342 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.09

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL PÅ BOGAFJELL SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL PÅ BOGAFJELL SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL. 19.00 PÅ BOGAFJELL SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 2. DESEMBER 2008 Sak 44/08 Sak 45/08 Sak

Detaljer

Saknr. 68/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2124 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/11-2014

Saknr. 68/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2124 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/11-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 68/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2124 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/11-2014 SAK 68/14: RUD GÅRD OPSJONSAVTALE Innstilling til:

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 5 Protokoll fra møtet 10. september 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli befaring

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Lesesalen, Biblioteket, Sørumsand 28.11.2006 Møtetidspunkt: Kl. 1900-2025.

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

DFI Fotball Anleggsutbygging. Info- / diskusjonsmøte DFI Fotball 2. des. 2009

DFI Fotball Anleggsutbygging. Info- / diskusjonsmøte DFI Fotball 2. des. 2009 DFI Fotball Anleggsutbygging Info- / diskusjonsmøte DFI Fotball 2. des. 2009 Status anlegg Info- / diskusjonsmøte DFI Fotball Kunstgress Frogn VGS Anleggsutvikling, NFF Veien videre for DFI Anleggsbehov

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200604928 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen

Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen Protokoll fra møte i kommuneplankomiteen Dato: 23.03.2015 kl. 17:00 Sted: formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 14/00027 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Olav Birkeland (H), Norunn Østråt Koksvik

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

20.01.2016 VISJON. Norges Fotballforbund vil: VISJON. Norges Fotballforbund vil: Handlingsplan 2012 2015. Utendørsanlegg skal prioriteres:

20.01.2016 VISJON. Norges Fotballforbund vil: VISJON. Norges Fotballforbund vil: Handlingsplan 2012 2015. Utendørsanlegg skal prioriteres: VISJON Norges Fotballforbund Anleggsstrategi Norges Fotballforbund vil: Være blant de fremste breddenasjoner i verden Utvikle høy kompetanse i alle ledd innen toppfotballen som medfører at vi kan konkurrere

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Møte nr. 2/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. MARS 2009 Sak 3/09 BYGDEBOK FOR HØLE Sak 4/09 DISPENSASJON FOR

Detaljer

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion

Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion Byrådssak 82/13 Innbyggerinitiativ om hvorvidt det skal legges kunstgras på Fyllingsdalen stadion ROLO ESARK-0183-201221604-7 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 27.11.12 mottatt innbyggerinitiativ

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Vedtak

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Vedtak Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Vedtak Arkivsak: 200700581 Arkivkode: 511.2 Saksbeh: Tommy Grotterød Saksgang Møtedato Sak nr. Bydelsutvalget 12.11.07 171/07 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS.

FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS. PROTOKOLL FRA MØTET 29. SEPTEMBER 2009 FORMANNSKAPET INNKALLES TIL MØTE 29. SEPTEMBER 2009 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS. MØTET STARTER UMIDDELBART ETTER MØTET I ADMINISTRASJONSUTVALGET, SOM BEGYNNER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Sandnes, 16.06.2008. Deres ref.: Vår ref : 200800356-5 Saksbehandler: Tone Kvålsgard Arkivkode : 95-1

Sandnes, 16.06.2008. Deres ref.: Vår ref : 200800356-5 Saksbehandler: Tone Kvålsgard Arkivkode : 95-1 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksj., postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen, region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger Statens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret 24.03.2010 13.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901762 : E: K44 : Anna Svihus/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Formannskapet Bystyret

Detaljer

GNEIST SPESIALUTGAVE. Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene der...

GNEIST SPESIALUTGAVE. Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene der... en GNEIST SPESIALUTGAVE Vi skulle gjerne ha trent mer, men det helt fullt på alle banene. Kristian 11 år Kunstgresskampanjen Fotballbanen vi trener på mangler lys, så når det er mørkt kan vi ikke trene

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1492-29 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: Avdelingsleder, Atle Hermansen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 Utvalg for byutvikling /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 Utvalg for byutvikling /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200503628 : O: : L12&21-39 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.09

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.3.2011 12959/2011 2011/2117 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/42 Formannskapet 23.03.2011 11/46 Bystyret 14.04.2011 Finansiering, bygging og drift

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 1/2009 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet innledes med informasjon vedrørende høringssaken

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 6/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. OKTOBER 2009 Sak 23/09 HØRING

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2008 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 16.04.2008 13/08 ÅRSPROGRAM 2008

Detaljer

Melding til utvalg for tekniske saker /09 ORIENTERING OM STATUS REGIONAL MULTI/FRIIDRETTSHALL I SØR ROGALAND SANDNES.

Melding til utvalg for tekniske saker /09 ORIENTERING OM STATUS REGIONAL MULTI/FRIIDRETTSHALL I SØR ROGALAND SANDNES. Kultur og kirkedepartementet Norges friidrettsforbund Rogaland fylkeskommune Melding til utvalg for tekniske saker 25.03.09-11/09 Sandnes, 15.01.2009 Park og idrett Deres ref.: Vår ref : 200600692 Saksbehandler:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700654 : E: D35 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 2/10 Formannskapet 16.02.2010

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201007160 : E: 223 C21 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.2011 45/11 FORDELING AV

Detaljer

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser

Detaljer

13.04.2011 04.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 31.05.2011 FORSLAG TIL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019

13.04.2011 04.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 31.05.2011 FORSLAG TIL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID 2011-2019 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102267 : E: 144 G70 : Steinar Trefjord, Birthe Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/

Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/ Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/02201-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT Søreide 9.oktober 2016 Vedr; saksnummer 201626863. Høringsinnspill Idrettsplan 2017-2027 Søreide IL har behandlet høringsutkast for Idrettsplan 2017-2027 og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/ Forslag til innstilling: Saksframlegg HAVSTEIN KJØP AV TOMT Arkivsaksnr.: 03/22546 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å kjøpe tomteområde på Havstein Vestre for kr 30 000 000. Saksfremlegg - arkivsak 03/22546 1 Saksutredning:

Detaljer

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune Saksnr.: 2013/13768 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 169439/2013 Klassering: U70 Saksbehandler: Tom Hermansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret Fredrikstad Stadion - overdragelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Trenermøte - Fotball Fjellsdalen

Trenermøte - Fotball Fjellsdalen Trenermøte - Fotball Fjellsdalen 29.04.2014 Agenda Supplering av materiell til de enkelte lag Utstyr til trenere Forsikringsordninger / spillerregistreringer Dugnadsprosjekt 2014 Annet Banesituasjon Generell

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224,

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224, Landbruks-, vilt og innlandsfiskenemnd 30.04.09 - sak 8/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900530 : O: : 1102-60-36 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015.

Han siterer referater fra SU Smeaheia skole den 06.11.2013 og 24.02.2015. Notat Arkivkode: Saksnr. : 14/04599-83 Til : Utvalg for byutvikling Fra : Plansjefen Dato : 06.04.2016 Kopi : E-post fra Vidar Bringeland Sørensen 04.04.2016 Plansjefen har mottatt vedlagt e-post datert

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009 Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09 Arkivkode : E: 223 C10 Saksnr. : 200900285-69 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Fra : Kultursjefen Dato : 02.06.2009 Kopi : Driftstilskudd til

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL I FIGGJO-HUSET, KAFEEN

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL I FIGGJO-HUSET, KAFEEN Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL. 19.00 I FIGGJO-HUSET, KAFEEN Medlemmene bes møte kl. 18.15 i Figgjo-huset, møterom 2. etasje Fagkoordinator

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15

Detaljer