Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Møtedokumentene finnes på Stjørdal kommunes einnsyn; Orienteringer: - Fylkespiloten plan, miljø, landbruk v/prosjektleder - Felles innkjøpsstrategi, tilgjengelighet til avtaler, status for anbud m.m. v/innkjøpskoordinator - Samhandlingsleder orienterer Stjørdal, Henrik Vinje leder Marthe Abelsen Strømmen sekretær Side1

2 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 41/14 Referatsaker PS 42/14 Forstudie felles flyktningtjeneste - prosjektplan og mandat 2014/2350 PS 43/14 VR IT (VARIT) - 1. tertialrapport /4634 PS 44/14 VR IT (VARIT) - Budsjettforslag /4634 PS 45/14 VR Skatteoppkreverkontor - 1. tertialrapport /4635 PS 46/14 VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag /4635 PS 47/14 VR Lønn/Regnskap- 1. Tertialrapport /4636 PS 48/14 VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag /4636 PS 49/14 VR Personvernombud- 1. Tertialrapport /4637 PS 50/14 VR Personvernombud - Budsjettforslag /4637 PS 51/14 VR Innkjøp 1. tertialrapport /4638 PS 52/14 VR Innkjøp - Budsjettforslag /4638 PS 53/14 VR Sekretariatet - 1. tertialrapport /4639 PS 54/14 VR Sekretariatet - Budsjettforslag /4639 PS 55/14 PS 56/14 VR Distriktsmedisinsk Senter (DMS) - 1. Tertialrapport 2014 VR Distriktsmedisinsk Senter (DMS) - Budsjettforslag / /4641 PS 57/14 VR Forvaltningskontor - 1. tertialrapport /4642 PS 58/14 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag /4642 PS 59/14 VR Legevakt - 1. tertialrapport /4643 PS 60/14 VR Legevakt - Budsjettforslag /4643 PS 61/14 VR PPT - 1. tertialrapport /4644 PS 62/14 VR PPT - Budsjettforslag /4644 PS 63/14 VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport /4645 PS 64/14 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag /4645 PS 65/14 Orienteringer - Samhandlingsleder orienterer - Fylkespiloten plan, miljø, landbruk v/prosjektleder - Felles innkjøpsstrategi, tilgjengelighet til avtaler, status for anbud m.m. v/innkjøpskoordinator PS 66/14 Felles NAV-kontor i Værnesregionen - fremdrift 2014/4697 PS 67/14 Eventuelt - Ta stilling til møte om barnevern, høsten 2014 Side2

3 PS 68/14 Godkjenning av møteprotokoll Side3

4 PS41/14Referatsaker Side4

5 Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 42/ Forstudie - prosjektplan Forslag til vedtak: Prosjektplanen godkjennes. Vedlegg: Prosjektplan - Forstudie for interkommunalt samarbeid for flyktningtjenesten i VR Saksopplysninger: I mars 2014 ble det tatt initiativ til å opprette en nettverksgruppe for flyktningtjenestene i Værnesregionen. AU vedtok at sekretariatet skulle forberede en forstudie for et mulig interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen for flyktningetjenesten i Værnesregionen. Det er siden mars gjennomført tre møter i nettverksgruppa og et fjerde er planlagt nå i juni. Alle kommunene i Værnesregionen utenom Malvik har vært representert i møtene. Møtene har hatt som formål å dele kunnskapen og erfaringene kommunene har med dette arbeidet. De har også vært med på å legge føringer for forstudien. Sekretariatet har deltatt i møtene og parallelt jobbet med prosjektplanen for forstudien. Deltakerne i nettverksgruppa vil kunne fungere som en ressurs-/arbeidsgruppe sammen med sekretariatet i arbeidet med forstudien. Side5

6 SAMORDNING AV FLYKTNINGTJENESTEN I VÆRNESREGIONEN PROSJEKTPLAN FORSTUDIE 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen er et interkommunalt samarbeid mellom de seks kommunene Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Kommunene samarbeider på flere områder for å sikre innbyggerne et godt service- og tjenestetilbud. Videre skal samarbeidet gi robuste fagmiljøer som skal gi kvalitet i tjenesteproduksjonen og trygghet i saksbehandlingen. VR har lang tradisjon for å samarbeide på tvers av fylkes- og kommunegrenser for å kunne se tjenesteproduksjon i sammenheng uavhengig av de strukturelle tradisjoner som er gitt gjennom kommune- og fylkesinndeling. På denne måten vil VR styrke regionen totalt og skape bedre tjenester, sikre robuste fagmiljø og gjennom dette være en tydelig aktør som har som mål å utvikle regionen og hver enkelt kommune videre. I og med at alle kommunene i Værnesregionen skal bosette flyktninger fra 2014 så ble det aktuelt å se på mulighetene for en felles flyktningtjeneste i regionen. Alle kommunene utenom Tydal har bosatt flyktninger tidligere, men kommunene sitter med veldig ulike erfaringer på området. Følgende vedtak ble gjort i AU : a) Det utarbeides mandat og beskrivelse av en forstudie for interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen for flyktningetjenesten i VR. b) Alle kommuner i VR inviteres til å delta i forstudien slik at kommunene kan opparbeide kunnskap om eget og andres tjenestetilbud. c) Sekretariatet utarbeider forslag til mandat og prosjektplan for forstudien og legger frem dette for behandling i AU Mål Formålet med forstudien er å: a) Kartlegge nå-situasjonen mht. oppgaver og evt. eksisterende samarbeid for flyktningtjenesten i kommunene i Værnesregionen b) Utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen for flyktningetjenesten i VR. Et evt. fremtidig for- og hovedprosjekt har som mål å forberede og gjennomføre en innføring av en fellestjeneste som skal: a) Gi en mer effektiv bruk av ressursene b) Skape robuste fagmiljø som gir økt kvalitet i tjenesteproduksjonen c) Skape attraktive fagmiljø som er fremtidsrettede d) Utnytte den lange erfaringen som flere av kommunene sitter med på dette feltet e) Koble det økonomiske virkemiddelapparatet tydeligere til en interkommunal forvaltning Side6

7 1.3 Rammer a) Forstudie avsluttet og klar for politisk behandling i RR innen 22. oktober 2014 b) Interne ressurser i Sekretariatet for Værnesregionen og kommunene brukes i forstudien. 2. OMFANG OG AVGRENSNING 2.1 Omfang a) Forankre prosjektplan hos prosjekteier. b) Danne arbeidsgruppe sammen med kommunene. c) Kartlegge og analysere av dagens situasjon. d) Skissere forventninger og behov i arbeidet med flyktninger og innvandrere i fremtiden. e) Gjennomgang av de begrensninger og muligheter dagens lovverk gir. f) Gi en vurdering og anbefaling for veien videre Avgrensing Forstudien blir avsluttet når aktiviteter som skissert i prosjektplanen er gjennomført. AU og RR må avgjøre eventuell videreføring av prosjektet i for- og hovedprosjekt. 3. ORGANISERING 3.1 Prosjektledelse a) Prosjektansvar ligger hos sekretariatet i VR. b) Sekretariatet vil ivareta ledelsen av forstudien 3.2 Øvrige roller a) Regionrådet i VR er prosjekteier. b) Styringsgruppen er Arbeidsutvalget i Værnesregionen. c) Arbeidsgruppa for forstudien etableres med representasjon fra alle kommunene. 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter a) Vedta endelig prosjektplan. b) Fremlegge rapport fra forstudie evt. med forslag til prosjektplan for forprosjekt. 4.2 Oppfølging a) Etablere arbeidsgruppe sammen med kommunene. b) Gjennomføre utredning. c) Gjøre en vurdering og lage anbefaling for veien videre. 2 Side7

8 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer - Frigjøre tid til å arbeide med forstudien. - Å oppnå en felles forståelse av formålet med forstudien. 5.2 Kvalitetssikring Sekretariatet må til enhver tid følge opp fremdriften i arbeides som gjøres i kommunene, og planlegge møter i god tid slik at deltakerne har anledning til å delta. I tillegg til beslutningspunkter og plan for oppfølging fordres en regelmessig elektronisk orientering fra sekretariatet til Prosjektansvarlig om fremdrift og resultater. 6. GJENNOMFØRING 6.1 Hovedaktiviteter og tidsplan a) Juni 2014: Godkjenne prosjektplan. b) Juni-juli 2014: Samle inn informasjon. c) August 2014: Gjennomføre fellesmøte med GAP-analyse d) August-september 2014: Vurdering av potensiale og nytteverdi for en evt. fellestjeneste. e) Oktober 2014: tilbakemelding til AU og RR. Evt. fremlegg av skisse til prosjektplan for et forprosjekt. 7. ØKONOMI Kun bruk av interne ressurser i forstudien. 8. KONTRAKTER, AVTALER OG INNKJØPSPROSEDYRER. Ikke aktuelt. 3 Side8

9 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 43/ Regionrådet Værnesregionen VR IT (VARIT) - 1. tertialrapport 2014 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1. tertialrapport 2014 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side9

10 Tertialrapport 1. tertial 2014 VARIT Tertialrapport tertial Værnesregionen IT - VARIT Side10

11 Tertialrapport 1. tertial Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: VARIT har et høyt aktivitetsnivå med store og omfattende prosjekter. Foruten daglig drift har følgende arbeidsoppgaver fått mest oppmerksomhet i perioden: Elektronisk meldingsutveksling pleie- og omsorgsmeldinger mellom sykehus og kommune. Velferdsteknologi «Bo lenger hjemme» Bistand til Stjørdal kulturhus Prosjektering og anbudsrunde til nytt nettverksutstyr på datarom Installasjon av ny og forbedret lagring- og backup-løsning Foretatt en kvalitet- og økonomianalyse (Bencmark) for sammenligning mot flere andre kommuner/kommunesamarbeid Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). Drift Regnskap Budsjett Avvik enhet VARIT og felles IT-kostnader Lønn Kjøp av tjenester (I) drift Kjøp av tjenester (E) Overføringer mva Finansutgifter avs fond SUM UTGIFTER Salgsinntekter stj andel + salg Statstilskudd vr andre + ref andre Overføring fra (tilsk) Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side11

12 Tertialrapport 1. tertial Værnesregionen IT - VARIT Drift fordelt pr. kommune etter nøkkel 60% etter innbygger, 40 % flatt. SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal Investering Investering IT IT Investering ( ) Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett tertial 1. tertial Totalt Investering fordelt pr. kommune etter nøkkel 60% etter innbygger, 40 % flatt. SUM Stjørdal Malvik Selbu Meråker Frosta Tydal *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes nye kjøpte moduler og økte lisenser. I tillegg har vi hatt økte kostnader som følge av varmgang på serverrom. I midlertid har vi tilskudd på flere prosjekter, og regnskapet forventes å gå i balanse ved årets slutt. Investering: Det er gjort store investeringer første tertial. Blant annet bytte av kritiske komponenter etter varmgang på serverrom. Krav er oversendt forsikringsselskapet. I tillegg har det tilkommet nye moduler i Ephorte (SvarUT) og ehandel. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, og det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. 6. Sykefravær Sykefraværet ligger på 4,8% grunnet langtidsfravær. Side12

13 Tertialrapport 1. tertial Værnesregionen IT - VARIT Side13

14 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 44/ Regionrådet Værnesregionen VR IT (VARIT) - Budsjettforslag 2015 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Saksopplysninger Saken legges fram til behandling i Arbeidsutvalget i Værnesregionen. Viser til vedlegg. Side14

15 Værnesregi onenit budjett/økonomiplan2015 Budsjett / økonomiplan 2015 VærnesregionenIT Side15

16 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 Værnesregionen IT VARIT I. STATUS Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Nasjonalt er det stort politisk engasjement for digitalisering av sektoren, og det vil komme krav om å ta i bruk nasjonale komponenter for å løse dette. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. MÅL Generelle mål Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten skal være pådriver for samhandling og standardisering i Værnesregionen i tråd med nasjonale føringer. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Sørge for at sikkerheten tilenhver tid er ivaretatt. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Konkrete mål for 2015 og senere i perioden Benytte den nasjonale ID-porten til all innbygger-pålogging. Ta i bruk «SvarUT», en nasjonal komponent for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom offentlige instanser, for oppdatering direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Utrede behov for beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid. Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Videreutvikle og utnytte bruk av velferdsteknologi. Etablere kontaktsentral for overvåking av meldinger og alarmer i helsesektoren. Etablere felles nett og plattform for bruk av nettbrett i skole og barnehage. Side16

17 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 III ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Ansv. Tekst Oppr Mer kn VARIT enhet IT-felleskostnader Sum xxx Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,3% for xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Driftsbudsjett for felles IT-systemer ble i 2014 redusert med kr Reforhandling av avtaler samt økte inntekter ga grunnlag for innsparingen. I 2015 og årene fremover får Værnesregionen en kostnadsøkning på lisenser fra Microsoft. For å være korrekt og lovlig lisensiert må kommunene gå over fra å lisensiere antall pc-er til antall brukere. Da det er betydelig flere ansatte i Værnesregionen enn antall pc-er fører dette til en økning i budsjettet 2015 på kr I tillegg bortfaller inntektene på kr. 120 pr. år fra Fossen Rusbehandling, da de har lagt ned sin virksomhet. Aktivitetsnivået i Værnesregionen er høyt og kommunene tar stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt. Dette fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Forventet kostnadsøkning vil også komme som følge av statlige krav til ny teknologi, særlig innen helse- og omsorgstjenesten og sikkerhetsløsninger. Det forventes også i årene fremover at enheten får økte inntekter i form av prosjekttilskudd ol. Gevinster som kvalitet, effektivisering og bedre ressursutnyttelse som oppnås ved digitalisering hentes ikke ut på IT-budsjettet, men ute i hver enkelt kommune og enhet. Side17

18 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 Regnskap Budsjett Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Ref. fra kommunene Overføring fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Økning i lønnskostnader skyldes overflytting 50 % stilling fra Stjørdal oppvekst. Det er også foretatt rekruttering i ledig stillingshjemme og tatt høyde for lønnsoppgjør. Kjøp av tjenester (I) dekker felles driftskosntnader som lisenser og årlig vedlikehold for alle fagsystemen som benyttes i Værnesregionen. Dette er vedlikehold for omsorgssystem, skolesystem, turnussystem, økonomi/lønn etc. Noen av disse kostnadene skal igjen viderefordeles ut på de enkelte sektorene i hver kommune. Eks. bør kostnadene vedr. omsorgssytem belastes helse- og omsorg eller benytte riktig funksjon. Tilsvarende gjelder skolesystem osv. Ut fra oversikten som sendes ut i forbindelse med tertialrapportering blir det da opp til hver kommune å viderefordele disse utgiftene til riktig enhet/etat i egen kommune. Når det gjelder salgsinntekter er det her kun budsjettert med kjente inntekter. Av erfaring blir det tilført ytterligere salgsinntekter i form av tilskudd og skjønnsmiddler på diverse prosjekter. Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal Side18

19 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 FELLES INVESTERINGSTILTAK I VÆRNESREGIONEN IT ANSVARSOMRÅDE investering IT Ansv. Tekst Oppr Merkn Sum investering Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal Side19

20 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 45/ Regionrådet Værnesregionen VR Skatteoppkreverkontor - 1. tertialrapport 2014 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport 2014 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side20

21 Værnesregionen skatteoppkreverkontor 1 tertial Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden januar-april Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Organisering vurderes fortløpende. Fokus på og få maks ut av ressursene vi råder over og at faglige mål nås. Utfordringer med sykefravær gjør at vi må omdisponere internt og vurdere situasjonen fortløpende med tanke på vikar/rekruttering. - Nye mål satt for inneværende år sammen med Skatt Midt-Norge (styringsdialog) - Faglig fokus på lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne i perioden. - Deltatt på kurs 2. Personal Vi har holdt en HMS samling med sosial aktivitet i perioden. Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som der er tatt opp behandles. Fraværet er stort med 1 årsverk helt ut og et annet usikkert. Det er legemeldt og ikke arbeidsrelatert. Vi vil vurdere total situasjonen i løpet av neste tertial. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3 tertial. Regnskapet er kr. 88 under budsjett som da er det justerte budsjettet med innsparinger vedtatt i Regionrådet. Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren. Side21

22 1 tertial 2014 (jan-apr) Regnskap Per.b(end) Regnskap Buds(end) LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter Resultatvurdering (brukernivå) Vi er i noenlunde rute i forhold til de krav og mål som er satt opp. Fravær gjør at vi ligger noe etter, men det anses og skulle gå greit frem til der vi blir målt. Avdeling betaling og regnskap er à jour og i rute med avstemming av lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne og kommende skatteoppgjør. 22 mai 2014 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Side22

23 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Regionrådet Værnesregionen VR Skatteoppkreverkontor - Budsjettforslag 2015 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side23

24 ANSVARSOMRÅDE Værnes regionen skatteoppkreverkontor I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Kontoret er godt etablert og fungerer og leverer gode resultater. Vi dekker 5 kommuner. Kontoret disponerer 8 årsverk (7,5 i bruk) og er inndelt i to grupper. En for betaling og regnskap og en for innkreving. I tillegg har skatteoppkreveren det faglige ansvaret for arbeidsgiverkontrollen som er en egen enhet med flere kommuner. Dette ivaretas gjennom en styringsgruppe der alle skatteoppkreverne deltar. Arbeidsmiljøet er godt og det er etablert egen HMS gruppe. Vi er en IA-bedrift. Vi ser en stadig utvikling i datasystemet, og at prosesser blir enklere i så måte. Siden høsten 2013 er en hel stilling holdt vakant men halve stillingen er beholdt i budsjettet for En ny vurdering om vi skal beholde denne tas medio Usikkerhet grunnet annet stort sykefravær og mulig aldersmessig avgang gjør at vi allerede nå vil innstille på og beholde denne halvstillingen også i Så får vi finne en intern løsning på dette og vurdere utlysing fast/midlertidig. Det kommer flere nyheter til neste år som kan få effekt for oss, og det innebærer en ny vurdering på et senere tidspunkt. Spesielt gjelder dette A-ordningen som er en ny innberetnings- ordning for arbeidsgivere. Det kan medføre et mindre ressursbehov for oss lokalt, men det er for tidlig og si. Erfaringsmessig tar det lang tid før en ny ordning setter seg og vi kan få mer og gjøre før det starter og fungere etter hensikten. II. Mål Generelle mål : 1. Kontoret som helhet: Inngår i en verdibasert kultur og vi har definert hvordan vi ønsker at det skal være internt hos oss på kontoret. Dette følges opp. Det er bred ekstern kontakt og det er viktig og være bevisst på den rollen vi har og hvordan vi fremstår utad. Det settes kontinuerlig fokus på kompetanse og hensiktsmessig organisering. 2. Avdeling betaling og regnskap: Det overordnete mål for avdelingen er og holde skatteregnskapet og reskontro så korrekt og à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. I tillegg har avdelingen all kontormessig kontroll med innberetning av lønn og arbeidsgiveravgift ifra arbeidsgivere. Kontrollen skal bidra til at arbeidsgiverne etterlever reglene og sikre riktig beskatning. Side24

25 3. Avdeling innkreving: Det overordnete mål for avdelingen er at innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Gjennom styringsdialog med staten skal vi sette mål for hver periode. Måletidspunktet er året etter inntektsåret. Dette følges opp kontinuerlig gjennom året. Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): Det settes konkrete årlige mål som i styringsdialog med Skatt Midt-Norge som faglig overordnet og reviderende kontrollenhet. Det er definert følgende delmål ut ifra de generelle mål: (detaljer ikke tatt med) 1. Kontoret som helhet: - Vurdere og følge opp organisering og ressurssituasjonen nøye. - Ta i bruk mulige kompetansetiltak - Fortsatt tiltak for et godt arbeidsmiljø 2. Avdeling betaling og regnskap: - Være à jour til enhver tid - Internkontroll skal være en naturlig del av den daglige driften - Bidra til og øke rettidig og riktige innlevering av oppgaver fra arbeidsgivere - Holde god kontakt med lokale regnskapsførere - Øke kompetansen på avdelingen og sikre overlapping på alle oppgaver - Bidra til utplukk av kontrollobjekter 3. Avdeling innkreving: - Måloppnåelse på de krav til innkrevingsresultat som er satt i styringsdialog - Ta i bruk sanksjonsmuligheter og anmeldelse mv. - Ha interne møter for og sikre fremdrift og fokus III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til 2015, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsgivere. Ansv. Tekst Oppr Merkn. 166 Værnes regionen skatt Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utg.pkt. i Side25

26 166 Værnes regionen skatteoppkreverkontor Det er justert for lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til Det er lagt inn en økning i sats for pensjonspremie KLP (14,8 %) En halv stilling i vakanse p.t. beholdes. Det understrekes at dette kun er budsjett tall. IV Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2014 Budsjett Lønn Kjøp av varer tjenester (I) SUM UTGIFTER Refusjoner NETTO Fordeling av netto kostnader (minus refusjoner) til kommunene i økonomiplanperioden: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta TOTALT (Kommunenes kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader ved skatteoppkreverkontoret fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter innbyggertall. Side26

27 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 47/ Regionrådet Værnesregionen VR Lønn/Regnskap - 1. Tertialrapport Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1. tertialrapport Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side27

28 Tertialrapport 1. tertial Værnesregionen lønn/regnskap Tertialrapport tertial Værnesregionen lønn/ regnskap Side28

29 Tertialrapport 1. tertial Værnesregionen lønn/regnskap 1. Generell informasjon: Vi er nå inne i vårt 6 driftsår. Situasjonen er stabil og den daglige drift er under god kontroll. Vi har kommet godt i gang med elektronisk faktura både på inngående og utgående faktura i første kvartal Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Finansinntekter Sum inntekter Netto Forklaring på avvik Regnskap for 1.tertial 2014 ser greit ut. Utgifter på ligger noe over budsjett. Dette skyldes økte innfordringskostnader, men dette må sees i sammenheng med at inntektene med innfordring også har økt. Inntektene har økt mer enn kostnadene, noe som gjør at den økonomiske status for enheten er under kontroll. Side29

30 Tertialrapport 1. tertial Værnesregionen lønn/regnskap For øvrig er det noe vanskelig å gi ytterligere kommentarer om kostnader/ inntekter da vi er tidlig i året, og en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 5. Årspronose Vi bør klare å levere et resultat med mindreforbruk for kommunene. Størrelsen på mindre forbruket er det vanskelig å spesifisere da en del utgifter kommer først på slutten av året. 6. Sykefravær 3,6 % etter 1.tertial Side30

31 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 48/ Regionrådet Værnesregionen VR Lønn/Regnskap - Budsjettforslag 2015 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side31

32 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål ( ): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel expence, e-handel). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy Side32

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektgruppe Marthe Abelsen Strømmen (leder) Stein Trygve Petersen (Stjørdal kommune) Dortea Østbyhaug (Tydal kommune) Torgunn

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Midtre Namdal Regionråd. Årsmelding og regnskap for 2008

Midtre Namdal Regionråd. Årsmelding og regnskap for 2008 Midtre Namdal Regionråd Årsmelding og regnskap for 2008 Innhold 1 REGIONRÅDET...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 RÅDMANNSGRUPPEN...6 1.3 UTVIKLINGSPROSJEKTER I 2008...6 1.4 REGNSKAP...7 2 SAMARBEIDSORDNINGER

Detaljer

W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 W TYDAL KOMMUNE VEDLEGG til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT2015 Arbeidsdokument Formannskapsmøte 31/10-2014 INNHOLDSLISTE Rundskriv for økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer