Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx PROGRAM Kl Godkjenning av innkalling, saksliste og møtereferat i RR 10.april. Orienteringssaker. Kl Utvikling i politietaten v/lensmenn i VR orientering i møtet Kl Lunsj Kl Utvandrersenteret på Granby Gård, v/prosjektl. Arnt Frøseth orientering i møtet Kl Presentasjon av Utviklingsprosjekt Sylan v/prosjektl. Mattias Jansson orientering i møtet Kl Eventuelle saker - Utfordringer med ressurser i barnevernstjenesten, og drøfting av mulig opplegg for internt oppfølging og mot sentrale myndigheter Stjørdal, Frode Revhaug/sign. leder Hanne Elin Ovesen sekretær Side1

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte PS 11/13 PS 12/13 Innhold Godkjenning av innkalling, saksliste og møtereferat i RR Orienteringssaker U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen 2013/3292 PS 14/13 PS 15/13 PS 16/13 Forprosjektplan "'Felles kompetansemiljø innen planlegging, plan- og byggesaksbehandling, tilsyn, delingoppmåling, plan- og geodataforvaltning, landbruk, miljøvern" Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll 2013/236 Side2

3 PS11/13Godkjenningavinnkalling,sakslisteogmøtereferatiRR Side3

4 PS12/13Orienteringssaker Side4

5 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Asbjørn Brenne Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 19/ Regionrådet Værnesregionen 13/ tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport 2013 justeres ut i fra drøftinger i møtet 2. Justerte rapporter sendes RR og kommunene til orientering, og evt. behandling. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tjenestelederne presenterte 1. tertialrapport 2013 i møtet. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport fellestjenester i VR Saksopplysninger Saken legges fram til behandling i Arbeidsutvalget i Værnesregionen. Viser til vedlegg. Side5

6 1 TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS Personvernombud Forvaltningskontor Sekretariatet Side6

7 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnes-regionen skatteoppkreverkontor for perioden januar-april Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Organisering vurderes fortløpende. Fokus på og få maks ut av ressursene vi råder over og at faglige mål nås. - Faglig fokus på lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne i perioden. Samarbeid og møte med bostyrere og regnskapsførere for og høyne kvaliteten og være i forkant. Fokus på Alt-Inn. - Deltatt på kurs hos Skatt-Midt om internkontroll. - Vært på hjemmebesøk hos skyldnere med problemer for og forsøke og hjelpe til med situasjonen. 2. Personal Vi har holdt en HMS samling med sosial aktivitet i perioden. Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som der er tatt opp behandles. En har i perioden fortsatt med en del intern opplæring, og det er videre fokus på dette. Det utarbeides jevnlig rutinebeskrivelser. Vi har mottatt en oppsigelse som trer i kraft fra 5 august i år. Vi har behandlet saken internt og bestemt at vi vil forsøke og holde stillingen vakant til medio neste år og se hvordan det går. Vi har funnet intern avlastning som gjør at vi fortsatt har en robust tjeneste. Det vil da vise seg om dette vil bli for arbeidsbelastende eller ikke. Fraværet utgjør 9,3 % (0,8 årsv.) i 1 tertial og er legemeldt og ikke arbeidsrelatert. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3 tertial. Regnskapet er likt periodisert budsjett Side7

8 Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren. 1 tertial 2013 (jan-apr) Regnskap Per.b(end) Regnskap Buds(end) LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter Resultatvurdering (brukernivå) Vi er godt i rute i forhold til de krav og mål som er satt opp. Nytt måletidspunkt er nå satt til og gir oss lengre periode for og nå målene i denne perioden. Avdeling betaling og regnskap er à jour og i rute med avstemming av lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne og kommende skatteoppgjør. 14 mai 2013 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Side8

9 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden, og enheten har fokus på å yte god og riktig service til alle kommunene. Aktiviteter som har fått mest oppmerksomhet denne perioden er løsninger innen helse- og omsorg, som mobil omsorg bruk av nettbrett, elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi. I tillegg har enheten brukt mye ressurser på ny Citrix-terminalserverløsning. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side9

10 Investering Investering IT IT Investering ( ) (fordeling : 60% etter innbygger, 40% flatt) Regnskap tertial Regnskap tertial Budsjett 2013 Totalt *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et positivt avvik, og underforbruket skyldes tilskudd fra Norsk Helsenett og skjønnsmidler fra FMNT og FMST. Investering: Budsjettet viser et positivt avvik, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, og det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. 6. Sykefravær Sykefravær i perioden ligger på 4,7 %. Side10

11 Side11

12 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen lønn/ regnskap 1. Generell informasjon: Vi er nå inne i vårt 5 driftsår. Situasjonen er stabil og den daglige drift er under god kontroll. På Stjørdal planlegges nå flytting til nye lokaler i Kjøpmannsgata 13. VR lønn/regnskap skal der samlokaliseres med VR Innkjøp. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Finansinntekter Sum inntekter Netto Side12

13 3. Forklaring på avvik Regnskap for 1.tertial 2013 ser greit ut. Det er noe bekymring i forhold til lønnskostnader da budsjettert lønnsøkning på 4 % av lønn pr ikke vil være tilstrekkelig for reelt lønnsnivå i For øvrig er det noe vanskelig å gi ytterligere kommentarer om kostnader/ inntekter da vi er tidlig i året, og en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 5. Årspronose Vi bør klare å unngå overforbruk. 6. Sykefravær 5,0 % etter 1.tertial Side13

14 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen legevakt 1. Generell informasjon: Den største utfordringen 1. tertial 2013 har vært flere lengre sykmeldinger blant sykepleiere. Dette har ført til stort press på de faste ansatte når det gjelder å dekke opp vakter. Dette har igjen ført til høyt økonomisk forbruk av sykevikarer og overtid. Fagkoordinator er brukt mye til å dekke opp vakanser i turnusen. Fortsatt utfordringer med elektronisk samhandling. Mye tid går med til å passe på at legene i alle kommuner til enhver tid har riktige tilganger og sertifikater som er nødvendig for å kunne samhandle elektronisk. Legevakta er aktiv på kveld/natt/helg og høytider da vi ikke har tilgang på tjenester fra IT. Videre har vi nå tatt ut statistikk som sier noe om antall pasienter som henvender seg til legevakta og hvilken kommune de kommer fra. Vi har tatt ut tall for 1. tertial i 2011,2012 og Sykepleiernotat forteller oss hvor mange som henvender seg på legevakta. Konsultasjoner sier hvor mange av disse som var inne til lege el fikk sykebesøk. Tallene viser at ca. 40 % av alle henvendelser blir avsluttet ved sykepleier. Statistikken viser også at antall henvendelser fra hver kommune har vært stabil over disse 3 årene. Side14

15 2. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Side15

16 Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO FORDELINGSNØKKEL FOR NETTOUTGIFTENE I KOMMUNENE: Fastdel som fordeles likt 20 % Variabeldel etter innbyggertall % FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Forklaring på avvik: Det er et positivt avvik pr. 1kvartal 2013 på kr Dette forventes å jevne seg ut i 2. kvartal, da periodiseringen ikke alltid er riktig. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak 5. Årsprognose: Ut i fra dagens prognoser vil vi gå i balanse. Usikkerhetsmomentet er hvor tidlig på høsten utbygging av nytt nødnett starter og om det vil påløpe kostnader inneværende år. Det meste av dette vil komme i 2014/ Sykfravær: Korttidsfravær: 0,9 %, langtidsfravær :18% Høyt langtidsfravær gjelder 3 ansatte som har hatt lengre sykmeldinger, ingen av disse er jobbrelatert. Side16

17 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen barneverntjeneste (Tjenesteleder har ikke levert forslag til sekretariatet pr ) Side17

18 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen innkjøp 1. Generell informasjon: Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. KS sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser gjennomføres 1. halvår Deltar i ressursgruppen for prosjekt innovativ handling herunder å lage forslag på anskaffelsespolitikk, anskaffelsesstrategi og innkjøpshåndbok til Værnesregionen. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Tilsetting av innkjøpsrådgiver er i prosess. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 835 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Andre refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side18

19 Forklaring på avvik Lønn(art.: 1010,1092 og 1099); budsjettert med 2 stillinger, men rådgiver er ikke tilsatt Opplæring(art.: 1150); faktura KS sertifiseringskurs er ikke mottatt før mai, og det har ikke blitt benyttet konsulenttjenester (art.: 1270) Salgsinntekter (art.: 1690); andel Stjørdal kommune med à konto beløp Andre refusjoner (art.: 1750); andel nettoutgifter for kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er utgiftsført med à konto beløp sluttoppgjør ved årets slutt.. 3. Tiltak for å eliminere avvik Tilsetting av innkjøpsrådgiver i Værnesregionen. 4. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap, En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 1. tertial med á konto beløp 1/3 av budsjetterte kostnader. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. 5. Sykefravær Sykefraværet ligger på et minimum. Innkjøp i VR, Kjetil Nyborg Innkjøpskoordinator Side19

20 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen DMS 1. Generell informasjon: - Pr.tiden har vi vakanse på 1,5 årsverk. Dette skyldes alvorlig sykdom og permisjon uten lønn. Enheten ser frem til å få mindre vakanse, men finner det hensiktsmessig å ha en liten prosent vakant for å kunne innfri IA-arbeid best mulig. - Vi har investert i nytt medisinsk teknisk utstyr, og supplert IT-utstyr. Vi må ytterligere supplere pasient/personaltøy, da en her har hatt et svinn. - Øyeblikkelighjelp-sengene er holdt utenfor, da de er totalt finansiert av HOD. 2. Økonomi: Avregning VR DMS/FLS Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Regnskap 1.tert Budsjett 1.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Side20

21 Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 HNT Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Forklaring på avvik: - Enheten har flere tilfeller med alvorlig sykdom, akutte skader og svangerskap, samt at enhetene ble berørt av noroviruset som herjet i kommunen, og det medførte ekstra innleie og overtid. Side21

22 - Det er ikke lagt inn husleie på lokaler til VR FLS DMS og VR Ø DMS på 1.tertial, da dette ikke har vært behandlet. En korrigering vil skje innen året med tilbakevirkende kraft. - Det er korrigert i forhold til fysio og ergo, da de kun gjelder for 12 spleisesenger, og dette er kommentert i økonomirapporten. - For øvrig så er regnskapet 1.tertial greie for sengepost, og enheten klarer til tross for vakanse og stort sykefravær å få til positive regnskapstall for 1.tertial Men en får et litt negativt regnskapstall på frisklivssentral 1.tertial Tiltak for å eliminere avvik: - Det er innvilget perm. uten lønn for ernæringsfysiolog i 4 måneder (ferieavvikling og lavere aktivitet), og tilpasset aktivitet med innleie så en vil kunne ta inn noe her. - En håper å kunne få avklart arbeidsevne % etter langtidsfravær, og få mindre vakanse. Samt at det blir søkt om refusjon, og korrigert for alle svangerskapspermisjoner. 5. Årsprognose: - Vi bør klare å unngå overforbruk, og håper å kunne levere et resultat med mindreforbruk. 6. Sykefravær: - 1,9 % kortidsfravær og 10 % langtidsfravær etter 1.tertial 2013 Side22

23 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen personvernombud 1. Generell informasjon: Det er gjennomført kommunekontaktmøter, og vertskommunemøter etter oppsatt plan. Har fått på plass det meste av meldinger om behandling av personopplysninger. Jobbet med å få på plass rutiner på behandling av personopplysninger, som er/blir lagt inn på Kvalitetsida. Egen side på hjemmesiden til Værnesregionen under fellestjenester, der det bl.a. skal legges ut en offentlig betegnelse på hvilke meldinger om behandlinger om personopplysninger kommunene har, samt annen informasjon. Kurs og fagdag hos Datatilsynet, med mye fokus på personvern, sosiale medier, Big Data og innebygd personvern. Tok over som prosjektleder for Kvalitetsida I 2013 så har vi fått midler til videreutvikling av Kvalitetsida. Etter at den har vært i bruk en tid, så ser vi forbedringer som må gjøres for å få den mere brukervennlig. Vi har jobbet med dette, og håper på å få det på plass i første halvår Økonomi Regnskap er ført under og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO Side23

24 3. Forklaring på avvik Regnskap for 1.tertial 2013 viser noe overforbruk når det gjelder lønnsutgifter. Regnskapsførte inntekter er lavere enn budsjettert fordi utgifter for 1.tertial ikke er fakturert. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 5. Årsprognose Det kan bli et lite overforbruk på reiseutgifter, da det kun er budsjettert reiseutgifter for personvernombud. Prosjektleder for Kvalitetssiden er ikke tatt med. 6. Sykefravær 0 % sykefravær Side24

25 1 tertialrapport 2013 VR Forvaltningskontor 1. Generell informasjon: Fra mars har vi hatt en vakanse i 0,25 årsverk i forbindelse med oppsigelse av stilling. En 100 % stilling i Selbu lyses ut i juni. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Netto FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Forklaring på avvik Vi har et avvik på lønn på grunn av sentrale og lokale lønnsforhandlinger i I tillegg mangler vi sykepengerefusjoner for to ansatte for april. I tillegg vil det overføres prosjektmidler på 59 i Side25

26 ovennevnte periode, dette er det tatt høyde for i utfaktureringen til kommunene. Utfakturering til kommunene skjer tertialvis. Første faktura for de første fire månedene ble sendt kommunene mai Budsjettert fordeling på kommunene per 1.tertial 2013 var ,-. Det vil si et mindre forbruk i forhold til budsjettet på kr ,-. Regnskap for 1.tertial 2013 vil komme i balanse når vi får inn utestående refusjoner. Imidlertid vil vi i løpet av året få et overforbruk på telefonutgifter, kontorrekvisita (konvolutter) og kopimaskin utgifter. 3. Tiltak for å eliminere avvik Vi har ingen mulighet til å endre på disse utgiftene da det vil få konsekvenser for vår tilgjengelighet til brukerne. I forbindelse med at vi bruker videokonferanse utstyret i større grad enn vi tenkte samt ved samkjøring når vi møtes, vil vi få et mindre forbruk på reiseutgiftene i løpet av året. 4. Årspronose Målet er å unngå et overforbruk på årsregnskapet. 5. Sykefravær 1-8 dager: 1,3 % 1-16 dager: 3,4 % Langtidsfravær: 9,2 % Totalt sykefravær i perioden: 13,9 % Vi har i perioden etter jul hatt et forholdsvis stort korttidsfravær og langtidsfravær, men dette skyldes ikke arbeidsrelatert fravær. Per i har vi kun en ansatt som er langtidssykemeldt og ingen egenmeldinger/sykmeldinger på korttidsfravær. Side26

27 1 tertialrapport 2013 Sekretariatet i Værnesregionen (VR) 1. Generell informasjon: Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU og RR. Oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter har vært prioritert, og noe informasjonsarbeid er gjennomført. Samhandling med næringsalliansen om tiltak i strategisk næringsplan i VR er gjennomført. Det holdes fortløpende dialog med regionalt nivå og andre regioner om arbeidet med interkommunalt samarbeid. Sekretariatet har vært bemannet med 1 person i perioden, men prosess med ansettelse av rådgiver er gjennomført i perioden. Rådgiver tiltrådte 1.mai. 2. Økonomi 1. Økonomi Regnskap Periodisert budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner Sykepengerefusjon Svangerskapsrefusjon Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side27

28 Forklaring på avvik Lønn; budsjettert med 2 stillinger, men rådgiver er ikke erstattet Salgsinntekter; andel Stjørdal kommune med á konto beløp Refusjoner; andel nettoutgifter for kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er utgiftsført med á konto beløp sluttoppgjør ved årets slutt Overføringer; Prosjektskjønnsmidler er ikke utbetalt til VR 3. Tiltak for å eliminere avvik Prosjektskjønnsmidler føres/fordeles på prosjekter så snart en har mottatt overføringer fra fylkesmenn og evt. andre. 4. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap. En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter på kommunene for 1. tertial med á konto beløp - 1/3 av budsjetterte kostnader. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. Det er lagt opp til videre oppfølging av utviklingsprosjekter samt oppfølging av prioriterte tiltak i strategisk næringsplan og arbeidet med regional utvikling. 5. Sykefravær Det har ikke vært sykefravær i perioden. Sekretariatet, 23.mai 2013 AB Side28

29 Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2013/236-4 Saksbehandler: Asbjørn Brenne Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Regionrådet Værnesregionen 14/ Forprosjektplan "'Felles kompetansemiljø innen planlegging, planog byggesaksbehandling, tilsyn, deling-oppmåling, plan- og geodataforvaltning, landbruk, miljøvern" AU s forslag til vedtak: 1. Forprosjektplan datert 5.juni 2013, godkjennes. 2. Planen legges til grunn for søknad om eksterne midler til gjennomføring av utredningsarbeidet. 3. Utredningsarbeidet starter så snart det foreligger tilsagn om finansiering. Vedlegg: Forprosjektplan datert 5.juni Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Forstudisrapport datert 15.august 2010 som viser behov for kapasitet for tjenester innen kommuneplanlegging, byggesak, kart og oppmåling i VR. Orienteringssak i Regionrådet i Værnesregionen (RR) 23.mars 2011 om status og nytt mandat i utredningsarbeidet med «Arealplanlegging, byggesak og deling/oppmåling». Utkast til forprosjektplan datert 7.juli 2011 «Arealplanlegging, byggesak, tilsyn, deling/oppmåling, plan- og geodatabehandling». Vedtak i RR 5.desember 2012 om deltakelse i pilotprosjektet «Plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging». NIVI-rapport Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. NIVI-rapport Samarbeidstrender og utfordringsbilde i ST. Side29

30 Sammendrag: Behovet for å bygge opp sterke fagmiljøer innen flere områder i kommuner i VR er godt dokumentert gjennom flere rapporter. Deltakelse i en fylkespilot med gjennomføring av et forprosjekt, slik som skissert i prosjektplanen, vil avklare framtidig rolledeling, administrativ og politisk organisering. Oppstart og gjennomføring av pilotprosjektet, og eventuelt hovedprosjektet (implementering av ny organisering), er betinget av tilsagn om ekstern finansiering. Saksopplysninger VR har over 2-3 år utredet behov for sterkere fagmiljø innen arealplanlegging, byggesak, tilsyn, deling/oppmåling, plan- og geodataforvaltning. Fagmiljøet har vært sterkt involvert i arbeidet gjennom deltakelse i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa har, i samråd med Arbeidsutvalget i VR (AU), lagt fram utkast til forprosjektplan datert 7.juli 2011 med forslag om etablering av felles tjenestesenter for å bygge opp et robust fagmiljø, og for å avklare oppgavefordelingen. Sluttbehandling av forprosjektplanen ble stilt i bero etter at VR ble invitert til å delta i fylkespilot innen plan, miljø og landbruk av blant annet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. RR fattet i møte 5.desember 2012 flg. vedtak: VR ønsker å delta i pilotprosjektet Plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging. Rådmenn i kommunene informerer berørte fagmiljø og politiske miljø om invitasjonen til å delta i pilotprosjektet. AU bidrar med å legge fram forprosjektplan for prosjektet. Planen må også avklare økonomiske forhold med gjennomføring av prosjektet. Det er valgt å legge fram en forprosjektplan som favner om både tidligere utredninger i VR og fylkespiloten innen plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging. Det er tett samarbeid med en regional fylkesgruppe (fylkesmann, fylkeskommunen, KS) i Sør- Trøndelag (ST) om prosjektet. Videre deltar flere regioner i Trøndelag/Hedemark med piloter, men ikke i samme omfang som i VR. Hovedmålsetting med prosjektet er: Bedre beslutningsgrunnlag for kommunestyrene Nye interessante roller for politikerne Oppbygging av attraktive og robuste fagmiljøer med fellestjenester for flere kommuner Helhetlig og sektorovergripende samfunnsplanleggingsperspektiv Moderne landbruks- og miljøforvaltning Økt rettssikkerhet for innbyggerne Billigere og mer effektiv forvaltning Aktiv deltakelse og påvirkning fra kommunene i regionale planprosesser Bygge opp forpliktende regional opptreden med tanke på desentralisering og økt lokalpolitisk ansvar Vurdering Fagmiljøet i de enkelte kommuner i VR er relativt lite, og de samme personer ivaretar ofte flere roller. Samtidig griper flere oppgaver inn i hverandre. Det synes mest hensiktsmessig at en ser på mulighetene for å samle flere fagområder for både å unngå å dele opp fagmiljøet, og for å ivareta den helhetlige samfunnsplanleggingen. Side30

31 AU anbefaler at en utreder en samarbeidsløsningen med tanke på vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd med hjemmel i KL s 28 c. Begrunnelsen for dette er blant annet å sikre en helhetlig løsning, og god administrativ og politisk styring, jfr for øvrig hovedmålsettingen med prosjektet. Modellen forutsetter delegering av myndighet på flere områder uten at det skal rokkere ved eksempelvis kommunestyrenes ansvar for planlegging etter plan- og bygningsloven. Deltagerkommunene vil, med en vertskommuneløsning, kunne ivareta demokratiske og rettsikkerhetsmessige hensyn, og delta i politikkutforming samt ivareta egne interesser på en god måte. Gjennom utredningsarbeidet må det avklares hvilke oppgaver og beslutningsmyndighet som skal ivaretas av deltagerkommunen, og hva som skal legges til felles tjenestesenter og politisk nemnd. Det er klare føringer på at fagpersonell skal jobbe desentralisert for å ivareta service og bistand til brukerne av fellestjenestene. Utredningsarbeidet vil gi svar på om det er hensiktsmessig å opprette en administrativ ledelse for hele området eller om dette bør deles opp i flere enheter. Side31

32 Forprosjektplan FELLES KOMPETANSEMILJØ INNEN PLANLEGGING, PLAN- /BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, DELING/OPPMÅLING, PLAN- OG GEODTAFORVALTNING, LANDBRUK, MILJØVERN FORPROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1.Bakgrunn Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og KS Sør- Trøndelag (KSST) arbeider med sammen om et fylkesdekkende pilotforsøk, med sikte på styrke plan-, landbruks- og miljøkompetansen i kommunene. Kartlegging av kompetanse og kapasitet i kommunene er gjennomført, jfr. NIVI-rapport Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Rapporten har flg. to hovedkonklusjoner: Kommunenes kapasitet i form av faste stillingsressurser for å løse kommunale kjerneoppgaver framstår som minimalistisk med stor sårbarhet og sterk avhengighet til enkeltpersoner På et flertall av de aktuelle fagområdene gir dagens stillingskapasitet ikke grunnlag for oppgaveløsning med forankring i et fagmiljø Rapporten ble presentert for Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruksdepartementet i møte NIVI-rapport Samarbeidstrender og utfordringsbilde i ST underbygger utfordringsbildet i kommunene. Regionrådet i Værnesregionen (VR) ved kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta og fylkesmannen i Sør-Trøndelag drøftet i møte holdninger til en utviklingsstrategi for fagområdene. Regionrådet i VR fattet i dette møtet slikt vedtak: VR ønsker å delta i pilotprosjektet Plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging. Rådmenn i kommunene informerer berørte fagmiljø og politiske miljø om invitasjonen til å delta i pilotprosjektet. AU bidrar med å legge fram forprosjektplan for prosjektet. Planen må også avklare økonomiske forhold med gjennomføring av prosjektet. Rådmannen i Malvik kommune har senere varslet at de ikke deltar i prosjektet. I møte mellom den regionale arbeidsgruppa (FMST, STFK, KSST) og flere regioner som samarbeider om interkommunale tjenester, ble det avklart at hver enkelt region/kommune fremmer forprosjektplan for sitt delprosjekt. VR har allerede jobbet med utfordringer med kompetanse og kapasitet både innen landbruk og miljø, samt sett på mulige løsninger for samarbeid. Forsøk med kjøp/salg av tjenester har ikke vist seg å få et lite omfang. Side32

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 13:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 23.11.11 kl. 14.00 21.00 på Selbutunet Golf- og familiepark i Selbu Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Kristian Rolstad, Henrik

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 22.02.12 kl. 09.00 13.30 i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 05.05.10 kl. 10.00 15.00 i møterom hos ATEA, Sluppenvn. 12 E, Tr.heim SAKSLISTE Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10 Sak 32/10 Sak

Detaljer

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid.

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. VÅR VISJON I VÆRNESREGIONEN. regional partner i utvikling av velferdsstjenester og attraktivitet for innbyggere og næringsliv 29.08.2011

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR)

2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) 2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/ VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE 16.11. Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte 06.10.10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.10.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: PS 109/14 Til sak: PS 135/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 28.10.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 28.08.12 kl. 12.30 16.00 i Selbu rådhus. Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kari L. Øfsti, Karsten Reitan, Gunnbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.04.2013 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/13 Til sak: PS 6/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 9. og 10.10.12 på Klostergården Tautra, Frosta Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse, Kristian Rolstad,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 906 47 615.

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 906 47 615. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Lokstallen, Stjørdal Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:30 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Tidspunkt: 12:00-16:00 Fra sak: PS1/17 Til sak: PS9/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.01.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Kjøpmannsgata 21, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/14 Til sak: PS 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.01.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Faste medlemmer: Kjell Tore Aftret Sissel Pettersen Uthus Ole Morten Balstad

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møtedato: 25.06.2014 Tidspunkt: 12:30-15:30 Fra sak: PS 21/14 Til sak: PS 49/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 10/17 Til sak: PS 24/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 13:30 Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Verkstedet, Kimen kulturhus Møtedato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 39/16 Til sak: 54/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:30-10:00 og 15:15 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus Fra sak: 41/14 Til sak: 68/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Møtedato: 11.02.2013 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 1/13 Til sak: 5/13 Følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.01.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 1/16 Til sak: 6/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: PS 8/16 Til sak: PS 14/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Fjergen, Meråker Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Fjergen, Meråker Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Fjergen, Meråker Rådhus Eventuelt forfall meldes på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00-1030 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste

Detaljer

Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer. Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer. Råd for eldre og funksjonshemmede TYDAL KOMMUNE Dato: 01.06.2011 Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.04.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-14:30 Fra sak: 21/15 Til sak: 39/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 12:30-15:00 Fra sak: 104/15 Til sak: 110/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Regionrådet Værnesregionen. Forprosjektplan - Ny organisasjonsmodell for Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Regionrådet Værnesregionen. Forprosjektplan - Ny organisasjonsmodell for Værnesregionen Arkiv: A52 Arkivsaksnr: 2016/7193-26 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Regionrådet Værnesregionen Forprosjektplan - Ny organisasjonsmodell for Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.12.2016 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Tidspunkt: 09:00-16:00 Fra sak: PS 17/16 Til sak: PS 32/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 17.02.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Fra sak: 7/16 Til sak: 13/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.04.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15.00 Fra sak: 1/14 Til sak: 20/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tidspunkt: 12:15-14:15 Fra sak: PS 7/14 Til sak: PS 15/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Værnesregionen Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Gjeldende fra 01.07.2012 Innhold 1. Parter 3 2. Bakgrunn 3 3. Avtalens formål 3 4. Øyeblikkelig

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 12.09.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: PS 76/14 Til sak: PS 81/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:00 Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.04.2015 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:50-11:30 Fra sak: PS 5/15 Til sak: PS 13/15 Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INNLEGG. Utfordringer over tid holder 0 alternativet og interkommunalt samarbeid?

INNLEGG. Utfordringer over tid holder 0 alternativet og interkommunalt samarbeid? INNLEGG Utfordringer over tid holder 0 alternativet og interkommunalt samarbeid? BAKTEPPE 0 alternativet med interkommunalt samarbeid er ikke i samsvar med intensjonene i kommunereformen. Regjeringen og

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder Værnesregionen - styringsmodell og organisering Elin Wikmark Darell IT-leder ewd@varnesregionen.no Værnesregionen - historikk VR som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003. Intensjonsavtale ble undertegnet

Detaljer