Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx PROGRAM Kl Godkjenning av innkalling, saksliste og møtereferat i RR 10.april. Orienteringssaker. Kl Utvikling i politietaten v/lensmenn i VR orientering i møtet Kl Lunsj Kl Utvandrersenteret på Granby Gård, v/prosjektl. Arnt Frøseth orientering i møtet Kl Presentasjon av Utviklingsprosjekt Sylan v/prosjektl. Mattias Jansson orientering i møtet Kl Eventuelle saker - Utfordringer med ressurser i barnevernstjenesten, og drøfting av mulig opplegg for internt oppfølging og mot sentrale myndigheter Stjørdal, Frode Revhaug/sign. leder Hanne Elin Ovesen sekretær Side1

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte PS 11/13 PS 12/13 Innhold Godkjenning av innkalling, saksliste og møtereferat i RR Orienteringssaker U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen 2013/3292 PS 14/13 PS 15/13 PS 16/13 Forprosjektplan "'Felles kompetansemiljø innen planlegging, plan- og byggesaksbehandling, tilsyn, delingoppmåling, plan- og geodataforvaltning, landbruk, miljøvern" Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll 2013/236 Side2

3 PS11/13Godkjenningavinnkalling,sakslisteogmøtereferatiRR Side3

4 PS12/13Orienteringssaker Side4

5 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Asbjørn Brenne Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 19/ Regionrådet Værnesregionen 13/ tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen tertialrapport 2013 justeres ut i fra drøftinger i møtet 2. Justerte rapporter sendes RR og kommunene til orientering, og evt. behandling. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tjenestelederne presenterte 1. tertialrapport 2013 i møtet. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport fellestjenester i VR Saksopplysninger Saken legges fram til behandling i Arbeidsutvalget i Værnesregionen. Viser til vedlegg. Side5

6 1 TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS Personvernombud Forvaltningskontor Sekretariatet Side6

7 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnes-regionen skatteoppkreverkontor for perioden januar-april Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Organisering vurderes fortløpende. Fokus på og få maks ut av ressursene vi råder over og at faglige mål nås. - Faglig fokus på lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne i perioden. Samarbeid og møte med bostyrere og regnskapsførere for og høyne kvaliteten og være i forkant. Fokus på Alt-Inn. - Deltatt på kurs hos Skatt-Midt om internkontroll. - Vært på hjemmebesøk hos skyldnere med problemer for og forsøke og hjelpe til med situasjonen. 2. Personal Vi har holdt en HMS samling med sosial aktivitet i perioden. Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som der er tatt opp behandles. En har i perioden fortsatt med en del intern opplæring, og det er videre fokus på dette. Det utarbeides jevnlig rutinebeskrivelser. Vi har mottatt en oppsigelse som trer i kraft fra 5 august i år. Vi har behandlet saken internt og bestemt at vi vil forsøke og holde stillingen vakant til medio neste år og se hvordan det går. Vi har funnet intern avlastning som gjør at vi fortsatt har en robust tjeneste. Det vil da vise seg om dette vil bli for arbeidsbelastende eller ikke. Fraværet utgjør 9,3 % (0,8 årsv.) i 1 tertial og er legemeldt og ikke arbeidsrelatert. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3 tertial. Regnskapet er likt periodisert budsjett Side7

8 Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren. 1 tertial 2013 (jan-apr) Regnskap Per.b(end) Regnskap Buds(end) LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter Resultatvurdering (brukernivå) Vi er godt i rute i forhold til de krav og mål som er satt opp. Nytt måletidspunkt er nå satt til og gir oss lengre periode for og nå målene i denne perioden. Avdeling betaling og regnskap er à jour og i rute med avstemming av lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne og kommende skatteoppgjør. 14 mai 2013 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Side8

9 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden, og enheten har fokus på å yte god og riktig service til alle kommunene. Aktiviteter som har fått mest oppmerksomhet denne perioden er løsninger innen helse- og omsorg, som mobil omsorg bruk av nettbrett, elektronisk meldingsutveksling og velferdsteknologi. I tillegg har enheten brukt mye ressurser på ny Citrix-terminalserverløsning. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side9

10 Investering Investering IT IT Investering ( ) (fordeling : 60% etter innbygger, 40% flatt) Regnskap tertial Regnskap tertial Budsjett 2013 Totalt *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet viser et positivt avvik, og underforbruket skyldes tilskudd fra Norsk Helsenett og skjønnsmidler fra FMNT og FMST. Investering: Budsjettet viser et positivt avvik, og det forventes å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, og det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. 6. Sykefravær Sykefravær i perioden ligger på 4,7 %. Side10

11 Side11

12 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen lønn/ regnskap 1. Generell informasjon: Vi er nå inne i vårt 5 driftsår. Situasjonen er stabil og den daglige drift er under god kontroll. På Stjørdal planlegges nå flytting til nye lokaler i Kjøpmannsgata 13. VR lønn/regnskap skal der samlokaliseres med VR Innkjøp. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Finansinntekter Sum inntekter Netto Side12

13 3. Forklaring på avvik Regnskap for 1.tertial 2013 ser greit ut. Det er noe bekymring i forhold til lønnskostnader da budsjettert lønnsøkning på 4 % av lønn pr ikke vil være tilstrekkelig for reelt lønnsnivå i For øvrig er det noe vanskelig å gi ytterligere kommentarer om kostnader/ inntekter da vi er tidlig i året, og en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent, er regnskapstallene som forventet. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 5. Årspronose Vi bør klare å unngå overforbruk. 6. Sykefravær 5,0 % etter 1.tertial Side13

14 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen legevakt 1. Generell informasjon: Den største utfordringen 1. tertial 2013 har vært flere lengre sykmeldinger blant sykepleiere. Dette har ført til stort press på de faste ansatte når det gjelder å dekke opp vakter. Dette har igjen ført til høyt økonomisk forbruk av sykevikarer og overtid. Fagkoordinator er brukt mye til å dekke opp vakanser i turnusen. Fortsatt utfordringer med elektronisk samhandling. Mye tid går med til å passe på at legene i alle kommuner til enhver tid har riktige tilganger og sertifikater som er nødvendig for å kunne samhandle elektronisk. Legevakta er aktiv på kveld/natt/helg og høytider da vi ikke har tilgang på tjenester fra IT. Videre har vi nå tatt ut statistikk som sier noe om antall pasienter som henvender seg til legevakta og hvilken kommune de kommer fra. Vi har tatt ut tall for 1. tertial i 2011,2012 og Sykepleiernotat forteller oss hvor mange som henvender seg på legevakta. Konsultasjoner sier hvor mange av disse som var inne til lege el fikk sykebesøk. Tallene viser at ca. 40 % av alle henvendelser blir avsluttet ved sykepleier. Statistikken viser også at antall henvendelser fra hver kommune har vært stabil over disse 3 årene. Side14

15 2. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Side15

16 Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO FORDELINGSNØKKEL FOR NETTOUTGIFTENE I KOMMUNENE: Fastdel som fordeles likt 20 % Variabeldel etter innbyggertall % FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Forklaring på avvik: Det er et positivt avvik pr. 1kvartal 2013 på kr Dette forventes å jevne seg ut i 2. kvartal, da periodiseringen ikke alltid er riktig. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Ingen tiltak 5. Årsprognose: Ut i fra dagens prognoser vil vi gå i balanse. Usikkerhetsmomentet er hvor tidlig på høsten utbygging av nytt nødnett starter og om det vil påløpe kostnader inneværende år. Det meste av dette vil komme i 2014/ Sykfravær: Korttidsfravær: 0,9 %, langtidsfravær :18% Høyt langtidsfravær gjelder 3 ansatte som har hatt lengre sykmeldinger, ingen av disse er jobbrelatert. Side16

17 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen barneverntjeneste (Tjenesteleder har ikke levert forslag til sekretariatet pr ) Side17

18 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen innkjøp 1. Generell informasjon: Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. KS sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser gjennomføres 1. halvår Deltar i ressursgruppen for prosjekt innovativ handling herunder å lage forslag på anskaffelsespolitikk, anskaffelsesstrategi og innkjøpshåndbok til Værnesregionen. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Tilsetting av innkjøpsrådgiver er i prosess. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 835 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Andre refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side18

19 Forklaring på avvik Lønn(art.: 1010,1092 og 1099); budsjettert med 2 stillinger, men rådgiver er ikke tilsatt Opplæring(art.: 1150); faktura KS sertifiseringskurs er ikke mottatt før mai, og det har ikke blitt benyttet konsulenttjenester (art.: 1270) Salgsinntekter (art.: 1690); andel Stjørdal kommune med à konto beløp Andre refusjoner (art.: 1750); andel nettoutgifter for kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er utgiftsført med à konto beløp sluttoppgjør ved årets slutt.. 3. Tiltak for å eliminere avvik Tilsetting av innkjøpsrådgiver i Værnesregionen. 4. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap, En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter for 1. tertial med á konto beløp 1/3 av budsjetterte kostnader. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. 5. Sykefravær Sykefraværet ligger på et minimum. Innkjøp i VR, Kjetil Nyborg Innkjøpskoordinator Side19

20 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen DMS 1. Generell informasjon: - Pr.tiden har vi vakanse på 1,5 årsverk. Dette skyldes alvorlig sykdom og permisjon uten lønn. Enheten ser frem til å få mindre vakanse, men finner det hensiktsmessig å ha en liten prosent vakant for å kunne innfri IA-arbeid best mulig. - Vi har investert i nytt medisinsk teknisk utstyr, og supplert IT-utstyr. Vi må ytterligere supplere pasient/personaltøy, da en her har hatt et svinn. - Øyeblikkelighjelp-sengene er holdt utenfor, da de er totalt finansiert av HOD. 2. Økonomi: Avregning VR DMS/FLS Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Regnskap 1.tert Budsjett 1.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Side20

21 Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Budsjett 2013 Regnskap Budsjett 1.tert Avvik 1.tert 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 HNT Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Forklaring på avvik: - Enheten har flere tilfeller med alvorlig sykdom, akutte skader og svangerskap, samt at enhetene ble berørt av noroviruset som herjet i kommunen, og det medførte ekstra innleie og overtid. Side21

22 - Det er ikke lagt inn husleie på lokaler til VR FLS DMS og VR Ø DMS på 1.tertial, da dette ikke har vært behandlet. En korrigering vil skje innen året med tilbakevirkende kraft. - Det er korrigert i forhold til fysio og ergo, da de kun gjelder for 12 spleisesenger, og dette er kommentert i økonomirapporten. - For øvrig så er regnskapet 1.tertial greie for sengepost, og enheten klarer til tross for vakanse og stort sykefravær å få til positive regnskapstall for 1.tertial Men en får et litt negativt regnskapstall på frisklivssentral 1.tertial Tiltak for å eliminere avvik: - Det er innvilget perm. uten lønn for ernæringsfysiolog i 4 måneder (ferieavvikling og lavere aktivitet), og tilpasset aktivitet med innleie så en vil kunne ta inn noe her. - En håper å kunne få avklart arbeidsevne % etter langtidsfravær, og få mindre vakanse. Samt at det blir søkt om refusjon, og korrigert for alle svangerskapspermisjoner. 5. Årsprognose: - Vi bør klare å unngå overforbruk, og håper å kunne levere et resultat med mindreforbruk. 6. Sykefravær: - 1,9 % kortidsfravær og 10 % langtidsfravær etter 1.tertial 2013 Side22

23 1 tertialrapport 2013 Værnesregionen personvernombud 1. Generell informasjon: Det er gjennomført kommunekontaktmøter, og vertskommunemøter etter oppsatt plan. Har fått på plass det meste av meldinger om behandling av personopplysninger. Jobbet med å få på plass rutiner på behandling av personopplysninger, som er/blir lagt inn på Kvalitetsida. Egen side på hjemmesiden til Værnesregionen under fellestjenester, der det bl.a. skal legges ut en offentlig betegnelse på hvilke meldinger om behandlinger om personopplysninger kommunene har, samt annen informasjon. Kurs og fagdag hos Datatilsynet, med mye fokus på personvern, sosiale medier, Big Data og innebygd personvern. Tok over som prosjektleder for Kvalitetsida I 2013 så har vi fått midler til videreutvikling av Kvalitetsida. Etter at den har vært i bruk en tid, så ser vi forbedringer som må gjøres for å få den mere brukervennlig. Vi har jobbet med dette, og håper på å få det på plass i første halvår Økonomi Regnskap er ført under og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO Side23

24 3. Forklaring på avvik Regnskap for 1.tertial 2013 viser noe overforbruk når det gjelder lønnsutgifter. Regnskapsførte inntekter er lavere enn budsjettert fordi utgifter for 1.tertial ikke er fakturert. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 5. Årsprognose Det kan bli et lite overforbruk på reiseutgifter, da det kun er budsjettert reiseutgifter for personvernombud. Prosjektleder for Kvalitetssiden er ikke tatt med. 6. Sykefravær 0 % sykefravær Side24

25 1 tertialrapport 2013 VR Forvaltningskontor 1. Generell informasjon: Fra mars har vi hatt en vakanse i 0,25 årsverk i forbindelse med oppsigelse av stilling. En 100 % stilling i Selbu lyses ut i juni. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Netto FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Forklaring på avvik Vi har et avvik på lønn på grunn av sentrale og lokale lønnsforhandlinger i I tillegg mangler vi sykepengerefusjoner for to ansatte for april. I tillegg vil det overføres prosjektmidler på 59 i Side25

26 ovennevnte periode, dette er det tatt høyde for i utfaktureringen til kommunene. Utfakturering til kommunene skjer tertialvis. Første faktura for de første fire månedene ble sendt kommunene mai Budsjettert fordeling på kommunene per 1.tertial 2013 var ,-. Det vil si et mindre forbruk i forhold til budsjettet på kr ,-. Regnskap for 1.tertial 2013 vil komme i balanse når vi får inn utestående refusjoner. Imidlertid vil vi i løpet av året få et overforbruk på telefonutgifter, kontorrekvisita (konvolutter) og kopimaskin utgifter. 3. Tiltak for å eliminere avvik Vi har ingen mulighet til å endre på disse utgiftene da det vil få konsekvenser for vår tilgjengelighet til brukerne. I forbindelse med at vi bruker videokonferanse utstyret i større grad enn vi tenkte samt ved samkjøring når vi møtes, vil vi få et mindre forbruk på reiseutgiftene i løpet av året. 4. Årspronose Målet er å unngå et overforbruk på årsregnskapet. 5. Sykefravær 1-8 dager: 1,3 % 1-16 dager: 3,4 % Langtidsfravær: 9,2 % Totalt sykefravær i perioden: 13,9 % Vi har i perioden etter jul hatt et forholdsvis stort korttidsfravær og langtidsfravær, men dette skyldes ikke arbeidsrelatert fravær. Per i har vi kun en ansatt som er langtidssykemeldt og ingen egenmeldinger/sykmeldinger på korttidsfravær. Side26

27 1 tertialrapport 2013 Sekretariatet i Værnesregionen (VR) 1. Generell informasjon: Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU og RR. Oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter har vært prioritert, og noe informasjonsarbeid er gjennomført. Samhandling med næringsalliansen om tiltak i strategisk næringsplan i VR er gjennomført. Det holdes fortløpende dialog med regionalt nivå og andre regioner om arbeidet med interkommunalt samarbeid. Sekretariatet har vært bemannet med 1 person i perioden, men prosess med ansettelse av rådgiver er gjennomført i perioden. Rådgiver tiltrådte 1.mai. 2. Økonomi 1. Økonomi Regnskap Periodisert budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner Sykepengerefusjon Svangerskapsrefusjon Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side27

28 Forklaring på avvik Lønn; budsjettert med 2 stillinger, men rådgiver er ikke erstattet Salgsinntekter; andel Stjørdal kommune med á konto beløp Refusjoner; andel nettoutgifter for kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta er utgiftsført med á konto beløp sluttoppgjør ved årets slutt Overføringer; Prosjektskjønnsmidler er ikke utbetalt til VR 3. Tiltak for å eliminere avvik Prosjektskjønnsmidler føres/fordeles på prosjekter så snart en har mottatt overføringer fra fylkesmenn og evt. andre. 4. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap. En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fordeling av nettoutgifter på kommunene for 1. tertial med á konto beløp - 1/3 av budsjetterte kostnader. Endelig fordeling settes opp ved årets slutt. Det er lagt opp til videre oppfølging av utviklingsprosjekter samt oppfølging av prioriterte tiltak i strategisk næringsplan og arbeidet med regional utvikling. 5. Sykefravær Det har ikke vært sykefravær i perioden. Sekretariatet, 23.mai 2013 AB Side28

29 Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2013/236-4 Saksbehandler: Asbjørn Brenne Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Regionrådet Værnesregionen 14/ Forprosjektplan "'Felles kompetansemiljø innen planlegging, planog byggesaksbehandling, tilsyn, deling-oppmåling, plan- og geodataforvaltning, landbruk, miljøvern" AU s forslag til vedtak: 1. Forprosjektplan datert 5.juni 2013, godkjennes. 2. Planen legges til grunn for søknad om eksterne midler til gjennomføring av utredningsarbeidet. 3. Utredningsarbeidet starter så snart det foreligger tilsagn om finansiering. Vedlegg: Forprosjektplan datert 5.juni Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Forstudisrapport datert 15.august 2010 som viser behov for kapasitet for tjenester innen kommuneplanlegging, byggesak, kart og oppmåling i VR. Orienteringssak i Regionrådet i Værnesregionen (RR) 23.mars 2011 om status og nytt mandat i utredningsarbeidet med «Arealplanlegging, byggesak og deling/oppmåling». Utkast til forprosjektplan datert 7.juli 2011 «Arealplanlegging, byggesak, tilsyn, deling/oppmåling, plan- og geodatabehandling». Vedtak i RR 5.desember 2012 om deltakelse i pilotprosjektet «Plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging». NIVI-rapport Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. NIVI-rapport Samarbeidstrender og utfordringsbilde i ST. Side29

30 Sammendrag: Behovet for å bygge opp sterke fagmiljøer innen flere områder i kommuner i VR er godt dokumentert gjennom flere rapporter. Deltakelse i en fylkespilot med gjennomføring av et forprosjekt, slik som skissert i prosjektplanen, vil avklare framtidig rolledeling, administrativ og politisk organisering. Oppstart og gjennomføring av pilotprosjektet, og eventuelt hovedprosjektet (implementering av ny organisering), er betinget av tilsagn om ekstern finansiering. Saksopplysninger VR har over 2-3 år utredet behov for sterkere fagmiljø innen arealplanlegging, byggesak, tilsyn, deling/oppmåling, plan- og geodataforvaltning. Fagmiljøet har vært sterkt involvert i arbeidet gjennom deltakelse i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa har, i samråd med Arbeidsutvalget i VR (AU), lagt fram utkast til forprosjektplan datert 7.juli 2011 med forslag om etablering av felles tjenestesenter for å bygge opp et robust fagmiljø, og for å avklare oppgavefordelingen. Sluttbehandling av forprosjektplanen ble stilt i bero etter at VR ble invitert til å delta i fylkespilot innen plan, miljø og landbruk av blant annet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. RR fattet i møte 5.desember 2012 flg. vedtak: VR ønsker å delta i pilotprosjektet Plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging. Rådmenn i kommunene informerer berørte fagmiljø og politiske miljø om invitasjonen til å delta i pilotprosjektet. AU bidrar med å legge fram forprosjektplan for prosjektet. Planen må også avklare økonomiske forhold med gjennomføring av prosjektet. Det er valgt å legge fram en forprosjektplan som favner om både tidligere utredninger i VR og fylkespiloten innen plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging. Det er tett samarbeid med en regional fylkesgruppe (fylkesmann, fylkeskommunen, KS) i Sør- Trøndelag (ST) om prosjektet. Videre deltar flere regioner i Trøndelag/Hedemark med piloter, men ikke i samme omfang som i VR. Hovedmålsetting med prosjektet er: Bedre beslutningsgrunnlag for kommunestyrene Nye interessante roller for politikerne Oppbygging av attraktive og robuste fagmiljøer med fellestjenester for flere kommuner Helhetlig og sektorovergripende samfunnsplanleggingsperspektiv Moderne landbruks- og miljøforvaltning Økt rettssikkerhet for innbyggerne Billigere og mer effektiv forvaltning Aktiv deltakelse og påvirkning fra kommunene i regionale planprosesser Bygge opp forpliktende regional opptreden med tanke på desentralisering og økt lokalpolitisk ansvar Vurdering Fagmiljøet i de enkelte kommuner i VR er relativt lite, og de samme personer ivaretar ofte flere roller. Samtidig griper flere oppgaver inn i hverandre. Det synes mest hensiktsmessig at en ser på mulighetene for å samle flere fagområder for både å unngå å dele opp fagmiljøet, og for å ivareta den helhetlige samfunnsplanleggingen. Side30

31 AU anbefaler at en utreder en samarbeidsløsningen med tanke på vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd med hjemmel i KL s 28 c. Begrunnelsen for dette er blant annet å sikre en helhetlig løsning, og god administrativ og politisk styring, jfr for øvrig hovedmålsettingen med prosjektet. Modellen forutsetter delegering av myndighet på flere områder uten at det skal rokkere ved eksempelvis kommunestyrenes ansvar for planlegging etter plan- og bygningsloven. Deltagerkommunene vil, med en vertskommuneløsning, kunne ivareta demokratiske og rettsikkerhetsmessige hensyn, og delta i politikkutforming samt ivareta egne interesser på en god måte. Gjennom utredningsarbeidet må det avklares hvilke oppgaver og beslutningsmyndighet som skal ivaretas av deltagerkommunen, og hva som skal legges til felles tjenestesenter og politisk nemnd. Det er klare føringer på at fagpersonell skal jobbe desentralisert for å ivareta service og bistand til brukerne av fellestjenestene. Utredningsarbeidet vil gi svar på om det er hensiktsmessig å opprette en administrativ ledelse for hele området eller om dette bør deles opp i flere enheter. Side31

32 Forprosjektplan FELLES KOMPETANSEMILJØ INNEN PLANLEGGING, PLAN- /BYGGESAKSBEHANDLING, TILSYN, DELING/OPPMÅLING, PLAN- OG GEODTAFORVALTNING, LANDBRUK, MILJØVERN FORPROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1.Bakgrunn Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og KS Sør- Trøndelag (KSST) arbeider med sammen om et fylkesdekkende pilotforsøk, med sikte på styrke plan-, landbruks- og miljøkompetansen i kommunene. Kartlegging av kompetanse og kapasitet i kommunene er gjennomført, jfr. NIVI-rapport Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Rapporten har flg. to hovedkonklusjoner: Kommunenes kapasitet i form av faste stillingsressurser for å løse kommunale kjerneoppgaver framstår som minimalistisk med stor sårbarhet og sterk avhengighet til enkeltpersoner På et flertall av de aktuelle fagområdene gir dagens stillingskapasitet ikke grunnlag for oppgaveløsning med forankring i et fagmiljø Rapporten ble presentert for Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruksdepartementet i møte NIVI-rapport Samarbeidstrender og utfordringsbilde i ST underbygger utfordringsbildet i kommunene. Regionrådet i Værnesregionen (VR) ved kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Meråker, Frosta og fylkesmannen i Sør-Trøndelag drøftet i møte holdninger til en utviklingsstrategi for fagområdene. Regionrådet i VR fattet i dette møtet slikt vedtak: VR ønsker å delta i pilotprosjektet Plan, miljø, landbruk helhetlig samfunnsplanlegging. Rådmenn i kommunene informerer berørte fagmiljø og politiske miljø om invitasjonen til å delta i pilotprosjektet. AU bidrar med å legge fram forprosjektplan for prosjektet. Planen må også avklare økonomiske forhold med gjennomføring av prosjektet. Rådmannen i Malvik kommune har senere varslet at de ikke deltar i prosjektet. I møte mellom den regionale arbeidsgruppa (FMST, STFK, KSST) og flere regioner som samarbeider om interkommunale tjenester, ble det avklart at hver enkelt region/kommune fremmer forprosjektplan for sitt delprosjekt. VR har allerede jobbet med utfordringer med kompetanse og kapasitet både innen landbruk og miljø, samt sett på mulige løsninger for samarbeid. Forsøk med kjøp/salg av tjenester har ikke vist seg å få et lite omfang. Side32

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 05.05.10 kl. 10.00 15.00 i møterom hos ATEA, Sluppenvn. 12 E, Tr.heim SAKSLISTE Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10 Sak 32/10 Sak

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 22.02.12 kl. 09.00 13.30 i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE 16.11. Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte 06.10.10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 906 47 615.

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 906 47 615. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Lokstallen, Stjørdal Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møtedato: 25.06.2014 Tidspunkt: 12:30-15:30 Fra sak: PS 21/14 Til sak: PS 49/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus Fra sak: 41/14 Til sak: 68/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 13:30 Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no.

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.04.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15.00 Fra sak: 1/14 Til sak: 20/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 LISTER 3 1 REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 Det første møte i styringsgruppen for LISTER 3 ble avholdt i Kvinesdal Rådhus, tirsdag den 3 november. Følgende personer møtte: Kommune Ordfører Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder Værnesregionen - styringsmodell og organisering Elin Wikmark Darell IT-leder ewd@varnesregionen.no Værnesregionen - historikk VR som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003. Intensjonsavtale ble undertegnet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Hovedrapport plan, byggesak, oppmåling, kart og geodata, landbruk og miljø

Hovedrapport plan, byggesak, oppmåling, kart og geodata, landbruk og miljø PLM prosjektet Hovedrapport plan, byggesak, oppmåling, kart og geodata, landbruk og miljø Med kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Prosjektorganisering... 4

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER

Forprosjektplan revidert 280311 1. MÅL OG RAMMER 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Rådmannsmøtet den 3.2.2010 gav sin tilslutning til å sette i gang prosjektet Samhandlingsreformen på Hadeland og vedtok prosjektplanen. Prosjektet tar utgangspunkt i føringene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen F-salen, Selbu Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Fra sak: Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Portal i Værnesregionen

Portal i Værnesregionen Portal i Værnesregionen PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Visjon for portalprosjektet (vedtatt av AU 18/3 09, sak 15/09)... 2 1.3 Mål for portalprosjektet (vedtatt

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Værnesregionen Møtested: Kl. 09:00-10:00: Møterom Værnes (2. etg Rådhuset, Stjørdal) Kl. 10:00-15:00: Møterom Halsen (4. etg Rådhuset, Stjørdal) Dato: 18.03.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 14.08.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus Dato: 23.04.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene

Åfjord kommune. Sluttrapport vedrørende forprosjekt. ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Åfjord kommune vedrørende forprosjekt ELIN-k Meldingsutveksling mellom pleie og omsorg og fastlegene Godkjent av: Eli Braseth Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen...

Detaljer