Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Værnesregionen - fra fjord til fjell -"

Transkript

1 Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte kl i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning av referat fra møte 5.mai Referatsaker Sak 36/10 Portalprosjektet (kl ) Sak 37/10 Kompetanse og rekruttering (kl ) (Lunsj kl ) Sak 38/10 Politisk styringsstruktur prosess (kl.12.15) Sak 39/10 Rapport for 1.tertial 2010 (kl ) Sak 40/10 Personverneombud og sikkerhetsansvarlig (kl ) Sak 41/10 Logo og profilhåndbok for VR (kl ) Sak 42/10 Eventuelt

2 SAKSFRAMLEGG Sak 34/10 Sak 35/10 Sak 36/10 Sak 37/10 Godkjenning av referat fra møte 5.mai Referatsaker - Tilskuddsportalen; demo fra Scan4news (avtalt kl ) - Status Helseprosjekter v/pl (kl ) - Web-basert kartinnsyn status, kostnad og fordeling - Stillingsressurs i sekretariatet Portalprosjektet Arbeidsgruppa har gjennomført anbudskonkurranse for valg av leverandør av portalverktøy (internett, intranett og ekstranett). PL har satt opp et notat av (utsendt) om status i prosjektet behovet for ressurser i kommunene til oppfølging m.m. for å kunne følge framdriftsplanen. Nødvendige avklaringer drøftes i møtet sammen med PL. Kompetanse og rekruttering Rapport fra forstudie ble godkjent i AU 5.mai. AU fattet dessuten dette vedtaket: 2. Prosjekt med Profilering og omdømmebygging (å jobbe i kommune i VR) videreføres; strategi og nøkternt handlingsprogram utarbeides. Organisering konkretiseres i neste møte. 3. Administrasjon av lærlinger i kommunene vurderes opp mot dagens ordning i Stjørdal kommune om et eventuelt felles opplæringskontor. Tillitsvalgte sammen med personal i kommunene tar innen kontakt med Stjørdal kommune for å vurdere mulig felles ordning. På grunn av streiken har vi ikke fått tilbakemelding fra tillitsvalgte om status i arbeidet med mulig felles ordning for administrasjon av lærlinger. SL og PL har laget et forslag til opplegg for strategi og handlingsprogram. Strategi og tiltak må bygge på et godt beslutningsgrunnlag for å målrette ressursbruken i arbeidet med profilering og omdømmebygging. Undersøkelser rettet mot innbyggere (eks. Borgerundersøkelsen fra Sentio Researsch Group) og mot ledere og andre beslutningstakere i samfunnet som administrative ledere, politiske ledere, fylkespolitikere, næringslivsledere, journalister etc. (eks. Kommunal omdømmeundersøkelse fra Appareo Kommunikasjon) vil bedre datagrunnlaget og gir nyttig informasjon i det videre arbeidet med profilering og omdømmebygging i VR. En har valgt å beskrive disse undersøkelsene nærmere for å vurdere om dette skal inntas som første trinn i handlingsprogrammet.

3 Sentio Researsch Group (SRG) orienterte om Borgerundersøkelsen i møte i RR 19.mai. RR ba AU drøfte behovet for en undersøkelse i VR og fremme eventuelt sak for RR. Borgerundersøkelsen er en telefonisk undersøkelse rettet mot innbyggerne i regionen og SRG er ferdig med oppdraget når rapport fra undersøkelsen er lagt fram. Hvis jobben gjøres samtidig med Innherred Samkommune blir kostnaden kr mva pr. kommune. Det vises til utsendt presentasjon fra SGR. Appareo Kommunikasjon (AK) orienterte om Kommunal omdømmeundersøkelse i møte i AU 17.februar. Dette er en webbasert undersøkelse rettet fortrinnsvis mot ledere og andre beslutningstakere i samfunnet som administrative ledere, politiske ledere, fylkespolitikere, næringslivsledere, journalister etc. (Oppdragsgiver definerer målgruppene selv). Undersøkelsen koster kr mva for enkeltkommuner og kr mva for grupper av kommuner. Det vises til utsendt opplegg fra AK. SL og PL tilrår at begge undersøkelsene gjennomføres i regi av VR som et første tiltak i handlingsprogrammet. Data fra disse undersøkelsene sammen med eget datagrunnlag i forstudiet (jfr. prosjektrapport av ) vil gi et godt analysegrunnlag. Dette blir et viktig beslutningsgrunnlag slik at det blir dedikert tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for sikre riktig kompetanse på rett sted til rett tid i VR. Samlet nettokostnad for begge undersøkelsene blir kr for de 5 kommuner som deltar i prosjektet (ikke Malvik). Det gjenstår ca. kr av tildelte skjønnsmidler 2009 til prosjekt Kompetanse og rekruttering som kan nyttes til undersøkelsene. Noen hovedelementer fra strategiprosessen i VR som gir føringer for de strategiske valg som må gjøres: Visjon for VR - regional partner i utviklingen av velferdstjenester og attraktivitet for innbyggere og næringsliv Overordna mål - Bistå kommunene i arbeidet med å levere bedre kvalitet, effektivitet og kompetanse på avtalte tjenesteområder - Sikre regionen større andel av verdiskapingen gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid om oppgaver hvor vi har felles interesser (regional utvikling og interessepolitikk) Regionalt partnerskap som samarbeidsstrategi - Forutsigbarhet bosetting og arbeidsplasser - Sterke fagmiljø attraktivt å jobbe innenfor VR - Bedre tjenester god kvalitet og effektiv drift

4 Som et ledd i arbeidet med å sikre kompetanse og rekruttering i VR bør følgende strategiske hovedelementer vektlegges i profilering og omdømmebygging i VR: VR skal framstå som en attraktiv og konkurransedyktig region med sterk identitet og forpliktende samarbeid innenfor valgte områder VR skal framstå som en robust samhandlingsarena selv med skiftende rammebetingelser og mulige nye styringssignaler ved skifte av regime Høg fokus på muligheter og faglige utfordringer med å jobbe i kommune i VR Kommunene i VR skal gjennom samarbeidet utvikle solide fagmiljø og attraktive arbeidsplasser for personer med ulik kompetanse Tydelig på hvem som er tjenesteleverandør Skisse til framdriftsplan - første trinn i handlingsprogrammet: ANSVARLIG DATO RESULTAT AU Skisse til strategi og handlingsprogram RR Behandle strategi og handlingsprogram SRG Høsten 10 Borgerundersøkelse og rapport AK Høsten 10 Kommunal omdømmeundersøkelse og rapport Sekretariatet Søke skjønnsmidler til videreføring av prosjektet AU Rapporter Borgerundersøkelse og omdømmeundersøkelse RR Behandle rapporter fra Borgerundersøkelsen og omdømmeundersøkelsen samt justert handlingsprogram VR/Kommunene Vinter/vår11 Følge opp tiltak Sak 38/10 Politisk styringsstruktur prosess RR fattet i møte 19.mai slikt vedtak: 1. Det er behov for å vurdere endring av dagens politisk styringsstruktur i VR. 2. AU legger fram opplegg til videre prosess til RR 23.juni. 3. Det søkes skjønnsmidler til prosessen. Sekretariatet har lagt fram en skisse til opplegg datert som grunnlag for drøfting i AU (utsendt). I tråd med signaler fra RR er det skissert en modell i tråd med strategiprosessen der det ble gjennomført en politisk prosess.

5 Sak 39/10 Rapport for 1.tertial 2010 Rapporter til behandling i AU og RR: - Skatteoppkreveren (kl ) - IKT (kl ) - Barnevern (kl ) - Lønn/Regnskap (kl ) - Innkjøp (kl ) - Sekretariatet (kl ) Tjenesteledere/Fagansvarlige orienterer i møtet. Rapport fra legevakt legges først fram ved 2. tertial. Sak 40/10 Personvernombud oppgaver + ressurser AU har i møte 5.mai foreslått at RR fatter slikt vedtak: 1. Det etableres felles personvernombud for de fem kommunene som har felles tjenestesenter i IKT (VARIT) % stilling som felles personvernombud i Værnesregionen. 3. Kommunene ser på om det finnes ressurser som kan ivareta denne rollen til møte i AU 16.juni. 4. Sikkerhetsansvarlige innen personvern utnevnes i hver kommune. 5. Personvernombud og sikkerhetsansvarlige utgjør en ressursgruppe i informasjonssikkerhetsarbeidet i VARIT. Få opp gode holdninger og motivere ansatte når det gjelder informasjonssikkerhet. 6. Styringsdokumentene for informasjonssikkerhet legges inn i kvalitetssystemet når det kommer på plass. Arbeidsgruppa har drøftet AU s vedtak for om mulig å samordne ressursbehovet for personvernombud og sikkerhetsansvarlig. Ingrid Rolseth Holt er bedt om å orientere i møtet om gruppas synspunkter med hensyn til oppgaver og ressursbruk for hhv personvernombud og sikkerhetsansvarlig. AU bør etter dette vurdere å justere forslag til vedtak. Det er lagt opp til behandling av saken i RR 23.juni. Sak 41/10 Logo og profil for VR AU drøftet i møte 5.mai forslag til ny logo for VR. Sekretariatet ble bedt om å legge fram nytt utkast til neste møte 16.juni. Det er innhentet to tilbud på logo og profilhåndbok/grafisk design. Tilbudet for utarbeiding av logo og profilhåndbok fra Fonnfjell Design AS er akseptert. Av hensyn til framdriften i arbeidet med Portalprosjektet er det viktig at det innen kort tid blir tatt stilling til logo og grafisk design for VR. Forslaget er basert på visjon, verdier og overordnede målsettinger som er vedtatt i strategidokumentet samt gjeldende vedtekter for VR, jfr. også notat fra sekretariatet av

6 Forslag til logo og profilhåndbok blir presentert av Fonnfjell Design AS i møtet. Sak 42/10 Eventuelt - Orientering om Miljøfyrtårn v/harald H. Bergmann i Stjørdal kommune

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE 16.11. Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte 06.10.10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INTERN KONTROLL KVALITETS- OG

INTERN KONTROLL KVALITETS- OG FORVALTNINGSREVISJON INTERN KONTROLL KVALITETS- OG AVVIKSSYSTEM 2014 STJØRDAL KOMMUNE FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollkomiteen i Stjørdal

Detaljer

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal Utarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd 1 Forord Denne rapporten inneholder en

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer