MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN"

Transkript

1 MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: kl i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Kristian Rolstad, Marit Bjerkli og Kari Krogstad. Ingen Andre: Ingrid Rolseth Holt (11/12), Frode Revhaug (12/12), Inge Falstad (10,14-17/12) og Asbjørn Brenne. Referent: Asbjørn Brenne Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 09/12 Sak 10/12 Referat fra møte 12.januar 2012 ble godkjent. Referatsaker 1. Referat fra møte 8.februar 2012 i Næringsalliansen om SNP i VR (utsendt 9.febr). 2. Evaluering av innkjøp status legges fram i møtet. 3. Prosjektrapport Frisklivssentralen, delprosjekt 8, av des 2011 (utsendt). 4. Søknad om midler til kreftkoordinator (utsendt). 5. Ny fastlegeforskrift; uttalelse fra KS NT (utsendt). 6. ekommunestrategi videre behandling. 7. Besøk fra Ålesund 11. eller 12. april om bl.a. IT-samarbeid. 8. Forhandlinger med Helse NT og St. Olavs Hospital om ny driftsavtale for VR DMS orientering fra PL. 9. Forhandlinger med helseforetakene om 7 nye tjenesteavtaler orientering fra PL. Til pkt. 1 Til pkt. 2 Til pkt. 3 Sekretariatet legger fram rapport fra QuestBack undersøkelsen i AU 21. mars. Endelig rapport og sak om oppfølging legges fram for AU 21.mars. Vurdering av lokalisering, og finansieringsløsning (er)

2 Til pkt. 4 Til pkt. 5 Til pkt. 6 Til pkt. 7 Til pkt. 8 Til pkt. 9 ved ordinær drift, må inntas i rapporten. Tas til etterretning. Det søkes også om statlige midler for å bli nasjonal pilot. AU slutter seg til uttalelsen fra KS NT om ny fastlegeforskrift. ekommunestrategi for VR legges fram for RR og kommunene til behandling. Handlingsplan utarbeides og legges fram senere. Leder i AU, leder for VARIT og sekretariatsleder møter Ålesund 11. eller 12. april i Stjørdal. PL Inge Falstad representerer VR inntil videre i forhandlinger med helseforetakene. Sak 11/12 Kvalitetssida i VR PL, Ingrid Rolseth Holt, orienterte i møtet om status og utfordringer i det videre arbeidet. 1. Prosjektgruppe fullfører arbeidet med struktur på Kvalitetshåndboka for hver enkelt sektor/fagområde. Dette i samarbeid med noen fra hver enkelt fagfelt. 2. Prosjektgruppa kjører superbrukerkurs for de som er plukket ut av ledere til å være det. 3. Prosjektgruppa legger fram skisse til drift til AU før sommerferien. Dette omfatter også oppgaver knyttet til personvernombud samt årlig rapportering til AU. 4. Prosjektet avsluttes etter at superbrukerkurset er avholdt og senest ved utgangen av Det legges fram sluttrapport til AU og RR. Sak 12/12 Administrativ organisering RR s vedtak 25. januar 2012: 1. Det videre arbeidet med administrativ organisering forankres hos tillitsvalgte, sekretariatet og andre berørte. 2. RR ønsker å drøfte forslag fra AU til administrativ organisering i RR 28.mars. Leder i RR, Frode Revhaug, deltok for å fremme ulike betraktninger. Noen hovedpunkter som ble berørt av regionlederen; åpenhet, dialog, involvering, tillit, forutsigbarhet for sekretariatet både ressurser og lokalisering, høgt ambisjonsnivå vekst i alle kommuner i VR, fokus på bosetting og etablering, bygge videre på det gode omdømme, ha tro på VR, bygge laget, følge opp interessen fra fylkesmenn og fylkeskommuner om samarbeid, styringsmodeller framover som gir raskere handling, ressurser til oppfølging av SNP i sekretariatet, struktur i arbeidet og oppgavefordeling hvem gjør hva, RR med sterkere rolle i oppfølging av SNP, viktig med rolleavklaringer VR/kommunene, uformelle arbeidsmøter for leder i RR, leder i AU og leder for sekretariatet enten faste eller etter behov, formannskapene og kommunestyrene møtes minst 1 gang pr. år, leder i RR kan om ønskelig bistå med å løfte VR mht innovasjon, utvikling, tiltrekning av arbeidskraft.

3 Kort resymé av drøftinger i AU: Ikke motsetninger mellom RR og AU, viktig at AU legger grunnlaget for adm. organisering, viktig å ha et høgt ambisjonsnivå, mer direkte engasjement og viktig med faste møtepunkter mellom lederne i RR, AU og sekretariatet (SL), stort ansvar å være vertskommune og derfor viktig med forankring hos fagansvarlige i egen kommune, må være ressurser som styrer med regional utvikling og interessepolitikk, Malvik og Stjørdal er også med i Trondheimsregionen og videre arbeid med SNP i VR må vektlegge dette, har vært mye utvikling, men nå over i drift for flere områder, fornuftig å samlokalisere mest mulig av fellestjenester i VR, men også nødvendig å ha et visst skille på roller mellom VK, fellestjenester i VR og kommunene, uheldig at sekretariatet har måtte flytte mye. AU ser det som viktig at sekretariat lokaliseres i Stjørdal Rådhus for lettere å kunne utøve nødvendig koordineringsrolle drift, delta på arenaene ihht vedtak nedenfor, ha nær tilgang på støttetjenester hos vertskommunen, og være en del av et større arbeidsmiljø. 1. Adm. organisasjonsskisse lagt fram av AU i møte med RR 25. jan 2012 suppleres med disse arenaene: Politisk arbeidsutvalg under RR ansvar for regional utvikling (SNP) og interessepolitikk. Arbeidsmøter mellom lederne av RR, AU og SL. Informasjons-/drøftingsmøter mellom rådmenn i vertskommunene og enhetslederne. Informasjons-/drøftingsmøter mellom rådmenn i vertskommunene og lederne for fellestjenester i VR inkludert sekretariatet. Fellesmøte mellom både formannskapene og kommunestyrene minst ett møte pr. år. 2. AU sluttbehandler administrativ organisering i møte 21. mars 2012 og resultatet sendes ut til RR for behandling i møte 28.mars Sak 13/12 Årshjul for fellesaktiviteter i VR Sekretariatet har fremmet endelig forslag til årshjul for VR som var utsendt før møtet. 1. AU slutter seg til forslag til årshjul for Årshjulet legges ut på hjemmesiden for VR samt sendes ut til tjenestesentra i VR og RR. Sak 14/12 Samarbeidsavtale for Værnesregionen Legevakt Samarbeidsavtale og saksframlegg var utsendt. PL, Inge Falstad, orienterte om avtalen i møtet. Forslag til samarbeidsavtaler for Værnesregionen Legevakt legges fram til RR og kommunene for sluttbehandling.

4 Sak 15/12 Eldreombud i VR Kommunestyret i Stjørdal har i møte kommet med innspill om utredning av felles eldreombud i VR. Stjørdal kommune bør konkretisere hvilken rolle et eventuelt eldreombud skal ha. Det oppfordres til at komité levekår definerer mandatet for en slik utredning. Sak 16/12 Kjøp og salg av tjenester i VR; nye betalingssatser Notat av fra internt møte med noen tjenesteledere og sekretariatsleder var utsendt. 1. Fra 1. mars 2012 innføres flg. betalingssatser i VR, med unntak for ITtjenester: Kr. 400 pr. time inkl. sosiale utgifter for kjøp/salg av interne tjenester Kr. 560 eks mva pr. time for salg av tjenester til eksterne 2. Standardvilkår endres i tråd med dette og sendes ut til tjenestelederne. Endringene inntas på hjemmesiden. Sak 17/12 Eventuelt 1. Stillingsannonse for leder av forvaltningskontoret i VR status fra VK 2. Stillingsannonse for prosjektleder for helsetjenester i VR status fra VK 3. Kostnadsfordeling mellom kommune status fra arbeidsgruppa 4. Søknadsfrist for midler fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge for prosjekter innen offentlig sektor er 18.april 2012, jfr. e-post av 17.jan fra sekretariatet til rådmenn og ordførere. Prioriterte fagområder for regionale offentlige innovasjonsprosjekt er folkehelse og kommunale/regionale samarbeidsmodeller. Tema som prioroteres for regionale forskningsstøtte (forprosjekt) er forskning for innovasjon i offentlig sektor. 5. Innkjøp av legemidler (multidose) anbudsprosess stoppet. 6. Lokalt forvaltning av verneområdene Sylan og Skarvan/Roltdalen berørte kommuner er invitert til møte 23. febr med statssekretær i Miljøverndep. Heidi Sørensen. Til pkt. 1 Til pkt. 2 Til pkt. 3 Til pkt. 4 Følges opp videre av vertskommunen. Annonsen sendes tillitsvalgt. Utkastet ble drøftet. Følges opp videre av vertskommunen. Annonsen sendes tillitsvalgt. Ønskelig at stillingen lyses ut med det første. Arbeidet vil starte med det første. Dagens satser sendes over til arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa legger fram status i AU 21. mars. En bør vurdere å søke på midler til både arbeidet med SNP i VR og utprøving av ny politisk styringsstruktur i VR med politiske nemnder. En bør vurdere å søke bistand hos Trøndelag Forskning og Utvikling for utforming av søknad (er).

5 Til pkt. 5 Til pkt. 6 Ny anbudsprosess er satt i gang.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE 16.11. Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte 06.10.10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer