Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Møtedato: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje Meråker Kristian Rolstad Malvik Kjell Fosse Stjørdal Gunnbjørn Berggård Tydal Karsten Reitan Selbu Arne Ketil Auran Frosta Kari Krogstad HTV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Roar Øverås HTV Fra administrasjonen møtte: Navn Asbjørn Brenne Runar Asp Stein Gunnar Espe Per Martin Øfsti Elin Wikmark Darell Gunbjørg Furunes Baar Kjetil Nyborg Unni Røkke Merete F. Rønningen Ketil Aas Stilling Sekretariatsleder Samhandlingsleder Rådgiver Rådgiver Leder IKT VR Leder VR Barnevernstjeneste Innkjøpskoordinator VR Leder VR Legevakt Leder VR Forvaltningskontor Leder VR Lønn/Regnskap Møtet ble ledet av: Henrik Vinje Rådmann Meråker kommune Merknader

2 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 7/13 Orienteringer a. NAV-status (rådmenn) b. Utredningsprosjekt MUNT; organisering, økonomi med mer (Stein Gunnar kl ) c. Nødnett; orientering og videre framdrift (Per Martin kl ) (orienteringssaker etter lunsj:) d. Avtale om ny turnuslegeordning; adm og/eller pol forankring? (Runar) e. Bruk av styringsdata; kurs i regi av KS (Runar) f. Høstmøte 2013; opplegg, bistand med mer g. Kostnadsfordeling for nye områder; fra prosjekt til drift; frisklivssentralen og samhandlingsleder Saker til behandling: PS 8/13 Årsmelding 2012 fra fellestjenester i Værnesregionen 2013/1901 PS 9/13 Politisk arbeidsutvalg i Værnesregionen 2013/1900 PS 10/13 Arena Værnes - felles reiselivssatsing i Værnesregionen 2013/1902 PS 11/13 Eventuelt PS 12/13 Godkjenning av møteprotokoll

3 PS 7/13 Orienteringer Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen a. Sekretariatet retter en henvendelse til NAV for vurdering av et større NAV-kontor i VR. Malvik vurderer sin interesse nærmere. Fylkesdirektørene inviteres til neste møte i AU for å drøfte muligheter for et større NAV-kontor. b. Rammekostnader med drift av felles driftssentral synliggjøres i prosjektbeskrivelse og saksframlegget. Organisasjonsmodell vurderes nærmere. Saksbehandler sender ut utkast til prosjektbeskrivelse og saksframlegg i slutten av april for behandling i AU 8.mai. c. Det bør vurderes felles opplegg i VR mht nødnett for Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal. d. Tas til orientering. e. En bred faglig gruppe fra helseområdet i VR meldes på til kurset. Alle kommuner bør være representert. Samhandlingsleder i VR samordner påmelding i samråd med fagrådet. f. Tas til orientering. Sekretariatsleder og leder i RR bistår med programmet. Foreløpig dato for møtet er 23.oktober (samordnes med møte i RR). g. Samhandlingsleder, tidligere prosjektleder og controller i Stjørdal kommune går gjennom prosjektkostnader og bruk av tilskuddsmidler, og vurderer tidspunkter for overgang fra prosjekt til drift i helseprosjekter. Resultatet legges fram for neste møte i AU. h. NAV-status (rådmenn) Flere rådmenn ga uttrykk for at ett NAV-kontor bør vurderes i VR. i. Utredningsprosjekt MUNT; organisering, økonomi med mer Stein Gunnar Espe (saksbehandler i prosjektet) orienterte om utfordringer i prosjektet. Kostnader for kommunene og organisasjonsmodell ble drøftet. Med hensyn til lokalisering så må det vektlegges å knytte driftssentralen til et sterk IT-fagmiljø. j. Nødnett; orientering og videre framdrift Per Martin Øfsti orienterte om arbeidet med implementering av nødnett i Stjørdal kommune. k. Avtale om ny turnuslegeordning Runar Asp orienterte kort om statens retningslinjer for ny turnuslegeordningen, og arbeidet i VR for å følge opp dette. l. Bruk av styringsdata; kurs for helse og omsorg i regi av KS Runar Asp orienterte om kursopplegget våren og høsten m. Høstmøte 2013; opplegg, bistand Sekretariatsleder orienterte om at Evento Norge AS er valgt som leverandør til teknisk gjennomføring av høstmøtet n. Kostnadsfordeling for nye områder; fra prosjekt til drift Enkelte kommuner ga uttrykk for høg egenandel på noen prosjekter, og stilte spørsmål om alle tilskudd var fratrukket. Overgang fra prosjekt til drift bør også belyses nærmere. Inngåtte samarbeidsavtaler gir føringer kostnadsfordelinger.

4 PS 8/13 Årsmelding 2012 fra fellestjenester i Værnesregionen Forslag til innstilling: 1. Årsmeldinger 2012 for fellestjenester i Værnesregionen tas til etterretning. 2. Årsmeldingene legges fram for Regionrådet 10.april, og sendes deretter kommunene. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Årsmeldinger 2012 fra fellestjenester i VR, tas til etterretning. 2. Meldingene legges fram for RR 10.april, og sendes deretter kommunene. Tjenesteledere og fagansvarlige orienterte om årsmeldingene Samhandlingsleder orienterte kort om årsmeldingen for VR DMS.. Justerte årsmeldinger fra VR Barneverntjeneste og sekretariatet lagt fram i møtet. Sekretariatet sender årsmeldingene via e-post til postmottak og rådmenn i kommunene. PS 9/13 Politisk arbeidsutvalg i Værnesregionen AU s innstilling: 1. Det opprettes politisk arbeidsutvalg (PAU) i Værnesregionen med virkning fra 1.mai Rolle, mandat og oppgaver er beskrevet i saksframlegget. 3. Utvalgets sammensetning: a. Leder i Regionrådet (leder i PAU) b. Nestleder i Regionrådet c. Ordfører i Stjørdal d. Sekretariatsleder i Værnesregionen Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Det opprettes politisk arbeidsutvalg (PAU) i Værnesregionen med virkning fra 1.mai Rolle, mandat og oppgaver er beskrevet i saksframlegget. 3. Utvalgets sammensetning: a. Leder i Regionrådet (leder i PAU) b. Nestleder i Regionrådet c. Ordfører i Stjørdal d. Sekretariatsleder i Værnesregionen Et arbeidsutvalg bestående av leder i RR, leder i AU og sekretariatsleder fremmet forslag til rolle, mandat og oppgaver for AU 13.februar AU s endelig forslag var utsendt til møtet, jfr. innstilling. Saken fremmes for Regionrådet 10.april 2013.

5 PS 10/13 Arena Værnes - felles reiselivssatsing i Værnesregionen Forslag til innstilling: 1. Det etableres et felles salgsapparat for salg av skreddersydde reiselivsprodukter i Værnesregionen, etter mal fra «Møtested Stjørdal», med virkning fra høsten Prosjektplan og driftskonsept lagt fram av Næringsalliansen i Værnesregionen , godkjennes. 3. Iverksetting av tiltaket er betinget bevilgninger fra kommunene og regionalt næringsfond for Stjørdal, Meråker og Frosta i tråd med finansieringsplanen i prosjektet. Innstilling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Det etableres et felles salgsapparat for salg av skreddersydde reiselivsprodukter i Værnesregionen, etter mal fra «Møtested Stjørdal», med virkning fra høsten Prosjektplan og driftskonsept lagt fram av Næringsalliansen i Værnesregionen , godkjennes. 6. Iverksetting av tiltaket er betinget av: a. Tilslutning fra de største reiselivsbedrifter i kommunene b. Bevilgninger fra kommunene og regionalt næringsfond for Stjørdal, Meråker og Frosta i tråd med finansieringsplanen i prosjektet. 7. Saken fremmes for Regionrådet hvis/når det foreligger positive signaler fra næringslivet, jfr. pkt.3 a. Prosjekt «Sylane» og også Skarvan presenteres i et senere møte i AU. Frosta drøfter nå retning på reiselivssatsing framover. Viktig at Regionrådet engasjeres i konkrete utviklingsprosjekter. Politisk arbeidsutvalg i VR vil få en sentral rolle med regional utvikling og interessepolitikk. Prosjektet «Arena Værnes» må være godt forankret i de største reiselivsbedrifter i VR. Politisk behandling bør utestå inntil dette er gjort. PS 11/13 Eventuelt Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Justert oppsett for kostnadsfordeling for PPT legges fram av rådmannen i Meråker. 2. Det lyses ut vikariat for rådgiver i sekretariatet internt i kommunene med snarlig tiltredelse og varighet ut februar Leder i sekretariatet og leder i AU lager utkast til kravspesifikasjon som sendes AU. 3. Interkommunalt samarbeid og kommunestruktur settes på dagsorden i VR med det første. 4. Felles regionalt fond, felles brannvesen og felles sentralbord settes på dagsorden i AU. Interessen i kommunene avklares før det tas opp i AU. 1. PPT i VR fra 1.april 2013 for Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Selbu har fattet vedtak om ikke å delta ved oppstart. Tydal inngår i ordningen så snart det er praktisk mulig. 2. Bemanning i sekretariatet. Sekretariatsleder slutter i aug og rådgiver starter i jobb innen 1.mai. Rådgiver skal ut i permisjon fra medio juli. Leder i Regionrådet har uttrykt bekymring for bemanningen i sekretariatet.

6 3. Forankring, forpliktelser og intensjoner med interkommunalt samarbeid i VR. Rådmannen i Tydal fremmet noen tanker om utfordringer også sett opp mot debatten om kommunestruktur. Tillitsvalgt rettet fokus på god forankring og involvering av ansatte som berøres av nye samarbeidsløsninger. 4. Leder i AU minnet om tidligere innspill om felles regionalt fond, felles brannvesen og felles sentralbord i VR. PS 12/13 Godkjenning av møteprotokoll Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Protokollen godkjennes. Protokollen ble fortløpende gått gjennom.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1467 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 27.04.2015 1. Protokoll fra møte i Eldrerådet 14.04.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 15.01.2013 kl. 18:00 20:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen rådhuset Ole Halvard Bondahl,leder Arnstein

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer