Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep."

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Møtedato: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje Kristian Rolstad Kjell Fosse Gunnbjørn Berggård Karsten Reitan Arne Ketil Auran Roar Øverås Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kari Krogstad Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ingen Fra administrasjonen møtte: Navn Runar Asp Asbjørn Brenne Per Martin Øfsti Stilling Samhandlingsleder Sekretariatsleder Rådgiver Stjørdal kommune Møtet ble ledet av: Henrik Vinje Merknader

2 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 Innhold (Ingen tittel) Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av møteprotokoll Referatsaker U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 1/13 Innspill til regionalt næringsfond i Sør-Trøndelag 2013/234 RS 2/13 Svar på innspill fra STFK vedr regionalt næringsfond i ST 2013/234 RS 3/13 Søknad om tilskudd Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps 2013/581 RS 4/13 Avslag på søknad om støtte til Røde Kors Hjelpekorps 2013/581 RS 5/13 RS 6/13 RS 7/13 PS 4/13 E-post av fra webansvarlig Gry Berg Andersen om stillingsresurs og oppgaver for VR, jfr. vedtak i AU , sak 54/11 Forslag til opprettelse av 50 % stilling som "Tilskuddskoordinator" i Værnesregionen Værnesregionen - Invitasjon til deltakelse på partnersøkskonferanse i Estland (Ingen tittel) Orienteringssaker RS 8/13 Behandling nye samarbeidsavtaler i kommunene - status v/ rådmenn RS 9/13 Tilsetting av rådgiver i sekretariatet - status v/ sekretariatet RS 10/13 Følgeevaluering av folkevalgte nemnder i VR - status v/ sekretariatet RS 11/13 Beredskapsarbeid i kommunene v/ Per Martin Øfsti 2013/ /592 RS 12/13 Prosjektplan "Helse- og omsorgstjenester i VR " 2011/443 PS 5/13 PS 6/13 (Ingen tittel) Politisk arbeidsutvalg i VR, jfr. drøfting i RR , sak 47/12 nr. 9. Eventuelt

3 PS 1/13 Godkjenning av møteinnkalling Møteinnkalling godkjent PS 2/13 Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokoll godkjent. PS 3/13 Referatsaker RS 1-2/13 Regionalt næringsfond Bør vurdere et felles regionalt fond for hele VR. Nødvendig med ett styre og én administrasjon. Står sterkere i et partnerskap med fylkeskommunene. Distriktskommuner får i dag mest virkemidler naturlig å utforme retningslinjer for forvaltning. RS 3-4/13 Søknad om tilskudd fra Stjørdal Røde Kors Hjelpekors Sekretariatet orienterte om søknaden. Videre om vedtak om avslag på prinsipielt og budsjettmessige grunnlag. RS 5/13 Ressurser i arbeidet med Portal i VR. E-post av fra PL, Gry Berg Andersen var utsendt før møtet. Rådmannen i Stjørdal foreslo å legge kostnader med økning av stillingen fra 30 % til 75 % (som i 2012) inn i IT-budsjettet for Videre foreslo han at for 2014 og senere så dekkes 60 % av ressursen av Stjørdal kommune og resten på de andre kommuner i VR. Det ble i møtet gitt uttrykk for at kostnader fra 2014 vurderes under budsjettbehandlingen. RS 6/13 Tilskuddskoordinator i VR. Forslag fra Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) i Stjørdal og vedtak i Stjørdal kommunestyre var utsendt til møtet. Det var en felles holdning i møtet om at det ikke bør opprettes tilskuddskoordinator i VR. RS 7/13 Partnersøkskonferanse i Estland. Orientering og invitasjon fra KS var utsendt før møtet. Ingen kommuner har meldt sin interesse for konferansen i Pärnu 15.mars 2013.

4 1. Felles regionalt fond i VR vurderes nærmere i kommunene. AU drøfter saken i møte 20.mars. 2. AU slutter seg til vedtak om avslag på søknad om tilskudd til Stjørdal Røde Kors Hjelpekors. 3. AU slutter seg til forslaget fra rådmannen i Stjørdal kommune til finansiering av stillingsressurs i Portalprosjektet for Innspillet om finansiering av stillingen fra 2014 ble støttet, men at det tas en nærmere vurdering i budsjettbehandlingen. 4. AU vil ikke anbefale at det opprettes stilling som tilskuddskoordinator i VR. 5. Invitasjon fra KS til partnersøkskonferanse i Estland tas til orientering. RS 1/13 Innspill til regionalt næringsfond i Sør-Trøndelag RS 2/13 Svar på innspill fra STFK vedr regionalt næringsfond i ST RS 3/13 Søknad om tilskudd Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps RS 4/13 Avslag på søknad om støtte til Røde Kors Hjelpekorps RS 5/13 E-post av fra webansvarlig Gry Berg Andersen om stillingsresurs og oppgaver for VR, jfr. vedtak i AU , sak 54/11 RS 6/13 Forslag til opprettelse av 50 % stilling som "Tilskuddskoordinator" i Værnesregionen RS 7/13 Værnesregionen - Invitasjon til deltakelse på partnersøkskonferanse i Estland

5 PS 4/13 Orienteringssaker RS 8/13 Status på behandling av samarbeidsavtaler for innkjøp og PPT i kommunene. Stjørdal kommune orienterte om at ventelister var redusert til et akseptabelt nivå unntatt for Stokkan ungdomsskole. Stjørdal bekrefter dette overfor rådmannen i Selbu som grunnlag for politisk behandling av samarbeidsavtalen. Harmonisering av kjøregodtgjørelse mm for fellestjenester i VR skal vurderes nærmere av vertskommunen. Alle kommuner, unntatt Malvik (behandles i mars) og Meråker (behandles i febr), har behandlet samarbeidsavtale for innkjøp. Samarbeidsavtale for PPT er behandlet i alle deltagende kommuner, unntatt Selbu (mars) og Tydal (behandles 14.febr). Som leder for PPT er Turid Skumsvold ansatt, og tjenesten startes opp 1.april for kommuner som har sluttet seg til, eller vil slutte seg til, samarbeidsavtalen. RS 9/13 Tilsetting av rådgiver i sekretariatet. Sekretariatsleder orienterte om at det var 3 kandidater som var til nærmere vurdering, og at tilsetting ville skje med det første. RS 10/13 Følgeevaluering av folkevalgte nemnder. Sekretariatsleder orienterte om at det var inngått kontrakt med Bygdeforskning, og at arbeidet var startet. RS 11/13 Beredskapsarbeid i Stjørdal kommune. Rådgiver i Stjørdal kommune, Per Martin Øfsti, orienterte om beredskapsarbeid i kommunen. Muligheter for samarbeid og søknad om skjønnsmidler ble belyst. RS 12/13 Prosjektplan for helse- og omsorgstjenester Samhandlingsleder orienterte om at det søkes om midler til nye stillinger innen barnevern. Videre om ulike tiltak som blant annet bruk av arkiv, felles ledersamlinger mellom fagrådet og helseledere og utgivelse av helsenytt i VR 3 ganger pr. år inntil videre. Samhandlingsleder gikk også gjennom prosjektplanen for helse- og omsorgstjenester, og understreket at det var et dynamisk arbeidsdokument. 1. Status på behandling av samarbeidsavtaler, tas til orientering. 2. Status i tilsetting av rådgiver i sekretariatet, tas til orientering. 3. Status på følgeevaluering, tas til orientering. 4. De som jobber med beredskapsarbeid i kommunene møtes for å drøfte mulig samhandling og kvalitetssikring av arbeidet. Viktige elementer i møtet er å kartlegge status, utfordringsbilde på kort og lang sikt, behov for samordning og hvordan dette kan gjøres. Per Martin Øfsti sender ut inviterer aktuelle personer i kommunene til et møte med kopi til rådmenn. 5. AU godkjenner prosjektplanen for helse- og omsorgstjenester Planen sendes folkevalgte nemnder og kommunene til orientering.

6 RS 8/13 Behandling nye samarbeidsavtaler i kommunene - status v/ rådmenn RS 9/13 Tilsetting av rådgiver i sekretariatet - status v/ sekretariatet RS 10/13 Følgeevaluering av folkevalgte nemnder i VR - status v/ sekretariatet RS 11/13 Beredskapsarbeid i kommunene v/ Per Martin Øfsti RS 12/13 Prosjektplan "Helse- og omsorgstjenester i VR " PS 5/13 Politisk arbeidsutvalg i VR, jfr. drøfting i RR , sak 47/12 nr. 9. PS 5/13 Politisk arbeidsutvalg (PAU) i VR. Arbeidsutvalget (leder i RR, leder i AU, sekretariatsleder) hadde lagt fram utkast til rolle, mandat og oppgaver for PAU. 1. Under oppgaver inntas arbeid med forankring i politiske miljø i kommunene. 2. Eventuelle innspill sendes sekretariatet fortløpende. 3. Endelig utkast fremmes om sak for AU 20.mars. PS 6/13 Eventuelt 1. Utlysing av stillingen som sekretariatsleder. Dagens leder har varslet om avgang ved utgangen av august Utlysing av stilling som innkjøpsmedarbeider. 3. Pilotprosjekt «Plan, miljø, landbruk» - status på forankring i kommunene 4. Utredning av felles brannsjef i VR? 5. Felles sentralbord i VR? 6. Endring av dato for regnskapsavslutning. Innspill fra rådmannen i Stjørdal til rådmannsutvalget i KS NT. 1. Stillingen som sekretariatsleder lyses ut så snart som mulig. Vertskommunen og sekretariatsleder fremmer utkast til stillingsannonse. 2. Stilling som innkjøpsmedarbeider lyses ut så snart som mulig. Vertskommunen og sekretariatsleder fremmer utkast til stillingsannonse. 3. Faglig forankring er blitt gjennomført i flere kommuner og noen vil jobbe videre med avklaringer framover. Det vises ellers til RR s vedtak 5.des 2012 om uttrykt ønske om å delta i utredningsarbeidet. 4. AU vil i møte 20.mars vurdere om en skal utrede felles brannvesen i VR. For Malvik er det ikke aktuelt å delta da de har en løsning mot Trondheim. Frosta er også reservert ut fra et samarbeid med Levanger. 5. Felles sentralbord i VR vurderes i AU 20.mars.

7 6. AU slutter seg til innspill fra rådmannen i Stjørdal til endring av dato for regnskapsavslutning til senere på året. Kopi av innspillet til rådmannsutvalget i KS NT sendes de andre rådmenn i VR.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 22.02.12 kl. 09.00 13.30 i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 05.05.10 kl. 10.00 15.00 i møterom hos ATEA, Sluppenvn. 12 E, Tr.heim SAKSLISTE Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10 Sak 32/10 Sak

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE 16.11. Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte 06.10.10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 13/151 Møtedato/tid: 22.10.2013, kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.01.2015 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-19:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer