ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN"

Transkript

1 ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte kl i møterom hos ATEA, Sluppenvn. 12 E, Tr.heim SAKSLISTE Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10 Sak 32/10 Sak 33/10 Sak 34/10 Godkjenning av referat fra møte 17.mars Referatsaker (Lunsj ). Strategi 2020 i Helse MN høringsnotat fra KS Kompetanse og rekruttering - videreføring Opplegg for evaluering av lønn/regnskap/fakturering og skatteoppkrever Stillingsressurs i sekretariatet Kvalitets- og avvikshåndtering plan for hovedprosjektet Felles personverneombud i VR Logo for VR Eventuelt Værnesregionen,.. Karsten Reitan Leder i AU

2 SAKSFRAMLEGG Sak 25/10 Godkjenning av referat fra møte Sak 26/10 Sak 27/10 Sak 28/10 Referatsaker 1. Elektroniske fjernmøter v/atea Geir Petter Aune (kl ) 2. Værnesregionen Barneverntjeneste; opplegg for informasjon 3. Tilsagnsbrev om skjønnsmidler 2010 fra FMNT; fordeling på prosjekter drøftes 4. Referat fra møte med FMST, FMNT, STFK og NTFK om støtte til arbeidet med SNP i VR. Strategi 2020 i Helse MN høringsnotat fra KS Helse MN har sendt ut strategi 2020 på høring med frist for uttalelse til 20.mai. KS i ST og NT har begge kommet med forslag til felles uttalelse fra kommunene. Likeså har fylkesstyret i NT avgitt en uttalelse. Alle uttalelser er vedlagt saken. PL for helse- og omsorgsprosjektet i VR har gjennomgått de framlagte forslag fra KS. PL tilrår at kommunene i VR slutter seg til forslaget fra KS Sør-Trøndelag. Alternativt at en bruker justert forslaget fra KS Nord- Trøndelag eller uttalelse fra fylkesstyret i NT (tekst merket med rødt anbefales tatt ut). AU bør drøfte de framlagte forslag og legge fram en innstilling til RR 19.mai. Kompetanse og rekruttering - videreføring PL har lagt fram flg. saksframlegg og forslag til vedtak: Saksopplysninger: Kommunene i Værnesregionen står ovenfor store utfordringer i forhold til å kunne rekruttere ansatte med riktig kompetanse i årene fremover. Høy gjennomsnittsalder på ansatte, gir stor avgang av personell, samtidig som det vil være underskudd på arbeidskraft totalt sett. Dette vil føre til sterk konkurranse om arbeidskraften, og arbeidsgivere som bevist setter inn rekrutteringstiltak vil bli vinnerne. Kommunene enkeltvis har betydelige utfordringer for å vinne kampen om kompetent arbeidskraft. Et interkommunalt samarbeid vil derfor kunne bidra til å identifisere og igangsette tiltak som vil føre til at kommunene i Værnesregionen vil bli oppfattet som attraktive arbeidsgivere. Dette var bakgrunn for at arbeidsutvalget i Værnesregionen vedtok å igangsette prosjektet kompetanse og rekruttering. Det ble gjennomført en forstudie i dette prosjektet høsten Prosjektgruppen som gjennomførte denne forstudien mente at et interkommunalt samarbeid om tiltak for rekruttering og økt kompetanse ville være positivt for alle kommunene og derfor konkluderte gruppen med at dette prosjektet var liv laga.

3 Prosjektrapporten som ble lagt frem for arbeidsutvalget i Værnesregionen inneholdt forslag til igangsetting av flere ulike tiltak. Da det ville bli et omfattende og ressurskrevende prosjekt å igangsette utredning av alle tiltakene besluttet arbeidsutvalget at de enkelte kommunene skulle se nærmere på de enkelte tiltakene og gi en tilbakemelding på hvilke tiltak de ønsket å prioritere. En har nå mottatt tilbakemelding fra alle kommunene og saken legges derfor frem for behandling i arbeidsutvalget. Vurdering: Prosjektgruppen gjennomførte i forstudien kartlegging av de enkelte kommunenes forventede rekrutteringsbehov og rekrutteringsbehovet for alle kommunene i Værnesregionen samlet. Prosjektgruppen gjennomførte videre en kartlegging av antall deltidsstillinger og de enkelte kommunenes sykefravær. Prosjektgruppen benyttet så disse opplysningene som grunnlag for å vurdere om et interkommunalt samarbeid ville være nødvendig, og liv laga innenfor området kompetanse og rekruttering. Prosjektgruppen anbefalte at det ble igangsatt et interkommunalt samarbeid innenfor området rekruttering og kompetanse, og at følgende områder burde utredes i et forprosjekt: 1. Interkommunalt samarbeid om Profilering/ omdømmebygging 2. Interkommunalt samarbeid om administrasjon av lærlinger. 3. Interkommunalt samarbeid om Trainee ordning. 4. Interkommunalt samarbeid om vikarer. 5. Interkommunalt samarbeid om tiltak for å redusere antall deltidsstillinger. 6. Utdanning. 7. Kompetanseutvikling. 8. Juridisk kompetanse Prosjektgruppens rapport med anbefaling ble behandlet i møte i arbeidsutvalget. Det ble her besluttet at de enkelte kommunene skulle behandle rapporten og melde tilbake hvilke tiltak de enkelte ønsket å prioritere utredet i et forprosjekt. På bakgrunn av tilbakemeldingen fra de enkelte kommunene har en satt opp en tabell som viser hvilke tiltak som er blitt prioritert. Tabell 1 nedenfor viser de tiltakene som har fått en prioritering fra kommunene. Tabell 1 Tiltak Tydal Selbu Stjørdal Meråker Frosta Profilering

4 /Omdømme Lærlinge admin x 2 x 4 x Utdanning x 3 x 2 x Kompetanseutvikling x 4 x 3 1 Trainee x 5 x x 4 Vikarer x x x x 3 Tabellen viser at alle kommunene unntatt Frosta kommune har valgt å prioritere profilering og omdømmebygging som det foretrukne tiltaket. Når det gjelder de andre tiltakene er det vanskelig å se at noen er prioritert foran andre. Dette fordi kommunene har gitt en svært variert tilbakemelding. Noen har satt opp prioritering på flere av de ulike tiltakene, andre har kun prioritert ett tiltak. Det bør derfor drøftes nærmere i arbeidsutvalget om det skal utredes ett eller flere tiltak. Blir det besluttet at flere enn ett tiltak skal utredes må det også avklares hvilket tiltak som skal utredes utover profilering og omdømmebygging. Økonomi: Tabell 2 viser status for økonomien og tilgjengelig finansiering til forprosjektet. Tabell 2 Finansieringskilder Kr Fylkesmann i Nord-Trøndelag ,- Fylkesmann i Sør - Trøndelag ,- Egenandel fra Kommunene i Værnesregionen ,- Sum Finansiering ,- - Kostnader forstudie ,- = tilgjengelige midler til forprosjekt ,- Som tabellen viser er det tilgjengelige kr til gjennomføring av et forprosjekt. Forprosjektet innenfor profilering og omdømmebygging bør gjennomføres av eksterne konsulenter. Forprosjektet bør som et minimum inneholde en kartlegging av nå situasjonen, identifisering av mulige tiltak og et forslag til gjennomføring av de enkelte tiltakene. Kostnadene til et slikt forprosjekt er meget vanskelig å anslå, men det må antas at dette prosjektet vil ha en kostnadsramme utover tilgjengelig beløp. Det må derfor påregnes en kommunal andel i tillegg til tilgjengelig beløp.

5 For å redusere den kommunale andelen så mye som mulig, bør det søkes eksterne tilskudd for å fullfinansiere dette prosjektet. Konklusjon: Skal kommunene greie å sikre seg kompetent arbeidskraft i årene fremover er det viktig at det jobbes målrettet med tiltak for rekruttering og kompetanseheving, både på kort og lang sikt. Gjennom interkommunalt samarbeid vil kommunene kunne iverksette tiltak av betydelig større omfang enn hva de enkelte kommunene alene vil kunne gjennomføre. På bakgrunn av dette og tilbakemeldingen fra de enkelte kommunene vil en foreslå at prosjektet rekruttering og kompetanse videreføres i et forprosjekt. Kostnadene til forprosjektet finansieres med tilgjengelige midler på kr i tillegg til at det søkes eksterne tilskudd fra fylkesmann i Nord og Sør Trøndelag for å få fullfinansiert prosjektet. Eksterne konsulenter engasjeres til å lede og gjennomføre dette prosjektet. Forslag til vedtak: 1. Prosjektet rekruttering og kompetanse videreføres i et forprosjekt. 2. Forprosjektet utreder følgende tiltak: Profilering/Omdømmebygging 3. Kostnadene kr. Finansieres av eksterne tilskudd til prosjektet kompetanse og rekruttering. 4. Forprosjektet søkes fullfinansiert med eksterne tilskudd fra fylkesmenn i Nord- og Sør Trøndelag. Sak 29/10 Opplegg for evaluering av lønn/regnskap/fakturering og skatteoppkrever Forslag til opplegg er utsendt. Det vises til vedtak i AU , sak 17: Evaluering gjennomføres både for lønn/regnskap/fakturering og skatteoppkreveren. En følger samme opplegg som for IKT med at også et utvalg av brukere av tjenesten høres. Sekretariatet legger fram utkast til opplegg til neste møte i AU. Utkast til opplegg for evaluering ble presentert for AU realitetsbehandling ble utsatt til møte 5.mai.

6 Utkast til opplegg er også forelagt tjenestelederne for lønn/regnskap og skatteoppkrever. I endelig forslag til opplegg er innspill fra AU og tjenestelederne ivaretatt. Det er lagt til grunn at ekstern bistand innhentes. Kostnader kan dekkes over driftsbudsjettene til lønn/regnskap (50 %) og skatteoppkrever (50 %). Evalueringen bør starte etter sommerferien og sluttrapport ferdigstilles til behandling i AU 6.oktober. Sak 30/10 Stillingsressurs og kostnadsfordeling i sekretariatet NY STILLINGSRESSURS Under behandling av strategidokumentet i VR fattet RR dette vedtaket: Bemanningen ved sekretariatet økes til to årsverk for å koordinere og følge opp den økte aktiviteten i VR. Det forutsettes at størst mulig del av finansieringen av den økte stillingsressursen skjer ved prosjektmidler. Notat av fra sekretariatsleder er utsendt der grunnlaget for ny stillingsressurs, hovedoppgaver og ønsket kompetanse er skissert. Det synes viktig at AU foretar en grundig drøfting av skissen til bl.a. kompetanse og oppgavefordeling som er lagt fram. Vil et slikt opplegg løse de utfordringer en står overfor for å nå strategiske mål i VR? Sekretariatsleder mener at den nye stillingsressursen kan innpasses både i eksisterende (ansettelse i Stjørdal kommune) og eventuell ny organisasjonsstruktur i VR. Finansiering av økt stillingsressurs i sekretariatet skal i størst mulig grad søkes løst med prosjektmidler. Det er og vil bli betydelig prosjektaktivitet i VR for å følge opp vedtatte mål i strategidokumentet. Sekretariatet koordinerer alt prosjektarbeid og det vil være naturlig at en viss %-andel av tildelte prosjektmidler går til finansiering av koordineringen i sekretariatet. Andel til sekretariatet kan vurderes i det enkelte tilfelle, men utgangspunktet bør være at 10 % av tildelte midler øremerkes til sekretariatet. En slik løsning vil kunne oppfylle RR s vedtak av Det er gjort en vurdering om stillingsressursen kan deles mellom sekretariatet, innkjøp og IKT. Oppgavene i de tre områdene vil bli omfattende og kravet til kompetanse vil bli mangfoldig. Framtidige oppgaver i sekretariatet fyller en hel stilling fullt ut og en finner det derfor ikke tilrådelig å legge opp til en slik kombinasjon. Økte ressurser innen innkjøp og IKT må løses som egne saker opp mot vertskommunen og deltagende kommuner. Innen innkjøp bør det øremerkes stillingsressurs i alle kommuner for å bygge felles innkjøpsfaglig kompetanse, for å utnytte potensialet som ligger i felles rammeavtaler og for å profesjonalisere alle innkjøp i kommunene. Behovet for innkjøpsressurser er naturligvis størst i kommunene Stjørdal og Malvik. KOSTNADSFORDELING

7 Dagens kostnadsfordeling av ressursbruk i sekretariatet skjer etter innbyggertall. AU har signalisert at dette skal tas opp til vurdering. Det vil være naturlig at kostnadsfordelingen skjer samtidig som en vurderer opplegg for økt bemanning. Fordeling av kostnader for andre fellestjenester i VR skjer etter en modell med fast og variabel andel. Oppgaver som har vært utført og som skal utføres i sekretariatet er preget av mye fellesoppgaver for kommunene og er i mange sammenhenger uavhengig av kommunestørrelser. Det vil derfor være relevant å bruke en modell med fast og variabel andel. Sekretariatet har utarbeidet alternative fordelingsmodeller som grunnlag for drøfting (legges fram i møtet/evt. sendes rådmenn før møtet). Ny kostnadsfordeling for sekretariatet krever endring av vedtektenes pkt. 8 for regionsamarbeidet i VR. Sak 31/10 Sak 32/10 Kvalitets- og avvikshåndtering plan for hovedprosjektet PL har lagt fram plan for hovedprosjektet (utsendt). I tråd med tidligere drøftinger er det lyst ut konkurranse om levering og implementering av elektronisk verktøy i kommunene (ikke Malvik). Tilbud er mottatt og en har derfor rimelig god oversikt over kostnader med hovedprosjektet. Styringsgruppa (AU) skal behandle prosjektplanen. I samråd med PL tilrår en at AU godkjenner prosjektplanen slik at innkjøp av verktøy og implementering kan starte. Felles personverneombud i VR Det vises til skriv av fra arkivlederne i kommunene. Videre til senere drøftinger i AU. Arbeidsgruppe bestående av juridisk konsulent og leder for servicetorget i Stjørdal kommune, IKT-leder og prosjektleder Liv Heide Valla har utredet saken om felles personverneombud i VR (vedlegg til saken). Arbeidsgruppas forslag til vedtak: 1. Felles personvernombud gjelder for de fem kommunene som har felles tjenestesenter i IKT (VARIT) % stilling som felles personvernombud i Værnesregionen. 3. Sikkerhetsansvarlige innen personvern utnevnes i hver kommune. 4. Personvernombud og sikkerhetsansvarlige utgjør en ressursgruppe i informasjonssikkerhetsarbeidet i VARIT. Få opp gode holdninger og motivere ansatte når det gjelder informasjonssikkerhet. 5. Styringsdokumentene for informasjonssikkerhet legges inn i kvalitetssystemet når det kommer på plass. Sak 33/10 Logo for VR Dagens logo med bruk av bl.a. kommunevåpen er ikke hensiktmessig i praktisk arbeid. Bruk av kommunevåpen kompliserer ved at det skal være riktig størrelse, fargebruk og tekst samtidig som den er kostbar i bruk ved masseproduksjon eks. brosjyrer.

8 Utkast til ny logo er derfor utarbeidet for bruk på brevark, saksutredninger m.m. Forslaget er brukt på første side i sakslisten. Forslaget er i tråd med logo som brukes på konvolutter for bl.a. lønn/regnskap i VR. I ny logo er det lagt vekt på å opparbeide et kjennetegn eller et varemerke for de fellestjenester og tiltak som utføres slik at VR framstår enhetlig overfor innbyggerne, næringslivet, andre brukere og samarbeidspartnere. Samtidig er det viktig at varemerke i seg selv gir en garanti for kvalitet på de tjenester som leveres gjennom fellestjenestene i VR. I utkast til varemerke er det også forsøkt og synliggjort at det er de enkelte kommuner som står bak tjenesteproduksjonen. Logoen er overbyggende og det må spesifiseres i det enkelte tilfelle hvilke kommuner som samarbeider om eksempelvis fellestjenester til sine innbyggere. Sett opp mot arbeidet med omdømmebygging, felles profilering m.m. er det viktig å avklare hvilken logo VR skal ha. Sekretariatet foreslår at framlagte forslag til ny logo behandles i AU 5.mai og RR 19.mai. Sak 34/10 Eventuelt - Miljøfyrtårn innspill fra miljøkonsulenter i Stjørdal og Meråker; samarbeid om miljøsertifisering av bedrifter i VR Rammeprogram for møte og sosialt samvær 5.mai. Kl ATEA Kl Lunsj Kl Saker I AU Kl Middag på Tyholttårnet Kl. 19 Fotballkamp på Lerkendal; RBK Stabæk (Møteutgifter og billetter dekkes/forskutteres av VR).

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE 16.11. Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte 06.10.10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015 Evaluering INVEST 0 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektgruppe Marthe Abelsen Strømmen (leder) Stein Trygve Petersen (Stjørdal kommune) Dortea Østbyhaug (Tydal kommune) Torgunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer