ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte (kl ) og (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal"

Transkript

1 ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte (kl ) og (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/ Sak 64/10 Sak 65/10 Sak 66/10 Sak 67/10 Sak 68/10 Sak 69/10 Sak 70/10 Sak 71/10 Referatsaker Prosjekt Arealplanlegging og deling/oppmåling Personvernombud Grunnlag for husleieberegning Rapport fra evaluering av fellestjenester innen lønn/regnskap og skatteoppkrever Prosess for framtidig styringsstruktur i VR Budsjett for fellestjenester i VR; innsparingskrav Strategisk ledelse og IKT kompetansenettverk for rådmenn Multidose, legemidler m.m. Kvalitets- og avvikshåndteringssystem Eventuelt Værnesregionen, 5.nov Karsten Reitan Leder i AU

2 SAKSFRAMLEGG Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte Sak 61/10 Sak 62/10 Referatsaker - Fordeling av kostnader med SNP-VR; refusjonskrav sendes ut før årsskiftet, jfr. vedtak i RR sak 03 nr Tildeling av skjønnsmidler 2010 fra FMST + tilsagn om midler for å styrke sekretariatet for 2010, 2011 og Henvendelse til FMNT om skjønnsmidler til styrking av sekretariatet ble sendt Søknad om skjønnsmidler 2011 ble sendt Tilbud på annonsering i Bransjeguiden i StjørdalsNytt. - Digital planregister i NT Geir Aspenes i Stjørdal kommune er representant i styringsgruppa for Frosta, Meråker og Stjørdal. - Leder for fellestjenesten lønn/regnskap slutter i stillingen ved utgangen av januar 2011 for å tiltre ny stilling. - Lansering av hjemmesider for kommunene og VR kl. 11. Prosjekt Arealplanlegging og deling/oppmåling Rapport fra forstudie ble presentert av PL i AU Rapporten peker på noen sentrale elementer for å kunne etablere et samarbeid innen hele eller deler av fagområdene: a) Langsiktighet og forpliktelse b) Se fagmiljøene i en sammenheng/helhet for å styrke og utvikle disse. c) Pkt a og b gir føringer for hvilke oppgaver som det skal samarbeides om og hva som skal avgrenses samt finansiering d) Klargjøring av samarbeidsmodell AU konkluderte i siste møte med at det synes ikke aktuelt med tjenestesentermodell der alle 5 kommuner inngår, en bør vurdere forpliktende fagnettverk inkludert avtaler om ressursallokering etter behov, felles juridisk kompetanse bør sikres spesielt innen byggesaksbehandling. AU fattet dette vedtaket: 1. Sekretariatet legger i neste møte fram forslag til mandat for videreføring av prosjektet. 2. Styringssignaler for videreføring av prosjektet drøftes i neste møte. Sekretariatets forslag til mål for forprosjektet, mandat og avgrensning for videreføring av utredningsarbeidet: a) Hovedmålsettingen er å bygge opp et robust fagmiljø for deltagende kommuner i VR innen arealplanlegging, byggesaksbehandling, deling/oppmåling og utviklingsprosesser. Samarbeidsløsninger skal øke kapasiteten og utnytte kompetanse på en bedre måte. b) Det skal inngås samarbeidsavtaler for en prøveperiode på 3 år og evaluering skal skje innen denne perioden. Innen ett år etter inngåtte samarbeidsavtaler er effektiviseringsmålet tilsvarende samlet nivå på

3 dagens kjøp av eksterne tjenester, jfr. spesifisering innen de ulike fagområder i forstudierapport av c) I forprosjektet skal det legges fram forslag til standard avtale om forpliktende ressursallokering og kjøp/salg av tjenester mellom kommunene på følgende oppgaver: i. Arealplanlegging; konsekvensutredning, teknisk framstilling av reguleringsplaner. ii. Sikring av juridisk kompetanse spesielt innen byggesaksbehandling. iii. Tilsynsarbeid ihht ny PBL. iv. Oppbygging og drift av adresse- og bygningsregister ihht Matrikkelloven. v. Digitalisering av arealplaner og tilrettelegging for plandialog i store plan- og utbyggingsprosesser. d) Det ligger til grunn at det blir avsatt ressurser til styring av fellestjenestene. Forprosjektet skal fremme forslag på nivået til dedikert ressurs til styring og prioritering av oppgaver, jfr. pkt. c. e) Muligheter for anskaffelse og bruk av felles IT-systemer skal utredes i forprosjektet. Dette som grunnlag for mer effektiv samhandling og reduserte kostnader for investering og drift. f) Det legges til grunn at alle kommuner i VR (unntatt Malvik) deltar i fellestjenestene. Videre at arbeidsgiverforholdet blir uforandret, men at alle ansatte må kunne utføre oppgaver for andre kommuner. g) Alternative samarbeidsmodeller skal ikke utredes. Samarbeidsområder oppnevnt i pkt. c) er uttømmende. Eventuelle lokaliseringsspørsmål skal avklares av i AU. h) Oppfølging i. PL/Arbeidsgruppen legger fram prosjektplan for godkjenning i AU innen medio januar ii. iii. Det avsettes inntil kr. 100 til prosjektledelse. Finansiering skjer med tildelte skjønnsmidler og egenandel fra kommunene (lik andel). Sekretariatet rekrutterer inn PL. Sak 63/10 Personvernombud Det vises til notat fra arbeidsgruppa til møte i AU 25.aug. Videre til drøftinger og vedtak i AU : 1. Felles tjeneste med personvernombud i 100 % stilling etableres fra Fordeling av kostnader skjer etter 20 % fast (deles likt) og 80 % variabel (etter innbyggertall pr i regnskapsåret). 3. Organisatorisk og geografisk plassering samt tilsettingsprosedyre avklares i neste møte i AU. 4. Tillitsvalgte deltar i utforming av stillingsannonse. Etter siste vedtak i AU skal det nå tas stilling til organisatorisk og geografisk plassering samt tilsettingsprosedyre. Dette må avklares før stillingen lyses ut.

4 Sak 64/10 Grunnlag for husleieberegning I møte , sak 14/10 sluttet AU seg til flg. prinsipp for beregning av husleie for fellestjenester i VR: 1. Grunnleiepris på kr. 975 pr.m2 + utgifter til FDVU settes likt for alle kommuner. 2. Faktiske utgifter til strøm og renhold kommer i tillegg. 3. Fellestjenesten dekker forholdsmessig andel av totalt fellesareal i bygget beregnet etter: totalt ansatte i lokalene/ansatte i fellestjenesten. 4. Husleie for fellestjenester i VR fordeles etter fastsatt nøkkel i samarbeidsavtalen. Stjørdal kommune beregner husleien etter netto kontorareal + 35 % som andel for fellesarealer. AU har lagt seg på et annet prinsipp, jfr. pkt. 3 i AU s vedtak av , men en bør vurdere om dette skal endres. Sekretariatet ser det slik at beregning av fast %-andel for fellesareal vil være en mer hensiktmessig beregningsmåte enn bruk av antall ansatte. En foreslår derfor at AU endrer pkt. 3 i vedtak av til: 3. Husleien beregnes etter netto kontorareal + 35 % andel for fellesarealer. Sak 65/10 Sak 66/10 Rapport fra evaluering av fellestjenester innen lønn/regnskap og skatteoppkrever RO har lagt fram rapport fra undersøkelsen datert oktober 2010 (utsendt til AU). Sekretariatet ser det slik at målsettingen med oppdraget er nådd og at rapporten gir et godt grunnlag for å drøfte forhold og mulig tiltak for videreutvikling av fellestjenestene. AU skal godkjenne oppdraget og rapporten før den offentliggjøres og sendes ut til deltakere i undersøkelsen. Prosess for framtidig styringsstruktur i VR Etter fellesmøte for kommunestyrene 11.okt. 10 fattet RR dette vedtaket samme dag: Det legges opp til flg. prosess for å vurdere framtidig styringsstruktur i VR: Avklaringsmøte 11.okt er gjennomført Arbeidsprosess nov.10 mars 2011; prosessplan fremmes av prosessledelsen o Framdriftsplan o Modelloversikt o Felles problemstillinger for drøftinger i kommunestyrene o Arbeidsmøter i kommunestyrene hvor prosessveileder/sekretariatet deltar o Fortløpende interne drøftinger med andre i kommunene o Prosjektrapport legges fram i felles kommunestyremøte i løpet av mars 2011 drøfte/fremme felles innstilling til kommunal behandling

5 Beslutningsprosess mars juli 2011 o Politisk behandling i kommunene før sommerferien 2011 o Eventuelt ny organisering fra Leder i RR, prosessveileder, seniorrådgiver hos fylkesmannen i ST (Tenfjord), rådgiver i sekretariatet og sekretariatsleder har etter dette drøftet skisse til prosessplan. Utkast til prosessplan foreligger og vil bli lagt fram til drøfting i AU-møtet. Modellnotat og problemstillinger for drøfting i kommunestyrene bør foreligge medio desember for å kunne følge skissen til framdriftsplan. Sak 67/10 Budsjett for fellestjenester i VR; innsparingskrav Budsjettforslag for 2011 ble lagt fram for AU 6.oktober og RR 11.oktober. Leder i RR har bedt AU drøfte mulige innsparingskrav for felles tjenestesenter for VR. Kommunene utfordres på bl.a. effektiviseringstiltak for å balansere budsjettet og dette gjelder også for fellestjenester i VR. Erfaringer med fellestjenester i VR er gode med hensyn til å bygge robuste fagmiljø, redusere sårbarheten og utvikle gode rutiner. Dette har det vært politisk aksept for å prioritere i startfasen. I tillegg til å videreutvikle fagmiljøene vil det være riktig å ha fokus også på økonomiske rammer i framtida. Det er så langt utarbeidet årsbudsjett for fellestjenestene og langsiktige mål for effektivisering får en først ved framlegging av økonomiplan for fire års periode fra Reduserte kostnader i fellestjenestene i 2011 kan skje på flere måter uten at en berører tjenestetilbudet i for stor grad og dagens ansettelsesforhold. Her vil det være individuelle forskjeller ut fra bl.a. lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester, type og nivå på tjenesteproduksjonen, bundne driftskostnader i forhold til inngåtte avtaler, m.m. Samlet befolkningsøkning i VR pr i 2009 til 2010 er på 1,2 %. Stjørdal (2 %) og Malvik (0,7 %) har hatt størst vekst og de andre kommunene har hatt liten eller ingen endring. Vekst vil ofte generere økt behov for tjenester. Levering av tjenester uten økt bemanning vil gi effektiviseringsgevinster. Modeller for kostnadsfordeling mellom kommunene synes i stor grad å fange opp befolkningsendringer, men her er det variasjoner. Mulige tiltak for innsparinger og konsekvenser for budsjett 2011 bør drøftes i de enkelte tjenestesentra ut fra pålagte rammer fra AU og RR. Må, bør, eller kan-tjenester vurderes. Bemanningsstopp ved naturlig avgang og reduksjon av investeringer kan være tiltak som må vurderes. Likeså en generell %-vis reduksjon av driftskostnader. Redusert konsulentkjøp, redusert overtid og innleie av ekstrahjelp m.m. bør vurderes der det er mulig. Samtidig vil det være viktig å forbedre interne rutiner for å unngå at tjenestetilbudet svekkes. Det synes å ligge begrensede muligheter for økte driftsinntekter. Søknader om prosjekttilskudd bør fortløpende vurderes. Sekretariatet vil understreke at dette er generelle betraktninger for alle fellestjenestene.

6 AU bør drøfte mulig innsparingskrav på generelt grunnlag for 2011 og fremme forslag til møte i RR 1.des. Tjenesteanalyse, som fanger opp effektiviseringsmål, bør gjennomføres i tjenestesentra i 2011 som grunnlag for fire års budsjett fra Sak 68/10 Sak 69/10 Strategisk ledelse og IKT kompetansenettverk for rådmenn KS Innovasjon og utvikling v/lars Tveit har rettet henvendelse til VR med tilbud om å delta i et kompetansenettverk for rådmenn innen Strategi/Ledelse/IKT. Det tilbys et kursopplegg på 4 samlinger over en periode på 6-10 måneder. Egenandelen er kr pr. deltaker. En viser til nærmere beskrivelse i utsendt presentasjon fra KS. I Trøndelag deltar Fosen regionråd (6 rådmenn) og Orkdalsregionen (13 rådmenn) i nettverket. Bruk av informasjonsteknologi i tjenesteproduksjon og samhandling internt og ekstern krever en bevisst holdning og gjennomtenkt strategi for å få god effekt av investeringer. Stor andel handler om organisasjonsendring for å effektivisere arbeidsprosser og hente ut gevinster. Nåværende strategi for IKT i VR trenger fornyelse og de 4 samlinger bør gi et godt grunnlag for rådmennene i arbeidet med ny ekommune strategi i VR. Sekretariatet tilrår at rådmenn deltar i kompetansenettverket i regi av KS Innovasjon og utvikling. Multidose, legemidler og opsjon farmasøytisk tilsyn og opplæring En arbeidsgruppe har i notat av utredet grunnlaget for felles løsning for levering av legemidler, multidose og opsjon på farmasøytisk tilsyn og opplæring for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Konkurransegrunnlag er utarbeidet og etter regelverket må leveransen ut åpen anbudskonkurranse. Notatet av utdyper hva en slik felles leveranse omfatter samt økonomiske forhold. Arbeidsgruppen tilrår flg.: 1. Innføring av multidose i alle fire kommuner 2. Konkurransegrunnlag for levering av legemidler, multidose og opsjon farmasøytisk tilsyn og opplæring legges ut på Doffin. Det ligger til grunn at Stjørdal kommune inngår rammeavtaler på vegne av kommunene på forbruksvarer og tjenester, som enkelte eller alle enheter innenfor området pleie- og omsorg samt kommunehelsetjenesten benytter. Hver enkelt kommune er oppdragsgiver og inngår egne innkjøpsavtaler med leverandør. Det er lagt opp til flere leverings- og fakturaadresser. Det vises til spesifikasjon i konkurransegrunnlaget. Sak 70/10 Kvalitets- og avvikshåndteringssystem elektronisk program AU fattet dette vedtaket:

7 1. Forprosjektrapport Innføring av felles elektronisk kvalitetssystem i Værnesregionen datert , godkjennes. 2. Arbeidet videreføres gjennom hovedprosjektet plan for hovedprosjektet legges fram for godkjenning i AU 5.mai. Plan for hovedprosjektet datert ble godkjent i AU PL og arbeidsgruppen har jobbet fram grunnlag for anskaffelse av programvare og det foreslås å nytte samme leverandør som for Portalløsningen Enable, jfr. notat av (utsendt). Løsningen fører til betydelige reduserte investeringskostnader i forhold til opprinnelig plan i hovedprosjektet. Rapportering av avvik skal starte fra dag én etter installasjon, men oppbygging av spesifikke kommunerutiner m.m. må legges inn av de enkelte kommuner. Denne oppbygging er krevende uansett hvilket system en velger. Enable uttaler bla.: Sider i kvalitetshåndboken kan merkes med relaterte lover. Ved en lovendring kan dere få oversikt over hvilke sider som er berørt. Samme funksjonalitet som dere for eksempel kan se hvem som har ansvaret for hvilke sider, eller hvilke sider som ikke er oppdatert siste år osv. PL har ikke anledning til å delta i møtet. SL vil i møtet orientere om tilbudet fra Enable. Rådmenn bør drøfte løsningen, inkludert ressursbruk med innlegging av data, med sine fagansvarlige før møtet. AU bør vurdere om: 1. Det skal inngås avtale med Enable om levering av elektronisk programvare for kvalitets- og avvikshåndteringssystem for i alt 5 kommuner (ikke Malvik). 2. Det skal gis fullmakt til PL til å engasjere ressurspersoner i kommunene for implementering og innlegging av data i systemet. Alternativt bør saken utsettes til neste møte slik at flere opplysninger kan hentes inn og at det blir bedre tid til interne drøftinger. Sak 71/10 Eventuelt

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Bykle. Valle. Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Evje og. e s,,. d,,p. ,'S,P iå i S' '? ' 3 &',) * S571årl" 't FORSTUDIE

Bykle. Valle. Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Evje og. e s,,. d,,p. ,'S,P iå i S' '? ' 3 &',) * S571årl 't FORSTUDIE :. 3 Bykle Valle Sirdal Bygland Gjerstad Amli Aseral Vegårdshel 4IRis Evje og... d Hornnes Froland Tvedestrand Flekke- b t?t,.iii 4 gord.1,.`?.- ob 9:.» Arendal.. to b P -, e k- it7 ep,,, A,s, Nr...-.c,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektgruppe Marthe Abelsen Strømmen (leder) Stein Trygve Petersen (Stjørdal kommune) Dortea Østbyhaug (Tydal kommune) Torgunn

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer