Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, Henrik Vinje/sign. leder Asbjørn Brenne sekretær Side1

2 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 16/13 Referat saker PS 17/13 Orienteringer: a. MUNT oppfølging av PS 7/13 b. Utkast til prosjektbeskrivelse og saksframlegg legges fram i møtet av saksbehandler Stein Gunnar Espe kl. ( ). Iver Sunnset deltar. b. Status Det Digitale Trøndelag (DDT) v/elin Wikmark Darell (kl ). c. Skolenett og Oppad fordeling av kostnader. Rådmannen i Frosta har i e-post av bedt om at det legges fram en sak for AU om fordeling av kostnader. Elin Wikmark Darell orienterer om saken i møtet. d. Prinsipiell avklaring av ansvar for punchefeil i VR lønn/regnskap vertskommunen eller deltagende kommune? Ketil Aas deltar. e. Barnevern i VR svarbrev til Fellesorganisasjonen (FO) Nord-Trøndelag om arbeidet med å sikre kvaliteten i barneverntjenesten. Gunbjørg Furunes Baar orienterer. f. Styring arbeidsgiverrollen - fagrollen - medvirkning og styring fra kommunene. Rådmannen i Stjørdal legger fram notat i møtet. g. Prosjekt Innovativ Handling innkjøp inkl. e-handel. Orientering v/harald Jarle Overrein (kl ). PS 18/13 Rammebudsjett Budsjettforslag /5404 PS 19/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen 2013/3292 PS 20/13 Eventuelt PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS16/13Referatsaker Side3

4 PS17/13Orienteringer Side4

5 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Asbjørn Brenne Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 18/ Rammebudsjett Budsjettforslag Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.budsjettforslag Saksopplysninger Saken legges fram til behandling i Arbeidsutvalget i Værnesregionen. Viser til vedlegg. Side5

6 1.budsjettforslag FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjeneste Sekretariatet Side6

7 1.budsjettforslag 2014 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Regnskap 2012 Budsjett 2013 Prognose 2013 Budsjett FAST LØNN KOMM. REGULATIV PENSJONSPREMIE KLP KOLLEKTIV GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRING ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER/REKVISITA ABONN. PÅ AVISER, TIDSKRIFTER BEVERTNING VELFERD ANSATTE TELEFON, TELEFAX DATAKOMMUNIKASJON PORTO ANNONSER OPPLÆRING, KURS, STIPENDER REISE OPPHOLD OPPLÆRING BILGODGJØRELSE OPPGAVEPL PARKERINGSAVGIFT Reiseutgifter u/mva,bompenger Personbefordring m/ mva-komp HUSLEIE Side7

8 1197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR KJØP INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV PC, INKL.UTSTYR OG PROGRAMVARE LEASING/LEIE AV MASKINER OG UTSTYR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE MOMSKOMPENSASJON DRIFT Sum utgifter REFUSJON SYKEPENGER Refusjon momskomp. drift REFUSJ. FRA ANDRE KOMMUNER Sum inntekter Enkeltkommentar: Det er justert for lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Det er en forsiktig økning i sats for pensjonspremie KLP (14,45 %) Det er i sum redusert på driftsbudsjettet med enkeltposter ift. fjorårets budsjett med kr 78 En oppsagt stilling foreslås holdt vakant fra 5.august 2013 frem til 1.juli Besparelse er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2014 men hensyn tatt i prognose Dette vil hvis det blir en realitet medføre at kommunenes andel og betale for 2014 vil bli lavere enn året før til tross for økning i lønn. En stipulering viser i så måte et overskudd/mindreforbruk på kr For 2013 viser prognosen et underforbruk på kr Side8

9 Budsjettforslag Værnesregionen IT - VARIT I. STATUS Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. MÅL Generelle mål Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål for 2014 og senere i perioden Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Side9

10 III ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Oppr. Ansv. Tekst Merkn VARIT enhet IT-felleskostnader Sum xxx Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,5% for Det er tatt høyde for rekruttering i ledig stillingshjemmel (opprinnelig fra Meråker) i Det er ikke tatt høyde for videre lønnsøkning eller befolkningsøkning xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Innenfor dette området har vi ingen økning, men det må likevel påregnes økning i aktivitetsnivået de nærmeste årene. Forventet kostnadsøkning vil komme i form av utstyr og vedlikehold rundt sikkerhetsløsninger i forbindelse med bla. samhandlingsreformen, og krav til ny teknologi i helseog omsorgstjenesten. Kommunene tar også stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster ute på enhetene, noe som fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) Budsjett 2014 Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal SUM Side10

11 FELLES INVESTERINGSTILTAK I VÆRNESREGIONEN IT ANSVARSOMRÅDE investering IT Oppr. Ansv. Tekst Merkn Sum investering Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal SUM Side11

12 1.budsjettforslag Værnesregionen lønn/ regnskap ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål ( ): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel, oppad, med mer?). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Side12

13 Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer. Oppr. Ansv. Tekst Merkn. 830 Værnesregionen Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i , Værnesregionen lønn/regnskap. Værnesregionen lønn/ regnskap har i forbindelse med økonomiplanarbeidet de siste år sagt at man skulle redusere bemanningen senest i Reduksjonen i bemanning ble gjort fra Pr i dag fungerer denne nedbemanningen tilfredsstillende. I forbindelse med budsjett for 2014 forutsetter vi at elektronisk meldingssentral er installert i løpet av Engangskostnad ved innstallering er tatt ut av budsjett for 2014, men det er lagt inn en ekstra transaksjonskostnad på kr i forbindelse med dette i budsjettet. Denne kostnaden er også videreført i økonomiplanen. Staten har pålagt alle norske kommuner å kunne håndtere elektroniske fakturaer fra Vi i Værnesregionen vil kunne allerede fra årsskiftet 2013/2014. Side13

14 Andre endringer i budsjett skyldes økning i lønnskostnader. For øvrig er aktivitetsnivå i økonomiplanperioden, på samme nivå som i budsjett for IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Stjørdal Malvik Selbu Tydal TOTALT Side14

15 Budsjettforslag Værnesregionen legevakt ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen legevakt I Status Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når der ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5% fra I resten av planperioden er lønnsnivået fro 2014 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Som nevnt i forrige års økonomiplan vil dette utgjøre en økning i budsjett på ca kr /år etter dagens takster. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra ( Evt siste kvartal 2014). Vi har ikke fått noe eksakt kostnadsoverslag foreløpig, men håper at det skal være klart til rapportering 2.tertial Ansv. Tekst Værnesregionen legevakt Oppr Merkn Nødnett ) Side15

16 1) Etableringskostnader er forespeilet til ca kr Da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes driftskostnader kr /år. Inne i disse summene ligger også installering av lydlogg. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER NETTO V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal Selbu Meråker Tydal TOTALT Side16

17 Budsjettforslag Værnesregionen barneverntjeneste (Tjenesteleder har ikke levert forslag til sekretariatet pr ) Side17

18 Budsjettforslag Værnesregionen innkjøp ANSVARSOMRÅDE Innkjøp i Værnesregionen I. Status Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser Utvikle felles innkjøpspolitikk Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene Drive leverandørutvikling II. Mål Generelle mål ( ): I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det: 1. Etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. 2. Stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. 3. Fokus på produktområder med stor omsetning 4. Opptre som en part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere 5. Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler 6. Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser 7. Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører søke og bruke nyttig informasjon, og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelsene Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): Noen mål for Innkjøp i VR: 1. Strategiske innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser 2. Implementere felles innkjøpspolitikk 3. Utvikle og drifte faglige nettverk i kommunene 4. Drive leverandørutvikling 5. Bistå i arbeidet med lov om offentlige anskaffelser, både internt og eksternt Side18

19 6. Videreutvikle fagmiljøet, sikre gode rammebetingelsene, sikre at medarbeiderne har best mulig kompetanse og at det er tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. 7. Opprettelse av innkjøpskontor med 2 stillinger. III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 4 % fra 2013 til I resten av planperioden er lønnsnivået for 2014 brukt. Ikke lagt inn prognoserte befolkningsendringer. Ansv. Tekst Oppr Merkn Værnesregionen IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer fra staten Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side19

20 Fordeling av nettoutgifter-/kostnader til kommune: Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Differanse Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker TOTAL Fordeling av nettokostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker TOTALT Side20

21 1.budsjettforslag 2014 VR DMS Værnesregionen DMS / FLS - Budsjettforslag 2014 Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Side21

22 Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 % - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Oppr Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag Side22

23 1.budsjettforslag VR Personvernombud Økonomiplan og budsjett ANSVARSOMRÅDE 1028 Værnesregionen Personvernombud I. Status Personvernombudet i Værnesregionen (VR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Tydal kommune er vertskommune. Faste kontaktmøter med administrasjonen i vertskommunen, 3-4 møter årlig ellers ved behov. Det vil gjennom året 2014 være kontaktmøter med sentrale personer i de ulike kommunene som inngår i vertskommunesamarbeidet. Det vil her legges vekt på personvernombudets rolle og oppgaver. Det vil videre i oppstartsfasen arbeides med rutiner for personvernombudet, kvalitetssida og internkontroll. Det er gjennomført kommunekontaktmøte, og vertskommunemøter etter oppsatt plan. Har fått på plass det meste av meldinger om behandling av personopplysninger. Jobbet med å få på plass rutiner på behandling av personopplysninger, som er/blir lagt inn på Kvalitetsida.. II. Mål Generelle mål ( ): Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) i arbeidet med å ivareta personvernet, etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personvernombudets konkrete oppgaver avtales mellom personvernombudet og den behandlingsansvarlige. En fast kontordag pr. måneden i de andre samarbeidskommunene Side23

24 Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): å påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3 å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig å gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker å holde seg orientert om utviklingen innen personvern å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette kvalitetssiden, -opplæring, -bistå med å få rutiner/prosedyrer på plass III. Endringer i vedtatt økonomiplanperiode Ansv. Tekst Oppr Merkn Personvernombud Lønnsøkning 3,5 % pr. år IV. Budsjettforslag 2014 Regnskap Budsjett 2013 Budsjett 2014 Konto Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Side24

25 Refusjoner Sum inntekter* Netto Regnskap 2012 er for perioden * utgifter i 2011, kr ,- fakturert i Fordeling av kostnader til kommune: Kostnadsfordeling som er benyttet er 20 % flatt og 80 % etter innbyggertall. Budsjett 2014 Stjørdal 402 Selbu 95 Meråker 69 Tydal 42 Frosta 71 TOTAL 678 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Stjørdal Selbu Meråker Tydal Frosta TOTAL Side25

26 Budsjettforslag VR Forvaltningskontor ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I disse dager oversendes også søknaden til Skattedirektoratet for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). I den forbindelse har vi søkt Helsedirektoratet om ,- for å se på modeller for hverdagsrehabilitering. Forventet svar på søknaden er i utgangen av mai. Vi har et mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten Vi har opprettet to telefonnumre som gjelder for alle de fire kommunene et nummer for generelle henvendelser og et som helseforetakene bruker. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav. Vi har i samarbeid med Værnesregionen DMS utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune. Statistikken viser aldersgjennomsnitt, hvilke helseforetak de kommer fra og hvilke tjenester brukerne får og har i den enkelte kommune. Fokuset i 2013 vil være å fortsette å registrere og inn og utskrivningsklare pasienter og koordinere avviksmeldingene fra kommunene til helseforetakene og vise versa for å få en bedre oversikt og statistikk. Vi arbeider med å få laget en prosedyre på håndtering av avviksmeldinger for alle kommunene i samarbeid med involverte parter som arbeider med samarbeidsavtale 12. Fra høsten 2013 vil vi utarbeide prosedyre på avvikshåndtering. Side26

27 Rapportering KOSTRA til SSB. Vi arbeider med å få på plass rutiner for å bedre den årlige IPLOS rapporteringen til SSB for å sikre tall og datakvalitet. Målet er å informere og utarbeide rutiner for tjenestene til utførerenhetene og helse og omsorgslederne i den enkelte kommune. II. Mål Generelle mål ( ): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i Delta på kurs i vederlagsberegning. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. III Endringer i økonomiplanperiode Ansv. Tekst Værnesregionen Endringer fra år til år Fra 2014 ligger det inn en økning på 25 % stilling som vi trenger i forbindelse med overtakelse av vederlagsberegning for alle kommunene. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 4,0 % fra 2013 til Side27

28 IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Side28

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:30 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Granby Gård, Selbu Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR)

2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) 2. TERTIALRAPPORT 2013 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/ VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 9. og 10.10.12 på Klostergården Tautra, Frosta Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse, Kristian Rolstad,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 23.11.11 kl. 14.00 21.00 på Selbutunet Golf- og familiepark i Selbu Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Kristian Rolstad, Henrik

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 13:30 Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.10.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: PS 109/14 Til sak: PS 135/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 28.10.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:00 Fra sak: PS 52/15 Til sak: 55/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Møtested: Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen (4.etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 906 47 615.

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 906 47 615. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Lokstallen, Stjørdal Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder

Værnesregionen - styringsmodell og organisering. Elin Wikmark Darell IT-leder Værnesregionen - styringsmodell og organisering Elin Wikmark Darell IT-leder ewd@varnesregionen.no Værnesregionen - historikk VR som samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2003. Intensjonsavtale ble undertegnet

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:45 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 10/17 Til sak: PS 24/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til

Møteinnkalling. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møtedato: 25.06.2014 Tidspunkt: 12:30-15:30 Fra sak: PS 21/14 Til sak: PS 49/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.04.2013 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: PS 1/13 Til sak: PS 6/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 12:00-1500 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnestregionen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 17.02.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes (2. etg), Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Fra sak: 7/16 Til sak: 13/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 28.08.12 kl. 12.30 16.00 i Selbu rådhus. Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kari L. Øfsti, Karsten Reitan, Gunnbjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.01.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 12:30-15:00 Fra sak: 104/15 Til sak: 110/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal kommune Tidspunkt: 12:00-16:00 Fra sak: PS1/17 Til sak: PS9/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Fjergen, Meråker Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Fjergen, Meråker Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Fjergen, Meråker Rådhus Eventuelt forfall meldes på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Faste medlemmer: Kjell Tore Aftret Sissel Pettersen Uthus Ole Morten Balstad

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tidspunkt: 12:15-1345 Fra sak: PS 14/15 Til sak: PS 21/15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER.

REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. REGIONRÅDET I VÆRNESREGIONEN MØTE 1. DESEMBER 2010 KL. 09.00 15.00 PÅ KIRKEBYFJELLET KONFERANSESENTER I MERÅKER. RAMMEPROGRAM 09:00 09:10 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 11.10.10 09:10 10:00

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00-1030 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Verkstedet, Kimen kulturhus Møtedato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 39/16 Til sak: 54/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen. Utvalg: Møtested: F-Salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen. Utvalg: Møtested: F-Salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen F-Salen, Rådhuset Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tidspunkt: 12:15-14:15 Fra sak: PS 7/14 Til sak: PS 15/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 12.09.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: PS 76/14 Til sak: PS 81/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:00 Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 05.05.10 kl. 10.00 15.00 i møterom hos ATEA, Sluppenvn. 12 E, Tr.heim SAKSLISTE Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10 Sak 32/10 Sak

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 15.03.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhus Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 6/17 Til sak: Sak 13/17 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.04.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-14:30 Fra sak: 21/15 Til sak: 39/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Regionrådet MØTEREFERAT

Regionrådet MØTEREFERAT Regionrådet MØTEREFERAT Møtedato/sted: 24.10.12 kl. 09 15 på Ersgard, Stjørdal Tilstede: Meråker: Bård Langsåvold, Egil Haugbjørg Stjørdal: Ole Hermod Sandvik, Joar A. Håve Frosta: Johan Petter Skogseth,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.04.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15.00 Fra sak: 1/14 Til sak: 20/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus Fra sak: 41/14 Til sak: 68/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.01.2016 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 1/16 Til sak: 6/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Samarbeidsavtale IKT Frosta Meråker Selba Stjordal Tydal

Samarbeidsavtale IKT Frosta Meråker Selba Stjordal Tydal VÆRNBREGIONEN Værnesregionen fra fjord til fjell MOT.T.A71-2 3 yc:14 Samarbeidsavtale IKT Frosta Meråker Selba Stjordal Tydal 01.05.2010 Behandlet i RR 15.02.10 Behandlet I AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 22.02.12 kl. 09.00 13.30 i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.04.2015 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:50-11:30 Fra sak: PS 5/15 Til sak: PS 13/15 Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.12.2016 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Valberg Slektsgård, Frosta Tidspunkt: 09:00-16:00 Fra sak: PS 17/16 Til sak: PS 32/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: PS 8/16 Til sak: PS 14/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer