Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, Henrik Vinje/sign. leder Asbjørn Brenne sekretær Side1

2 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 16/13 Referat saker PS 17/13 Orienteringer: a. MUNT oppfølging av PS 7/13 b. Utkast til prosjektbeskrivelse og saksframlegg legges fram i møtet av saksbehandler Stein Gunnar Espe kl. ( ). Iver Sunnset deltar. b. Status Det Digitale Trøndelag (DDT) v/elin Wikmark Darell (kl ). c. Skolenett og Oppad fordeling av kostnader. Rådmannen i Frosta har i e-post av bedt om at det legges fram en sak for AU om fordeling av kostnader. Elin Wikmark Darell orienterer om saken i møtet. d. Prinsipiell avklaring av ansvar for punchefeil i VR lønn/regnskap vertskommunen eller deltagende kommune? Ketil Aas deltar. e. Barnevern i VR svarbrev til Fellesorganisasjonen (FO) Nord-Trøndelag om arbeidet med å sikre kvaliteten i barneverntjenesten. Gunbjørg Furunes Baar orienterer. f. Styring arbeidsgiverrollen - fagrollen - medvirkning og styring fra kommunene. Rådmannen i Stjørdal legger fram notat i møtet. g. Prosjekt Innovativ Handling innkjøp inkl. e-handel. Orientering v/harald Jarle Overrein (kl ). PS 18/13 Rammebudsjett Budsjettforslag /5404 PS 19/13 1. tertialrapport Fellestjenester i Værnesregionen 2013/3292 PS 20/13 Eventuelt PS 21/13 Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS16/13Referatsaker Side3

4 PS17/13Orienteringer Side4

5 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Asbjørn Brenne Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 18/ Rammebudsjett Budsjettforslag Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.budsjettforslag Saksopplysninger Saken legges fram til behandling i Arbeidsutvalget i Værnesregionen. Viser til vedlegg. Side5

6 1.budsjettforslag FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjeneste Sekretariatet Side6

7 1.budsjettforslag 2014 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Regnskap 2012 Budsjett 2013 Prognose 2013 Budsjett FAST LØNN KOMM. REGULATIV PENSJONSPREMIE KLP KOLLEKTIV GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRING ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER/REKVISITA ABONN. PÅ AVISER, TIDSKRIFTER BEVERTNING VELFERD ANSATTE TELEFON, TELEFAX DATAKOMMUNIKASJON PORTO ANNONSER OPPLÆRING, KURS, STIPENDER REISE OPPHOLD OPPLÆRING BILGODGJØRELSE OPPGAVEPL PARKERINGSAVGIFT Reiseutgifter u/mva,bompenger Personbefordring m/ mva-komp HUSLEIE Side7

8 1197 ANDRE AVGIFTER,LISENSER,GEBYR KJØP INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV PC, INKL.UTSTYR OG PROGRAMVARE LEASING/LEIE AV MASKINER OG UTSTYR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE MOMSKOMPENSASJON DRIFT Sum utgifter REFUSJON SYKEPENGER Refusjon momskomp. drift REFUSJ. FRA ANDRE KOMMUNER Sum inntekter Enkeltkommentar: Det er justert for lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til Det er en forsiktig økning i sats for pensjonspremie KLP (14,45 %) Det er i sum redusert på driftsbudsjettet med enkeltposter ift. fjorårets budsjett med kr 78 En oppsagt stilling foreslås holdt vakant fra 5.august 2013 frem til 1.juli Besparelse er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2014 men hensyn tatt i prognose Dette vil hvis det blir en realitet medføre at kommunenes andel og betale for 2014 vil bli lavere enn året før til tross for økning i lønn. En stipulering viser i så måte et overskudd/mindreforbruk på kr For 2013 viser prognosen et underforbruk på kr Side8

9 Budsjettforslag Værnesregionen IT - VARIT I. STATUS Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. MÅL Generelle mål Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål for 2014 og senere i perioden Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Side9

10 III ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Oppr. Ansv. Tekst Merkn VARIT enhet IT-felleskostnader Sum xxx Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,5% for Det er tatt høyde for rekruttering i ledig stillingshjemmel (opprinnelig fra Meråker) i Det er ikke tatt høyde for videre lønnsøkning eller befolkningsøkning xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Innenfor dette området har vi ingen økning, men det må likevel påregnes økning i aktivitetsnivået de nærmeste årene. Forventet kostnadsøkning vil komme i form av utstyr og vedlikehold rundt sikkerhetsløsninger i forbindelse med bla. samhandlingsreformen, og krav til ny teknologi i helseog omsorgstjenesten. Kommunene tar også stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster ute på enhetene, noe som fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) Budsjett 2014 Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal SUM Side10

11 FELLES INVESTERINGSTILTAK I VÆRNESREGIONEN IT ANSVARSOMRÅDE investering IT Oppr. Ansv. Tekst Merkn Sum investering Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal SUM Side11

12 1.budsjettforslag Værnesregionen lønn/ regnskap ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål ( ): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel, oppad, med mer?). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Side12

13 Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer. Oppr. Ansv. Tekst Merkn. 830 Værnesregionen Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i , Værnesregionen lønn/regnskap. Værnesregionen lønn/ regnskap har i forbindelse med økonomiplanarbeidet de siste år sagt at man skulle redusere bemanningen senest i Reduksjonen i bemanning ble gjort fra Pr i dag fungerer denne nedbemanningen tilfredsstillende. I forbindelse med budsjett for 2014 forutsetter vi at elektronisk meldingssentral er installert i løpet av Engangskostnad ved innstallering er tatt ut av budsjett for 2014, men det er lagt inn en ekstra transaksjonskostnad på kr i forbindelse med dette i budsjettet. Denne kostnaden er også videreført i økonomiplanen. Staten har pålagt alle norske kommuner å kunne håndtere elektroniske fakturaer fra Vi i Værnesregionen vil kunne allerede fra årsskiftet 2013/2014. Side13

14 Andre endringer i budsjett skyldes økning i lønnskostnader. For øvrig er aktivitetsnivå i økonomiplanperioden, på samme nivå som i budsjett for IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Stjørdal Malvik Selbu Tydal TOTALT Side14

15 Budsjettforslag Værnesregionen legevakt ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen legevakt I Status Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når der ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5% fra I resten av planperioden er lønnsnivået fro 2014 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Som nevnt i forrige års økonomiplan vil dette utgjøre en økning i budsjett på ca kr /år etter dagens takster. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra ( Evt siste kvartal 2014). Vi har ikke fått noe eksakt kostnadsoverslag foreløpig, men håper at det skal være klart til rapportering 2.tertial Ansv. Tekst Værnesregionen legevakt Oppr Merkn Nødnett ) Side15

16 1) Etableringskostnader er forespeilet til ca kr Da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes driftskostnader kr /år. Inne i disse summene ligger også installering av lydlogg. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER NETTO V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal Selbu Meråker Tydal TOTALT Side16

17 Budsjettforslag Værnesregionen barneverntjeneste (Tjenesteleder har ikke levert forslag til sekretariatet pr ) Side17

18 Budsjettforslag Værnesregionen innkjøp ANSVARSOMRÅDE Innkjøp i Værnesregionen I. Status Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser Utvikle felles innkjøpspolitikk Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene Drive leverandørutvikling II. Mål Generelle mål ( ): I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det: 1. Etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. 2. Stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. 3. Fokus på produktområder med stor omsetning 4. Opptre som en part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere 5. Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler 6. Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser 7. Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører søke og bruke nyttig informasjon, og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelsene Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): Noen mål for Innkjøp i VR: 1. Strategiske innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser 2. Implementere felles innkjøpspolitikk 3. Utvikle og drifte faglige nettverk i kommunene 4. Drive leverandørutvikling 5. Bistå i arbeidet med lov om offentlige anskaffelser, både internt og eksternt Side18

19 6. Videreutvikle fagmiljøet, sikre gode rammebetingelsene, sikre at medarbeiderne har best mulig kompetanse og at det er tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. 7. Opprettelse av innkjøpskontor med 2 stillinger. III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 4 % fra 2013 til I resten av planperioden er lønnsnivået for 2014 brukt. Ikke lagt inn prognoserte befolkningsendringer. Ansv. Tekst Oppr Merkn Værnesregionen IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer fra staten Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side19

20 Fordeling av nettoutgifter-/kostnader til kommune: Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Differanse Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker TOTAL Fordeling av nettokostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker TOTALT Side20

21 1.budsjettforslag 2014 VR DMS Værnesregionen DMS / FLS - Budsjettforslag 2014 Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Side21

22 Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 % - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Oppr Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag Side22

23 1.budsjettforslag VR Personvernombud Økonomiplan og budsjett ANSVARSOMRÅDE 1028 Værnesregionen Personvernombud I. Status Personvernombudet i Værnesregionen (VR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Tydal kommune er vertskommune. Faste kontaktmøter med administrasjonen i vertskommunen, 3-4 møter årlig ellers ved behov. Det vil gjennom året 2014 være kontaktmøter med sentrale personer i de ulike kommunene som inngår i vertskommunesamarbeidet. Det vil her legges vekt på personvernombudets rolle og oppgaver. Det vil videre i oppstartsfasen arbeides med rutiner for personvernombudet, kvalitetssida og internkontroll. Det er gjennomført kommunekontaktmøte, og vertskommunemøter etter oppsatt plan. Har fått på plass det meste av meldinger om behandling av personopplysninger. Jobbet med å få på plass rutiner på behandling av personopplysninger, som er/blir lagt inn på Kvalitetsida.. II. Mål Generelle mål ( ): Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) i arbeidet med å ivareta personvernet, etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personvernombudets konkrete oppgaver avtales mellom personvernombudet og den behandlingsansvarlige. En fast kontordag pr. måneden i de andre samarbeidskommunene Side23

24 Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): å påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3 å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig å gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker å holde seg orientert om utviklingen innen personvern å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette kvalitetssiden, -opplæring, -bistå med å få rutiner/prosedyrer på plass III. Endringer i vedtatt økonomiplanperiode Ansv. Tekst Oppr Merkn Personvernombud Lønnsøkning 3,5 % pr. år IV. Budsjettforslag 2014 Regnskap Budsjett 2013 Budsjett 2014 Konto Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Side24

25 Refusjoner Sum inntekter* Netto Regnskap 2012 er for perioden * utgifter i 2011, kr ,- fakturert i Fordeling av kostnader til kommune: Kostnadsfordeling som er benyttet er 20 % flatt og 80 % etter innbyggertall. Budsjett 2014 Stjørdal 402 Selbu 95 Meråker 69 Tydal 42 Frosta 71 TOTAL 678 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Stjørdal Selbu Meråker Tydal Frosta TOTAL Side25

26 Budsjettforslag VR Forvaltningskontor ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I disse dager oversendes også søknaden til Skattedirektoratet for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). I den forbindelse har vi søkt Helsedirektoratet om ,- for å se på modeller for hverdagsrehabilitering. Forventet svar på søknaden er i utgangen av mai. Vi har et mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten Vi har opprettet to telefonnumre som gjelder for alle de fire kommunene et nummer for generelle henvendelser og et som helseforetakene bruker. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav. Vi har i samarbeid med Værnesregionen DMS utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune. Statistikken viser aldersgjennomsnitt, hvilke helseforetak de kommer fra og hvilke tjenester brukerne får og har i den enkelte kommune. Fokuset i 2013 vil være å fortsette å registrere og inn og utskrivningsklare pasienter og koordinere avviksmeldingene fra kommunene til helseforetakene og vise versa for å få en bedre oversikt og statistikk. Vi arbeider med å få laget en prosedyre på håndtering av avviksmeldinger for alle kommunene i samarbeid med involverte parter som arbeider med samarbeidsavtale 12. Fra høsten 2013 vil vi utarbeide prosedyre på avvikshåndtering. Side26

27 Rapportering KOSTRA til SSB. Vi arbeider med å få på plass rutiner for å bedre den årlige IPLOS rapporteringen til SSB for å sikre tall og datakvalitet. Målet er å informere og utarbeide rutiner for tjenestene til utførerenhetene og helse og omsorgslederne i den enkelte kommune. II. Mål Generelle mål ( ): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i Delta på kurs i vederlagsberegning. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. III Endringer i økonomiplanperiode Ansv. Tekst Værnesregionen Endringer fra år til år Fra 2014 ligger det inn en økning på 25 % stilling som vi trenger i forbindelse med overtakelse av vederlagsberegning for alle kommunene. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 4,0 % fra 2013 til Side27

28 IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter Sum inntekter Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Side28

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer