Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i statsgjelden i USA. Renten på en amerikansk 10 års statsobligasjon steg til 3,33% i forrige uke, den kraftigste økningen på 2 år. Obama inngikk forlik med republikanerne om å videreføre skattekutt i bytte mot å forlenge ledighetstrygden i 13 måneder ut over den tidligere maksimale grensen på 2 år. Dette vil gi en forlenget ytelse til 2 millioner som sto i fare for å miste inntekt før jul. Den nye stimuleringen som følge av skattekuttene og forlenget trygd vil øke statsgjelden med om lag USD 900mrd over de neste to årene. Renteoppgangen skyldes delvis en bekymring for økt statsgjeld, økt forventning til vekst og redusert behov for videre kvantitative lettelser fra Fed. Økt optimisme bidro til en bred oppgang i aksjemarkeder, med unntak av i Kina. Kina økte bankers reservekrav for sjette gang fredag i et forsøk på å bremse den kraftige veksten. Råvarepriser steg og både gull, sølv og kobber steg til rekordhøye nivåer. Temaet fremover vil utvilsomt være om lange renter vil stige videre, og hva oppgangen egentlig reflekterer. Vi tror en viktig grunn til oppgangen er at kreditt vil bli dyrere, og at etter de siste ukers fokus på gjeldsproblemer i modne økonomier så har det skjedd en reprising av statsobligasjoner. Viktige begivenheter denne uken Viktigste begivenhet denne uken er rentemøtene i Norge og USA. Det er ikke ventet noen endringer i renten. Viktigst blir det trolig å følge med på om Fed vil kommentere den siste tids oppgang i lange renter opp mot behovet for videre kvantitative lettelser. I Europa er det fortsatt fokus på gjeldsproblemene og banksektoren, men fredag publiseres en av de viktigste tyske indikatorene Ifo indeksen. I november nådde Ifo indeksen sitt høyeste nivå siden gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland. Det kommer også interessante tall fra USA denne uken med blant annet detaljhandel, inflasjonstall og boligtall. Lange renter steg kraftig forrige uke hva betyr det? Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker Kim Evjenth Analysesjef Kilde: Argo Securities & Ecowin Se viktige opplysninger på siste side.

2 Hvorfor stiger lange renter? Den kraftige stigningen i lange rente skyldes trolig flere forhold, som økte vekstforventninger, bekymring for den kraftige økningen i statsgjeld i mange land, økt pris på risiko og da spesielt en reprising av statsgjeld. I en spørreundersøkelse foretatt blant 90 obligasjonsmeglere i USA i forrige uke svarte 53% at stigningen skyldtes frykt for økt statsgjeld i USA etter at Obamas skatteforlik ble kjent. Foreløpige anslag tilsier at skattepakken vil medføre en økt statsgjeld i størrelsesorden USD 900mrd over 2 år i følge Financial Times. Statsgjelden er på full fart over 100% av BNP. Stigende lange renter er nettopp det Fed ønsket å unngå med de kvantitative lettelsene. Det er derfor stor spenning knyttet til hvordan Fed vil kommentere nettopp de lange rentene i forbindelse med denne ukens rentemøte. Oppgangen i aksjemarkedet de siste uker tyder på at økningen også delvis skyldes porteføljeskift ut av obligasjoner og inn i høyere risikoaktivaer. Vekstanslagene for veksten i USA er blitt justert opp til 3% i Q4 som følge av bedre enn ventet handelsbalansetall og bedre stemningsindikatorer fra bedrifter. Av de 90 spurte obligasjonsmeglerne svarte kun 29% at økningen skyldtes økte vekstforventninger eller økt inflasjonsfrykt. Av de to årsakene tror vi svært få er reelt bekymret for inflasjon på mellomlang sikt. Vekstanslagene for neste år er justert opp som følge av skatteforliket, og effekten av forliket kan bli på størrelse med stimulansepakken fra Vi tror også at den siste tids fokus på den kraftige økningen i statsgjeld i mange land har fått investorer til å kreve en høyere pris for å låne ut penger til stater. Etter uroen i Europa hvor investorer har fått en kraftig påminnelse om at de må forvente å ta et tap ved et mislighold i et land ser vi ikke bort fra at det kan ha påvirket risk-reward betraktningen ved å investere i statsobligasjoner. Erkjennelsen av at staten forplikter for noe mer enn det en tidligere hadde trodd kan ha spilt inn. Tyskland må hjelpe de perifere landene i euroområdet, Irland må hjelpe banksektoren og dermed må Tyskland indirekte hjelpe irske banker. Skulle flere land få problemer kan det derfor tenkes at Tyskland må hjelpe stadig flere stater og dermed også flere lands banksektor. Alternativt, hvis Tyskland heller velger å ikke hjelpe stater vil de kanskje måtte ende opp med å hjelpe sin egen banksektor som vil lide store tap ved et mislighold av et eller flere andre land i euroområdet. Også i USA er det et økende politisk trykk for å ikke øke statsgjelden unødvendig. Etter at Fed annonserte den siste runde med kvantitative lettelser har det vært et stort fokus blant investorer at risikoen ved å eie statsobligasjoner er veldig høy siden de når de nå er på ett bunnivå herfra kun kan gå en vei. Trolig har derfor mange valgt å vekte seg ned i statsobligasjoner for å redusere risiko i sparing. I USA har det siden starten på 2010 blitt tilført USD 275mrd til obligasjonsfond. Tradisjonelt er det mange som ønsker å spare i lavrisikofond til egen pensjon, og av disse har mange valgt obligasjonsfond. Tankegangen nå er trolig at selv om Fed greier å holde lange renter lave i opptil ett år så vil tap i fondet bli vesentlig når renten etter det skal normaliseres. Paradoksalt kan det derfor tenkes at stigningen i lange renter delvis skyldes økt risikoaversjon og at det er hvilke aktiva som blir betraktet som risikable som har endret seg. Hva er det obligasjonsmarkedet egentlig forteller oss? Vi har lenge vært bekymret for hvordan den kraftige økningen i statsgjeld og særlig uroen i Europa vil smitte over på Norge. De siste ukers oppgang i lange renter er trolig slik type smitte. Prisen på kreditt stiger og investorer endrer gradvis syn på hva som er risikabelt og hva som er risikofritt. Dette vil være en gradvis prosess, og vi ser ikke bort fra at det er en del investorer som ønsker å heller investere i aksjer i trygge bedrifter som har en klar utbytteprofil enn i statsgjeld som nå er forbundet med misligholdsrisiko og hvor rentene etter hvert er ventet å stige. Vi ser heller ikke bort fra at det at prisen på kreditt har økt også har bidratt til at det norske kredittpåslaget i interbankmarkedet har steget. Til syvende og sist vil en ikke løse problemene vi står oppe i med en altfor høy gjeldsgrad før noen har tap penger. Så lenge ingen helt vet hvem noen er vil risikopremiene generelt være høye og det vil være usikkerhet rundt risiko og riktig prising av risiko.. Side 2 av desember 2010

3 Rentemøte i Norge og USA Denne uken er det rentemøte i både Norge og USA. Det er ingen som venter noen renteendring fra verken Norges Bank eller Fed. Men det kan allikevel komme nye signaler fra de to sentralbankene for det. For Norges Banks del er det kanskje særlig spenning rundt hvordan de vil vurdere de noe svakere inflasjonstallene enn ventet og et sterkt inntrykk fra både regionalt nettverk og andre stemningsindikatorer for norsk økonomi. For Feds del er det spenning rundt eventuelle kommentarer om den siste tids stigende lange renter og hvordan Fed tolker det opp mot behovet for nye kvantitative lettelser. Det går bedre i norsk økonomi Som vi skrev om i forrige ukerapport er det positive utsikter til norsk økonomi drevet av økt innenlandsk etterspørsel, og da særlig økt investeringer og økt privat konsum. Norges Banks eget regionale nettverk bekreftet i forrige uke den positive trenden. Veksten hadde økt i denne undersøkelsen som ble foretatt i begynnelsen av november sammenlignet med forrige undersøkelse i september. I eksportindustrien, oljeleverandørindustrien og innen tjenesteyting rettet mot husholdninger var det markert vekst fra forrige undersøkelse. Utsiktene fremover tilsier noe svakere vekst de neste 6 månedene. Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ble foretatt helt i starten på den nye runden med uro i Europa, og at dette kan få effekt først på neste undersøkelse som blir publisert 2. mars i god tid før neste pengepolitiske rapport som publiseres 16. mars. (i januar er det kun en ringerunde til noen bedrifter). Et viktig poeng i undersøkelsen er at bedriftene venter en noe lavere lønnsvekst enn Norges Bank neste år. Bedriftene venter en samlet årslønnsvekst på 3,5% i både 2010 og Dette er det samme anslaget Norges Bank har for 2010, men Norges Bank venter 3,75% i Lavt inflasjonspress KPI steg 0,2% fra oktober til november til en årsvekst på 1,9%, hovedsakelig på bakgrunn av økte priser på energi. KPI-JAE var uendret fra oktober til november med en årsvekst på 1%. Prisene på importerte varer falt med 1,4%, og både klær, sko og matvarer falt i pris i november. Som vi har skrevet om før så observerer vi at det er unormalt mye tilbud og kampanjer i butikker også nå før jul, noe som tyder på at husholdningene fortsatt kan være noe mer forsiktige i sitt forbruk enn normalt. Dette kan henge sammen med de økte strømprisene. Sammenlignet med november i fjor er fyringskostnadene 17% høyere. Prisveksten er noe lavere enn det Norges Bank hadde sett for seg i siste pengepolitiske rapport. Vi ser ikke bort fra at høyere fyringskostnader vil bidra til et noe lavere privatkonsum gjennom vinteren. I forrige pengepolitisk rapport nedjusterte Norges Bank anslaget for privatkonsum kraftig til 2,75% i år og 3,25% neste år. Vi tror risikoen ligger på nedsiden, enten på prisanslaget eller på konsumanslaget. Hva kan vi vente oss fra Norges Bank? Vi tror det vil bli et særdeles lite spennende rentemøte ledet av visesentralbanksjefen i påvente av at Olsen skal ta over som ny sentralbanksjef ved nyttår. Denne uken sitter han forhåpentligvis som observatør i hovedstyret og til den interne prosessen rundt rentemøtet. Trolig vil Norges Bank legge mest vekt på at vekstutsiktene globalt har bedret seg og at det ser lyst ut for norsk økonomi. Til gjengjeld har usikkerheten rundt europeisk banksektor og statsgjeld tiltatt i styrke og gjør at kronekursen mot euro har styrket seg. Som et resultat av økt usikkerhet i banksektoren har kredittpåslaget i det norske pengemarkedet steget litt den siste tiden til 0,57 %-poeng. Vi holder fast på at veksten og prisveksten vil bli svakere neste år enn det Norges Bank legger til grunn og at sentralbankrenten vil bli holdt uendret noe lenger enn det Norges Bank la til grunn i forrige pengepolitiske rapport. At pris på kreditt generelt stiger vil kunne presse opp markedsrenter og norske bankers fundingkostnader. Om så skjer vil rentene til bedrifter og privatkunder stige selv om Norges Bank holder styringsrenten uendret. Side 3 av desember 2010

4 Forrige uke Det norske aksjemarkedet var flatt den siste uken, på tross av en relativ positiv utvikling ute. Dette reflekterte langt på vei institusjonenes behov for å selge ut andre aksjer for å få ønsket vekting i Gjensidige. Oljeprisen har falt svakt tilbake fra 91 til 90 dollar fatet. Kronekursen har styrket seg slik at euroen har falt fra 7,98 til 7,93, mens dollaren styrket seg fra 5,95 til 6,00. Positivt - Norge: FNO sin forbrukertillit økte fra 22,7 til 26,5 i 4. kvartal og er nå tilbake på de nivåene vi så før finanskrisen slo til - Norge: Norges Bank sitt Regionale Nettverk melder om fortsatt markert produksjonsvekst. Kontaktene venter at den sterke veksten vil avta noe det neste halvåret. Andelen som melder om kapasitetsproblemer er økende, arbeidsmarkedet oppfattes likevel ikke som stramt - USA: Antall nye arbeidsledige i USA falt fra til og bekreftet den positive trenden som har vært de siste ukene - USA: Handelsunderskuddet falt fra -44,6 til -38,7 i september, hovedsakelig pga økt eksport - USA: Michigan forbrukertillit økte fra 71,6 til 74,2. Indeksen er fortsatt lav, men stigende indeks indikerer at forbrukertilliten er blitt litt høyere - Tyskland: Industriproduksjonen økte med hele 2,9% i oktober. Industriproduksjonen er naturligvis volatil på månedsbasis, men det er likevel nok en bekreftelse på styrken i den tyske økonomien for øyeblikket - Japan: Endelig BNP-vekst for 3.kvartal ble revidert opp fra 3,9% til 4,5% annualisert Nøytralt - Norge: Norsk industriproduksjon stiger moderat. I tremånedersperioden fra august til oktober steg industriproduksjonen 0,4%, mens den på årsbasis er opp 4,0% - Tyskland: Tyske industriordre økte med 1,6% i oktober - Storbritannia: Som ventet holdt den engelske sentralbanken både styringsrenten og de kvantitative lettelsene uendret på hhv. 0,5% og 200 mrd pund - Kina: Se omfattende kommentar på den månedlige kinesiske rapporteringen på neste side. Aktiviteten er fortsatt høy, men samtidig skaper en raskt stigende inflasjon bekymringer om at myndighetene vil stramme inn pengepolitikken Negativt - Mens Regionalt nettverk kan tilsi at Norges Bank kan fremskynde sommerens bebudede renteøkninger, er inflasjonstallene fortsatt lavere enn ventet. Samlet sett fører den nye informasjonen dermed kun til marginale endringer i renteprognosene. Kjerneinflasjonen er fortsatt 1,0%, langt under inflasjonsmålet på 2,5% Side 4 av desember 2010

5 Frykten for en kinesisk innstramming er overdrevet Den månedlige kinesiske rapporteringen kom på lørdag. I forkant har frykten for en pengepolitisk innstramming som følge av stigende inflasjon preget markedet. Som grafen under viser har inflasjonen steget kraftig og novembertallene viser en inflasjon på 5,1 prosent, godt over inflasjonsmålet på 3,0 prosent for En stor del av denne prisstigningen skyldes imidlertid at matvareprisene har økt med 11,7 prosent. Korrigert for matvarepriser er inflasjonen kun i underkant av 2,0%. Høyere matvarepriser vil fortrenge annet konsum og spørsmålet blir om de kinesiske myndighetene da vil legge på en ytterligere innstramming. Trolig vil de forsøke å stabilisere veksten ved å øke bankers reservekrav ytterligere og ta i bruk andre kontrollvirkemiddel. Reservekravet ble fredag økt fra 18,5 til 19%, og økningen var den sjette i rekken. I tillegg har renten blitt justert opp slik at 1 års innskuddsrenten nå er 5,5%. Fra midten av 2007 og frem til finanskrisen slo inn høsten 2008 steg matvareprisene kraftig i Kina. Som grafen under viser økte de på det meste hele 23,3 prosent årlig, mens den totale inflasjonen ble hele 8,7 prosent. Det er en dramatisk økning med tanke på at veksten i matvareprisene sommeren 2006 kun var 0,6 prosent da var 1 års utlånsrente 5,6 prosent. Da inflasjonen var på topp hadde renten blitt satt opp til 8,7 prosent altså på det meste en økning på 2,1 prosentpoeng. Som en tilleggsinformasjon kan det nevnes at Kina i 2008 hadde et inflasjonsmål på 4,8 prosent, altså noe høyere enn målet for 2010 på 3,0 prosent. I 2004 steg også matvareprisene kraftig og bidro til å trekke opp inflasjonen. Ikke like stor grad som i 2008, men fortsatt til et høyere nivå enn hva vi ser i dag. Som grafen viser valgte myndighetene da å la renten være uendret. Inflasjon og pengepolitiske innstramminger historisk 25,0 12,00 11,00 20,0 10,00 9,00 15,0 8,00 7,00 10,0 6,00 5,00 5,0 4,00 3,00-2,00 1,00 (5,0) - jan. 02 mai. 02 sep. 02 jan. 03 mai. 03 sep. 03 jan. 04 mai. 04 sep. 04 jan. 05 mai. 05 sep. 05 jan. 06 mai. 06 sep. 06 jan. 07 mai. 07 sep. 07 jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 Source: Bloomberg & Argo Securities KPI KPI matpriser 1 års utlånsrente (høyre akse) Selv sier de kinesiske myndighetene at pengepolitikken vil bevege seg fra moderat stimulerende til stabiliserende, mens finanspolitikken vil forbli proaktiv. Det er dermed ingen signaler om at Kina frykter at økonomien er overopphetet. De vil derfor forsøke å finne en balanse mellom å fortsette den sterke veksten men heller bremse bobletendenser ved å stramme til i bankers utlånsevne ved å heve reservekravet. Den viktigste prioriteringen for de kinesiske myndighetene er stabilitet. I et så stort og motsetningsfylt land som Side 5 av desember 2010

6 Kina er potensialet for indre uroligheter blant befolkningen meget stort. En økonomisk nedtur kan øke usikkerheten og det er ikke noe Kina vil risikere. Derfor vil de ikke risikere å skade den økonomiske fremgangen ved å øke renten for fort med mindre veksten i seg selv fører til stabilitetstruende bobler. Renteøkninger vil derfor komme gradvis og bli vurdert ut ifra styrken på den økonomiske veksten. Midtens rike har nok ingen umiddelbare planer om å stoppe den sterke veksten. Novembertallene viser fortsatt høy aktivitet Både investeringene, detaljhandelen og industriproduksjonen steg i november. Som grafen viser har aktiviteten i Kina vært stabilt høy over en lengre periode. Selv under finanskrisen kom veksten bare marginalt ned, blant annet på grunn av effektive politiske tiltak. Selv om veksten er høy er det imidlertid som beskrevet over den høye inflasjonen som får mest oppmerksomhet. Inflasjonen steg fra 4,4 til 5,1 prosent, mens den var ventet å være 4,7 prosent. Helgens kinesiske rapportering ventes dermed å ha en nøytral til negativ effekt på markedet. Fortsatt full høy aktivitet i Kina tall i % mai. 08 jul. 08 sep. 08 nov. 08 jan. 09 mar. 09 mai. 09 jul. 09 sep. 09 nov. 09 jan. 10 mar. 10 mai. 10 jul. 10 sep. 10 nov. 10 Detaljhandel Industriproduksjon Investeringer Source: Bloomberg & Argo Securities Side 6 av desember 2010

7 Viktige nøkkeltall denne uken Norge Bortsett fra rentemøtet på onsdag er den norske makrouken beskjeden. Eneste nyhet av en viss betydning er den forbrukertilliten fra Opinion, utenrikshandel med varer fra SSB og arbeidsmarkedsrapport fra Nav. Mer optimistiske forbrukere Forventningsbarometeret fra FNO viste i forrige uke at husholdningenes tillit til landets og egen økonomi er stigende. Forventningsbarometeret er nå tilbake på nivåene vi så i forkant av finanskrisen etter at den økte fra 22,7 til 26,5 i 4. kvartal. På fredag denne uken kommer Opinion sin forventningsundersøkelse. Denne undersøkelsen har også vist at forbrukerne har blitt mer optimistiske. Vi forventer at denne tendensen fortsetter, men det er imidlertid verdt å merke seg at undersøkelsen har kort historikk og at man ikke bør vie altfor stor oppmerksomhet mot eventuelle overraskende avvik. USA Mange interessante amerikanske nøkkeltall Uken er full av interessante amerikanske nøkkeltall. På tirsdag får vi nye indikasjoner på tilstanden til den amerikanske konusmenten da detaljhandelstallene kommer. Ettersom forbrukertillitsindeksene har kommet noe opp er det en mulighet for at disse også kan overraske positivt. På onsdag publiseres både kapasitetsutnyttelsen og industriproduksjonen. Som grafen under viser har begge disse indikatorene kommet noe opp siden finanskrisen, men det er fortsatt langt igjen før vi kan si at det er høyt press i den amerikanske økonomien. Kapasitetsutnyttelsen er ventet å stige fra 74,8 til 75,2 prosent, mens industriproduksjonen er ventet å stige 0,4 prosent. I tillegg til dette kommer det også inflasjonstall på onsdag. Grafen til høyre viser forskjellen mellom 10-årig statsobligasjon og inflasjonssikret 10-årig statsobligasjon. Forskjellen mellom disse blir et mål på forventet inflasjon. Som grafen viser har inflasjonsforventningene steget med over 50 basispunkter siden Bernanke for første gang antydet behovet for ytterligere kvantitative lettelser (QE2) ved Jackson Hole symposiet i slutten av august. Den amerikanske kjerneinflasjonen er imidlertid kun 0,6 prosent. Kjerneinflasjonen er ventet å være uendret i november. Amerikansk kapasitetsutnyttelse og industriproduksjon. Inflasjonsforventninger ,0 2, ,0 2,3 2, ,0 2,1 2,0 75 1, ,0 1,8 1, ,0 1,6 1,5 60 feb. 05 mai. 05 aug. 05 nov. 05 feb. 06 mai. 06 aug. 06 nov. 06 feb. 07 mai. 07 aug. 07 nov. 07 feb. 08 mai. 08 aug. 08 nov. 08 feb. 09 mai. 09 aug. 09 nov. 09 feb. 10 mai. 10 aug , Kapasitetsutnyttelse prosent Industriproduksjon indeks (høyre akse) Differanse 10-årig statsobligasjon og 10-årig inflasjonssikret statsobligasjon Kilde: Argo Securities, Bloomberg Regionale PMI indekser: utslag reverseres Denne uken kommer de regionale PMI indeksene Empire State og Philly Fed. I oktober viste disse to en fullstendig motsatt utvikling, mens Empire State falt fra 15,7 til -11,1, økte Philly Fed fra 1,0 til 22,5. I ettertid har fasiten den nasjonale ISM indeksen vist en utvikling som indikerer fortsatt høy aktivitet. Det er derfor en god mulighet at Empire State stiger denne måneden, mens Philly Fed muligens faller noe tilbake. Side 7 av desember 2010

8 Boligmarkedet er fortsatt depressivt Boligmarkedet er fortsatt meget svakt i USA. Et av de få positive signalene har vært at prisene har sett ut til å ha bunnet ut, men de siste månedene har også prisene begynt og svekkes. Markedet er preget av et stort overskudd på boliger. Siden finanskrisen har dette imidlertid snudd og med den siste tids boligbygging vil tilbud og etterspørsel etter hvert komme i balanse igjen og gi understøtte til boligprisene. Nedsiden er med andre ord begrenset i det amerikanske boligmarkedet både i forhold til aktiviteten i byggebransjen og boligprisene. Denne uken publiseres igangsatte boliger og antall byggetillatelser, i tillegg gir NAHB boligindeks et bilde av situasjonen i boligmarkedet. Eurosonen PMI og Ifo indeksen tegner begge et positivt bilde På torsdag kommer de foreløpige PMI indeksene for Eurosonen. Som grafen under viser er indeksene på allerede på et meget høyt nivå og indikerer økt aktivitet. Generelt så vurderes PMI indeksene slik at tall over 50 signaliserer økende aktivitet. Også den tyske Ifo indeksen, som kommer på fredag, signaliserer kraftig vekst. Faktisk på det høyeste nivået siden gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland. Ifo indeksen er en undersøkelse der industrien selv vurderer dagens situasjon og fremtidsutsiktene. Historisk sett har denne indeksen vært en meget god indikator på utviklingen i økonomien. PMI for Eurosonen indikerer økt aktivitet Ifo indeksen er rekordhøy mar. 08 mai. 08 jul. 08 sep. 08 nov. 08 jan. 09 mar. 09 mai. 09 jul. 09 sep. 09 nov. 09 jan. 10 mar. 10 mai. 10 jul. 10 sep. 10 nov sep. 95 apr. 96 nov. 96 jun. 97 jan. 98 aug. 98 mar. 99 okt. 99 mai. 00 des. 00 jul. 01 feb. 02 sep. 02 apr. 03 nov. 03 jun. 04 jan. 05 aug. 05 mar. 06 okt. 06 mai. 07 des. 07 jul. 08 feb. 09 sep. 09 apr. 10 nov. 10 Eurosonen Tyskland Frankrike Ifo indeks Ifo dagens tilstand Ifo forventninger Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 8 av desember 2010

9 Neste ukes makrokalendere Makrokalender Norge Day Region Time Indicator Previous Forecast Wed NO Månedsstatistikk om arbeidsmarkedet fra Nav 15/ Utenrikshandel med varer, november 23,4 mrd Rentemøte i Norges Bank 2,0 % 2,0 % Fri NO Forbrukertillit fra Opinion, november 10,3 17/12 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Tue Ger ZEW Economic Sentiment Index, December /12 US Advance Retail Sales (MoM), November 1.2% 0.6% PPI, November 0.4/ / FOMC Rate Decision Wed Jap Tankan Large Manufactures Index, Q /12 Swe Interest Rate Decision 1.00% 1.25% US CPI, November 0.2/ / CPI Ex Food & Energy, November 0.0/ / Empire Manufacturing Index, December Industrial Production (MoM), November 0.0% 0.3% NAHB Housing Market Index, December Thu Swe Unemployment Rate, November 7.5% 7.3% 16/12 EMU PMI Manufacturing (Advance), December HICP, November 0.4/ /1.9 US Housing Starts (MoM), November -11.7% 6.0% Initial Jobless Claims, December Fri Ger IFO Business Climate Index, December /12 US Leading Indicators (MoM), November 0.5% 1.1% Kilde: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag, Argo Securities Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 9 av desember 2010

10 Prognoser Norge - Økonomiske indikatorer E (%) Estimater E 2011E 2012E BNP 2,0-1,4 0,0 2,3 2,5 BNP for Fastlands-Norge 2,4-1,4 2,0 3,0 3,2 Årlig lønnsvekst 6,0 4,2 3,5 3,8 4,5 KPI 3,8 2,1 2,3 1,3 2,0 KPI-JAE 2,6 2,6 1,1 1,3 2,0 AKU-ledighet 2,6 3,2 3,5 3,5 3,3 Registrert ledighet (nav) 1,7 2,7 2,7 2,8 2,5 Styringsrente ved årsslutt 4,75 1,50 2,00 2,25 3,25 3 måneder NIBOR-påslag basispunkter ,0 68,0 50,0 40,0 35,0 Importveid valutakurs (I-44) indeksverdi 90,8 93,8 90,3 90,8 90,5 Kilde: Norges Bank, SSB & Argo Securities Internasjonale - Økonomiske indikatorer E (%) Estimater BNP USA 0,0-2,6 2,6 2,3 3,0 Eurosonen 0,5-4,1 1,7 1,5 1,8 Tyskland 1,0-4,7 3,3 2,0 2,0 Sverige -0,2-4,4 1,2 2,5 3,0 Japan -1,2-5,2 2,8 1,5 2,0 Kina 9,6 9,1 10,5 9,6 9,5 India 6,4 5,7 9,7 8,4 8,0 Inflasjon E 2011E 2012E USA 3,8-0,3 1,2 0,9 1,2 Eurosonen 3,3 0,3 1,9 1,5 1,5 Tyskland 2,8 0,2 1,5 1,4 1,4 Japan 1,4-1,4 0,0-0,3 0,2 Kina 5,9-0,7 5,2 4,0 3,0 Arbeidsledighet E 2011E 2012E USA 5,8 9,3 9,7 9,6 8,8 Eurosonen 7,6 9,4 10,1 10,0 9,7 Tyskland 7,3 7,5 7,5 7,1 7,0 Japan 4,0 5,1 4,2 5,0 4,7 Kina 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 Styringsrente ved årets slutt E 2011E 2012E USA 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0-0,25 0,75 Eurosonen 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 Valutakurs mot NOK ved årets slutt E 2011E 2012E US dollar 6,97 5,78 6,0 5,6 5,9 Euro 9,72 8,3 8,0 7,8 7,6 Britisk Pund 10,17 9,37 9,4 9,0 9,4 Kilde: IMF & Argo Securities Side 10 av desember 2010

11 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring 3,5 0,6 6,00 0,25 Percent 3 2,5 2 1,5 1 2,42 2,46-0,02-0,01 2,58 2,61 2,65 2,69 0,03 0,01 0,01 0,02 2,83 0,05 2,97 0,07 0,4 0,2-1E-15-0,2 Change Percent 5,00 4,00 3,00 2,00 0,05 2,70 0,08 3,04 0,08 0,07 3,25 3,45 0,07 3,65 0,07 0,07 0,06 3,83 3,97 4,10 4,21 4,29 0,07 0,06 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 Change 0,5-0,4 1,00-0,15-0,20 0 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -0, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12:00 Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter Change 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,08 0,21 0,27 0,07 0,18 0,32 0,06 0,10 0,26 Percent ,02 0,02 0,06 2,55 2,55 2,62 0,09 2,75 0,08 2,87 0,09 3,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60 Change 0 3 år 5 år 10 år EUR NOK USD 0 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 Forrige ukes endring Close, fredag -0,80 10 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 10 års swaprente og spread Norge 2 og 10 års statsobligasjonsrente 10 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 11 av desember 2010

12 Valutakurser Euro/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Index Kilde: Reuters Ecowin Side 12 av desember 2010

13 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P500 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 13 av desember 2010

14 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: 0 Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from 0% to +15%; Reduce, less than 0%. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Percent Buy 36% Neutral 27% Reduce 36% Total 100% SRO Equivalent Percent Buy 36% Hold 27% Sell 36% Total 100% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 0114 Oslo, Norway tel: Side 14 av desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 21 Fed klar for QE2 Utviklingen til nå Bekreftelse på at Fed vil starte med en ny runde med kvantitative lettelser allerede på neste rentemøte i november bidro til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Rentehevinger rykker nærmere Utviklingen til nå Markedet er i økende grad bekymret for inflasjon og for at Kina er i ferd med å måtte bremse veksten for å unngå

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 8. november 2 Globale spenninger øker Utviklingen til nå USA dominerte forrige uke, med annonsering av de kvantitative lettelsene på 6 mrd USD innen utgangen av andre kvartal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Grei utsikt for norsk økonomi Utviklingen til nå Som ventet utsatte ECB avviklingen av ubegrenset likviditetslån til banker med løpetid 3 måneder i forbindelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA Ukerapport Makro & Renter 2. mai 211 Gjeldsproblemer i USA Viktige begivenheter forrige uken USD fortsatte å svekke seg forrige uke og er nå på det svakeste nivået på 3 år. Svakere enn ventet vekst i USA

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene?

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene? Ukerapport Makro & Renter 16. august 2010 Varig økning i kredittspreadene? Utviklingen til nå Høy statsgjeld og voksende underskudd i flere euroland førte til at kredittspreadene steg relativt kraftig

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 4. april 211 Hva skjer når Federal Reserve kutter QE2? Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var sterk på fredag. Arbeidsledigheten har i løpet av noen måneder falt fra 9,8%

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Mot et godt nytt år! Utviklingen til nå Markedene bærer preg av økt bekymring for videre problemer i Europa etter at Europeiske ledere vedtok permanente kriseløsningstiltak,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 2. juni 211 Stø kurs for Olsen En avtale mellom Tyskland og Frankrike på fredag om å hjelpe Hellas uten å tvinge private investorer til å ta deler av tapet løftet stemningen etter

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010 Side 1 av 13 13 Ukerapport Makro & Renter 13. september 21 Europa trenger cash Utviklingen til nå Markedet har vridd fokuset fra fare for dobbeldipp til behovet for kapital i Europa. Europeiske stater

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 3. mai 211 Svakere utsikter for USA Forrige uke ble preget av svakere vekstutsikt i USA og Kina og fornyet frykt for at Hellas snart vil måtte restrukturere gjelden. IMF varslet

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 21 På tide med strammere statsbudsjett Utviklingen til nå Signalene fra Fed og Bank of England preger markedene, og renten på 1 års statsobligasjoner i USA falt videre

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering Ukerapport Makro & Renter 27. september 2010 Mens vi venter på mer stimulering Utviklingen til nå Fed annonserte som ventet at de vil trå til med nye kvantitative lettelser for å presse ned lange renter

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 22. november 21 Kriseløsning i Irland Utviklingen til nå I helgen ble det klart at Irland ber om kriselån. Markedet har allerede delvis priset inn at Irland blir reddet, og renteforskjellen

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 9. mai 211 Olsen må levere varene! Forrige uke var preget av stor volatilitet med kraftig fall i råvarer, usikkerhet om veksten i USA, og spekulasjoner om at Hellas vil forlate

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Økt tempo i Europa Utviklingen til nå Økende mat- og råvarepriser har ført til et økt fokus på inflasjonspress og i forrige uke hevet Sør-Korea og Thailand renten

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 16. mai 211 Olsen leverte som forventet Økende risikoaversjon og volatilitet i råvaremarkedene preget forrige uke. Økt usikkerhet om effekten av at Fed skal trappe ned kjøp av

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Valutakrig? Utviklingen til nå Renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatte å falle, gullprisen og globale aksjemarkeder steg vider mens USD svekket seg

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 USA klar til å trykke mer penger Utviklingen til nå Forrige uke var preget av relativt positive makrosignaler og spekulasjoner om at Fed ville annonsere mindre

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. juni 211 Strålende utsikter for norsk økonomi! Forrige uke fortsatte uroen i de gjeldstyngede landene i Europa. S&P nedgraderte Hellas til CCC i går og advarte om at risikoen

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer