Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen av å hindre proteksjonisme. Ikke minst de bilaterale samtalene mellom USA og Kina i etterkant av møtet tyder på at Kina kan være på gli i forhold til å la valutakursen styrke seg noe fremover. Utfordringen for Norges Bank er at for tiden er de lite interesse for norske kroner, men i en verden av lave renter vil selv små renteforskjeller kunne gi store utslag i valutakurser. Lave inflasjonsimpulser fra utlandet sammen med faren for sterkere kronekurs legger en stram ramme for Norges Bank fremmover. Viktige begivenheter denne uken Vi venter at Norges Bank vil holde renten uendret på onsdag og nedjustere renteprognosene sine med,5 %-poeng. Det vil si at de varsler at de vil utsette neste renteheving til mai eller juni neste år og at de kun vil heve renten to ganger med til sammen,5 %-poeng neste år. Vi holder døren åpen for at de vil måtte foreta samme øvelse også i neste pengepolitiske rapport og ser ikke bort fra at når det kommer til stykke så vil renten bli holdt uendret i hele 11. Også denne uken vil det være stor oppmerksomhet på selskapers Q3 rapportering. På makrofronten vil antagelig første estimat av amerikansk BNP stå i fokus sammen med en rekke boligmarkedsindikatorer. USAs BNP-vekst ventes å stige % til tross for at etterspørselen har blitt bremset som følge av lavere vekst i importen. Norges Banks prognose på styringsrenten blir nok nedrevidert igjen 7, 6, 5, 4, 3,, 1,, mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. 9 mar. 9 mai. 9 jul. 9 sep. 9 nov. 9 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 nov. 1 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 nov. 1 Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker Kim Evjenth Analysesjef PPR - 1 PPR 1-1 PPR 3-9 Kilde: Argo Securities & Norges Bank Se viktige opplysninger på siste side.

2 Lav prisvekst og lav rente Vi venter at Norges Bank vil holde renten uendret på onsdag og nedjustere renteprognosene sine med,5 %-poeng. Det vil si at de varsler at de vil utsette neste renteheving til mai eller juni neste år og at de kun vil heve renten to ganger med til sammen,5 %-poeng neste år. Vi holder døren åpen for at de vil måtte foreta samme øvelse også i neste pengepolitiske rapport og ser ikke bort fra at når det kommer til stykke så vil renten bli holdt uendret i hele 11. Fortsatt stor usikkerhet rundt valutamarkedet Helgens G møte resulterte som ventet ikke i annet enn en intensjon om at G landene ikke vil gjøre tiltak for å svekke egen valuta. Det mest interessante er at USA og Kina nå diskuterer temaet direkte med hverandre og at Kina både har hevet renten og latt valutaen styrke seg om enn med kun % siden juni. USA har i brev til de andre G medlemmene fremmet forslag om at de land som har overskudd på driftsbalansen skal begrense dette overskuddet til en bestemt %-andel av BNP, og USAs finansminister Geithner antydet at 4% var et greit nivå. Dette vil ramme en del store økonomier som Kina, Russland og Tyskland, samt mange råvareproduserende land som Norge. Tilsvarende vil det da bli krav om at de land som har store underskudd må gradvis redusere underskuddet. IMF vil få et større ansvar for å overvåke finanspolitikk, reguleringer og valutamarkeder. IMF skal gi early warnings for problemer som kan skape nye ubalanser i finans- og valutamarkedene. Utfordringen er at Kina har store valutaoverskudd og at de for å holde valutakursen stabil mot USD investerer det store valutaoverskuddet i utlandet og dermed oversvømmer de globale kapitalmarkedene med enorme mengder penger. Når stadig flere land innfører restriksjoner på kapitalinngang for å hindre at deres egen valuta styrker seg blir det et økende press på de land som fortsatt har en fritt flytende valuta. Dette presset opplever Norges Bank som i perioder har opplevd at kronekursen har styrket seg kraftig på selv meget små rentehevinger. For tiden er det ingen spesiell interesse for norske kroner, men dette kan lett snu om Norges Bank gir klare signaler om at de vil heve renten tidligere og raskere enn andre land. Vi tror Norges Bank er fornøyd med å være ute av investorers interessefelt, og at de derfor vil legge seg nært markedets forventninger med hensyn til å nedjustere rentebanen. Norges Bank vil nedjustere rentebane Vi har lenge ventet at Norges Bank vil måtte nedjustere renteprognosene sine som følge av både svak vekst globalt og lavt inflasjonspress i Norge. Utviklingen de siste måneder har bekreftet dette synet og markedet har også fulgt etter og tatt bort de rentehevingene som var priset inn før våren 11. Vi tror Norges Bank vil legge særlig vekt på de følgende faktorene i den pengepolitiske rapporten som legges frem onsdag: 1) Inflasjonene har blitt betydelig svakere i Norge enn det Norges Bank tidligere så for seg. Dette skyldes særlig lavere importprisvekst. Som figuren under viser så har importprisene falt kraftig som følge av sterkere kronekurs målt ved importvektet kurv, I-44. KPI steg kun 1,7% i september,,5%-poeng lavere enn Norges Bank ventet i forrige pengepolitiske rapport. KPI-XE steg 1,% i september, også det,5 %-poeng under Norges Banks anslag. ) Privatkonsumet har vært langt svakere enn ventet. 3) Kredittpåslaget i pengemarkedet har holdt seg høyere enn ventet, noe som isolert sett reduserer behovet for å heve renten. Norges Bank anslo i forrige rapport at påslaget skulle falle ned mot 5 bp mot slutten av året. Så langt i oktober har påslaget vært rett under 6bp. 4) Kredittveksten er normalisert. Kredittveksten målt ved K var i august 5,1%. Kredittvekst blant husholdninger var 6,% og for ikke finansielle foretak 1,3%. I følge Norges Banks egen låneundersøkelse venter bankene en noe svakere etterspørsel fra husholdningene fremover, samtidig som effekten av strengere krav til egenkapital og sikkerhet allerede har lagt en begrensing på bankenes utlånspraksis. Side av oktober 1

3 5) Boligprisveksten er normalisert og det er lite tegn til opphetede tendenser. Boligprisene falt,5% fra Q til Q3, og er 6,7% høyere enn for ett år siden. 6) Usikkerheten globalt er betydelig og utsikter til nye kvantitative lettelser fra Fed og Bank of England gjør at en renteheving fra Norges Bank kan gi økt interesse for norske kroner med påfølgende risiko for en betydelig kronestyrkelse noe som vil forsterke prisfallet på importerte varer. 7) Usikkerhet rundt valutasituasjonen og fare for økt proteksjonisme globalt som følge på konflikten mellom USA og Kina med påfølgende restriksjoner på kapitalbevegelser fra en del fremvoksende økonomier. Norge, prisvekst justert for avgifter og energi (KPI-JAE) og importpriser Kilde: Ecowin og Argo Secutities Hovedbildet av norsk økonomi er at veksten er i ferd med å normaliseres rundt -,5%. Det er lite tegn til press i hverken bedrifter, arbeidsmarked, boligmarked i form av press på priser - og lønninger. Det ser ut til at både husholdninger og bedrifter tilpasser seg det lave rentenivået uten at det gir seg uheldige effekter. Så lenge dette bildet holder seg og det er så usikkert med hensyn til utviklingen globalt tror vi Norges Bank vil fortsette å nedjustere rentebanene gradvis. På onsdag tipper vi at de vil justere ned banen ved å fjerne den første rentehevingen og skyve den til mellom mai og juni og deretter en renteheving til i løpet av høsten slik at renten ved utgangen av 11 er,5% mot at de så for seg,75% i forrige rapport. Vi tror dette kan være i høyeste laget og tipper de kun vil greie å heve renten en gang neste år og det helt mot slutten av året om de i det hele tatt greier det. Hovedgrunnen til at vi holder døren åpen for at de kan holde renten uendret hele neste år er at vi har vanskelig for å se hvor inflasjonsimpulsene skal komme fra på kort til mellomlang sikt. Der det for tiden er tegn til stigende priser er i råvaremarkedene, men erfaringene fra tidligere perioder med prisoppgang på råvare er at de er kortvarige og får liten effekt for oss her i Norge. Så oppsummert venter vi uendrede renter og en nedjustering av rentebanen på om lag,5 %- poeng og at de antyder en første renteheving i enten mai eller juni. Side 3 av oktober 1

4 Forrige uke Hovedindeksen på Oslo børs steg,3% den siste uken. Det er fortsatt stort fokus på forventninger om kvantitative lettelser (sentralbankenes kjøp av verdipapirer). Uken var preget av overveiende positive makrosignaler. Oljeprisen er uendret rundt 8-8,5 dollar fatet. Euroen er marginalt opp til 8,8, mens dollaren har steget fra 5,78 til 5,81. Positivt - Stor utenlandsk etterspørsel etter amerikanske statsobligasjoner reflekterer forventninger om kvantitative lettelser - Større oppgang enn forventet i den amerikanske boligprodusentindeksen - Økning igangsatte boliger i USA, men fall i antall nye byggetillatelser - Beige Book noe mer positiv enn sist - Antall nye arbeidsledige i USA falt fra 475. til PMI (innkjøpssjefindeksen) i Tyskland og Eurosonen steg mer enn ventet - Ifo-indeksen i Tyskland sterkere enn ventet Nøytralt - Philly Fed noe svakere enn ventet, men opp fra forrige måned Negativt - Skuffende industriproduksjonstall i USA - ZEW, en indeks for investorsentimentet i Tyskland falt noe mer enn forventet. Indeksen har tapt sin verdi som ledende indikator i det siste Norge Øystein Olsen ny sentralbanksjef Øystein Olsen blir ny sentralbanksjef fra da Svein Gjedrem går av. Øystein Olsen kommer fra rollen som administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå. Norges Banks utlånsundersøkelse melder om nær uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 3. kvartal. Etterspørselen etter lån fra husholdningene viste et svakt fall, mens etterspørselen fra foretak økte marginalt. Bankene forventer også uendret kredittpraksis i 4. kvartal. Storbritannia Kraftige budsjettkutt og åpninger for å øke de kvantitative lettelsene På onsdag i forrige uke la den britiske regjeringen frem sparetiltakene på til sammen 83 milliarder pund (77 mrd kroner) over fire år. I følge finansminister Osborne er dette tvingende nødvendig for å unngå en konkurs lengre frem i tid. Kuttene vil ramme bredt og nesten alle departementene vil måtte kutte sine budsjetter med hele 5% de neste fire årene. Blant annet kuttes det 49. jobber i offentlig sektor. Den store innstrammingen er kontroversiell, spesielt i opposisjonen og fagforeningene. Kritikerne hevder at regjeringen risikerer å sende landet ut i en ny og dyp resesjon ved å gjøre så omfattende kutt. Referatet fra forrige rentemøte i Bank of England antyder at medlemmene i rentekomiteen virker litt mer tilbøyelige for å øke de kvantitative lettelsene, men fortsatt stemmer de for å holde de kvantitative lettelsene uendret. Eurosonen Positive tall fra Eurosonen ZEW falt som ventet fra -4,3 til -7,, godt under det historiske gjennomsnittet på 7,. Det er imidlertid verdt å merke seg at vurderingen av dagens situasjon er rekordhøy og stiger fra 59,9 til 7,6. Det er dermed naturlig at ZEW indeksen er lav ettersom den sammenligner forventninger til fremtidig vekst med dagens meget sterke vekst. De siste rapportene fra Tyskland tyder på at veksten fortsatt er robust. Noe som egentlig også gjenspeiles i ZEW indikatoren der 53,% av respondentene forventer uendret vekst (husk veksten har vært meget sterk), 19,8% forventer sterkere vekst og 7% forventer lavere vekst. Side 4 av oktober 1

5 Ifo-indeksen fortsetter å stige, og økte fra 16,8 til 17,6. Som grafen under viser er indeksen nå meget høy historisk sett og industrien selv er meget positiv til både dagen situasjon og har høye forventninger til fremtiden. De foreløpige PMI-indeksen fra Eurosonen indikerer fortsatt økt aktivitet og var totalt sett litt bedre enn ventet. Som grafen til høyre viser stiger PMI for industrien både i Tyskland og for Eurosonen samlet, mens den franske fallet marginalt. Totalt sett er endringene små og oppfattes dermed som positive ettersom indeksene fortsatt er på relativt høye nivåer. Meget sterk Ifo-indeks og PMI manufacturing indikerer fortsatt økt aktivitet aug. 95 mar. 96 okt. 96 mai. 97 des. 97 jul. 98 feb. 99 sep. 99 apr. nov. jun. 1 jan. aug. mar. 3 okt. 3 mai. 4 des. 4 jul. 5 feb. 6 sep. 6 apr. 7 nov. 7 jun. 8 jan. 9 aug. 9 mar. 1 okt. 1 3 Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Oct-1 Ifo indeks Ifo dagens tilstand Ifo forventninger Eurosonen Tyskland Frankrike Kilde: Argo Securities & Bloomberg USA Amerikanske makrotall på linje med forventningene Aktiviteten i det amerikanske boligmarkedet er fortsatt lav. I september steg gangsettingen av nye boliger fra 68. til 61. (annualisert), mens antall byggetillatelser faller fra 571. til Den regionale PMI-indeksen Philly Fed steg fra -,7 til 1,. Det var imidlertid litt svakere enn ventet etter høye forventninger da Empire State viste meget sterk vekst forrige uke. Likevel tolkes det som positivt at Philly Fed beveger seg i riktig retning. Signalene fra de ukentlig nye arbeidsledige i USA (Initial claims) var positive, da de falt til 45.. Samtidig ble forøvrig forrige ukes initial calims revidert opp fra 46. til Side 5 av oktober 1

6 Kina Månedlig rapportering indikerer fortsatt full fart i den kinesiske økonomien Den høye veksten i Kina er konsistent med målsettingen i den nye 5-årsplanen som regjeringen offentliggjorde hovedpunktene av forrige uke. Detaljene i rapporten offentliggjøres til våren. Kina vil altså jobbe for at den sterke veksten skal fortsette. Samtidig ønsker de å bli mindre avhengig av eksport og investeringer i fast eiendom. Dette skal de oppnå gjennom å stimulere innenlandsk forbruk. De vil øke lønninger, minske lønnsforskjellene og kraftig forbedre det offentlige servicetilbudet, spesielt landets helsesystem. Inkluderende vekst blir trukket frem som et slagord. Det legges opp til at den kinesiske økonomien skal vokse omtrent 5% de neste 5 årene. Kina vil også satse på nye, strategiske industrier som alternativ energi, bioteknologi, høyteknologisk produksjonsutstyr og miljøvern. BNP-veksten i den kinesiske økonomien er fortsatt meget god. 1-månedersveksten i BNP falt i tredje kvartal fra 1,3% til 9,6%, men dersom Kina hadde publisert kvartalsvisetall hadde vi sett at veksten er høyere i tredje enn i andre kvartal. Det betyr at nedgangen i 1-månedersveksten skyldes basiseffekter og ikke lavere vekst. Isolert sett antas BNP-veksten i tredje kvartal å ligge på omtrent 1% annualisert. En BNP-vekst på 1% betyr at økonomien dobler seg omtrent hvert syvende år. I forkant av rapporteringen ble den kinesiske styringsrenten overraskende hevet fra,5 til,5%, mens 1- års utlånsrente ble hevet fra 5,31 til 5,56%. Denne rentehevelsen er hovedsakelig symbolsk og vil ha begrenset påvirkning på den kinesiske veksten. Ettersom inflasjonen har steget fra 1,1% i januar til 3,6% i september er realrentene fortsatt lave. Selv om markedet reagerte negativt da Kina økte rentene, oppfatter vi det egentlig som et positivt signal på litt lengre sikt. De kinesiske myndighetene er helt avhengig av å ha støtte i befolkningen og den beror i stor grad på at den økonomiske veksten fortsetter. Derfor ville de aldri øke renten med mindre de ser at veksten fortsatt er sterk. Dette ble også bekreftet av den månedlige rapporteringspakken som viste at veksten fortsatt er høy både i detaljhandelen, investeringene og industriproduksjonen. Den kinesiske veksten fortsetter sep. 99 mar. sep. mar. 1 sep. 1 mar. sep. mar. 3 sep. 3 mar. 4 sep. 4 mar. 5 sep. 5 mar. 6 sep. 6 mar. 7 sep. 7 mar. 8 sep. 8 mar. 9 sep. 9 mar. 1 sep. 1 mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. 9 mar. 9 mai. 9 jul. 9 sep. 9 nov. 9 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 BNP kvartal/år Detaljhandel Industriproduksjon Investeringer Kilde: Argo Securities & Bloomberg Side 6 av oktober 1

7 Viktige nøkkeltall denne uken Norge I tillegg til rentemøtet på onsdag kommer det flere interessante norske makrotall denne uken. På torsdag kommer SSB sitt konjunkturbarometer. Både PMI og Norges Bank sitt regionale nettverk melder om tiltagende vekst. Det er derfor forventet at også SSB sitt konjunkturbarometer melder om noe høyere aktivitet. Detaljhandelen var svak i august etter å ha steget mye i juli. Totalt så har veksten i detaljhandelen vært meget moderat hittil i år og vi forventer at den vil ta seg noe opp i tiden som kommer som følge av lav arbeidsledighet og rente. På fredag publiserer NAV sin arbeidsmarkedsrapport. Den registrerte ledigheten er nå,7 % og vi forventer at den vil være omkring det nivået ut året. Opinion sin forbrukertillitsundersøkelse falt noe i september, etter en stor oppgang i august. Vi forventer at forbrukertilliten vil stige moderat videre i oktober. Internasjonalt USA Conference Board forbrukertillit Forbrukertilliten er en ledende indikator på forbruk. Tidligere har de amerikanske konsumentene vært kjent for å være optimsitiske, men etter finanskrisen har ikke forbrukertilliten kommet tilbake til de nivåene vi har sett tidligere. I den første fasen etter finanskrisen ble den økonomiske gjeninnhentingen drevet av lageroppbygging og ekspansiv pengepolitikk. Det var ventet at forbrukerne, som utgjør en majoritet av den økonomiske aktiviteten i USA, vil føre gjeninnhentingen videre. Det har bare til dels vært tilfellet. I stedet har vi sett at spareraten har skutt i været. Den økte spareraten har forbedret amerikanske husholdningers balanser og forholdene burde derfor ligge til rette for at også konsumet etter hvert kan ta seg opp. Men før det skjer må forbrukertilliten stige, dermed er Conference Board sin forbrukertillit indeks meget interessant da den kan være blant de første til å signalisere dette. Conference Board forbrukertillit er fortsatt lav og spareraten er høy mai. 87 mar. 88 jan. 89 nov. 89 sep. 9 jul. 91 mai. 9 mar. 93 jan. 94 nov. 94 sep. 95 jul. 96 mai. 97 mar. 98 jan. 99 nov. 99 sep. jul. 1 mai. mar. 3 jan. 4 nov. 4 sep. 5 jul. 6 mai. 7 mar. 8 jan. 9 nov. 9 sep. 1 jan. jun. nov. apr. 1 sep. 1 feb. jul. des. mai. 3 okt. 3 mar. 4 aug. 4 jan. 5 jun. 5 nov. 5 apr. 6 sep. 6 feb. 7 jul. 7 des. 7 mai. 8 okt. 8 mar. 9 aug. 9 jan. 1 jun. 1 Conference Board forbrukertillit Sparerate Kilde: Argo Securities, Bloomberg BNP ventes å stige i 3. kvartal Amerikansk BNP publiseres per kvartal (annualisert). Det er tre versjoner av BNP, publisert med 1 måneds mellomrom Advance, Preliminary og Final. Advance BNP er det første og pleier derfor å påvirke markedet i størst grad, da de andre er revideringer. Det amerikanske handelsunderskuddet i august antas å bidra nøytralt eller marginalt negativt på BNP-veksten i tredje kvartal. Samtidig var detaljhandelen overraskende sterk og bidrar dermed med et positivt bidrag til BNP-veksten. I andre kvartal vokste BNP med 1,7% Side 7 av oktober 1

8 (annualisert). Konsensus i markedet forventer at veksten har steget til,1% i 3. kvartal. I bakgrunn av den sterke detaljhandelen kan det være en mulighet for at BNP-veksten kan overraske positivt på fredag. Amerikansk BNP-vekst i % mar. aug. jan. 1 jun. 1 nov. 1 apr. sep. feb. 3 jul. 3 des. 3 mai. 4 okt. 4 mar. 5 aug. 5 jan. 6 jun. 6 nov. 6 apr. 7 sep. 7 feb. 8 jul. 8 des. 8 mai. 9 okt. 9 mar. 1 mar. aug. jan. 1 jun. 1 nov. 1 apr. sep. feb. 3 jul. 3 des. 3 mai. 4 okt. 4 mar. 5 aug. 5 jan. 6 jun. 6 nov. 6 apr. 7 sep. 7 feb. 8 jul. 8 des. 8 mai. 9 okt. 9 mar. 1 BNP annualisert kvartalsvekst 1-månedersvekst i BNP Kilde: Argo Securities & Bloomberg Fortsatt lav aktivitet i boligmarkedet, men prisfallet ser ut til å ha bunnet ut Som indeksverdien til CaseShiller viser falt boligprisene kraftig under finanskrisen, men boligprisene har steget svakt det siste året og prisene ser ut til å ha bunnet ut. På tirsdag er det ventet at CaseShiller vil vise en 1-månedersvekst i boligprisene på,5%, altså noe ned fra forrige måneds 3,%. Selv om prisene virker å stabilisert seg, vil det ta tid før det igjen blir høy aktivitet i boligmarkedet. Stor overproduksjon av boliger i tiden inn mot finanskrisen har ført til overkapasitet av boliger, noe som ikke minst gjenspeiles i det lave salget av nye og eksisterende boliger (grafen til høyre). Det er imidlertid viktig å huske at disse tallene er påvirket av skattekreditten ved kjøp av bolig som utløp 3. april tidligere i år. Det er ventet at salg av eksisterende boliger skal stige med 7,6% fra august, mens salg av nye boliger ventes å stige 4,5%. Case-Shiller prisindeks og aktivitet i boligmarkedet Prosent feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. aug. jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. aug. jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 Case Shiller index Case Shiller 1-månedersvekst (høyre akse) Salg av eksisterende boliger Salg av nye boliger (høyre akse) Kilde: Argo Securities & Bloomberg Ordreinngangen av varige goder På grunn av en relativt kraftig økning i flybestillinger vil ordreinngangen bli kunstig høy (1,7%) i september. Det er dermed mer interessant å se på kjerneordreinngangen, som er ventet å være,5%. Side 8 av oktober 1

9 Japan Nullrentepolitikk og avtagende vekst Ved forrige rentemøte innførte Japan store kvantitative lettelser noe som førte til at Yen umiddelbart ble svekket. Effekten viste seg og være midlertidog og siden forrige rentemøte har Yen igjen steget kontra dollar og euro. Styringsrenten ble senket fra,1 til,% ved siste rentemøte og det ble kommunisert at de vil holde renten der inntil prisstigningen tar seg opp, de har i dag deflasjon. Japan vil dermed ha en nullrentepolitikk i lang tid fremover. Også de lange rentene antas å forbli lave. Denne uken kommer det flere japanske nøkkeltall. Selv om den japanske økonomien fortsatt viser tegn til moderat gjeninnhenting så har veksten kommet noe ned. Dette skyldes blant annet en sterkere Yen og til dels svakere eksport. Gjeninnhentingen i den japanske økonomien har gått sakte. I løpet av uken får vi nye indikasjoner på tilstanden i den japanske økonomien da de publiserer blant annet handelsbalansen, detaljhandelen, forbruk i husholdningene, rentemøte, industri PMI, inflasjonstall, arbeidsledighet og industriproduksjon. Totalt sett er det ventet at veksten kommer noe ned, men effekten av kvantitative lettelser har ikke slått inn i disse tallene ennå. Kvantitative lettelser vil kunne støtte veksten i tiden som kommer. Gjeninnhentingen har mistet noe momentum i Japan, men Bank of Japan har gjort tiltak jun. 3 sep. 3 des. 3 mar. 4 jun. 4 sep. 4 des. 4 mar. 5 jun. 5 sep. 5 des. 5 mar. 6 jun. 6 sep. 6 des. 6 mar. 7 jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. 8 jun. 8 sep. 8 des. 8 mar. 9 jun. 9 sep. 9 des. 9 mar. 1 jun. 1 mar. 7 mai. 7 jul. 7 sep. 7 nov. 7 jan. 8 mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. 9 mar. 9 mai. 9 jul. 9 sep. 9 nov. 9 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 BNP annualisert kvartalsvekst Industriproduksjon m/m Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 9 av oktober 1

10 Neste ukes makrokalendere Makrokalender Norge Day Region Time Indicator Previous Forecast Wed NO 14. Norges Bank, rentemøte, %, % 7/ Pressekonferanse i forbindelse med rentemøte Thu 1. SSB konjunkturbarometer for 3. kvartal 5 8/1 Fri NO Opinion Forbrukertillit 8,7 9/1 9. Registrert ledighet, NAV,7 %,7 % 1. Detaljhandel ekskl. motorvogner og drivstoff, september - Måned/måned - År/år -1,,1 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon US 16. Existing Home Sales (MoM), September 7.6% 3.6% 5/ Dallas PMI, October Tue Swe 9.3 Riksbank Interest Rate.75% 1.% 6/1 9.3 Trade Balance, September -.8bn 7.bn UK 1.3 GDP (Advance), 3Q 1./1.7.4/.4 US 15. S&P/CaseShiller House Price Index (YoY), August 3.18%.5% 16. CCI, October FHFA House Price Index (MoM), August -.5% -.% Wed US 14.3 Durable Goods Orders (MoM), September -1.5%.% 7/ Durable Goods Ex Transportation (MoM), September 1.7%.5% 16. New Home Sales (MoM), September.% 4.% Thu Jap Bank of Japan Target Rate.1%.1% 8/1 Swe 9.15 CCI, October Manufacturing Confidence Index, Q Economic Tendency Survey, October Retail sales (YoY), September 4.4% 3.5% US 14.3 Initial Jobless Claims, 3 October 45, 453, Fri US 14.3 GDP Advance (Annualized), Q3 1.7%.% 9/ Chicago PMI, October University of Michigan CCI, October Kilde: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag, Argo Securities Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 1 av oktober 1

11 Prognoser Norge - Økonomiske indikatorer 8-1E (%) Estimater 8 9 1E 11E 1E BNP, -1,6,8 1,8,3 BNP for Fastlands-Norge,4-1,6 1,8,8,8 Årlig lønnsvekst 6, 4,5 3,5 4, 4,5 KPI 3,8,1,4 1,5,3 KPI-JAE,6,6 1,3 1,8,3 AKU-ledighet,6 3, 3,5 3,8 3,5 Registrert ledighet (nav) 1,7,7,8,8,8 Styringsrente ved årsslutt 4,8 1,5,,3 3,5 3 måneder NIBOR-påslag basispunkter , 68, 6, 4, 35, Importveid valutakurs (I-44) indeksverdi 9,8 93,8 9, 91, 91, Kilde: Norges Bank & Argo Securities Internasjonale - Økonomiske indikatorer 8-1E (%) Estimater BNP USA, -,6,6,3 3, Eurosonen,5-4,1 1,7 1,5 1,8 Tyskland 1, -4,7 3,3,, Sverige -, -4,4 1,,5 3, Japan -1, -5,,8 1,5, Kina 9,6 9,1 1,5 9,6 9,5 India 6,4 5,7 9,7 8,4 8, Inflasjon 8 9 1E 11E 1E USA 3,8 -,3 1,4,9 1, Eurosonen 3,3,3 1,6 1,5 1,5 Tyskland,8, 1,3 1,4 1,4 Japan 1,4-1,4-1, -,3, Kina 5,9 -,7 3,5,7, Arbeidsledighet 8 9 1E 11E 1E USA 5,8 9,3 9,7 9,6 8,8 Eurosonen 7,6 9,4 1,1 1, 9,7 Tyskland 7,3 7,5 7,1 7,1 7, Japan 4, 5,1 5,1 5, 4,7 Kina 4, 4,3 4,1 4, 4, Styringsrente ved årets slutt 8 9 1E 11E 1E USA -,5 -,5 -,5 -,5,75 Eurosonen,5 1, 1, 1, 1, Valutakurs mot NOK ved årets slutt 8 9 1E 11E 1E US dollar 6,97 5,78 5,7 5,5 5,9 Euro 9,7 8,3 8 7,8 7,6 Britisk Pund 1,17 9,37 9,1 9 9,4 Kilde: IMF & Argo Securities Side 11 av oktober 1

12 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring 3,5,6 6,,5 Percent 3,5 1,5 1,35,4 -,1,57,56 -,1,6 -,1,71,85 -,1 3,,1,4, -1E-15 -, Change Percent 5, 4, 3,,,3,69,6 3,1,3,3 3,19 3,37,3 3,53 3,66 3,78 3,88 3,97 4,5,3,3,3,3,3,,15,1,5, -,5 -,1 Change,5 -,4 1, -,15 -, 1M M 3M 4M 5M 6M 9M 1M -, ,5 Forrige ukes endring Fredag, kl. 1: Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter, 6,8 Change,15,1,5 -,5 -,1 -,15,14,1,9,3,3,3,1 3 år 5 år 1 år -,4 -,5 Percent ,4,6,53,56,64,74,6,87,8 3,1,6,4,, -, -,4 -,6 Change -, jun.1 sep.1 des.1 mar.11 jun.11 sep.11 -,8 NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 1 års statsobligasjonsrenter Norge og 1 års swaprente og spread Norge og 1 års statsobligasjonsrente 1 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 1 av oktober 1

13 Valutakurser Euro/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Kilde: Reuters Ecowin Side 13 av oktober 1

14 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 14 av oktober 1

15 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Percent Buy 36% Neutral 7% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Percent Buy 36% Hold 7% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and () no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 15 av oktober 1

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 21 Fed klar for QE2 Utviklingen til nå Bekreftelse på at Fed vil starte med en ny runde med kvantitative lettelser allerede på neste rentemøte i november bidro til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Rentehevinger rykker nærmere Utviklingen til nå Markedet er i økende grad bekymret for inflasjon og for at Kina er i ferd med å måtte bremse veksten for å unngå

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Grei utsikt for norsk økonomi Utviklingen til nå Som ventet utsatte ECB avviklingen av ubegrenset likviditetslån til banker med løpetid 3 måneder i forbindelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 8. november 2 Globale spenninger øker Utviklingen til nå USA dominerte forrige uke, med annonsering av de kvantitative lettelsene på 6 mrd USD innen utgangen av andre kvartal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering Ukerapport Makro & Renter 27. september 2010 Mens vi venter på mer stimulering Utviklingen til nå Fed annonserte som ventet at de vil trå til med nye kvantitative lettelser for å presse ned lange renter

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 21 På tide med strammere statsbudsjett Utviklingen til nå Signalene fra Fed og Bank of England preger markedene, og renten på 1 års statsobligasjoner i USA falt videre

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 USA klar til å trykke mer penger Utviklingen til nå Forrige uke var preget av relativt positive makrosignaler og spekulasjoner om at Fed ville annonsere mindre

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene?

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene? Ukerapport Makro & Renter 16. august 2010 Varig økning i kredittspreadene? Utviklingen til nå Høy statsgjeld og voksende underskudd i flere euroland førte til at kredittspreadene steg relativt kraftig

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Mot et godt nytt år! Utviklingen til nå Markedene bærer preg av økt bekymring for videre problemer i Europa etter at Europeiske ledere vedtok permanente kriseløsningstiltak,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA Ukerapport Makro & Renter 2. mai 211 Gjeldsproblemer i USA Viktige begivenheter forrige uken USD fortsatte å svekke seg forrige uke og er nå på det svakeste nivået på 3 år. Svakere enn ventet vekst i USA

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 2. juni 211 Stø kurs for Olsen En avtale mellom Tyskland og Frankrike på fredag om å hjelpe Hellas uten å tvinge private investorer til å ta deler av tapet løftet stemningen etter

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010 Side 1 av 13 13 Ukerapport Makro & Renter 13. september 21 Europa trenger cash Utviklingen til nå Markedet har vridd fokuset fra fare for dobbeldipp til behovet for kapital i Europa. Europeiske stater

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 3. mai 211 Svakere utsikter for USA Forrige uke ble preget av svakere vekstutsikt i USA og Kina og fornyet frykt for at Hellas snart vil måtte restrukturere gjelden. IMF varslet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Valutakrig? Utviklingen til nå Renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatte å falle, gullprisen og globale aksjemarkeder steg vider mens USD svekket seg

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011 Enring i privat sysselsetting () Ukerapport Makro & Renter 28. mars 211 Bedring i det amerikanske arbeidsmarkedet På grunn av jobbreiser og ferieavvikling kommer neste ukes ukerapport for makro & renter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 22. november 21 Kriseløsning i Irland Utviklingen til nå I helgen ble det klart at Irland ber om kriselån. Markedet har allerede delvis priset inn at Irland blir reddet, og renteforskjellen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 9. mai 211 Olsen må levere varene! Forrige uke var preget av stor volatilitet med kraftig fall i råvarer, usikkerhet om veksten i USA, og spekulasjoner om at Hellas vil forlate

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 4. april 211 Hva skjer når Federal Reserve kutter QE2? Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var sterk på fredag. Arbeidsledigheten har i løpet av noen måneder falt fra 9,8%

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Økt tempo i Europa Utviklingen til nå Økende mat- og råvarepriser har ført til et økt fokus på inflasjonspress og i forrige uke hevet Sør-Korea og Thailand renten

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer