Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen av å hindre proteksjonisme. Ikke minst de bilaterale samtalene mellom USA og Kina i etterkant av møtet tyder på at Kina kan være på gli i forhold til å la valutakursen styrke seg noe fremover. Utfordringen for Norges Bank er at for tiden er de lite interesse for norske kroner, men i en verden av lave renter vil selv små renteforskjeller kunne gi store utslag i valutakurser. Lave inflasjonsimpulser fra utlandet sammen med faren for sterkere kronekurs legger en stram ramme for Norges Bank fremmover. Viktige begivenheter denne uken Vi venter at Norges Bank vil holde renten uendret på onsdag og nedjustere renteprognosene sine med,5 %-poeng. Det vil si at de varsler at de vil utsette neste renteheving til mai eller juni neste år og at de kun vil heve renten to ganger med til sammen,5 %-poeng neste år. Vi holder døren åpen for at de vil måtte foreta samme øvelse også i neste pengepolitiske rapport og ser ikke bort fra at når det kommer til stykke så vil renten bli holdt uendret i hele 11. Også denne uken vil det være stor oppmerksomhet på selskapers Q3 rapportering. På makrofronten vil antagelig første estimat av amerikansk BNP stå i fokus sammen med en rekke boligmarkedsindikatorer. USAs BNP-vekst ventes å stige % til tross for at etterspørselen har blitt bremset som følge av lavere vekst i importen. Norges Banks prognose på styringsrenten blir nok nedrevidert igjen 7, 6, 5, 4, 3,, 1,, mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. 9 mar. 9 mai. 9 jul. 9 sep. 9 nov. 9 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 nov. 1 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 nov. 1 Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker Kim Evjenth Analysesjef PPR - 1 PPR 1-1 PPR 3-9 Kilde: Argo Securities & Norges Bank Se viktige opplysninger på siste side.

2 Lav prisvekst og lav rente Vi venter at Norges Bank vil holde renten uendret på onsdag og nedjustere renteprognosene sine med,5 %-poeng. Det vil si at de varsler at de vil utsette neste renteheving til mai eller juni neste år og at de kun vil heve renten to ganger med til sammen,5 %-poeng neste år. Vi holder døren åpen for at de vil måtte foreta samme øvelse også i neste pengepolitiske rapport og ser ikke bort fra at når det kommer til stykke så vil renten bli holdt uendret i hele 11. Fortsatt stor usikkerhet rundt valutamarkedet Helgens G møte resulterte som ventet ikke i annet enn en intensjon om at G landene ikke vil gjøre tiltak for å svekke egen valuta. Det mest interessante er at USA og Kina nå diskuterer temaet direkte med hverandre og at Kina både har hevet renten og latt valutaen styrke seg om enn med kun % siden juni. USA har i brev til de andre G medlemmene fremmet forslag om at de land som har overskudd på driftsbalansen skal begrense dette overskuddet til en bestemt %-andel av BNP, og USAs finansminister Geithner antydet at 4% var et greit nivå. Dette vil ramme en del store økonomier som Kina, Russland og Tyskland, samt mange råvareproduserende land som Norge. Tilsvarende vil det da bli krav om at de land som har store underskudd må gradvis redusere underskuddet. IMF vil få et større ansvar for å overvåke finanspolitikk, reguleringer og valutamarkeder. IMF skal gi early warnings for problemer som kan skape nye ubalanser i finans- og valutamarkedene. Utfordringen er at Kina har store valutaoverskudd og at de for å holde valutakursen stabil mot USD investerer det store valutaoverskuddet i utlandet og dermed oversvømmer de globale kapitalmarkedene med enorme mengder penger. Når stadig flere land innfører restriksjoner på kapitalinngang for å hindre at deres egen valuta styrker seg blir det et økende press på de land som fortsatt har en fritt flytende valuta. Dette presset opplever Norges Bank som i perioder har opplevd at kronekursen har styrket seg kraftig på selv meget små rentehevinger. For tiden er det ingen spesiell interesse for norske kroner, men dette kan lett snu om Norges Bank gir klare signaler om at de vil heve renten tidligere og raskere enn andre land. Vi tror Norges Bank er fornøyd med å være ute av investorers interessefelt, og at de derfor vil legge seg nært markedets forventninger med hensyn til å nedjustere rentebanen. Norges Bank vil nedjustere rentebane Vi har lenge ventet at Norges Bank vil måtte nedjustere renteprognosene sine som følge av både svak vekst globalt og lavt inflasjonspress i Norge. Utviklingen de siste måneder har bekreftet dette synet og markedet har også fulgt etter og tatt bort de rentehevingene som var priset inn før våren 11. Vi tror Norges Bank vil legge særlig vekt på de følgende faktorene i den pengepolitiske rapporten som legges frem onsdag: 1) Inflasjonene har blitt betydelig svakere i Norge enn det Norges Bank tidligere så for seg. Dette skyldes særlig lavere importprisvekst. Som figuren under viser så har importprisene falt kraftig som følge av sterkere kronekurs målt ved importvektet kurv, I-44. KPI steg kun 1,7% i september,,5%-poeng lavere enn Norges Bank ventet i forrige pengepolitiske rapport. KPI-XE steg 1,% i september, også det,5 %-poeng under Norges Banks anslag. ) Privatkonsumet har vært langt svakere enn ventet. 3) Kredittpåslaget i pengemarkedet har holdt seg høyere enn ventet, noe som isolert sett reduserer behovet for å heve renten. Norges Bank anslo i forrige rapport at påslaget skulle falle ned mot 5 bp mot slutten av året. Så langt i oktober har påslaget vært rett under 6bp. 4) Kredittveksten er normalisert. Kredittveksten målt ved K var i august 5,1%. Kredittvekst blant husholdninger var 6,% og for ikke finansielle foretak 1,3%. I følge Norges Banks egen låneundersøkelse venter bankene en noe svakere etterspørsel fra husholdningene fremover, samtidig som effekten av strengere krav til egenkapital og sikkerhet allerede har lagt en begrensing på bankenes utlånspraksis. Side av oktober 1

3 5) Boligprisveksten er normalisert og det er lite tegn til opphetede tendenser. Boligprisene falt,5% fra Q til Q3, og er 6,7% høyere enn for ett år siden. 6) Usikkerheten globalt er betydelig og utsikter til nye kvantitative lettelser fra Fed og Bank of England gjør at en renteheving fra Norges Bank kan gi økt interesse for norske kroner med påfølgende risiko for en betydelig kronestyrkelse noe som vil forsterke prisfallet på importerte varer. 7) Usikkerhet rundt valutasituasjonen og fare for økt proteksjonisme globalt som følge på konflikten mellom USA og Kina med påfølgende restriksjoner på kapitalbevegelser fra en del fremvoksende økonomier. Norge, prisvekst justert for avgifter og energi (KPI-JAE) og importpriser Kilde: Ecowin og Argo Secutities Hovedbildet av norsk økonomi er at veksten er i ferd med å normaliseres rundt -,5%. Det er lite tegn til press i hverken bedrifter, arbeidsmarked, boligmarked i form av press på priser - og lønninger. Det ser ut til at både husholdninger og bedrifter tilpasser seg det lave rentenivået uten at det gir seg uheldige effekter. Så lenge dette bildet holder seg og det er så usikkert med hensyn til utviklingen globalt tror vi Norges Bank vil fortsette å nedjustere rentebanene gradvis. På onsdag tipper vi at de vil justere ned banen ved å fjerne den første rentehevingen og skyve den til mellom mai og juni og deretter en renteheving til i løpet av høsten slik at renten ved utgangen av 11 er,5% mot at de så for seg,75% i forrige rapport. Vi tror dette kan være i høyeste laget og tipper de kun vil greie å heve renten en gang neste år og det helt mot slutten av året om de i det hele tatt greier det. Hovedgrunnen til at vi holder døren åpen for at de kan holde renten uendret hele neste år er at vi har vanskelig for å se hvor inflasjonsimpulsene skal komme fra på kort til mellomlang sikt. Der det for tiden er tegn til stigende priser er i råvaremarkedene, men erfaringene fra tidligere perioder med prisoppgang på råvare er at de er kortvarige og får liten effekt for oss her i Norge. Så oppsummert venter vi uendrede renter og en nedjustering av rentebanen på om lag,5 %- poeng og at de antyder en første renteheving i enten mai eller juni. Side 3 av oktober 1

4 Forrige uke Hovedindeksen på Oslo børs steg,3% den siste uken. Det er fortsatt stort fokus på forventninger om kvantitative lettelser (sentralbankenes kjøp av verdipapirer). Uken var preget av overveiende positive makrosignaler. Oljeprisen er uendret rundt 8-8,5 dollar fatet. Euroen er marginalt opp til 8,8, mens dollaren har steget fra 5,78 til 5,81. Positivt - Stor utenlandsk etterspørsel etter amerikanske statsobligasjoner reflekterer forventninger om kvantitative lettelser - Større oppgang enn forventet i den amerikanske boligprodusentindeksen - Økning igangsatte boliger i USA, men fall i antall nye byggetillatelser - Beige Book noe mer positiv enn sist - Antall nye arbeidsledige i USA falt fra 475. til PMI (innkjøpssjefindeksen) i Tyskland og Eurosonen steg mer enn ventet - Ifo-indeksen i Tyskland sterkere enn ventet Nøytralt - Philly Fed noe svakere enn ventet, men opp fra forrige måned Negativt - Skuffende industriproduksjonstall i USA - ZEW, en indeks for investorsentimentet i Tyskland falt noe mer enn forventet. Indeksen har tapt sin verdi som ledende indikator i det siste Norge Øystein Olsen ny sentralbanksjef Øystein Olsen blir ny sentralbanksjef fra da Svein Gjedrem går av. Øystein Olsen kommer fra rollen som administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå. Norges Banks utlånsundersøkelse melder om nær uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 3. kvartal. Etterspørselen etter lån fra husholdningene viste et svakt fall, mens etterspørselen fra foretak økte marginalt. Bankene forventer også uendret kredittpraksis i 4. kvartal. Storbritannia Kraftige budsjettkutt og åpninger for å øke de kvantitative lettelsene På onsdag i forrige uke la den britiske regjeringen frem sparetiltakene på til sammen 83 milliarder pund (77 mrd kroner) over fire år. I følge finansminister Osborne er dette tvingende nødvendig for å unngå en konkurs lengre frem i tid. Kuttene vil ramme bredt og nesten alle departementene vil måtte kutte sine budsjetter med hele 5% de neste fire årene. Blant annet kuttes det 49. jobber i offentlig sektor. Den store innstrammingen er kontroversiell, spesielt i opposisjonen og fagforeningene. Kritikerne hevder at regjeringen risikerer å sende landet ut i en ny og dyp resesjon ved å gjøre så omfattende kutt. Referatet fra forrige rentemøte i Bank of England antyder at medlemmene i rentekomiteen virker litt mer tilbøyelige for å øke de kvantitative lettelsene, men fortsatt stemmer de for å holde de kvantitative lettelsene uendret. Eurosonen Positive tall fra Eurosonen ZEW falt som ventet fra -4,3 til -7,, godt under det historiske gjennomsnittet på 7,. Det er imidlertid verdt å merke seg at vurderingen av dagens situasjon er rekordhøy og stiger fra 59,9 til 7,6. Det er dermed naturlig at ZEW indeksen er lav ettersom den sammenligner forventninger til fremtidig vekst med dagens meget sterke vekst. De siste rapportene fra Tyskland tyder på at veksten fortsatt er robust. Noe som egentlig også gjenspeiles i ZEW indikatoren der 53,% av respondentene forventer uendret vekst (husk veksten har vært meget sterk), 19,8% forventer sterkere vekst og 7% forventer lavere vekst. Side 4 av oktober 1

5 Ifo-indeksen fortsetter å stige, og økte fra 16,8 til 17,6. Som grafen under viser er indeksen nå meget høy historisk sett og industrien selv er meget positiv til både dagen situasjon og har høye forventninger til fremtiden. De foreløpige PMI-indeksen fra Eurosonen indikerer fortsatt økt aktivitet og var totalt sett litt bedre enn ventet. Som grafen til høyre viser stiger PMI for industrien både i Tyskland og for Eurosonen samlet, mens den franske fallet marginalt. Totalt sett er endringene små og oppfattes dermed som positive ettersom indeksene fortsatt er på relativt høye nivåer. Meget sterk Ifo-indeks og PMI manufacturing indikerer fortsatt økt aktivitet aug. 95 mar. 96 okt. 96 mai. 97 des. 97 jul. 98 feb. 99 sep. 99 apr. nov. jun. 1 jan. aug. mar. 3 okt. 3 mai. 4 des. 4 jul. 5 feb. 6 sep. 6 apr. 7 nov. 7 jun. 8 jan. 9 aug. 9 mar. 1 okt. 1 3 Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Oct-1 Ifo indeks Ifo dagens tilstand Ifo forventninger Eurosonen Tyskland Frankrike Kilde: Argo Securities & Bloomberg USA Amerikanske makrotall på linje med forventningene Aktiviteten i det amerikanske boligmarkedet er fortsatt lav. I september steg gangsettingen av nye boliger fra 68. til 61. (annualisert), mens antall byggetillatelser faller fra 571. til Den regionale PMI-indeksen Philly Fed steg fra -,7 til 1,. Det var imidlertid litt svakere enn ventet etter høye forventninger da Empire State viste meget sterk vekst forrige uke. Likevel tolkes det som positivt at Philly Fed beveger seg i riktig retning. Signalene fra de ukentlig nye arbeidsledige i USA (Initial claims) var positive, da de falt til 45.. Samtidig ble forøvrig forrige ukes initial calims revidert opp fra 46. til Side 5 av oktober 1

6 Kina Månedlig rapportering indikerer fortsatt full fart i den kinesiske økonomien Den høye veksten i Kina er konsistent med målsettingen i den nye 5-årsplanen som regjeringen offentliggjorde hovedpunktene av forrige uke. Detaljene i rapporten offentliggjøres til våren. Kina vil altså jobbe for at den sterke veksten skal fortsette. Samtidig ønsker de å bli mindre avhengig av eksport og investeringer i fast eiendom. Dette skal de oppnå gjennom å stimulere innenlandsk forbruk. De vil øke lønninger, minske lønnsforskjellene og kraftig forbedre det offentlige servicetilbudet, spesielt landets helsesystem. Inkluderende vekst blir trukket frem som et slagord. Det legges opp til at den kinesiske økonomien skal vokse omtrent 5% de neste 5 årene. Kina vil også satse på nye, strategiske industrier som alternativ energi, bioteknologi, høyteknologisk produksjonsutstyr og miljøvern. BNP-veksten i den kinesiske økonomien er fortsatt meget god. 1-månedersveksten i BNP falt i tredje kvartal fra 1,3% til 9,6%, men dersom Kina hadde publisert kvartalsvisetall hadde vi sett at veksten er høyere i tredje enn i andre kvartal. Det betyr at nedgangen i 1-månedersveksten skyldes basiseffekter og ikke lavere vekst. Isolert sett antas BNP-veksten i tredje kvartal å ligge på omtrent 1% annualisert. En BNP-vekst på 1% betyr at økonomien dobler seg omtrent hvert syvende år. I forkant av rapporteringen ble den kinesiske styringsrenten overraskende hevet fra,5 til,5%, mens 1- års utlånsrente ble hevet fra 5,31 til 5,56%. Denne rentehevelsen er hovedsakelig symbolsk og vil ha begrenset påvirkning på den kinesiske veksten. Ettersom inflasjonen har steget fra 1,1% i januar til 3,6% i september er realrentene fortsatt lave. Selv om markedet reagerte negativt da Kina økte rentene, oppfatter vi det egentlig som et positivt signal på litt lengre sikt. De kinesiske myndighetene er helt avhengig av å ha støtte i befolkningen og den beror i stor grad på at den økonomiske veksten fortsetter. Derfor ville de aldri øke renten med mindre de ser at veksten fortsatt er sterk. Dette ble også bekreftet av den månedlige rapporteringspakken som viste at veksten fortsatt er høy både i detaljhandelen, investeringene og industriproduksjonen. Den kinesiske veksten fortsetter sep. 99 mar. sep. mar. 1 sep. 1 mar. sep. mar. 3 sep. 3 mar. 4 sep. 4 mar. 5 sep. 5 mar. 6 sep. 6 mar. 7 sep. 7 mar. 8 sep. 8 mar. 9 sep. 9 mar. 1 sep. 1 mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. 9 mar. 9 mai. 9 jul. 9 sep. 9 nov. 9 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 BNP kvartal/år Detaljhandel Industriproduksjon Investeringer Kilde: Argo Securities & Bloomberg Side 6 av oktober 1

7 Viktige nøkkeltall denne uken Norge I tillegg til rentemøtet på onsdag kommer det flere interessante norske makrotall denne uken. På torsdag kommer SSB sitt konjunkturbarometer. Både PMI og Norges Bank sitt regionale nettverk melder om tiltagende vekst. Det er derfor forventet at også SSB sitt konjunkturbarometer melder om noe høyere aktivitet. Detaljhandelen var svak i august etter å ha steget mye i juli. Totalt så har veksten i detaljhandelen vært meget moderat hittil i år og vi forventer at den vil ta seg noe opp i tiden som kommer som følge av lav arbeidsledighet og rente. På fredag publiserer NAV sin arbeidsmarkedsrapport. Den registrerte ledigheten er nå,7 % og vi forventer at den vil være omkring det nivået ut året. Opinion sin forbrukertillitsundersøkelse falt noe i september, etter en stor oppgang i august. Vi forventer at forbrukertilliten vil stige moderat videre i oktober. Internasjonalt USA Conference Board forbrukertillit Forbrukertilliten er en ledende indikator på forbruk. Tidligere har de amerikanske konsumentene vært kjent for å være optimsitiske, men etter finanskrisen har ikke forbrukertilliten kommet tilbake til de nivåene vi har sett tidligere. I den første fasen etter finanskrisen ble den økonomiske gjeninnhentingen drevet av lageroppbygging og ekspansiv pengepolitikk. Det var ventet at forbrukerne, som utgjør en majoritet av den økonomiske aktiviteten i USA, vil føre gjeninnhentingen videre. Det har bare til dels vært tilfellet. I stedet har vi sett at spareraten har skutt i været. Den økte spareraten har forbedret amerikanske husholdningers balanser og forholdene burde derfor ligge til rette for at også konsumet etter hvert kan ta seg opp. Men før det skjer må forbrukertilliten stige, dermed er Conference Board sin forbrukertillit indeks meget interessant da den kan være blant de første til å signalisere dette. Conference Board forbrukertillit er fortsatt lav og spareraten er høy mai. 87 mar. 88 jan. 89 nov. 89 sep. 9 jul. 91 mai. 9 mar. 93 jan. 94 nov. 94 sep. 95 jul. 96 mai. 97 mar. 98 jan. 99 nov. 99 sep. jul. 1 mai. mar. 3 jan. 4 nov. 4 sep. 5 jul. 6 mai. 7 mar. 8 jan. 9 nov. 9 sep. 1 jan. jun. nov. apr. 1 sep. 1 feb. jul. des. mai. 3 okt. 3 mar. 4 aug. 4 jan. 5 jun. 5 nov. 5 apr. 6 sep. 6 feb. 7 jul. 7 des. 7 mai. 8 okt. 8 mar. 9 aug. 9 jan. 1 jun. 1 Conference Board forbrukertillit Sparerate Kilde: Argo Securities, Bloomberg BNP ventes å stige i 3. kvartal Amerikansk BNP publiseres per kvartal (annualisert). Det er tre versjoner av BNP, publisert med 1 måneds mellomrom Advance, Preliminary og Final. Advance BNP er det første og pleier derfor å påvirke markedet i størst grad, da de andre er revideringer. Det amerikanske handelsunderskuddet i august antas å bidra nøytralt eller marginalt negativt på BNP-veksten i tredje kvartal. Samtidig var detaljhandelen overraskende sterk og bidrar dermed med et positivt bidrag til BNP-veksten. I andre kvartal vokste BNP med 1,7% Side 7 av oktober 1

8 (annualisert). Konsensus i markedet forventer at veksten har steget til,1% i 3. kvartal. I bakgrunn av den sterke detaljhandelen kan det være en mulighet for at BNP-veksten kan overraske positivt på fredag. Amerikansk BNP-vekst i % mar. aug. jan. 1 jun. 1 nov. 1 apr. sep. feb. 3 jul. 3 des. 3 mai. 4 okt. 4 mar. 5 aug. 5 jan. 6 jun. 6 nov. 6 apr. 7 sep. 7 feb. 8 jul. 8 des. 8 mai. 9 okt. 9 mar. 1 mar. aug. jan. 1 jun. 1 nov. 1 apr. sep. feb. 3 jul. 3 des. 3 mai. 4 okt. 4 mar. 5 aug. 5 jan. 6 jun. 6 nov. 6 apr. 7 sep. 7 feb. 8 jul. 8 des. 8 mai. 9 okt. 9 mar. 1 BNP annualisert kvartalsvekst 1-månedersvekst i BNP Kilde: Argo Securities & Bloomberg Fortsatt lav aktivitet i boligmarkedet, men prisfallet ser ut til å ha bunnet ut Som indeksverdien til CaseShiller viser falt boligprisene kraftig under finanskrisen, men boligprisene har steget svakt det siste året og prisene ser ut til å ha bunnet ut. På tirsdag er det ventet at CaseShiller vil vise en 1-månedersvekst i boligprisene på,5%, altså noe ned fra forrige måneds 3,%. Selv om prisene virker å stabilisert seg, vil det ta tid før det igjen blir høy aktivitet i boligmarkedet. Stor overproduksjon av boliger i tiden inn mot finanskrisen har ført til overkapasitet av boliger, noe som ikke minst gjenspeiles i det lave salget av nye og eksisterende boliger (grafen til høyre). Det er imidlertid viktig å huske at disse tallene er påvirket av skattekreditten ved kjøp av bolig som utløp 3. april tidligere i år. Det er ventet at salg av eksisterende boliger skal stige med 7,6% fra august, mens salg av nye boliger ventes å stige 4,5%. Case-Shiller prisindeks og aktivitet i boligmarkedet Prosent feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. aug. jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. aug. jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 Case Shiller index Case Shiller 1-månedersvekst (høyre akse) Salg av eksisterende boliger Salg av nye boliger (høyre akse) Kilde: Argo Securities & Bloomberg Ordreinngangen av varige goder På grunn av en relativt kraftig økning i flybestillinger vil ordreinngangen bli kunstig høy (1,7%) i september. Det er dermed mer interessant å se på kjerneordreinngangen, som er ventet å være,5%. Side 8 av oktober 1

9 Japan Nullrentepolitikk og avtagende vekst Ved forrige rentemøte innførte Japan store kvantitative lettelser noe som førte til at Yen umiddelbart ble svekket. Effekten viste seg og være midlertidog og siden forrige rentemøte har Yen igjen steget kontra dollar og euro. Styringsrenten ble senket fra,1 til,% ved siste rentemøte og det ble kommunisert at de vil holde renten der inntil prisstigningen tar seg opp, de har i dag deflasjon. Japan vil dermed ha en nullrentepolitikk i lang tid fremover. Også de lange rentene antas å forbli lave. Denne uken kommer det flere japanske nøkkeltall. Selv om den japanske økonomien fortsatt viser tegn til moderat gjeninnhenting så har veksten kommet noe ned. Dette skyldes blant annet en sterkere Yen og til dels svakere eksport. Gjeninnhentingen i den japanske økonomien har gått sakte. I løpet av uken får vi nye indikasjoner på tilstanden i den japanske økonomien da de publiserer blant annet handelsbalansen, detaljhandelen, forbruk i husholdningene, rentemøte, industri PMI, inflasjonstall, arbeidsledighet og industriproduksjon. Totalt sett er det ventet at veksten kommer noe ned, men effekten av kvantitative lettelser har ikke slått inn i disse tallene ennå. Kvantitative lettelser vil kunne støtte veksten i tiden som kommer. Gjeninnhentingen har mistet noe momentum i Japan, men Bank of Japan har gjort tiltak jun. 3 sep. 3 des. 3 mar. 4 jun. 4 sep. 4 des. 4 mar. 5 jun. 5 sep. 5 des. 5 mar. 6 jun. 6 sep. 6 des. 6 mar. 7 jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. 8 jun. 8 sep. 8 des. 8 mar. 9 jun. 9 sep. 9 des. 9 mar. 1 jun. 1 mar. 7 mai. 7 jul. 7 sep. 7 nov. 7 jan. 8 mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. 9 mar. 9 mai. 9 jul. 9 sep. 9 nov. 9 jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 BNP annualisert kvartalsvekst Industriproduksjon m/m Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 9 av oktober 1

10 Neste ukes makrokalendere Makrokalender Norge Day Region Time Indicator Previous Forecast Wed NO 14. Norges Bank, rentemøte, %, % 7/ Pressekonferanse i forbindelse med rentemøte Thu 1. SSB konjunkturbarometer for 3. kvartal 5 8/1 Fri NO Opinion Forbrukertillit 8,7 9/1 9. Registrert ledighet, NAV,7 %,7 % 1. Detaljhandel ekskl. motorvogner og drivstoff, september - Måned/måned - År/år -1,,1 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon US 16. Existing Home Sales (MoM), September 7.6% 3.6% 5/ Dallas PMI, October Tue Swe 9.3 Riksbank Interest Rate.75% 1.% 6/1 9.3 Trade Balance, September -.8bn 7.bn UK 1.3 GDP (Advance), 3Q 1./1.7.4/.4 US 15. S&P/CaseShiller House Price Index (YoY), August 3.18%.5% 16. CCI, October FHFA House Price Index (MoM), August -.5% -.% Wed US 14.3 Durable Goods Orders (MoM), September -1.5%.% 7/ Durable Goods Ex Transportation (MoM), September 1.7%.5% 16. New Home Sales (MoM), September.% 4.% Thu Jap Bank of Japan Target Rate.1%.1% 8/1 Swe 9.15 CCI, October Manufacturing Confidence Index, Q Economic Tendency Survey, October Retail sales (YoY), September 4.4% 3.5% US 14.3 Initial Jobless Claims, 3 October 45, 453, Fri US 14.3 GDP Advance (Annualized), Q3 1.7%.% 9/ Chicago PMI, October University of Michigan CCI, October Kilde: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag, Argo Securities Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 1 av oktober 1

11 Prognoser Norge - Økonomiske indikatorer 8-1E (%) Estimater 8 9 1E 11E 1E BNP, -1,6,8 1,8,3 BNP for Fastlands-Norge,4-1,6 1,8,8,8 Årlig lønnsvekst 6, 4,5 3,5 4, 4,5 KPI 3,8,1,4 1,5,3 KPI-JAE,6,6 1,3 1,8,3 AKU-ledighet,6 3, 3,5 3,8 3,5 Registrert ledighet (nav) 1,7,7,8,8,8 Styringsrente ved årsslutt 4,8 1,5,,3 3,5 3 måneder NIBOR-påslag basispunkter , 68, 6, 4, 35, Importveid valutakurs (I-44) indeksverdi 9,8 93,8 9, 91, 91, Kilde: Norges Bank & Argo Securities Internasjonale - Økonomiske indikatorer 8-1E (%) Estimater BNP USA, -,6,6,3 3, Eurosonen,5-4,1 1,7 1,5 1,8 Tyskland 1, -4,7 3,3,, Sverige -, -4,4 1,,5 3, Japan -1, -5,,8 1,5, Kina 9,6 9,1 1,5 9,6 9,5 India 6,4 5,7 9,7 8,4 8, Inflasjon 8 9 1E 11E 1E USA 3,8 -,3 1,4,9 1, Eurosonen 3,3,3 1,6 1,5 1,5 Tyskland,8, 1,3 1,4 1,4 Japan 1,4-1,4-1, -,3, Kina 5,9 -,7 3,5,7, Arbeidsledighet 8 9 1E 11E 1E USA 5,8 9,3 9,7 9,6 8,8 Eurosonen 7,6 9,4 1,1 1, 9,7 Tyskland 7,3 7,5 7,1 7,1 7, Japan 4, 5,1 5,1 5, 4,7 Kina 4, 4,3 4,1 4, 4, Styringsrente ved årets slutt 8 9 1E 11E 1E USA -,5 -,5 -,5 -,5,75 Eurosonen,5 1, 1, 1, 1, Valutakurs mot NOK ved årets slutt 8 9 1E 11E 1E US dollar 6,97 5,78 5,7 5,5 5,9 Euro 9,7 8,3 8 7,8 7,6 Britisk Pund 1,17 9,37 9,1 9 9,4 Kilde: IMF & Argo Securities Side 11 av oktober 1

12 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring 3,5,6 6,,5 Percent 3,5 1,5 1,35,4 -,1,57,56 -,1,6 -,1,71,85 -,1 3,,1,4, -1E-15 -, Change Percent 5, 4, 3,,,3,69,6 3,1,3,3 3,19 3,37,3 3,53 3,66 3,78 3,88 3,97 4,5,3,3,3,3,3,,15,1,5, -,5 -,1 Change,5 -,4 1, -,15 -, 1M M 3M 4M 5M 6M 9M 1M -, ,5 Forrige ukes endring Fredag, kl. 1: Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter, 6,8 Change,15,1,5 -,5 -,1 -,15,14,1,9,3,3,3,1 3 år 5 år 1 år -,4 -,5 Percent ,4,6,53,56,64,74,6,87,8 3,1,6,4,, -, -,4 -,6 Change -, jun.1 sep.1 des.1 mar.11 jun.11 sep.11 -,8 NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 1 års statsobligasjonsrenter Norge og 1 års swaprente og spread Norge og 1 års statsobligasjonsrente 1 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 1 av oktober 1

13 Valutakurser Euro/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Kilde: Reuters Ecowin Side 13 av oktober 1

14 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 14 av oktober 1

15 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Percent Buy 36% Neutral 7% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Percent Buy 36% Hold 7% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and () no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 15 av oktober 1

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26.

Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26. Mandag 26.oktober 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Opp- og nedtur for pundet i forrige uke - GBP steg kraftig i midten av forrige

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Høstkonferansen Bergen 23.09.13

Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Hvordan løse de regulatoriske utfordringene: Kredittanalytikerens vurderinger - obligasjonsmarkedet og nærmere om hvordan tilpasse balansen til nytt regelverk SpareBank

Detaljer

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet mandag, 10. mars 2014 Morgenrapport Macro Research Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet Markert fall i eksporten fra Kina, men kapitalstrømmer

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Spekulasjoner om nye kvantitative lettelser fører til dollarsvekkelse Nye tall for arbeidsledigheten svakere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn Internasjonalt

Detaljer

Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år

Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år fredag, 7. februar 2014 Morgenrapport Macro Research Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år ESB holdt som ventet nøkkelrenten i ro, men ingen

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer