Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal måtte be om krisehjelp. Markedet virker meget robust og rister av seg sjokk etter sjokk, noe som har ført til betegnelsen shock recilient. Oljeprisen steg med om lag USD 10pb, og det virker som om markedet tåler prisoppgangen bedre siden det nå antas å være drevet av økt etterspørsel og ikke tilbudssidesjokk. Fortsetter imidlertid oljeprisen vesentlig høyere vil det dempe veksten og representerer dermed en klar risikofaktor fremover. Gull setter stadig nye prisrekorder, delvis som følge av økt inflasjonsfrykt. Inflasjonsfrykt fikk ECB til å sette opp renten for første gang etter finanskrisen, og det ventes at det vil komme flere hevinger derfra, kanskje allerede i juli. 10 års stasobligasjonsrenten i Tyskland steg 0,12 %-poeng til 3,5% forrige uke, mens en tilsvarende amerikansk steg til 3,59%. Viktige begivenheter denne uken På den norske kalenderen blir det inflasjonstallene i dag som vil være av mest interesse. Inflasjonen har vært langt lavere enn det Norges Bank har forventet det siste året og ligger langt under inflasjonsmålet. Det ventes at KPI-JAE vil stige 0,3% fra februar til mars, noe som vil gi en årsvekst på 0,9%. Vi tror det må et ekstremt mye lavere pristall enn det for at Norges Bank ikke skal følge etter ECB og heve renten på neste rentemøte i mai. Internasjonalt kommer den månedlige kinesiske rapporteringen i fokus. De kinesiske myndighetene satte opp innskudds- og utlånsrenten i uken som gikk, og fortsetter dermed de pengepolitiske innstrammingene. Vi tror imidlertid at veksten fortsatt vil være høy og at pengepolitikken ikke utgjør noen fare for veksten. Det vil som vanlig fortsatt være stor oppmerksomhet rundt inflasjonen. ECB ønsker høyere renter for å dempe inflasjonen Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker no Kilde: Argo Securities & Se viktige opplysninger på siste side.

2 Renteoppgang i Europa - Norge følger etter i mai Sentralbanken hevet som ventet renten i forrige uke fra 1% til 1,25% til tross for at Portugal varslet at de må søke om bistand fra EU s krisefond. Sentralbanksjef Trichet understreket at det er uvanlig stor usikkerhet knyttet til gjeldskrisen i EU, og at det derfor ikke nødvendigvis vil komme en videre rekke rentehevinger. Vi tror det er sunt at ECB nå har returnert til å drive pengepolitikk, mens ansvaret for å drive redningsaksjoner er lagt til politisk myndighet. Vi venter to videre rentehevinger fra ECB i år. Økte renter i Europa gjør det lettere for Norges Bank å heve renten som planlagt, og vi venter at Norges Bank hever renten i mai, og at det kommer to hevinger til i løpet av høsten. Det er mange grunnen til at ECB velger å sette opp renten til tross for at høyere rente vil legge ytterligere stein til byrden for de søreuropeiske landene i krise. De viktigste årsakene er: ECB bekymret for inflasjonen. Inflasjonen er langt over det som ECB anser som komfortabelt. KPI steg i mars til 2,6% - godt over inflasjonsmålet på i underkant av 2%. Det er særlig prisøkningene på mat og energi som trekker opp inflasjonen, og ser en bort fra disse komponentene er kjerneinflasjonen fortsatt på et moderat nivå. ECB er imidlertid bekymret for det sterke inflasjonspresset som er i ferd med å bygges opp i de nordlige økonomiene anført av Tyskland. I Tyskland er arbeidsledigheten på full fart ned og det er reell fare for at lønnsveksten kan tilta i årene fremover om ikke veksten dempes. Ser en på ECBs tidligere reaksjonsmønster så skulle renten ha vært satt opp for lenge siden. Ser en på figuren på siden 1 så har ECB de facto allerede hevet renten ved å trekke tilbake likviditet fra bankene og dermed har pengemarkedsrenten allerede steget med vel 0,5 %-poeng fra det laveste nivået i Dette stemmer godt med ECBs normale reaksjonsmønster, men den videre renteoppgangen i form av økt styringsrente ble satt på vent i og med at gjeldskrisen blusset opp igjen mot slutten av fjordåret. Hadde det ikke vært for gjeldskrisen ville trolig renten ha blitt satt opp allerede mot slutten av året og vært rundt 2% i dag. ECB bekymret for gjeldsoppbyggingen før krisen. Det har kommet frem i diverse taler og uttalelser fra ECB at de er bekymret for den gjeldsoppbyggingen som fant sted i forkant av finanskrisen. I perioden 2006 til 2008 var gjeldsveksten til bedrifter mellom 10 og 15%, mens gjeldsveksten for husholdninger steg årlig til en topp på 10% årlig vekst i Når gjeldsveksten nå stiger kraftig fra måned til måned, selv om den fortsatt er på meget moderate nivåer, så er ECB bekymret for den høye gjeldsgraden og hvordan den vil påvirke adferden til bedrifter og husholdninger de neste årene. Dessverre er det slik at husholdningene i Tyskland stort sett har fast rente på sine boliglån, mens husholdningene i de søreuropeiske landene i krise har flytende rente. Dermed vil pengepolitikken nå virke langt mer kontraktivt i de søreuropiske landene enn i for eksempel Tyskland hvor en ønsker å stramme til (mer om dette under). ECB bekymret for egen troverdigheten. Etter at Axel Weber trakk seg som kandidat til å ta over som sentralbanksjef etter Trichet med begrunnelse at han ikke ville få gjennomslag for en tysk sentralbankpolitikk har ECB behov for å styrke sin troverdighet. Det vil være vanskelig å få politisk aksept fra de nordlige landene anført av Tyskland for en sentralbanksjef fra et av de kriserammede landene i søreuropa. ECB ønsker trolig av den grunn i god tid før et sjefsbytte å markere politisk uavhengighet og ikke minst vise at det er god avstand til de kriserammede landene. Trichet har da også vært meget tydelig på at det er et politisk ansvar å redde de kriserammede landene og ikke et ansvar for en sentralbank. ECB har imidlertid følt seg presset til å ta ansvar for å unngå en bankkrise ved å tilføre bankene i de kriserammede landene likviditet og dermed påta seg kredittrisiko mot disse landenes statsgjeld. I Norge løste Norges Bank dette ved at staten bidro ved å ta på seg kredittrisikoen i form av byttelånsordningen. Norges Bank påtok seg kun ansvaret for å tilføre kortsiktig likviditet til bankene mens staten tok kredittrisikoen ved et eventuelt mislighold fra bankene. Vi tror ECBs ønske om å øke sin politiske troverdighet i forkant av et sjefsbytte taler for at det vil komme flere rentehevinger fra ECB, og at det kan komme en ny heving til før sommeren. Side 2 av april 2011

3 Hva skjer med Portugal? Utfordringen i Portugal er at de i øyeblikket kun har en midlertidig regjering i påvente av nyvalget 5. juni. Dermed er det usikkerhet rundt hvilket mandat denne regjeringen har for å forhandle frem en avtale med EU og IMF. Så vidt vi vet har lederen for det største opposisjonspartiet gitt sin støtte til at det kan forhandles en avtale, men det må trolig formaliseres støtte og avklares mandat i forkant av en forhandling. Fra EU hold ser det ut til at det kun vil bli snakk om en formell og fullstendig kriseavtale som vil innebære krav satt av IMF og EU og omfatte innstrammingstiltak og strukturendringer i Portugal som betingelse for lån. Størrelsesorden på en krisepakke vil være om lag EUR 80mrd, noe som vil dekke Portugals lånebehov til og med Hellas og Irland fikk det meste av kriselånene på en løpetid på om lag 7 år med en rente mellom 5 og 6%. Dette vil trolig være i dette området Portugal også vil få låne, og renten vil trolig avhenge av hvilke betingelser Portugal går med på. Utfordringen for Portugal er at det vil kreves omfattende strukturendringer for å bedre landets konkurranseevne; reformer som er helt avgjørende for at landet kan vokse seg ut av problemene. Portugals vekst i BNP har vært meget svak helt siden de kom med i eurosamarbeidet. Med en uklar politisk situasjon vil klimaet for nødvendige strukturendringer være vanskelige. Vi får bare håpe kriseforståelsen øker frem mot valget og at en får en politisk konsensus som støtter reformer. Alternativet er trolig økt sosial uro, og det er flere som trekker parallellen tilbake til 1980 tallet da Portugal to ganger måtte be om hjelp fra IMF. Dette var en periode med stor sosial uro med påfølgende økt kriminalitet. Arbeidsledigheten er på vei opp fra dagens 11% og regjeringen som ble felt i mars har allerede kuttet kraftig i offentlig sektor med blant annet kutt i offentlige lønninger, frys i pensjon, økt moms og redusert utbetalinger til ulike trygder og andre offentlige ytelser i et forsøk på å få kontroll med den raskt voksende statsgjelden. En avtale med IMF og EU vil innebære enda tøffere innstramminger, kutt og reformer. Hva skjer med Eurosonen fremover? Problemet med eurosonen er at det er en felles valutaunion med svært ulike økonomier. Tyskland med naboer opplever nå en kraftig eksportledet vekst med tiltagende inflasjonspress. Fredagens eksportdata viste en sterk vekst i Tyskland på 2,7% fra januar til februar, og industriordrene peker mot videre sterk vekst i månedene fremover. Arbeidsledigheten er på kun 6,6% og er raskt fallende. Med en inflasjon på 2,2% er det derfor behov for adskillig høyere renter og en sterkere valutakurs for å dempe veksten. Den sterke veksten står i skarp kontrast til de kriserammede landene som opplever stigende arbeidsledighet og fallende vekst. De har behov for lavere renter og svakere valutakurs for å bedre vekstevnen. Problemene med en felles politikk for svært ulike økonomier forsterkes av at de fleste husholdninger i søreuropa har flytende rente på boliglånene sine i motsetning til i nord hvor de fleste har fast rente. Dermed vil renteøkning ikke påvirke renteutgiftene til husholdningene i Tyskland m.fl mens de vil øke for husholdningene i søreuropa. Dette gjør at pengepolitikken virker raskere og mer effektivt i sør og tregere og mindre effektivt i nord. Dermed forsterkes de interne spenningene i euroområdet og det vil trolig bli politisk press på sentralbankene fra de søreuropeiske landene når effekten av rentehevingene og valutastyrkelsen slår inn ut over året. Spania som kan bli neste land som må søke om krisehjelp har problemer med kombinasjonen svak vekst, høy arbeidsledighet og svært høye underskudd på statsbudsjettet. I tillegg er den private gjelden meget høy samtidig som boligprisene har falt kraftig de siste årene. Dermed øker utfordringene for banksektoren, og faren for at det vil bli behov for en ytterligere oppkapitalisering av bankene i Spania synes uunngåelig. Om det vil utløse en statskrise er for tidlig å spå, at det er en reell risiko for det synes åpenbar. Som vi har vært inne på tidligere så vil det trolig bli en periode med økt politisk integrasjon i Europa, før det etter hvert kan presse seg frem en endring i eurosamarbeidet i form av for eksempel en todeling av valutaområdene. Norges Bank alt klart for en renteheving i mai Med renteøkning fra ECB ligger alt til rette for at Norges Bank kan heve renten i mai. Se ukerapporten fra 21. mars for en detaljert beskrivelse av de innenlandske forhold som taler for at Norges Bank vil heve renten i mai. Det eneste forbeholdet vi så da var om kronekursen skulle styrke seg svært mye frem mot maimøtet. Med renteheving fra ECB har denne risikoen blitt redusert. Vi regner det som nesten utenkelig at Norges Bank ikke vil sette opp renten i mai nå når ECB har satt opp renten. Side 3 av april 2011

4 Forrige uke Oslo Børs var lite volatil i uken som gikk og OSEBX endte tilslutt opp 0,4%. Markedet var preget av renteoppgangen i Europa og beskjeden om at Portugal vil søke EU om krisepakke. Det antas at krisepakken blir rundt 80 mrd EUR. Demokratene og Republikanerne ble i tolvte time fredag enig om budsjettkutt på 38 mrd USD. Oljeprisen fortsetter å stige og handles til over 125 USD per fat fredag ettermiddag. Den norske kronen er omtrent uendret mot EUR, men styrker seg fortsatt mot USD. Positivt - USA: Den positive trenden i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter da antall nye arbeidsledige falt fra til Fra 1990 til 2011 har det i gjennomsnitt vært nye søkere til arbeidsledighetstrygd. - Tyskland: Den tyske økonomien er for øyeblikket meget konkurransedyktig og er det store vekstlokomotivet i europeisk økonomi. De tyske industriordrene steg 2,4% mot ventet 0,6%. Samtidig ble januarordrene revidert opp fra 2,9% til 3,1%. Veksten i tysk industri er meget sterk og årsveksten i industriordrene ligger nå i overkant av 20%. Den tyske industriproduksjonen vokste med 1,6% i februar mot ventet 0,6%. Tolvmånedersveksten er dermed oppe i 14,8%. Nøytralt - USA: QE2 fullføres ut juni, i følge referatet fra forrige rentemøte. A few members så for seg at programmet stopper tidligere dersom inflasjonsforventningene blir for høye, men several members ser fortsatt for seg å fullføre kjøpene ut juni. Avstemningen for å fortsette QE2 på nåværende tidspunkt var enstemmig. Diskusjonen i forhold til når Fed skal begynne å stramme inn pengepolitikken var delt mellom this year og beyond Eurosonen: ECB levde opp til forventningene, og hevet renten til 1,25%. Eurosonen er preget av at medlemslandenes økonomiske situasjon er meget ulik. Som Eurosonens største økonomi og vekstmotor fremstår Tyskland som meget konkurransedyktig. De trenger derfor en høyere rente for å unngå overoppheting. I den andre enden finner vi land som Hellas, Portugal og Irland som absolutt ikke trenger noen pengepolitisk innstramming. Ved å øke renten har ECB sendt en advarsel om at de ikke vil tilpasse rentene etter enkeltnasjoners behov, men vurdere hele Eurosonen som en helhet. - UK: Den engelske sentralbanken holdt som ventet styringsrenten på 0,5% og de kvantitative lettelsene på uendret på 200 mrd pund. Referatet fra forrige rentemøte viste at 3 av 6 medlemmer ønsket å heve renten, men duene i sentralbanken var tydeligvis fortsatt i overtall også denne gangen. Referatet med begrunnelse og stemmegivning offentliggjøres som vanlig først om et par uker. - Japan: Den japanske sentralbanken holdt styringsrenten uendret omkring 0,0-0,1%. Sentralbanken økte de kvantitative lettelsene, til kjøp av risikable aktiva, med omtrent 5 billioner Yen. I tillegg oppretter de et finansieringsfond på 1 billion yen for finansinstitusjoner i de rammede områdene, slik at de kan møte fremtidig etterspørsel for å dekke gjenoppbyggingen etter katastrofen. Negativt - USA: ISM for tjenestenæringen falt fra 59,4 til 57,3 i mars. Nedgangen i ISM for tjenestenæringen er ikke altfor mye å bry seg om, da den kun reverserer noe av oppgangen som har vært de siste månedene. Det er mer hensiktsmessig å se på den litt lenger trenden, enn å henge seg opp i månedlige svingninger. - Kina: Kina strammet inn pengepolitikken ytterligere. Kina økte innlåns- og utlånsrentene med 0,25%-poeng til hhv. 3,25% og 6,31%. Kina annonserer aldri i forkant når de gjør endringer i pengepolitikken. Det likevel ikke overraskende at Kina fortsetter å stramme inn pengepolitikken. Vi mener imidlertid ikke at dette er noen fare for den kinesiske veksten og etterspørselen, men ser heller på dette som et tegn på at den kinesiske økonomien går meget bra og må strammes inn for å unngå overoppheting. Dette kan være et tegn på at BNP-veksten i 1. kvartal blir sterkere enn ventet. Side 4 av april 2011

5 Viktige nøkkeltall denne uken Norge Inflasjonstall på mandag Som grafen under viser er konsumprisindeksen volatil, særlig på grunn av store svingninger i energiprisene. Norges Bank styrer derfor etter en konsumprisindeks korrigert for energipriser og avgiftsendringer, KPI-JAE. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i KPI som over tid er nær 2,5%. Konsumprisveksten har vært langt lavere enn det Norges Bank har forventet, og deres anslag har blitt nedjustert flere ganger. Det er særlig importprisene som har falt sterkere enn ventet, men også prisveksten for varer og tjenester i Norge har vært svakere enn ventet. Norges Bank forventer at KPI-JAE vil stige 0,3% i mars, noe som vi gi en årsvekst på 0,9%. Dette er langt under målet om 2,5%. Den lave arbeidsledigheten er det sterkeste argumentet for at vi kan se en tiltagende inflasjon de neste årene, i tillegg til mulige andrerundeeffekter av de høye energiprisene. Ser en på Norges Banks tidligere reaksjonsfunksjon ville de med dagens lave prisvekst ha kuttet renten. Vi venter at de nå heller vil heve renten i mai, og at dette skyldes at de ser på langt flere faktorer og at de forsøker å stabilisere flere sider ved økonomien enn det de før gjorde. USA Overraskende nedgang i forbrukertilliten, lav inflasjon og bedring i industrien De viktigste nøkkeltallene fra andre siden av Atlanteren blir forbrukertilliten, inflasjonen og industritallene i tillegg til handelsbalansetallene. University of Michigan Forbrukertillit falt overraskende i mars etter gradvis vekst de foregående månedene. Nedgangen kom noe overraskende og antas å være midlertidig. Muligens så skyldes den effekten av økte oljepriser som slår relativt sett hardere inn på amerikanske bensinpriser enn i for eksempel Norge pga. de lave skattene, i tillegg til et svakt boligmarkedet. ECB økte forrige uke styringsrenten fra 1% til 1,25%. Federal Reserve derimot gir fortsatt gass og ventes å fullføre QE2 ut juni. I tillegg til en del fundamentale forskjeller mellom Eurosonen og USA skyldes nok dette også at de to sentralbankene nå velger en litt ulik tilnærming til utførelsen av pengepolitikken. Der ECB er påvirket av den tyske mentaliteten og frykten for høy inflasjon, legger Fed i større grad vekt på den høye arbeidsledigheten. Denne uken kommer det amerikanske inflasjonstall fra USA. Siden november har inflasjonen steget fra 1,1% til 2,1%. Kjerneinflasjonen er imidlertid lavere og har økt fra 0,8% til 1,1%. Økningen i inflasjon skyldes hovedsakelig økt pris på råvarer, og da spesielt oljeprisen. Likevel har de langsiktige inflasjonsforventningene vært stabile, noe som gir Fed handlingsrom. Samtidig antas det at den siste tids inflasjonspress er forbigående. Likevel holder nok også Fed ekstra godt øye med utviklingen i inflasjonen for tiden. Kjerneinflasjonen er lav i Norge 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - (1,0) Var fallet i amerikansk forbrukertillit midlertidig? (2,0) (3,0) KPI-JAE årsvekst KPI årsvekst Michigan Forbrukertillit Gjennomsnitt ( ) Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 5 av april 2011

6 Kina ønsker økt innenlandsk etterspørsel Natt til fredag kommer den månedlige kinesiske rapporteringen med nøkkeltall som KPI, BNP, investeringer, detaljhandel og industriproduksjon. Som grafene under viser er det fortsatt høy aktivitet i den kinesiske økonomien. I 5-årsplanen for perioden ønsker myndighetene å vri fokus fra en eksportledet vekst og over på økt tjenesteproduksjon og innenlandsk etterspørsel. Kanskje ser vi tegn til dette allerede nå. Handelsbalansetallene for 1. kvartal 2011 viste et underskudd for første gang på 7 år. Underskuddet var på 1,02 mrd USD, mot et overskudd på 13,9 mrd USD i tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes at importen har vokst hele 32,6%. Sammen med høyere innenlandsk etterspørsel bidrar også stigende råvarepriser til at den kinesiske handelsbalansen svekkes. For Kinas handelspartnere og den globale veksten er økt kinesisk etterspørsel positivt. Som vanlig blir det stort fokus på inflasjonen ettersom stigende inflasjon vil kunne føre til ytterligere innstramminger av pengepolitikken. Kina økte seneste i forrige uke innskudds- og utlånsrenten med 0,25% til hhv. 3,25% og 6,31%. Stigende matvarepriser er imidlertid ikke noe man kan løse med pengepolitikk alene. Det er heller ikke bare negativt at matvareprisene stiger, da det bidrar til en inntektsoverføring fra relativt velstående urbane områder til den meget fattige landsbygda i Kina. Dette skjer ved at kinesere på landsbygda ofte er selvforsynte med mat og vil få en høyere pris for sine varer. Taperne blir imidlertid fattige i byene. Vi forventer at fredagens rapportering vil vise fortsatt sterk vekst i Kina. Forrige måneds nedgang i detaljhandelen antas å skyldes feiringen av Lunar-nyttår som var i månedsskiftet januar/februar. Vi forventer dermed at den kommer opp igjen denne måneden. Vi ser heller ikke bort i fra at forrige ukes rentehevning skyldes at BNP-veksten evt. inflasjonen blir høyere enn ventet. Veksten er fortsatt høy i Kina Detaljhandel Industriproduksjon Investeringer BNP kvartal/år Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 6 av april 2011

7 Neste ukes makrokalendere Makrokalender Norge Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon NO KPI år/år 1,2% 11/4 KPI-JAE år/år 0,8% Fri NO Handelsbalanse, mars 30,8 mrd 15/4 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon FRA French Industrial Production m/m 1.0% 0.5% 11/4 ITA Italian Industrial Production m/m -1.5% 1.4% Tue JPY Monetary Policy Meeting Minutes 12/4 UK Trade Balance -7.1B -8.1B GER German ZEW Economic Sentiment USD Trade Balance -46.3B -44.1B Wed UK Claimant Count Change -10.2K -3.1K 13/ Unemployment Rate 8.0% 8.0% EUR Industrial Production m/m 0.2% 0.8% US Retail Sales m/m 1.0% 0.6% Core Retail Sales m/m 0.7% 0.7% Beige Book Thu US PPI m/m 1.6% 1.2% 14/ Initial Claims 382K 379K All day G7 Meetings Fri CNY CPI y/y 4.9% 5.2% 15/ Fixed Asset Investment ytd/y 24.9% 25.3% GDP y/y 9.8% 9.5% Industrial Production y/y 14.1% 14.1% PPI y/y 7.2% 7.2% Retail sales y/y 15.8% 16.5% EUR CPI y/y 2.6% 2.6% Core CPI y/y 1.1% 1.1% Trade Balance -3.3B -3.4B US Core CPI m/m 0.2% 0.2% CPI m/m 0.5% 0.6% Empire State Manufacturing Index TIC Long-Term Purchases 51.5B 59.4B Capacity Utilization Rate 76.3% 77.5% Industrial Production m/m -0.1% 0.5% Prelim UoM Consumer Sentiment All day G20 Meetings Kilde: Forexfactory, Argo Securities Alle tider er norsk tid Side 7 av april 2011

8 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring 4 0,6 6,00 0,25 Percent 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 2,35-0,01 2,49-0,02 2,66 2,72-0,03-0,05 2,80-0,03 2,94 0,01 3,20 0,05 3,45 0,08 0,4 0,2-1E-15-0,2-0,4 Change Percent 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 3,09-0,01 3,68 0,01 4,00 4,22 4,38 4,50 4,57 4,64 4,70 4,74 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20 Change 0 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -0, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12:00 Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter 0,16 6 0,80 0,14 0,13 5 0,60 Change 0,12 0,1 0,08 0,06 0,08 0,10 0,08 0,10 Percent ,01 2,83 0,01 3,03 3,29-3,54-3,78-4,00 0,01 0,40 0,20 0,00-0,20 Change 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 1-0,40-0, år 5 år 10 år EUR NOK USD 0 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 Forrige ukes endring Close, fredag -0,80 10 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 10 års swaprente og spread CDS 10-årig (PIIGS) 10 års statsobligasjonsrentespread og NOK/EUR Kilde: Argo Securities, Macrobond og Reuters Ecowin Side 8 av april 2011

9 Valutakurser NOK/EUR NOK/EUR Euro/USD NOK/SEK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Kilde: Macrobond Side 9 av april 2011

10 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Macrobond Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P500 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Macrobond Side 10 av april 2011

11 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: 0 Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from 0% to +15%; Reduce, less than 0%. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 0114 Oslo, Norway tel: Side 11 av april 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA Ukerapport Makro & Renter 2. mai 211 Gjeldsproblemer i USA Viktige begivenheter forrige uken USD fortsatte å svekke seg forrige uke og er nå på det svakeste nivået på 3 år. Svakere enn ventet vekst i USA

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 9. mai 211 Olsen må levere varene! Forrige uke var preget av stor volatilitet med kraftig fall i råvarer, usikkerhet om veksten i USA, og spekulasjoner om at Hellas vil forlate

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Spenningene øker i Europa Forrige uke ble preget av ny uro i Euroområdet, denne gangen som følge av økt tro på at Hellas må restrukturere sin gjeld og nok en nedgradering

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 3. mai 211 Svakere utsikter for USA Forrige uke ble preget av svakere vekstutsikt i USA og Kina og fornyet frykt for at Hellas snart vil måtte restrukturere gjelden. IMF varslet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 4. april 211 Hva skjer når Federal Reserve kutter QE2? Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var sterk på fredag. Arbeidsledigheten har i løpet av noen måneder falt fra 9,8%

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. juni 211 Strålende utsikter for norsk økonomi! Forrige uke fortsatte uroen i de gjeldstyngede landene i Europa. S&P nedgraderte Hellas til CCC i går og advarte om at risikoen

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Rentehevinger rykker nærmere Utviklingen til nå Markedet er i økende grad bekymret for inflasjon og for at Kina er i ferd med å måtte bremse veksten for å unngå

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 8. november 2 Globale spenninger øker Utviklingen til nå USA dominerte forrige uke, med annonsering av de kvantitative lettelsene på 6 mrd USD innen utgangen av andre kvartal

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 2. juni 211 Stø kurs for Olsen En avtale mellom Tyskland og Frankrike på fredag om å hjelpe Hellas uten å tvinge private investorer til å ta deler av tapet løftet stemningen etter

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 16. mai 211 Olsen leverte som forventet Økende risikoaversjon og volatilitet i råvaremarkedene preget forrige uke. Økt usikkerhet om effekten av at Fed skal trappe ned kjøp av

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 21 Fed klar for QE2 Utviklingen til nå Bekreftelse på at Fed vil starte med en ny runde med kvantitative lettelser allerede på neste rentemøte i november bidro til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Grei utsikt for norsk økonomi Utviklingen til nå Som ventet utsatte ECB avviklingen av ubegrenset likviditetslån til banker med løpetid 3 måneder i forbindelse

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011 Enring i privat sysselsetting () Ukerapport Makro & Renter 28. mars 211 Bedring i det amerikanske arbeidsmarkedet På grunn av jobbreiser og ferieavvikling kommer neste ukes ukerapport for makro & renter

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 21 På tide med strammere statsbudsjett Utviklingen til nå Signalene fra Fed og Bank of England preger markedene, og renten på 1 års statsobligasjoner i USA falt videre

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene?

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene? Ukerapport Makro & Renter 16. august 2010 Varig økning i kredittspreadene? Utviklingen til nå Høy statsgjeld og voksende underskudd i flere euroland førte til at kredittspreadene steg relativt kraftig

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010 Side 1 av 13 13 Ukerapport Makro & Renter 13. september 21 Europa trenger cash Utviklingen til nå Markedet har vridd fokuset fra fare for dobbeldipp til behovet for kapital i Europa. Europeiske stater

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011 Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011 Trolig renteheving i mai Utviklingen til nå Forrige uke var preget av krisen i Japan og uroen i Libya. JPY styrket seg kraftig i løpet av uken på forventninger om

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Økt tempo i Europa Utviklingen til nå Økende mat- og råvarepriser har ført til et økt fokus på inflasjonspress og i forrige uke hevet Sør-Korea og Thailand renten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. mars 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. mars 2011 Økt usikkerhet for Norges Bank Utviklingen til nå Forrige uke ble preget av økt frykt for utviklingen i Nord-Afrika og Midtøsten, nytt negativt fokus på gjeldsproblemene

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 7. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 7. mars 2011 Ukerapport Makro & Renter 7. mars 2011 ECB vil ha høyere renter Utviklingen til nå Forrige uke var preget av stigende oljepris som følge av fortsatt uro i Midt-Østen og signaler fra ECB om at en renteheving

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Valutakrig? Utviklingen til nå Renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatte å falle, gullprisen og globale aksjemarkeder steg vider mens USD svekket seg

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 22. november 21 Kriseløsning i Irland Utviklingen til nå I helgen ble det klart at Irland ber om kriselån. Markedet har allerede delvis priset inn at Irland blir reddet, og renteforskjellen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Mot et godt nytt år! Utviklingen til nå Markedene bærer preg av økt bekymring for videre problemer i Europa etter at Europeiske ledere vedtok permanente kriseløsningstiltak,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 USA klar til å trykke mer penger Utviklingen til nå Forrige uke var preget av relativt positive makrosignaler og spekulasjoner om at Fed ville annonsere mindre

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Stigende vekst men mer politisk uro Utviklingen til nå Uroen i Egypt skremte markedet og bidro til stigende oljepris, fallende aksjemarkeder og en ny runde med

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Norges Bank Watch 2009 Monetary Policy and the Financial Turmoil

Norges Bank Watch 2009 Monetary Policy and the Financial Turmoil Norges Bank Watch 29 Monetary Policy and the Financial Turmoil Michael Bergman Københavns Universitet Steinar Juel Nordea Erling Steigum BI Disposisjon 1. Internasjonal finansiell krise: Fra boom til bust

Detaljer

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA

Ukerapport Makro. Ukens tema. Ukens viktige nøkkeltall Norge. Renteoppgang gjør negative nyheter til..negative. Eurosonen USA Ukerapport Makro Uke 33/2014 11 august 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer