HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING"

Transkript

1 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING Bakgrunn Definisjoner Referanser Ansvarlige for rapporten SAMMENDRAG ROMPROGRAM Reduksjonsprosess: Utkast til redusert romprogram BYGGEBEHOV BRUTTO AREAL Brutto/nettofaktor PLANLØSNING, FUNKSJONELLE FORHOLD Kommentar til løsninger i skisseprosjekt av Funksjonelle muligheter ved nybygg Forbindelse til psykiatri TOMTEFORHOLD Tomteareal Trafikk, parkering Topografi SKISSER TIL LØSNINGER KOSTNADSANTAGELSER Bakgrunn for vurdering Kostnadsantagelse FREMDRIFT c:\documents and settings\anne.may.knudsen\lokale innstillinger\temporary internet files\olk7a\boarch_stokmarknes_nybygg-25.2.doc

2 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 2 av INNLEDNING 1.1 Bakgrunn I forbindelse med behandling av utbyggingsplaner for Hålogalandssykehuset Stokmarknes, har Helse Nord RHF ønsket å få utredet et nybyggsalternativ for sykehuset. BOARCH arkitekter a.s ble engasjert til å forestå programgjennomgang, skissearbeid og kostnadsanalyser, innenfor en tidsramme på ca. 4 uker. Oppdragets hensikt var å få frem muligheter og konsekvenser ved å velge en nybyggsløsning for Stokmarknes sykehus. Det var forutsatt følgende: Vesentlig mindre bruttoareal enn det foreliggende skisseprosjektet innledningsvis antydet ned mot m2, mot skisseprosjektets ca m2. Funksjon definert som akuttsykehus med kirurgi, medisin og føde. En vesentlig del av ikke-kliniske funksjoner forutsatt flyttet ut av sykehuset. 1.2 Definisjoner Netto areal: Areal av de ulike funksjonsrom i et bygg, uten korridorer, sjakter, vegger etc. Brutto areal: Totalt areal av alle etasjer i et bygg, målt på utsiden av yttervegg. Brutto/nettofaktor: Brutto areal dividert med netto areal. 1.3 Referanser Kontaktprersoner i Helse Nord har vært: Fagdirektør Einar Hannisdal Rådgiver Asbjørn Elde Fra Hålogandssykehuset Stokmarknes har følgende deltatt med innspill: Sjefslege Finn Larssen-Aas Divisjonsdirektør Jan Steffensen 1.4 Ansvarlige for rapporten Følgende medarbeidere har vært ansvarlige for rapporten: BOARCH arkitekter a.s: Siv. ark. Svein Erik Tøien Siv. ark Gisle Jakhelln

3 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 3 av SAMMENDRAG Dette notatet behandler muligheter og konsekvenser ved å realisere et lokalsykehus i Stokmarknes som nybygg. Et nybygg vil gi følgende hovedgevinster i forhold til foreliggende skisseprosjekt: 1. En hovedstruktur som er åpen for utvidelse i flere retninger. 2. Større nærhet mellom publikumsinngang og legevakt/akuttinngang. 3. Bedre og mer fleksible løsninger av sengeområder. 4. Større nærhet mellom behandlingsfunksjoner og sengeområde. 5. Større fleksibilitet for fremtidige endringer av rominndelinger og tekniske anlegg. 6. Et mindre brutto areal, og derved lavere kostnader til bygningsdrift. Det er studert løsninger med et netto romprogram på h.h.v og 6500 m2 netto; en reduksjon på h.h.v. ca og ca m2 fra skisseprosjektet av De største reduksjonene forutsettes innefor ikke-medisinsk service. Alt m2 netto - later til å gi for knappe arealer for felles poliklinikkområde, laboratorium, legekontorer, kontortjeneste, medisinsk teknikk Alt m2 netto - later til å kunne gi tilstrekkelig areal for kjernefunksjonene. En tidsmessig nybyggsløsning der både tekniske og miljømessige krav er tilgodesett, vil kunne få et brutto areal på h.h.v. ca og ca m2. Behov for tomteareal vil være i størrelsesorden 30 da. For å legge til rette for tilknytning til psykiatri bør det tas med tilstøtende tomteareal for et DPS. Antatte kostnader ved realisering: Alt. 1: Ca. 490 mill. kr. Alt 2: Ca. 525 mill. kr. Evt. kostnader ved anskaffelse tomt, og evt. gvinst eller kostnad knyttet til avvikling av eksisterende anlegg, er ikke medregnet. Et nybyggsprosjekt kan, ved en videre prosess uten unødige hindringer, være klart for innflytting

4 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 4 av ROMPROGRAM 3.1 Reduksjonsprosess: Det ble i utgangspunktet forutsatt en ramme for netto areal på 6000 m2, en reduksjon på 21% fra delfunksjonsprogrammet. Utifra en oversikt fra Helse Nord over reduksjoner for hovedfunksjonene i programmet, ble det av BOARCH gjort en detaljert gjennomgang av delfunksjonsprogrammet hvor enkeltrom ble strøket, eller arealer for rom redusert. Det fremkomne er nedenfor kalt alternativ 1. I møte med representanter fra Stokmarknes ble det diskutert arealøkninger på en del funksjoner, for å oppnå tilstrekkelig funksjonalitet. Det ble konkludert med å øke romprogrammet med 500 m2. Det fremkomne resultatet er nedenfor kalt alternativ Utkast til redusert romprogram Tabell: Romprogram 2003, og redusert romprogram alt. 1 og 2 Netto areal skisseprosjekt 2003 m2 Netto areal redusert alt. 1 m2 Netto areal redusert alt. 2 m2 Kommentar alt. 2 Hovedfunksjon Sengeområde 60 senger + 4 isolatsenger Antall 1-sengsrom øket fra 9 til 30 Fødeavdeling (forløsning) lager, 1 us-rom sløyfet Fysioterapi og ergoterapi beh.rom sløyfet, datarom sløyfet Rehabilitering og habilitering kontor mindre Felles poliklinikk pol.rom færre, sambruk servicerom Operasjon, anestesiservice, sterilsentral Med.tekn. verksted sløyfet Postoperativ, med. intensiv Akuttmottagelse, obervasjon, legevakt Observ.senger øket. Legev. Tillegg Ambulansestasjon Reserveplass fjernet Røntgen Lab nye teknikker sløyfet Laboratorium Visningsrom Legekontorer Størr. minsket. Reservekont. sløyfet Medisinsk kontortjeneste Det meste av skrivetjeneste flyttet ut Administrasjon Hovedtyngden av adm. flyttet ut Møterom rom sløyfet Teknisk avdeling Noen verksteder fjernet Medisinsk teknikk Vestibyle Kiosk integrert i kantine Kantine Antall plasser minsket fra 80 til 60 Hovedkjøkken Produksjon varmmat outsourcet Sentrallager, renhold, forsyning Plukklager redusert fra 130 til 60 m2 Sengerengjøring Personalgarderobe Antall garderober minsket med 50 SUM TOTALT EKS. TEKN. ROM Teknisk sentral: Varmeanl., trafo, hovedtavle, kjølean Ventilasjonsrom Sum tekniske hovedanlegg SUM TOTALT

5 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 5 av BYGGEBEHOV BRUTTO AREAL Med grunnlag i de oppsatte romprogram, er det estimert nødvendig brutto areal for å løse de aktuelle funksjoner. På nåværende stadium må et slikt estimat skje utifra erfaringstall for denne typen bygg. 4.1 Brutto/nettofaktor Brutto/nettofaktoren uttrykker hvor effektiv planløsningen er. Vi har tatt frem eksempler fra noen eksisterende sykehus i Nordland, som referanse: Tabell: Eksempler på brutto-/nettofaktorer Prosjekt/sykehus 1 NLSH Bodø høyblokk etg før ombygg. 2 NLSH Bodø skisseprosjekt inkl. tverrgående areal 3 Rana sykehus (tall fra generalplan - 91) 4 Stokmarknes sykehus sengeposter og rtg/operasjon 5 Stokmarknes sykehus samlet eksist., inkl. loft Netto areal m2 Brutto areal m2 Brutto/ netto faktor Kommentar ,69 Mangler sjaktarealer. Store korridorarealer i kjernen ,98 Netto areal fra Delfunksjonsprogram ,62 Tekn. anlegg inkludert i nettoareal ,67 Mangler sjaktarealer, for knappe rømningstrapper ,93 Store ubenyttede areal på loft Som det fremgår ligger brutto/nettofaktor for enkeltavdelinger i underkant av 1,7, mens komplette anlegg både i Bodø og Stokmarknes ligger mellom 1,9 og 2,0. Rana sykehus er et unntak; her er samlet brutto/nettofaktor nede på 1,62. Dette skyldes bl.a. at tekniske rom er medtatt i nettoareal, noe de ikke er i eksemplene fra NLSH Bodø og Stokmarknes sykehus. Vi vil tro det er mulig å oppnå gode løsninger i et nybygg med brutto/nettofaktor 1,7 for de enkelte avdelinger. Her forutsettes det at de tekniske hovedanleggene (varmesentral, hovedtrafo/tavle, ventilasjonsrom) medtas i netto romprogram. Til netto romprogram skal det altså legges 70% tillegg for vegger, sjakter, korridorer m.m. I tillegg bør det tillegges et tverrgående trafikkareal for kommunikasjon mellom avdelingene, og for miljøkvaliteter og luft i anlegget. Størrelsen på dette arealet vil avhenge av utformingen av bygningene. Utifra de nedenstående skissene vil tverrgående areal være i størrelsesorden 600 m2 brutto. Dette gir følgende brutto byggebehov: Tabell: Brutto byggebehov alt. 1 Netto romprogram Tekniske hovedanlegg netto areal Sum netto areal Påslag for vegger, sjakter, korridorer 70% Brutto areal Tillegg for tverrgående trafikkareal Sum brutto areal m2 650 m m m m2 600 m m2

6 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 6 av 15 Tabell: Brutto byggebehov alt. 2 Netto romprogram Tekniske hovedanlegg netto areal Sum netto areal Påslag for vegger, sjakter, korridorer 70% Brutto areal Tillegg for tverrgående trafikkareal Sum brutto areal m2 650 m m m m2 600 m m2 Figur: Brutto arealer alt. 2, vist grafisk 64 SENGER M BIROM 2720 M2 POSTOP.,INTENSIV 583 M2 AK UTTMO TT. LEGEVAKT 605 M2 FØDE 153 M2 OPERASJON 804 M2 FELLES POLIKLINIKK 1131 M2 RØ NTGE N 621 M2 LAB 483 M2 ADM, LEGEKONTORER, GARDEROBER 1300 M2 DRIFT 1358 M2 TEKNISKE HOVEDANLEGG 1105 M2

7 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 7 av Planløsning, funksjonelle forhold 5.1 Kommentar til løsninger i skisseprosjekt av Hovedgrep: I det foreliggende skisseprosjektet er publikumsfunksjoner, akuttfunksjoner og driftsfunksjoner samlet i mest mulig rasjonelle og oversiktelige enheter. Samlingen i hovedområder får en tilfredsstillende løsning i skisseprosjektet. Den eksisterende bygningsstrukturen har medført stor avstand mellom hovedinngang og akuttadkomst. Det er etablert en oversiktelig situasjon for publikum ved en ny gangakse som bryter gjennom den eksisterende bygningsstukturen. Her er løsningen på høyde med en nybyggsløsning. Strukturen er åpen for utvidelse i en retning, mot syd. Det byr på problemer å foreta en utvidelse f. eks av sengeområdet. Funksjonalitet: Akuttfunksjoner og poliklinikker er lagt i nybygg, og har en meget god funksjonalitet. Røntgen og lab er lokalisert i eksisterende bygg, også disse med god funksjonalitet. Røntgen blir imidlertid liggende med en viss transportavstand fra akuttmottakelsen. Sengepostene er lokalisert i eksisterende bygg. Disse er tenkt organisert utfira en sengetunmodell. Den eksisterende bygningskroppen gjør at løsningen for disse ikke blir optimal. Sengepostene ligger i to ulike etasjer, noe som vanskeliggjør en evt. sammenslåing av vakttjenesten på kveld og natt. Teknikk og fleksibilitet: Etasjehøydene i eksisterende bygg er brutto 3,25 m. Dette er for lavt til å gi optimale fohold for tekniske føringer, og kan medføre lavere romhøyder enn ønskelig, bl.a. i korridorer. Det byr på tekniske utfordringer å etablere isolater i bygningen, p.g.a. den lave etasjehøyden. Det eksisterende hovedbygget har en stor andel vegger i betong og mur, noe som gjør bygningen lite fleksibel for senere endringer i planløsning. Dette berører spesielt sengeposter, lab og røntgen, samt administrasjon. Økonomi/bygningsdrift: Den eksisterende bygningsmassen vil bli etterisolert og teknisk oppgradert til nybyggstandard. Man kan forvente omtrent samme driftskostnader pr. m2 brutto som i et nybygg. Det eksisterende anlegget har en høyere brutto/nettofaktor enn et nybygg, og dermed et større brutto areal. Forstyrrelser i drift ved realisering: Ombyggingsprosessen vil medføre driftsforstyrrelser i form av støy, støv og midlertidige omflyttinger av avdelinger. Det forutsettes likevel at prosessen ikke vil medføre direkte reduksjoner i den kliniske virksjomheten. 5.2 Funksjonelle muligheter ved nybygg I forhold til skisseprosjektet vil en ren nybyggsløsning gi følgende muligheter for en bedre løsning: Hovedgrep: I et nybygg kan akuttadkomst og hovedinngang ha nærmere tilknytning, noe som kan lette orienteringen for publikum (kanskje særlig med tanke på legevakt). Det vil være mulig å legge bedre til rette for senere utvidelse av de ulike delene av anlegget, ved en layout som gir åpne ender i flere retninger.

8 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 8 av 15 Funksjonalitet: Sengeområdet kan utformes mer tilpasset en moderne drift, med god forbindelse til både behandlingsfunksjoner og til akuttfunksjoner. Det vil være lettere å få en god utforming av sengetun, og oppnå et stimulerende miljø for pasientene. Sengeområde på ett plan kan gi muligheter for mer rasjonelle vaktordninger på kveld og natt. Poliklinikker, røntgen og lab kan utformes friere, og med bedre interne forbindelser i et nybygg. Teknikk og fleksibilitet: Det vil være bedre fleksibilitet for senere endringer i planløsningen, ved at bæresystem får en rasjonell utforming, og innvendige skiller er lettvegger. Et rent nybygg vil gi etasjehøyder som gir bedre plass for de tekniske anleggene både i sengeområdet og i lab/røntgen, og bedre forhold for endringer under drift. Etasjehøydene i ordinære sengeposter og behandlingsfunksjoner er forutsatt 4,0 m brutto (OK dekke OK dekke). Dette gir rom for etablering av spesialrom, f. eks isolater i sengeposter, eller spesialiserte behandlingsrom i poliklinikker. For operasjonsavdeling er det forutsatt etasjehøyde 4,5 m, (som i skisseprosjektet) for å ivareta behov for spesialventilasjon. Det er ikke forutsatt teknisk mellometasje i anlegget. Dette kunne være teknisk interessant, men vurderes som unødig kostnadsdrivende i forhold til det aktuelle behovet. Økonomi/bygningsdrift: Et nybygg vil få et lavere bruttoareal enn skisseprosjektet. Man kan forvente en besparelse i bygningsdriften (oppvarming, renhold) som følge av dette. Forstyrrelser i drift ved realisering: I stedet for en gradvis flytteprosess vil man kunne gjøre en samlet flytting av alle funksjoner inn i et nytt anlegg. Man vil ikke ha behov for midlertidige løsninger underveis. 5.3 Forbindelse til psykiatri Det er en klar trend i dag å planlegge sykehus med felles akuttmottak og felles adkomst for somatiske og psykiatriske funksjoner. Et nytt sykehus for Vesterålen bør kunne tilby denne kombinasjonen, for å gi et fullverdig tilbud i dagens helseverden. Dette vil være viktig å ta hensyn til ved vurdering av lokalisering. I de foreliggende skissene vises det derfor en forbindelse fra hovedinngang og akuttmottak til et tenkt, tilliggende DPS (Distriktspsykiatrisk senter).

9 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 9 av TOMTEFORHOLD 6.1 Tomteareal For det aktuelle anlegget for somatikk antas følgende tomtebehov som et minimum: Bebygget grunnflate Areal for parkering Areal for trafikk, varemottak,ambulanse Grøntareal Areal for fremtidig ekspansjon Sum tomteareal 7,0 da 3,6 da 2,4 da 7,0 da 10,0 da 30,0 da

10 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 10 av 15 Ved en skissemessig test later det til at en tomt på ca. 150x200 m vil være en naturlig minimumsstørrelse. 6.2 Trafikk, parkering Det forutsettes samme behov for parkeringsplasser for somatiske funksjoner som i skisseprosjektet; 120 plasser. Herav ca. 70 plasser for ansatte, og ca. 50 plasser for besøkende. 6.3 Topografi De skisserte løsninger for nybygg forutsetter ambulanseinngang og publikumsinngang på to ulike plan. Dette indikerer at en tomt med et visst terrengfall kan være gunstig.

11 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 11 av Skisser til løsninger Basert på arealoppstillingene er det skissert ulike løsninger for et nybygg. Her vises en løsning som sammenfatter hovedmomentene i de øvrige: Figur: Skisse av planløsning 1. etg

12 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 12 av 15 Figur: Skisse av planløsning 2. etg

13 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 13 av Kostnadsantagelser 8.1 Bakgrunn for vurdering Kostnader pr. m2 er vurdert utifra erfaringspriser ved sammenlignbare prosjekt, samt en detaljert gjennomgang av kostnader knyttet til de ulike bygningsdeler. Basisen er samme kostnadsnivå som beregnet for skisseprosjektet av 17. juni I skisseprosjektet var utomhusarbeider medtatt som egen post, utenfor m2-prisen for nybygg. I nedenstående oppstillinger er utomhusanlegg lagt inn i m2-pris. Tabell: Grunnlag m2-pris nybygg Post Spesifikasjon/konto kr/m2 1 Felleskostnader Bygning VVS-installasjoner El-kraft Tele og automasjon Andre installasjoner Utomhusanlegg 650 Entreprisekostnad Generelle kostnader Spesielle kostnader GRUNNKALKYLE Avrundet grunnkalkyle I tillegg til grunnkalkylen må det påregnes uforutsette kostnader p.g.a. brukergenererte endringer, anbudssituasjon, etc. Som i skisseprosjektet er det nedenfor regnet påslag for uforutsett med 20% av grunnkalkyle. I tillegg til de bygningsmessige kostnader kommer kostnader til brukerutstyr; løst inventar og medisinteknisk utstyr. I oppstillingene nedenfor er det benyttet samme kostnadstall for brukerustyr som i skisseprosjektet. Det kan diskuteres om dette er helt korrekt; bl.a. vil det påløpe kostader ved flytting av utstyret i radiologisk avdeling ved et nybygg.

14 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 14 av Kostnadsantagelse Dette gir følgende kostnadsbilde for de to alternativene romprogram: Tabell: Kostnadsantagelse alt. 1 Alternativ m2 netto Brutto areal (avrundet) m2 Antatt m2-pris kr/m2 Sum kr 1 Nybygg programfunksjoner og tekniske arealer Nybygg intern gate Sum grunnkalkyle prosjektkostnad Uforutsett 20% av grunnkalkyle bygg Brukerutstyr (Medisinsk teknisk) som i skisseprosjekt Påslag for uforutsett brukerutstyr 0% - Sum rammekostnad Avrundet betyr dette kostnader i størrelsesorden 490 mill. kr. Tabell: Kostnadsantagelse alt. 2 Alternativ m2 netto Brutto areal (avrundet) m2 Antatt m2-pris kr/m2 Sum kr 1 Nybygg programfunksjoner og tekniske arealer Nybygg intern gate Sum grunnkalkyle prosjektkostnad Påslag for forventede tillegg og uforutsett 20% av grunnkalkyle bygg Brukerutstyr (Medisinsk teknisk) som i skisseprosjekt Påslag for uforutsett brukerutstyr 0% - Sum rammekostnad Avrundet betyr dette kostnader i størrelsesorden 525 mill. kr. I tillegg kan det påløpe kostnader ved anskaffelse tomt, samt at det må vurderes hvilken status det eksisterende anlegget vil få etter utflytting. I gunstigste fall er det tenkelig å selge anlegget, og oppnå en gevinst. I ugunstigste fall kan man måtte rive bygningene. Rivekostnader for anlegget på ca m2 kan dreie seg om i størrelsesorden 20 mill kr.

15 HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - NYBYGGSLØSNING Side 15 av FREMDRIFT Det vises nedenfor et utkast til overordnet fremdriftsplan for et nybyggsprosjekt. Utkastet viser minimumstidsrammer, og forutsetter en videre prosess der fasene gjennomføres uten vesentlige hindringer. ID Aktivitetsnavn Start 1 Oppstart Revidering delfunksjonsprogram Lokalisering, tomtevalg, konekvensutrednin, regplan Saksbehandling, kontrahering rådgivere m.m Skisse- og forprosjekt Detaljprosjekt Byggestart Byggefase Nybygg Ferdigstillelse I den viste fremdriften forutsettes det at lokalisering og tomtevalg blir gjennomført innen En ny lokalisering vil innebære krav om konsekvensutredning og reguleringsplan etter Plan- og Bygningsloven. Disse aktivitene forutsettes gjennomført parallelt i samme tidsrom.

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer