UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG"

Transkript

1 UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG Dato / BOARCH arkitekter as Prosjekt Partner Bodø as Intekno as Ingeniørtjeneste as

2 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 2 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG INNLEDNING HISTORIKK PROSJEKTORGANISASJON GJENNOMFØRING AREALRAMME KOSTNADSRAMME REGULERINGSPLAN EKSISTERENDE SITUASJON EKSISTERENDE BYGNINGER NY LØSNING UTBYGGINGSMØNSTER FUNKSJONELT KONSEPT Publikumsfunksjoner Akuttfunksjoner Funksjonskonsept og logistikk Hovedinngang og vestibyle Laboratorium og røntgenavdeling Poliklinikker Akuttfunksjoner Sengeposter og fødeavdeling GJENNOMFØRING BYGGEFASER DRIFTSFORSTYRRELSER FREMDRIFT AREALTABELLER KOSTNADSOVERSLAG OM KOSTNADSOVERSLAGET BRUKERUTSTYR KOSTNADSOPPSTILLING... 18

3 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 3 1. SAMMENDRAG Dette skisseprosjektet er utført med grunnlag i revidert delfunksjonsprogram av februar 2003, og diverse grunnlagsdokumenter utarbeidet etter vedtatt utviklingsplan. Skisseprosjektet ble startet 17.mars 2003 og avsluttet 17. juni samme år. Prosjektet omfatter fagområdene: ARK, RIB, RIV og RIE. Skisseprosjektet har hatt som siktemål å gi forenklet adkomst med bedre trafikksegregering utendørs, og gi grunnlag for en bedre og mer effektiv organisering av den interne drift. Intern logistikk er søkt forbedret med hensyn til oversiktelighet, fremkommelighet og atskillelse av trafikk tilhørende forsyning, pasienter og besøkende samt sengetransporter og ansatte. Hovedgrepet i anlegget er en ny adkomstakse nord-syd i anlegget, med ny hovedinngang i nord, og adkomster til poliklinikker og akuttfunksjoner på hvert sitt plan fra denne aksen. Ny ambulanseinngang legges mot øst med direkte kontakt til akuttfunksjonene. Den arkitektoniske løsningen basert på ovenstående hovedgrep er kontrollert m.h.t. gjennomførbarhet i forhold til brann, byggefaser og teknisk infrastruktur. Det er videre søkt løsninger i arkitektonisk uttrykk og landskapsbehandling som bygger opp under hovedgrepene visuelt. Arealberegninger basert på de skisserte løsninger viser følgende arealer: Brutto areal m2 Netto areal m2 Brutto/nettofaktor Funksjoner i eksisterende bygninger Funksjoner i nybygg Sum ,04 Prosjektkostnader er beregnet ut i fra grad av ombygging, behov for nybygg og behov for utbedring og rehabilitering av teknisk infrastruktur og fasader. Totale prosjektkostnader, prisnivå juni 2002, er beregnet til 406 mill. kr. Dette inkluderer 20 % påslag for marginer og uforutsett. Fremdriftsberegninger i skisseprosjektet viser at anlegget, gjennom 5 byggefaser, kan ferdigstilles innen årsskiftet 2009/2010.

4 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 4 2. INNLEDNING 2.1 Historikk I 1996 startet prosessen som førte frem til den plan som foreligger nå. Hovedpunkter i denne prosessen er: Rapport om status for sykehusets lokaler/aktiviteter, Delfunksjonsprogram ble utarbeidet i år Utviklingsplanen for Stokmarknes sykehus foreligger februar Behandling i Nordland fylkeskommune I 2002 ble det bestemt at det utarbeides en vurdering av de driftsøkonomiske konsekvenser av gjennomføringen av utviklingsplanen. Rapporten konkluderte bl.a. med at prosjektet bør reduseres m.h.t. arealer og kostnader. Basert på utviklingsplanen og forslag om redusert arealramme i utredning om driftsøkonomi, vedtok Styret for Hålogalandssykehuset følgende om utbyggingen av Stokmarknes sykehus i møte den : Styret anbefaler at Stokmarknes sykehus bygges ut etter Hovedalternativet Følgende foreløpige kostnadsoverslag (2002-kroner) legges til grunn: Byggekostnader Utstyr Mekanisk transportanlegg Provisorier i anleggsperioden SUM 358 mill kr 35 mill kr 8 mill kr 5 mill kr 406 mill kr Dette vedtaket la grunnlaget for utarbeidelse av det skisseprosjektet som presenteres her. Prosjekteringsgruppe for skisseprosjekt ble engasjert , etter gjennomført tilbudskonkurranse.

5 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Prosjektorganisasjon Arbeidet med prosjektet har vært organisert som følger: Styringsgruppe Foretaksdirektør Ivar Hagenlund, Ass. direktør Bjørn Nygaard, Sjeflege Finn Larssen-Aas, Tillitsvalgt Tordis Fredriksen, Hovedverneombud Gunvor Nervik Pasientorg. repr: Arvid Andersen Faglig koordinator Finn Larssen-Aas Prosjektleder SykehusUtvikling v/nils Ebbesen Prosjektadministrativ bistand SykehusUtvikling v/nils Ebbesen Hospitalitet v/svein Petter Raknes Faglig brukergruppe medisin Faglig brukergruppe kirurgi Faglig brukergruppe drift Programmering og utstyrsplanlegging Programmering: Sykehusutvikling v/nils Ebbesen Prosjektering Arkitekt Bygg VVS Elektro

6 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Gjennomføring Prosessen med å utarbeide dette skisseprosjektet har vært gjennomført i følgende hovedfaser: Etterprøving av økonomisk ramme og omfang av og beregnede kostnader for nybygg og ombygging. Dette resulterte i reduksjon av programarealer. Utlysning og engasjement av prosjekteringsteam. Utarbeidelse av skisseprosjektet. Styringsgruppen har hatt 7 møter, og det har vært avholdt 5 møter med faglige brukergrupper. 2.4 Arealramme Ramme for netto programareal: m2. Ramme for brutto areal: m2 2.5 Kostnadsramme Ramme for totale kostnader inkl. brukerutstyr er satt til 406 mill. kr. Som tidligere nevnt er 406 mill kr en styringsramme for prosjektet og skal som sådan inkludere en margin for usikkerhet. 2.6 Reguleringsplan Reguleringsplan for Stokmarknes sykehus omfatter sykehusområdet med omkransende veinett. Planen ble stadfestet Det er avsatt et tomteområde på 60 dekar regulert til offentlige formål. Herav utgjør i dag utskilt tomt for sykehjem ca. 7 da. De resterende 53 dekar er disponible for sykehusformål.

7 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 7 3. EKSISTERENDE SITUASJON TOMTE- AVGRENSNING N Fig. 3.1 Dagens tomtesituasjon 3.1 Eksisterende bygninger SYKE- HJEM G B R A C S E D H F P Bolig N PSYK. N K m Fig Eksisterende fløyer

8 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 8 Tilstand og anvendelighet av eksisterende bygninger er vurdert i rapport om dagens tekniske tilstand ved SSH juli 97, og i teknisk forstudie til utviklingsplanen feb. 01. Konklusjonene fra disse studiene er etterprøvet i det utførte skisseprosjektarbeidet. Hovedkonklusjonen er fortsatt at de fleste eksisterende fløyer vil kunne være anvendelige til fremtidig sykehusbruk, og at det er til dels store behov for oppussing, modernisering og ombygging. Det er blitt klart at de tekniske anleggene (ventilasjon, varme, sterk- og svakstrøm) i hovedsak bør skiftes ut i alle fløyer, og at fasader bør rehabiliteres med etterisolering og kledning. Dette er en generell kommentar som gjelder alle fløyene A-D, F og R. Etasjehøyder Eksisterende ABCD-fløy har brutto etasjehøyde 3,25 m. Dette er svært lavt i forhold til dagens krav til føringsveier for ventilasjon etc. For nye sykehusbygg regnes 3,6 m som minimum for sengeposter etc.; for spesialavdelinger som operasjon er en brutto etasjehøyde rundt 4,5 m ønskelig. Dette tilsier at eksisterende arealer bør benyttes til lettere funksjoner som kontorer og sengeposter. 4. NY LØSNING 4.1 Utbyggingsmønster Det valgte hovedprinsipp for tomtedisponering og utbyggingsmønster kan illustreres som følger: SYKEHJEM BUSS 2 pl R VARER PARKERING Parkering 103 plasser N GARASJER H ADM/PSYKIATRI PSYKIATRI 6 pl 5 pl 6 pl F G 5 pl B PARK PUBLIKUM A POLIKLINIKKER AKUTTSEKSJON OPERASJON 2 ETG. S TEKNISK SENTRAL C E D TEGNFORKLARING K AMBULANSE HOVEDÅRE FOR PUBLIKUM EKSISTERENDE BYGNING NYBYGG FREMTIG UTVIDELSE FREMTIDIG UTVIDELSE Fig Tomtedisponering og utbyggingsmønster

9 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 9 Disponeringen sikrer trafikkseparasjon utendørs, samtidig som anlegget har en åpen akse for utvidelse sydover, uten at det etablerte trafikkmønsteret blir forstyrret. Utbyggingsmønsteret bidrar videre til å inkludere de psykiatriske funksjonene i sykehusanlegget, og gjør det enkelt å etablere innendørs gangforbindelser mellom somatikk og psykiatri. 4.2 Funksjonelt konsept Sykehuset er delt i 3 hovedområder: 1) Publikumsfunksjoner 2) Akuttfunksjoner 3) Tekniske og administrative støttefunksjoner Publikumsfunksjoner Lab. Hovedinngang Kantine Kiosk Med. kontortjeneste Resepsjon Poliklinikker Røntgen Fig Publikumsfunksjoner Publikum skal lett finne hovedinngang med resepsjon umiddelbart innenfor. Resepsjonen skal samtidig fungere som ekspedisjon for pasienter til poliklinikker, laboratorium og røntgen, og stå i nær forbindelse med medisinsk kontortjeneste. Kantine og kiosk skal finnes i umiddelbar nærhet, slik at det skapes et imøtekommende, oversiktlig miljø for publikum.

10 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Akuttfunksjoner Operasjon Mottagelse Observasjon Vakt Akuttseksjon: Intensiv Oppvåkning Ambulanseinngang Sengeposter Rønt -gen. Fig Akuttfunksjoner Fra ambulanseinngang, med mottagelse/observasjon, skal det være kort vei til akuttseksjonen med hjerteovervåkning, postoperativ og anestesi. I arbeidet med skisseprosjektet har man sett det hensiktsmessig å legge observasjon nær inntil hjerteovervåkning og postoperativ, for å lette utnyttelsen av personellressurser. Akuttseksjonen har en felles base med vaktrom og scoprom, hvorfra driften av hele seksjonen styres. Det er lagt vekt på å etablere en effektiv transportvei fra akuttinngang med heis ned til røntgenavdeling. Samme transportvei kan benyttes ved innleggelser i sengeposter og i fødeavdeling.

11 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Funksjonskonsept og logistikk Hovedtrekkene i funksjonsfordeling og logistikk kan oppsummeres som følger: Publikumsfunksjoner og akuttfunksjoner legges på hvert sitt plan, med sentrale trapp- /heisforbindelser i nybygget, og med adkomster på hver sin side av anlegget slik at konflikter mellom publikumstrafikk og ambulanser unngås. I 1. etg gir en innglasset gate, som strekker seg fra hovedinngangen og sydover, adkomst til røntgen, laboratorier og poliklinikker, og samtidig kontakt med parken mellom nybygget og eksisterende bygg for psykiatri og administrasjon. Gaten gir samtidig på 2. etasjeplan en naturlig forbindelse til F-fløy (administrasjon, hab./rehab.) og psykiatri) og nybygget for psykiatri, og åpner for at anlegget kan vokse videre sydover ved behov. Gaten vil kunne være et viktig opplevelseselement, som både gir god orientering og et trivelig miljø for publikum og personale. I 2. etg. legges ambulanseinngang mot øst, og akuttseksjonen legges sentralt i nybygget, med nær kontakt til både operasjon, og sengepost kirurgi samt fødeavdeling. I 3. etg. legges med. sengepost sammen med fysioterapi/ergoterapi. Sengeposten får forbindelse til akuttmottak og røntgen via nytt trapp/heistårn i østenden av C-fløy. Sengetransport ned til poliklinikk skjer via glassgang til heistårn i akuttseksjon/poliklinikk. Tekniske og administrative funksjoner samles på underetasjeplan. Det etableres ny teknisk kulvert for varetransport og tekniske føringsveier fra ny teknisk sentral til nybygget. Lege kont. N Publ. Kantine Sengepost Lab. Resepsjon Røntgen Sengepost Vakt/eksped. Fødeavd. Akuttseksjon 1. etg. Publikum 2. etg. Operasjon Sterilsentral Akuttmottak Poliklinikker Ambulanse Ambulansesentral Drift/personale

12 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Hovedinngang og vestibyle Det legges ny hovedinngang med resepsjon, vestibyle- og kantineareal i A-B-fløy. Fra vestibylen er det god oversikt og adkomst til røntgen, lab. og poliklinikker, og til hovedtrapp/heis til etg. Det forutsettes at publikum kan benytte både det eksisterende trappehuset i A-fløy, og ny trapp og heis vendt mot glassgaten Laboratorium og røntgenavdeling Er lokalisert i B-C-fløy. Ventearealer for publikum legges med kontakt til vestibyle. Det legges opp til separate innganger til lab for blodgivere, publikum til prøvetaking, og personale/transport av prøver Poliklinikker Er lokalisert i 1.etg. nybygg, med adkomst fra den nye glassgaten Akuttfunksjoner Ny ambulanseinngang legges på 2. etg. plan, med innkjøring fra øst. Akuttmottagelse, akuttseksjon (intensiv, postop etc.) og operasjon legges i direkte sammenheng, og med nær kontakt til kirurgisk sengepost. For rask transport til røntgenavd. i 1. etg. er det tilrettelagt gangbro og en egen heis/trappeforbindelse i enden av C-fløy. Det er tilrettelagt for at transport av pasienter i seng kan skje utenom hovedtrafikkårer for publikum Sengeposter og fødeavdeling Det forutsettes at sengeposter og fødeavdeling fortsatt lokaliseres i A-B-C-fløy. Eksisterende sengeposter har i dag en enkel standard, med felles bad og manglende støtterom. Postene oppleves som langstrakte. I ny løsning er postene søkt forbedret ved følgende hovedelementer: Postene er lagt i vinkel, med en del inn i eksisterende A-fløy. Vaktrom er plassert i vinkelen, med god kontakt både til publikumsgate og til sengepost. Det er lagt til rette for organisering i 3 pleiegrupper pr. post, med separate arbeidsstasjoner. Alle sengerom får tilgang til eget bad, eller bad felles med naborom. Det er lagt inn støtterom i henhold til romprogrammet. Sengepostene får ny vertikal forbindelse til akuttmottak, poliklinikker og servicefunksjoner i underetasje ved nytt trapp-/heisbatteri for enden av C-fløy. Dette muliggjør inn- og uttransport av senger uten kryssing med hovedtrafikkårer for publikum. Fra fødeavdeling er det kort vei til operasjonsavdeling via samme heis, med forbindelsesbro over til akuttmottak og operasjon. Avdelingen har nærhet til kir. sengepost på samme plan. I forbindelse med nybygget legges det tekniske kulverter for føring av varme, vann, gass og strøm frem til sentrale punkter. Det legges transportkorridor for gods, fra eksist. C-fløy til nytt sentralt trapp/heishus i nybygget. Dette vil sikre gode muligheter for transport uten krysninger med publikumstrafikk.

13 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side GJENNOMFØRING 5.1 Byggefaser. Utbygging av sykehus under full drift har vært gjennomført mange steder. Vurdering av byggefaser er gjort med bakgrunn i erfaringer fra liknende, vellykkede ombyggingsprosjekter på sykehus i full drift. Foreløpige analyser tilsier at utbyggingen og ombyggingen av de eksisterende arealene vil måtte gjøres i minst 5 ulike påfølgende faser. I tillegg vil det være behov for en fase for tilrettelegging før oppstart. Forløpet kan forenklet fremstilles slik: Fase 0: Tilrettelegging av logistikk, trafikale forhold etc. Fase 1: Nybygg av ny teknisk sentral, for å etablere ny infrastruktur for anlegget, og muliggjøre en gjennomføring av ombyggingen uten reduksjon i driften. Nybygg for poliklinikker, akuttseksjon, operasjon, sterilsentral og ambulansesentral. Nybygg av utvendige kommunikasjonsganger Fase 2: Ombygging av eksist. rømningstrapper til sjakter. Ny infrastruktur i eksist. bygg. Ombygging av del av R- og A-fløy. P-fløy benyttes til akuttinngang og kontorer. Fase 3: Ombygging resten av R-fløy, og B-fløy alle etasjer. Etablering av lab i B-fløy. Riving av P-fløy på slutten av fasen. Fase 4: Ombygging C-fløy alle etasjer, og del av D-fløy 1. og 2. etg. Overflytting av del av sengeposter. Fase 5: Ombygging av fødeavdeling, D-fløy 2. etg. 5.2 Driftsforstyrrelser Det legges opp til byggefaser som i minst mulig grad forstyrrer drift. Fløyer ombygges i prinsipp vertikalt, fra topp til bunn. Ny teknisk sentral muliggjør etablering av nye tekniske anlegg uten avbrudd. Dette ivaretar pasientsikkerheten. Det vil forekomme perioder med plager fra støv og støy i eksisterende arealer. Erfaringer viser at plagene kan reduseres med enkle tiltak: Rent Bygg- prinsipp, og gode varslingsrutiner ved støyende arbeid. Logistikken i anlegget vil i perioder bli noe skadelidende, ved at vare- og persontransport må skje gjennom midlertidige trafikkveier. Ulempene kan minimaliseres ved en fornuftig planlegging.

14 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Fremdrift Skisse til hovedfremdriftsplan er utarbeidet på grunnlag av plan fra Sykehus Utvikling as, datert , for aktiviteter fram til byggestart. Fremdrift for byggeperioden er vurdert ut fra inndeling i de forskjellige faser som er definert i skisseprosjektet, samt relevant erfaringsmateriale for tilsvarende ombyggingsprosjekter under drift. Fremdriftsplanen forutsetter parallell planlegging og bygging ID Aktivitetsnavn Start Slutt Oppstart Skisseprosjekt Saksbehandling, kontrahering rådgivere m.m Forprosjekt Detaljprosjekt Byggestart Byggefase Fase 0. Tilrettelegging logistikk, traffikale forhold m.v Fase 1, Nybygg Ny teknisk sentral Nybygg Fløy Ombygginger Fløy D, akutt røntgen Fase 2. Ombygging Fløy A og R Fase 3. Ombygging fløy B Fase 4. Ombygging Fløy C Fase 5. Ombygging fløy D, Fødeavdeling Ferdigstillelse alle byggetrinn Fig Skisse til hovedfremdriftsplan

15 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side AREALTABELLER Tabell: Romprogram og uttegnet areal Romprogram m2 Uttegnet areal m2 Funksjon/avdeling 01 Kirurgisk sengepost Medisinsk sengepost Fødeavdeling Poliklinikk Operasjon, anestesiservice, sterilsentral Akuttseksjon Ambulansestasjon Røntgen Laboratorium Legekontorer Medisinsk kontortjeneste Fysioterapi og ergoterapi Teknisk avdeling Medisinsk teknikk Hovedkjøkken Kantine Sentrallager, varemottak Husøkonom, renhold Tekstilforsyning Sengerengjøring Medisinforsyning Personalgarderobe Administrasjon Pasienthotell Vestibyle og kiosk Visningsrom Rehabilitering og habilitering Møterom Sum Som det fremgår, medfører tilpasning til eksisterende bygningsmasse, bl.a. hensyntagen til eksisterende rominndelinger, at deler av arealene avviker fra romprogrammet. Det vil være naturlig å søke å harmonisere dette forholdet i videre arbeid med forprosjekt.

16 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 16 Tabell: Brutto- og netto arealer Brutto areal m2 Netto areal m2 Brutto/ nettofaktor Fløy Funksjoner i ny løsning A Sentrallager, kantine, sengeposter ,53 B Kontorer, lab, sengeposter, fysioterapi ,72 C Kontorer, røntgen, sengeposter, fødeavd ,96 D Garderober, røntgen, fødeavd ,62 E Vaskeri - ikke del av prosjektet F Hab./rehab, adm. (kun arealer til somatikk oppgitt) ,88 G Gassentral ,20 R Teknisk, hovedkjøkken, kontorer ,74 S Avfallssentral ,26 Sum eksisterende bygninger ,88 Nybygg poliklinikk, akuttseksjon, operasjon, ambulanse Nybygg kommunikasjonsganger, trapper, tekniske rom ,49 Nybygg gangforbindelse til psykiatri 96 - Sum nybygg ,49 Sum totalt ,04

17 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side KOSTNADSOVERSLAG 7.1 Om kostnadsoverslaget Kostnadsoverslag er utført ut fra erfaringspriser pr. kvadratmeter brutto areal. Ut fra erfaringer fra nylig utførte ombyggingsprosjekter er det foretatt en klassifisering av forskjellige typer av ombyggingsarealer. Samtlige bygninger er gjennomgått med tanke på fordeling av areal i de forskjellige klasser. Tabell: Klassifisering av eksisterende bygg KLASSE 1 Ingen tiltak nødvendig Innsats ikke nødvendig. Lokalene kan brukes som idag selv om de ikke oppfyller nybyggskrav i alle forhold. Fortsatt normalt vedlikehold forutsettes. KLASSE 2 Oppussing Lokalene brukes som idag, kfr. klasse 1. Ren oppussing inkl. nødvendige utskiftninger av teknisk anlegg. Asbestsanering må påregnes. KLASSE 3 Lettere ombygging Lokalene kan i store trekk brukes som idag. Enklere ombygging, modernisering og oppdemmet vedlikehold. KLASSE 4 Tung ombygging Lokalene kan ikke brukes som i dag. Total ombygging, modernisering og oppdemmet vedlikehold. Lokalene kan ikke brukes som i dag. Total ombygging, der bygget strippes ned til råbygg og det gjøres inngrep i bæresystem 0,- Kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m2 Kostnadene er basert på prisnivå pr I tillegg er det definert tre klasser for nybygg/påbygg, en for enkle, en for ordinære nybygg samt en klasse for nybygg med behandlingsfunksjoner. Kvadratmeterpriser for beregning av rammekostnad for de tre klassene for nybygg/påbygg er som følger: Tabell: Nybyggsklasser og kostnader pr. m2 KLASSE 5 Tung ombygging til spesialfunksjoner NYBYGG NYBYGG NYBYGG KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE 8 Tekniske rom på tak Kulverter, tekniske rom, glassganger Behandlingsfunksjoner kr/m kr/m kr/m2 Kostnadene er basert på prisnivå pr

18 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 18 I tillegg kommer korreksjon for forventede tillegg og sikkerhetsmargin på til sammen 20 % av grunnkalkylen for byggekostnader. 7.2 Brukerutstyr Netto utstyrsbehov ble i Utviklingsplanen kalkulert til 70 mill kr, prisnivå februar Utstyrskalkylen bør fremskrives til kostnadsnivå Vi regner med en prisstigning på 6 %. Dette gir netto utstyrsbehov på 74 mill kr. Forutsetningen om at halvparten av utstyrsbehovet anskaffes over løpende driftsbudsjett frem til innflytting, opprettholdes. Byggeprosjektet skal i følge dette belastes med 37 mill kr til utstyr. 7.3 Kostnadsoppstilling Tiltak 1 Nybygg behandlingsfunksjoner etc Kostnader 101,9 mill. kr. 2 Nybygg teknisk sentral, vareinntak og transportkulvert 11,7 mill. kr. 3 Tiltak på teknisk infrastruktur 18,5 mill. kr. 4 Nybygg interne forbindelsesganger, trapper, tekniske rom etc. 24,2 mill. kr. 5 Nybygg forbindelse til psykiatri 1,9 mill. kr. 6 Ombygging eksisterende fløy A-B-C-D-R 138,3 mill. kr. 7 Ombygging eksisterende fløy F 2,2 mill. kr. 8 Utomhusarbeider 8,0 mill. kr. 9 Sum grunnkalkyle byggekostnad 306,7 mill. kr. 10 Brukerutstyr 37,0 mill. kr. 12 Provisorier i byggeperioden 1,0 mill. kr. 13 Sum grunnkalkyle prosjektkostnad 344,7 mill. kr. 14 Uforutsette kostnader bygg: 20% av grunnkalkyle byggekostnad 61,3 mill. kr. 15 Uforutsette kostnader brukerutstyr: 0% - 16 Sum rammekostnad 406,0 mill. kr.

Nye Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus Nye Kirkenes sykehus 24.03.2017 Tidsplan Oppstart skisseprosjekt januar 2010 Oppstart forprosjekt november 2012 Oppstart detaljprosjekt januar 2014 Tilbudsforespørsel entreprenører juni 2014 Forhandlingsperiode

Detaljer

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato 25.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Referanser... 2 1.4 Ansvarlige

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet 7.12.2016 1 Innhold 1. Byggeprosjektet, nybygg og ombygging 2. Utomhus 3. Tomt, rigg og adkomst 4. Trafikk 5. Regulering 2 Rådgiver Vi som

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier TKAST ÅLESUND 5 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen - En arkitektonisk hjertetransplantasjon - Det å gjennomføre

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Formål/sammendrag

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Tertialrapport pr. 31.august 2012

Tertialrapport pr. 31.august 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 19.10.2012 Styresak 118 2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2012 Saken

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Bodø, 14.11.2014 Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Detaljer

Harald Ottesen. Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Harald Ottesen. Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Ro Harald Ottesen Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Erik Jakobsen 18. juni 213 15:4 Tove Severeide; Kristian Skålhavn; Reinert Eidshaug Roy Harald Ottesen VS: Rørvik sykestue og helsehus - Mulighetsstudie

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Arkivnr.: 2010/916-30/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 11.3.2011 Styresak 39-2011 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011

Administrasjonen. Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember Møtedato: 8. desember 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin Grongstad Sak nr: 69/2011 Navn på sak: Iverksettelse av forprosjektfase,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Utbygging Haugesund Sjukehus

Utbygging Haugesund Sjukehus Utbygging Haugesund Sjukehus Behov for omfattende oppgradering Kritisk standard på bygningsmasse for sentrale funksjoner Arealmangel De funksjoner som flytter først kan ikke flytte eksternt Langvarig

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.desember 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.desember 2011 Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 20.4.2012 Styresak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.desember 2011 Formål/sammendrag I

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde Funktioner n 4-6 Plan 4-6 - sengeposter 3 Plan 3 LEGEVAKT n 2 Ambulanse Plan 2 Akutsøle til OP, Intensiv og føde AKUTTMOTTAK Voksne FORPLASS DPS, DØGN OG POL. n 1 BILLEDDIAGNOSTIKK Indgang akuttmodt. HOVEDINNGANG

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Nytt Universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023 Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør, SUS2023 Jon Rønning, Prosjektleder industrialisering, Nordic COWI

Nytt Universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023 Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør, SUS2023 Jon Rønning, Prosjektleder industrialisering, Nordic COWI Illustrasjonsbilde mars 2017 SUS2023, Helse Stavanger HF, Byggetrinn1 Nytt Universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023 Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør, SUS2023 Jon Rønning, Prosjektleder industrialisering,

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00208-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato: Plan- og byggekomiteen Formannskap 24.08.2016 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER 09.01.18 VOLDA - 3 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok i sak 25/12 etter innstilling fra Fast byggekomite i sak 6/12 flg:

SAKSFRAMLEGG. Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok i sak 25/12 etter innstilling fra Fast byggekomite i sak 6/12 flg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/1766 HELHETLIG PLAN SKAUTUN SYKEHJEM FORPROSJEKT 2013 Rådmannens forslag til vedtak 1 Helhetlig plan Skautun forprosjekt 2013 godkjennes

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner):

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner): Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 INNHOLD OPPGAVEN STUDERTE ALTERNATIVER ALTERNATIVE TOMTER TOMTEANALYSE KONSEPT LØSNING MULIG UTVIDELSER, FLEKSIBILITET UTOMHUS INDRE GÅRDSROM MATERIALBRUK

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2012-desember ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt -

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Økonomi Rådmannen anbefaler at investeringene strekkes ut i tid. 150 mill lagt inn i økonomiplanen for 2014-2017; 115 mill for sykehjem og bofellesskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

Sentralsjukehuset i Rogaland

Sentralsjukehuset i Rogaland Sentralsjukehuset i Rogaland +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP Utbyggingsløsning, kostnader og framdrift 05. november 2001 Arbeidsfellesskapet for planlegging SiR: Hospitalitet as, Oslo Orgoplan, Stockholm Nosyko

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 8

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2015 pkt. 8 Notat GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 03.09.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Kari Gro Johanson SAKEN GJELDER: Sykehusutbyggingsprosjektet ARKIVSAK: 2015/ 193

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/09 St. Olavs Hospital - ytre rehabilitering av Kreftbygget, riving av Lungebygget og rehabilitering av Parkbygget Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE Mai 2017, revisjon 1 Risør kommune Mulighetsstudie Sørlandet Helsepark og økonomiske vurderinger SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge.

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge. N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t f o r N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s - 1 0. f e b r u a r 2 0 1 5 Innledning De foreløpige skissene for det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt

De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt Holmsbuseminaret 2006 1. Innledning Hva særpreger modellene? Tidspunktet for kontrahering av entreprenør/leverandør Fordeling av ansvar, risiko

Detaljer

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande:

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.10.2013 62606/2013 Nirmalaraj Selvakumarasamy Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 08.11.2013 Utdanningsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens

Detaljer

Styret i Sit 14. september 2017

Styret i Sit 14. september 2017 Styresak B 67 / 2017 Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg Bakgrunn Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus. Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg

KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg Telefon: 22 96 15 90 Telefaks: 22 60 79 06 NO 962 959 407 MVA Pilestredet 75C N-0354 Oslo Arkitektbeskrivelse av valgte utbyggingsalternativer.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016.

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/641-1 Arkiv: H10 &30 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: ALTA NÆRSYKEHUS - FORPROSJEKT Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer