UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG"

Transkript

1 UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG Dato / BOARCH arkitekter as Prosjekt Partner Bodø as Intekno as Ingeniørtjeneste as

2 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 2 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG INNLEDNING HISTORIKK PROSJEKTORGANISASJON GJENNOMFØRING AREALRAMME KOSTNADSRAMME REGULERINGSPLAN EKSISTERENDE SITUASJON EKSISTERENDE BYGNINGER NY LØSNING UTBYGGINGSMØNSTER FUNKSJONELT KONSEPT Publikumsfunksjoner Akuttfunksjoner Funksjonskonsept og logistikk Hovedinngang og vestibyle Laboratorium og røntgenavdeling Poliklinikker Akuttfunksjoner Sengeposter og fødeavdeling GJENNOMFØRING BYGGEFASER DRIFTSFORSTYRRELSER FREMDRIFT AREALTABELLER KOSTNADSOVERSLAG OM KOSTNADSOVERSLAGET BRUKERUTSTYR KOSTNADSOPPSTILLING... 18

3 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 3 1. SAMMENDRAG Dette skisseprosjektet er utført med grunnlag i revidert delfunksjonsprogram av februar 2003, og diverse grunnlagsdokumenter utarbeidet etter vedtatt utviklingsplan. Skisseprosjektet ble startet 17.mars 2003 og avsluttet 17. juni samme år. Prosjektet omfatter fagområdene: ARK, RIB, RIV og RIE. Skisseprosjektet har hatt som siktemål å gi forenklet adkomst med bedre trafikksegregering utendørs, og gi grunnlag for en bedre og mer effektiv organisering av den interne drift. Intern logistikk er søkt forbedret med hensyn til oversiktelighet, fremkommelighet og atskillelse av trafikk tilhørende forsyning, pasienter og besøkende samt sengetransporter og ansatte. Hovedgrepet i anlegget er en ny adkomstakse nord-syd i anlegget, med ny hovedinngang i nord, og adkomster til poliklinikker og akuttfunksjoner på hvert sitt plan fra denne aksen. Ny ambulanseinngang legges mot øst med direkte kontakt til akuttfunksjonene. Den arkitektoniske løsningen basert på ovenstående hovedgrep er kontrollert m.h.t. gjennomførbarhet i forhold til brann, byggefaser og teknisk infrastruktur. Det er videre søkt løsninger i arkitektonisk uttrykk og landskapsbehandling som bygger opp under hovedgrepene visuelt. Arealberegninger basert på de skisserte løsninger viser følgende arealer: Brutto areal m2 Netto areal m2 Brutto/nettofaktor Funksjoner i eksisterende bygninger Funksjoner i nybygg Sum ,04 Prosjektkostnader er beregnet ut i fra grad av ombygging, behov for nybygg og behov for utbedring og rehabilitering av teknisk infrastruktur og fasader. Totale prosjektkostnader, prisnivå juni 2002, er beregnet til 406 mill. kr. Dette inkluderer 20 % påslag for marginer og uforutsett. Fremdriftsberegninger i skisseprosjektet viser at anlegget, gjennom 5 byggefaser, kan ferdigstilles innen årsskiftet 2009/2010.

4 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 4 2. INNLEDNING 2.1 Historikk I 1996 startet prosessen som førte frem til den plan som foreligger nå. Hovedpunkter i denne prosessen er: Rapport om status for sykehusets lokaler/aktiviteter, Delfunksjonsprogram ble utarbeidet i år Utviklingsplanen for Stokmarknes sykehus foreligger februar Behandling i Nordland fylkeskommune I 2002 ble det bestemt at det utarbeides en vurdering av de driftsøkonomiske konsekvenser av gjennomføringen av utviklingsplanen. Rapporten konkluderte bl.a. med at prosjektet bør reduseres m.h.t. arealer og kostnader. Basert på utviklingsplanen og forslag om redusert arealramme i utredning om driftsøkonomi, vedtok Styret for Hålogalandssykehuset følgende om utbyggingen av Stokmarknes sykehus i møte den : Styret anbefaler at Stokmarknes sykehus bygges ut etter Hovedalternativet Følgende foreløpige kostnadsoverslag (2002-kroner) legges til grunn: Byggekostnader Utstyr Mekanisk transportanlegg Provisorier i anleggsperioden SUM 358 mill kr 35 mill kr 8 mill kr 5 mill kr 406 mill kr Dette vedtaket la grunnlaget for utarbeidelse av det skisseprosjektet som presenteres her. Prosjekteringsgruppe for skisseprosjekt ble engasjert , etter gjennomført tilbudskonkurranse.

5 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Prosjektorganisasjon Arbeidet med prosjektet har vært organisert som følger: Styringsgruppe Foretaksdirektør Ivar Hagenlund, Ass. direktør Bjørn Nygaard, Sjeflege Finn Larssen-Aas, Tillitsvalgt Tordis Fredriksen, Hovedverneombud Gunvor Nervik Pasientorg. repr: Arvid Andersen Faglig koordinator Finn Larssen-Aas Prosjektleder SykehusUtvikling v/nils Ebbesen Prosjektadministrativ bistand SykehusUtvikling v/nils Ebbesen Hospitalitet v/svein Petter Raknes Faglig brukergruppe medisin Faglig brukergruppe kirurgi Faglig brukergruppe drift Programmering og utstyrsplanlegging Programmering: Sykehusutvikling v/nils Ebbesen Prosjektering Arkitekt Bygg VVS Elektro

6 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Gjennomføring Prosessen med å utarbeide dette skisseprosjektet har vært gjennomført i følgende hovedfaser: Etterprøving av økonomisk ramme og omfang av og beregnede kostnader for nybygg og ombygging. Dette resulterte i reduksjon av programarealer. Utlysning og engasjement av prosjekteringsteam. Utarbeidelse av skisseprosjektet. Styringsgruppen har hatt 7 møter, og det har vært avholdt 5 møter med faglige brukergrupper. 2.4 Arealramme Ramme for netto programareal: m2. Ramme for brutto areal: m2 2.5 Kostnadsramme Ramme for totale kostnader inkl. brukerutstyr er satt til 406 mill. kr. Som tidligere nevnt er 406 mill kr en styringsramme for prosjektet og skal som sådan inkludere en margin for usikkerhet. 2.6 Reguleringsplan Reguleringsplan for Stokmarknes sykehus omfatter sykehusområdet med omkransende veinett. Planen ble stadfestet Det er avsatt et tomteområde på 60 dekar regulert til offentlige formål. Herav utgjør i dag utskilt tomt for sykehjem ca. 7 da. De resterende 53 dekar er disponible for sykehusformål.

7 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 7 3. EKSISTERENDE SITUASJON TOMTE- AVGRENSNING N Fig. 3.1 Dagens tomtesituasjon 3.1 Eksisterende bygninger SYKE- HJEM G B R A C S E D H F P Bolig N PSYK. N K m Fig Eksisterende fløyer

8 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 8 Tilstand og anvendelighet av eksisterende bygninger er vurdert i rapport om dagens tekniske tilstand ved SSH juli 97, og i teknisk forstudie til utviklingsplanen feb. 01. Konklusjonene fra disse studiene er etterprøvet i det utførte skisseprosjektarbeidet. Hovedkonklusjonen er fortsatt at de fleste eksisterende fløyer vil kunne være anvendelige til fremtidig sykehusbruk, og at det er til dels store behov for oppussing, modernisering og ombygging. Det er blitt klart at de tekniske anleggene (ventilasjon, varme, sterk- og svakstrøm) i hovedsak bør skiftes ut i alle fløyer, og at fasader bør rehabiliteres med etterisolering og kledning. Dette er en generell kommentar som gjelder alle fløyene A-D, F og R. Etasjehøyder Eksisterende ABCD-fløy har brutto etasjehøyde 3,25 m. Dette er svært lavt i forhold til dagens krav til føringsveier for ventilasjon etc. For nye sykehusbygg regnes 3,6 m som minimum for sengeposter etc.; for spesialavdelinger som operasjon er en brutto etasjehøyde rundt 4,5 m ønskelig. Dette tilsier at eksisterende arealer bør benyttes til lettere funksjoner som kontorer og sengeposter. 4. NY LØSNING 4.1 Utbyggingsmønster Det valgte hovedprinsipp for tomtedisponering og utbyggingsmønster kan illustreres som følger: SYKEHJEM BUSS 2 pl R VARER PARKERING Parkering 103 plasser N GARASJER H ADM/PSYKIATRI PSYKIATRI 6 pl 5 pl 6 pl F G 5 pl B PARK PUBLIKUM A POLIKLINIKKER AKUTTSEKSJON OPERASJON 2 ETG. S TEKNISK SENTRAL C E D TEGNFORKLARING K AMBULANSE HOVEDÅRE FOR PUBLIKUM EKSISTERENDE BYGNING NYBYGG FREMTIG UTVIDELSE FREMTIDIG UTVIDELSE Fig Tomtedisponering og utbyggingsmønster

9 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 9 Disponeringen sikrer trafikkseparasjon utendørs, samtidig som anlegget har en åpen akse for utvidelse sydover, uten at det etablerte trafikkmønsteret blir forstyrret. Utbyggingsmønsteret bidrar videre til å inkludere de psykiatriske funksjonene i sykehusanlegget, og gjør det enkelt å etablere innendørs gangforbindelser mellom somatikk og psykiatri. 4.2 Funksjonelt konsept Sykehuset er delt i 3 hovedområder: 1) Publikumsfunksjoner 2) Akuttfunksjoner 3) Tekniske og administrative støttefunksjoner Publikumsfunksjoner Lab. Hovedinngang Kantine Kiosk Med. kontortjeneste Resepsjon Poliklinikker Røntgen Fig Publikumsfunksjoner Publikum skal lett finne hovedinngang med resepsjon umiddelbart innenfor. Resepsjonen skal samtidig fungere som ekspedisjon for pasienter til poliklinikker, laboratorium og røntgen, og stå i nær forbindelse med medisinsk kontortjeneste. Kantine og kiosk skal finnes i umiddelbar nærhet, slik at det skapes et imøtekommende, oversiktlig miljø for publikum.

10 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Akuttfunksjoner Operasjon Mottagelse Observasjon Vakt Akuttseksjon: Intensiv Oppvåkning Ambulanseinngang Sengeposter Rønt -gen. Fig Akuttfunksjoner Fra ambulanseinngang, med mottagelse/observasjon, skal det være kort vei til akuttseksjonen med hjerteovervåkning, postoperativ og anestesi. I arbeidet med skisseprosjektet har man sett det hensiktsmessig å legge observasjon nær inntil hjerteovervåkning og postoperativ, for å lette utnyttelsen av personellressurser. Akuttseksjonen har en felles base med vaktrom og scoprom, hvorfra driften av hele seksjonen styres. Det er lagt vekt på å etablere en effektiv transportvei fra akuttinngang med heis ned til røntgenavdeling. Samme transportvei kan benyttes ved innleggelser i sengeposter og i fødeavdeling.

11 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Funksjonskonsept og logistikk Hovedtrekkene i funksjonsfordeling og logistikk kan oppsummeres som følger: Publikumsfunksjoner og akuttfunksjoner legges på hvert sitt plan, med sentrale trapp- /heisforbindelser i nybygget, og med adkomster på hver sin side av anlegget slik at konflikter mellom publikumstrafikk og ambulanser unngås. I 1. etg gir en innglasset gate, som strekker seg fra hovedinngangen og sydover, adkomst til røntgen, laboratorier og poliklinikker, og samtidig kontakt med parken mellom nybygget og eksisterende bygg for psykiatri og administrasjon. Gaten gir samtidig på 2. etasjeplan en naturlig forbindelse til F-fløy (administrasjon, hab./rehab.) og psykiatri) og nybygget for psykiatri, og åpner for at anlegget kan vokse videre sydover ved behov. Gaten vil kunne være et viktig opplevelseselement, som både gir god orientering og et trivelig miljø for publikum og personale. I 2. etg. legges ambulanseinngang mot øst, og akuttseksjonen legges sentralt i nybygget, med nær kontakt til både operasjon, og sengepost kirurgi samt fødeavdeling. I 3. etg. legges med. sengepost sammen med fysioterapi/ergoterapi. Sengeposten får forbindelse til akuttmottak og røntgen via nytt trapp/heistårn i østenden av C-fløy. Sengetransport ned til poliklinikk skjer via glassgang til heistårn i akuttseksjon/poliklinikk. Tekniske og administrative funksjoner samles på underetasjeplan. Det etableres ny teknisk kulvert for varetransport og tekniske føringsveier fra ny teknisk sentral til nybygget. Lege kont. N Publ. Kantine Sengepost Lab. Resepsjon Røntgen Sengepost Vakt/eksped. Fødeavd. Akuttseksjon 1. etg. Publikum 2. etg. Operasjon Sterilsentral Akuttmottak Poliklinikker Ambulanse Ambulansesentral Drift/personale

12 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Hovedinngang og vestibyle Det legges ny hovedinngang med resepsjon, vestibyle- og kantineareal i A-B-fløy. Fra vestibylen er det god oversikt og adkomst til røntgen, lab. og poliklinikker, og til hovedtrapp/heis til etg. Det forutsettes at publikum kan benytte både det eksisterende trappehuset i A-fløy, og ny trapp og heis vendt mot glassgaten Laboratorium og røntgenavdeling Er lokalisert i B-C-fløy. Ventearealer for publikum legges med kontakt til vestibyle. Det legges opp til separate innganger til lab for blodgivere, publikum til prøvetaking, og personale/transport av prøver Poliklinikker Er lokalisert i 1.etg. nybygg, med adkomst fra den nye glassgaten Akuttfunksjoner Ny ambulanseinngang legges på 2. etg. plan, med innkjøring fra øst. Akuttmottagelse, akuttseksjon (intensiv, postop etc.) og operasjon legges i direkte sammenheng, og med nær kontakt til kirurgisk sengepost. For rask transport til røntgenavd. i 1. etg. er det tilrettelagt gangbro og en egen heis/trappeforbindelse i enden av C-fløy. Det er tilrettelagt for at transport av pasienter i seng kan skje utenom hovedtrafikkårer for publikum Sengeposter og fødeavdeling Det forutsettes at sengeposter og fødeavdeling fortsatt lokaliseres i A-B-C-fløy. Eksisterende sengeposter har i dag en enkel standard, med felles bad og manglende støtterom. Postene oppleves som langstrakte. I ny løsning er postene søkt forbedret ved følgende hovedelementer: Postene er lagt i vinkel, med en del inn i eksisterende A-fløy. Vaktrom er plassert i vinkelen, med god kontakt både til publikumsgate og til sengepost. Det er lagt til rette for organisering i 3 pleiegrupper pr. post, med separate arbeidsstasjoner. Alle sengerom får tilgang til eget bad, eller bad felles med naborom. Det er lagt inn støtterom i henhold til romprogrammet. Sengepostene får ny vertikal forbindelse til akuttmottak, poliklinikker og servicefunksjoner i underetasje ved nytt trapp-/heisbatteri for enden av C-fløy. Dette muliggjør inn- og uttransport av senger uten kryssing med hovedtrafikkårer for publikum. Fra fødeavdeling er det kort vei til operasjonsavdeling via samme heis, med forbindelsesbro over til akuttmottak og operasjon. Avdelingen har nærhet til kir. sengepost på samme plan. I forbindelse med nybygget legges det tekniske kulverter for føring av varme, vann, gass og strøm frem til sentrale punkter. Det legges transportkorridor for gods, fra eksist. C-fløy til nytt sentralt trapp/heishus i nybygget. Dette vil sikre gode muligheter for transport uten krysninger med publikumstrafikk.

13 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side GJENNOMFØRING 5.1 Byggefaser. Utbygging av sykehus under full drift har vært gjennomført mange steder. Vurdering av byggefaser er gjort med bakgrunn i erfaringer fra liknende, vellykkede ombyggingsprosjekter på sykehus i full drift. Foreløpige analyser tilsier at utbyggingen og ombyggingen av de eksisterende arealene vil måtte gjøres i minst 5 ulike påfølgende faser. I tillegg vil det være behov for en fase for tilrettelegging før oppstart. Forløpet kan forenklet fremstilles slik: Fase 0: Tilrettelegging av logistikk, trafikale forhold etc. Fase 1: Nybygg av ny teknisk sentral, for å etablere ny infrastruktur for anlegget, og muliggjøre en gjennomføring av ombyggingen uten reduksjon i driften. Nybygg for poliklinikker, akuttseksjon, operasjon, sterilsentral og ambulansesentral. Nybygg av utvendige kommunikasjonsganger Fase 2: Ombygging av eksist. rømningstrapper til sjakter. Ny infrastruktur i eksist. bygg. Ombygging av del av R- og A-fløy. P-fløy benyttes til akuttinngang og kontorer. Fase 3: Ombygging resten av R-fløy, og B-fløy alle etasjer. Etablering av lab i B-fløy. Riving av P-fløy på slutten av fasen. Fase 4: Ombygging C-fløy alle etasjer, og del av D-fløy 1. og 2. etg. Overflytting av del av sengeposter. Fase 5: Ombygging av fødeavdeling, D-fløy 2. etg. 5.2 Driftsforstyrrelser Det legges opp til byggefaser som i minst mulig grad forstyrrer drift. Fløyer ombygges i prinsipp vertikalt, fra topp til bunn. Ny teknisk sentral muliggjør etablering av nye tekniske anlegg uten avbrudd. Dette ivaretar pasientsikkerheten. Det vil forekomme perioder med plager fra støv og støy i eksisterende arealer. Erfaringer viser at plagene kan reduseres med enkle tiltak: Rent Bygg- prinsipp, og gode varslingsrutiner ved støyende arbeid. Logistikken i anlegget vil i perioder bli noe skadelidende, ved at vare- og persontransport må skje gjennom midlertidige trafikkveier. Ulempene kan minimaliseres ved en fornuftig planlegging.

14 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Fremdrift Skisse til hovedfremdriftsplan er utarbeidet på grunnlag av plan fra Sykehus Utvikling as, datert , for aktiviteter fram til byggestart. Fremdrift for byggeperioden er vurdert ut fra inndeling i de forskjellige faser som er definert i skisseprosjektet, samt relevant erfaringsmateriale for tilsvarende ombyggingsprosjekter under drift. Fremdriftsplanen forutsetter parallell planlegging og bygging ID Aktivitetsnavn Start Slutt Oppstart Skisseprosjekt Saksbehandling, kontrahering rådgivere m.m Forprosjekt Detaljprosjekt Byggestart Byggefase Fase 0. Tilrettelegging logistikk, traffikale forhold m.v Fase 1, Nybygg Ny teknisk sentral Nybygg Fløy Ombygginger Fløy D, akutt røntgen Fase 2. Ombygging Fløy A og R Fase 3. Ombygging fløy B Fase 4. Ombygging Fløy C Fase 5. Ombygging fløy D, Fødeavdeling Ferdigstillelse alle byggetrinn Fig Skisse til hovedfremdriftsplan

15 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side AREALTABELLER Tabell: Romprogram og uttegnet areal Romprogram m2 Uttegnet areal m2 Funksjon/avdeling 01 Kirurgisk sengepost Medisinsk sengepost Fødeavdeling Poliklinikk Operasjon, anestesiservice, sterilsentral Akuttseksjon Ambulansestasjon Røntgen Laboratorium Legekontorer Medisinsk kontortjeneste Fysioterapi og ergoterapi Teknisk avdeling Medisinsk teknikk Hovedkjøkken Kantine Sentrallager, varemottak Husøkonom, renhold Tekstilforsyning Sengerengjøring Medisinforsyning Personalgarderobe Administrasjon Pasienthotell Vestibyle og kiosk Visningsrom Rehabilitering og habilitering Møterom Sum Som det fremgår, medfører tilpasning til eksisterende bygningsmasse, bl.a. hensyntagen til eksisterende rominndelinger, at deler av arealene avviker fra romprogrammet. Det vil være naturlig å søke å harmonisere dette forholdet i videre arbeid med forprosjekt.

16 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 16 Tabell: Brutto- og netto arealer Brutto areal m2 Netto areal m2 Brutto/ nettofaktor Fløy Funksjoner i ny løsning A Sentrallager, kantine, sengeposter ,53 B Kontorer, lab, sengeposter, fysioterapi ,72 C Kontorer, røntgen, sengeposter, fødeavd ,96 D Garderober, røntgen, fødeavd ,62 E Vaskeri - ikke del av prosjektet F Hab./rehab, adm. (kun arealer til somatikk oppgitt) ,88 G Gassentral ,20 R Teknisk, hovedkjøkken, kontorer ,74 S Avfallssentral ,26 Sum eksisterende bygninger ,88 Nybygg poliklinikk, akuttseksjon, operasjon, ambulanse Nybygg kommunikasjonsganger, trapper, tekniske rom ,49 Nybygg gangforbindelse til psykiatri 96 - Sum nybygg ,49 Sum totalt ,04

17 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side KOSTNADSOVERSLAG 7.1 Om kostnadsoverslaget Kostnadsoverslag er utført ut fra erfaringspriser pr. kvadratmeter brutto areal. Ut fra erfaringer fra nylig utførte ombyggingsprosjekter er det foretatt en klassifisering av forskjellige typer av ombyggingsarealer. Samtlige bygninger er gjennomgått med tanke på fordeling av areal i de forskjellige klasser. Tabell: Klassifisering av eksisterende bygg KLASSE 1 Ingen tiltak nødvendig Innsats ikke nødvendig. Lokalene kan brukes som idag selv om de ikke oppfyller nybyggskrav i alle forhold. Fortsatt normalt vedlikehold forutsettes. KLASSE 2 Oppussing Lokalene brukes som idag, kfr. klasse 1. Ren oppussing inkl. nødvendige utskiftninger av teknisk anlegg. Asbestsanering må påregnes. KLASSE 3 Lettere ombygging Lokalene kan i store trekk brukes som idag. Enklere ombygging, modernisering og oppdemmet vedlikehold. KLASSE 4 Tung ombygging Lokalene kan ikke brukes som i dag. Total ombygging, modernisering og oppdemmet vedlikehold. Lokalene kan ikke brukes som i dag. Total ombygging, der bygget strippes ned til råbygg og det gjøres inngrep i bæresystem 0,- Kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m2 Kostnadene er basert på prisnivå pr I tillegg er det definert tre klasser for nybygg/påbygg, en for enkle, en for ordinære nybygg samt en klasse for nybygg med behandlingsfunksjoner. Kvadratmeterpriser for beregning av rammekostnad for de tre klassene for nybygg/påbygg er som følger: Tabell: Nybyggsklasser og kostnader pr. m2 KLASSE 5 Tung ombygging til spesialfunksjoner NYBYGG NYBYGG NYBYGG KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE 8 Tekniske rom på tak Kulverter, tekniske rom, glassganger Behandlingsfunksjoner kr/m kr/m kr/m2 Kostnadene er basert på prisnivå pr

18 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 18 I tillegg kommer korreksjon for forventede tillegg og sikkerhetsmargin på til sammen 20 % av grunnkalkylen for byggekostnader. 7.2 Brukerutstyr Netto utstyrsbehov ble i Utviklingsplanen kalkulert til 70 mill kr, prisnivå februar Utstyrskalkylen bør fremskrives til kostnadsnivå Vi regner med en prisstigning på 6 %. Dette gir netto utstyrsbehov på 74 mill kr. Forutsetningen om at halvparten av utstyrsbehovet anskaffes over løpende driftsbudsjett frem til innflytting, opprettholdes. Byggeprosjektet skal i følge dette belastes med 37 mill kr til utstyr. 7.3 Kostnadsoppstilling Tiltak 1 Nybygg behandlingsfunksjoner etc Kostnader 101,9 mill. kr. 2 Nybygg teknisk sentral, vareinntak og transportkulvert 11,7 mill. kr. 3 Tiltak på teknisk infrastruktur 18,5 mill. kr. 4 Nybygg interne forbindelsesganger, trapper, tekniske rom etc. 24,2 mill. kr. 5 Nybygg forbindelse til psykiatri 1,9 mill. kr. 6 Ombygging eksisterende fløy A-B-C-D-R 138,3 mill. kr. 7 Ombygging eksisterende fløy F 2,2 mill. kr. 8 Utomhusarbeider 8,0 mill. kr. 9 Sum grunnkalkyle byggekostnad 306,7 mill. kr. 10 Brukerutstyr 37,0 mill. kr. 12 Provisorier i byggeperioden 1,0 mill. kr. 13 Sum grunnkalkyle prosjektkostnad 344,7 mill. kr. 14 Uforutsette kostnader bygg: 20% av grunnkalkyle byggekostnad 61,3 mill. kr. 15 Uforutsette kostnader brukerutstyr: 0% - 16 Sum rammekostnad 406,0 mill. kr.

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato 25.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Referanser... 2 1.4 Ansvarlige

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling.

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 07.11.07 SAK NR 061 2007 PROSJEKTPLAN MED REVIDERT HOVEDFUNKSJONSPROGRAM OG FORPROSJEKT FOR NYTT AKUTTBYGG FOR UNGDOM OG VOKSNE INNEN PSYKISK HELSEVERN. PLANFASEUTREDNING

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer