UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG"

Transkript

1 UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG Dato / BOARCH arkitekter as Prosjekt Partner Bodø as Intekno as Ingeniørtjeneste as

2 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 2 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG INNLEDNING HISTORIKK PROSJEKTORGANISASJON GJENNOMFØRING AREALRAMME KOSTNADSRAMME REGULERINGSPLAN EKSISTERENDE SITUASJON EKSISTERENDE BYGNINGER NY LØSNING UTBYGGINGSMØNSTER FUNKSJONELT KONSEPT Publikumsfunksjoner Akuttfunksjoner Funksjonskonsept og logistikk Hovedinngang og vestibyle Laboratorium og røntgenavdeling Poliklinikker Akuttfunksjoner Sengeposter og fødeavdeling GJENNOMFØRING BYGGEFASER DRIFTSFORSTYRRELSER FREMDRIFT AREALTABELLER KOSTNADSOVERSLAG OM KOSTNADSOVERSLAGET BRUKERUTSTYR KOSTNADSOPPSTILLING... 18

3 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 3 1. SAMMENDRAG Dette skisseprosjektet er utført med grunnlag i revidert delfunksjonsprogram av februar 2003, og diverse grunnlagsdokumenter utarbeidet etter vedtatt utviklingsplan. Skisseprosjektet ble startet 17.mars 2003 og avsluttet 17. juni samme år. Prosjektet omfatter fagområdene: ARK, RIB, RIV og RIE. Skisseprosjektet har hatt som siktemål å gi forenklet adkomst med bedre trafikksegregering utendørs, og gi grunnlag for en bedre og mer effektiv organisering av den interne drift. Intern logistikk er søkt forbedret med hensyn til oversiktelighet, fremkommelighet og atskillelse av trafikk tilhørende forsyning, pasienter og besøkende samt sengetransporter og ansatte. Hovedgrepet i anlegget er en ny adkomstakse nord-syd i anlegget, med ny hovedinngang i nord, og adkomster til poliklinikker og akuttfunksjoner på hvert sitt plan fra denne aksen. Ny ambulanseinngang legges mot øst med direkte kontakt til akuttfunksjonene. Den arkitektoniske løsningen basert på ovenstående hovedgrep er kontrollert m.h.t. gjennomførbarhet i forhold til brann, byggefaser og teknisk infrastruktur. Det er videre søkt løsninger i arkitektonisk uttrykk og landskapsbehandling som bygger opp under hovedgrepene visuelt. Arealberegninger basert på de skisserte løsninger viser følgende arealer: Brutto areal m2 Netto areal m2 Brutto/nettofaktor Funksjoner i eksisterende bygninger Funksjoner i nybygg Sum ,04 Prosjektkostnader er beregnet ut i fra grad av ombygging, behov for nybygg og behov for utbedring og rehabilitering av teknisk infrastruktur og fasader. Totale prosjektkostnader, prisnivå juni 2002, er beregnet til 406 mill. kr. Dette inkluderer 20 % påslag for marginer og uforutsett. Fremdriftsberegninger i skisseprosjektet viser at anlegget, gjennom 5 byggefaser, kan ferdigstilles innen årsskiftet 2009/2010.

4 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 4 2. INNLEDNING 2.1 Historikk I 1996 startet prosessen som førte frem til den plan som foreligger nå. Hovedpunkter i denne prosessen er: Rapport om status for sykehusets lokaler/aktiviteter, Delfunksjonsprogram ble utarbeidet i år Utviklingsplanen for Stokmarknes sykehus foreligger februar Behandling i Nordland fylkeskommune I 2002 ble det bestemt at det utarbeides en vurdering av de driftsøkonomiske konsekvenser av gjennomføringen av utviklingsplanen. Rapporten konkluderte bl.a. med at prosjektet bør reduseres m.h.t. arealer og kostnader. Basert på utviklingsplanen og forslag om redusert arealramme i utredning om driftsøkonomi, vedtok Styret for Hålogalandssykehuset følgende om utbyggingen av Stokmarknes sykehus i møte den : Styret anbefaler at Stokmarknes sykehus bygges ut etter Hovedalternativet Følgende foreløpige kostnadsoverslag (2002-kroner) legges til grunn: Byggekostnader Utstyr Mekanisk transportanlegg Provisorier i anleggsperioden SUM 358 mill kr 35 mill kr 8 mill kr 5 mill kr 406 mill kr Dette vedtaket la grunnlaget for utarbeidelse av det skisseprosjektet som presenteres her. Prosjekteringsgruppe for skisseprosjekt ble engasjert , etter gjennomført tilbudskonkurranse.

5 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Prosjektorganisasjon Arbeidet med prosjektet har vært organisert som følger: Styringsgruppe Foretaksdirektør Ivar Hagenlund, Ass. direktør Bjørn Nygaard, Sjeflege Finn Larssen-Aas, Tillitsvalgt Tordis Fredriksen, Hovedverneombud Gunvor Nervik Pasientorg. repr: Arvid Andersen Faglig koordinator Finn Larssen-Aas Prosjektleder SykehusUtvikling v/nils Ebbesen Prosjektadministrativ bistand SykehusUtvikling v/nils Ebbesen Hospitalitet v/svein Petter Raknes Faglig brukergruppe medisin Faglig brukergruppe kirurgi Faglig brukergruppe drift Programmering og utstyrsplanlegging Programmering: Sykehusutvikling v/nils Ebbesen Prosjektering Arkitekt Bygg VVS Elektro

6 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Gjennomføring Prosessen med å utarbeide dette skisseprosjektet har vært gjennomført i følgende hovedfaser: Etterprøving av økonomisk ramme og omfang av og beregnede kostnader for nybygg og ombygging. Dette resulterte i reduksjon av programarealer. Utlysning og engasjement av prosjekteringsteam. Utarbeidelse av skisseprosjektet. Styringsgruppen har hatt 7 møter, og det har vært avholdt 5 møter med faglige brukergrupper. 2.4 Arealramme Ramme for netto programareal: m2. Ramme for brutto areal: m2 2.5 Kostnadsramme Ramme for totale kostnader inkl. brukerutstyr er satt til 406 mill. kr. Som tidligere nevnt er 406 mill kr en styringsramme for prosjektet og skal som sådan inkludere en margin for usikkerhet. 2.6 Reguleringsplan Reguleringsplan for Stokmarknes sykehus omfatter sykehusområdet med omkransende veinett. Planen ble stadfestet Det er avsatt et tomteområde på 60 dekar regulert til offentlige formål. Herav utgjør i dag utskilt tomt for sykehjem ca. 7 da. De resterende 53 dekar er disponible for sykehusformål.

7 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 7 3. EKSISTERENDE SITUASJON TOMTE- AVGRENSNING N Fig. 3.1 Dagens tomtesituasjon 3.1 Eksisterende bygninger SYKE- HJEM G B R A C S E D H F P Bolig N PSYK. N K m Fig Eksisterende fløyer

8 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 8 Tilstand og anvendelighet av eksisterende bygninger er vurdert i rapport om dagens tekniske tilstand ved SSH juli 97, og i teknisk forstudie til utviklingsplanen feb. 01. Konklusjonene fra disse studiene er etterprøvet i det utførte skisseprosjektarbeidet. Hovedkonklusjonen er fortsatt at de fleste eksisterende fløyer vil kunne være anvendelige til fremtidig sykehusbruk, og at det er til dels store behov for oppussing, modernisering og ombygging. Det er blitt klart at de tekniske anleggene (ventilasjon, varme, sterk- og svakstrøm) i hovedsak bør skiftes ut i alle fløyer, og at fasader bør rehabiliteres med etterisolering og kledning. Dette er en generell kommentar som gjelder alle fløyene A-D, F og R. Etasjehøyder Eksisterende ABCD-fløy har brutto etasjehøyde 3,25 m. Dette er svært lavt i forhold til dagens krav til føringsveier for ventilasjon etc. For nye sykehusbygg regnes 3,6 m som minimum for sengeposter etc.; for spesialavdelinger som operasjon er en brutto etasjehøyde rundt 4,5 m ønskelig. Dette tilsier at eksisterende arealer bør benyttes til lettere funksjoner som kontorer og sengeposter. 4. NY LØSNING 4.1 Utbyggingsmønster Det valgte hovedprinsipp for tomtedisponering og utbyggingsmønster kan illustreres som følger: SYKEHJEM BUSS 2 pl R VARER PARKERING Parkering 103 plasser N GARASJER H ADM/PSYKIATRI PSYKIATRI 6 pl 5 pl 6 pl F G 5 pl B PARK PUBLIKUM A POLIKLINIKKER AKUTTSEKSJON OPERASJON 2 ETG. S TEKNISK SENTRAL C E D TEGNFORKLARING K AMBULANSE HOVEDÅRE FOR PUBLIKUM EKSISTERENDE BYGNING NYBYGG FREMTIG UTVIDELSE FREMTIDIG UTVIDELSE Fig Tomtedisponering og utbyggingsmønster

9 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 9 Disponeringen sikrer trafikkseparasjon utendørs, samtidig som anlegget har en åpen akse for utvidelse sydover, uten at det etablerte trafikkmønsteret blir forstyrret. Utbyggingsmønsteret bidrar videre til å inkludere de psykiatriske funksjonene i sykehusanlegget, og gjør det enkelt å etablere innendørs gangforbindelser mellom somatikk og psykiatri. 4.2 Funksjonelt konsept Sykehuset er delt i 3 hovedområder: 1) Publikumsfunksjoner 2) Akuttfunksjoner 3) Tekniske og administrative støttefunksjoner Publikumsfunksjoner Lab. Hovedinngang Kantine Kiosk Med. kontortjeneste Resepsjon Poliklinikker Røntgen Fig Publikumsfunksjoner Publikum skal lett finne hovedinngang med resepsjon umiddelbart innenfor. Resepsjonen skal samtidig fungere som ekspedisjon for pasienter til poliklinikker, laboratorium og røntgen, og stå i nær forbindelse med medisinsk kontortjeneste. Kantine og kiosk skal finnes i umiddelbar nærhet, slik at det skapes et imøtekommende, oversiktlig miljø for publikum.

10 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Akuttfunksjoner Operasjon Mottagelse Observasjon Vakt Akuttseksjon: Intensiv Oppvåkning Ambulanseinngang Sengeposter Rønt -gen. Fig Akuttfunksjoner Fra ambulanseinngang, med mottagelse/observasjon, skal det være kort vei til akuttseksjonen med hjerteovervåkning, postoperativ og anestesi. I arbeidet med skisseprosjektet har man sett det hensiktsmessig å legge observasjon nær inntil hjerteovervåkning og postoperativ, for å lette utnyttelsen av personellressurser. Akuttseksjonen har en felles base med vaktrom og scoprom, hvorfra driften av hele seksjonen styres. Det er lagt vekt på å etablere en effektiv transportvei fra akuttinngang med heis ned til røntgenavdeling. Samme transportvei kan benyttes ved innleggelser i sengeposter og i fødeavdeling.

11 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Funksjonskonsept og logistikk Hovedtrekkene i funksjonsfordeling og logistikk kan oppsummeres som følger: Publikumsfunksjoner og akuttfunksjoner legges på hvert sitt plan, med sentrale trapp- /heisforbindelser i nybygget, og med adkomster på hver sin side av anlegget slik at konflikter mellom publikumstrafikk og ambulanser unngås. I 1. etg gir en innglasset gate, som strekker seg fra hovedinngangen og sydover, adkomst til røntgen, laboratorier og poliklinikker, og samtidig kontakt med parken mellom nybygget og eksisterende bygg for psykiatri og administrasjon. Gaten gir samtidig på 2. etasjeplan en naturlig forbindelse til F-fløy (administrasjon, hab./rehab.) og psykiatri) og nybygget for psykiatri, og åpner for at anlegget kan vokse videre sydover ved behov. Gaten vil kunne være et viktig opplevelseselement, som både gir god orientering og et trivelig miljø for publikum og personale. I 2. etg. legges ambulanseinngang mot øst, og akuttseksjonen legges sentralt i nybygget, med nær kontakt til både operasjon, og sengepost kirurgi samt fødeavdeling. I 3. etg. legges med. sengepost sammen med fysioterapi/ergoterapi. Sengeposten får forbindelse til akuttmottak og røntgen via nytt trapp/heistårn i østenden av C-fløy. Sengetransport ned til poliklinikk skjer via glassgang til heistårn i akuttseksjon/poliklinikk. Tekniske og administrative funksjoner samles på underetasjeplan. Det etableres ny teknisk kulvert for varetransport og tekniske føringsveier fra ny teknisk sentral til nybygget. Lege kont. N Publ. Kantine Sengepost Lab. Resepsjon Røntgen Sengepost Vakt/eksped. Fødeavd. Akuttseksjon 1. etg. Publikum 2. etg. Operasjon Sterilsentral Akuttmottak Poliklinikker Ambulanse Ambulansesentral Drift/personale

12 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Hovedinngang og vestibyle Det legges ny hovedinngang med resepsjon, vestibyle- og kantineareal i A-B-fløy. Fra vestibylen er det god oversikt og adkomst til røntgen, lab. og poliklinikker, og til hovedtrapp/heis til etg. Det forutsettes at publikum kan benytte både det eksisterende trappehuset i A-fløy, og ny trapp og heis vendt mot glassgaten Laboratorium og røntgenavdeling Er lokalisert i B-C-fløy. Ventearealer for publikum legges med kontakt til vestibyle. Det legges opp til separate innganger til lab for blodgivere, publikum til prøvetaking, og personale/transport av prøver Poliklinikker Er lokalisert i 1.etg. nybygg, med adkomst fra den nye glassgaten Akuttfunksjoner Ny ambulanseinngang legges på 2. etg. plan, med innkjøring fra øst. Akuttmottagelse, akuttseksjon (intensiv, postop etc.) og operasjon legges i direkte sammenheng, og med nær kontakt til kirurgisk sengepost. For rask transport til røntgenavd. i 1. etg. er det tilrettelagt gangbro og en egen heis/trappeforbindelse i enden av C-fløy. Det er tilrettelagt for at transport av pasienter i seng kan skje utenom hovedtrafikkårer for publikum Sengeposter og fødeavdeling Det forutsettes at sengeposter og fødeavdeling fortsatt lokaliseres i A-B-C-fløy. Eksisterende sengeposter har i dag en enkel standard, med felles bad og manglende støtterom. Postene oppleves som langstrakte. I ny løsning er postene søkt forbedret ved følgende hovedelementer: Postene er lagt i vinkel, med en del inn i eksisterende A-fløy. Vaktrom er plassert i vinkelen, med god kontakt både til publikumsgate og til sengepost. Det er lagt til rette for organisering i 3 pleiegrupper pr. post, med separate arbeidsstasjoner. Alle sengerom får tilgang til eget bad, eller bad felles med naborom. Det er lagt inn støtterom i henhold til romprogrammet. Sengepostene får ny vertikal forbindelse til akuttmottak, poliklinikker og servicefunksjoner i underetasje ved nytt trapp-/heisbatteri for enden av C-fløy. Dette muliggjør inn- og uttransport av senger uten kryssing med hovedtrafikkårer for publikum. Fra fødeavdeling er det kort vei til operasjonsavdeling via samme heis, med forbindelsesbro over til akuttmottak og operasjon. Avdelingen har nærhet til kir. sengepost på samme plan. I forbindelse med nybygget legges det tekniske kulverter for føring av varme, vann, gass og strøm frem til sentrale punkter. Det legges transportkorridor for gods, fra eksist. C-fløy til nytt sentralt trapp/heishus i nybygget. Dette vil sikre gode muligheter for transport uten krysninger med publikumstrafikk.

13 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side GJENNOMFØRING 5.1 Byggefaser. Utbygging av sykehus under full drift har vært gjennomført mange steder. Vurdering av byggefaser er gjort med bakgrunn i erfaringer fra liknende, vellykkede ombyggingsprosjekter på sykehus i full drift. Foreløpige analyser tilsier at utbyggingen og ombyggingen av de eksisterende arealene vil måtte gjøres i minst 5 ulike påfølgende faser. I tillegg vil det være behov for en fase for tilrettelegging før oppstart. Forløpet kan forenklet fremstilles slik: Fase 0: Tilrettelegging av logistikk, trafikale forhold etc. Fase 1: Nybygg av ny teknisk sentral, for å etablere ny infrastruktur for anlegget, og muliggjøre en gjennomføring av ombyggingen uten reduksjon i driften. Nybygg for poliklinikker, akuttseksjon, operasjon, sterilsentral og ambulansesentral. Nybygg av utvendige kommunikasjonsganger Fase 2: Ombygging av eksist. rømningstrapper til sjakter. Ny infrastruktur i eksist. bygg. Ombygging av del av R- og A-fløy. P-fløy benyttes til akuttinngang og kontorer. Fase 3: Ombygging resten av R-fløy, og B-fløy alle etasjer. Etablering av lab i B-fløy. Riving av P-fløy på slutten av fasen. Fase 4: Ombygging C-fløy alle etasjer, og del av D-fløy 1. og 2. etg. Overflytting av del av sengeposter. Fase 5: Ombygging av fødeavdeling, D-fløy 2. etg. 5.2 Driftsforstyrrelser Det legges opp til byggefaser som i minst mulig grad forstyrrer drift. Fløyer ombygges i prinsipp vertikalt, fra topp til bunn. Ny teknisk sentral muliggjør etablering av nye tekniske anlegg uten avbrudd. Dette ivaretar pasientsikkerheten. Det vil forekomme perioder med plager fra støv og støy i eksisterende arealer. Erfaringer viser at plagene kan reduseres med enkle tiltak: Rent Bygg- prinsipp, og gode varslingsrutiner ved støyende arbeid. Logistikken i anlegget vil i perioder bli noe skadelidende, ved at vare- og persontransport må skje gjennom midlertidige trafikkveier. Ulempene kan minimaliseres ved en fornuftig planlegging.

14 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side Fremdrift Skisse til hovedfremdriftsplan er utarbeidet på grunnlag av plan fra Sykehus Utvikling as, datert , for aktiviteter fram til byggestart. Fremdrift for byggeperioden er vurdert ut fra inndeling i de forskjellige faser som er definert i skisseprosjektet, samt relevant erfaringsmateriale for tilsvarende ombyggingsprosjekter under drift. Fremdriftsplanen forutsetter parallell planlegging og bygging ID Aktivitetsnavn Start Slutt Oppstart Skisseprosjekt Saksbehandling, kontrahering rådgivere m.m Forprosjekt Detaljprosjekt Byggestart Byggefase Fase 0. Tilrettelegging logistikk, traffikale forhold m.v Fase 1, Nybygg Ny teknisk sentral Nybygg Fløy Ombygginger Fløy D, akutt røntgen Fase 2. Ombygging Fløy A og R Fase 3. Ombygging fløy B Fase 4. Ombygging Fløy C Fase 5. Ombygging fløy D, Fødeavdeling Ferdigstillelse alle byggetrinn Fig Skisse til hovedfremdriftsplan

15 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side AREALTABELLER Tabell: Romprogram og uttegnet areal Romprogram m2 Uttegnet areal m2 Funksjon/avdeling 01 Kirurgisk sengepost Medisinsk sengepost Fødeavdeling Poliklinikk Operasjon, anestesiservice, sterilsentral Akuttseksjon Ambulansestasjon Røntgen Laboratorium Legekontorer Medisinsk kontortjeneste Fysioterapi og ergoterapi Teknisk avdeling Medisinsk teknikk Hovedkjøkken Kantine Sentrallager, varemottak Husøkonom, renhold Tekstilforsyning Sengerengjøring Medisinforsyning Personalgarderobe Administrasjon Pasienthotell Vestibyle og kiosk Visningsrom Rehabilitering og habilitering Møterom Sum Som det fremgår, medfører tilpasning til eksisterende bygningsmasse, bl.a. hensyntagen til eksisterende rominndelinger, at deler av arealene avviker fra romprogrammet. Det vil være naturlig å søke å harmonisere dette forholdet i videre arbeid med forprosjekt.

16 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 16 Tabell: Brutto- og netto arealer Brutto areal m2 Netto areal m2 Brutto/ nettofaktor Fløy Funksjoner i ny løsning A Sentrallager, kantine, sengeposter ,53 B Kontorer, lab, sengeposter, fysioterapi ,72 C Kontorer, røntgen, sengeposter, fødeavd ,96 D Garderober, røntgen, fødeavd ,62 E Vaskeri - ikke del av prosjektet F Hab./rehab, adm. (kun arealer til somatikk oppgitt) ,88 G Gassentral ,20 R Teknisk, hovedkjøkken, kontorer ,74 S Avfallssentral ,26 Sum eksisterende bygninger ,88 Nybygg poliklinikk, akuttseksjon, operasjon, ambulanse Nybygg kommunikasjonsganger, trapper, tekniske rom ,49 Nybygg gangforbindelse til psykiatri 96 - Sum nybygg ,49 Sum totalt ,04

17 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side KOSTNADSOVERSLAG 7.1 Om kostnadsoverslaget Kostnadsoverslag er utført ut fra erfaringspriser pr. kvadratmeter brutto areal. Ut fra erfaringer fra nylig utførte ombyggingsprosjekter er det foretatt en klassifisering av forskjellige typer av ombyggingsarealer. Samtlige bygninger er gjennomgått med tanke på fordeling av areal i de forskjellige klasser. Tabell: Klassifisering av eksisterende bygg KLASSE 1 Ingen tiltak nødvendig Innsats ikke nødvendig. Lokalene kan brukes som idag selv om de ikke oppfyller nybyggskrav i alle forhold. Fortsatt normalt vedlikehold forutsettes. KLASSE 2 Oppussing Lokalene brukes som idag, kfr. klasse 1. Ren oppussing inkl. nødvendige utskiftninger av teknisk anlegg. Asbestsanering må påregnes. KLASSE 3 Lettere ombygging Lokalene kan i store trekk brukes som idag. Enklere ombygging, modernisering og oppdemmet vedlikehold. KLASSE 4 Tung ombygging Lokalene kan ikke brukes som i dag. Total ombygging, modernisering og oppdemmet vedlikehold. Lokalene kan ikke brukes som i dag. Total ombygging, der bygget strippes ned til råbygg og det gjøres inngrep i bæresystem 0,- Kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m2 Kostnadene er basert på prisnivå pr I tillegg er det definert tre klasser for nybygg/påbygg, en for enkle, en for ordinære nybygg samt en klasse for nybygg med behandlingsfunksjoner. Kvadratmeterpriser for beregning av rammekostnad for de tre klassene for nybygg/påbygg er som følger: Tabell: Nybyggsklasser og kostnader pr. m2 KLASSE 5 Tung ombygging til spesialfunksjoner NYBYGG NYBYGG NYBYGG KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE 8 Tekniske rom på tak Kulverter, tekniske rom, glassganger Behandlingsfunksjoner kr/m kr/m kr/m2 Kostnadene er basert på prisnivå pr

18 Hålogalandssykehuset Stokmarknes - skisseprosjekt side 18 I tillegg kommer korreksjon for forventede tillegg og sikkerhetsmargin på til sammen 20 % av grunnkalkylen for byggekostnader. 7.2 Brukerutstyr Netto utstyrsbehov ble i Utviklingsplanen kalkulert til 70 mill kr, prisnivå februar Utstyrskalkylen bør fremskrives til kostnadsnivå Vi regner med en prisstigning på 6 %. Dette gir netto utstyrsbehov på 74 mill kr. Forutsetningen om at halvparten av utstyrsbehovet anskaffes over løpende driftsbudsjett frem til innflytting, opprettholdes. Byggeprosjektet skal i følge dette belastes med 37 mill kr til utstyr. 7.3 Kostnadsoppstilling Tiltak 1 Nybygg behandlingsfunksjoner etc Kostnader 101,9 mill. kr. 2 Nybygg teknisk sentral, vareinntak og transportkulvert 11,7 mill. kr. 3 Tiltak på teknisk infrastruktur 18,5 mill. kr. 4 Nybygg interne forbindelsesganger, trapper, tekniske rom etc. 24,2 mill. kr. 5 Nybygg forbindelse til psykiatri 1,9 mill. kr. 6 Ombygging eksisterende fløy A-B-C-D-R 138,3 mill. kr. 7 Ombygging eksisterende fløy F 2,2 mill. kr. 8 Utomhusarbeider 8,0 mill. kr. 9 Sum grunnkalkyle byggekostnad 306,7 mill. kr. 10 Brukerutstyr 37,0 mill. kr. 12 Provisorier i byggeperioden 1,0 mill. kr. 13 Sum grunnkalkyle prosjektkostnad 344,7 mill. kr. 14 Uforutsette kostnader bygg: 20% av grunnkalkyle byggekostnad 61,3 mill. kr. 15 Uforutsette kostnader brukerutstyr: 0% - 16 Sum rammekostnad 406,0 mill. kr.

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato 25.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Referanser... 2 1.4 Ansvarlige

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen

Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF. Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen Erfaringer fra byggeprosjekter ved Nordlandssykehuset HF Innlegg på Sykehusbyggkonferansen 9. november 2015 v/ utbyggingssjef Terje Arthur Olsen - En arkitektonisk hjertetransplantasjon - Det å gjennomføre

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.desember 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.desember 2011 Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 20.4.2012 Styresak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.desember 2011 Formål/sammendrag I

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Utbygging Haugesund Sjukehus

Utbygging Haugesund Sjukehus Utbygging Haugesund Sjukehus Behov for omfattende oppgradering Kritisk standard på bygningsmasse for sentrale funksjoner Arealmangel De funksjoner som flytter først kan ikke flytte eksternt Langvarig

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde

Funktioner FORPLASS. Plan 4-6 - sengeposter. Ankomster. Plan 3. Plan 2. Plan 1. Plan U1 LEGEVAKT. Ambulanse. Akutsøle til OP, Intensiv og føde Funktioner n 4-6 Plan 4-6 - sengeposter 3 Plan 3 LEGEVAKT n 2 Ambulanse Plan 2 Akutsøle til OP, Intensiv og føde AKUTTMOTTAK Voksne FORPLASS DPS, DØGN OG POL. n 1 BILLEDDIAGNOSTIKK Indgang akuttmodt. HOVEDINNGANG

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt -

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Økonomi Rådmannen anbefaler at investeringene strekkes ut i tid. 150 mill lagt inn i økonomiplanen for 2014-2017; 115 mill for sykehjem og bofellesskap

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 INNHOLD OPPGAVEN STUDERTE ALTERNATIVER ALTERNATIVE TOMTER TOMTEANALYSE KONSEPT LØSNING MULIG UTVIDELSER, FLEKSIBILITET UTOMHUS INDRE GÅRDSROM MATERIALBRUK

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner):

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner): Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus. Rapport Presentasjon oktober 2011 Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Rapport Presentasjon oktober 2011 Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012

plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.5.2013 Styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Sentralsjukehuset i Rogaland

Sentralsjukehuset i Rogaland Sentralsjukehuset i Rogaland +RYHGIXQNVMRQVSURJUDP Utbyggingsløsning, kostnader og framdrift 05. november 2001 Arbeidsfellesskapet for planlegging SiR: Hospitalitet as, Oslo Orgoplan, Stockholm Nosyko

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016.

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/641-1 Arkiv: H10 &30 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: ALTA NÆRSYKEHUS - FORPROSJEKT Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg

KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg KIRKENES SYKEHUS Alternativ utredning opprusting, utvidelse eller nybygg Telefon: 22 96 15 90 Telefaks: 22 60 79 06 NO 962 959 407 MVA Pilestredet 75C N-0354 Oslo Arkitektbeskrivelse av valgte utbyggingsalternativer.

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 06.06.2016 Møtedato: 13. juni 2016 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 13.11.2015 Styresak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande:

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.10.2013 62606/2013 Nirmalaraj Selvakumarasamy Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 08.11.2013 Utdanningsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens

Detaljer

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge.

Senge. Behandling. Tog Parkering. Fjor. Poliklinik. SNIT Nord-syd. Teknisk bygning Somatik Ankomstplads Psykiatri. SNIT Øst-Vest. Senge. N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s A r k i t e k t o n i s k k o n c e p t f o r N y t t Ve s t r e V i k e n S y k e h u s - 1 0. f e b r u a r 2 0 1 5 Innledning De foreløpige skissene for det

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 20.05.2016 kl. 12:00 14:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Inviterte: Jan Roger Olsen (Adm.dir)

Detaljer

SLUTTRAPPORT INFRASTRUKTUR. for DMS INN-TRØNDELAG

SLUTTRAPPORT INFRASTRUKTUR. for DMS INN-TRØNDELAG SLUTTRAPPORT INFRASTRUKTUR for DMS INN-TRØNDELAG 1 INNHOLD Beskrivelse prosjekt side 3 Lokaler side 4 Finansiering side 8 IKT side 9 Omrokkering sykehjemsplasser side 10 2 Delprosjektet Infrastruktur Dette

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014 PSA sørlandet sykehus SKISSEPROSJEKT 25042014 Innhold oversiktskart kristiansand, arendal 2 diagram alle alternativer 3 alternativstudier EG, KRISTIASAD alternativ 0 4 Fotografier av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET. Formannskapet 9. oktober 2014

Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET. Formannskapet 9. oktober 2014 Orientering om status for TEATERHUSPROSJEKTET Formannskapet 9. oktober 2014 Hva har skjedd siden januar 2014. - Avslutta forprosjekt med Tindved Kulturhage, kostnad ca 80 mill. kroner - NTT kjøper ut rettighetene

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET

BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET Utbyggingsenheten Helsevakt Prosjektering BILAG A GENERELT OM PROSJEKTET U:\500000\EUPU\Sykehjem_prosjekt\Helsevakt 204920\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.1 - kontrakter prosjektering\forprosjekt\bilag

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes Drift og eiendom Styresak 20/09 Regjeringens tiltakspakke 2009 Saksbehandler: Bernt Toldnes Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak HN RHF 5-2009 Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Norgesrevyen sykehusprosjekter på gang Status nytt østfoldsykehus NSH sykehuskonferanse

Norgesrevyen sykehusprosjekter på gang Status nytt østfoldsykehus NSH sykehuskonferanse Norgesrevyen sykehusprosjekter på gang Status nytt østfoldsykehus NSH sykehuskonferanse 17.03.2011 Prosjektteam pr mars 2011 Prosjektteamet er samlokalisert i Sarpsborg fra medio mars 2010,og består av:

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold Sykehuset i Vestfold Åpent informasjonsmøte Tirsdag 14. mai 2013 klokken 18.00 20.00 Sykehusets auditorium Oppstart byggeprosjekt for nytt parkeringshus med midlertidig helikopterplass Agenda Velkommen

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 27.06.2007, kl 11.00 Sak SAKSLISTE 32/07 Venteareal for pasienter

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE vedrørende Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe Førde Sentralsjukehus Forprosjekt Hotell Park Inn - Gardermoen 28.09.16, kl. 10.00 Side 1 av 5 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus. Informasjonsmøte 20. juni

Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus. Informasjonsmøte 20. juni Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus Informasjonsmøte 20. juni Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Sak 3 Nytt sykehus i Buskerud Vestre Viken HF (6.jan 2011) Ikke aktuelt å bygge nytt

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer