Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015"

Transkript

1 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030 fra arealprosjektet SSHF Arealoptimalisering i dagens bygg Endringer som understøtter den kliniske virksomheten Sørlandet sykehus HF etablerte høsten 2013 et prosjekt Optimalisering av areal SSK. Etter at prosjektet leverte sin rapport og presentasjon av muligheter våren 2014, ble det etablert flere delprosjekt med tanke på endringer i somatikken som understøttet den kliniske virksomheten på kort og mellomlang sikt (5-15 års perspektiv). Delprosjektene har vært omfattende og berører store deler av arealene som benyttes til somatikk. Det ble også utarbeidet en gjennomgang av medisinske servicefunksjoner (laboratorievirksomheten og radiologi). Gjennomgangen ved SSK ble betegnet som en mulighetsstudie, og ble svært godt mottatt av både sykehusets ledelse og ledere i klinikkene. Styringsgruppen ønsket derfor at det ble gjennomført en tilsvarende gjennomgang av sykehusene i Arendal og Flekkefjord. De åpenbart største utfordringer i forhold til arealsituasjonen og utviklingen av den kliniske virksomheten er knyttet til somatikken i Kristiansand. Dette beskrives også i Utviklingsplan Hovedbygget (bygg 10) ble tatt i bruk i 1989, og det har ikke vært gjort endringer de siste 25 årene som har gitt somatikken mer areal på tross av en betydelig aktivitetsøkning. Det har imidlertid vært store omstillinger i løpet av disse årene, med betydelig omlegging fra døgnbehandling (sengeposter) til poliklinikk og dagbehandling. Etter fusjoneringen av de tre sykehusene til Sørlandet sykehus HF våren 2003, har det også vært en viss grad av funksjonsfordeling, men i hovedsak en sentralisering av laboratoriefunksjonene til SSK, særlig patologi og mikrobiologi. I disse fagområder har det vært en 4 5 dobling av aktiviteten. Prosjektet, som heretter kalles Arealprosjekt SSHF, peker på sammenfallende interesser mellom virksomhetsplanlegging og arealplanlegging. Prosjektet har bidratt til å synliggjøre verdien av effektiv arealutnyttelse. Det har vært viktig at kapasiteten i bygg 10 ved SSK (Somatikkbygget) blir benyttet til klinisk virksomhet og laboratoriefunksjoner. I diskusjoner om fordeling av areal mellom klinikk og serviceavdelinger har det vært viktig å prioritere areal til klinikk. Videre har det vært viktig å vurdere areal til servicefunksjoner utenfor bygg 10. En slik tenkning retter bygg 10 inn mot et rent klinikkbygg. Denne tenkningen gjøres også gjeldende for somatikkbyggene i Arendal og Flekkefjord. Fokus for arealprosjektet har ikke vært å tilføre mer areal eller store kostnader til ombygging, men en bedre utnyttelse og fordeling av eksisterende areal. Det som kjennetegner Arealprosjekt SSHF er at prosjektet har hatt et helhetlig perspektiv på tvers av klinikk- og avdelingsgrenser. Arbeidet har vært utført i nær kontakt med de kliniske avdelingene, og har vært forankret på grasrota. Løsningene er godt forankriet både i klinikk og ledelse. Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO MVA Eiendomsavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks Postboks 416 Hjemmeside Postboks Kristiansand Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 Sørlandet sykehus HF 2 av 8 Behov på kort og mellomlang sikt (5-15 år) Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) Sentral poliklinikk Det er behov for økt areal for sentral poliklinikk. Det gjelder særlig alle fagområdene innen kirurgi, ortopedi, nevrologi og medisin. For å få dette til, flytter revmatologisk poliklinikk og øye poliklinikk ut av bygg 10. Revmatologisk poliklinikk flytter over i bygg 5, 2. etg, og øye poliklinikk blir helt eller delvis flyttet til SSA. Ny sentral poliklinikk vil trolig dekke behovet i en 5 10 års periode. Nevrologisk avdeling SSK overtar det arealet som i dag brukes av revmatologisk avdeling, og samler hele sin virksomhet i dette arealet, både døgnpost, poliklinikk og dagbehandling. Dette vil bety en stor forbedring for avdelingen, og gir gode arbeidsforhold for de ansatte og et godt tilbud til pasientene. Løsningen gjennomføres i Bildet under viser nye nevrologisk avdeling.

3 Sørlandet sykehus HF 3 av 8 Infeksjonsposten SSK har i dag 11 senger, hvorav 5 kontaktsmitteisolat. Det er kun SSK som har infeksjonspost ved Sørlandet sykehus HF. Seksjonen har ikke luftsmitteisolat. Det har vært et erkjent behov i mange år om at infeksjonsposten må få flere kontaktsmitteisolat og luftsmitteisolat. Dette er innarbeidet i den nye planen, og løsningen vil koste ca 9,5 mill kroner. Den nye løsningen bør gjennomføres i 2015, og etableringen av et luftsmitteisolat på infeksjonsposten vil avlaste intensivavdelingen tilsvarende en intensivplass pr dag hele året. Løsningen vil trolig dekke behovet i et 5 15 års perspektiv. Akuttmottaket SSK har utfordringer i forhold til areal og kapasitet. Det er ikke kontaktsmitteisolat i akuttmottaket og heller ikke nok undersøkelsesrom. Det er igangsatt et arbeid for å gjøre en grundig gjennomgang av mulighetene innenfor eksisterende areal. I tillegg vil det bli gjort endringer i lungeseksjonen som innebærer at akuttmottaket kan utvide noe mot lungeseksjonen. Det er begrenset hvor mye en kan få til, men det er mulig å finne løsninger som kan gi en bedre driftssituasjon på kort sikt. Det vil imidlertid innebære en del ombygginger og tilpasninger. Fra 2020 må det være en mer permanent løsning på plass i nytt bygg. Intensivenheten består i dag av 4 intermediærplasser, 4 intensivplasser og post operativ enhet. Manglende luftsmitteisolat vil bli løst på infeksjonsposten (se over), og dette vil i seg selv bidra til å styrke intensiv med en intensivplass. Det er imidlertid viktig på kort sikt å øke med 4 nye intermediærplasser. Dette handler først og fremst om økt bemanning, men også om behov for enkel ombygging. Fra 2020 må det imidlertid være en mer permanent løsning på plass, og det er ikke mulig å tenke seg andre løsninger enn nybygg.

4 Sørlandet sykehus HF 4 av 8 Laboratorievirksomheten og billeddiagnostikk (radiologi) ved SSK har ingen ekspansjonsmuligheter, og eneste løsning er nybygg. Det har vært en dramatisk økning i aktiviteten innen laboratoriefag og radiologi, og enkelte fagområder inne Medisinsk serviceklinikk betjener i dag (i motsetning til da bygget var nytt) hele Sørlandet sykehus og et opptaksområde på ca innbyggere. Laboratorievirksomheten og radiologi er helt avgjørende for den kliniske virksomhet knyttet til diagnostikk og behandling og må ekspandere med nærhet til den kliniske virksomheten. Nødstrøm SSK Arealprosjektet SSHF har pekt på manglende nødstrøm ved SSK. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet mht nødstrøm i somatikken, og det er store utfordringer i forhold til dagens drift og krav til sikker strømforsyning. Dette gjelder bl.a. intensiv/intermediær og post operativ, deler av operasjonsavdelingen og angiolab. Manglende nødstrøm hindrer ombygginger og tilpasninger av den kliniske virksomheten. Nye installasjoner kan ikke tas i bruk før tilfredsstillende nødstrøm er etablert. Arealprosjektet har presentert 4 forskjellige alternative løsninger, hvorav løsningen med sentral nødstrøm i U-etg er anbefalt. Denne løsningen vil dekke dagens behov og noen endringer som for eksempel nødstrøm til intensiv/intermediær, infeksjonsposten med luftsmitteisolat, angiolab og ny intervensjonslab (EVAR/stentgraft) m.m. Løsningen som er anbefalt innebærer etablering av to store UPS-er. Investeringene i nødstrøm i bygg 10 er en god investering som vil øke sin verdi når en får tilkobling til nytt nødaggregatanlegg i nybygg. Det er prosjektets klare anbefaling at den skisserte nødstrømløsningen i bygg 10 må etableres i løpet av Kostnad inkl mva er på ca 22 mill kroner. Når nytt akuttbygg etableres med teknisk underetasje, vil det være hensiktsmessig å plassere nødstrømsforsyningen med nødaggregat der. Dette anlegget vil da understøtte de investeringene som foreslås nå i bygg 10 (22 mill kroner), og i tillegg være helt nødvendig for etablering av tilfredsstillende nødstrøm i nåværende somatikkbygg, nybygg og eventuell videre utbygging på Eg. EFF til Kongsgård Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) samlokaliseres med Avdeling for forebyggende medisin og rehabilitering (AFR) på Kongsgård. Flyttingen av EFF til Kongsgård frigjør ca 600 kvm i bygg 9 til annen virksomhet. Øye poliklinikk Flytting av øye poliklinikk fra bygg 10 har medført en større organisatorisk prosess i øyeavdelingen. Kirurgisk klinikk har derfor bedt om å se på en funksjonsfordeling hvor ett av alternativene er å flytte all poliklinisk virksomhet innen øyefaget fra Kristiansand til Arendal.

5 Sørlandet sykehus HF 5 av 8 Arealprosjekt SSHF har vist et stort behov for en overordnet organisering av areal og infrastruktur i SSHF. Det er for tiden 17 delprosjekt knyttet til SSK, og i tillegg flere større og mindre oppgaver som er behandlet i prosjektet. Nytt somatikkbygg fra 2020 Somatikkbygget ved SSK er i 2020 passert 30 år. Diagnostikk og behandling har endret seg i nesten ugjenkjennelig grad i forhold til slik det var da bygget var nytt i Det vil derfor være helt nødvendig å starte prosessen med nytt somatikkbygg (akuttbygg) nå. For at det nye bygget skal stå ferdig i 2020, må arbeidet starte tidlig i Et nytt somatikkbygg (akuttbygg) bør bl.a. innehold teknisk underetasje, akuttmottak, intensivavdeling, ny barnepost og nyfødt intensiv enhet, ny føde-/barselenhet og gynekologisk avdeling. Det må også avsettes areal til laboratorievirksomhet og radiologi i nybygget. Hva som skal inn i et slikt bygg, vil bli en del av idefasen. Bygg 5 er anbefalt revet. Virksomhet som i dag er i bygg 5 (Kvinne/barn) kan da flyttes over i nytt somatikkbygg. Det nye bygget vil trolig ha et areal på ca m 2 og ha en kostnad på ca 1 mrd kroner. Teknisk underetasje vil kunne dekke behovet for infrastruktur for hele sykehusområder i overskuelig framtid. Det anbefales at idefase for nytt akuttbygg med teknisk underetasje starter våren 2015.

6 Sørlandet sykehus HF 6 av 8 Sørlandet sykehus, Flekkefjord (SSF) Høsten 2014 ble det gjennomført en arealanalyse i forhold til virksomheten i Flekkefjord. Arealprosjektet er gjennomført i nært samarbeid med de kliniske avdelingene. Denne dialogen har vært avgjørende for de forslag til løsninger som er fremkommet. Dialogen har skapt kreativitet og nytenkning. Det har vært prosjektets mål å se på mulige endringer i Flekkefjord som kan understøtte den kliniske virksomheten på kort og mellomlang sikt (5 15 års perspektiv). Mulighetsstudien ble presentert for styringsgruppen 10. desember 2014, og vil bli presentert ved SSF i løpet av vinteren. Hovedinntrykket er at SSF har en god arealsituasjon. Det er imidlertid en skjevfordeling i forhold til hvordan arealene er fordelt i forhold til den kliniske virksomheten. SSF har en infrastruktur og bemanning til å håndtere dagens pasientvolum, og har også mulighet til å øke aktiviteten innenfor dagens arealrammer. Et område hvor det er god arealkapasitet, er innenfor føde/barsel. Det er mellom 350 og 380 fødsler pr år i Flekkefjord. Vi har derfor foreslått å flytte føde/barsel til 3. etg, og lokalisere denne enheten i samme etasje som kirurgisk sengepost, operasjon, anestesi, intensiv og dagkirurgi. Samlet sett vil det være nok kapasitet for den kirurgiske virksomheten. Medisinsk sengepost har i dag tilfredsstillende kapasitet, og vil trolig ha behov for denne kapasiteten de neste årene. I vårt forslag til endringer innenfor Medisinsk klinikk, har vi lagt inn økt kapasitet i forhold til poliklinisk virksomhet. Vi foreslår også at fysioterapeuter og ergoterapeuter organiseres under Medisinsk klinikk og Avdeling for forebyggende medisin og rehabilitering (AFR). I dag er fysio/ergo organisert under Medisinsk serviceklinikk. Dagens organisering er uheldig med tanke på en harmonisering i forhold til bl.a. rehabilitering av slagpasienter. Arealprosjektet ble bedt om å gå inn i prosjekt Interkommunal legevakt og KØH i Flekkefjord. I den forbindelse er det utarbeidet romprogram og foretatt en grundig analyse av behov for både akuttmottak, legevakt og KØH. Det er i dag et avhengighetsforhold mellom akuttmottak og interkommunal legevakt, og det er et ønske om å beholde dagens samlokalisering. I forbindelse med at SSF fikk helt ny dialyseenhet høsten 2014, er det forslag om å gjøre om den gamle dialyseenheten til dagkirurgisk enhet. Dette støttes av prosjektet.

7 Sørlandet sykehus HF 7 av 8 Det er svært god orden på alle lager, noe som også er nødvendig fordi det er begrenset areal og derfor behov for å utnytte den tilgjengelige plassen. Driftsenheten mangler kontor- og arbeidsplasser. Dette er svært utfordrende for de ansatte. Journalarkivet i 2. etg ( nærarkivet ) opptar i dag verdifullt areal, og nærhetsbehovet for dette arkivet har begrenset verdi. Hadde det vært mulig, burde arkivet vært flyttet slik at dette arealet kunne vært brukt til klinisk virksomhet. Laboratorievirksomheten i Flekkefjord holder til i 1. etg, og har behov for mer areal. Mulighetsstudien for Flekkefjord foreslår følgende tiltak: Nedenfor foreslår arealprosjektet tiltak som styrker den kliniske virksomheten og som fordeler areal mellom avdelingene på en mer hensiktsmessig måte. 1. Kirurgisk sengepost flyttes fra 4. etg til 3. etg. Dermed samles alle enhetene i kirurgisk klinikk i denne etasjen hvor en etter omleggingen har operasjon, anestesi, intensiv, post operativ, kirurgiske senger og føde/barsel. Ingen endringer mht poliklinikk, som i dag er i 2. etg. 2. Medisinsk klinikk sin virksomhet vil i hovedsak (utenom poliklinikk, som forblir i 2. etg) flytte fra 3. til 4. etg. Her vil en også kunne få gode areal til kontor og noe poliklinisk virksomhet. 3. Arealprosjektet foreslår å flytte føde/barsel fra 1. etg til 3. etg. Antall fødestuer beholdes (2 fødestuer), men antall barselrom reduseres fra 7 til 4. Samlet areal for føde/barsel blir betydelig mindre enn dagens, men tilstrekkelig for den aktiviteten en forventer de nærmeste årene. Samtidig vil føde/barsel være i samme etasje som kirurgiske senger, og det legges derfor inn en buffersone som kan tas i bruk når det er behov for flere barselrom. 4. Akuttmottak og interkommunal legevakt blir i 1. etg, men ved at en flytter føde/barsel til 3. etg, gir dette en mulighet til å etablere KØH-enhet med i første omgang 4 sengerom i dette arealet. I tillegg flytter fysio/ergo til 1. etg og laboratorievirksomheten overtar arealet som i dag benyttes til fødestuer. Driftsenheten får også noe økt areal til kontor. Det blir også kontorplass til legevakt og leger. 5. Akuttmottaket får økt kapasitet ved at dagkirurgiske pasienter flyttes ut av akuttmottaket og til 3. etg. Det etableres et kontaktsmitteisolat i akuttmottaket og kontor til turnusleger. Ventearealet utvides og det foreslås også å gjøre om to undersøkelsesrom til et større akuttrom med plass til 3 pasienter. 6. Dagens bibliotek i 2. etg foreslås omgjort til 3 nye undersøkelsesrom (bl.a. til gastro). Videre foreslår prosjektet en omorganisering av ekspedisjonene med felles ekspedisjon for medisin og kirurgi. 7. Kantina er nesten ikke i bruk bort sett fra ved lunsjtider. Dette flotte arealet bør gjøres om slik at det kan brukes til møtevirksomhet. Det er stort behov for møterom i Flekkefjord, og dette arealet bør brukes mer enn i dag. Behovet for møterom vil også øke dersom en tar i bruk biblioteket til klinisk virksomhet. Endringene som foreslås i Flekkefjord vil ikke innebære store ombygginger. Det vil imidlertid være behov for å bygge to nye fødestuer og å gjøre en del bygningsmessige endringer i tilknytning til akuttmottaket og interkommunal legevakt.

8 Sørlandet sykehus HF 8 av 8 Sørlandet sykehus, Arendal (SSA) Gjennomgangen i Arendal er ikke avsluttet. Arbeidet vil bli gjennomført i Prosjektet har hatt en overordnet gjennomgang av virksomheten, samt en mer detaljert gjennomgang av øyeavdelingen, kirurgisk poliklinikk, fellesavdelingen og barne- og ungdomssenteret. Prosjekt har også sett på fremtidig behov for IKT/Sykehuspartner og administrasjonskontor. Den overordnede betraktningen ved sykehuset i Arendal er at det er behov for en viss grad av omfordeling av areal mellom avdelinger, men at det ikke er et samlet behov for mer areal. Øyeavdelingen Øyeavdelingen har et kritisk behov for mer areal. Dette må løses i umiddelbar nærhet til øyeavdelingen på grunn av sammenheng i pasientforløp. Det mest nærliggende er å vurdere utvidelse mot kirurgisk poliklinikk. Barne- og ungdomssenteret SSA Arealprosjektet har hatt en foreløpig gjennomgang av barne- og ungdomssenteret. Barne- og ungdomssenteret består i dag av HABU (habilitering for barn og unge), barneposten, nyfødt enhet, dagbehandling og poliklinikk. HABU har fått tildelt et regionalt kompetansesenter for barn som har funksjonshemming som er påført grunnet morens bruk av alkohol under svangerskapet (FASD Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Kompetansesenteret behov for areal er løst uten behov for ombygging. Videre er det en pågående prosess knyttet til barneposten og nyfødt i forhold til fordeling av areal mellom døgnbehandling, dagbehandling og poliklinikk. Noen aktuelle områder for gjennomgang i Arendal Det er behov for å samle all virksomhet innen IKT i samme areal. Det er i den forbindelse vurdert plassering av denne enheten i tidligere sykepleierhøgskolen. For å få dette til, er det behov for noe ombygginger. Sykehuspartner har også bedt om å etablere en servicedesk i vestibyleområdet for bedre service til ansatte. Arendal kommune ved rådmannen har tatt initiativet for å etablere et prosjekt med tanke på å utvide interkommunal legevakt og å etablere KØH-senger i eller i umiddelbar nærhet til sykehuset. Prosjektleder for Arealprosjekt SSHF er bedt om å lede dette arbeidet, og å inkludere dette prosjektet i porteføljen. Medisinsk klinikk har bedt arealprosjektet om å se på mulighetene for å effektivisere arealbruken til sengepostene. Det er naturlig at det også blir gjort en tilsvarende analyse av de kirurgiske senger, herunder også pasienthotellet. Det vil bli utarbeidet en presentasjon av mulighetene knyttet til arealsituasjonen i Arendal i løpet av våren 2015.

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Økonomiske utfordringer somatikk SSK

Økonomiske utfordringer somatikk SSK Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 13.10.2016 Status årsverk pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar Utviklingsplan SSHF 2030 Referat Til stede Meldt forfall Sølvi Noraas Alexander Høie Vegard Øksendal Haaland Andreas Nygaard Marcus Gûrgen Annette Solinski Wenche D. Bergh Ole I. Høie Alf Ole Tysland Geir

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Presentasjon til styret Arendal 26.01.2017 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Sørlandet sykehus HF 07112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 J ournalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja Offentlig jo u rna l Periode: 02112012-02112012 11/00102-11 u Personalmappe

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier

HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier HELSE MØRE OG ROMSDAL hf Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sykehus - 5 scenarier TKAST ÅLESUND 5 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00399-11 Ansettelsesvedtak - Overlege ved, 21,25 % - Dok. dato: 20.12.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01012-14 Arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 32/07 Venteareal for pasienter i Nevrosenterets kantine. 33/07 Øya Helsehus tilknytning til felles infrastruktur MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: Møtested: St Olav Eiendom, Elgeseter gt 10, 3.etg. Møtedato: 27.06.2007, kl 11.00 Sak SAKSLISTE 32/07 Venteareal for pasienter

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen:

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen: Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018

Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Flekkefjord Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat Aktivitetsbudsjett 2018 Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov?

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Tone M. Mikalsen 29 oktober 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF 1.1.2016 Prosess og fremdriftsplan pr.25.02.16 SSHF Org.dir Nina Føreland Torsdag 25.2.16 Ny klinikkstruktur Administrerende direktør Fagavdelingen Økonomiavdelingen

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF

Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF Implementering av endret organisasjonsmodell SSHF 1.1.2016 Prosess og fremdriftsplan pr.28.01.16 SSHF Org.dir Nina Føreland Torsdag 28.1.16 Ny klinikkstruktur Administrerende direktør Fagavdelingen Økonomiavdelingen

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Opp å gå etter brudd POP 14 2011

Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Behandlingslinje for eldre med hoftebrudd hjem til hjem. Prosjekt optimale pasientforløp 2011, gruppe nr 14. Sluttrapport. Prosjektgruppa: Linda S. Johansson, prosjektleder

Detaljer

Bakgrunn for sakene. 1. Utfordringsbildet; Vi må endre måten vi jobber på! 2. Krav om en «Utviklingsplan for akuttkirurgi»

Bakgrunn for sakene. 1. Utfordringsbildet; Vi må endre måten vi jobber på! 2. Krav om en «Utviklingsplan for akuttkirurgi» Bakgrunn for sakene 1. Utfordringsbildet; Vi må endre måten vi jobber på! 2. Krav om en «Utviklingsplan for akuttkirurgi» Vi har akuttkirurgi 24/7 både på Øya og Orkanger 3. Styrets signaler om aktiviteten

Detaljer

Resultat ROS-analyse 06.10.2015 Vedlegg styresak 079-2015

Resultat ROS-analyse 06.10.2015 Vedlegg styresak 079-2015 Samarbeid mellom Arendal, Flekkefjord og Kristiansand - Ulikt tilbud til Agders befolkning. Alle tre lokasjoner er ikke bemannet med spesialister på alle felt. Mer fokus på lokal aktivitet enn felles tilbud

Detaljer

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Temabank Smittevern Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk service klinikk Adm. og ledelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Helse Førde HF STYRE ADM. DIR. STAB Støttefunksjonar til klinikkane Psysisk helsevern Prehospital klinikk Klinikk

Detaljer

Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025.

Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025. Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025. Presentasjon ved Cathrine M. Lofthus og Andreas Moan Prosjektdirektør dr. med. Sammenheng helhetlig plan og arealutviklingsplan

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5.

Detaljer

Felles kontorsenter UNN

Felles kontorsenter UNN Felles kontorsenter UNN Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø av Åse-Merete Hansen, avdelingsleder ase.merete.hansen@unn.no Presentasjon via STYRK konferanse Norsk sykehus og helsetjenesteforening

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Rapport SSHF, Arealeffektivisering somatikk

Rapport SSHF, Arealeffektivisering somatikk Rapport SSHF, Arealeffektivisering somatikk 5 mars 2014 05.03.2014 Side 1 av 2 SSHF Arealeffektivisering hovedbygg somatikk Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger»

Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger» Tegning: Asbjørn Pettersen Prosjektplan for «Utviklingsplan 2030 oppfølging ved Sykehuset Levanger» Godkjent av styringsgruppa 12.juni 2015 Versjon nr:1.0 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater. Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK

Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater. Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK Hva er kvalitet? De fleste medarbeidere føler at de gjør en god jobb Få kan begrunne

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01217-15 Tilbud - stilling som sykepleier ved Bemanningsavdeling, Vikarenhet SSA, ekstrahjelp Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01521-6 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Medisinsk serviceklinikk. Budsjett 2018

Medisinsk serviceklinikk. Budsjett 2018 Medisinsk serviceklinikk 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori o Resultatbudsjett o

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0035433 Vedlegg til arbeidsavtale 22.10.201803.02.2019 Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 11/0055412 Takker ja og arbeidsavtale Med Biokjemi SSK Bioingeniør

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat Side: 1 / 5 Mandatet kan justeres underveis i prosjektet helt frem til prosjektgjennomføringsfasen, men da med godkjenning fra prosjekteier og prosessgruppen. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer