ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE"

Transkript

1 ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010

2 INNHOLD 0 INNLEDNING Bakgrunn Prosjektgruppe Politisk behandling Framdrift og prosjektorganisering GENERELT OM PROSJEKTET Eksisterende situasjon Skolens drift i byggeperioden ALTERNATIVSUTREDNING Alternativ Alternativ Alternativ Kostnadsvurderinger for alternativene... 15

3 0 INNLEDNING 01 Bakgrunn Midsund skole ble bygd på slutten av 1960-tallet. Skolen er i dag stort sett i sin opprinnelige form sett bort fra noen mindre tilbygg. Det ble i 2008 satt av 50 mill kr inkl mva til ombygging og utvidelse av Midsund skole. Som utgangspunkt for den økonomiske rammen så man for seg en utvidelse på ca 2000 m2 samt at eksisterende skole ble berørt i minst mulig grad. Midsund skole er i dag sentralskole for trinn 5-7 i barneskolen og trinn 8-10 for ungdomsskolen. Midsund kommune har vedtatt å samle grunnskoletrinnene på èn skole. Trinn 1-4, som i dag er lokalisert ved Raknes skole, skal flyttes til Midsund skole. Det er også tatt utgangspunkt i at folkebiblioteket og voksenopplæringen skal få nye lokaler ved Midsund skole. Høsten 2009 ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag for arkitekt og rådgivere. Arkitekt og rådgivere ble tildelt oppdraget før jul Tilstandsregistrering ble gjennomført og skisseprosjektet satt i gang. Prosjektgruppen besto av byggherrens representanter, byggherrens innleide prosjektleder, arkitekt samt rådgivere for bygningstekniske og tekniske fag. I forbindelse med prosjektarbeidet som pågikk, ble det fra byggherren opprettet en bruker- /referansegruppe som skulle ivareta brukernes krav og innspill. Ulike interesseorganisasjoner, verneombud, ansatte etc. er representert i referansegruppa. Prosessen mot referansegruppa er styrt av rådgiver oppvekst som har fungert som en brukerkoordinator. I mars 2010 ble det opprettet en styringsgruppe bestående av ordfører og to politikere fra Midsund kommune. Arbeid med skisseprosjekt og oppstart forprosjekt ble utført vinteren og våren I april 2010 forelå en løsning fra arkitekt og prosjektgruppe som viste et nybyggareal på ca 3000 m2 samt ombygging av ca 2000 m2. Totalt består eksisterende skole av ca 3000 m2. Forslaget ble utarbeidet og bearbeidet med utgangspunkt i foreliggende romprogram utarbeidet av byggherren. Hovedutfordringen i skisse-/forprosjektfasen var å ivareta byggherrens ønske om å bevare deler av eksisterende bygg (spesielt spesialromsfløyer), ivareta romprogrammet som ga arealbehov og funksjonsdeling samt planlegge en løsning som var funksjonell og brukervennlig. Store deler av vinteren/våren 2010 gikk med til avklaringer mht program, arealplanlegging og disponering. Spesielt plassering av folkebibliotek og voksenopplæring la føringer for arealdisponering. I april 2010 så man at planløsningen som forelå fra prosjektgruppen, ville medføre en omfattende utvidelse av de økonomiske rammene. Samtidig inneholdt løsningen en vesentlig berøring av eksisterende arealer for å få et funksjonelt bygg. Det ble lagt frem et forslag for styringsgruppen om å ta en time-out i prosjektet og utrede alternative løsninger. Side 2 av 16

4 I samarbeid med styringsgruppen ble det vedtatt å utrede 3 ulike alternative løsninger: 1. Planløsning som foreligger fra prosjektgruppen. Løsningen vurderes også hvor man tar ut arealer for voksenopplæringen. 2. Løsning hvor man river øst- og/eller vestfløy og bygger et arealeffektivt nybygg med utgangspunkt i planløsning som foreligger (med nødvendige tilpasninger og effektivisering av areal). Også her er det ønskelig å se på en løsning med og uten voksenopplæring. 3. Løsning hvor man tar utgangspunkt i minimumskrav i romprogram og utreder en løsning som skal følge økonomisk ramme i størst mulig grad. Romprogram som viser minimumskrav til hva som skal være skal være styrende. Formålet med dette notatet er å vurdere de tre alternativene i forhold til hverandre for å kunne beslutte hvilket alternativ som skal føres fram til forprosjekt. Kostnadsoppstillingen gir ikke budsjettall som kan benyttes, men gir forskjellene mellom de tre alternativene. Side 3 av 16

5 02 Prosjektgruppe Følgende har deltatt i planleggingen til nå: Bestiller Midsund kommune ved teknisk avdeling/skole Styringsgruppe Ordfører Politiker Politiker Helge Orten Eva Tangen Frits Inge Godø Prosjektadministrasjon Hammerø & Storvik Prosjekt AS Prosjekterende Arkitekt/landskap/brannteknikk Rådgivende ingeniør byggeteknikk Rådgivende ingeniør VVS-teknikk Rådgivende ingeniør elektroteknikk Streken AS Tømmerdal Consult AS Cowi AS Cowi AS Side 4 av 16

6 Brukere/referansegruppe Brukerorganiseringen i planprosessen har vært gjennomført slik: Brukerkoordinator Rådgiver oppvekst Stian Løken Brukergruppe Midsund skole Rektor Midsund skole Kjetil Ugelvik Rektor Raknes skole Sissel Jenriksen/Jonas Storvik Verneombud Midsund skole Geir Nilsen Ansatterepresentant Raknes skole Janne Karin Silseth FAU Raknes skole Brit Merete Kjærstadmo FAU Midsund skole Tove Silseth Opstad Elevrådsrepresentant Midsund skole Utdanningsforbundet Gunn Lindseth Lech Utdanningsforbundets representant har representert Delta og Utdanningsforbundet. Rolleavklaringen ble gjennomført i et hovedtillitsvalgtsmøte. 03 Politisk behandling Prosjektet har vært framlagt som orienteringssak for formannskap og kommunestyre. Styringsgruppen, bestående av tre politikere deriblant ordfører, har deltatt i prosessen fra mars Det forutsettes at det endelige forprosjektet for valgt alternativ skal framlegges til ordinær politisk behandling. 04 Framdrift og prosjektorganisering Det er for byggearbeidene forutsatt hovedentreprise med tekniske sideentrepriser, uansett valg av alternativ. I fremdriftsplanen er det forutsatt at det tas en beslutning på hvilket alternativ prosjektgruppen skal arbeide videre med etter at denne rapporten er lagt frem for politisk behandling. Videre er det i fremdriftsplanen forutsatt at det utarbeides èn forprosjektrapport av valgt alternativ. Det er lagt inn tid til behandling hos byggherre samt en eventuell revisjon av forprosjekt før prosjektet tas opp til endelig politisk behandling. Basert på ovennevnte forutsetninger legges det opp til byggestart våren Opprinnelig ferdigdato er satt til sommeren Ferdigstillelsesdato vil avhenge av valgt alternativ, om man skal rive eksisterende, en eller to byggefaser etc. Side 5 av 16

7 1 GENERELT OM PROSJEKTET 11 Eksisterende situasjon Midsund skole ligger sentralt i Midsund, ved Midsund idrettshall og Midsund stadion. Skolen består i dag av tre fløyer bygd på samme tid. I tillegg er det oppført mindre tilbygg til opprinnelig bygningskropp; blant annet en brakke med klasserom, stellerom og vaktmesterareal. Vestfløy består hovedsakelig av klasserom. Østfløy består av administrasjon, lærerarbeidsplasser og klasserom. Midtfløy mot nord inneholder svømmehall, garderober, storsal og spesialrom som skolekjøkken, naturfagsrom, musikkrom etc. Mot nordvest er det tidligere tannhelsearealet ombygd til et klasserom med tilhørende underrom. Midtfløy mot nord og spesielt svømmehall med tilhørende garderober er tenkt beholdt. Arealet er relativt nylig rehabilitert. Det vises generelt til vedlagte skisser. 12 Skolens drift i byggeperioden I utgangspunktet var det forutsatt at skolen skal driftes som normalt i byggefasen. Man så derfor på muligheten for å dele byggefasen i to deler. Elever som skal overflyttes fra Raknes skole overflyttes ikke før byggefasen(e) er avsluttet. De ulike alternativene er vurdert med hensyn til skolens drift i byggefasen. Prosjektgruppen er av den oppfatning at skolens drift i byggeperioden skal kunne gjennomføres på et akseptabelt vis med ulike tilpasninger for hvert enkelt alternativ. I alternativ 1 er det forutsatt at det settes opp midlertidige bygg for deler av arealbehovet i byggefasen, mens det i alternativ 2 er forutsatt at skolen driftes som normalt mens nybygg settes opp. Drift av skolen under oppføring av alternativ 3 vil være avhengig av hvordan man løser planløsningen. Alternativ 3 er grovest vurdert av de 3 alternativene og her kan det bli behov for å sette opp midlertidige lokaler for deler av arealet. Side 6 av 16

8 2 ALTERNATIVSUTREDNING 21 Alternativ 1 Generelt Alternativ 1 er planløsning som foreligger fra prosjektgruppen. I alternativ 1 har man utformet planløsning ut i fra romprogram som forelå på et tidligere tidspunkt. Man har i alternativ 1 beholdt en del av forutsetningene som ble satt i konkurransegrunnlaget til arkitekt og rådgivere. Det er gjennomført tilstandsregistreringer i eksisterende bygg som har dannet grunnlaget for valg av løsninger. Hovedfokus ved utforming av planløsning har vært å få en funksjonell planløsning med tilhørende uteareal for de ulike funksjonene og klassetrinnene. Det har vært ønskelig å berøre eksisterende arealer i mindre grad. Dette har vist seg å være vanskelig når man samtidig har satt fokus på funksjonalitet for de ulike klassetrinnene og funksjonene. Det er derfor medtatt kostnader for full ombygging av berørte arealer. Hovedadkomst I eksisterende bygg er hovedinngang plassert på sørfasade, mens adkomst og parkering ved skolen foregår mot nord. Det kan være utfordrende å finne hovedadkomst i dag når man ankommer skolen via parkeringsplass. Dette forholdet ønsket man derfor å endre på ved å flytte hovedadkomst til fasade nordøst. Man har forsøkt å skape et felles knutepunkt for bygget ved å plassere hovedadkomst sentralt. Samtidig er hovedadkomst plassert slik at den kan benyttes for både skole- og publikumsareal. Klassetrinn I funksjonsbeskrivelsen/konkurransegrunnlaget for skoleprosjektet er det skissert en mulig utforming og inndeling av uteareal for elever. Skolen skal ha elever fra 1. til 10.klasse. Det er tenkt følgende deling for klassene: småskolen består av trinn, mellomtrinn 5.-7.trinn og ungdomstrinn trinn. Arealene og planløsning for de ulike trinnene er vurdert og bearbeidet flere ganger av prosjektgruppen samt vurdert av brukergruppen for å få en god og funksjonell løsning. Tenkt prinsipp for fordeling av undervisningsareal og uteareal er fulgt i alternativ 1. Støttefunksjoner Administrasjon og lærerarbeidsplasser er plassert i plan 2 i østfløy. Plassering av administrasjon og lærerarbeidsplasser er vurdert og diskutert med brukergruppen. Valgt plassering anses som hensiktsmessig fordi man får et avgrenset areal til støttefunksjoner samt at klassetrinnene får arealene som gir lettest tilgang til utearealer. Spesialrom Svømmehall med garderober beholdes uendret. Disse arealene er relativt nyrehabilitert. Spesialrom for mat og helse beholdes uendret. Andre spesialrom for tre og metall, forming og naturfag flyttes til vestfløy. Kulturskole utvides til eksisterende naturfagsrom. Side 7 av 16

9 Bibliotek I konkurransegrunnlaget/funksjonsbeskrivelsen var det angitt at bibliotek og voksenopplæring skulle tas inn i prosjektet. Man ønsket å skille mellom skolefunksjonen og publikumsfunksjoner i bygget samtidig som man ønsket fleksibilitet mellom skole og bibliotek. Man ønsket også å samle publikumsarealer rettet mot parkering og hovedadkomst. Ulike åpningstider og bruk av skole og bibliotek ga også føringer for plassering og utforming av bibliotek. Voksenopplæring I forbindelse med voksenopplæring er det gitt føringer for grensesnitt mot skolefunksjonen. Føringene begrenset mulighetene for hvor voksenopplæringen kunne plasseres. Prosjektgruppen vurderte flere ulike plasseringer av voksenopplæring, men konkluderte med at valgte plassering mot nord vil gi den mest skjermede løsningen for skolefunksjonen. Service Eksisterende skole har en relativt stor utstrekning arealmessig, noe som gir lange transportveier. Man ønsket derfor å finne en ny plassering for driftsfunksjoner som vaktmesterareal, lager og varemottak. Det samme gjelder for renholdsareal. Det er også ønskelig å skille lekearealer for elevene fra adkomst, parkering fra områder for varelevering med bil. Lager, avfallsrom, varemottak og vaktmesterareal er derfor plassert mot nord med enkel adkomst fra parkering og kjøreareal. Mulige endringer Fra styringsgruppen er det bedt om en vurdering av konsekvens ved å ta ut voksenopplæring. I alternativ 1 er voksenopplæring plassert i eksisterende spesialrom for tre og metall. Spesialrom for tre og metall er flyttet til eksisterende klasserom i vestfløy. Eksisterende klasserom må bygges om for å tilpasses arealbehov til spesialrom samt at tekniske anlegg må oppgraderes for endret bruk. Dersom man tar ut voksenopplæring fra prosjektet vil spesialrom for tre og metall kunne beholdes som i dag. Man får da fristilt arealer i eksisterende vestfløy (ca to klasserom). Disse klasserommene kan innlemmes i mellomtrinnsareal og gi en reduksjon i behovet for nytt areal. Kostnadskonsekvens er vanskelig å vurdere konkret, begge alternativer burde i så fall vært tegnet ut. Men dersom man enkelt sagt legger til grunn at man sparer ca 100 m2 ombyggingsareal, uten å vurdere arealeffektivitet for øvrig, vil vi ut fra beregnede m2-priser anslå en besparelse på ca 2 mill inkl mva. Samtidig får man en kostnadsreduksjon ved at man muligens kan redusere nybyggareal. Side 8 av 16

10 Alternativ 1, plan 1 Alternativ 2, plan 2 Side 9 av 16

11 22 Alternativ 2 Generelt Alternativ 2 skal være en løsning hvor man river øst- og/eller vestfløy og bygger et arealeffektivt nybygg med utgangspunkt i planløsning som foreligger (med nødvendige tilpasninger og effektivisering av areal). Også her er det ønskelig å se på en løsning med og uten voksenopplæring. I forbindelse med vurdering av de ulike alternativene har man funnet det hensiktsmessig å gå bort fra å bruke planløsning fra alternativ 1 som utgangspunkt, og i stedet se på mulighetene med nye øyne. Man har benyttet revidert romprogram som utgangspunkt for arealbehov, og vurdert hvilke arealer det kan være hensiktsmessig å ta inn i et nybygg samt hvilke arealer i eksisterende skole man med fordel kan beholde. Alternativ 2 innebærer at deler av øst- og vestfløy rives. Løsningen baseres på et nybygg mot sør i tre etasjer. Østfløy er tenkt revet fra eksisterende brannvegg. I vestfløy er det tenkt at man beholder et klasserom utover eksisterende brannvegg. Dersom ønskelig kan man også beholde mer av vestfløy til lager etc. Alternativt kan man rive hele østfløy og beholde vestfløy i sin helhet. Det er lagt inn et anslått areal for ombygging som kan brukes som et utgangspunkt uavhengig av hvilke deler av østog vestfløy som rives. Man ser her for seg at man bevarer mer av eksisterende planløsning og har redusert ombyggingskostnaden i forhold til alternativ 1. Hovedadkomst Eksisterende hovedadkomst beholdes, men bygges om. Ved å rive deler av eller hele østfløy får man åpnet mellom hovedadkomst og parkeringsarealer for skolen. Eksisterende terreng kan i stor grad beholdes. I tilknytning til eksisterende hovedadkomst legges også hovedinngang til nybygg mot sør. Byggene bindes sammen med et vindfang. Klassetrinn Klasseromsareal legges i et nybygg på 3 etasjer. Etasjene knyttes sammen ved hjelp av trapp og heis ved inngangsparti. Småskole er planlagt i underetasje, mellomtrinn i 2.etasje og ungdomsskoletrinn i 3.etasje. Småskolen har adkomst direkte fra terreng og inn i fire garderober. Mellomtrinn og ungdomstrinn har adkomst fra hovedadkomst i plan 2. Småskolen består av fire trinn, mens mellomtrinnet og ungdomstrinnet består av tre trinn hver. Dette medfører at småskolen har et større arealbehov enn de to andre trinnene. I plan 2 og 3 vil det da være tilgjengelig areal for SFO, grupperom og lærerarbeidsplasser. SFO kan plasseres i plan 2 mens alle klasserom for småskolen er plassert i plan 1. Alternativt kan for eksempel klasserom for 4.trinn plasseres i plan 2, mens SFO og klasserom for trinn 1 til 3 plasseres i plan 1. Denne løsningen åpner for en fleksibel inndeling mellom småskole og mellomtrinn/ungdomstrinn. Garderober for mellomtrinn og ungdomstrinn er tenkt plassert ved hall i eksisterende bygg ved å bygge om eksisterende toaletter til garderober. På denne måten får man skilt garderobearealet for småskolen fra mellomtrinn og ungdomstrinn. Støttefunksjoner Lærerarbeidsplasser kan legges i plan 2 og 3 i nybygg med nærhet til undervisningsarealer. Administrasjonen er tenkt delvis beholdt i østfløy samt at andre eksisterende arealer i østfløy gjøres om til administrasjon. Eventuelt bygges areal i vestfløy om til administrasjon. Arealer for lege, helsesøster etc. beholdes som i dag. Side 10 av 16

12 Spesialrom Svømmehall med garderober beholdes. Disse arealene er relativt nyrehabilitert. Eksisterende garderober til tidligere gymsal endres til toalettavdeling for storsal og tilhørende spesialromsareal. Spesialrom for mat og helse, tre og metall, forming og tekstil beholdes uendret. Kulturskole utvides til eksisterende naturfagsrom. Naturfagsrom kan flyttes til et eksisterende klasserom i vestfløy eller eventuelt tas inn i nybygg dersom dette anses som hensiktsmessig. I kostnadsoppsettet er det tatt utgangspunkt i at man plasserer naturfagsrom i vestfløy med mindre ombyggingskostnader. Bibliotek Bibliotek er plassert i nordfløy mellom hovedadkomst og storsal. Arealet for bibliotek er noe lavere enn angitt i romprogram. Muligheter for å ta inn mer areal, for eksempel ved å innlemme deler av storsal, må vurderes. Areal må bygges om. Voksenopplæring I alternativ 2 er man bedt om å vurdere løsning med og uten voksenopplæring. Man har valgt ikke å innlemme voksenopplæringen i eksisterende skole eller i nybygg. Foreslått plassering av voksenopplæring er eksisterende klasserom i østfløy (den gamle tannfolkerøkta ). Dette arealet er relativt nylig rehabilitert og kan med forholdsvis enkle grep beholdes som et frittstående bygg uavhengig av om man river tilstøtende østfløy. Bygget ligger også enkelt tilgjengelig fra parkering og adkomst samt at det ligger noe skjermet fra skolearel. Beslutning om denne løsningen kan forskyves i tid og tas uavhengig av skoleprosjektet. Service Man kan beholde deler av vestfløy og legge servicefunksjonene her. Arealer for lager, varemottak og vaktmester kan også løses med et enklere bygg som i alternativ 1 mot parkeringsplass. Funksjonsmessig er det en bedre løsning å legge servicearealene i vestfløy fordi de da er enklere tilgjengelig fra hele bygget. Det er tatt utgangspunkt i at man beholder areal i vestfløy til lager, vaktmester, varemottak etc. Mulige endringer Man kan velge ikke å ivareta voksenopplæring i prosjektet. Uavklart om dette medfører en kostnadsreduksjon, man må enten tilpasse den gamle tannfolkerøkta til voksenopplæringen eller eventuelt rive bygget. Begge alternativene medfører kostnader. Man kan velge å bygge om mer av eksisterende bygg og redusere nybyggareal. En slik omdisponering må vurderes opp mot funksjonaliteten til de ulike arealene. Side 11 av 16

13 Alternativ 2, skisse planløsning Alternativ 2, mulig plassering Side 12 av 16

14 23 Alternativ 3 Generelt Løsning hvor man tar utgangspunkt i minimumskrav i romprogram og vurderer en løsning som skal tilfredsstille økonomisk ramme i størst mulig grad. Romprogram viser minimumskrav til hva som skal medtas av areal. Alternativ 3 er grovest vurdert av de 3 alternativene og er ikke løst med hensyn til funksjonell planløsning. Man har tatt utgangspunkt i areal som mangler ifølge romprogrammet og vist en alternativ plassering av nybygg. Arkitekt har foreslått en løsning hvor nybygg plasseres langs fasade mot nord. Dette alternativet vurderes ikke som den mest kostnadseffektive plasseringen av prosjektleder. Nybygg kan med fordel løses mot sør som alternativ 2, eventuelt på skoleplass ovenfor vestfløy. Det er medtatt en lettere ombygging av et visst areal i alternativ 3. Dette arealet må vurderes om det kan reduseres. Ombyggingskostnad er redusert i forhold til alternativ 1. Hovedadkomst Hovedadkomst er bevart som i dag. Man har ikke endret på adkomstforhold til skolen. Klassetrinn Eksisterende vestfløy er bevart og kan fortsatt benyttes til klasserom. Resterende klasseromsbehov dekkes ved hjelp av tilbygg i to etasjer. Alternativet er ikke utredet med plassering av de tre klassetrinnene, men disse må fordeles med hensyn til uteområder. Det vil bli vanskeligere å ivareta funksjonaliteten for de ulike klassetrinnene dersom man ikke berører eksisterende bygg i større grad. Støttefunksjoner Støttefunksjoner medtatt i romprogram er ivaretatt i areal skissert for alternativ 3. Det er ikke detaljert vurdert hvor disse funksjonene kan legges. Bibliotek Bibliotek er ivaretatt i nybyggareal. Voksenopplæring Voksenopplæring er ikke ivaretatt i denne løsningen. Dersom man ønsker en løsning uten å gripe inn i eksisterende bygg, må man bygge de arealer som voksenopplæringen krever. Service Servicefunksjoner ivaretas i nybyggareal. Mulige endringer Alternativ 3 er vurdert ut i fra et anslått nettoarealbehov på 1400 m2. Areal er økt noe for å ivareta gangareal, vegger etc. Hvilken faktor man må gange areal med vil avhenge av planløsningen og hvor effektiv den blir. Man har ikke sett på planløsningen i detalj, og det vil derfor være alternative måter å løse alternativ 3 på. Plassering av nybygg i forhold til eksisterende bygg vil være en vesentlig faktor for nybygg kostnad samt ombyggingskostnad for eksisterende bygg. Valg av løsning vil også påvirke behov for eventuelt midlertidige lokaler. Alternativet må utredes videre for å finne mulige endringer. Side 13 av 16

15 Alternativ 3, foreslått plassering arkitekt Alternativ 3, nybygg kan plasseres sør for eksisterende skole som i alternativ 2 (mindre areal og i to etasjer) Side 14 av 16

16 24 Kostnadsvurderinger for alternativene Kostnadene er fordelt i henhold til Norsk Standard Formålet med kostnadsoverslagene er å sammenholde alternativene relativt sett. De angitte kostnadstall kan derfor ikke tas som budsjettall på dette stadiet. Kostnadene er beregnet ut fra erfaringstall entreprisekostnader for skolebygg i Molde, øvrige kostnader er vurdert mest mulig konkret. Selv om kostnadene derfor er vurdert så godt som råd er, så er det likevel viktig å påpeke at de enkelte rådgivere i det valgte forprosjektet skal beregne entreprisekostnader mer konkret og detaljert. Usikkerhetene i våre anslag går for eksempel på arealsikkerhet, mulighet for å få en funksjonell løsning innenfor areal som er medtatt etc. Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Areal nybygg 3050 m m m 2 Areal ombygging 1970 m m m 2 Entreprisekostnad eks mva kr kr kr Entreprisekostnad per m 2 nybygg/ombygging / kr /7.000 kr /7.000 kr Generelle kostnader kr kr kr Inventar og utstyr/data kr kr kr Finanisering / Lønns- og prisstigning kr kr kr Utsmykkingskostnader kr kr kr Andre generelle kostnader, mva etc kr kr kr Prosjektkostnad inkl mva kr kr kr Prosjektkostnad per m2 nybygg/ombygging / kr / kr / kr Side 15 av 16

17

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Prosjekteringsfasen fram til byggestart 25.01.2016 Bakgrunn På bakgrunn av gjennomførte forhandlinger med Forsvarsbygg om erstatning for Hårberg skole,

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommunalteknikk Referat Deres ref. Vår ref. Dato 39245/2013//1624SIGR 27.12.2013 REFERAT FRA INFOMØTE 5.12.2013 OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 13.01.2010 kl. 09.00 Sted: Sysle skole Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 13.01.2010 Saksnummer

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE Dato 13.04.16 Godkjent av rådmannen den 18.04.16 Prosjektplan 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den Teknisk, Landbruk og Miljø Sørli arkitekter as v/aage Sørli Boks 111 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/991-9 046 A2 &42 HK/TEKN/ROK 15.10.2014 PLANLEGGING SODINPLATÅET

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-doknr: 11/258-3 Utbygging Tanem oppvekstsenter Rådmannens innstilling 1 Utbygging av Tanem oppvekstsenter legges ut på anbud i tråd med rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 23. september 2004

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT. Notat. fra prosjektmøte 23. september 2004 ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT Notat fra prosjektmøte 23. september 2004 Møtested: Bystyresalen, rådhuset. Dato - tid: 23.9.2004 kl. 9.00 11.15 Til stede: Espen Aursand, Espen Aursand arkitektkontor

Detaljer

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005.

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005. Arkivsak-dok. 23-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 Kostnadsoverslag 1 K1 for Giskehallen 2 Bakgrunn for saken: I sak 137/14 ble det i

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Mandatet har vært å utrede konsekvensene av økt elevtall, prisstigning siden 2010, passivhus og satt budsjettramme.

Mandatet har vært å utrede konsekvensene av økt elevtall, prisstigning siden 2010, passivhus og satt budsjettramme. 0.00 INNLEDNING På bestilling fra Overhalla kommune, v/ Stig Moum er det utarbeidet revidert forstudie vedrørende nybygg eller ombygging m.m. for barneskolen ved Overhalla Barne- og Ungdomsskole. Arbeidet

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Råtræet 37 gnr 119/bnr 446 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Plangrunnlag 3. Organisering av prosjektet 4. Prosjektorientering 5.

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet.

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Karen Blixen Dersom Froland kommune skal kunne bestå som selvstendig enhet i fremtiden, må

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 17/7313 SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTBYGGING JØRSTADMOEN SKOLE Saksbehandler: Geir Fevang Arkiv: FEIGB 164/3 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/17 Formannskapet 20.06.2017 52/17 Kommunestyret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/4599 I Arkiv sakid.: 11/1165 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Frank Bernhardsen I Dato: 16.06.2011

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

UTBYGGING AV KLEPPESTØ BARNESKOLE - KONSEPT/BUDSJETT

UTBYGGING AV KLEPPESTØ BARNESKOLE - KONSEPT/BUDSJETT UTBYGGING AV KLEPPESTØ BARNESKOLE - KONSEPT/BUDSJETT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 60/ Formannskapet 65/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 60/ Formannskapet 65/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2012/890-35 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 60/13 24.09.2013 Formannskapet 65/13 25.09.2013 Kommunestyret Inderøy oppvekst- og kultursenter

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre GJENNOMFØRING AV TILTAK I OPPRUSTINGSPLAN SKOLEBYGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Innstilling: Saken skal behandles i formannskapet 20. juni

Detaljer

Harald Ottesen. Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Harald Ottesen. Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Ro Harald Ottesen Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Erik Jakobsen 18. juni 213 15:4 Tove Severeide; Kristian Skålhavn; Reinert Eidshaug Roy Harald Ottesen VS: Rørvik sykestue og helsehus - Mulighetsstudie

Detaljer