AUKSJONER OG ANBUDSKONKURRANSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUKSJONER OG ANBUDSKONKURRANSER"

Transkript

1 AUKSJONER OG ANBUDSKONKURRANSER Tore Nilssen Sosialøkonomisk institutt 1. Hva er auksjoner og anbudskonkurranser? 2. Viktige spørsmål: Effektivitet bydersamarbeid. 3. Ulike typer auksjon. Noen avgrensninger av tema. 4. Atferd i auksjoner og anbud. 5. Effektivitet i auksjoner og anbud. 6. Samarbeid mellom bydere i anbudskonkurranser. 1

2 AUKSJON: Eneselger vs et mindre antall potensielle kjøpere ANBUD: Enekjøper vs et mindre antall potensielle selgere Eksempel anbud: Kjøper bestemmer anbudsprosedyre, potensielle selgere byr på pris. I motsetning til monopsoni: Kjøper bestemmer pris, selgere velger sine kvanta til denne prisen. NÅR BRUKES AUKSJONER OG ANBUD? * Unikt objekt/prosjekt (Veldefinert? Ikke delbart?) * Usikkerhet om hvem objektet/kontrakten bør tildeles og * Usikkerhet om verdien (auksjon) / kostnaden (anbud) 2

3 ALTERNATIVER TIL AUKSJONER OG ANBUD: * Vanlig marked: Det kan avgjøre hvem som får objektet. Men hvordan bestemme prisen? * Forhandlinger: Det kan bestemme prisen. Men hvordan bestemme forhandlingsmotparten? * Gratis utdeling: Lobby-kostnader Anbudsgivers evne til å binde seg til reglene - institusjonelle forhold, renommé, etc. Eksempel: Norsk Standard 3

4 HVA ER MYNDIGHETENES ANLIGGENDE? (1) Konkurranse fremmer effektiv ressursbruk (2) Konkurranse om offentlige prosjekter reduserer offentlige utgifter (2) Men samarbeid mellom bydere øker utgiftene L Leder en auksjon til at objektet går til den med høyest betalingsvilje? L Leder en anbudskonkurranse til at tjenesten leveres av den med de laveste kostnadene? L Hvilken pris kan vi forvente? L Spiller det noen rolle? L Samarbeid mellom bydere i en anbudskonkurranse rammes av konkurranseloven, men ikke i en auksjon. L Gjør det noe for myndighetene at bydere samarbeider? L Kan kjøperen i en anbudskonkurranse beskytte seg mot budsamarbeid? 4

5 ULIKE AUKSJONSTYPER * Lukkede bud vs åpne bud. * Åpne bud: * Lukkede bud: * Stigende bud - engelsk auksjon - byderne veksler om å by høyere og høyere inntil kun en byder gjenstår. - kunst, antikviteter. * Fallende bud - hollandsk auksjon - selger/auksjonarius starter med en høy pris og roper ut stadig lavere pris til en byder slår til. - blomster (Nederland), fisk (Israel), tobakk (Canada). * Første pris: Byderen med det høyeste budet vinner og betaler det han byr. - eiendommer, offentlig innkjøp, konsesjoner * Andre pris: Byderen med det høyeste budet vinner og betaler like mye som det nest høyeste budet. - frimerker o.l. 5

6 VARIASJONER * Oppsplitting av objektet (statsobligasjoner, aksjer, kvoter) * Sammensatte bud (Olje: Pris på leterettighet + produksjonsavgift) (Uklare prosjekter: Pris + prosjektets innhold) * Reservasjonspris T * Deltageravgift DESSUTEN... * Anbud med incentiv-kontrakter Eksempel: Ferge Usikkerhet om kostnad per avgang. Myndighetene legger ut meny av kombinasjoner pris-rutefrekvens: Lavere pris betyr flere avganger. * Konkurranse for et marked vs. konkurranse i et marked (Sammensatt bud: pris for monopolrettighet + maksimalpris til forbruker) Eksempel: Butikklokaler Oslo Lufthavn 6

7 ET UTGANGSPUNKT: * Byderne er risiko-nøytrale * Bydernes verdsettinger er forskjellige, men uavhengige. Hver byder kjenner kun sin egen verdsetting. * Selger kjenner ikke noen byders verdsetting * Det er ingen synlige forskjeller mellom byderne HVORDAN OPPFØRER BYDERNE SEG? 1) Engelsk auksjon (åpen - stigende): * Det lønner seg å by så lenge Egen verdsetting > Stående bud. * Denne strategien er uavhengig av hva andre gjør. * Vinneren er den med høyest verdsetting º Effektivitet. * Prisen er (like over) nest høyeste verdsetting. 7

8 2) Lukket andre pris auksjon: * Byder Bs verdsetting = v Byder Bs bud = b Største bud fra andre = a * Hvis byder B har verdsetting v, hva bør være hans bud, b? To tilfeller: a > v; hva B gjør, spiller ingen rolle. a < v; B vinner hvis b > a, og tjener (v - a). * Å by b < v reduserer Bs mulighet for å vinne, men endrer ikke prisen B må betale dersom han vinner. * Hver byder byr sin verdsetting, uavhengig av hva andre byr. * Vinneren er den med høyest verdsetting. º Effektivitet * Prisen er lik nest høyeste verdsetting. * Engelsk auksjon og lukket andre pris auksjon gir alltid samme utfall, m.h.t. både vinner og (ca.) pris. * Ved anbudskonkurranse: - Vinneren er den byderen som har lavest kostnad. - Prisen er lik nest laveste kostnad. * Å regne ut bud krever kun å regne ut egne kostnader. 8

9 3) Lukket første bud auksjon: * Byderen balanserer to hensyn: Et bud b < v - reduserer hans sjanse for å vinne; ikke bra. - reduserer prisen å betale hvis han vinner; bra. * Denne avveiingen fører til at det beste budet er lavere enn v. * Byderen tar også hensyn til at alle bydere tenker slik, dvs. at alle bydere byr under egen verdsetting. Dette reduserer det beste budet ytterligere. º Byderne skygger budene sine. * Dette gjelder også for 4) hollandsk auksjon (åpen fallende). * Vinneren er den med høyest verdsetting. º Effektivitet. * Prisen er lik høyeste bud, som er lavere enn høyeste verdsetting. * Forventet pris = Forventet nest høyeste verdsetting Anbud: Forventet nest laveste kostnad * Vanskelig å regne ut riktig bud. * Eksempel: Auksjon. Alle verdsettinger mellom 0 og x like sannsynlige. Antall bydere = n. En byder med verdsetting v byr: b = v. n & 1 n 9

10 FELLES FOR ALLE FIRE AUKSJONSTYPER (I UTGANGSPUNKTET): * Effektivitet: Objektet går til den som verdsetter det høyest. Ved anbud: Oppdraget til den som leverer billigst. * Inntektsekvivalens: Alle fire auksjonsformer gir selger samme forventede inntekt. Ved anbud: samme forventede utgift for kjøper. * En økning i antall bydere fører til en økning i forventet pris. (Anbud:... fører til en reduksjon...) - Jo flere bydere, jo høyere er forventet verdi på nest høyeste verdsetting. FORSKJELL MELLOM AUKSJONSTYPENE: * Budet vanskeligere å regne ut i lukket første pris auksjon og hollandsk auksjon enn i lukket andre pris auksjon og engelsk auksjon. 10

11 SELGERENS VALG AV AUKSJONSFORM * Alle auksjonsformer gir samme forventede inntekt. Men kan selgeren oppnå noe ved bruk av en reservasjonspris? * Parallell: Monopolisten balanserer to hensyn: * Ønsket om stort salg ÿ lav pris * Ønsket om stor fortjeneste pr. enhet solgt ÿ høy pris Riktig avveiing: Pris høyere enn grensekostnad * Auksjon: Selger balanserer de samme to hensynene: * Ønsket om å få solgt objektet ÿ sett en lav reservasjonspris * Ønsket om fortjeneste dersom objektet selges ÿ sett en høy reservasjonspris v > v > r: r spiller ingen rolle; 1 2 v > r > v : r øker budet; 1 2 r > v > v : r reduserer sjansen for et salg. 1 2 * Selgerens beste auksjon: Hvilken som helst av de fire auksjonstypene, men med en reservasjonspris. * Hvis selgere setter reservasjonsprisene sine riktig, vil det av og til skje at objektet ikke blir solgt. Effektivitet? * Kjøperens beste anbudskonkurranse: Eksempelvis lukket andre pris med en forhåndserklært reservasjonspris kun bud under denne prisen vil bli akseptert. Effektivt? * Ex-ante effektivitet vs. ex-post effektivitet. 11

12 MEN HVA HVIS...? 1)... det er synlige forskjeller mellom byderne Eksempel: Norske utenlandske bedrifter. Anta at en utenlandsk bedrift i gjennomsnitt er mer kostnadseffektiv enn en norsk. * Engelsk og lukket andre pris auksjon er fremdeles effektive. * Lukket første pris anbudskonkurranse er ikke lenger effektiv: Det er mulig å vinne uten å ha lavest kostnad. * Kjøperens beste anbudsprosedyre diskriminerer mellom bydergruppene, og man er ikke sikret at prosjektet går til byderen med lavest kostnad. * I eksempelet: Optimalt å diskriminere mot bedriftene i den mest effektive gruppen, dvs. optimalt å favorisere de norske bedriftene, selv når kjøper kostnadsminimerer. Avveiing: Favoriseringen - øker sjansen for å få en ineffektiv leverandør, men - presser de effektive bedriftene til å gi lavere bud. * Hvis de norske bedriftene er de mest effektive i gjennomsnitt, er det utlendingene som skal favoriseres av en kostnadsminimerende kjøper. 12

13 2)... byderne er risikoaverse * I en lukket første pris auksjon vil bydere som er risikoaverse, by mer enn om de var risikonøytrale. En økning av budet vil: 1. øke sjansen for å vinne og dermed tjene noe. 2. redusere det man tjener dersom man vinner. Ved risikoaversjon blir 1 viktigere enn 2. * Tilsvarende i anbud: Risikoaverse bedrifter presser prisene mer ned enn risikonøytrale bedrifter. * Kjøperen tjener i forventning mer i en lukket første pris anbudskonkurranse enn i en lukket andre pris. 13

14 3)... bydernes sanne verdsettinger er korrelerte/identiske * Identisk sann verdi: Byderne kjenner ikke objektets sanne verdi, men har tilgang til forskjellig informasjon om denne verdien. Ingen byder vet hva andre bydere vet. * Mer naturlig ved auksjoner enn ved anbud? Auksjoner: - kjøp for videresalg - kjøp av rett til å produsere/selge Anbud: - pionérprosjekter med stor kostnadsusikkerhet for alle potensielle leverandører * Winner s curse : - Byderne bruker sine estimater når de legger inn bud i en lukket auksjon. Byderen med det mest optimistiske estimatet vinner. - Enhver som vinner, vil revidere sitt estimat, nettopp fordi det viser seg å være det mest optimistiske. Men dette er også innbakt i budet. º Budene er ekstra skygget for å ta hensyn til winner s curse. * I en engelsk auksjon lærer hver byder underveis av andre byderes budgiving. I denne auksjonsformen er derfor winner s curse et mindre problem for byderne enn i de andre formene. º Med korrelerte verdier er engelsk auksjon bedre for selgeren enn de andre formene. 14

15 AUKSJONER OG ANBUD SOM KONKURRANSEFORM HVORDAN OPPNÅ EFFEKTIVITET? * Hvilken auksjonsform/anbudsprosedyre? - Viktig at byderne legger inn korrekte bud i forhold til sine kostnader/verdsettinger? Bud må være lette å regne ut. L LUKKET ANDRE PRIS AUKSJON/ANBUD Men: risikoaversjon? korrelerte kostnader? * Hvilke varer selges mest effektivt i en auksjon? - unikt objekt? - usikkerhet om betalingsvilje: hvor stor? hvem har den? Eksempel. Før: Tvangsauksjoner av boliger. Nå: Tvangssalg av boliger i vanlig boligmarked. * Betyr prisen noe for effektivitet? - Kun 1 enhet, dvs. ingen kvantumseffekt av prisendring. - Pris kun et fordelingsspørsmål? - Oppsplitting av objektet (kvoter, statsobligasjoner): Kvantumseffekt av prisendring. 15

16 ... EFFEKTIVITET forts. * Hva med gjentatte anbud? - Lav-kost bydere øker sine tilbud i dag for ikke å bli utnyttet av kjøperen i fremtidige anbudskonkurranser (mothake-effekten). L Bedre med større prosjekter og lenger tid mellom hver anbudskonkurranse? L Bedre med forhandlinger med nåværende leverandør om fornyelse enn et åpent anbud? - Vinneren i dag kan få kapasitetsproblemer ved fremtidige anbudskonkurranser. L Antall bydere er avhengig av tidligere innkjøp. 16

17 SAMARBEID MELLOM BYDERE TILTAK * Lukkede bud heller enn åpne - Engelsk auksjon: enkelt for byderne å overvåke hverandre under auksjonen slik at ingen skal bryte ut av samarbeidet. * Hold hver byders identitet skjult for de andre byderne - Begrens bruken av prekvalifisering - Åpen heller enn begrenset anbudskonkurranse Eksempel: Norsk Standard * Offentliggjør ikke vinnerbudet eller noen andre bud. - Vanskeligere for kartellet å avsløre utbrudd. Eksempel: Norsk Standard * Del ikke kontrakten mellom flere i tilfelle like bud. - Trekke lodd? Bruke alfabetet? * Senk reservasjonspris - Dermed må kartellet senke tilbudet sitt. Men: En lavere reservasjonspris øker også sannsynligheten for at prosjektet ikke gjennomføres konflikt effektivitet - offentlige budsjetter. MEN: Hvordan oppdage samarbeid mellom bydere? 17

18 Litteraturliste - auksjoner og anbudskonkurranse Det finnes flere gode oversikter over auksjonsteorien. Jeg synes den beste er: R.P. McAfee og J. McMillan (1987), Auctions and Bidding, Journal of Economic Literature vol 25, s En oversikt over empiriske studier av auksjoner finnes i: K. Hendricks og H.J. Paarsch (1995), A Survey of Recent Empirical Work Concerning Auctions, Canadian Journal of Economics vol 28, s En god intuitiv beskrivelse av bydernes atferd i auksjoner og anbud finnes i: A. Dixit og B. Nalebuff (1991), Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life, New York: Norton; kap Gode verbale diskusjoner av bydersamarbeide finnes i: K. Hendricks og R.H. Porter (1989), Collusion in Auctions, Annales d Économie et de Statistique No 15/16, s Den best dokumenterte historien om bruk av økonomisk teori i utarbeidelsen av en auksjon er amerikanske myndigheters salg av radiobølge-spektre i Se spesialnummeret av Journal of Economics and Management Strategy, vol. 6 nr 3, 1997, og dessuten: R.P. McAfee og J. McMillan (1996), Analyzing the Airwaves Auction, Journal of Economic Perspectives vol 10, nr 1, s Auksjoner med oppsplittede auksjonsobjekter, mer nøyaktig amerikanske statsobligasjoner, er temaet i: V.V. Chari og R.J. Weber (1992), How the U.S. Treasury Should Auction Its Debt, Federal Reserve Bank of Minnesota Quarterly Review Fall 1992, s

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes.

Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Skjulte egenskaper Agenten har noe viktig informasjon på det tidspunktet handelen skal gjøres / kontrakten skal utformes. Nobel-prisen 2001: George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael Spence Noen eksempler

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997.

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Nye oppgaver til Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. NB! For kun noen av disse oppgavene har jeg skrevet

Detaljer

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter:

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Forretningsstrategier Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Priskonkurranse Hver bedrift velger pris

Detaljer

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep.

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. av Endre Molland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard SNF-rapport 10/98: VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? av Lars Sørgard Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2 2. Teori

Detaljer

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012 MONOPOL Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopol - hvordan skiller det seg fra frikonkurranse? Monopol - velferdstap ved monopol Prisdiskriminering Offentlige inngrep ovenfor

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Johannes Atle Skjeltorp (f. 1972) Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI og forsker i forskningsavdelingen i Bank og

Detaljer

Underprising i norske statspapirauksjoner? Evaluering av auksjonene i norske statspapirer i perioden 20012010. Torgeir Kråkenes Institutt for samfunnsøkonomi NTNU, JUNI 2011 Forord Denne oppgaven er skrevet

Detaljer

Tid er penger: Om betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for lokaliseringen av utenlandske direkteinvesteringer*

Tid er penger: Om betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for lokaliseringen av utenlandske direkteinvesteringer* Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 54-61 Tid er penger: Om betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for lokaliseringen av utenlandske direkteinvesteringer* Kjetil Bjorvatn A Sammendrag

Detaljer

Verdivurdering av IPOer

Verdivurdering av IPOer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen 10.06.11 Verdivurdering av IPOer på Oslo Børs i perioden 2004 til 2008 Knut Einar Grønberg Veileder: Professor Dr. oecon. Tore Leite Utredning i fordypnings-/spesialområdet:

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Effekten av shortsalg-forbud

Effekten av shortsalg-forbud NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17/6/2011 Effekten av shortsalg-forbud En empirisk undersøkelse av shortsalg-forbudets påvirkning på det norske markedet i forbindelse med finanskrisen 2008-2009 Vibeke Rita

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Kommer i Praktisk Økonomi og Finans Sammendrag Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard 1. Innledning Flere har etterlyst en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Abstract Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi viser utviklingen over tid i empiriske

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer