Risikofordeling i kontrakter sett fra en økonoms ståsted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikofordeling i kontrakter sett fra en økonoms ståsted"

Transkript

1 Risikofordeling i kontrakter sett fra en økonoms ståsted Eirik Gaard Kristiansen Professor Institutt for samfunnsøkonomi

2 Historie 60 tallet - Risikodeling Karl Borch (risikodeling av eksogen risiko) Tore Sandvik (samspillet med rettssystemet) 70 tallet Risikodeling og insentiver Agnar Sandmo - Robert Wilson - Bengt Holmström 80 tallet - Mange Anvendelser: Skattesystem - arbeidskontrakter - innkjøpskontrakter 90 tallet i dag: Empiriske studier på tvers av land viser hvordan rettssystemet har betydning for utforming av kontrakter. 11/10/13 2

3 Innhold 1. To eksempler 2. Risikofordeling og insentiver: En avveining Prinsippet for en god kontrakt 3. Insentiver og flere mål Lave kostnader, høy kvalitet, kort leveringstid Når er insentivene for sterke (for kort leveringstid)? 4. Risikodeling og ufullstendige kontrakter merarbeid. 5. Langsiktige aktører bedre muligheter for risikodeling? Verifiserbar vs observerbar informasjon 6. Byggherre kan ha privat informasjon - risikodeling. Privat informasjon: grunnforhold, snøforhold 11/10/13 3

4 Eksempel 1: Hardangerbroen > mot Bu Eksogen risiko: utenfor partenes kontroll. Endogen risiko: innenfor partenes kontroll. 11/10/13 4

5 Eksempel 2: Gullfaks C Ufullstendig kontrakter: Kontrakten er ulønnsom men tilleggsarbeidet gjør den lønnsom. 11/10/13 5

6 Tidslinje risiko og privat informasjon 1. Anbud utformes Hva vet byggherren? Vanskelige grunnforhold. 2. Tilbud fra konkurrerende entreprenører Vet jeg like mye som konkurrentene? Vinners forbannelse 3. Valg av entreprenør avtale 4. Prosjektet starter Eksogen risiko: Stålprisen øker Endogen risiko: Dette tar mange arbeidstimer 5. Tilpasninger (merarbeid, justeringer etc). Utenfor avtalen? Burde ikke noen ha tenkt på dette? Økonomisk teori gir råd om hvordan en skal redusere de negative konsekvensene av informasjonsproblemer ved utforming av kontrakter. 11/10/13 6

7 Risikodeling og insentiver: Eksogen risiko 1. Bare eksogen risiko - et klart skille mellom usikre ytre faktorerer og entreprenørens handlinger og ansvar. 2. En part er ofte bedre til å bære risiko (diversifisert prosjektportefølje, bredt eierskap). 3. Staten blir ofte betraktet som den som er best til å bære risiko (risikonøytral) 4. Dette leder ofte til kontrakter hvor all risiko flyttes over på en part: Fastpris kontrakter (all risiko hos entreprenør) eller Full kostnadsdekning (all risiko hos byggherre) 5. Slike kontrakter gir uheldige insentiver: Hvordan ta hensyn til både insentiver og risikodeling? 11/10/13 7

8 Risikodeling og insentiver Bare resultat og ikke entreprenørens valg kan observeres. Selv beslutninger kan føre til uheldige utfall (tidsforsinkelse, økte kostnader, lav kvalitet) Hvordan ser en god kontrakt ut? Byggherre tar tapet/dekker kostnadene avhengig av forholdstallet: Sannsynlighet for observert utfall ved ønskelige valg Sannsynlighet for observert utfall ved uønskede valg 11/10/13 8

9 Eksempel forsinket levering Entreprenøren tar uobserverbare valg som påvirker leveringstid Sannsynlighet Sannsynlighet upåvirket Sannsynlighet påvirkes Dagbøter Tid Tid 11/10/13 9

10 Eksogen risiko og endogen risiko Filtrer ut eksogen risiko og gi den til den parten som best kan bære risiko. Hvordan? 1. Bruk prisindekser og finansielle produkt for sikring (valutasikring) 2. Sammenligninger: Bruke sammenlignbare prosjekt og la deler av betalingen avhenge av kostnadsdifferanse. Prosjekt 1: Kostnader 1 (endogen) + eksogen usikkerhet Prosjekt 2: Kostnader 2 (endogen) + eksogen usikkerhet Differanse: Prosjekt 1 Prosjekt 2 = Kostnader 1 - Kostnader 2 Differansen inneholder ikke eksogen risiko. 11/10/13 10

11 Insentiver og flere mål Tidsplan versus kvalitet på arbeidet Hvordan ligger armeringsjernet i betongen? Problem: Vanskelig å sikre at entreprenøren balanserer mellom målene på riktig måte? Dagsbøter gir sterke insentiver på et observerbart mål men hva skjer med kvalitet? Bruke svakere insentiver på observerbare mål for å hindre dårlig innsats på ikke observerbare mål. Organisere anbudet - Målbare og ikke-målbare delprosjekt til ulike leverandører. Mer kontroll. 11/10/13 11

12 Ufullstendige kontrakter og risikodeling Gullfaks C fortjenesten ligger i merarbeidet Betaling/ Kostnader Betaling = kostnader Kontraktfestet Tid 11/10/13 12

13 Ufullstendige kontrakter og risikodeling Gullfaks C fortjenesten ligger i merarbeidet Konkurranse om oppdraget presser prisen i kontrakten ned Betaling/ Kostnader Kostnader Betaling kontraktfestet Merarbeid Betaling for merarbeid Kostnad ved merarbeid Tid Risiko knyttet til omfang av merarbeid: Usikkerhet knyttet overskudd => bæres av entreprenør Usikkerhet knyttet til omfang => byggherre. Standard kontrakter bedre risikodeling 11/10/13 13

14 Langsiktige aktører og risikodeling Observerbar informasjon versus verifiserbar informasjon Ett prosjekt: Kontrakten bygger kun på verifiserbar informasjon (tredjepart) Mange prosjekt: Kan skrive kontrakt på observerbar informasjon. Eksempel: Skrive avtale på kostnadskomponenter som ikke kan verifiseres av retten. Kan betaling styres av kostnad? Pris Kostnad Pris = kostnad + vanlig fortjejeste Kreve for mye betalt / ikke betale => Forventet fremtidig gevinst faller bort Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3.. Tid 11/10/13 14

15 Klarer retten å verifisere kostnader? Økonomi: Hvis sannsynligheten for verifisering og betaling er ½, sett betalingen til dobbelt så mye som virkelig kostnad. I forventning er betalingen riktig. Ex ante vurdering Rettsvitenskap: Betaling knyttet til realiserte kostnader (+ rimelig fortjeneste). Ex post vurdering. 11/10/13 15

16 Privat informasjon og risiko Muligheten for privat informasjon kan ødelegge muligheter for risikodeling Eksempel: kostnader ved dårlige grunnforhold Høye eller lave kostnader Ingen vet om kostnadene er høye eller lave. Risiko kan deles etter kapasitet til å bære risiko Byggherre kan i noen tilfeller ha presist kostnadsestimat. Kontraktsforslag - entreprenør bærer mye av kostnaden Entreprenøren: byggherren vet at kostnadene blir høye? Entreprenøren: kreve garantier eller mer betalt. Vanskelig for byggherre å dokumentere at det ikke foreligger privat informasjon. Uten garantier kan markedet bryte sammen Privat informasjon hos byggherre => vanskelig å la entreprenøren bære risiko 11/10/13 16

17 Oppsummering Økonomi Forenkler og ser på ett problem om gangen. Modeller hjelper oss å strukturere og sikre konsistens i argumentene. Ofte normativ og generell fugleperspektiv Men nyere teori kommer mer ned på bakken Rettsvitenskap. Mer styrt av kontekst Mer konkret tar hensyn til flere forhold Tore Sandvik i dag. 11/10/13 17