SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET"

Transkript

1 Til Næringskomiteen, Stortinget Fra Investinor AS Dato SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET Hovedpunkter Investinor er et investeringsselskap som eies av staten. Målet med Investinor er å utvikle verdensledende bedrifter, og selskapet måles på avkastning. Investinor har siden 2009 investert i 49 bedrifter mens de var i oppstart, tidlig vekst eller vekstfase. 14 er avhendet eller opphørt, hvorav tre med gevinst. Selskapet har til nå investert omkring halvparten av investeringsmidlene som er tilført. Dagens portefølje på 35 selskap har samlet sett mer enn 800 ansatte og er spredt over flere sektorer i hele landet. Investinors andeler i selskapene er i vår balanse verdsatt til 1,77 milliarder kroner. Porteføljen antas fremover å kunne levere avkastning i tråd med styrets og eiers forventninger. Virksomheten i enkelte av porteføljeselskapene er imidlertid også beheftet med stor risiko. Investinor har siden oppstart i 2009 vært den største og mest aktive kilden til kapital for lovende vekstselskap i Norge (se vedlagt grafikk). Periodevis har opp mot halvparten av kapitalen som er tilført slike selskap fra venturefond kommet fra Investinor. Investinor har siden oppstart vært den bærende investoren i Norge som bringer selskaper fra såkornfasen gjennom venturefasen (vekstfasen mellom såkorn og børs). Investinor søker aktivt å bidra til sine selskapers suksess som en aktiv, verdiøkende eier. De siste to årene er det etablert flere støtteordninger for nye bedrifter i den aller tidligste fasen, blant annet presåkorn/pollenkapital-ordningen og flere nye såkornfond, samtidig som flere private aktører har kommet til. Inkubatormiljøer springer nå frem over hele landet, engleinvestorene (private investorer) er blitt flere, de er bedre organisert og mer synlige. Såkornfondene er blitt ytterligere profesjonalisert, og en betydelig andel av det statlige virkemiddelapparatet er innrettet mot den tidligste fasen. Dersom Investinors mandat for nyinvesteringer lukkes, vil det norske «økosystemet» for finansiering av tidligfaseselskaper kunne få en utfordring med at et økende antall såkornselskaper ikke får tilgang på tilstrekkelig vekstkapital når de først begynner å skyte fart. Styret og selskapet er positive til det foreslåtte tidligfasemandatet, og positive til utvidelsen av mandatet for skoginvesteringer. Styret er også positive til at det i tilfelle lukking av dagens primærmandat er satt av tilstrekkelig oppfølgingskapital til å følge opp dagens portefølje. Styret og selskapet ser likevel at enkelte negative konsekvenser ved en lukking av dagens mandat kan oppstå. Vi ser ingen privat eller offentlig aktør som står klar til å ta Investinors rolle. Vi ser ingen aktør som jobber for å bringe utenlandske venturefond eller andre, nye investorer inn i denne delen av markedet. Det er en sannsynlig konsekvens at det norske «økosystemet» for finansiering av innovasjon fra forskning til børs vil oppleve en finansieringsbrist i bransjer utenom skog og fornybar dersom statens verktøy for å hjelpe unge norske selskap gjennom vekstfasen tas bort. 1/6

2 Regjeringens forslag I sitt forslag til Statsbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen at Investinors investeringsmandat skal endres. I korte trekk er forslaget at: Nåværende investeringsmandat lukkes for nyinvesteringer. Eksisterende portefølje skal følges opp som før, med samme avkastningskrav og exit-horisont. Investinor har etter dagens analyse nok kapitalreserver til å følge opp de 35 selskapene helt til exit. Regjeringen vil trekke 1,25 milliarder kroner ut av Investinor, samtidig lukkes adgangen til å reinvestere kapitalen som frigjøres ved realisasjoner. Investinor er tilført 500 millioner kroner øremerket investeringer i skog, og det åpnes også for investeringer i mer moden fase i denne sektoren. Investinor skal fremover investere uten aktiv oppfølging av porteføljeselskap. Dette skal gjøres via matcheordninger sammen med engelinvestorer og gjennom fond-i-fond. Det tilføres 100 millioner kroner, som også skal dekke investeringer og driftskostnader. Akkumulert avkastningskrav (på porteføljenivå) skal være null, hensyntatt driftskostnader og inflasjon. Kort om Investinor Investinor er et investeringsselskap som eies av staten og forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og Fiskeridepartementet. Selskapets forvaltningskapital er 4,2 milliarder kroner, og Investinor ligger på finanssiden av statsbudsjettet (under streken). Dette innebærer at selskapets forvaltningskapital budsjetteres som finansiell sparing, ikke forbruk. Øvrig næringspolitisk virkemiddelapparat slipper altså å konkurrere med Investinor om knappe ressurser. Målet med Investinor er å utvikle verdensledende bedrifter, og selskapet måles på avkastning. Investinor har siden 2009 investert i 49 bedrifter mens de var i oppstart, tidlig vekst eller vekstfase. 14 er avhendet eller opphørt, hvorav tre med gevinst. Selskapet har til nå investert omkring halvparten av investeringsmidlene som er tilført. Selskapet har i dag en portefølje av 35 selskap under utvikling. Disse selskapene er verdsatt til 1,77 milliarder. Porteføljen antas fremover samlet sett å kunne levere avkastning i tråd med styrets og eiers forventninger. Virksomheten i enkelte av porteføljens er imidlertid også beheftet med stor risiko. Investinor er pålagt alltid å investere sammen med private investorer, og dette skal gjøres på samme vilkår som de private medinvestorene, i tråd med EØS-avtalens markedsinvestorprinsipp. Private investorer blir således ikke fortrengt, og selskapet bryter ikke EØS-avtalens forbud mot statsstøtte. Med 4,2 milliarder til forvaltning og 21 ansatte er Investinor den største og mest aktive aktøren i markedet for venturekapital (vekstkapital) til norske selskaper. Kort om venturekapitalfasen (fasen mellom såkorn og børs) Venturefasen er normalt flerårig, vanskelig og kapitalkrevende. Her søker selskapene gjerne kapitaltilførsler i området millioner, og selskapene går fra å ha et umodent produkt og en liten organisasjon til å bygge en bredere organisasjon, et markedsapparat og produksjonsanlegg, eller de trenger arbeidskapital for å vokse og videreutvikle sine produkter og tjenester. De siste 15 årene, og særlig siden finanskrisen i 2009, er antallet aktive og institusjonaliserte investorer i venturefasen falt betydelig. Hittil er det få ventureforvaltere som har klart å utvikle og opprettholde et robust miljø i Norge over tid. Det finnes unntak, som Northzone, Verdane Capital Partners, Energy Ventures og Neomed, men disse forvalterne investerer etter hvert lite i Norge. 2/6

3 Antallet norske bedrifter som er tilført venturekapital de senere år er minkende. Ifølge Norsk venturekapital og private equity-forening (NVCA) gjorde norske og utenlandske fond i 2010 til sammen 46 nyinvesteringer i norske bedrifter. I 2015 var antallet nyinvesteringer redusert til 9. I 2010 ble det tilført 741 millioner kroner i nyinvesteringer, mens det tilsvarende tallet i 2015 var kun 96 millioner (se vedlagt grafikk). Dette er lite sammenlignet med Sverige. De siste to årene har staten etablert nye støtteordninger som presåkorn/pollenkapital og to-fem nye såkornfond. Inkubatormiljøer springer frem over hele landet, de private investorene blir flere, de er bedre organisert og mer synlige. Såkornfondene er i større grad profesjonalisert, og en større andel av virkemiddelapparatet er innrettet mot den tidligste fasen. Investinor rolle i «økosystemet» for finansiering av nye vekstselskap Omstilling og nyskapning er i de senere år kommet stadig høyere på den nasjonale agendaen, spesielt etter oljeprisfallet i Staten har etablert et sett av virkemidler for å støtte opp om den nasjonale nyskapningsagendaen. Investinor ble satt opp for å avhjelpe markedssvikten i venturefasen, ved å styrke tilgangen til vekstkapital og bygge opp norsk eierkompetanse. Fra vårt ståsted ser vi at dette «økosystemet» av statlige aktører og virkemidler er innrettet slik at deler av disse er rettet inn mot forskning og utvikling (Forskningsrådet, Skattefunn, IFU/OFU, BIA og annen direkte og indirekte støtte). Noe er rettet inn mot inkubatorer og svært tidlig fase (Innovasjon Norges presåkorn-ordning, SIVA og Innovasjon Norges såkornfondsinvesteringer). Det er etablert et virkemiddel for direkte investeringer i ventureselskap (Investinor) og et for indirekte fond i fond-investeringer i venture (Argentum). Sistnevnte kan også gjøre indirekte investeringer i nasjonale og internasjonale oppkjøpsfond. Investinors perspektiv er at hele verdikjeden fra forskning, via TTO-er, såkorn, venture, børs og oppkjøpsfond sammen med andre næringspolitiske virkemidler for å stimulere innovasjon og nyskapning i mer modne bedrifter, bør være balansert og virke sammen for å oppnå et best mulig og komplett økosystem for finansiering av de innovasjonsselskaper som kan bli ledende fremover. Investinor har slik vi ser det siden oppstarten i 2009 blitt en viktig del av statens virkemiddelapparat og «økosystemet» i markedet for å utvikle nye, lønnsomme bedrifter. Investinor har spilt en stadig viktigere rolle ved å tilføre kapital i den delen av det norske «økosystemet» som tilfører risikokapital til vekst. Investinor har i dag stor nok kapitalbase til å kunne være med på det en i norsk sammenheng vil beskrive som relativt store og kapitalkrevende investeringer. Å kommersialisere innovative ideer og innovasjoner innen halvlederindustri, medisinsk teknologi, bioteknologi eller innen miljøteknologi, som eksempelvis oppstår hos Sintef, hos universitetene og i øvrige akademiske institusjoner, hos bedrifter eller hos gründere er normalt kapitalkrevende. Investinor spiller en viktig rolle som risikoavlaster for andre tidligfaseinvestorer, som såkornfond, private venturefond og business angels. Investinor spiller også en viktig rolle ved å bringe internasjonale fond til Norge, all den tid flere av de gjenværende private norskbaserte venturefondene er mest aktive utenfor Norge. Selskapet har investert store ressurser i å bygge et nettverk blant utenlandske investorer, for å få dem til å investere i norske tidligfasebedrifter. Dette har selskapet til dels lyktes med, da utenlandske investorer typisk ønsker å ha lokale medinvestorer som kjenner det norske markedet, og som har et etablert nettverk her. Investinor har hatt mulighet til å rekruttere og beholde et bredt team med kompetanse fra ulike sektorer og på utviklende eierskap i vekstfasen. 3/6

4 Investinor som næringspolitisk virkemiddel er ikke satt opp for å gi støtte til alle. Selskapet vil sammen med private markedsaktører være med på å løfte frem og støtte noen av de mulige suksessene som kanskje kan utvikle seg til å bli verdifulle fremtidige industrilokomotiv. Investinors investeringstakt (evne til å sette kapital i arbeid i nye bedrifter) er begrenset av tilgangen på private medinvestorer. Det er få aktører som er aktive i det samme markedssegmentet i Norge, og som har stor nok kapitalbase til å være med på å utvikle norske vekstbedrifter helt fram til lønnsom avhending. I perioden har over en tredel av all investert venturekapital (vekstkapital fra venturefond) i Norge kommet fra Investinor. I andre halvår 2015 sto Investinor for 48 prosent av kapitalen. Ingen aktør, privat eller statlig, står slik vi ser det klar til å fylle investinors rolle dersom selskapet trekkes ut av markedet. Investinors resultater Staten har siden oppstart tilført Investinor en forvaltningskapital på 4,2 milliarder kroner. På driften er samlede tap for Investinor 650 millioner (de private medinvestorene har gitt mandatets utforming tapt mer). Etter positiv avkastning på likviditetsforvaltningen er likevel selskapets forvaltningskapital i dag på 3,96 milliarder, altså en negativ differanse på 240 millioner kroner. Siden oppstart har Investinor betalt tilbake 120 millioner kroner til Staten i form av utbytte og skatt. Netto negativt resultat hittil på Investinors virksomhet er altså 120 millioner kroner. Styret i Investinor mener resultatene kunne og burde vært bedre. Det er etter vårt syn likevel flere grunner til at forvaltningskapitalen er redusert og at avkastningen så langt ikke er god nok. Investinors opprinnelige investeringsmandat, som påla selskapet å prioritere visse sektorer, ble endret i 2012 og selskapet ryddet deretter i porteføljen ved å avhende flere bedrifter som ikke hadde innfridd forventningene. Dette påførte investeringsvirksomheten tap, særlig som følge av store investeringer i miljøsektoren. Investinor eier i dag en bred og sammensatt portefølje, med mange sektorer representert, og selskapet befinner seg fortsatt i en investeringsfase. Styret har de senere år derfor jobbet med å gjøre «verktøyet spissere og skarpere» ved å fokusere og tydeliggjøre strategien og målbildet, ved å tilpasse kompetansen i organisasjonen og ved å tydeliggjøre eierplaner for verdioptimalisering av hvert enkelt selskap i porteføljen. Investinors synspunkter på Regjeringens forslag til nytt mandat Det er etter vårt skjønn svært viktig at Investinor får beholde tilstrekkelig kapital til å kunne følge opp og videreutvikle den eksisterende porteføljen. Forslaget i statsbudsjettet ser ut til å ta høyde for dette. Styret er positive til utvidelsen av det eksisterende investeringsmandat for skogsindustri, da det åpnes for å investere i mer modne bedrifter. Avkastningskravet beholdes. Det er fortsatt uvisst om det finnes gode nok investeringsmuligheter i sektoren, gitt det nevnte avkastningskravet. Et annet usikkerhetsmoment er om det finnes en privat kapitalbase som Investinor kan investere sammen med. Styret er positive til det nye mandatet som legger opp til en ny matcheordning med lavt avkastningskrav, som kan investere fond-i-fond og forvalte investeringene passivt. For «skog» og innen «fornybar» vil, slik vi tolker statsbudsjettet, tilsvarende mandater som det Investinor har hatt etableres i egen struktur (Fornybar AS). Innen øvrige nasjonale satsingsområder og klynger som marin, halvlederindustri, oljeserviceteknologi, medisinsk teknologi, bioteknologi og muligens innen miljøteknologi - vil virkemiddelet med Regjeringens forslag fjernes. 4/6

5 Styret og selskapet ser at en lukking av dagens mandat kan få konsekvenser. Vi ser ingen privat eller offentlig aktør som står klar til å ta over Investinors rolle, og det er en sannsynlig konsekvens at det norske økosystemet for finansiering av innovasjon fra forskning til børs vil kunne få en finansieringsbrist i bransjer utenom «skog» og «fornybar» hvis statens hovedverktøy for å hjelpe unge norske selskap opp og frem tas bort. De siste fire årene har Investinor har i snitt investert 300 millioner kroner pr. år. Heretter skal selskapet årlig investere 100 millioner kroner minus driftskostnader. Dette vil medføre en svekkelse av tilgangen til risikokapital generelt og i venturefasen spesielt. Investinor vil ikke lenger fylle rollen som en bærende investor i norske ventureselskap. Investinors evne til å mobilisere og utløse privat kapital forsvinner. Selskapets tre siste investeringer er gjort med utenlandske venturefond og med et familieeid investeringsselskap. Investinors plan for 2017 og 2018 var, i erkjennelsen av at de norske venturefondene er lite aktive, å satse ytterligere på å utvikle samarbeid med slike aktører. Dette ønsket vi å gjøre samtidig som vi fortsetter å utvikle den eksisterende matcheordningen rettet mot mindre tidligfaseinvesteringer. Vi tillater oss også å uttrykke usikkerhet ift om den foreslåtte modellen med passiv forvaltning av investeringene er hensiktsmessig, blant annet basert på erfaringen fra de mange såkornfondene som har vært i drift. Kompetansemiljøet som Investinor har bygd opp siden 2009, vil måtte bygges kraftig ned. Trolig vil antallet ansatte halveres. Investinors nye mandat ser ut til å bli overlappende med deler av Innovasjon Norges virksomhet, nærmere bestemt med presåkorn-ordningen, samt med fond i fond-avdelingen som forvalter såkornfondene. Det kan også virke som om mandatet vil overlappe med Argentums fond-i-fond mandat innen venture og overlappe med deler av mandatet til det planlagte nye investeringsselskapet Fornybar AS. Dog vil både Argentum og Fornybar ha vesentlig større kapitalbaser. Avslutning Investinor takker for muligheten til å bli hørt i sakens anledning. Vi er ikke kjent med alle vurderinger eier har gjort ift disposisjoner og planer i andre deler av virkemiddelapparatet, og tar forbehold om at vårt syn ville vært et annet om vi kjente til slike prioriteringer/planer. Styret og selskapet vil søke å iverksette eiers vilje raskt og effektivt med henblikk på å oppnå eiers målsetninger. Dersom komiteen ønsker noe av dette utdypet står selskapet til disposisjon. 5/6

6 Vedlegg: Mill. NOK Venture-investeringer i norske foretak Venture-investeringer i norske foretak eks. Investinor Næringsliv eks. olje og gass (høyre akse) Mill. NOK Figur 1: Investeringer i Norge, mill. NOK. Kilde: Perep_Analytics, NVCA, SSB og Menon Business Economics. Venture investeringstall er eksklusive secondary fond som for eksempel Verdane Capital Advisors. Mill. NOK Venture-investeringer i norske foretak Investinors andel av venture-investeringer i norske foretak (høyre akse) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Figur 2: Venture-investeringer i Norge (mill. NOK) og Investinors andel. Kilde: Perep_Analytics, NVCA, SSB og Menon Business Economics. Venture investeringstall er eksklusive secondary fond som for eksempel Verdane Capital Advisors. 6/6

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 1 En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 Haakon H. Jensen - ~20 års erfaring fra alle sider av bordet Aktivt Eierskap Rådgivning Industri 2 1998 2007 2016 Investinor dagens hovedpunkter

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA), mai 21 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond -

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 85/2017 Av Ragnhild Sjoner Syrstad og Gjermund Grimsby Forord På oppdrag for Norsk venturekapitalforening

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker FINs høringsbrev til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2014 Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN Nærings- og Fiskeridepartementet Att.: Næringsminister Monica Mæland, statssekretærene Lars Jacob Hiim og Dilek Ayhan Kopi: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dato 28.01.2015 Deres ref: bkm/fi/nfd Vår

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008 Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 28 Utarbeidet av MENON Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai 29 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 NARVIK KAPITAL AS Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 FORMÅL Selskapets formål er å være en kilde til risikokapital for innovasjon og nærings-utvikling i Narvik regionen ved å ta aktivt eierskap

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Agenda Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Forutsetninger

Detaljer

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet?

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? Medlemsmøte Kom Vekst Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? 15. juni 2009 KORT OM BØLGEN INVEST Regionalt eringsselskap lokalisert i Kristiansund Formål: drive eringsvirksomhet samt delta

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

INVESTERINGER I NORSK SKOGINDUSTRI. Mars 2014

INVESTERINGER I NORSK SKOGINDUSTRI. Mars 2014 INVESTERINGER I NORSK SKOGINDUSTRI Mars 2014 Dette er Investinor AS Investeringsselskap som eies av staten (Nærings- og Fiskeridepartementet) 4,2 mrd kroner under forvaltning (derav 0,5 mrd allokert skog)

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Abelias kommentarer til statsbudsjettet 2013 - Finanskomiteen

Abelias kommentarer til statsbudsjettet 2013 - Finanskomiteen Finanskomiteen Att.: Komitesekretær Unni Feiring Stortinget 0026 Oslo Dato 16.10.2012 Deres ref: Unni Feiring Vår ref: drv Abelias kommentarer til statsbudsjettet 2013 - Finanskomiteen Den økonomiske situasjonen

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Bakgrunn Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer 3 grunnleggende spørsmål 1. Vi vil ha nyskaping men hvorfor vil vi ikke finansiere nyskapingen? 2. Hvordan leve av oljeformuen også etter oljealderen?

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene 1. halvår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

Detaljer

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon

@siva_sf. Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon @siva_sf Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å fremme omstilling og innovasjon? Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet Sivas hovedmål

Detaljer

Kapital Kompetanse Møteplasser

Kapital Kompetanse Møteplasser Kapital Kompetanse Møteplasser Pre-såkornkapital Pre-såkornkapital/ «matching ordningen» Hensikt Gjøre bedriftene investorklare, tilføre kapital og kompetanse Utvikle innovasjonsmiljøene Utvikle engleinvestormiljøene

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

Rapport Nye mulige satsingsområder for Investinor

Rapport Nye mulige satsingsområder for Investinor Rapport Nye mulige satsingsområder for Investinor Menon publikasjon 15/2012 Av: Lisbeth M. Iversen, Gjermund Grimsby og Leo Grünfeld SAMMENDRAG På oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet (NHD) utreder

Detaljer

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE 1 REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE Manifestasjon 2014 17.09.2014 13.08.2014 Knut T. Traaseth Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FORENINGEN

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL KLIMAKUR 2020 FRA FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI

HØRINGSINNSPILL TIL KLIMAKUR 2020 FRA FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI SiE 2010-05-18 20100518 Høringsinnspill klimakur FFM HØRINGSINNSPILL TIL KLIMAKUR 2020 FRA FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI 1. Innledning Forum for Miljøteknologi syns det er fint at Klimakur 2020 jobben er gjort.

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Innovasjonsselskaper i Norge

Innovasjonsselskaper i Norge UTKAST 16.12.10 Innovasjonsselskaper i Norge Kartlegging av aktivitet forslag til forbedringer FINs Årskonferanse 2012 Styreleder Terje Handeland og rådgiver Bjørn Løvlie www.fin.no Innhold 1. Status for

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen

BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen Bioøkonomien på den nasjonale og globale agenda Prosjektet kort fortalt Industriell biotek Marin sektor Landbruk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV LANDSDEKKENDE SÅKORNFOND I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV LANDSDEKKENDE SÅKORNFOND I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ETABLERING AV LANDSDEKKENDE SÅKORNFOND I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 06/23734 Forslag til vedtak: Trondheim kommune er positiv til arbeidet Såkorn Management AS er i gang med for å etablere et

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Samordnet instituttkampanje for politisk påvirkning Fra forskningsmelding til regjeringserklæring GunnarJordfald FFA Seminar 13.08.13 Behov for omstilling og innovasjon

Detaljer

St.meld. nr. 38 ( )

St.meld. nr. 38 ( ) St.meld. nr. 38 (2000-2001) Om organisering av investeringsselskap Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 20. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 38 2 1 Innledning

Detaljer

Muligheter for risikokapital

Muligheter for risikokapital Muligheter for risikokapital Sarsia Seed Management AS 26. februar 2015 Sveinung Hole Hvorfor er norsk life science attraktivt for investorene? Fordi flere investorer har tjent penger! Hvem er investorene,

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag

Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag Privat + offentlig kapital = sant? Foredrag Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var organisert av Epsilon Capital.

Detaljer

Innst. 61 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:97 S ( )

Innst. 61 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:97 S ( ) Innst. 61 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:97 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen,

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM EVALUERING AV VIRKEMIDDELAPPARATET

HØRINGSUTTALELSE OM EVALUERING AV VIRKEMIDDELAPPARATET pmv P00006951 Oslo, 4. november 2010 Nærings- og handelsdepartementet postmottak@nhd.dep.no HØRINGSUTTALELSE OM EVALUERING AV VIRKEMIDDELAPPARATET Forum for Miljøteknologi organiserer i hovedsak store

Detaljer

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE

LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE LOKAL KUNNSKAP OG LOKAL KAPITAL - > 0-60 MNOK PÅ 6 ÅR 47 ANSATTE SKAGERAK MATURO SEED CAPITAL Ett av 6 nye såkornfond lokalisert i Agder & Grenland PRIVATE & CONFIDENTIAL Såkornfond med fokus på olje &

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Kirkenes 3. september 2012 Age Bakker, Chief Operating Officer Agenda Historie og styringsstruktur Investeringsmandat og roller i forvaltningen Resultater Eierskapsutøvelse

Detaljer

Mulighetene for å reise skogeierkapital

Mulighetene for å reise skogeierkapital Mulighetene for å reise skogeierkapital Gudbrand Kvaal NORGES SKOGEIERFORBUND 27. mai 2014 Hvorfor skal skogeiere risikere penger i foredlingen Det er foredling som skaper markedet - uten et markedet har

Detaljer

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst 2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst Mens optimismen fortsatt er rådende i den norske venturebransjen begynner kimen til en ny forening å spire. Jan-Erik Hæreid er tilbake i Norge etter å ha ledet

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

Evaluering av Møre og Romsdal Såkornfond AS

Evaluering av Møre og Romsdal Såkornfond AS Rapport Evaluering av Møre og Romsdal Såkornfond AS MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold Sammendrag... 3 1. Introduksjon... 7 2. Modell for

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

HELSE porteføljen i SkatteFUNN

HELSE porteføljen i SkatteFUNN HELSE porteføljen i SkatteFUNN 14. Januar 2010 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt SkatteFUNN HELSE porteføljen Bidrar SkatteFUNN til økt forskning for innovasjon i helsesektoren? Bidrar skattefunn til

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem?

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Mo irana 31. januar2011 Roger Sørheim hhb, Helgeland Agenda 1. Om ulike finansieringskilder 2. Hva investorer ser etter? 3. Hvordan finne sin investor

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri

Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Næringspolitiske ambisjoner og prioritering av forskning for landbruk og matindustri Norsk Landbrukssamvirke Innovasjonsforum 14.01.14 Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre Venstres FoU-politikk

Detaljer