VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout"

Transkript

1 VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2017 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 85/2017 Av Ragnhild Sjoner Syrstad og Gjermund Grimsby

2 Forord På oppdrag for Norsk venturekapitalforening (NVCA) har Menon Economics gjennomført en analyse av verdiskaping og sysselsetting i norske bedrifter hvor aktive eierfond har eierandeler. Analysen har benyttet registerdata for norske foretak, som vi har fulgt over en femtenårsperiode fra 2001 til Vi vurderer også fondenes handlingsrom med hensyn til nye investeringer de neste 1-3 årene fremover i form av hvor mye kapital de har tilgjengelig til investeringer i allerede etablerte fond. Vi takker Rikke Eckhoff Høvding i NVCA for et interessant oppdrag. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. Desember 2017 Gjermund Grimsby Prosjektleder Menon Economics M E N O N E C O N O M I C S 1 R A P P O R T

3 Innhold INNLEDNING 4 1. PRIVATE EQUITYS VERDISKAPING I NORSK NÆRINGSLIV Sysselsetting Verdiskaping Utvikling fordelt på næring 7 2. UTVIKLING FØR OG ETTER INVESTERINGER FRA PE 9 3. TILGJENGELIG KAPITAL FOR NYE INVESTERINGER I NORGE 11 Dagens tall i lys av tidligere års verdiskapingsanalyser 12 M E N O N E C O N O M I C S 2 R A P P O R T

4 Sammendrag I denne analysen studerer vi omfanget av aktiviteten til de norske bedriftene som eies av aktive eierfond i form av verdiskaping og sysselsetting. Analysen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: Dagens porteføljebedrifter hadde en samlet verdiskaping 1 på 37,2 milliarder kroner i Dette utgjør 1,6 prosent av fastlands-bnp 2. Bedriftene med aktive eierfond på eiersiden sysselsetter anslagsvis personer. Tallet er basert på norske selskaps lønnskostnader og sysselsetting i Norge, og i andre land. IKT, petroleum og detaljhandel dominerer de aktive eierfondenes investeringer i Norge. Petroleum utgjorde den største næringen i 2009, men har nå blitt forbipassert av IKT som har doblet verdiskapingen siden Utviklingen til bedriftene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden viser at veksten til porteføljeselskap er betydelig etter at det aktive eierfondet har investert. Dette gjelder særlig de tidligste fasene, hvor veksttakten endres i etterkant av investeringen fra det aktive eierfondet. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle norske vekstbedrifter gjennom tilførsel av kapital og kompetanse. Norske og utenlandske aktive eiere har 23,2 milliarder kroner i tilgjengelig kapital for nye investeringer. Oppkjøpsfondene sitter på 18,6 milliarder av disse og venture-fondene på 4,6 milliarder. Anslagsvis vil kapitalen til buyoutfondene investeres de neste tre-fire årene, mens venturefondene ofte har en noe lengre investeringsfase. 1 Verdiskaping: Bedrifter som utbetaler lønn til de ansatte, skatt til staten og overskudd til eierne genererer merverdi for samfunnet. Denne merverdien som skapes i bedriftene fanges opp av verdiskapingsmålet beregnet ved summen av driftsresultat før avskrivning og nedskrivning (EBITDA) og lønnskostnader. Med dette målet kan man måle porteføljebedriftenes samfunnsmessige avkastning, eksempelvis i form av andel av bruttonasjonalprodukt. 2 Beregnet ut fra Bruttoprodukt Fastlands-Norge i 2016, basisverdi (SSB) M E N O N E C O N O M I C S 3 R A P P O R T

5 Innledning De aktive eierfondene karakteriseres ved at eierne deltar aktivt i utviklingen av bedriftene gjennom løpende strategisk utvikling i tett samarbeid med ledelsen. Aktive eierfond er den norske oversettelsen for private equityfund. De aktive eierfondene er spesialisert på ulike faser av bedriftens livssyklus, og kjennetegnes med at eierskapet innebærer aktiv involvering i selskapets drift, normalt over en periode fra 3-10 år. I denne undersøkelsen opererer vi med en grovinndeling av de aktive eierfondene i to hovedgrupper: Tidligfase fond og buyout fond. Tidligfasefond spenner fra investeringer i oppstartsselskaper som ikke består av stort annet enn en gründers idé om et nyvinnende produkt, til små og mellomstore bedrifter som allerede har etablert seg i et marked, men hvor det finnes et stort potensial for videre ekspansjon. Fellesnevneren for denne fasen er at det aktive eierfondet har stor tro på selskapet og ønsker å bistå med kapital og rådgivning i bytte mot eierandeler for å realisere produktets kommersialiseringspotensial. Buyout-fond (også kalt oppkjøpsfond) er spesialisert på mer modne bedrifter hvor utfordringen ligger i å revitalisere selskapet gjennom restrukturering, men også ekspansjon. I motsetning til tidligfasefondene som normalt har minoritetseierposter i selskapet, har buyoutfondene normalt majoritetseierskapsposter slik at de har full kontroll over selskapet. Aktive eierfonds bidrag til økonomisk utvikling og vekst kan knyttes opp til eiernes fire verdiøkende roller: Drivstoff Seleksjon Styring Komplementære ressurser For det første bidrar private equity til økonomisk utvikling gjennom å velge å tilføre kapital til de selskapene med størst potensial (seleksjon). Samtidig bidrar fondene til selskapenes utvikling både ved å tilføre porteføljeselskapene kapital over tid (drivstoff) og andre ressurser og kompetanser det være gjennom industrierfaring eller nettverk som selskapet selv ikke besitter fra før (komplementære ressurser). Kompetansen til fondet formidles gjennom aktiv deltagelse i styrearbeid og annen kontakt med selskapets ledelse. Fondene har en aktiv rolle omkring strategiske spørsmål knyttet til selskapets videre utvikling slik som blant annet rekruttering av sentrale ansatte, opprette kontakt med større kunder og strategiske samarbeidspartnere samt bidra til innhenting av ytterligere kapital fra fondet selv og andre investorer dersom det trengs. Videre har fondet en viktig styringsrolle gjennom å sette tydelige mål og etablere gode rutiner og ordninger med ledelsen slik at eierskap, ledelse og de ansatte trekker i samme retning (styring). I denne artikkelen setter vi fokus på de aktive eierfondenes betydning i norsk næringsliv både med hensyn til sysselsetting og verdiskapning. Ikke minst presenterer vi en undersøkelse av de aktive eierfondenes tilgjengelige ressurser for investeringer fremover de neste 1-3 årene. M E N O N E C O N O M I C S 4 R A P P O R T

6 1. Private equitys verdiskaping i norsk næringsliv I denne delen av artikkelen belyser vi de aktive eierfondenes betydning for norsk næringsliv med hensyn på sysselsetting og verdiskaping, og viser hvordan dette fordeler seg utover ulike faser og næringer. Analysen av bedriftene i dagens portefølje er basert på siste rapporterte regnskapstall fra regnskapsåret Undersøkelsen omfatter 386 norske bedrifter eid av norske eller utenlandske aktive eierfond Sysselsetting I 2016 sysselsatte porteføljebedriftene til dagens aktive eierfond nesten personer. De fleste sysselsatte finner man innenfor buyout-segmentet, fordi dette segmentet består av store etablerte bedrifter. Venture og såkorn er tidligfasebedrifter som fokuserer på teknologiutvikling og de første stegene i kommersialiseringsprosessen, og sysselsettingen er derfor naturlig betydelig lavere i disse segmentene. Figuren under viser fordelingen mellom de ulike fasene. Figur 1 Sysselsatte i norske porteføljebedrifter fordelt på fase i Kilde: Menon De ansatte er fordelt på totalt 386 selskaper. Det er flest selskaper i venturesegmentet, med 175 selskaper. I buyout-segmentet finner vi 148 og innen såkorn 63 selskaper. Det har vært en jevn vekst i sysselsetting blant dagens porteføljebedrifter den siste 10-årsperioden. Gjennomsnittlig sysselsettingsvekst per år i porteføljeselskapene har vært på 6 prosent siden Denne veksten har resultert i at det er flere arbeidsplasser i disse porteføljebedriftene enn det var for 10 år siden, og flere enn det var for 15 år siden. Dette illustrerer at man lykkes med å ekspandere virksomhetene og skape arbeidsplasser i bedrifter eid av aktive eierfond. Det siste året har sysselsettingsveksten dabbet noe av; dette har sin naturlige forklaring i mange av porteføljeselskapene leverer produkter og tjenester til norsk petroleumsproduksjon, en sektor som har hatt betydelig press på effektivisering etter det dramatiske oljeprisfallet i M E N O N E C O N O M I C S 5 R A P P O R T

7 Figur 2 Ansatte i norske porteføljebedrifter Kilde: Menon Economics 1.2. Verdiskaping Den samlede verdiskapingen fra bedrifter i porteføljene til norske aktive eierfond i 2016 var 37,2 milliarder kroner. Verdiskapingen i norske porteføljebedrifter har vist en fallende trend mellom 2012 og Hovedårsaken til dette fallet er en svakere utvikling i lønnsomheten til noen større selskap innen offshore leverandørindustrien. Dette fallet er tydeligst for 2015, men fjoråret viste igjen positiv vekst for næringen. Til tross for den svakere utviklingen de siste par årene har porteføljeselskapene hatt en formidabel verdiskapingsvekst på i snitt 13 prosent per år de siste 15 årene. Tallene er et tydelig tegn på at private equity er en viktig motor for ny verdiskaping i norsk næringsliv. Figur 3 Verdiskaping i norske porteføljebedrifter. Løpende priser Kilde: Menon M E N O N E C O N O M I C S 6 R A P P O R T

8 1.3. Utvikling fordelt på næring IKT, petroleum og detaljhandel dominerer de aktive eierfondenes investeringer i Norge. Figuren nedenfor viser verdiskaping per næring i 2009 og 2016, samt prosentvis endring for næringene over hele perioden. Petroleum utgjorde den største næringen i 2009, men har nå blitt forbipassert av IKT. IKT-næringen er en stor bidragsyter til verdiskaping hos aktive eierfonds porteføljeselskaper og har nærmest doblet seg siden De fleste næringer har vokst over perioden. Detaljhandel, industriprodukter og bygg og anlegg har alle vokst med mer enn 40 prosent over perioden. Utviklingen har ikke vært like lys for olje- og gassektoren. Der falt verdiskapingen mellom 2009 og 2016 med 17 prosent. Industritjenester, life science og kjemikalier har også opplevd nedgang, på henholdsvis 4, 12 og 9 prosent. Variasjonen i utvikling viser at det ofte er betydelig risiko knyttet til investeringene som gjøres. Videre er det viktig å påpeke at negativ utvikling i verdiskaping ikke er ensbetydende med dårlig lønnsomhetsutvikling. Eksempelvis vil ikke analysen ta høyde for at enkelte deler av et selskap selges ut. Dette vil da slå ut i redusert verdiskaping fordi virksomheten til selskapet er mindre. Figur 4 Verdiskaping per næring i 2009 og Millioner kroner. Prosentvis endring over hele perioden er innsirklet. Kilde: Menon M E N O N E C O N O M I C S 7 R A P P O R T

9 Dominansen til IKT, petroleum og detaljhandel vises også i sysselsettingsstatistikken. Omtrent en femtedel av de ansatte i porteføljebedriftene var knyttet til detaljhandelen i IKT og petroleum stod for henholdsvis 19 og 16 prosent av den samlede sysselsettingen blant de norske porteføljeselskapene. Figur 5 Sysselsatte i norske porteføljebedrifter fordelt på næring i Kilde: Menon M E N O N E C O N O M I C S 8 R A P P O R T

10 Indeksert vekst. 100=to år før investering 2. Utvikling før og etter investeringer fra PE Når de aktive eierfondene investerer i selskaper er et av de overordnede målene å skape vekst ved å tilføre selskapet kompetanse og finansielle ressurser. Figurene under viser utvikling i verdiskaping og omsetning for henholdsvis tidligfase- og buyoutbedrifter, før og etter et aktivt eierfond investerte i selskapet. Investeringsåret er år null. Vi tar utgangspunkt i bedriftene to år før det aktive eierfondet investerer i selskapet. Denne verdien er satt til 100 for deretter å se på årlig vekst fra dette utgangsåret. I buyout-segmentet følger omsetning og verdiskaping hverandre relativt likt frem til ett år etter den første investeringen i selskapet. Fra i år to og tre viser figuren et taktskifte i vekstraten for verdiskaping, mens omsetning fortsetter veksttakten som før de aktive eierfondene kom inn på eiersiden. Det er interessant å se at porteføljeselskapene også er i vekst før de aktive eierfondene investerer i selskapet, dette viser at de aktive eierfondene fokuserer på selskaper i vekst. Den kraftigere veksten i verdiskaping etter at det aktive eierfondet kom inn på eiersiden kan forklares med at buyout-fondene fokuserer særlig på effektivisering som et tiltak for å øke bunnlinjen, i tillegg til å øke salget. Figuren viser at veksten avtar i år fire og fem. Dette er typisk mot slutten av eierskapsperioden for buyout-fondene. Omsetningsveksten faller også litt, men i mindre grad enn verdiskapingen. Dette henger potensielt sammen med at porteføljeselskapet har modnet i løpet av eierskapsperioden og at mye av vekstpotensialet er utnyttet. Figur 6 Veksttakt før og etter aktive eierfond har investert i selskapet i buyout (faste priser) Verdiskaping - Buyout Omsetning - Buyout Før aktive eierfonds investering Bedrifter med kapital fra aktive eierfond Det er naturlig at tidligfasebedriftene har en kraftigere vekst enn buyout-segmentet, da dette dreier seg om mindre foretak hvor det investeres kapital for å få de til å vokse. Dette finner man også igjen i figuren under. Før det aktive eierfondet investerer og frem til ett år etter investeringen, er det relativt lik veksttakt i både omsetning og verdiskaping. Etter to år ser vi imidlertid at bedriftenes omsetnings- og verdiskapingsvekst setter fart, og at veksttakten øker. Det er interessant at man ser en så tydelig effekt både på omsetning og verdiskaping så kort tid etter at investeringene og de eventuelle strategiske grepene er gjort. Verdiskapingsveksten setter ytterligere fart etter tre år og avtar litt igjen etter fire år. Omsetningen vokser jevnt fra omtrent ett år etter investering. M E N O N E C O N O M I C S 9 R A P P O R T

11 Indeksert vekst. 100=to år før investering Figur 7 Veksttakt før og etter det aktive eierfondet har investert i selskapet innenfor tidligfase-segmentet (faste priser). Kilde: Menon Verdiskaping - Tidligfase Omsetning - Tidligfase Før aktive eierfonds investering Bedrifter med kapital fra aktive eierfond M E N O N E C O N O M I C S 10 R A P P O R T

12 3. Tilgjengelig kapital for nye investeringer i Norge Norske og utenlandske aktive eiere har 23,2 milliarder kroner i tilgjengelig kapital for nye investeringer. Figuren nedenfor viser at oppkjøpsfondene sitter på 18,6 milliarder av disse og venture-fondene på 4,6 milliarder. Brorparten av midlene er konsentrert om en håndfull aktører. Når det gjelder kapital tilgjengelig for investeringer i buyout-segmentet er store deler av den tilgjengelige kapitalen forvaltet av aktører med tilstedeværelse og egne team i Norge. Hva gjelder venturekapital er det offentlige investeringsfondet Investinor en sentral aktør. Her er det verdt å merke at tallene er et anslag, og at investeringene i norske selskaper kan bli både mer eller mindre de neste årene. Anslagsvis vil kapitalen til buyoutfondene investeres de neste tre-fire årene, mens venturefondene ofte har en noe lengre investeringsfase. Figur 8 Tilgjengelig kapital for nye investeringer. Millioner kroner. Kilde: NVCA og Menon Vår vurdering er at anslaget for tilgjengelig venturekapital tilsvarer et noe høyere investeringsnivå enn vi har sett de siste årene, som årlig har ligget på mellom 500 millioner og 1 milliard kroner. Mye av dette er kapital fra heleide eller offentlig støttede aktører. Ettersom utenlandske investorer uten kontor i Norge ikke er med i undersøkelsen vil aktivitetsnivået se noe lavere ut for buyout, dersom man deler ledig kapital hos buyoutfondene over en periode på tre år. Samtidig vil det i tillegg opprettes flere nye fond og hentes inn mer ny kapital de kommende årene. Det er dermed grunn til å tro at aktivitetsnivået vil holdes på samme nivå eller øke fremover. Om undersøkelsen av tilgjengelig kapital til investeringer i Norge For å få mest mulig oppdaterte og korrekte data gjennomførte NVCA i november 2017 en spørreundersøkelse blant forvalterne med kontor i Norge. Aktørene ble spurt om å rapportere tilgjengelig kapital samt estimere hvor stor andel av denne som er tenkt investert i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til 25 forvaltere hvorav 17 besvarte. For de fondene som ikke svarte på undersøkelsen har Menon estimert den gjenværende kapitalen. Estimatet er basert på 23 fond som har kapital igjen til nye investeringer. I beregningene av gjenværende kapital er det tatt utgangspunkt i kommitert kapital fratrukket fondenes akkumulerte investeringer og forvaltningskostnader fra etablering frem til og med I beregning av forvaltningshonorar er det lagt til grunn to prosent av kommitert M E N O N E C O N O M I C S 11 R A P P O R T

13 kapital per år. Forvaltningsmiljøene rapporterer årlig fondenes investeringer inn til NVCA via Invest Europes paneuropeiske plattform. Det vil likevel være en del investeringer som aldri blir rapportert inn og derfor vil investeringstallene være noe undervurdert. På bakgrunn av dette er investeringsbeløpene oppjustert med 15 prosent for å ta høyde for underrapportering. M E N O N E C O N O M I C S 12 R A P P O R T

14 Dagens tall i lys av tidligere års verdiskapingsanalyser Aktive eierfond har tidsbegrenset levetid og tar normalt eierskap i bedrifter for en tidsavgrenset periode på 5-15 år. Dette gjør at størrelsen på porteføljen som eies av aktive eierfond vil variere over tid. I perioder hvor man har gjennomført mange investeringer vil porteføljen vokse kraftig, og i perioder hvor man gjør mange salg vil den reduseres. I denne undersøkelsen tar vi høyde for denne kilden til variasjon ved å følge de samme porteføljebedriftene over tid. I figuren under har vi derimot sett på hele porteføljene fra tidligere år opp mot dagens portefølje, målt i antall ansatte og verdiskaping. Antall ansatte i porteføljebedriftene var i 2008 og har vært forholdsvis stabil alle år. Antall sysselsatte var i Ansatte Utviklingen i verdiskapingen i porteføljen til de aktive eierfondene har vokst relativt jevnt siden 2008 frem til 2012, men med et svakt fall de siste fire årene. Verdiskapingen i 2016 er omtrent 4,7 milliarder høyere enn i Noe av veksten skyldes imidlertid prisstigningen i perioden. Fallet siden 2012 henger hovedsakelig sammen med lavere aktivitet i offshore leverandørindustrien. Verdiskaping M E N O N E C O N O M I C S 13 R A P P O R T

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008 Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 28 Utarbeidet av MENON Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai 29 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår

Detaljer

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA), mai 21 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond -

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge

Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Selskapsskatt knyttet til private bedriftseiere i Norge Menon publikasjon nr. 21 Av Gjermund Grimsby, Leo A. Grünfeld og Guro Ekrann Mai/Juni 2012 1. Kort om datamaterialet og metode Statistikken som presenteres

Detaljer

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene 1. halvår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET

SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET Til Næringskomiteen, Stortinget Fra Investinor AS Dato 18.10.2016 SAK INNSPILL OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I INVESTINORS MANDAT I STATSBUDSJETTET Hovedpunkter Investinor er et investeringsselskap

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017

En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 1 En attraktiv partner til ambisiøse vekstselskaper 25/1-2017 Haakon H. Jensen - ~20 års erfaring fra alle sider av bordet Aktivt Eierskap Rådgivning Industri 2 1998 2007 2016 Investinor dagens hovedpunkter

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA)

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref.:ktt Dato: 7. april 2015 HØRING - NOU 2014: 13 KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer 3 grunnleggende spørsmål 1. Vi vil ha nyskaping men hvorfor vil vi ikke finansiere nyskapingen? 2. Hvordan leve av oljeformuen også etter oljealderen?

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE 1 REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE Manifestasjon 2014 17.09.2014 13.08.2014 Knut T. Traaseth Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FORENINGEN

Detaljer

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte?

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte? RAPPORT Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med? MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2012 Oktober 2012 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Flest sysselsatte i kulturnæringen som

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Argentum Fondsinvesteringer as, DnB NOR og Pricewaterhouse- Coopers AS har gleden av å invitere deg til seminar. Seminaret vil bli holdt i følgende byer: Trondheim:

Detaljer

Styrearbeid i SMB sektoren sett fra en Private Equity eierperspektiv «forskjell mellom kart og terreng i praksis»

Styrearbeid i SMB sektoren sett fra en Private Equity eierperspektiv «forskjell mellom kart og terreng i praksis» Styrearbeid i SMB sektoren sett fra en Private Equity eierperspektiv «forskjell mellom kart og terreng i praksis» Nigel Wilson 23. Mai 2011 kl. 17:00 Styreakademiet Innhold Private Equity Hvem er Altaria?

Detaljer

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet?

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? Medlemsmøte Kom Vekst Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? 15. juni 2009 KORT OM BØLGEN INVEST Regionalt eringsselskap lokalisert i Kristiansund Formål: drive eringsvirksomhet samt delta

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Effekt av endret petroleumsproduksjon for statsfinansene Innspill til Perspektivmeldingen. OE-rapport Utredning for Norsk olje og gass

Effekt av endret petroleumsproduksjon for statsfinansene Innspill til Perspektivmeldingen. OE-rapport Utredning for Norsk olje og gass Effekt av endret petroleumsproduksjon for statsfinansene Innspill til Perspektivmeldingen OE-rapport 2017-17 Utredning for Norsk olje og gass Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Investeringer Andre nøkkeltall prosent 50 40 Andel av eksport Andel av statens inntekter Andel av BNP Andel av investeringer * foreløpige nasjonalregnskapstall 10

Detaljer

HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen

HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen HELSENÆRINGENS VERDI HelseOmsorg21 31. mai 2017 Erik W. Jakobsen HELSENÆRINGENS VERDI Hovedbudskap 1. Høy vekst i hele helsenæringen 2. Næringens FoU-innsats opp 25 prosent til over 2,25 milliarder kroner

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen

Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen Statusrapport 2012 Markedsanalysebransjen Status og forventninger I denne rapporten gis det innledningsvis et overblikk over Virkes forventede makroøkonomiske utvikling i 2013. Videre oppsummeres fjorårets

Detaljer

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping?

GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? RAPPORT GIEK SINE RINGVIRKNINGER Hvor stor effekt har GIEK på sysselsetting og verdiskaping? MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2017 Av Sveinung Fjose, Ida Amble Ruge, Lars Stemland Eide og Kaja Høiseth-Gilje Forord

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E.

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. NAUG Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Regjeringens næringslivspolitikk

Regjeringens næringslivspolitikk Regjeringens næringslivspolitikk Statssekretær Helle Hammer Mesterbrevnemndas kontaktkonferanse NHOs konferansesenter 26.04.02 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 NARVIK KAPITAL AS Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 FORMÅL Selskapets formål er å være en kilde til risikokapital for innovasjon og nærings-utvikling i Narvik regionen ved å ta aktivt eierskap

Detaljer

Kommunestyre Formannskap

Kommunestyre Formannskap Kommunestyre 8.11.2016 - Formannskap 25.10.16 Trysil kommune skal bidra til å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser. Hovedutfordring for Trysil Siden 2000 har

Detaljer