INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET Utarmet budsjettjord for såkorn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn"

Transkript

1 NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2015 gjør det mulig for forskere å forske mer, og gjør det lettere for gründere å være gründere lenger. Budsjettforslaget etterlater imidlertid et stort hull i næringskjeden fra gründeridé og forskningsresultater til solide selskaper med internasjonalt vekstpotensial. Innledning: Hvert år blir det registrert mellom nye virksomheter i Norge. De aller fleste er mindre virksomheter, såkalte levebrødsbedrifter, med få ansatte. Skal Norge utvikle robuste næringer som vi kan leve av etter oljen må det skapes flere vekstbedrifter med nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial. Til det trengs det relevante og effektive virkemidler og risikokapital. Derfor er det bekymringsfullt at det i forslaget til Statsbudsjett for 2015 ikke er forslått bevilgninger til nye såkornfond. Bakgrunn: Meld. St. 22 ( ) Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og SIVA SF, ble lagt frem i april 2012 og behandlet i Stortinget i juni Regjeringen Stoltenberg varslet i meldingen at man vil etablere inntil seks nye landsdekkende såkornfond. Dette avstedkom ingen innsigelser fra de daværende opposisjonspartiene. I revidert nasjonalbudsjett 2012 ble det bevilget 500 mill. kroner i kapital til statens deltakelse i to nye såkornfond, mens det fra Høyre og Venstre ble forestått ytterligere et fond. Siden juni 2012 har det ikke blitt bevilget penger til nye såkornfond. De to vedtatte fondene er nå operative, og har foretatt sine første investeringer. I Sundvolden-erklæringen, datert 7. oktober 2013, er det flere konkrete punkter knyttet til tidligfase, herunder såkornfond. Statsbudsjettet 2015 Det er positivt at Regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 øker bevilgningene til etablererstøtte og kommersialisering av forskningsideer. Imidlertid tid er det uheldig at Regjeringen i sitt forslag ikke kompletterer økosystemet i tidligfase med ytterligere såkornkapital. Kapitalbehovet i tidligfase er langt høyere enn hva to nyetablerte såkornfond kan stille opp med. Videre er det flere sektorer som ligger utenfor de to fondenes investeringsfokus som er IKT og olje- og gass. Følgelig vil kapitaltørken fortsette i tidligfasesegmentet, og særlig i bransjer som ikke dekkes av de to fondenes investeringsfokus. NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) - NORWEGIAN VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY ASSOCIATION Tordenskiolds gate 6, MESH, 8. etasje, 0160 Oslo Postboks 1730 Vika, 0121 Oslo Tlf: E-post:

2 NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Uten såkornkapital vil mange av forretningsideene og innovasjonene som nå skal stimuleres gjennom økte bevilgninger til etablering og kommersialisering rett og slett havne i den beryktede Dødens dal. Det kan bety at mye av de pengene som foreslås bevilget i Statsbudsjettet til etablererstøtte og kommersialisering i det lange løp ikke vil ha den ønskede effekt i form av flere vekstbedrifter. Anbefaling Norsk Venturekapitalforening (NVCA) foreslår at det i Statsbudsjettet for 2015 bevilges penger til to landsdekkende såkornfond på størrelse 500 millioner kroner, basert på 50/50 fordeling offentlig/privat kapital. Effekten av to nye fond vil være stor. Foruten å tilføre ytterligere 1 milliard millioner sårt tiltrengte kroner til såkorn/tidligfasesegmentet, viser undersøkelser at 1 statlig krone til såkorn mobiliserer inntil 8 kroner fra private investorer, her gjennom investering i fond samt ko-investeringer i porteføljebedrifter. Avsluttende ord Vi har full forståelse for at det er mange prioriteringer og ønsker å ta hensyn til innenfor gitte økonomiske rammer. Derfor synes vi det er viktig å påpeke at bevilgninger til to nye såkornfond kun vil ha en begrenset budsjettmessig effekt på utgiftssiden. Av en statlig bevilgning på 500 millioner kroner i investeringskapital skal kun risikoavlastningen og avsetning til tap (ref Finansdepartementets praksis på dette området) utgiftsføres. Dette tilsier en utgiftspost på på 175 millioner kroner i Statsbudsjettet for Såkornbevilgninger er en langsiktig katalysator for fremtidig vekst. Vårt håp er derfor at det det endelige budsjettet vil inneholde såkornmidler for å komplettere økosystemet innen tidligfase. Med vennlig hilsen NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Knut T. Traaseth Adm. direktør 2

3 NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Vedlegg 1: OM NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) OG DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Norsk Venturekapitalforening (NVCA) representerer de aktive eierfondene i Norge som investerer i nyskapningog vekstforetak gjennom langsiktig og aktivt eierskap. Foreningen har 90 medlemmer, hvorav ca. 60 representerer investeringsmiljøer innenfor såkalt såkorn, venture og buy out (sammen omtalt som private equity og/eller aktive eierfond), de øvrige er tjenesteleverandører til bransjen. De aktive eierfondene i Norge stadig viktigere for norsk verdiskaping Per i dag er det 51 norske forvaltningsmiljøer som forvalter 102 aktive eierfond. De aktive fondene har eierskap i mer enn 750 virksomheter, hvorav hovedtyngden er norske. Porteføljeselskapene er i hovedsak innenfor IT/telekom, olje/energi og bioteknologi/life science, mange med utspring i norske FoU miljøer. Over personer er sysselsatt i de norske virksomhetene, en økning fra ca i Årlig samfunnsmessig verdiskapning har ligget på ca 43 milliarder kroner de tre siste årene, mens det lå på ca. 11 milliarder kroner i 2003 (kilde: Menon Business Economics). Betydelig kapital hentet inn til investeringer i norske virksomheter De aktive eierfondene i Norge har siden 2001 hentet inn mer enn 91 milliarder kroner til investeringer i innovative virksomheter med vekstpotensial. De siste årene har over 70 prosent av kapitalen som er reist kommet fra anerkjente utenlandske investorer. Det er også verd å merke seg at hele 80 prosent av kapitalen som hentes inn investeres i selskaper med hovedkontor i Norge. I løpet av de siste 10 årene har norske aktive eierfond hentet inn tilsvarende 20 prosent av kapitalen som er reist gjennom Oslo Børs i samme periode. Tar man utgangpunkt i alle emisjoner på Oslo Børs på under 3 milliarder kroner de siste 10 årene, har norske fond reist tilsvarende 32 prosent av det totale emisjonsbeløpet i denne perioden. Dersom man tar for seg de siste fem årene vil prosentandelen være betydelig høyere. Alt i alt forteller dette om en bransje som har større og større betydning for norsk næringsutvikling, verdiskapning og arbeidsplasser. 3

4 Vedlegg 2& STATSBUDSJETTET SETT FRA TIDLIGFASE-STÅSTED: POSITIVT OG NEGATIVT "&!! Positivt at Regjeringen øker bevilgningene til etablererstøtte og kommersialisering av forskningsideer.!! Uheldig at Regjeringen i budsjettforslaget ikke kompletterer økosystemet i tidligfase med ytterligere såkornkapital. DE AKTIVE EIERFONDENE - AKTIVITETSRAPPORT 2013: HOVEDTREKK '& Investeringer!!I 2013 investerte norske og utenlandske aktive eierfond 12,8 milliarder kroner i norske selskaper, en økning på nær 80 prosent fra Norske aktive eierfond investerte 4 milliarder kroner i norske selskaper i Høyeste nivå siden finanskrisen. Kun 9 millioner kroner investert i det norske såkornsegmentet i 2013, og kr 0 i første halvår "&

5 !"#"$#"%& AKTIVE ERIERFONDS INVESTERINGER FORDELT PÅ FASE!& )*+(,%-%./('+&-&0,.),+-&1,+%.-2,&%3455%!"##$%&'(% %($ %$$!($!$$ '($ '$$ "($ "$$ ($./01/2& 3452/64& 7448& 9:&$;<& %'+&,"'& "%& ('&!+& (& *& *"%& )'(& *$"&,""& *&!%"&! (*+& ('%&!(""&!','& ",, ")%!& '"%%& ''"+& '')*&,(!& "*)%& "%("& "%%*& )) (''& -"& -'& -"& -'& -"& -'& -"& -'& -"& -'& -"& '$$ '$" '$""& '$"'& '$"!& '$"%& KAPITALINNHENTING 2001 H %&!!Per H1 2014: 90,1 milliarder kroner hentet inn siden 2001/2002 A;77"B9?%CDE"FD#% "*$$ ",$$ "%$$ "'$$ "$$$ *$$,$$ %$$ '$$ '+& "%$$'& "('(+& "%',*& ""!%%& +& +& +&,&,& ('+!&,$$*& ('%'& (& %*!"&!)*%& %$"+&!&!& '& '& "%*"& "%,(& )'%& '$$(& '$$"& '$$'& '$$!& '$$%& '$$(& '$$,& '$$+& '$$*& '$$ '$" '$""& '$"'& '$"!& -"'$"%&! '(& ' "(& " (& '&

6 !"#"$#"%& OVERSIKT OVER KAPITALINNHENTING OVER BØRS OG FOR AKTIVE EIERFOND I NORGE I PERIODEN 2002 TIL 2013 V=E9& %$$$$!($$$!$$$$ '($$$ '$$$$ "($$$ "$$$$ ($$$ ODBIP1546&E7OQEIC1&RH4II&S&!&D68& '!+(, +(&*!!& '$$'&<&'$"!& ODBIP1546&E7OQEIC1&RH4II&S&!D68& V=E9& ($$$ %($$ %$$$!($$!$$$ '($$ '$$$ "($$ "$$$ ($$ '$$'&'$$!&'$$%&'$$(&'$$,&'$$+&'$$*&'$$'$"'$""&'$"'&'$"!& I perioden 2002 t.o.m utgjorde fundraising gjennom PE/Venture 20% av kapitalinnhenting over børs. Sammenlignet med emisjoner under NOK 3 mrd på OSE/Oslo Axcess utgjorde fundraising gjennom PE/Venture i samme periode 32% av kapitalinnhentingen over børs. & HVOR MYE KAPITAL ER REIST TIL SÅKORNFOND SIDEN 1990?!&

7 !"#"$#"%& FASIT +&!!4,2 mrd kroner*!!fordelt på 23,5 år: 178 millioner kroner per år " *Av totalt 94 mrd. > 4,5 % ( ) *& BEKYMRINGSFULL KAPITALTØRKE I TIDLIGFASESEGMENTET!!Flere sektorer som ligger utenfor de to nyetablerte såfondenes investeringsfokus, IKT og olje- og gass. #Kapitaltørken vil fortsette i tidligfasesegmentet, og særlig i bransjer som ikke dekkes av de to etablerte fondenes investeringsfokus.!!uten såkornkapital vil mange av forretningsideene og innovasjonene som nå skal stimuleres gjennom økte bevilgninger til etablering og kommersialisering havne i den beryktede Dødens dal. #Pengene som foreslås bevilget i Statsbudsjettet til etablererstøtte og kommersialisering i det lange løp ikke vil ha den ønskede effekt i form av flere vekstbedrifter. %&

8 !"#"$#"%&.. SÅ DET ER SAGT:!! Såkorn/tidligfase betyr risiko, derav navnet risikokapital!! I Finansdepartementets bøker vil såkornfond aldri se bra ut!! Behov for å se det i et større sammenheng og med lengre tidshorisont!! Stor gründer og tidligfaseaktivitet i Norge i dag > paradigmeskifte > muligheter!! Uten såkornkapital går Norge glipp av innovasjoner/vekstselskaper som kan legge grunnlag for betydelig næringsutvikling og samfunnsmessig verdiskapning SÅKORNKAPITAL ER EN LANGSIKTIG KATALYSATOR FOR FREMTIDIG SAMFUNNSMESSIG VERDISKAPNING ANBEFALING!!Bevilge penger til ytterligere to såkornfond $! Ytterligere to landsdekkende såkornfond á 500 MNOK $! 50/50 fordeling offentlig/privat kapital og betingelser som for de to allerede vedtatte fondene.!!for staten: Begrensert kostnadsmessig effekt > 175 MNOK $! Av en statlig bevilgning på 500 millioner kroner i investeringskapital skal kun risikoavlastningen og avsetning til tap (ref FINs praksis på dette området) utgiftsføres. Dette tilsier en utgiftspost på 175 MNOK i Statsbudsjettet!!For såkornsegmentet: Stor effekt! $! 1 statlig krone i såkornkapital utløser inntil 8 kroner i risikokapital gjennom private investeringer i fondene samt ko-investeringer i porteføjeselskapene.!!vurdér tiltak for økt samspill mellom offentlig og privat kapital i tidligfase $! Kommersialiseringsstipender $! Skatteincentiver (mange gode utenlandske eksempler). (&

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE 1 REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE Manifestasjon 2014 17.09.2014 13.08.2014 Knut T. Traaseth Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FORENINGEN

Detaljer

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA)

NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref.:ktt Dato: 7. april 2015 HØRING - NOU 2014: 13 KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer

[ Veksthus eller såkorn til spille? ]

[ Veksthus eller såkorn til spille? ] [ Veksthus eller såkorn til spille? ] Evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge MENON-publikasjon nr. 5/2009 Leo A. Grünfeld Gjermund Grimsby Tommy Clausen Einar Lier Madsen Rapporten

Detaljer

Abelias innspill til regjeringens gründerplan

Abelias innspill til regjeringens gründerplan Dato 14.07.2015 Deres ref: elo/nfd Vår ref: drv/abelia Abelias innspill til regjeringens gründerplan Vårt innspill til gründerplanen kan sammenfattes i 3 K'er: Kapital, kompetanse og kunder. Dette er nøkkelfaktorer

Detaljer

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN Nærings- og Fiskeridepartementet Att.: Næringsminister Monica Mæland, statssekretærene Lars Jacob Hiim og Dilek Ayhan Kopi: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dato 28.01.2015 Deres ref: bkm/fi/nfd Vår

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst 2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst Mens optimismen fortsatt er rådende i den norske venturebransjen begynner kimen til en ny forening å spire. Jan-Erik Hæreid er tilbake i Norge etter å ha ledet

Detaljer

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009

Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 2009 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA), mai 21 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond -

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker FINs høringsbrev til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2014 Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Life Science Rapporten 2012

Life Science Rapporten 2012 Rapport Life Science Rapporten 2012 Hvorfor så lite helseteknologi og medisinsk industri i norsk næringsliv, og hva kan gjøres? Menon publikasjon nr 9/2012 Leo A. Grünfeld og Lisbeth M. Iversen Innhold

Detaljer

Innst. S. nr. 112 (2001-2002)

Innst. S. nr. 112 (2001-2002) Innst. S. nr. 112 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan om opprettelse av et nytt næringsutviklingsfond for næringsfattige områder Dokument nr. 8:36

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 10.07.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 Oslo Vår referanse A-273-33462 Deres referanse NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan NHO viser til

Detaljer

Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge

Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge Implikasjoner for De Norske Såkornfondordningene David Torvik Tønne og Magnus Bugge Veileder: Guttorm Schjelderup

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

EVALUERING AV KOMMERSIALISERINGS- ENHETENE I FORNY-PROGRAMMET

EVALUERING AV KOMMERSIALISERINGS- ENHETENE I FORNY-PROGRAMMET EVALUERING AV KOMMERSIALISERINGS- ENHETENE I FORNY-PROGRAMMET Kortrapport Av Torjus Bolkesjø, Geir Møller og Knut Vareide Rapport nr 212 2004 TELEMARKSFORSKING-BØ 1 Telemarksforsking-Bø 2004 Rapport nr.

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Representantforslag 78 S

Representantforslag 78 S Representantforslag 78 S (2011 2012) fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen Dokument 8:78 S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform for økt innovasjon

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer