Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten"

Transkript

1 Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato Deres ref: 11/ Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia og Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har med interesse lest Gründerrådets rapport. Vi setter stor pris på at Kommunalog regionaldepartementet på denne måten setter fokus på vilkår for vekst og entreprenørskap i Norge. I høringsinnspillet gir vi en generell tilbakemelding på helheten i rapporten, samt kommenterer de konkrete hovedrådene fra Gründerrådet. Avslutningsvis anbefaler vi fire egne forslag som vi mener bør prioriteres for å legge bedre til rette for flere vekstbedrifter og økt verdiskaping fremover. Oppsummering Gründerrådets rapport fremmer seks hovedforslag, som kommenteres enkeltvis nedenfor. Vi er enige med Gründerrådet i at det kreves en bred palett av virkemidler for å nå målene om økt verdiskaping, sysselsetting og flere vekstbedrifter det finnes neppe noen "quick fix" på dette området. Kostnadene ved nye tiltak må imidlertid alltid veies opp mot nytten samtidig som man vurderer sammenhengene mellom eksisterende virkemidler og rammebetingelser på området. Målet for Regjeringen bør være å øke den samlede effektiviteten av offentlige innsatser i forhold til å nå målene om økt verdiskaping, høy sysselsetting og flere vekstbedrifter. For å nå målene, vil det være nødvendig å prioritere på bakgrunn av en analyse av hvilke problemer som kan og bør løses med politiske tiltak. En av Norges styrker er en godt utbygd regional innovasjonsinfrastruktur for gründere i form av offentlig finansierte innovasjonsselskaper, klynger (NCE og Arena) og TTOer (teknologioverføringskontorer). Utfordringen fremover er å bruke denne infrastrukturen bestående av utførende "operatører" på en mest mulig effektiv, kompetent og vekstskapende måte. Vi tar til orde for en mer forutsigbar, langsiktig og styrket offentlig virkemiddelbruk når det gjelder finansiering av innovasjonsinfrastrukturen, samt utvidede og forbedrede instrumenter for tilskudd og egenkapital rettet mot gründere. I tillegg peker vi på at dette bør realiseres gjennom et dypere og bedre samarbeid mellom de offentlige virkemiddelaktørene (Innovasjon Norge, SIVA og NFR) på den ene siden, og "operatørene" på den andre siden. 1

2 Gründerrådets seks råd våre kommentarer 1. Gi gründere samme velferdsrettigheter som lønnsmottagere Kommentar: Det er lett å forstå den frustrasjon over relativt sett dårligere velferdsytelser som mange gründere opplever. Likevel er vi skeptiske til å etablere samme rettigheter for gründere som for andre lønnsmottakere. Grunnen er at etablerte bedrifter og deres ansatte lønnsmottakere har betalt for disse rettighetene gjennom ytet skatt og innbetalte arbeidsgiveravgifter på forhånd, mens gründere eventuelt vil bidra med dette på et senere tidspunkt. Det ligger også implisitt at gründerskapet innebærer høyere risiko og potensialt høyere fortjeneste. Vi har derfor ikke tro på en offentlig finansiert Gründergaranti som eliminerer risiko for alle gründere, mens empirien viser at det bare er noen få som faktisk vil lykkes såpass at de på sikt blir arbeidsgivere og på den måten bidrar til samfunnets skattegrunnlag. Et mer realistisk alternativ kan være private forsikringer spesielt tilpasset gründere, eventuelt med en begrenset finansiell støtte fra det offentlige i form av fradragsberettigelse eller lignende. 2. Etabler et system som gir gründeren raskere avklaringer fra virkemiddelapparatet Kommentar: Dette forslaget er det lett å være enig i, men det må konkretiseres. For gründere består møtet med virkemiddelapparatet oftest av en lokal inkubator/innovasjonsselskap eller et lokalt Innovasjon Norge-kontor. Tiltak som Startup Weekend, CONNECTs Springbrett eller andre prosesser initiert av innovasjonsmiljøer er sammen med inkubasjon verdifulle tjenester for mange gründere. Vi mener man bør skille mellom slike tjenester, som ofte tilbys av eller i tilknytning til en i høy grad offentlig finansiert og regionalt lokalisert infrastruktur for innovasjon, og direkte tilskudd som utbetales til bedriftene eller gründerne. Se punkt 1 under Abelia/FINs prioriterte tiltak for en nærmere gjennomgang av vårt forslag til et nytt landsdekkende tidligfasevirkemiddel - en tilskuddsordning som vil innebære vesentlig kortere behandlingstider for gründere basert på tydelig samarbeid og definert arbeidsdeling mellom Innovasjon Norge og regionale innovasjonsmiljøer. 3. Bytt geografiske grenser med kunnskapsgrenser Kommentar: Dette er et interessant forslag, da samhandling med relevant bransje og/eller teknologimiljø ofte er en forutsetning for spisset og riktig kompetansetilførsel når det gjelder forretningsutvikling. Spørsmålet er om en kompetanseportal vil være nok for å løse dette problemet. I Sverige har det statlige investeringsselskapet i tidlig fase; Innovationsbron, løst dette problemet ved at deres investment managers kobler gründere med ressurspersoner fra klynger og innovasjonsmiljøer ut i fra bransje og spesialisering. I praksis innebærer det at hvis en gründer i Nord-Sverige er i ferd med å etablere et selskap innen for eksempel biotech, så kobler Innovationsbrons lokale investment manager gründeren med en "affärscoach" fra de beste biotechmiljøene i Lund eller Uppsala. Et slikt opplegg kan realiseres også i Norge, men da må det bli et definert ansvar og finansiert oppdrag for norske inkubatorer og andre innovasjonsmiljøer som TTOer,

3 klynger og innovasjonsselskaper. En kompetanseportal kan være et nyttig verktøy, men vi mener at dypere samhandling mellom innovasjonsmiljøene og gründerne er nødvendig for å lykkes med å få tilført prosjektene riktig kompetanse uavhengig av hvor i landet de er etablert. 4. Gjør det attraktivt å investere i gründerbedrifter, og legg til rette for etablering av pollenkapitalfond (presåkorn) Kommentar: I dag finnes det tilstrekkelig med kapital i Norge, men oppfattet høy risiko hindrer likevel de aller fleste potensielle investorer fra å investere i innovative yngre bedrifter som ikke kan vise til tidligere suksesser. Staten kan adressere dette ved å tilby ordninger for risikoavlastning for investorer i tidligfasen, enten gjennom såkornfond, statlige investeringsordninger for pollenkapital eller skattefradrag for investorer og forretningsengler som er villige til gå inn i risikofylte faser. Det vil bidra til å utløse mer privat kapital i en fase hvor det i dag er stor mangel på både offentlig og privat kapital. Abelia/FINs førsteprioritet for å løse markedssvikten knyttet til investeringer i den aller tidligste fasen er å utvikle et nytt tidligfasevirkemiddel for vekst, inndelt i tre faser. Dette omtales nedenfor som det første av våre fire prioriterte tiltak. Gründerrådet fremmer videre tre forslag om investeringer i tidlig fase; pollenkapitalfond, samt utvidede mandater som skal la såkornfondene og Investinor gå inn i tidligere faser enn i dag. Vi er enige i behovet for et egenkapitalinstrument i den aller tidligste fasen, men ser ikke poenget med å løse dette gjennom å presse inn alle eksisterende statlige egenkapitalaktører i den samme fasen. Vi ser imidlertid at dagens såkornfondmodell har hatt som utilsiktet konsekvens at fondene til dels unngår tidligfaseselskaper og risiko. Det kan skyldes at såkornfondene selv er små og kommersielt drevne selskap som lever av forvaltningshonorar, samtidig som de må levere i forhold til eiernes avkastningskrav. Såkornfondene har hittil hatt en tidsbegrenset løpetid, noe som begrenser muligheten til langsiktig kompetansebygging. I de nye såkornfondene skal staten tre inn som deleier, ikke kun bidra med ansvarlige lån og tapsfond som før. Vi kan vanskelig se at denne endringen vil medføre endret investeringsadferd og tror at såkornfondene også fremover vil søke seg i retning lavere risiko på grunn av kravene til avkastning. Vi mener at dagens såkornordning er et halvstatlig ventureinstrument, lenge etter pollenfasen, men før de faser hvor Investinor og Argentum opererer. Sistnevnte er statens kapitalvirkemidler i senere faser som venture-, private equity- og internasjonaliserings- og vekstfasen. Det er et stort paradoks at staten har et helstatlig og velfungerende kapitalapparat i de faser hvor markedssvikten utvetydig er mindre, men hvor man i større grad risikerer å fortrenge og konkurrere med privat kapital. Nå som Regjeringen har varslet inntil seks nye såkornfond, bør det derfor vurderes om et av disse kunne gis rammebetingelser som muliggjør investeringer i den tidligste fasen, under forutsetning av at dette ene fondet da også tar betydelig høyere risiko enn de andre såkornfondene. Som nevnt er vår førsteprioritet å få etablert et nytt landsdekkende tidligfasevirkemiddel. På noe lengre sikt bør det også etableres et helstatlig investeringsselskap i den aller tidligste fasen, inspirert av Innovationsbron AB i Sverige. Se punkt 4 under Abelia/FINs prioriterte tiltak for en nærmere gjennomgang av vårt forslag.

4 Videre er vi enige i Gründerrådets forslag om å fjerne formuesskatten, men mener at det bør gjelde eiere av alle selskaper, ikke bare gründerselskaper. Vi er også positive til sterkere insentiver for investeringer i gründerselskaper, og mener i tillegg at det bør etableres bedre insentiver for ansattes medeierskap gjennom opsjoner. For gründerbedrifter i vekst er medeierskap ofte eneste mulighet til å holde på kompetente ansatte som er avgjørende for videreutvikling av bedriftene. I Verktøy for vekst varslet Regjeringen at Innovasjon Norge skal støtte etableringen av et nasjonalt nettverk for forretningsengler. FIN bidrar gjerne i dette arbeidet via sitt landsdekkende nettverk av innovasjonsselskaper, hvorav flere har tilknyttede nettverk av investorer og forretningsengler. 5. Bygg sunn gründerkultur Kommentar: Vi mener å observere en mer positiv holdning i samfunnet til entreprenørskap og gründere og ser på det som et resultat av det langsiktige arbeidet som blant andre Ungt Entreprenørskap har bidratt med inn i utdanningssystemet. Vi stiller oss derimot noe tvilende til om det er behov for et eget fond for å styrke dette arbeidet. 6. Lag attraktive gründergulrøtter Kommentar: Dette forslaget er ment å gi gründere positiv særbehandling. Vi har som tidligere nevnt ikke tro på at politiske tiltak skal minimere all risiko som gründerskapet innebærer. Men, forslaget om å gi nyutdannede mulighet til å motta økonomisk bidrag i ett år etter endt studietid for å satse på etablering av eget selskap fortjener å sees nærmere på. I Tyskland finnes en ordning som heter EXIST, et gründerstipend som nettopp har denne innretningen. Vi tror nøkkelen til suksess for en slik ordning ligger i å sikre god kobling mot eksisterende innovasjonsmiljøer samt god oppfølging av mentorer med erfaring fra næringsliv/gründervirksomhet i en milepælsbasert prosess. Forskningsparken i Oslo sitt nye StartupLab er et godt eksempel på et sted hvor studentgründere gis slik bistand. Et gründerstipend ville ytterligere forsterket utviklingen av unge kunnskapsbaserte bedrifter. Abelia og FINs prioriterte tiltak for flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og gode innovasjonsmiljøer Vårt utgangspunkt er at det kreves både kompetanse og kapital for å få flere gründerbedrifter til å vokse og oppnå internasjonal suksess. Norge har i dag en godt utbygd nasjonal og regional innovasjonsinfrastruktur for gründere, i form av offentlig finansierte innovasjonsselskaper, klynger (NCE og Arena) og TTOer (teknologioverføringskontorer). Utfordringen fremover er å bruke denne infrastrukturen på en mest mulig effektiv, kompetent og vekstskapende måte. Vi tror det best gjøres gjennom å implementere følgende politiske tiltak, i prioritert rekkefølge: 1. Etabler et nytt landsdekkende tidligfasevirkemiddel for vekst i Innovasjon Norge på 220 mill. kr/år Vi mener at det er helt nødvendig å erstatte dagens etablerertilskudd som deles inn i et landsdekkende og et regionalt system. Dagens etablerertilskudd bør erstattes av et forbedret og utvidet landsdekkende tidligfasevirkemiddel, gjennom tilskudd. Forbedring

5 skal oppnås kvalitativt, gjennom å legge vesentlig større vekt på økt kompetansetilførsel fra en tilknyttet forretningscoach/mentor som bistår med milepælsoppfølging av gründerne i et regulert og tydelig samarbeid mellom innovasjonsmiljøer som innovasjonsselskaper, inkubatorer, TTOer eller NCEer på den ene siden og Innovasjon Norge på den andre. Virkemiddelet bør baseres på en milepælsbasert modell hvor gründerprosjektene kan få utbetalt midlene i tre faser. Midler til neste fase utløses kun dersom prosjektene kan vise til fremdrift i forhold til tydelig definerte kriterier i hver enkelt fase. Dersom kravene ikke tilfredsstilles, utløses heller ikke midler i neste fase. Det betyr at prosjekter som ikke er gode nok kan termineres på hvert enkelt stadium. Det vil bidra til bedre bruk av offentlige midler, samtidig som gründerne kan forholde seg til vesentlig kortere behandlingstider basert på klare kriterier fra Innovasjon Norge. For å øke omfanget av vekstbedrifter bør det budsjetteres med årlige tilskudd fra et nytt tidligfasevirkemiddel i Innovasjon Norge på 220 mill. kr/år. 2. Etabler et resultatbasert inkubasjonsprogram på 150 mill. kr/år for å skape flere internasjonalt orienterte vekstbedrifter I Nordlandsforsknings rapport "Innovasjonsselskap: infrastruktur eller næringsvirksomhet" konkluderes det med at det råder en tydelig markedssvikt for inkubatorvirksomhet. Svikten består i at det ikke vurderes som kommersielt interessant for helprivate selskaper å drifte samfunnsøkonomisk lønnsom inkubatorvirksomhet. Nordlandsforskning peker på at innovasjonsselskapenes rolle som kompetanseinfrastruktur og koblingsboks mellom FoU og næringsliv bør styrkes. En slik styrking forutsetter imidlertid etablering av en bærekraftig driftsfinansieringsmodell for inkubasjon. I Verktøy for vekst heter det at "Regjeringen har merket seg at innovasjonsselskapene i disse to rapportene vurderes som effektive arenaer for å fremme nyskaping i ulike regioner, og at den samfunnsøkonomiske avkastningen av selskapenes aktiviteter vurderes som god." Videre sies det at "Nærings- og handelsdepartementet vil sammen med Kommunal- og regionaldepartementet og SIVA vurdere innholdet i rapporten Innovasjonsselskap: infrastruktur eller næringsvirksomhet med sikte på, gjennom SIVAs eierskap, å utvikle innovasjonsselskapene videre". Det som kan bidra til å utvikle innovasjonsselskapene, og som Nordlandsforskning peker på, er ikke SIVAs eierskap, men selve finansieringen av innovasjonsaktivitetene, gjennom inkubatorprogrammets tilskudd til innovasjonsselskapene. Nordlandsforskning konstaterer da også at "Den offentlige støtten, spesielt fra SIVA, er avgjørende for innovasjonsselskapene. Uten denne ville mange innovasjonsselskap blitt lagt ned eller de ville blitt mer kommersielle og priset sine tjenester til markedspris. Uten tilskuddene ville mange innovasjonsselskap (om de hadde overlevd) blitt private konsulentselskap uten de kjerneaktiviteter rettet mot inkubasjon og veiledning av tidligfasebedrifter som de nå har." FIN gjennomførte i mai 2012 en medlemsundersøkelse som viste at inkubasjon kun utgjorde 28 prosent av medlemmenes tidsbruk. Det viser etter vår mening at det er et stort behov for å se på hele målsetningen, finansieringsnivået og finansieringsmodellen for inkubatorprogrammet.

6 Vi er sikre på at andelen inkubasjon ville øke hvis Regjeringen utvidet finansieringen av inkubatorprogrammet betydelig, fra dagens nivå på 48 mill. kr/år til 150 mill. kr/år. I tillegg bør det samtidig implementeres en resultatbasert finansieringsmodell som premierer de beste innovasjonsselskapene, etter modell fra inkubatorprogrammet i regi av tilsvarende aktør i Sverige, Innovationsbron. Innovationsbrons virksomhet er todelt: - Direkte investeringer i tidlig fase - Indirekte investering i forretningsutvikling gjennom inkubasjon. Innovationsbron tilbyr altså foruten risikokapital i tidlig fase også resultatbasert finansiering av inkubasjon. Innovationsbron ser på relasjonen mellom seg selv og de regionale inkubatorene som et utviklingspartnerskap hvor Innovationsbron stiller tydelige krav. Det har resultert i at kun 24 av Sveriges 46 inkubatorer får driftsstøtte til inkubasjon av statlige Innovationsbron. De som får driftsstøtte blir til gjengjeld fulgt opp nøye og belønnes med økt finansiering på mellom 1 til 5 millioner SEK/år hvis de kan vise til resultater, mens døren står på gløtt for inkubatorer som evner å rykke opp. Man har på den måten gått fra basisfinansiering av inkubasjon til toppfinansiering, noe som har gjort at regionale finansieringsaktører har måttet ta stilling til hvilken innretning og ambisjonsnivå deres lokale inkubator skal ha. Dette er høyest relevant også for SIVA, som opererer med et tilnærmet flatt inkubatortilskudd på mellom 1-1,6 mill. kr/år. Det reflekterer hverken aktivitetsnivå eller resultater i like høy grad som Innovationsbrons inkubasjonsprogram. Kriteriene som ligger til grunn for Innovationsbrons resultatbaserte finansieringsmodell er som følger: Tilfanget av nye ideer, økt offentlig/privat finansiering i tidlig fase, høy kundetilfredshet, høy effektivitet og kvalitet i produkter og prosesser, samt økt omsetning og sysselsetting, høyere overlevelsesgrad og økte eksportinntekter. I tillegg vurderes innovasjonsselskapenes kvalitet, forankring og samfinansiering lokalt, samt i hvilken grad innovasjonsselskapets inkubasjonsvirksomhet aktivt bidrar til programmets uttrykte mål å få frem flere internasjonalt konkurransedyktige vekstselskaper. På denne bakgrunn mener vi at en ny finansieringsmodell for inkubasjon bør være hovedtemaet for diskusjonene mellom Nærings- og handelsdepartementet, Kommunalog regionaldepartementet og SIVA. Vi foreslår også at Abelia/FIN, som sammen representerer de største operatørene og mottakerne av dagens inkubatortilskudd, inviteres til å presentere sin medlemsundersøkelse og sitt syn på finansieringsmodellen sammen med de to nevnte departementene og SIVA. 3. Gi et av de nye såkornfondene forutsetninger for å investere i tidlig fase Nå som Regjeringen har varslet etablering av inntil seks nye såkornfond, bør det vurderes om et av disse kan gis rammebetingelser som muliggjør investeringer i den tidligste og mest risikofylte fasen. Det forutsetter at både mandat og utforming fører til at et av de nye fondene på 500 mill. kr eksplisitt kan ta høyere risiko enn de andre såkornfondene. Et alternativ, hvis det ikke lykkes å etablere en slik offentlig-privat eierskapsmodell for tidligfase såkornfond, er å etablere et helstatlig investeringsselskap, se under.

7 4. Etabler et helstatlig investeringsselskap i den aller tidligste fasen Et helstatlig selskap i den aller tidligste fasen vil avhjelpe markedssvikt i denne fasen, gjennom å tilby kompetanse og kapital for å minimere risiko og maksimere markedspotensialet. Et helstatlig investeringsselskap vil være et supplement for å sikre at den innsats som ytes av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, også resulterer i flere vekstbedrifter. Uavhengig av om kompetansestøtten for gründere i tidlig fase ytes av virkemiddelaktører, innovasjonsmiljøer eller investeringsaktører, så er det avgjørende selve kvaliteten på de forretningsutviklingstjenester som tilbys. Et avgjørende spørsmål er hvor mye private investeringer offentlige risikokapitalkroner lykkes å tiltrekke seg. Det helstatlige svenske investeringsselskapet i tidlig fase; Innovationsbron AB, kan helt klart sammenlignes med de norske såkornfondene. Menon har vist at en offentlig krone investert via de 50/50 offentlig/privat eide såkornfondene i gjennomsnitt resulterte i fire private kroner i følgeinvesteringer. Innovationsbron har bare eksistert i sin nåværende form siden 2009, og i 2010 ga en offentlig krone syv private, mens den samme andelen var halvert i 2011, et snitt på om lag fem utløste private kroner de siste to årene. Omsetningsveksten i Innovationsbrons porteføljeselskaper var i på 52 prosent, mens sysselsettingsveksten var på 13 prosent. Ved utgangen av 2009 var 3300 personer sysselsatte i prosjekter og bedrifter som er eller har vært tilknyttet inkubatorer med driftsfinansiering. Disse bedriftene omsatte for 2,2 mrd. SEK. 77 prosent av de aksjeselskapene som forlot inkubatorene 2006 var i drift tre år senere. I Norge har det hittil vært SIVA som har hatt ansvaret for inkubasjon, mens Innovasjon Norge har vært ansvarlig for etableringen av de offentlig-private såkornfondene, sammen med private investorer. Et statlig investeringsselskap i Norge kan etableres uavhengig av om det samme selskapet samtidig har ansvaret for et inkubatorprogram. I Sverige ble det nylig besluttet at Innovationsbron AB skal fusjoneres med Almi, som kan sammenlignes med Innovasjon Norge. Inkubatorprogrammet vil trolig overtas av VINNOVA, mens det statlige investeringsselskapet Almi/Innovationsbron vil gis et utvidet mandat for rådgivning og investeringer i tidlige faser. Det viktige er ikke hvem som gjør hva, men at innsatser rettet mot både inkubasjon og tidligfasekapital preges av effektivitet og høy kompetanse. Vi understreker at dagens inkubatorprogram må forbedres kvalitativt og utvides finansielt, for å øke tilfanget av interessante vekstselskaper i Norge. Begrunnelsen bak forslaget om å etablere et statlig investeringsselskap bunner jo nettopp i erkjennelsen av at det trengs både kompetanse og kapital for å få frem flere internasjonalt konkurransedyktige vekstselskaper. Med hilsen Abelia FIN Paul Chaffey Administrerende direktør Bjørn Løvlie rådgiver

Innovasjonsselskaper i Norge

Innovasjonsselskaper i Norge UTKAST 16.12.10 Innovasjonsselskaper i Norge Kartlegging av aktivitet forslag til forbedringer FINs Årskonferanse 2012 Styreleder Terje Handeland og rådgiver Bjørn Løvlie www.fin.no Innhold 1. Status for

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker FINs høringsbrev til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2014 Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN

Innretning av nasjonal pre-såkornordning innspill fra Abelia og FIN Nærings- og Fiskeridepartementet Att.: Næringsminister Monica Mæland, statssekretærene Lars Jacob Hiim og Dilek Ayhan Kopi: Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dato 28.01.2015 Deres ref: bkm/fi/nfd Vår

Detaljer

Abelias kommentarer til statsbudsjettet 2013 - Finanskomiteen

Abelias kommentarer til statsbudsjettet 2013 - Finanskomiteen Finanskomiteen Att.: Komitesekretær Unni Feiring Stortinget 0026 Oslo Dato 16.10.2012 Deres ref: Unni Feiring Vår ref: drv Abelias kommentarer til statsbudsjettet 2013 - Finanskomiteen Den økonomiske situasjonen

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Agenda Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Forutsetninger

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017

Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Dato 30.03.2012 Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017 Kjære programkomité! Abelia er opptatt av at partiprogrammet tar inn over seg hva som skal til for å posisjonere Norge best

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fire temaer for dagen 1. Forskning og innovasjon - som svar på verdiskapingsutfordringen

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Stiftelsen Connect Norge

Stiftelsen Connect Norge CONNECT modellen Stiftelsen CONNECT Norge Stiftelsen Connect Norge Norges største næringslivsnettverk innen innovasjon Kobler vekstselskaper med kompetanse og kapital fra næringslivet Nøytral, non-profit

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Abelias innspill til regjeringens gründerplan

Abelias innspill til regjeringens gründerplan Dato 14.07.2015 Deres ref: elo/nfd Vår ref: drv/abelia Abelias innspill til regjeringens gründerplan Vårt innspill til gründerplanen kan sammenfattes i 3 K'er: Kapital, kompetanse og kunder. Dette er nøkkelfaktorer

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Virkemidler for bærekraftig prosessindustri PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Norge har et attraktivt og komplett virkemiddelapparat for en miljøbevisst og fremtidsrettet

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter

Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Skap verdier: 40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter Venstre vil legge til rette for at det kan etableres minst 60.000 1 nye bedrifter hvert år de neste 4 årene. Det vil skape minst 350.000 nye arbeidsplasser

Detaljer

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend)

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend) Risikolån og Garantier +(Nytt etablererstipend) Innovasjon Norges finansieringstjenester Lån 1,9 (3,5?) mrd i nye tilsagn, herav 1,5 mrd i lavrisiko- og 0,4 (0,9?) mrd i risikolån/innovasjonslån Ca 11

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

Akademia + næringsliv = dynamikk? Kongsberg Summit, 7.11.13 Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia

Akademia + næringsliv = dynamikk? Kongsberg Summit, 7.11.13 Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia Akademia + næringsliv = dynamikk? Kongsberg Summit, 7.11.13 Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia Kort om Abelia NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter

Detaljer

Norsk forsknings- og innovasjonspolitikk utfordringer og strategier

Norsk forsknings- og innovasjonspolitikk utfordringer og strategier Norsk forsknings- og innovasjonspolitikk utfordringer og strategier Foredrag NTVA Bergen 13. november 2012 Tore Li, seniorrådgiver NHO Foto: Jo Michael Disposisjon Norsk forskning og innovasjon sett utenfra

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON

INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Vestfold Fylkeskommune Forskningsparken, 26. februar 2015 INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG INNOVASJON Viser til epost fra Magnar Simensen, VFK, mottatt 11. november 2014,

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 11/1634-24 Vår ref.207.05/nss Dato: 31. august 2012 Høring gründerrådets rapport Generelt Å starte egen bedrift er spennende,

Detaljer

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet?

Medlemsmøte Kom Vekst. Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? Medlemsmøte Kom Vekst Hva betyr finanskrisen for det lokale næringslivet? 15. juni 2009 KORT OM BØLGEN INVEST Regionalt eringsselskap lokalisert i Kristiansund Formål: drive eringsvirksomhet samt delta

Detaljer

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER?

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? KARL-CHRISTIAN AGERUP PRESENTASJON TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN MARS 2015 MITT UTGANGSPUNKT Offentlig finansiert forskning og utvikling (F&U) skal

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

2. De store bedriftenes betydning for nordnorsk reiseliv

2. De store bedriftenes betydning for nordnorsk reiseliv STRATEGI FOR Å STYRKE NORDNORSK REISELIV 1. Oppdraget Utgangspunktet for dette prosjektet er et oppdrag fra statsråd Liv Signe Navarsete i Kommunal- og regionaldepartementet. Forum for Reiseliv er bedt

Detaljer

BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen

BioVerdi. Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje. Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen Slik kan bioøkonomi bli vår nye olje Rapportlansering. 20. mai 2014. Ole Petter Ottersen Bioøkonomien på den nasjonale og globale agenda Prosjektet kort fortalt Industriell biotek Marin sektor Landbruk

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Innovasjon Norge Hedmark - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Formål Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 207.05/NSS 24. februar 2011

Deres ref: Vår ref: 207.05/NSS 24. februar 2011 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: 207.05/NSS 24. februar 2011 Høring vedrørende evaluering av Innovasjon Norge Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Regjeringserklæringen 2013-2017

Regjeringserklæringen 2013-2017 Regjeringserklæringen 2013-2017 Forslag til politikk Bakgrunn/plattform Norsk økonomi er liten og svært åpen, og Norge er ikke upåvirket av krisene i verdensøkonomien. Globalisering, digitalisering, IKT

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Innst. 272 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:78 S (2011 2012)

Innst. 272 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:78 S (2011 2012) Innst. 272 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:78 S (2011 2012) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004

NARVIK KAPITAL AS. Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 NARVIK KAPITAL AS Et lokalt investeringsselskap Stiftet 30.09.2004 FORMÅL Selskapets formål er å være en kilde til risikokapital for innovasjon og nærings-utvikling i Narvik regionen ved å ta aktivt eierskap

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet

Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Kommersialisering av forskningsresultater Oppfølging av FORNY programmet Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge Torsdag 24. september 2009 Odd M Reitevold spesialrådgiver Forskningsrådets hovedroller

Detaljer

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE

REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE 1 REFLEKSJONER OM KAPITALMANGELEN I TIDLIGFASE Manifestasjon 2014 17.09.2014 13.08.2014 Knut T. Traaseth Generalsekretær Norsk Venturekapitalforening (NVCA) NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) FORENINGEN

Detaljer

Abelias innspill til statsbudsjettet for 2016

Abelias innspill til statsbudsjettet for 2016 Statsminister Erna Solberg Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 06.03.2015 Abelias innspill til statsbudsjettet for 2016 Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Abelias visjon er: Drivkraft

Detaljer

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Er tiden inne for et så kornfond i vå r region? Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening Bakgrunn Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer