Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping"

Transkript

1 Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1

2 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli ledende på kapitalforvaltning Naturlige forutsetninger for sterke kapitalforvaltningsmiljø Kapitalforvaltning er en kunnskapsbasert næring En sterk kapitalforvaltningsnæring gir ringvirkninger for andre næringer Vi må tenke globalt Næringslivet må konkurrere globalt Globale bedrifter trenger eiere med globalt perspektiv En av de viktigste ringvirkningene av et norsk kapitalforvaltningsmiljø, er å tilføre globale perspektiv, nettverk og kompetanse Norske kapitalforvaltningsmiljøer må hevde seg internasjonalt om de skal gi mest mulig ringvirkninger Argentum skal gi sitt bidrag Vi skal være et internasjonalt kompetansehus på investeringer i private equity Vi bygger sten på sten et spesialisert kapitalforvaltningsforetak som innen vår nisje, som vi tror vil være en av de fremste i internasjonal sammenheng

3 3 Norge bør ha en ambisjon om å bli verdensledende på kapitalforvaltning Norge har naturlige forutsetninger for et sterkt kapitalforvaltningsmiljø Vi er blant verdens rikeste land målt på BNP per innbygger Vi har verdens nest største pensjonsfond gjennom Statens pensjonsfond (SPU/SPN) Norge er en liten, åpen økonomi og har sterke internasjonale fagmiljøer innen kapitalforvaltning Kapitalforvaltning er en kunnskapsbasert næring Finansbransjen er en kunnskapsintensiv bransje, og Norge er blant de land som har høyest utdannelsesnivå per innbygger og respekterte akademiske miljøer på området (eks. Argentum Centre for Private Equity ved NHH) Norge har lavt kostnadsnivå på høyt utdannet personell, som er et komparativt fortrinn Norge har ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner innen økonomi og finans Norsk finansnæring er solid og innovativ, og gir viktige ringvirkninger til andre næringer Norske finansinstitusjoner har hatt en svært høy innovasjonstakt med produktivitetsvekst på 177% fra 1990 (SSB). Mye av dette skyldes teknologisk innovasjon på feltet. En produktiv finansbransje styrker konkurransekraften i norsk næringsliv Vi har et godt og kompetent tilsynsorgan

4 4 Internasjonalisering i kapitalforvaltningsbransjen spesielt tydelig i private equity Norske fond investerer ute, med utenlandske investorer på laget Hovedtrender Norske fonds investeringer i norske vs. utenlandske selskaper Internasjonale investorer kommer til norske fond Norske fond investerer i økende grad i utlandet Utenlandske fond investerer mer i Norge 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 18% 54% 82% 100 % = 66 selskaper 46% 100 % = 70 selskaper Utenlandske initialinvesteringer Norske initialinvesteringer 0 % Kilde: Menon Business Economics Andelen internasjonale investorer i norske fond; fundraising i NOK m Fordelingen av kapital investert i norske bedrifter i * 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 56% 25% 22% 52% 23% 21% Norske fond Nordiske fond Ikke-nordiske fond Kilde: Menon Business Economics Kilde: Argentum * basert på fondsforvalters HQ

5 NOK m NOK m 5 Kapitalforvaltning en bransje i sterk vekst Aktive eierfond (private equity) har hatt en enorm vekst i Norge siste ti år Kapital under forvaltning i private equity Fondskapital under forvaltning Kilde: Verdipapirfondenes forening

6 Aktive eierfond og Argentums i norsk kapitalforvaltningbransje en viktig rolle utover det finansielle Argentum og aktive eierfonds bidrag til verdiskaping og næringsutvikling 6

7 7 Argentums investeringsmodell: indirekte eierskap Argentum utøver ikke eierskap direkte i bedriftene; eierskap utøves av profesjonelle aktive eierfond Argentum Aktive eierfond Selskap Investert i over 76 aktive eierfond Spesialisert på nordiske og nordeuropeiske fond, og fond som investerer i energisektoren Alltid minoritetsandel i fondet INVESTERING > AKTIVT EIERSKAP > SALG Aktive eierfond investerer i vekstselskaper. Fondene tilfører «kompetent kapital» med bredt nettverk, kapasitet og rom for innovasjon. Etter fem til syv år selges selskapet til nye eiere eller børsnoteres. Indirekte eier i om lag 460 selskaper Bredt spekter av sektorer sysselsatte i Norge Lønnsomme bedrifter med høy vekst

8 8 Private equity-eide bedrifter har høy vekst og verdiskaping Høy vekst i verdiskaping og sysselsetting Årlig vekst i verdiskaping, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20% Kilde: Menon Business Economics Argentums portefølje Verdiskapningen i norsk næringsliv - fastlands-norge Årlig vekst i sysselsetting, % Nøkkeltall Disse norske porteføljebedriftene hadde i 2012 en verdiskaping på 29 milliarder kroner, mens de samme selskapene skapte verdier for 4,5 milliarder kroner i Dette tilsvarer en årlig gjennomsnittlig verdiskapingsvekst på 20 % De norske porteføljeselskapene med Argentum på eiersiden sysselsatte personer i 2012, mens de i 2002 sysselsatte Dette tilsvarer en årlig gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på 16 % 20% 15% 10% 5% 0% 16% 2% Argentums portefølje Ansatte i norsk næringsliv - fastlands-norge Argentums porteføljeselskaper har også hatt en betydelig vekst i omsetning fra 16 milliarder kroner i 2002 til 82 milliarder kroner i Dette tilsvarer en årlig gjennomsnittlig omsetningsvekst på 17%. Kilde: Menon Business Economics

9 Indeksert vekst 100= tre år før argentum går inn Nye og kompetente eiere skaper ny giv i mange bedrifter Private equity-fond skaper vekst og lønnsomhet Utvikling i vekst og omsetning i private equity-eide selskaper (utvalget er basert på private equity-fond med Argentum som investor) Buyout Verdiskaping Buyout Omsetning Før PE-eierskap Etter at PE-selskapet har kommet inn på eiersiden Kilde: Menon Business Economics

10 10 Vekst og lønnsomhet krever innovasjon Innovasjon, verdiskaping og avkastning fond Argentum er investert i investerer bredt Produkter Innovasjon og vekst kan ta mange former: Et nytt produkt, en ny prosess, ny tjeneste. ny organisasjon eller ny markedsføring Nye selskaper Modne bedrifter FoU-investeringer i selskaper eid av aktive eierfond kan være opp til ni ganger så effektive som FoU investeringer i andre selskaper (målt i antall innvilgete patenter) Studier tyder også på at patenter tatt ut av selskaper eid av aktive eierfond er mer relevante: Tjenester /handel I en 2011 studie gjennomført av Lerner, Sørensen og Strömberg der man så på 495 private equity-oppkjøp viste at patentene var konsentrert omkring de områdene som var viktigst for selskapets innovasjonsportefølje Kilde: Frontier Economics: «Exploring the impact of private equity on economic growth in Europe» A report prepared for the EVCA. May 2013

11 Argentum Asset Management Argentums rolle 11

12 12 Argentum Asset Management Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og er 100 % eid av Nærings- og fiskeridepartementet Spesialisert kapitalforvalter, investerer utelukkende i aktive eierfond (private equity) Hovedkontor i Bergen, og kontor i Oslo. Totalt 24 ansatte Har kommitert totalt NOK 16,1 mrd*, inkludert NOK 3,4 mrd fra private investorer gjennom investerings-programmene Investert i 76 fond og 461 underliggende selskaper 17,3 % årlig avkastning (IRR per Q2 2014) * total fondsstørrelse på fond administrert av Argentum

13 13 Statens investeringer Argentum skal investere forretningsmessig og har et høyt avkastningskrav SUBSIDIERT KAPITAL ESA-NOTIFISERT STATLIGE FINANSPLASSERINGER Investeringer direkte i ventureselskaper Investeringer i aktive eierfond (unoterte) i Nord-Europa RESULTAT Investeringer i noterte nordiske verdipapirer Investeringer i noterte internasjonale verdipapirer Såkornfond Kilde: Investinor

14 14 Verdiene skapes gjennom systematisk kunnskap, erfaring og kompetanse Nordens kanskje mest spesialiserte team på å velge fondsutvelgelse og timing Fondsutvelgelse valg av fond innen årgangen Viktigste verdidrivere Spesialisering: investerer utelukkende i PE-fond Informasjonsfordel: detaljert innsikt i markedet Grundige analyser og omfattende datainnsamling Omfattende nettverk i Nord-Europa Motsyklisk valg av årgang Motsyklisk Noen årganger er bedre enn andre Argentum tror at det oppnås best avkastning i årganger hvor det er lite kapital tilgjengelig og hvor prisnivåene er relativt lave Fondsutvelgelse: store variasjoner Argentums mål er å ha en avkastning som er på høyde med de 25 % beste fondene i Europa 69% av all kapital er investert i de 25 % beste fondene; avkastningen er vesentlig bedre enn de 25 % beste

15 IRR p.a. 15 Det handler om avkastning IRR Argentum vs BM replicating Argentum cash flow ( Q2 2014) 20% 16% 17,3 % 12% 11,7 % 8% 8,3 % 8,1 % 7,3 % 4% 4,3 % 0% IRR Argentum OSEBX OMXS30 Nordic index (FactSet) OMXN40 European index (FactSet)

16 16 Argentums bidrag fremover Den norske private equity-bransjen er etablert. Hva er veien videre for Argentum? Private equity styrker tilgangen på risikokapital til unoterte bedrifter Kompetent kapital finner frem til lønnsomme bedrifter, utvikler disse og skaper nye arbeidsplasser Verdiskapings-, sysselsettings- og omsetningsveksten er høyere i bedrifter eid av aktive eierfond Bygge norsk kapitalforvaltningsnæring videre En spesialisert norsk kapitalforvalter i PE med internasjonalt perspektiv Andelen norsk kapital hentet inn av norske aktive eierfond er sterkt fallende og lavere enn 25 % Argentum representerer et innslag av nasjonalt eierskap i en stadig mer sentral eierklasse i norsk næringsliv Det er viktig for norske aktive eierfond med en profesjonell og relevant norsk referanseinvestor Argentum bidrar til å sette standarder ift samfunnsansvar i bransjen Argentum utvikles videre Et kompetansemiljø må utvikles og benchmarkes for å sikre kompetansen Relevans: Argentum investerte nordisk når fondene og markedet ble nordisk; nå er markedet i økende grad europeisk og internasjonalt På vei mot å bli et internasjonalt kompetansehus for investeringer i PE

17 17 Takk for oppmerksomheten! Strictly private & confidential

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen

FINANSBYENBERGEN. Vil skape et finanssentrum i Bergen FINANSBYENBERGEN ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE FINANS I BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.1. 2013 // 13. ÅRGANG Anders Skjævestad er leder for Ressursgruppe Finans, og til daglig administrerende direktør i DNB

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge?

Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Hvem eier Norge? og hvem skaper verdier? Kartlagt alt eierskapet i Norge Hva har vi gjort? 300.000 eierposter både på og utenfor Oslo børs dekker 95% av norsk næringsliv ført indirekte eierskap tilbake til ultimate eiere

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

NORGES STØRSTE VENTUREINVESTOR uten at det er noe mål i seg selv

NORGES STØRSTE VENTUREINVESTOR uten at det er noe mål i seg selv Årsrapport 2012 INNHOLD Dette er Investinor... s 5 hva slags selskap ser vi etter?... s 7 Nøkkeltall... s 8 investinor stabiliserer markedet... s 9 Leder... s 10 statsbudsjettet... s 14 Miljøsektoren...

Detaljer

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

Konkurranseevnebarometeret 2012

Konkurranseevnebarometeret 2012 Konkurranseevnebarometeret 0 Lokalisering Norge Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Redaksjonen avsluttet: 0 Layout: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto ISSN 0- Kontaktperson: Aslak Larsen Molvær

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer