Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF."

Transkript

1 Vedlegg 3 til virksomhetsrapportering mars 2013 Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF. Redegjørelse for sykefraværsarbeidet samt statistikk Innledning I januar 2011 vedtok styret for Vestre Viken overordnede IA mål og forslag til prosjekter med bakgrunn i foretakets forpliktende avtale om Inkluderende arbeidsliv for perioden Den foretaksovergripende IA handlingsplanen for 2012 hviler på styrevedtaket fra jan-11 og ble drøftet med tillitsvalgte og vedtatt i HAMU 20. mars IA handlingsplanen for 2012 videreføres og er under oppdatering for Den foretaksovergripende IA handlingsplanen er forankret i IA avtalens 3 nasjonale mål og inngår i VVHF s overordnede HMS plan for perioden De foretaksovergripende IA mål i VVHF er: 1) VVHF skal fremme nærvær, herunder redusere sykefravær med 1 %. 2) VVHF skal aktivt fortsette å arbeide for å beholde ansatte som har/ får redusert funksjonsevne, samt inkludere arbeidstakere som står utenfor arbeidslivet. 3) VVHF skal arbeide for å øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder med 6 måneder innen utgangen av Den foretaksovergripende handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv gir klare føringer for hvordan vi skal nå mål om reduksjon i sykefravær og for hvordan et inkluderende arbeidsliv utvikles og drives i foretaket, i klinikkene og ned i de enkelte seksjoner. Det fokuseres i denne saken på målet om reduksjon av sykefravær. Tiltak for å redusere sykefravær i VVHF ligger innenfor tre fokusområder; reparerende, forebyggende og helsefremmende, og virker på foretaksnivå, klinikk/avdelingsnivå og individnivå. Gode resultater krever sterkt fokus og ledelsesengasjement, systematisk HMS arbeid og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. Nærvær/ redusere sykefravær Vestre Viken hadde mål om et gjennomsnittlig sykefravær i 2012 på 7 %. Til tross for høyt fokus og et målrettet og systematisk arbeid ble resultatet for 2012 et gjennomsnittlig sykefravær på 7,8 %. Felles retningslinjer for sykefraværsoppfølging varsel om sanksjon - sanksjon VVHF har etablert nye felles rutiner for oppfølging av sykefravær. Nye nasjonale regler fra innebærer blant annet en rapporteringsplikt for arbeidsgiver til NAV på sykefraværsoppfølgingen. 1

2 Dersom rapporteringsplikten ikke overhodes utløses et varsel om sanksjon. I hele 2012 har foretaket mottatt til sammen 322 varsler som er videresendt til lederne. Samtlige av de berørte ledere er fulgt tett opp av HR- avdelingen slik at rapportering er ettersendt. Det er mottatt 17 vedtak om sanksjon. Sanksjonsvedtakene er også fulgt tett opp. Det er viktig å understreke at varsel om sanksjon utløses i hovedsak fordi rapporteringsplikten til NAV ikke er i h.h.t. regelverket, dvs saksbehandlingsfeil fra leder. Det betyr ikke at den sykemeldte arbeidstakeren ikke er fulgt opp ihht. rutinene. Klinikkdirektørene er anbefalt at det settes fokus på dette temaet i de respektive ledermøte på alle nivå. Rapporteringen oppleves som omstendelig og lite hensiktmessig av lederne. HR - avdelingen har med bakgrunn i dette gjennomført følgende tiltak: Gitt informasjon og tilbud om opplæring til ledere gjennom 2011 og 2012 som fortsetter i Følger opp det enkelte varselet ved å sende veiledningsmail til ledere som har mottatt varsel om sanksjon HR- avdelingen vil fortsatt ha sykefraværsoppfølging, herunder rapporteringsplikten som en del av porteføljen i sin lederopplæring. Det er på trappene en forenklet rapporteringsløsning som kan gå via personalportalen, det er noe usikkert når denne vil være på plass. HR- avdelingen følger dette tett opp med Sykehuspartner. Lederopplæring: HR -avdelingen har gjennomført systematisk opplæring i oppfølging av sykefravær siden oktober -11 og fortsetter i Tillitsvalgte og verneombud har også fått tilbud om opplæring. Behovet vurderes som stort og kontinuerlig. Utvikling av IA kurspakke i samarbeid med NAV og BHT knyttet til gravide arbeidstakere er utarbeidet og gjennomført i I 2013 er det planlagt gjennomført generell sykefraværsoppfølging inkludert gravide arbeidstakere, og lettere psykiske lidelser for ledere, VO og tillitsvalgte ved hvert av sykehusene vår og høst. I tillegg planlegges det kortere temakurs høsten 2013, og en temamåned knyttet til IA høsten I tillegg gis det kontinuerlig råd og veiledning til lederne. Virksomhetsteam: HR- avdelingen startet høsten 2010 et samarbeid med NAV trygd Drammen og NAV -arbeidslivsenter mht gjennomføring av dialogmøte 2. Dette samarbeidet resulterte i en markant reduksjon i sykefravær ved Drammen sykehus. Samarbeidet er forsterket og ytterligere satt i system, i form av virksomhetsteam. Virksomhetsteam er nå etablert ved Kongsberg sykehus, IA-gruppe er etablert ved Ringerike sykehus og planlegges ved Bærum sykehus. Samarbeidet er ment å være levende og dynamisk; tiltak og prosesser styres og igangsettes der behov observeres mht høyt sykefravær og/eller arbeidsmiljøutfordringer. Samarbeidet innebærer også at hver klinikk har tilknyttet dedikerte IA rådgivere fra NAV arbeidslivssenter og lederne kan få bistand i sitt nærværsarbeid. 2

3 IA handlingsplan i klinikkene: Den foretaksovergripende IA handlingsplanen innbærer at det skal utarbeides lokale handlingsplaner i den enkelte enhet. Planene skal ha tiltak for alle tre IA mål, for å redusere sykefravær og fremme jobbnærvær. Det er et mål å få til et forsterket fokus på status av IA arbeidet i HAMU, AMU i dialogmøtene mellom tillitsvalgte, verneombud og ledelse. Ansvarliggjøring og veiledning av ansatte: Det søkes nye metoder innen sykefraværsoppfølging og det øvrige IA arbeidet. Prosjekter som er kjørt i andre helseforetak har vist gode resultater mht å fremme nærvær/ redusere fravær gjennom en veiledningsmetodikk - VIP-24 - som ansvarliggjør den ansatte mer. Nye tiltak på handlingsplanen i 2013 for å fremme nærvær og redusere sykefravær er tilbud om kartlegging/veiledning for sykemeldte medarbeidere etter VIP-24 metoden. Kartlegging og veiledning gjennomføres av 4 rådgivere i HR-avd. som er sertifisert i metodikken. Minimum 40 medarbeidere vil få tilbudet i første omgang. I tillegg er Vestre Viken HF med i et prosjekt sammen med A- hus og Sykehuspartner i et Helse Sør- Øst initiert prosjekt Livsstyrketrening som gjennomføres av veiledere fra Rehabiliteringssenteret AIR i Rauland. Vestre Viken deltar med 12 medarbeidere våren 2013 ( langtidssykemeldte eller med hyppig kortidsfravær ) Økt fokus på gravide: VVHF skal ha økt fokus på gravide: Svangerskapsrelatert fravær har vært noe høyt over tid og utgjorde 4. kvartal ,7% av totalt fravær i VVHF. I 4. kvartal 2012 var det 8,4%. Ny forskning viser at yngre gravide lettere sykmelder seg. Det er kjent at sykefravær kan forebygges ved å være i forkant med trekant-samtaler mellom leder, ansatt og jordmor og avklare muligheter for tilrettelegging og arbeid så tidlig som mulig. Trekantsamtaler, prosedyre og opplæring ble etablert og gjennomført senhøsten 2012 i samarbeid med BHT, og følges opp i Sykefraværsarbeid i klinikkene Som det fremgår av foretaksovergripende IA handlingsplan er et av tiltakene at alle klinikker med avdelinger skal utarbeide lokale handlingsplaner og tiltak knyttet opp til VVHF s overordnede ia mål. Under vises et enkelt kart for å illustrere hjelpen ledere i klinikkene i VVHF har rundt seg i arbeidet med sykefraværsoppfølging og inkluderende arbeidsliv: Støttespiller/ rådgivere for ledere Spesialrådgiver HR IA systemansvarlig HR IA -rådgivere fra NAVarbeidslivssenter BHT Ledere i klinikken Støtteverktøy for ledere Personalportalen HMS håndbok Personalhåndbok Lederopplæring 3

4 Oversikt over utvikling av totalt sykefravær i klinikkene for perioden jan til jan

5 Under følger kort rapport og vurdering fra hver klinikk på sykefraværsarbeidet; utviklingen og hvordan det arbeides med sykefravær i dag samt eventuelle utfordringer klinikken står overfor. Adm. direktørs staber ( Medisin og helsefag og Administrasjon og ledelse ): Administrasjonen har, sett i relasjon til Vestre Viken som helhet, et lavt sykefravær. Det er en klar trend at fraværet i all hovedsak er legemeldt langtidsfravær. De sykemeldte følges opp av sine respektive ledere. Det er noe høyere fravær i stabene under Administrasjon og ledelse enn i medisin og helsefag. Drammen sykehus: Avtalt driftsmål 2012 sykefravær: 6,8 %. Resultat 2012: 8,1 % Avtalt driftsmål 2013 sykefravær: 7,0 % I Klinikk Drammen sykehus ligger sykefraværet noe over plan for Det er ingen entydig trend, utviklingen har gått litt opp og ned gjennom hele Årsakene til sykefraværet er sammensatte og ikke åpenbare, men klinikken går gjennom omfattende omstillinger som kan ha betydning for de ansattes helse og nærvær. Lederne i klinikken jobber kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte. Det brukes mye tid og ressurser på samtaler, dokumentasjon og rapportering til NAV. De seksjonene som har hatt størst utfordringer, har fått bistand fra HR-avdelingen, NAV Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten. Det er flere utfordringer fremover. Det er krevende å dekke opp korttidsfravær, og det gir ekstra belastning på ledere og kollegaer. Vi ser potensialet i å jobbe mer målrettet med forebyggende arbeid. Det vil derfor være et kontinuerlig arbeid med fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Det jobbes mye med oppfølging av sykmeldte, men vi forsøker nå aktivt å vri innsatsen mer mot nærvær. NAV Arbeidslivssenter bistår med ulike opplegg i flere enheter. Dessuten er det flere enkeltansatte som skal delta på Livsstyrketreningen. Bærum sykehus: Avtalt driftsmål 2012 sykefravær: 5,7 %. Resultat 2012: 6,8 % Avtalt driftsmål 2013 sykefravær: 6,5 % AIO har jevnt over høyt sykefravær i seksjonene. Det jobbes på flere hold for å redusere sykefraværet. En arbeidsgruppe, bestående av representanter for de ansatte og tillitsvalgte, har sett på tiltak i forhold til arbeidsmiljøet på Operasjon renhold. Avdelingen har et stort fokus på nærvær og jobber med å redusere sykefraværet, blant annet gjennom etablering av arbeidsgruppe (4 anestesisykepleiere og 4 operasjonssykepleiere) med bistand fra BHT som ser på teamarbeid og arbeidsmiljø. Avdeling for gynekologi og fødselshjelp har igjen et høyt sykefravær på legesiden, etter en periode på 3 måneder med et sykefravær på 1-2 %. Det er kjente grunner til sykefraværet. 5

6 Det jobbes aktivt og med stort engasjement med sykefraværsoppfølging ved klinikk Bærum og klinikken var den første til å fullføre IA handlingsplan på klinikk- og avdelingsnivå. Avdelingene/seksjonene har alle IA-handlingsplaner. Det knyttes forventninger til at arbeidet og IA handlingsplanene skal gi en positiv utvikling på nærværsarbeidet i klinikken. I årets første 7 måneder hadde Bærum sykehus lavest sykefravær av de somatiske klinikkene. Klinikk Bærum har økonomiske utfordringer og har i den sammenheng nettopp fullført flere store omstillinger. Klinikken er og har vært oppmerksom på mulige konsekvenser ved omstilling og har tatt høyde for det i IA-handlingsplanen. Det har vært et godt samarbeid med NAV, tillitsvalgte og VO for å se på forebyggende tiltak og tiltak underveis i omstillingsprosessene. Øvrige utfordringer innen sykefravær i klinikken er knyttet til muskel/skjelettsykdommer, psykiske lidelser og gravide (jmf oversikt fra NAV). I IA-handlingsplanen 2012 har klinikken satt opp tiltak rettet mot disse utfordringene. Ringerike sykehus: Avtalt driftsmål 2012 sykefravær: 6,5 % Resultat 2012: 7,6 % Avtalt driftsmål 2013 sykefravær: 6,5 % Sykefraværet i 2012 har hatt en liten positiv utvikling i forhold til Klinikken nådde målet om 2 % kort tidsfravær, men fikk 5,6 % i langtidsfravær. Målet var 5 %. Det positive er at det lengste langtidsfraværet (over 4 mnd) reduseres. Resultatet for sykefraværet i januar 2013 er en reduksjon fra desember 12 og ikke minst en bedring fra 8.8 % i januar i 2012 mot 7,9 % i januar Den kirurgiske delen av klinikken har redusert fra 8,4 % i januar 2012 til 6,8 % i januar For den medisinske delen av klinikken er reduksjonen fra 9,4 % til 9,2% HR avdelingen har et aktivt fokus og bistår om ønskelig med sykefraværsoppfølgingen i alle avdelinger. Klinikken jobbet med IA handlingsplan i sommer og er i gang med flere av tiltakene i planen. Et av tiltakene i planen er å opprette en lokal IA gruppe som skal gi støtte til klinikkdirektør og øvrige ledere i IA arbeidet. Gruppa som består av verneombud, tillitsvalgte, ledere, repr. fra HRavdelingen, NAV og BHT skal ha sitt andre møte i disse dager. Et konkret tiltak gruppa arbeider med, er en presentasjon av hva en IA - bedrift er, som lederne skal bruke ut på sine personalmøter. Kongsberg sykehus: Avtalt driftsmål 2012: 6,1 % Resultat 2012: 7,2 % Avtalt driftsmål 2013: 6,7 % Ved Klinikk Kongsberg er det stor variasjon i sykefravær fra avdeling til avdeling, men det jobbes generelt godt med oppfølging. Følgende tiltak er iverksatt: Lederne følger opp sine medarbeidere i tråd med retningslinjen for oppfølging av sykemeldte. KVAM- grupper (kvalitet og arbeidsmiljø) er i virksomhet ved alle avdelinger, og rapporterer til klinikkdirektør og til AMU. 6

7 Det er etablert et velfungerende og dynamisk virksomhetsteam som består av IA rådgiver fra Arbeidslivssentret, NAV lokalt og HR-avd. Aktuelle ledere møter ved behov. Forbedringsarbeid med bl.a. hjelp fra Arbeidslivssenteret er iverksatt i enheter med stort fravær/arbeidsmiljøproblematikk, eksempelvis operasjonsavdeling som har tiltak der de ansatte følges opp om medarbeiderskap. BHT tiltrer i enkeltsaker med særskilte behov. Klinikkdirektør har høyt fokus på nærvær og nærværsarbeid, og har etablert en arbeidsgruppe/prosjekt Nærvær som består av ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste, arbeidslivsenter, BHT og HR. Gruppa har utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak og rapporterer til AMU. Klinikk for Intern Service: Avtalt driftsmål 2012 sykefravær: 9,3 % Resultat 2012: 10,4 % Avtalt driftsmål 2013 sykefravær: 9,4 % Klinikk intern service hadde nedgang i sykefraværet i 2011, nedgangen fortsatte frem til høsten 2012, men ved slutten av året økte sykefraværet igjen. Lederne analyserer fraværet løpende og har fokus på om det dreier seg om kortids- eller langtidssfravær og hva årsakene til økningen skyldes. Sykefravær og nærvær er tema i samarbeidsmøter med tillitsvalgte og vernetjenesten samt i hvert AMU møte. Avdeling Renhold og tekstil har høyt sykefravær og har i 2012 arbeidet med et nærværprosjekt ved seksjon Renhold og tekstil KS. Dette er et arbeid som hele avdelingen ønsker å få læringseffekt fra. Avdeling Matforsyning har et høyt sykefravær som mest skyldes at flere ansatte har langtidsfravær, disse blir fulgt opp av leder i samarbeid med NAV og BHT. Klinikk for Psykisk Helse og Rus: Avtalt driftsmål 2012: 7,9 % Resultat for 2012: 8,0 % Avtalt driftsmål 2013: 6,5 % Sykefraværsprosenten 2011 var på 8,5 %. I løpet av første halvår 2012 sank sykefraværsprosenten men steg igjen på høsten. Klinikken var nær ved å nå sitt mål på 7,9 % for 2012 men endte på 8,0 % hvilket innebar en reduksjon fra 2011 Klinikken fortsetter å fokusere på sykefraværsoppfølging på alle nivå i klinikken. Den enkelte sykemeldte blir tett fulgt opp av leder i h.h.t. nye sykefraværsrutiner. Sykefravær har fokus i klinikkledelsen hver måned, og er fast post i AMUmøtene. I tillegg er sykefraværsoppfølging på agendaen i dialogmøtene med tillitsvalgte. Klinikken har i 2012 utarbeidet HMS-handlingsplan og påbegynte arbeidet om en IA-handlingsplan i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres 1 gang hvert år. Utfordring: En stor del av sykefraværet er ikke direkte arbeidsrelatert. Mange ansatte i klinikken er kvinner i fertil alder, graviditet i klinikken gir økt sykefravær, dette gjelder særlig ved de store døgnenhetene. 7

8 Klinikk for Prehospitale Tjenester: Avtalt driftsmål 2012 sykefravær: 7,6 % Resultat for 2012: 7,0 Avtalt driftsmål 2013 sykefravær: 7,0 % Klinikken har så langt i 2013 en oppgang når det gjelder sykefravær på opp mot 1%, - det er særlig korttidsfraværet som har økt. Det høye fokuset på sykefraværsarbeidet og forebygging er videreføres i I tillegg er klinikken i oppstartfasen på å kartlegge restarbeidsevne særlig knyttet opp mot ambulanseavdelingen. I denne avdelingen er det nå mange med lang fartstid, og her ser vi en del slitasjeskader. Klinikken har i 2013 videreført målet for sykefravær fra %. Begrunnelsen for å ikke redusere fraværet ytterligere er at dette ansees som urealistisk i kombinasjon med økende aktivitet og den fysiske belastningen som ligger i store deler av avdelingens drift. Klinikk for Medisinsk Diagnostikk: Avtalt driftsmål 2012 sykefravær: 6,0 % Resultat 2012: 7.0% Avtalt driftsmål 2013 sykefravær: 6,0 % I KMD redegjøres det for sykefravær i AMU med fokus på utviklingstrender. Utvikling i sykefravær er et fast punkt i klinikkens ledermøter i forbindelse med resultatrapporteringen hver måned. Videre har klinikkdirektør månedlige oppfølgingsmøter med sine avdelingssjefer om driftsavtalen hvor dette også er tema. Nærvær og sykefravær er også fast punkt på samarbeidsmøte med tillitsvalgte. Klinikken har en offensiv holdning til sykefraværsarbeidet og har igangsatt rapportering fra BHT på oppfølgingssaker vedr sykefravær hvor BHT er inne. Det gis ekstra oppfølgingsstøtte fra HR og BHT i enheter som over tid har hatt høyt sykefravær. Det er i handlingsplanen til KMD identifisert flere forbedringspunkter vedrørende det fysiske arbeidsmiljø som nå følges opp. 8

9 Annen relevant statistikk knyttet til Sykefraværsutviklingen i Vestre Viken Sykefraværsutvikling, kort- og langtid Fra januar 2012 januar 2013 Diagram 1 presenterer sykefraværet for foretaket totalt, mens de påfølgende 9 diagrammene presenterer sykefraværet per klinikk og staber. Alle inneholder tall fra perioden januar 2012 til januar2013. Det er en tydelig felles trend for de 7 klinikkene gjennom året med en noe lavere sykefraværsprosent i månedene april/mai og august/september. Drammen sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus ligger på samme nivå, mens Kongsberg viser en klar positiv utvikling utover i Klinikk for medisinsk diagnostikk har også noe lavere sykefravær i siste halvdel av Det er vanskeligere å se noe ensartet trend mellom Medisin/helsefag og Administrasjon /ledelse (diagram 9 og 10). Begge har imidlertid markant lavere sykefravær enn klinikkene, og spesielt ligger Medisin/helsefag lavt, men unntak av januar Tallene inneholder ikke fravær grunnet barns sykdom, men de inkluderer sykefravær som følge av graviditet. Diagram 1) 9

10 Diagram 2) Diagram 3) Diagram 4) 10

11 Diagram 5) Diagram 6) Diagram 7) 11

12 Diagram 8) Diagram 9) Diagram 10) 12

13 Sykefraværsutvikling per yrkesgruppe Fra januar 2012 til januar 2013 Diagrammene under presentere sykefraværsutviklingen i de ulike yrkesgruppene. Diagram 11 inneholder ansatte i pasientbehandling, mens diagram 12 inneholder yrkesgrupper med større grad av støtte og administrativt arbeid. Ledere og leger er de yrkesgruppene med lavest sykefravær, mens sykepleiepersonell (bl.a. sykepleier/hjelpepleier), adm/kontor (bl.a. sekretær, konsulenter, rådgivere) og teknisk/forsyningspersonell (renhold, assistenter, fagarbeidere) har et gjennomgående høyere sykefravær. Diagram 11) Diagram 12 13

14 Sykefraværsutvikling per fast og midlertidig ansatt Fra januar 2012 til januar 2013 Ansatte med fast ansettelse ligger markant høyere i sykefravær enn midlertidig ansatte. Merk imidlertid at midlertidig ansatte også inkluderer timelønnede, og prosenten blir av den grunn noe lavere. Fraværet i denne gruppen er lavere grunnet kortere planlegging av vakter. Diagram 13) Sykefraværsutvikling - stillingsstørrelse Fra januar 2012 til januar 2013 Ansatte med høyere stillingsstørrelse har et høyere sykefravær enn ansatte i lavere stilling. Høyest ligger gruppen med stillingsstørrelse mellom 50 % og 99%. Diagram 14) 14

15 Sykefraværsutvikling fordelt på alder Fra januar 2012 til januar 2013 Diagram15) Diagram 16) Markant større variasjon i sykefraværet blant ansatte under 40 år, og ikke den samme tydelige trenden som fremkommer i oversikten for ansatte fra 40 år og mer. 15

16 16

17 Legemeldt sykefravær i Vestre Viken, fordelt på diagnose Tabellen viser utviklingen i ulike diagnoser fra 4 kvartal 2011 til 3 kvartal Det er diagnoser innenfor muskel/skjellet-lidelser samt psykiske lidelser som er den mest vanlige årsaken til legemeldt sykefravær. 3 kvartal 2012 representerte de ca 55% av alle legemeldte sykefraværsårsaker. Diagram 17) 17

Sykefravær - og nærværsarbeid i VVHF

Sykefravær - og nærværsarbeid i VVHF Vedlegg til virksomhetsrapportering juni 2012 Sykefravær - og nærværsarbeid i VVHF Bakgrunn: I januar 2011 vedtok styret for Vestre Viken overordnede IA mål og forslag til prosjekter med bakgrunn i foretakets

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/3717-1 Arkiv: 400 Saksbehandler: Wenke Nilsen Sakstittel: NÆRVÆR Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: srapport for 2.kvartal 2017 tas

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster

Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 16.5.2014 Styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster Formål Høyt sykefravær påvirker

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Hva har Helse Nord- Trøndelag gjort for å redusere sykefraværet?

Hva har Helse Nord- Trøndelag gjort for å redusere sykefraværet? Hva har Helse Nord- Trøndelag gjort for å redusere sykefraværet? Arbeidsmiljø og omstilling i HMN Stjørdal 12. juni 2007 Tor Ivar Stamnes Sykefravær Sykefraværet vi ser på i denne sammenheng er: Fravær

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Utviklingen i sykefraværet 1. kvartal 2012 i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC SARK-07-201200445-3 Hva saken gjelder: Som et ledd i det systematiske

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sykefraværsarbeid, forebygging og tilrettelegging

SAKSFREMLEGG. Sykefraværsarbeid, forebygging og tilrettelegging Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 25/17 Sykefraværsarbeid, forebygging og tilrettelegging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 05.04.2017 Saksansvarlig: Heidi Magnussen Saksbehandler:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, møterom 1 Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 06.09.2017 17/23016 17/181770 Saksbehandler: Gunvor Erdal Saksansvarlig: Kjell-Are Hansen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011. Prosjektplan Fravær-Nærvær

Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011. Prosjektplan Fravær-Nærvær Prosjektplan Fravær-Nærvær Delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 2009-2011 1 Prosjektplan Fravær-Nærvær Kvalitetskommuneprogrammet i Nordre Land kommune 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013 REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Tom Henri Hansen Geir Bye Gundersen Atle Holberg

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer