KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 KONSEKVENSUTREDNING FOR INNLANDET 143 PS 07/2 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALG AV AKSJER I ATLANTERHAVSTUNNELEN AS - BRUK AV FORKJØPSRETT FORMANNSKAPETS VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN SØKNAD OM STØTTE TIL UTSTILLINGEN "KONGEFAMILIENS BESØK I KRISTIANSUND GJENNOM ÅRENE" CESTI RESTAURANTDRIFT AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ FREGATTEN BAR/PUB, HAUGGATEN U63 PS 07/6 SKATTEINNGANGEN I SEPTEMBER PS 07/7 PS 07/8 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER OG HØRINGSSAKER PLASSERING AV PENSJONSORDNING FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

2 Side 2 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1906/11773/ Geir Aakvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /1 Bystyret KONSEKVENSUTREDNING FOR INNLANDET Høsten 2006 fikk utviklingsutvalget en henvendelse fra noen beboere på Innlandet om å få komme i utvalget og presentere behovet for en bydelsplan for Innlandet. Bakgrunnen for henvendelsen var de mange utbyggingsprosjekt som etter hvert ble fremmet for ulike områder på Innlandet (til sammen ca 420 nye boenheter i en bydel som i dag har ca 600 boenheter). På møte i utviklingsutvalget presenterte initiativtakerne sitt syn på hva som burde være innholdet i et utredningsarbeid og hvordan dette arbeidet kunne gjennomføres. Beboerne ønsket at de forannevnte prosjektene ble sett i sammenheng gjennom en helhetlig bydelsplan som skulle inneholde en faktadel om skole- og barnehagekapasitet, befolkningsutvikling, trafikksituasjon, friområder, bevaringsverdig bebyggelse og beskrivelse av planlagt utbygging. Videre mente initiativtakerne at arbeidet burde inneholde en konsekvensanalyse som skulle si noe om hvordan en utbygging vil påvirke de ulike fagområdene og at det ble gitt anbefalinger og retningslinjer basert på faglige vurderinger og konsekvensanalyse. Initiativtakerne ønsket ikke en formell bydelsplan, men et rådgivende grunnlag utformet av en gruppe med representanter for kommunale fagetater, beboere på Innlandet og aktuelle utbyggere. Utvalget ba rådmannen til neste møte å vurdere og foreslå hvordan dette innbyggerinitiativet burde behandles videre av kommunen. Rådmannen sluttet seg til beboernes forslag om ikke å gi dette arbeidet og dets resultat noen formell planstatus. Ut fra den presentasjon beboerne hadde gitt, konkluderte rådmannen med at arbeidet burde betegnes som et konsekvensutredningsarbeid og i sitt møte fattet utviklingsutvalget følgende vedtak: 1. Utviklingsutvalget ber rådmannen i samarbeid med initiativtakerne utarbeide et forslag til planprogram for konsekvensvurdering av aktuelle utbyggingsprosjekt på Innlandet med forslag til framdriftsplan i samsvar med hovedtrekkene som er skissert i saksframlegget. 2. Utviklingsutvalget ber rådmannen legge forslaget fram for utviklingsutvalget for godkjenning, evt. for vedtak om offentlig høring. I møte sluttet utviklingsutvalget seg til rådmannens utkast til mandat/utredningsprogram for arbeidet og det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter for initiativtakerne og kommunale representanter, se forordet i utredningen. Arbeidsgruppens

3 Side 3 av 27 utredning ble framlagt for utviklingsutvalget i møte Konklusjonene er oppsummert i et eget kapittel (kap.7) og gjengis kort nedenfor. Utredningen viser at det innenfor avsatte områder for boligformål, kan bygges inntil 400 boliger dersom elevkapasiteten med mindre bygningsmessige tiltak på Innlandet skole utvides til ca 175 elever. Det er imidlertid en forutsetning at kommunen regulerer det samlede tempoet i boligbyggingen på Innlandet. Dersom en slik regulering ikke blir gjennomført, er det betydelig risiko for at elevkapasiteten ved skolen blir overskredet. Dersom kommunen ønsker å unngå overskridelse av elevkapasiteten, må dette skje gjennom bestemmelser til reguleringsplanene for de utbyggingsområdene, evt. stille vilkår for byggetillatelse eller ved bruk av utbyggingsavtaler (sistnevnte har kommunen ikke hjemmel for per dato). Arbeidsgruppen tilrår at tempoet i den videre utbyggingen av boligområder etter at utbyggingen i Jutvika, Sjursvika og ved Norfinn (ca 200 boenheter) er igangsatt (se nedenfor), blir regulert gjennom bestemmelser til de enkelte reguleringsplanene eller gjennom vilkår for byggetillatelse og angir boenheter/år som et gjennomsnittlig tempo i utbyggingen. Bystyret har vedtatt reguleringsplan for boligbygging i Sjursvika (36 boenheter) og Norfinn (knapt 50 boenheter). Når det gjelder den tidligere EA Smith-tomta i Jutvika på sørsiden av Innlandet, vedtok bystyrets flertall å utsette behandlingen av reguleringsplanforslaget i påvente av foreliggende konsekvensutredning. Utviklingsutvalget har senere i sitt møte vedtatt å be administrasjonen ta opp med utbygger av EA Smith-tomta spørsmålet om å utnytte de bestående bygninger på eiendommen til et senter for maritime aktiviteter som roing, padling, seiling og andre sjørelaterte fritidsvirksomheter. Utbygger har gitt klar tilbakemelding om at dette er helt uaktuelt å vurdere. Rådmannen tilrår at reguleringsplanen for Jutvika realitetsbehandles nå med positivt planvedtak uten at det legges spesielle begrensninger i gjennomføringstempo. Omdisponering av Jutvika fra industrivirksomhet til boligformål har vært tilskyndet av kommunen og er en del av grunnlaget for bedriftens beslutning om flytting av den tidligere næringsvirksomheten på denne eiendommen. Arbeidsgruppen tilrår at to omsøkte boligfelt i områder som er avsatt til friområde/landbruks-, natur- og friluftsområde i arealdelen av kommuneplanen (friområde sør for Norfinn og Finbrødet ) ikke bør omdisponeres til utbyggingsformål. I alle fall bør dette først vurderes som ledd i en ordinær revisjon av arealdelen. Arbeidsgruppen tilrår også at to områder som i dag inngår som boligområder i arealdelen av kommuneplanen, ikke fortettes/bygges ut. Det ene prosjektet gjelder Sjursvikveien 22/24 der riving av to boliger forutsettes å gi rom for 20 nye leiligheter. Konsekvensene for trafikksikkerhet og bomiljø i Sjursvikveien/Skippergata/Beatebakken på toppen av de virkningene som følger av utbyggingen i Sjursvika og Norfinn, vurderes å bli av en slik karakter at arbeidsgruppen mener dette ikke er forsvarlig, jf. utredningens kap. 5. Det andre området gjelder utbygging i forlengelsen av Nils Bakke vei. Dette området er avsatt til boligbygging i arealdelen av kommuneplanen. Forutsetningen for den viste arealbruken har imidlertid vært at man finner tilfredsstillende atkomst. Utredningen viser at trafikksikkerhet i tilførselsveiene til dette området er dårlig og at arbeidsgruppen ikke kan se at det innenfor rimelig økonomiske rammer og akseptable inngrep i eksisterende eiendommer kan gjennomføres tiltak som sikrer tilfredsstillende løsninger mht. trafikksikkerhet og bomiljø. Utvalget besluttet å legge utredningen ut til offentlig høring fram til Det har kommet 7 uttalelser til utredningen og disse følger saken som mangfoldiggjorte vedlegg. Utredningens konsekvensvurderinger

4 Side 4 av 27 Det er kommet relativt få merknader til arbeidsgruppens beskrivelser og vurderinger av forventede virkninger av utbyggingsprosjektene på Innlandet. Lesliebrygga as v /Ole Tønder kan imidlertid ikke skjønne at deres eiendom sør for Norfinn kan oppnå nest høyeste verdi i grønnstrukturanalysen. Rådmannen vil vise til at området ut fra sin nærhet til sjø har meget høy landskapsverdi, noe som gir høy verdi når landskaps-, natur- og friluftsverdier vurderes samlet. Rådmannen er enig i at området ikke har særlig verdi som friluftsområde. Det går også fram av utredningen. Guri og Gunnar Skjønnsberg mener det er lagt for liten vekt på de spesielle interessene som knytter seg til den eldste og mest verneverdige bebyggelsen. Familien Tømmervåg og fylket peker også på svakheter mht. utredning av konsekvenser for den verneverdige bebyggelsen. I ettertid innser rådmannen at ambisjonene vedrørende utredningen av den verneverdige bebyggelsen ble satt urealistisk høyt også fordi man på dette punktet baserte seg på frivillig innsats fra initiativtakerne. Rådmannen mener konsekvenser for den verneverdige bebyggelsen i større grad enn de andre temaene må knyttes til konkrete utbyggingsforslag og ikke til generelle betraktninger rundt ulike nivå på utbyggingsomfanget. Fylket vil i alle tilfelle stille med sin kompetanse og innsigelsesmyndighet når de enkelte utbyggingsprosjektene skal realitetsbehandles. Rådmannen vil tilrå at den delen av utredningsdokumentet som beskriver forventede konsekvenser av aktuelle utbyggingsprosjekt og rådmannens kommentarer til disse, legges til grunn for kommunens egen planlegging og for kommunens behandling av utbyggingsprosjekter på Innlandet. Utredningens tilrådinger Rådmannen har vært noe usikker på hvordan administrasjonen og bystyret bør forholde seg til arbeidsgruppen sine forslag til å hindre eller avbøte uønskede konsekvenser, se kap 7. På den ene siden representerer disse forslagene trolig nødvendige tiltak dersom man skal ivareta gode/tilfredsstillende plankvaliteter (bl.a. trafikksikkerhet og bomiljø) og planprinsipper (føre var-hensyn). På den andre siden vil noen planforutsetninger kunne endre seg underveis (utbyggerne endrer omfang og/eller utbyggingsformål i sine prosjekt), beregning av konsekvenser er beheftet med usikkerhet og det vil være ulike oppfatninger om hva som er akseptable plankvaliteter. En formell innvending mot å fatte vedtak som binder eller legger sterke føringer på arealbruken, er at de enkelte utbyggingsprosjektene som omfattes av utredningen, på et senere tidspunkt skal undergis en formell behandling etter plan- og bygningsloven. I mange tilfeller vil det da kunne framkomme nye moment og bli stilt krav om nye utredninger, noe som tilsier at bystyret ved behandlingen av de enkelte prosjektene bør ha stor handlefrihet til å fatte vedtak basert på oppdaterte planforutsetninger. Rådmannen vil ut fra ovennevnte tilrå at arbeidsgruppens konkrete tilrådinger tas til orientering av bystyret. Samlet sett vil dette etter rådmannens syn innebære at utbyggere og kommunens administrasjon i utgangspunkt bør legge utredningsdokumentet til grunn for sin planlegging/saksbehandling, og evt. argumentere for at arbeidsgruppens konkrete anbefalinger bør kunne fravikes i det foreliggende tilfelle. Dersom bystyret finner at det ikke er aktuelt å bygge ut skolekapasiteten på Innlandet i tråd med det behovet som kan forventes som følge av framtidige boligutbyggingsvedtak (utover Sjursvika, Norfinn og Jutvika), vil det være behov for å regulere utbyggingsrekkefølge og utbyggingstempo. Rådmannen vil tilrå at bystyret gjør vedtak om dette i tilknytning til det enkelte plan- eller utbyggingsvedtak basert på analyser av situasjonen på vedkommende tidspunkt. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at først til mølla -prinsippet vil gjelde.

5 Side 5 av 27 Bystyret kan velge å stille aktuelle prosjekt i den rekkefølge bystyret ønsker uavhengig av når planene blir ferdigstilt. Det må imidlertid utvikles modeller for og formuleringer i planbestemmelsene og planvedtakene som ivaretar den fleksibiliteten som er nødvendig i de tilfeller der forutsatt planleggingsframdrift ikke slår til. Den samme fleksibiliteten kan det være behov for i de tilfeller der forutsatt utbyggingstempo ikke slår til. Ut fra ovennevnte finner rådmannen det ikke hensiktsmessig å kommentere de enkeltmerknader som vedrører arbeidsgruppens konkrete anbefalinger. Rådmannen vil tilrå at de enkelte utbyggingsprosjektene oversendes bygnings- og reguleringsavdelingen for ordinær behandling etter plan- og bygningsloven, bl.a. for å få avklart hvorvidt lovens planplikt (plikt å utarbeide reguleringsplan for tiltaket, jf. pbl. 23) foreligger og for å gi rammer for planarbeidet. For de utbyggingsprosjektene der det foreligger planplikt, vil bystyret få de enkelte prosjektene til endelig behandling som reguleringsplaner. Bystyret vil i den forbindelse få seg forelagt administrasjonens og plan- og bygningsrådets stillingtaken til arbeidsgruppens konkrete anbefalinger og spørsmålet om tilråding eller fraråding av de omtalte enkeltprosjektene, evt. hvordan de bør innpasses innenfor en samlet utbygging av ca 400 nye boenheter på Innlandet. Forslag til VEDTAK 1. Bystyret i Kristiansund viser til konsekvensutredningen for Innlandet sin beskrivelse av forventede virkninger for miljø og samfunn av aktuelle utbyggingstiltak på Innlandet og ber administrasjonen legge denne til grunn for kommunens egen planlegging og for kommunens behandling av utbyggingstiltak på Innlandet. 2. Når det gjelder konsekvensutredningens forslag til å hindre eller avbøte uønskede konsekvenser, se kap 7, tar bystyret disse til foreløpig orientering. Bystyret ønsker ikke å gi noen forhåndsvurdering av aktuelle utbyggingsprosjekt og forutsetter at disse prosjektene blir forelagt kommunens bygnings- og reguleringsavdeling til ordinær behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 3. Bystyret ber rådmannen ved behandlingen av disse prosjektene legge fram sin vurdering av hvordan prosjektene påvirker elevtallet og elevkapasiteten ved Innlandet skole og en beskrivelse av hvordan etterfølgende aktuelle prosjekter kan modelleres i tid og omfang som hensyntar vedtatt elevkapasitet ved skolen. Just Ingebrigtsen rådmann

6 Side 6 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/594/11272/ Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /2 SALG AV AKSJER I ATLANTERHAVSTUNNELEN AS - BRUK AV FORKJØPSRETT Sparebank 1 Midt Norge ønsker å selge 200 B aksjer i Atlanterhavstunnelen AS til Stiftelsen Sparebank 1 Næringsutvikling Møre og Romsdal. I henhold til vedtektenes 7 har de øvrige aksjonærene forkjøpsrett til disse aksjene. Kristiansund og Frei kommuner bes om å ta stilling til om de ønsker å benytte seg av denne forkjøpsretten innen 5. november d.å. Selger og kjøper er i dette tilfelle del av samme konsern, og salget fremstår som et praktisk strukturelt grep. Det vurderes ikke som aktuelt å benytte seg av en forkjøpsrett i dette tilfelle. Forslag til VEDTAK: Kristiansund og Frei kommuner ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten til 200 B aksjer som Sparebank 1 Midt Norge ønsker å selge til Stiftelsen Sparebank 1 Næringsutvikling Møre og Romsdal. Just Ingebrigtsen Rådmann Per Sverre Ersvik Økonomisjef

7 Side 7 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1232/11855/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /3 FORMANNSKAPETS VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN Etter konstituering skal det velges en rekke styrer, råd og utvalg i Kristiansund kommune. Noen velges av bystyret og noen velges av formannskapet. Nedenfor er det listet opp hvilke utvalg som formannskapet foretar valg til: 1. Klagenemnd 3 medlemmer Oppnevnes av og blant faste medlemmer i formannskapet. Sekretariat: politisk sekretariat 2. Gate- og veinavnkomité 3 medlemmer Sekretariat: Bygningssjefens kontor 3. Hjelpefondets styre Styret er sammensatt av 1 repr. oppnevnt av formannskapet, 1 repr. fra Kristiansund Røde Kors og 1 repr. fra Kristiansund sanitetsforening. Sekretariat: Økonomisesjonen 4. Overformynderiet 2 politisk oppnevnte medlemmer med varamedl. Sekretariat og leder er advokat Edvard. T. Eide 5. Oppnevningsutvalg for konfliktråd 1 medlem (1 av forliksrådets faste medl. ) Sekretariat: Forliksrådet v/politiet i Kristiansund 6. Sivilforsvarsnemnda 3 medlemmer (1 fra sentral administrasjon/1 fra tekn.adm./1 oppnevnt av formannskapet samt vara.) Sekretariat Nordmøre sivilforsvarskrets 7. Dyrevernsnemnda Oppnevnes av mattilsynets regionkontor etter fullmakt fra landbruks- og matdepartementet i samsvar med dyrevernslovens for en periode på 4. Kristiansund kommune skal foreslå 2 personer med varamedlemmer. Formannskapet fremmer forslag på representant

8 Side 8 av 27 SAMARBEIDSUTVALG SKOLER Hver skole skal ha et samarbeidsutvalg og et skolemiljøutvalg bestående av ansatte, foreldre, elever og 2 rep fra kommunen (hvorav den ene er rektor) opplæringsloven 11,1 og 11,1a Samarbeidsutvalget kan også være skolemiljøutvalg Oppnevnes av formannskapet. 8. Allanengen skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 9. Dalabrekka skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 10. Dale barneskole samarbeidsutvalg. 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 11. Gomalandet skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 12. Innlandet skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 13. Kristiansund opplæringssenter samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 14. Atlanten ungdomsskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 15. Nordlandet ungdomsskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 16. Nordlandet barneskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 17. Frei skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 18. Frei ungdomskole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 19. Bjerkelund skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 20. Rensvik skole samarbeidsutvalg 1 medlem 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 21. Styret drosjesentralen 1 medlem pers. varamedl. 22. Styret Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 1 medlem pers. varamedl. 23. Nordmøre museum 2 pers skal velges til årsmøtet. Velges for hele perioden. 24. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Ytre Nordmøre - styret 1 medlem pers. varamedl. 1 medlem fra adm. m/pers. vara 25. Grimsteads stiftelse 3 personer velges med vara 26. Stiftelsen Omsundet trygdebolig 3 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 27. Stiftelsen Frei trygdeboliger 4 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 28. Stiftelsen Frei utleiebolig 2 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet

9 Side 9 av Rensviktunets borettslag 2 medlemmer m/vara oppnevnes av formannskapet 30. Frei hestesportklubb 1 medlemmer m/vara oppnevnt av formannskapet 31. KBBL S styre 1 medlem pers. varamedl. 32. KBBL S representantskap 1 medlem pers. varamedl. 33. Kristiansund kirkelige fellesråd 1 medlem pers. varamedl. 34. Nordatlantern boligstiftelse 1 medlem pers. varamedl. 35. Styret stiftelsen norsk kystkultursenter 2 repr. fra Kristiansund kommune Stiftelsens styremedlemmer skal velges for 2 år. Av de valgte medlemmene skal henholdsvis 2 og 3 medlemmer tre ut hvert annet år herunder 1 medlem fra kommunen. 36. Kvernberget vekst 1 medlem m/vara. 37. Krisesenterets styringsgruppe 1 medlem 1. Varamedlemmer Sekretariat Helse- og sosial ved (Snorre Visnes). LEGATER Egne statutter vedtatt for alle legatene 38. Legat 1. Legat til økonomisk støtte for vanskeligstilte grupper/personer fortrinnsvis over myndighetsalder og eldre. 2 medlemmer velges Kristiansund kirkelige fellesråd velger 1 medlem. 39. Legat 2. Legat til økonomisk støtte for barn som av forskjellige årsaker trenger støtte utover det offentlige hjelpeapparat og forbeholdes barn under myndighetsalder 2 medlemmer velges Kristiansund kirkelige fellesråd velger1 medlem 40. Legat 3. Legat til vedlikehold, fornyelse av parkanlegg, minnesmerker, andre særegenheter og alminnelige formål i Kristiansund Kristiansund bystyre, 3 medlemmer velges 41. Legat 4. Utdanning og studielegat for lærere og elever ved grunnskolen og elever ved videregående skoler i Kristiansund 3 medlemmer velges 42. Legat 5. Kåre Andreas og sønn Carl Ingvar Fjelles legat til videreutdannelse for begavede studenter ved Atlanten videregående skole i musikk og sang. 1 medlem velges Hovedlærer for musikk, dans og drama ved Atlanten vg. skole og leder for operaen i Kr.sund oppnevnes til styret.

10 Side 10 av 27 Forslag til VEDTAK Til medlem i velges.. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

11 Side 11 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/21/11902/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /4 SØKNAD OM STØTTE TIL UTSTILLINGEN "KONGEFAMILIENS BESØK I KRISTIANSUND GJENNOM ÅRENE" Norsk fotohistorisk forening avd. Kristiansund hadde en vellykket utstilling med tema kongefamilien under fotofestivalen Nordic Light. Utstillingen var svært populær og pågangen var stor. De har derfor fått forespørsler om å henge opp utstillingen på ny, og at den kan henge i lengre tid. I sin søknad skriver Norsk fotohistorisk forening avd. Kristiansund bl.a.: Både vokse og yngre hadde stor glede av bildene de fikk se. Flere skoleelever var der og stilte spørsmål. Besteforeldre med barnebarn fortalte om gamle dager, krigen samhold, sammenlignet med krig og ande lands historie, gjenoppbygging, arkitektur osv. Vaktene fikk mange spørsmål, Utstillingen Konger i Kristiansund ble en av de mest besøkte utstillingene under den internasjonale fotofestivalen. Utstillingen som nå skal henges opp i Kunstforeningen omfatter bilder av konger av Norge som har besøkt Kristiansund opp gjennom årene. Fra Christian VI i 1733, Oscar II i 1896 og kongene i vår tid fra Haakon og Maud sin kroningsreise i 1906 og frem til det siste kongebesøket i Parallelt med kongebesøkene kom den historiske vinklingen av bakgrunnen for besøkene og da med bilder fra Kristiansunds ulike epoker. Norsk fotohistorisk forening avd. Kristiansund kan få disponere Kunstforeningen i 2 uker uke 44 og 45. Leie av lokalet koster kr 2.000,00 pr uke. Foreningen har selv økonomi til å dekke en uke, og søker om å få dekket leiekostnadene for uke 2. Ordføreren synes dette er et positivt tiltak fra en nystartet forening og er innstilt på imøtekomme søknaden. Formannskapet innbys til å fatte følgende

12 Side 12 av 27 VEDTAK Formannskapet i Kristiansund bevilger kr 2000 til Norsk fotohistorisk forening avd. Kristiansund til å dekke leiekostnader i forbindelse med utstillingen Kongefamiliens besøk i Kristiansund gjennom årene". Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd til lag og organisasjoner. Kristiansund kommune Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

13 Side 13 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1689/11819/07 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /5 CESTI RESTAURANTDRIFT AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ FREGATTEN BAR/PUB, HAUGGATEN 9 I søknad dat søker Cesti Restaurantdrift AS om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Fregatten Bar, Hauggaten 9. Dette skjenkelokalet er det samme som tidligere Tower pub hvor driftsforetaket Fosna Finans AS ble slått konkurs den Søkeren opplyser om at Fregatten Bar blir pusset opp og skjenkeområdet vil bestå av kjeller samt 1. etasje i bygget. Det skal være underholdning på stedet med levende musikk og show samt at det vil være Jukebox og musikkanlegg på stedet. Eierne av virksomheten er Cecilie Dragseth, Frei og Trond O. Venseth, Kristiansund, med hver sin halvdel. Søknaden har vært forelagt politiet som har ingen merknader til søknaden. Rådmannens merknader Det opplyses i søknaden at driftskonseptet vil være som tidligere Tower bar. Dette er ikke riktig da det i driftskonseptet for Tower Bar ikke var forutsatt at det skulle være musikkunderholdning på stedet. I ettertid ble driftskonseptet til daværende Tower Bar vesentlig endret da det ble startet med musikkunderholdning/diskotek på stedet. På bakgrunn av at man mottok klager på høy musikk fra stedet, ble bevillingshaveren tilskrevet hvor det ble opplyst om at en vesentlig endring av driftskonsept kreves ny bevilling. Den foreliggende søknad vil derfor ha et annet driftskonseptet enn det Tower opprinnelig hadde og dette må da tas i betraktning ved vurdering søknaden fra Cesti Restaurantdrift AS. De fleste pub/barer i sentrum har fra tid til annen en form for musikkunderholdning. I enkelte tilfeller har det framkommet klager fra omliggende boliger på grunn av høy musikk. Spørsmålet vil da være om boligbebyggelsen i sentrum må påregnes noe mer støy fra utestedene enn de mer perifere sentrumsområder eller om man skal legges seg på en restriktiv praksis i forhold til dette.

14 Side 14 av 27 Etter rådmannens mening vil det å nekte all slags underholdning som kan høres utenfor skjenkestedet være noe drastisk da problemet knyttet til musikkstøy vil være avhengig av hvor sterk støyen er og på hvilket tidspunkt på døgnet underholdningen skjer. Videre vil må det også tas i betraktning om de omliggende boliger er en del av et etablert boligområde eller om det er noen få boliger som ligger spredt i et forretningsområde. En vil anta at denne spørsmålsstillingen vil bli vurdert når kommunen utarbeider en ny alkoholpolitisk handlingsplan som vil bli behandlet i løpet av våren og som skal legges til grunn når samtlige skjenkebevillinger skal fornyes senest I kommunen har man andre pub/barer som har samme driftskonsept som søkeren og hvor man har musikkunderholdning fra tid til annen. Disse har en tilsvarende eller verre beliggenhet i forhold til boligbebyggelsen som dette skjenkestedet og har i bevillingsvedtaket fått et vilkår og ordlyd som anfører at skjenkestedet ikke kan ha musikkunderholdning som medfører støyulemper for den tilliggende boligbebyggelse. Rådmannen vil da foreslå at samme vilkåret blir fastsatt for også dette skjenkestedet. Forslag til VEDTAK Kristiansund kommune gir Cesti Restaurantdrift AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Fregatten Bar, Hauggaten 9. Driftskonseptet er bar/pub med musikk- og showunderholdning. Skjenkestedet kan ikke ha underholdning som medfører støyulemper for tilliggende boliger. Det fastsettes 18 års aldersgrense for adgang til skjenkestedet. Bevillingen gjelder fram til og skjenke- og åpningstiden fastsettes i samsvar med gjeldende forskrift. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

15 Side 15 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/305/11759/ Nils Birger Sagvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /6 SKATTEINNGANGEN I SEPTEMBER Skatteinngangen i september utgjorde 56,5 mill. kroner mot 54,9 mill. kroner i september Hittil i år er det dermed innkommet 263,0 mill. kroner som er 16,8 mill. kroner eller 6,8 % mer enn på samme tid i fjor. Budsjettet for 2007 forutsetter en skatteinngang på mill. kroner. Dette er 3,6 mill. kroner eller 1,0 % mer enn skatteinngangen i I tillegg er det forutsatt inntektsutjamning gjennom rammetilskuddet på 21,9 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjamning til sammen er forutsatt å utgjøre 336,3 mill. kroner. Til sammenligning kom det inn 334,6 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Budsjettert endring i skatteinntekt og inntektsutjamning utgjør 0,5 %. Budsjettet er i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet som er en videreføring av forutsetningen i Ved utgangen av september var det innkommet 270,7 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 260,3 mill. kroner for samme periode i Det er en økning på 4,1 %. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av september og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år.

16 Side 16 av 27 Skatteinngangen i september i % av total/budsjett % Ved utgangen av september var det innkommet 80,5 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 80,2%. For å nå skatteanslaget i budsjettet er det nødvendig med en skatteinngang og inntektsutjevning på 65,5 mill kroner fra oktober til og med desember. Til sammenligning kom det inn 74,4 mill. kroner i samme periode i Ved utgangen av september hadde skatteinngangen til landets kommuner økt med 4,5 % i forhold til samme tid i fjor. Kristiansund hadde for samme periode en økning på 6,8 %. I Møre og Romsdal var økningen på 5,9 %. Rådmannen foreslår at formannskapet fatter følgende VEDTAK Skatteinngangen ved utgangen av september tas til etterretning. Just Ingebrigtsen rådmann Nils Birger Sagvik skatteoppkrever

17 Side 17 av 27 ÅR: 2007 MÅNED: September SKATTEART HITTIL DENNE MÅNED I ÅR I FJOR I ÅR I FJOR Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteingang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteingang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteingang 1,0 % Budsjettert endring i skatteingang og inntekstutjevning 0,5 % Observert endring i skatteingang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 4,1 % Skatteingang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 80,5 % Skatteingang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 77,8 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 teminer (15.januar, 15.mars osv). Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november). Arbeidstakerse og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20.august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

18 Side 18 av 27 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1/11892/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /7 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER OG HØRINGSSAKER Kristiansund Parkering AS: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Uttalelse fra deltakerne på Eldrekonferansen (Vedlagt)

19 Side 19 av 27

20 Rapporteringsskjema høringer Den enkelte kommunalsjef fyller ut skjemaet når de mottar et høringsnotat og sender det videre til politisk sekretariat som samler skjemaene og legger dette jevnlig frem for formannskapet til orientering Behandling Tittel Saksbehandler Uttalelse Administrativ Politisk Merknad/Begrunnelse avgis ikke uttalelse uttalelse Utkast til forskrift om rett til innsyn i offentleg Karl Kjetil Skuseth X Forslaget til ny offentlighetslov vil verksemd. Sak nr ikke i noen særlig grad vil endre praksisen i vår kommune. Det er spesielt på to områder at vi blir berørt. 1. Organinterne dokumenter: Kristiansund kommune skal praktisere prinsippet om meroffentlighet. Mange kommuner unntar organinterne dokumenter automatisk (av rent prinsipp, uten egentlig å ha en god hjemmel for dette) Her vil det nå komme mere restriktive regler. For Kristiansund sin del lar vi i dag interne notater komme med på postlisten, vi unntar ikke disse rent automatisk, de fleste interne notater er offentlige. 2. Den nye offentlighetsloven vil ha tilbakevirkende kraft. (Feks. Tidligere kunne dokumenter fra før 1970 (før den nåværende off.loven var gjeldende) unntas fra offentligheten uten noen hjemmel. I dag må alle dokumenter som unntas fra offentligheten vise til en

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/18 TID: 09.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586146 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 106/09 09/977 TJENESTEPENSJONORDNINGEN - VALG AV HOVEDLEVERANDØR Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: 1100 Merk Tiden Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/12 TID: 24.08.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 18.april 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 4/07 TID: 26.04.2007 kl. 14:00 NB! MERK TIDEN! STED: Formannskapssalen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering Lørenskog kommune PUBLISERT: 20. AUGUST 2013 TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering GURI HORSFJORD LASSEN OMRÅDE: PENSJON 2 Nøkkeltall for Lørenskog (2010) Oppsparte midler Premie Storebrand Lønnsgrunnlag

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Møteprotokoll Formannskapet 27.10.2015 Behandlede saker: PS 155-159/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli Krogstad, Endre Lien. Ragnhild Kulbrandstad Stene

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli Krogstad, Endre Lien. Ragnhild Kulbrandstad Stene Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 06.10.2015 Tid: 09.00-13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ragnhild Kulbrandstad Stene, Ola Øie, Eli

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: 11.11.2003 18:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 06/7 TID: 20.12.2006 14:00 STED: RÅDHUSET KRISTIANSUND Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Øie, Eli Krogstad, Ola Torgeir Lånke, Rolf Arne Fredriksli Bruholt

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Øie, Eli Krogstad, Ola Torgeir Lånke, Rolf Arne Fredriksli Bruholt Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 07.01.2016 Tid: 17.00-19.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola Øie, Eli Krogstad, Ola Torgeir Lånke,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen, Eli Krogstad MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 07.09.2010 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Bjørn Rogstad, Tora Husan, Knut Ingolf Dragset,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer