KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/12 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/150 SKATTEINNGANGEN I JUNI OG JULI PS 04/151 SØKNAD OM TILSKUDD SAMLESAK 1. HALVÅR 223 PS 04/152 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER - NY DYREVERNNEMD. J00 PS 04/153 TV-AKSJONEN HJERTEROM - OPPNEVNING AV KOMMUNEKOMITE X03 PS 04/154 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Unnt. off PS 04/155 KLAGE DAT AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Q50 &02

2 Side 2 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1116/8660/ Jan Sevaldsen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /150 SKATTEINNGANGEN I JUNI OG JULI Skatteinngangen i juni og juli utgjorde henholdsvis 2,0 og 34,6 mill. kroner mot 0,1 og 33,7 mill. kroner i tilsvarende måneder i Hittil i år er det dermed innkommet 173 mill. kroner som er 8,4 mill. kroner eller 5,1 % mer enn på samme tid i fjor. Revidert budsjett for 2004 forutsetter en skatteinngang på 278,4 mill. kroner. Dette er 18,6 mill. kroner eller 7,2 % mer enn skatteinngangen i I tillegg er det forutsatt inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet på 14,3 mill. kroner slik at skatt og inntektsutjevning til sammen er forutsatt å utgjøre 292,6 mill. kroner, mens det kom inn 273,8 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning i Økningen er på 6,9 %. Ved utgangen av juli var det innkommet 180,7 mill. kroner i skatt og inntektsutjevning mot 172,2 mill. kroner for samme periode i Det er en økning på 4,9 %. Figuren nedenfor viser hvor stor del av skatteinngangen på årsbasis som de siste årene er kommet inn ved utgangen av juli og hvor stor del av budsjettert inngang som er kommet inn i år. Skatteinngangen ved utgangen av juli i % av total/budsjett %

3 Side 3 av 13 Ved utgangen av juli var det innkommet 62,1 % av årsbudsjettet. Gjennomsnittet i perioden var på 61,3 %. Forskuddstrekket har økt med 5,2% i årets syv første måneder. Forskuddstrekket utgjør ca 90 % av skatteingangen. For samme periode i fjor hadde vi en økning på 7,6 %. Ved utgangen av juni hadde skatteinngangen til landets kommuner økt med 5,1 % i forhold til samme tid i fjor. Kristiansund hadde for samme periode en økning på 5,8 %. Selv med nedjustering av skatteanslaget i 1.tertial, kan det se ut som skatteinntekten fortsatt er høyt vurdert i budsjettet. Rådmannen foreslår at formannskapet fatter følgende VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av juli tas til etterretning. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef

4 Side 4 av 13 ÅR: 2004 MÅNED: JULI Hittil Denne måned Post Skatteart i år i fjor i år i fjor 21 Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt.siste.år Eldre.skatter Renter,.gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteinngang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteinngang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteinngang 7,2 % Budsjettert endring i skatteinngang og inntektsutjevning 6,9 % Observert endring i skatteinngang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 4,9 % Skatteinngang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 61,7 % Skatteinngang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 62,9 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 terminer (15. januar, 15.mars osv). Forskuddsskatt Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer ( 15.mars, 15.mai, 15.september, 15.november Restskatt Arbeidstakeres og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20. august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i 2 like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

5 Side 5 av 13 ÅR: 2004 MÅNED: JUNI Hittil Denne måned Post Skatteart i år i fjor i år i fjor 21 Forskuddstrekk Forskuddsskatt Restskatt siste år Eldre skatter Renter, gebyrer Korrigeringer Skatteinngang Inntektsutjevning Sum Budsjettert skatteinngang kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning kr Skatteinngang i fjor kr Inntektsutjevning kr Skatt og inntektsutjevning i fjor kr Budsjettert endring i skatteinngang 9,8 % Budsjettert endring i skatteinngang og inntektsutjevning 9,4 % Observert endring i skatteinngang og inntektsutjevning i forhold til i fjor 6,1 % Skatteinngang og inntektsutjevning i forhold til budsjett 47,6 % Skatteinngang og inntektsutjevning i fjor etter regnskap 49,1 % DEFINISJONER: Forskuddstrekk Arbeidsgivernes innbetaling av skattetrekk for ansatte. Forfaller i 6 terminer (15. januar, 15. mars osv.). Forskuddsskatt Utskrives på selvstendig næringsdrivende og andre med inntekt som ikke blir gjenstand for skattetrekk. Forfaller i 4 terminer (15. mars, 15. mai, 15. september, 15. november). Restskatt Arbeidstakeres og selvstendig næringsdrivendes restskatt. Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, likevel tidligst 20. august i likningsåret. Er restskatten minst kr 1.000,-, forfaller den til betaling i 2 like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter utleggingen av skattelistene er kunngjort, mens andre termin forfaller 5 uker senere.

6 Side 6 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/978/8679/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /151 SØKNAD OM TILSKUDD SAMLESAK 1. HALVÅR Vi har mottatt noen årvisse og noen nye søknader om støtte. Sakene ble ikke lagt frem til behandling før sommerferien, ettersom driftsutvalgets tilleggsbevilgningspost var oppbrukt og ventet på evt. overføring av nye midler i forbindelse med behandlingen av 1. tertial. Bystyret behandlet 1. tertial den 29. juni og posten er atter styrket. Vi har mottatt følgende søknader: Kirkens SOS. Søknad om kr 1, pr. innbygger JURK Juridisk rådgivning for kvinner. Søker om kr i støtte til sine aktiviteter NCF Norsk Cøliakiforening - Møre og Romsdal. Søker om kr 200 i støtte pr. registrert medlem. Støtte til innkjøp av profileringsbrosjyrer for Kristiansund Kirkens SOS er en gjenganger blant våre søkere, og Kristiansund kommune har årlig gitt støtte. Det søkes om kr 1,- pr. innbygger en søknadssum vi har funnet i høyeste laget. I forhold til tidligere år, hadde Kirkens SOS 22% flere henvendelser til senteret i Møre og Romsdal i fjor henvendelser ble besvart av 95 frivillige på vakt; dag, kveld og natt. Når det gjelder tall fra virksomheten, sier ikke statistikken noe om hvor mange som ringer fra vår kommune, men det er grunn til å anta at vi også er representert. Ca 60 % av alle som ringer tar kontakt pga. ensomhetsproblematikk og psykiske lidelser, og mange innringere er suicidale. Kristiansund kommune har støttet Krikens SOS de siste årene, og ordføreren er innstilt på å imøtekomme søknaden også denne gang, men ikke med kr 1,- pr. innbygger. Ordføreren vil foreslå å imøtekomme søknaden med kr JURK Juridisk rådgivning for kvinner Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling. JURK drives av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo, og de yter gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder. Tilbudet gjelder kvinner over hele landet. All hjelp er gratis, og JURK arbeider også rettspolitisk for å bedre kvinners stilling i lovverket.

7 Side 7 av 13 JURK behandler saker innenfor stort sett alle rettsområder. Hovedtyngden av henvendelsene omhandler naturlig nok konflikter innenfor rettsområdene ekteskap, ugift samliv, barn og foreldre, arverett, arbeidsrett, boligrett, utlendingsrett og mishandling av kvinner/barn. JURK tar imot henvendelser via telefon, brev og ved personlig oppmøte. Saksbehandlerne gir råd og veiledning i den enkelte sak. JURK arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp, hvilket betyr at saksbehandlerne i første omgang prøver å få klienten selv til å sette seg inn i, og løse sine juridiske problemer. I vårt samfunn, som blir stadig mer lovregulert, opplever JURK en betydelig økning i henvendelsene fra år til år. Ordføreren er innstilt på at Kristiansund kommune yter støtte til organisasjonen i år også, slik vi har gjort de siste årene. Ordføreren vil foreslå at søknaden imøtekommes med kr NCF Norsk Cøliakiforening - Møre og Romsdal er en nykommer blant våre søkere. Det anføres at det i vår kommune er registrert 19 medlemmer som det søkes støtte for, og det søkes om kr 200 pr. medlem en samlet søknadssum på kr Støtten skal brukes til å bedre hverdagen for dem som må leve på glutenfri diett resten av livet. Foreningen arrangerer møter m/div. informasjon og sosiale treff. Informasjonen går på trygderettigheter, opptrykking og distribusjon av bakehefte som utdeles til alle nye medlemmer, opplysning hvor glutenfri kost kan kjøpes, bakekurs for barn, ungdom og andre. De har arrangement av div. treff for ungdom, helgetreff for familier, div. leirtreff, medlemsmøter, stands på forskjellige butikker m/smaksprøver osv. Ordføreren er litt usikker på om denne søknaden kommer innenfor de tiltak vi bør støtte. Søknaden legges frem til drøfting uten innstilling. Søknad om støtte til innkjøp av profileringsbrosjyrer for Kristiansund. Til bruk i generell profilering og markedsføring av Kristiansund har Kristiansund kommune kjøpt inn stk profilbrosjyre fra Kristiansund samt en CD Rom/Presentasjons-CD fra Kristiansund. Brosjyren er produsert av Kristiansund Reiselivslag og er en generell profilering som ikke er knyttet opp mot fakta om næringsliv, kultur og lignende, men opp mot vår historie, vår natur og vår egenart. Brosjyren kan følgelig brukes til å profilere og markedsføre Kristiansund i alle sammenhenger som ved besøk, foredrag, utstillinger m.m. Avtalen om innkjøp er gjort av næringsavdelingen. Saken ble lagt frem til behandling i næringsfondets styre der følgende kostnadsfordeling ble foreslått: Finansiering (inkl. mva) Kristiansund-forum Driftsutvalget Kristiansund kommunale næringsfond SUM 42780

8 Side 8 av 13 Ordføreren er av den mening at dette er en nyttig brosjyre for hele kommunen og at det derfor er naturlig at driftsutvalget også bidrar ved denne langspleisen. Ordføreren forslår at søknaden imøtekommes med omsøkt beløp kr Saken legges frem for driftsutvalget med følgende forslag til VEDTAK: Søknad fra Kirkens SOS, P.b. 409, 6001 Ålesund imøtekommes med kr Beløpet overføres konto Søknad fra JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, Postboks 2691 Solli, 0204 Oslo, imøtekommes med kr NCF Møre og Romsdal?? Søknad om støtte til innkjøp av profileringsbrosjyrer imøtekommes med kr Beløpet som er betalt av K-Forum refunderes i sin helhet til budsjettpost kostra 385. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

9 Side 9 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1660/8209/04 J00 Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /152 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER - NY DYREVERNNEMD. I forbindelse med opprettelsen av Mattilsynet og arbeidet med stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd, endret Stortinget dyrevernloven på en del sentrale punkter. Myndigheten til å oppnevne dyrevernnemdene ble flyttet fra fylkesmannen til Mattilsynet. Stortinget åpnet også for at det oppnevnes færre dyrevernnemder enn antallet er i dag, men det skal minimum være en nemd pr. distriktskontor i Mattilsynet. Distriktskontoret for Mattilsynet for Ytre Nordmøre er lokalisert til Kristiansund, og dekker kommunene Kristiansund, Frei, Averøy, Tustna, Smøla og Aure. Mattilsynet er av den oppfatning at dyrevernnemdene skal representere lekmannsskjønnet, og at dette skal være et bærende element i det nasjonale arbeidet med dyrevern. Dette innebærer bl.a. at den allmenne oppfatning om dyrevern fortsatt skal tillegges stor betydning, i forhold til andre land hvor man i større grad baserer arbeidet med dyrevern på ekspertise samlet i sentrale enheter. Mattilsynet for Trøndelag og Møre og Romsdal ønsker nå å fastlegge framtidig nemdstruktur. I dag er det 49 dyrevernnemder i regionen, dette foreslås redusert til 14 nemder, hver med 5 medlemmer/ varamedlemmer, med Mattilsynets distriktskontor som sekretariat for nemdene. De nye nemdene skal tre i kraft Før denne tid skal nye medlemmer i nemdene gis nødvendig opplæring. Kommunene skal fremme forslag til hvem som skal ha verv i nemda (medlem/ varamedlem) innen Mattilsynet skal ut fra kommunens forslag oppnevne personer med praktisk skjønn på husdyrhold og dyrestell og med interesse for dyrevern. Det er derfor nødvendig at kommunene foreslår personer som har disse kvalifikasjonene. Også geografiske forhold vil bli vurdert. Et verv i dyrevernnemda er således ikke et politisk verv, men et verv basert på spesifikke kvalifikasjoner. Oppnevning til verv i dyrevernnemda skal følge bestemmelsen i likestillingsloven 21 om at begge kjønn skal være representert. Denne reglen gjelder både for medlemmer og varamedlemmer. Mattilsynet ber derfor om at det fra vår kommune fremmes forslag til 2 personer til verv som medlemmer i dyrevernnemda en mann og en kvinne. Videre at det fremmes forslag til 2 personer til verv som varamedlemmer en mann og en kvinne. Rådmannen legger saken fram for driftsutvalget uten forslag på personer.

10 Side 10 av 13 VEDTAK: Kristiansund kommune foreslår følgende representanter i dyrevernnemda for Ytre Nordmøre:.... Kristiansund kommune foreslår følgende vararepresentanter i dyrevernnemda for Ytre Nordmøre:. Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

11 Side 11 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1186/8560/04 X03 Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /153 TV-AKSJONEN HJERTEROM - OPPNEVNING AV KOMMUNEKOMITE Vi har mottatt brev fra TV-aksjonen Møre og Romsdal der vi er bedt om å oppnevne kommunekomite. Henvendelsen kom før ferien, men på et hektisk tidspunkt slik at det ikke ble tid til oppnevning før ferien. Dette innebærer selvsagt at kommunekomiteen nå får en kort og hektisk arbeidsperiode for å få alt på plass. Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 17. oktober. Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse er tildelt TV-aksjonen Aksjonen har fått navnet "Hjerterom", og organisasjonene fordeler de innsamlede midlene likt mellom seg. Midlene vil bli brukt til å sette i gang tiltak som gjør samfunnet vårt varmere og romsligere, særlig for dem som faller utenfor på grunn av psykisk sykdom eller rusavhengighet. Å skape romslige hus i form av boliger og åpne væresteder blir en prioritert oppgave. TV-aksjonen Hjerterom har som mål å øke forståelsen for mennesker i psykisk og sosial nød ved å bryte ned fordommer og skape respekt og toleranse. TV-aksjonen er landets største nasjonale dugnad, og arrangeres i år for 31. gang. TV-aksjonen 2004 Hjerterom er bygd opp på tradisjonelt vis med fylkesaksjonsleder, fylkesaksjonskomité, kommunekomiteer og bøssebærere. Fylkesaksjonskomiteen ledes av fylkesordfører Jon Aasen og Rolf Bjørseth er ansatt som fylkesaksjonsleder, for tiende gang. En vellykket aksjon er selvsagt avhengig av en godt fungerende kommunekomiteer, som har som hovedoppgave å rekruttere bøssebærere og gjennomføre innsamlingsaksjonen i sin kommune. I dette arbeidet får komiteen nødvendig materiell og annen støtte fra fylkesaksjonslederen og fra det sentrale TV-aksjonssekretariatet. Fylkesaksjonslederen anbefaler at sekretariatfunksjonen blir lagt til skole-/kultursektoren. Denne anmodningen har Kristiansund kommune fulgt en årrekke. Ved fjorårets aksjon ble sekretariatsfunksjonen lagt til Kristiansund Servicekontor med Annette Gundersen som leder for komiteen. Annette Gundersen har meddelt at hun ikke ønsker dette vervet i år. Sekretariatet kan likevel legges til servicekontoret om det skulle være ønskelig. Per Gunnar Aasprong fra Servicekontoret har sagt seg villig til å delta i komiteen. Kartverket er og blir nøkkelen til suksess for en TV-aksjon. Kristiansund kommune har gode

12 Side 12 av 13 rodekart, og spørsmålet er bare å ha tilstrekkelig med bøssebærere. Komiteen bør selvsagt bestå av ressurspersoner som kan bidra til å engasjere andre til innsats for årets aksjon. Ut fra aksjonens formål kan det også være formålstjenlig å ha med ansvarlige for helse/sosialsektor. Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse arbeider for å få kontaktperson(er) med i kommunekomiteen og det oppfordres til at denne personen/disse personene deltar i komiteen. Konkret så arbeides det med at de som skal stå bak årets verdensdag for psykisk helse (10. oktober), samarbeider med TV-aksjonen i kommunen for å integrere denne som en del av TV-aksjons arrangementet. TV-aksjonen er en årlig nasjonal dugnad som går på tvers av politikk, religion eller andre særinteresser. Det er en realitet at TV-aksjonen er et samlende element for alle sektorer i en kommune hvor alle som vil kan gjøre en innsats for sin kommune til inntekt for "den gode sak" og oppnå et resultat man er stolt av. Forslag til VEDTAK: Til kommunekomite for TV-aksjonen 2004 til inntekt for Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse Hjerterom velges: Sekretariat for TV-aksjonen 2004 blir:.. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

13 Side 13 av 13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/5/8610/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /154 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Kristiansund fryseterminal AS. Referat fra generalforsamling Nordre Nordmøre Bruselskap AS. Referat fra styremøte og generalforsamling Imarfinans Bølgen Invest AS. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling IKA Møre og Romsdal. Møteprotokoll fra representantskapsmøtet Norges bondelag. Nye viktige forhandlinger i WTO i juli. 6. Orkidé. Kopi av uttalelse til næringskomiteen, Stortinget. Nok er nok. 7. Orkidé. Kopi av uttalelse til kommunalkomiteen, Stortinget. Kommuneøkonomien. 8. Orkidé. Kopi av uttalelse til samferdselskomiteen, Stortinget. St. meld. nr. 24 ( ) NTP Sosial- helsedirektoratet. Røykfrie serveringssteder Informasjon om lovens virkeområde. 10. Det kgl. selskap for Norges vel. Årsberetning og årsmelding for 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: 30.10.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 20 MØTE NR.: 05/9 TID: 23.08.2005 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 05/5 TID: 03.05.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/15 TID: 30.11.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Onsdag 13.12.2006 OBS Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: FORMANNSKAPET MØTENR.: 03/1 MØTETID: 14.01.2003 - KL 18:00 MØTESTED: RÅDHUSET, Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 61 46 Varamedlemmer møte etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer