KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: :00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter fra Kristiansund Ballklubb vil orientere om klubben før driftsutvalgets forhandlinger starter. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/124 SØKNADER OM FRITAK SOM VARAMEDLEM TIL BYSTYRET I PERIODEN PGA. FLYTTING - SVEIN M. HAGA REFERANSE 080 PS 03/125 PS 03/126 PS 03/127 GRIPSTUA AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I HAVNA GJESTEHUS QUALITY HOTELL GRAND KRISTIANSUND - BRUDD PÅ SKJENKEBESTEMMELSENE VED KONTROLL RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN - OPPNEVNING AV TVERRPOLITISK GRUPPE U63 & PS 03/128 OPPNEVNING AV 17. MAIKOMITE FOR 2004 C03 PS 03/129 KULIPRISEN Unnt. off. PS 03/130 KLAGE PÅ AVSLAG OM SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Q50 &02

2 Side 2 av 9 03/2325/10498/ Eldbjørg Hogstad Driftsutvalget /124 SØKNADER OM FRITAK SOM VARAMEDLEM TIL BYSTYRET I PERIODEN PGA. FLYTTING - SVEIN M. HAGA Vararepresentant for Høyre i bystyret Svein M. Haga meddeler at han er flyttet fra kommunen og ber om å bli strøket av listen. I kommunelovens heter det: Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er hovedregelen at en trer endelig ut av vervet. Dersom vedkommende blir registret tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode, følger det imidlertid av 15 nr. 1 andre setning at han/hun kan tre inn i vervet igjen. En slik gjeninntreden anses ikke bare som en rett, men som en plikt for vedkommende. En samlet vurdering tilsier at det bør være en rimelig lengde igjen av valgperioden, og det er derfor satt en grense ved fraværet som tilsvarer halve valgperioden. Det er grunn til å anta at Svein M. Haga søker om fritak på grunnlag av permanent flytting. På denne bakgrunn ber ordføreren driftsutvalget legges saken frem for bystyret med følgende forslag til Svein M. Haga fritas for vervet som varamedlem for Høyre i Kristiansund bystyre. Fritaket gjelder for valgperioden Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr.

3 Side 3 av 9 03/125/10035/03 U63/& Driftsutvalget /125 GRIPSTUA AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I HAVNA GJESTEHUS I søknad dat søker Gripstua AS om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Havna Gjestehus, Vågeveien 5, i forbindelse med overtakelse av virksomheten. Havna Gjestehus har i dag bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Gripstua AS eies av Inger Sletten og Arthur B. Meek, begge bosatt i Kristiansund, og har i dag også skjenkebevilling i Gripstua på Grip. Politiet har ingen merknader at søknaden innvilges. Rådmannen har ingen ytterligere merknader i saken da dette gjelder en overdragelse av et eksisterende overnatting/serveringssted med tilhørende skjenkebevilling. I henhold til kommunens delegasjonsreglement pkt er myndigheten til å tildele skjenkebevillinger tillagt driftsutvalget. Forslag til Driftsutvalget i Kristiansund kommune gir Gripstua AS bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Havna Gjestehus, Vågeveien 5. Driftskonseptet på stedet er overnatting/serveringssted og bevillingen gjelder fram til Skjenketiden fastsettes i henhold til gjeldende forskrifter. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge førstekonsulent

4 Side 4 av 9 03/1346/10379/ Driftsutvalget /126 QUALITY HOTELL GRAND KRISTIANSUND - BRUDD PÅ SKJENKEBESTEMMELSENE VED KONTROLL Det ble avholdt skjenkekontroll på skjenkestedet Molly Malone den Iflg. kontrollrapporten ble det anmerket følgende: En mann ble observert åpenbart beruset. Det ble skjenket til de andre ved bordet. Alkohollovens forskrift 1-11 har følgende ordlyd: Sitte flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart beruset, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de berusede er fjernet. Iflg. kontrollrapporten er det da brudd på alkohollovens forskrift Quality Hotell Grand Kristiansund som har skjenkebevilling på skjenkestedet Molly Malone, ble i brev dat varslet om kontrollrapporten hvor en ba om eventuelle merknader i saken. Ingen merknader til rapporten er mottatt fra bevillingshaveren. Alkohollovens bestemmelser fastsetter at brudd på skjenkebestemmelsene kan føre til advarsel eller inndragning av en skjenkebevilling for kortere eller lengre tid. Retningslinjene i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan fastsetter at det skal reageres med en skriftlig advarsel for 1. gangs overtredelse for mindre alvorlige overtredelser. Skjenking til personer som sitter på samme bord sammen med åpenbart beruset person regnes som mindre alvorlig. Forslag til Quality Hotell Grand Kristiansund gis en advarsel for brudd på alkohollovens forskrift 1-11 i forbindelse med skjenkekontroll på skjenkestedet Molly Malone den Rådmannen i Kristiansund Anton Monge førstekonsulent

5 Side 5 av 9 03/2073/10574/ Driftsutvalget /127 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN - OPPNEVNING AV TVERRPOLITISK GRUPPE Bystyret behandlet i møte sak vedr. Evaluering av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan. I debatten ble det tatt til orde for at man må se rusproblematikken i en videre sammenheng, og det ble vedtatt å nedsette en tverrpolitisk gruppe som skal arbeide med en ruspolitisk handlingsplan. En må se på om den tidsrammen som er satt i vedtaket er hensiktmessig. Bystyret fattet følgende vedtak: Det nedsettes en tverrpolitisk gruppe som skal arbeide med en ruspolitisk handlingsplan for perioden Handlingsplanen fremlegges til vedtak i bystyret våren 2004 etter forutgående behandling i utviklingsutvalget. Saken legges med dette frem for driftsutvalget, slik at gruppen kan oppnevnes. Forslag til Som medlemmer i tverrpolitisk gruppe som skal arbeide med en ruspolitisk handlingsplan oppnevnes:.. Sekretariat for gruppen er utviklingsavdelingen v/.. Kristiansund kommune Dagfinn Ripnes ordfører Eldbjørg Hogstad formannskapssekr

6 Side 6 av 9 02/2863/10182/03 C03 Eli Leithe Driftsutvalget /128 OPPNEVNING AV 17. MAIKOMITE FOR 2004 Fra 1981 har det vært en oppgave for hovedutvalg for kultur/hovedutvalg for kultur og utdanning å oppnevne 17. maikomite. Komiteen for 2003 bestod av følgende medlemmer: Einar J. Torvik, idrettens representant og leder i komiteen, Richard Rosvoll, vara for lederen, Mette Leithe, musikkorpenes representant, Ragnhild M. Harstad, speiderbevegelsen, Kirstin Hovde, Barnehagenes foreldreforening, Tor Larsen, ansatte i grunnskolen, Gerd Ohr møtte for Hans Johansen i Kristiansund Eldreråd, Christopher J. Lossius og Sissel Kruse Larssen, Barn og unges Bystyre, Geir Hoel ble oppnevnt av 17. maikomiteen i møte Noen av representantene i 17. maikomiteen har vært med i flere år, for noen var det første året de var med. Det er viktig for planleggingen og arbeidet som gjøres i komiteen at noen av tidligere års representanter også blir med i Alle bydelene i Kristiansund burde vært representert. I 2003 var det vanskelig å få oppnevnt representanter til å delta i 17. maikomiteen. Det er viktig at driftsutvalget går foran med et godt eksempel ved å velge en person som er interessert i oppgaven og oppfordrer, gjennom vedtaket, lag og foreninger til å stille med aktive representanter for å gjøre et godt arbeid for 17. mai. I henhold til ovennevnte foreslår rådmannen følgende forslag til

7 Side 7 av 9 1. Driftsutvalget ber følgende organisasjoner om å oppnevne sin representant til 17. maikomiteen 2004: - Idrettsrådet i Kristiansund - Speiderbevegelsen i Kristiansund - Representant for Musikkorpsene i Kristiansund - Næring Nordvest - Barnehagenes foreldreutvalg - Ansatte i barnehagene - Kommunalt foreldreutvalg - Ansatte i grunnskolen - Videregående skole - Kristiansund Eldreråd - Barn og unges Bystyre - Driftsutvalget maikomiteen står fritt til å utvide komiteen med aktuelle kandidater fra andre organisasjoner og eller interesserte personer. Om mulig bør alle bydeler i Kristiansund være representert. 3. Komiteen konstituerer seg selv. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

8 Side 8 av 9 03/2038/10283/ Eli Leithe Driftsutvalget /129 KULIPRISEN 2004 Vedlegg: Statutter for Kuliprisen Nordmøre Historielag innstiftet prisen i 1985 og den ble første gang utdelt i Kuliprisen er en pris som blir utgitt av Nordmøre Historielag for lokalhistorisk arbeid. Statuttene følger vedlagt. Prisen skal også utdeles i For å få en mest rettferdig vurdering av mulige kandidater har Nordmøre Historielag i alle år henvendt seg til nordmørskommunene for å få forslag på kandidater. Historielaget ber i denne sammenheng om at det legges vekt på det skrevne ord av lokalhistorisk arbeid. Styret ber om at forslag fra kommunene må være levert innen Tidligere prisvinnere er: 1986 Hans Hyldbakk Surnadal 1987 Martin Lamvik Tingvoll 1988 Kristian Williamsen Frei 1989 Egil Husby Kristiansund 1990 Bernt Bøe Surnadal 1991 Eivind Aas Kristiansund/Oslo 1992 Erling Skjølberg Averøy/Smøla/Trondheim 1993 Henrik Sverdrup Kristiansund 1994 Nordmøre Museum Kristiansund 1995 Fru Guri av Edøy Smøla 1996 Kolbjørn Botten Halsa 1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre Avd Ottar Roaldset Tingvoll 1999 Ingeborg Aasen Vatten Halsa 2000 Jostein Sande Sunndal 2001 Ola Stemshaug Trondheim/Aure 2002 Anne Karin Elstad Halsa/Oslo 2003 Jonny Lyngstad Eide Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef

9 Side 9 av 9 03/1385/10381/03 Q50/& Unntatt offentlighet, 5a første ledd Driftsutvalget /130 KLAGE PÅ AVSLAG OM SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: FORMANNSKAPET MØTENR.: 03/1 MØTETID: 14.01.2003 - KL 18:00 MØTESTED: RÅDHUSET, Eventuelle forfall meldes til tlf.71 58 61 46 Varamedlemmer møte etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.03.2004 Driftsutvalget 09.03.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/28 UTREDNING AV REGIONALT VEIPROSJEKT FOR NORDMØRE N00 PS 04/29 ØKONOMI OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE 200 PS 04/30

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommjune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 22.02.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. PS 09/29 Stiftelsen S/T Borgenes 2008/1658 Søknad om forlengelse av håndgivelse av Tempoveien 23.

Møteinnkalling. PS 09/29 Stiftelsen S/T Borgenes 2008/1658 Søknad om forlengelse av håndgivelse av Tempoveien 23. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.03.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: 30.10.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Møteinnkalling. PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden.

Møteinnkalling. PS. Saksdokumenter ikke mangfoldiggjorte vedlegg er utlagt på politisk sekretariat i kontortiden. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.09.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/12 TID: 24.08.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING - TILLEGGSBEVILGNING FOR 2011 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer