KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 13.06.2006"

Transkript

1 Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/80 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL PS 06/81 PS 06/82 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE KVENNBERGMYRAN OG FORLENGELSE AV VEI FRA KVENNBERGMYRAN TIL GLØSVÅGVEIEN / DALE 212 &00 L80 PS 06/83 SALG AV NÆRINGSTOMT PÅ KVENNBERGMYRAN TIL SMARTCLUB 611 PS 06/84 PS 06/85 PS 06/86 PS 06/87 PS 06/88 PS 06/89 PS 06/90 HÅNDGIVELSE AV TOMT TIL HOTELLETABLERING VED ATLANTEN STADION FISKERIUTVALGETS MYNDIGHET VEDRØRENDE AREALDISPOSISJONER PÅ KRISTIANSUND FISKERIBASE REVISJONSBERETNING OG REVISOR KOMMENTARER TIL ÅRSOPPGJØRET OG ÅRSREGNSKAPET ANMODNING FRA FÆRINGEN AS OM OPSJON PÅ KJØP AV TOMT PÅ FISKERIBASEN ANMODNING FRA KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE OM LEIE AV TOMT TIL KJØREOPPLÆRING PÅ FISKERIBASEN BUD - KRISTIANSUND: EIT SAMORDNA GREP FOR KYSTKULTURARV OG LANDSKAP. SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL DIVERSE VELDEDIGE FORMÅL - SAMLESAK 1. HALVÅR D PS 06/91 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Unnt. off. PS 06/92 Unnt. off. PS 06/93 Unnt. off. PS 06/94 PS 06/95 FASTING PUB AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ MR. FASTING PUB OG VINHUS GUNDERSEN SPEAK EASY-SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ GALLERI/KAFE JANNES STOPPESTED, HOLLENDERGT. 1 KLAGE PÅ TILDELING AV FASTLEGEHJEMMEL VED VÅGEN LEGESENTER ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FOR KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS ETTER KOMMUNESAMMENSLÅING AV AURE OG TUSTNA KOMMUNER U63 U63 G21 P30 PS 06/96 SKATTEINNGANGEN I MAI PS 06/97 SELVKOST VANN - AVLØP - RENOVASJON - FEIING 210

2 PS 06/80 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2002 Saknr: PS 06/80 Saksbeh: Harald Bergdal Arkivsaknr: 06/1081- Møtedato: Arkivkode: 212 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Per Kristian Øyen følgende forslag: Rådmannen får fullmakt til å gå i forhandlinger med megler/familien Sandvik, med sikte på kjøp/erverv av Skorpa. Steinar Berge fremmet følgende forslag: Godtgjørelse til vara utgjør 40% av ens godtgjørelse. Ordningen gjøres gjeldende fra Rammeområde 10 styrkes med kr (merutgift) og bruk av disposisjonsfond økes tilsvarende til Kirsten Skaret Gulla gav uttrykk for at man også må se på godtgjørelse til opposisjonens leder og signaliserte at man ville komme tilbake til spørsmålet under bystyrets behandling. VOTERING: Per Kristian Øyens forslag vedr. kjøp av Skorpa fikk 5 stemmer og falt. 6 stemte i mot. Steinar Berges forslag vedr. vara ble enstemmig vedtatt. Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen og Steinar Berges tilleggsforslag, vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Rådmannens redegjørelse for 1. tertial 2006 tas til etterretning. 2. Virksomhetslederne må overholde sine budsjetter. Om nødvendig gjøres endringer i driften/aktiviteten. 3. Psykiatritjenesten styrkes tilsvarende økningen i de øremerkede midlene. Eventuelle overskytende midler overføres til Følgende budsjettendringer foretas:

3 Millioner kroner Rammeområde Merutgift/ Mindreutgift/ Merknad mindreinntekt merinntekt 10 Politisk styring 0,4 12 Sentraladministrasjonen 0,5 *) 18 Felles mva-kompensasjon 0,9 Jfr eiendomsforvaltning 32 Hjemmetjenestene 0,1 Disponering av ekstrabevilgning *) 0,4 0,4 Opptrapping psykiatriplan 34 Sosiale tjenester 1,0 36 Tiltak for funksjonshemmede 0,1 Disponering av ekstrabevilgning til hj.tjenestene 64 Eiendomsforvaltning 0,9 Jfr mva-kompensasjon 70 Skatt, rammetilskudd m.v. 3,3 *) 5,2 Bruk av disposisjonsfond SALDERING 6,6 6,6 Justeringer merket med *) vil få konsekvenser for økonomiplana for. 5. Godtgjørelse til vara utgjør 40% av ens godtgjørelse. Ordningen gjøres gjeldende fra Rammeområde 10 styrkes med kr (merutgift) og bruk av disposisjonsfond økes tilsvarende til

4 PS 06/81 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE. Saknr: PS 06/81 Saksbeh: Vibeke Grønvik Arkivsaknr: 06/1159- Møtedato: Arkivkode: 212 &00 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Økonomi- og finansreglement er utsendt i eget hefte. Kontrollutvalgets uttalelse ble delt ut på møtet. Ordføreren fremmet kontrollutvalgets uttalelse som tilleggsforslag: Kontrollutvalget har ikke generelle merknader til det reviderte økonomi- og finansreglementet, men vil spesielt be om at følgende tillegg tas inn i pkt. 3.5, siste avsnitt (tillegg uthevet i kursiv): Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at sluttrapport oversendes revisor og kontrollutvalg før endelig behandling i bystyret, og senest 5 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dersom sluttrapporten blir forsinket skal dette forelegges driftsutvalget. Ordførerens tilleggs forslag ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen og ens tilleggsforslag, vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Økonomi- og finansreglementet vedtas slik det går frem av vedlegg 1. (eget hefte) Kontrollutvalget har ikke generelle merknader til det reviderte økonomi- og finansreglementet, men vil spesielt be om at følgende tillegg tas inn i pkt. 3.5, siste avsnitt (tillegg uthevet i kursiv): Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at sluttrapport oversendes revisor og kontrollutvalg før endelig behandling i bystyret, og senest 5 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dersom sluttrapporten blir forsinket skal dette forelegges driftsutvalget.

5 PS 06/82 UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE KVENNBERGMYRAN OG FORLENGELSE AV VEI FRA KVENNBERGMYRAN TIL GLØSVÅGVEIEN / DALE Saknr: PS 06/82 Saksbeh: Sissel Finnøy Arkivsaknr: 06/1188- Møtedato: Arkivkode: L80 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK 1. Planlegging av Kvennbergmyran til utbyggingsområde, sikring av vannforsyning til Dale og etablering av ny veiforbindelse gjennom området fra flyplassen til Dale igangsettes umiddelbart, med sikte på ferdigstillelse av anlegg i Kostnadsrammen settes foreløpig til 24 mill kr, hvorav 9 mill kr utgjør vann og avløp. 3. Prosjektet innarbeides i økonomiplan Til dekning av prosjekteringskostnader i 2006 bevilges 1 mill kr som dekkes av investeringsfond (fra NEAS-midler).

6 PS 06/83 SALG AV NÆRINGSTOMT PÅ KVENNBERGMYRAN TIL SMARTCLUB Saknr: PS 06/83 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/1213- Møtedato: Arkivkode: 611 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK Kristiansund kommune selger omsøkt næringseiendom på om lag 65 dekar til Briksdalen Eiendom AS i henhold til vedlagte avtale.

7 PS 06/84 HÅNDGIVELSE AV TOMT TIL HOTELLETABLERING VED ATLANTEN STADION Saknr: PS 06/84 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/816- Møtedato: Arkivkode: 611 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok driftsutvalget, med 9 mot 2 stemmer, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Kristiansund kommune håndgir en tomt på ca 3,8 mål mellom Atlanterhavsbadet/Idrettshallen og innfartsveien til Atlanten Eiendom (SUS) på de vilkår som framgår av vedlagte avtale og kart datert

8 PS 06/85 FISKERIUTVALGETS MYNDIGHET VEDRØRENDE AREALDISPOSISJONER PÅ KRISTIANSUND FISKERIBASE Saknr: PS 06/85 Saksbeh: Christine Reitan Arkivsaknr: 06/1219- Møtedato: Arkivkode: 044 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok driftsutvalget, med 9 mot 2 stemmer, å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK Kristiansund Bystyre delegerer myndighet vedrørende opsjon, utleie og/eller salg av areal på Kristiansund fiskeribase til Fiskeriutvalget med virkning fra Kristiansund Bystyre ber rådmannen om å gjøre nødvendige endringer i delegasjonsreglementet tilpasset vedtaket.

9 PS 06/86 REVISJONSBERETNING OG REVISOR KOMMENTARER TIL ÅRSOPPGJØRET OG ÅRSREGNSKAPET Saknr: PS 06/86 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 06/565- Møtedato: Arkivkode: 210 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Regnskapskommentarene ovenfor tas til orientering. Uavklarte punkt tas opp med revisjonen for å finne en løsning innen utgangen av Rutinene for angjeldende områder gjennomgås med revisor med sikte på forbedringer. Saken oversendes til økonomisjef Kjell Rasmussen

10 PS 06/87 ANMODNING FRA FÆRINGEN AS OM OPSJON PÅ KJØP AV TOMT PÅ FISKERIBASEN Saknr: PS 06/87 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/1192- Møtedato: Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget, mot 1 stemme, følgende VEDTAK Kristiansund kommune finner ikke å kunne gi opsjon på kjøp av omsøkt tomt på fiskeribasen til Færingen AS. Saken oversendes til plansjef Geir Aakvik

11 PS 06/88 ANMODNING FRA KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE OM LEIE AV TOMT TIL KJØREOPPLÆRING PÅ FISKERIBASEN Saknr: PS 06/88 Saksbeh: Geir H. Aakvik Arkivsaknr: 06/1171- Møtedato: Arkivkode: 611 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Kristiansund kommune tilbyr Kristiansund videregående skole å leie areal på Kristiansund fiskeribase på de vilkår som framgår av vedlagte avtale og kart datert Saken oversendes til plansjef Geir Aakvik

12 PS 06/89 BUD - KRISTIANSUND: EIT SAMORDNA GREP FOR KYSTKULTURARV OG LANDSKAP. Saknr: PS 06/89 Saksbeh: Ingard Warvik Arkivsaknr: 06/1128- Møtedato: Arkivkode: 026 D00 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Steinar Berge foreslo Knut Garshol som kommunens representant. Kirsten Skaret Gulla foreslo Viggo Jordahl som kommunens representant. Ved prøvevotering ble det avgitt 6 stemmer for Knut Garshol og 5 stemmer for Viggo Jordahl. Endelig votering gav 7 stemmer for Knut Garshol og 4 stemmer for Viggo Jordahl. Driftsutvalget har da, med 7 mot 4 stemmer, fattet følgende VEDTAK: Driftsutvalget velger Knut Garshol som Kristiansunds representant i styringsgruppen for verdiskapingsprosjektet Bud Kristiansund. Saken oversendes til Ingard Warvik

13 PS 06/90 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL DIVERSE VELDEDIGE FORMÅL - SAMLESAK 1. HALVÅR 2006 Saknr: PS 06/90 Saksbeh: Arkivsaknr: 06/21- Møtedato: Arkivkode: 223 Brev av: Ordføreren har redegjort for saken i skriv av I samsvar med ens forslag gjorde driftsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Søknad fra Kirkens SOS, P.b. 409, 6501 Ålesund, imøtekommes med kr Beløpet overføres til konto Søknad fra Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund, avslås. Organisasjonen bevilges tilskudd fra kulturbudsjettet. Søknad fra Senter mot Incest Møre og Romsdal, Øvre vei 9, 6413 Molde, imøtekommes med kr Tilskuddet overføres bankkonto nr.: Søknad fra Redd barna, Postboks 6902, St. Olavs plass, N-0130 Oslo, imøtekommes med kr Beløpet overføres bankgiro: Søknad om støtte til bokverket Havets skattkammer fiske, fangst og folk i Averøy gjennom 100 år. gis en intensjonsstøtte i denne omgang. Kristiansund kommune ber om å få tilsendt en konkretisert søknad med kostnadsoverslag. Beløpet, kr , belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd til lag og organisasjoner. Tilskuddene gis med forbehold om justering av budsjettposten i forbindelse med 1. tertial. Saken oversendes til økonomisjef Kjell Rasmussen Gjenpart til Kirkens SOS, Møre og Romsdal Døveforening, Senter mot Incest Møre og Romsdal, Redd barna, Havets skattkammer fiske, fangst og folk i Averøy gjennom 100 år

14 PS 06/91 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER Saknr: PS 06/91 Saksbeh: Arkivsaknr: 06/5- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Møre og Romsdal fylke. Forslag på kandidater til Likestillingsprisen Miljøverndepartementet. Informasjon om programmet Livskraftige kommuner kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Invitasjon til pilotnettverk. 3. Kristiansund og Nordmøre havn IKS: Møteprotokoll havnerådet Surnadal kommune. Kristiansund og Nordmøre havn IKS endring av selskapsavtale 5. Surnadal kommune. Endring av selskapsavtalen for Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 6. Maritim historie. Takk for støtten til bokprosjektet 7. Biblioteksentralen. Protokoll og deltagerliste fra årsmøtet i Biblioteksentralen AL Nor-Pro a.s. Årsberetning 2005 Det 41. driftsår 9. Brønnøysundregistrene. Årsmelding AS Vinmonoåpolets årsberetning og regnskap for 2005 Kirsten Skaret Gulla viste til ref. sak 8 og ba om at det måtte fremmes egen sak for driftsutvalget, etter ferien, med fullstendig oversikts over økonomien i NOR PRO AS. For øvrig ingen merknader til ref. sakene. Saken oversendes til rådmann Anton Monge

15 PS 06/92 FASTING PUB AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ MR. FASTING PUB OG VINHUS Saknr: PS 06/92 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 06/1090- Møtedato: Arkivkode: U63 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Driftsutvalget avslår søknad fra Fasting Pub AS om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk klasse 1, 2 og 3 på serveringsstedet Mr. Fasting Pub og Vinhus, Skolegt. 16. Begrunnelsen for avslaget er at en eier av virksomheten (50% eierskap) ikke tilfredstiller vandelskravet fastsatt i alkohollovens 1-7b. Saken oversendes til Svein Heggem

16 PS 06/93 GUNDERSEN SPEAK EASY-SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ GALLERI/KAFE JANNES STOPPESTED, HOLLENDERGT. 1 Saknr: PS 06/93 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 06/1139- Møtedato: Arkivkode: U63 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Det ble gitt opplysninger om at saken var trukket. Driftsutvalget har da fattet følgende Saken trekkes. VEDTAK: Saken oversendes til Svein Heggem

17 PS 06/94 KLAGE PÅ TILDELING AV FASTLEGEHJEMMEL VED VÅGEN LEGESENTER Saknr: PS 06/94 Saksbeh: Svein Heggem Arkivsaknr: 06/1209- Møtedato: Arkivkode: G21 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige VEDTAK Med henvisning til klage på tildeling av fastlegehjemmel ved Vågen legesenter datert fra Hans Ruben Tenggren, vil driftsutvalget som kommunens klageorgan i forvaltningssaker, ikke gi klageren medhold i sin klage. Som begrunnelse for vedtaket vises til rådmannens innstilling i saken. Saken oversendes til Svein Heggem

18 PS 06/95 ENDRING AV SELSKAPSAVTALE FOR KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS ETTER KOMMUNESAMMENSLÅING AV AURE OG TUSTNA KOMMUNER Saknr: PS 06/95 Saksbeh: Eivind Raanes Arkivsaknr: 06/607- Møtedato: Arkivkode: P30 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut på møtet. I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: Kristiansund kommune vedtar følgende endringer av selskapsavtalen til Kristiansund og Nordmøre havn IKS: 1-1 Stiftelse og rettslig status: Tustna tas ut. 1-3 Eierforhold og deltakeransvar: Havnevesenet eies av Aure, Averøy, Frei, Gjemnes, Halsa, Hemne, Kristiansund, Smøla; Sunndal, Surnadal og Tingvoll. De samarbeidende kommuners (deleiernes) andeler i selskapet er fordelt slik: Aure kommune 9 % (tidligere 6%) Averøy kommune 8 % Frei kommune 4 % Gjemnes kommune 6 % Halsa kommune 4 % Hemne kommune 5 % Kristiansund kommune 38 % (tidligere 37 %) Smøla kommune 5 % Sunndal kommune 9 % Surnadal kommune 8 % Tingvoll kommune 4 % 3.1 Valg og sammensetning: strykes Kommunestyret i Tustna velger selv sin representant med vararepresentant.

19 PS 06/96 SKATTEINNGANGEN I MAI 2006 Saknr: PS 06/96 Saksbeh: Jan Sevaldsen Arkivsaknr: 06/552- Møtedato: Arkivkode: 232 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut på møtet. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde driftsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Skatteinngangen ved utgangen av mai tas til etterretning. Saken oversendes til Jan Sevaldsen

20 PS 06/97 SELVKOST VANN - AVLØP - RENOVASJON - FEIING Saknr: PS 06/97 Saksbeh: Jan Sevaldsen Arkivsaknr: 06/565- Møtedato: Arkivkode: 210 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut på møtet. Viggo Jordahl foreslo at saken skulle oversendes bystyret, slik at det kunne gis en nærmere redegjørelse om saken. I samsvar med innstillingen og Viggo Jordahls forslag, vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Selvkostavregningen tas til etterretning. Saken oversendes bystyret. VEDTAK:

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2008 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: 30.10.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer