BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS"

Transkript

1 BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS Postadresse: Pb 168, 6067 Ulsteinvik Besøksadresse: Sjøgata 56, 6065 Ulsteinvik Telefon: Nettstad:

2 FORORD Om verksemda ikkje eksisterar på nett, eksisterar den då virkeleg? Alle seriøse bedrifter / organisasjoner må vere på nett. Utsagnet er sjølvsagt. Men det er ikkje nok å vere på nett. Organisasjonen må ha eit bevisst forhold til korleis nytte nettsidene på ein slik måte at det er eit effektiv verktøy for kommunikasjon og økonomisk gevinst. Osberget CMS fokusere på korleis ein skal få større effekt ut av nettsidene, skape forteneste og at ein i større grad nyttar nettsidene som sitt marknadsverktøy for kommunikasjon både internt og eksternt. Osberget CMS er ei enkel og brukarvennleg nettløysing. CMS står for Content Management System og er den faglege forkortinga for dynamiske nettløysingar. Nettsidene skal gi ein økonomisk gevinst for organisasjonen. Nettet gir høve til store effektivitetsgevinstar. Nettsidene skal forenkle og effektivisere organisasjonen. Viktige spørsmål som ein må stille: - Er det mogleg at nettet kan erstatte og automatisere oppgåver som vert gjort manuelt? - Er det mogleg at nettet kan selje våre produkt? - Er det mogleg at nettet kan rekruttere dei beste medarbeidarane? Nettet er eit hurtig medium, dvs at informasjonen må presenterast på ein enkel måte. Dette gjer ein best ved å nytte store bilde og presis tekst. Brukaren må ikkje bli pådytta unødvendig informasjon og ord og uttrykk som forvanskar bodskapen. Kunden må sjølv velje om ein ynskjer å gå djupare inn i informasjonsmengda anten ved Les meir funksjonar, vedlegg, link til andre nettsider osv. osv. Nettsida er å rekne for den sentrale hub en i all publikasjon og kommunikasjon i ein organisasjon. Nettsida er den viktigaste kommunikasjonskanalen i organisasjon og hovudmålsettinga er å fortelje verda om organisasjonen. Dette må gjerast via fleire kanalar og på ulike måtar: - Nettside - Blog - Nyheitsbrev - Nettforum - Sosiale medier Fantastiske Osberget Brukarrettleiing Osberget CMS - side 2

3 INNHOLD Innlogging side 4 Legg til ein artikkel side 4 Legg til bilde side 5 Bildeplassering side 5 Arkfane start side 6 Skriv ut Side 6 Facebook, Twitter side 7 Les meir side 7 Legg til siste nytt side 7 Passord - artikkel side 8 Bakgrunn - artikkel side 8 Arkfane bilde side 9 Laste opp bilde side 10 Malar side 11 Vedlegg side 11 Tidsstyring side 12 Kalendar side 12 Arkiv side 13 Sette rekkefølge - artiklar side 14 Meny side 15 Endre namn på menypunkt side 16 Slette menypunkt side 16 Opprette undermenpunkt side 17 Sette rekkefølge - menypunkt side 18 Flytte menypunkt side 18 Bildegalleri side 19 Redigering - bildegalleri side 20 Siste nytt side 21 Facebook og Twitter side 22 Integrasjon av andre nettsider side 23 Google Analytics side 24 Mobilvisning side 25 Referanser side 26 3 / 28

4 INNLOGGING For å logge på nettsida skriv ein /admin etter domenenamnet. Dette betyr at for å logge seg på administrasjonsverktøyet skriv ein OPPDATER NETTSIDA DI PÅ / LEGG TIL EIN ARTIKKEL Dobbelklikk i artikkelfeltet for å aktivere redigeringsmodus. Klikk på Skriv inn Overskrift, Artikkel ingress (innleiing) og Artikkeltekst. Å skrive inn tekst i administrasjonsverktøyet fungerer som Word eller liknande tekstbehandlingsverktøy. Når du er ferdig å skrive inn tekst, klikkar du på Lagre-knappen. Du har no oppretta ein ny artikkel på nettsida di. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 4

5 LEGG TIL BILDE Vel ein ny artikkel eller knytt bilde opp mot ein artikkel som du allereie har lagt inn. Trykk på knappen for å redigere ein eksisterande artikkel. Trykk på arkfana Bilde. Klikk for å laste tidlegare innlagte bilde eller for å laste opp bilde frå datamaskina. Vel bildestørrelse ved å klikke på størrelse og border, deretter klikkar du på listepila. BILDEPLASSERING Du kan velge korleis teksta skal flyte rundt bilde. Trykk på underfana Mal. Vel ønska mal. Husk å trykk på Lagre når du er ferdig å redigere artikkelen. 5 / 28

6 ARTIKKEL / ARKFANA START Ein artikkel er delt inn i tre tekstdelar: overord, ingress og artikkeltekst. Ved å sette innsettingspunktet i tekstfeltet vert tekstverktøyet automatisk aktivert. Tekstverktøyet er tilnærma lik tekstverktøy som t.d. Word eller Writer. Tips: Hugs å merke tekst du ynskjer å endre. Hald nede shift-tasten på tastaturet og trykk [ Enter ] knappen for å lage enkelt linjeskift. SKRIV UT Aktiver Skriv ut ikonet ved å klikke på ikonet. Ikonet legg seg nedst i artikkelen. Denne funksjonen er nyttig om du ynskjer at brukaren av nettsida skal kun skrive ut artikkelen. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 6

7 AKTIVER FACEBOOK, TWITTER, TIPS EIN VENN MM. Klikk på ikonet Del for å aktivere sosiale media slik som bl.a Facebook og Twitter ved å aktivere ikonet. Ikona legg seg nedst i artikkelen. LES MEIR TEKST Klikk overordet Les meir tekst. Aktiver funksjonen ved å klikke [ På ] knappen. Skriv inn ynskja tekst i felta Linktekst og Tilbake tekst. Når denne funksjonen er aktivert vil kun overordet og ingress vere synleg. Brukaren må klikke på linktekst for å aktivere heile artikkelen. LEGG TIL SISTE NYTT NB! Denne funksjonen er kopla opp i mot Nytt -eigenskapen i Artikkel. Du har høve til å sette tre ulike eigenskapar: Artikkel Alle nye artiklar vert automatisk lista opp. Nytt - Berre artiklar som har Nytt vert lista opp. Ingen - Ingen artikkel vert lista opp. Oppsettet av Siste Nytt vert forklart i eit eige kapittel. 7 / 28

8 PASSORD - ARTIKKEL Om du ynskjer at artikkelen skal vere passordbeskytta, så set du ynskja passord i feltet Passord og repeterer passordet i feltet Repeter passord. BAKGRUNN - ARTIKKEL Klikk på overordet Bakgrunnsbilde/Bakgrunnsfarge. Kategorien er delt i to ulike funksjonar: Skriv inn hexakode om du vil at artikkelen skal ha bakgrunnsfarge som t.d #ff0000 (raud). Klikk på ikonet Bilde for å legge inn eit bakgrunnsbilde. Om du ynskjer at bilde skal repeterast vel du * På+ knappen under Repetere bakgrunnsbilde. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 8

9 ARKFANA BILDE 1. Laste opp eksisterande bilde eller laste opp nytt bilde. 2. Størrelse og border - her sett du storleiken og ramme på bilde. 3. Mal - her vel du korleis bilde skal visast i en evt. artikkel. 4. Handling - her vel du handlinga som skjer når ein klikkar på biletet. 5. Kommentarfelt - her kan du leggje til bildetekst. 6. Forhåndsvisning - forhåndsvisning av bilde skjer her LASTE OPP NYTT BILDE Ved opplasting av eksisterande bilde, vil Osberget CMS automatisk tilpasse filstorleiken til nettlesaren. Dette er ein stor fordel med omsyn til nedlastingstid. 9 / 28

10 LASTE OPP EKSISTERANDE BILDE Klikk på ikonet Velg eksisterende bilde (sjå pkt.2 frå forrige side). Finn korrekt bilde, og klikk på listepila som ligg under bilde og vel Innsett. Bilde du har valt legg seg i vinduet for Forhandsvisning. NB! Vi gjer merksam på at bilda som vert lagt inn på denne måten får same bildestorleik som ein har lasta det opp som. Det er ein fordel om ein har tilpassa bilde for nett før ein lastar det opp på denne måten. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 10

11 ARKFANA MALAR Du kan velje mellom fem ulike malar. Malane syner korleis teksta vil flyte rundt bilde. ARKFANA VEDLEGG For opplasting av vedlegg klikkar du på ikonet vedlegg. Klikk på overordet Passord. Om du ynskjer vedlegget skal vere passordbeskytta skriv du inn ynskja passord i feltet Passord og repeterer det i feltet Repeter passord 11 / 28

12 ARKFANA TID - KLADD Du har tre ulike val for å tidsstyre ein artikkel: Deaktivert Artikkelen vil kun vere synleg når ein er logga på som administrator. Aktiv - Artikkelen er synleg. Aktiv i periode Høve til å deaktivere artikkelen på eit gitt tidspunkt. HENDING/ KALENDER Denne funksjonen gjeld kun for nettløysingar som har aktivert kalendar på sida si. Artikkelen vert knytta til ein dato og kan t.d fungere som ein aktivitetskalender. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 12

13 ARKIV Tips: Det må opprettast eit menypunkt i forkant som fungerer som arkiv. 1. Klikk på Ny regel. 2. Vel ein dato for når artikklen skal flytte seg til ei ny kategori. 3. Vel eit menypunkt ved å klikke på namnet på menypunktet. 4. Du har no oppretta ein ny regel for arkivering. 13 / 28

14 SETTE REKKEFØLGE PÅ ARTIKKEL 1. Dobbelklikk i artikkelfeltet for å aktivere redigeringsmodus. 2. Hald nede venstre museknapp, klikk på artikkelen og drag til ynskja posisjon. Vi gjer merksam på at posisjonen vert lagra med ein gong. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 14

15 MENY Dobbelklikk i menyfeltet for å aktivere redigering for menyen. Vi gjer merksam på at alle endringar i redigeringsmodus vert lagra automatisk. Klikk på ikonet for å opprette eit nytt hovudmenypunkt. Det nye menypunktet legg seg automatisk nedst i menyen og får namnet New category. 15 / 28

16 ENDRE NAMN PÅ MENYPUNKT For å endre namnet på menyen klikkar du ein gong på namnet. Klikk på [ Back-space ] knappen på tastaturet for å slette teksta New category. Skriv inn det nye namnet og trykk på [ Enter ] knappen på tastaturet for å aktivere det nye namnet. SLETTE MENYPUNKT For å slette eit menypunkt, klikk på listepila til høgre for menypunktet. Klikk på Slett-ikonet for å slette menypunktet. Dialogboksa Stadfest gir deg høve til å angre eller fullføre slettinga. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 16

17 OPPRETTE ET UNDERMENYPUNKT For å opprette eit undermenypunkt, klikk på listepila til høgre for menypunktet. Klikk på [ + ] ikonet til venstre for Legg til ny kategori for å opprette eit nytt menypunkt. Undermenypunktet kan t.d sjå slik ut: OPNE UNDERMENYPUNKT Klikk på [ + ] teiknet til venstre for menypunktet for å opne undermenypunkt. Menypunkt som ikkje har noko undermenypunkt viser eit tomt felt. 17 / 28

18 ENDRE REKKEFØLGE PÅ MENYPUNKTA MED DRA-OG-SLIPP Hald nede venstre museknapp medan du klikkar på aktuelt menypunkt. Dra menypunktet til aktuell plassering og slepp venstre museknapp. Ein gul taggete understrek viser kvar det nye menypunktet plasserer seg. FLYTTE EIT HOVUDMENYPUNKT TIL EIT UNDERMENYPUNKT Klikk på [ + ] teiknet til venstre for menypunkt menyen skal flyttast til. I tilfeller der det ikkje er noko undermenypunkt viser eit ope grått felt. Hald nede venstre museknapp medan du klikkar på aktuelt menypunkt. Dra menypunktet til aktuell plassering og slepp venstre museknapp. Ein gul taggete understrek viser kvar det nye menypunktet plasserer seg. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 18

19 BILDEGALLERI 1. Klikk på ikonet for å laste opp bilde. 2. Sett kva type bildemal du ynskjer. 3. Set storleiken på det store bilde under Forhandsvisning bildebreidde. 4. Storleiken på miniatyrbilde set du ved å drage i hendelen for Miniatyrbildestorleik. 5. Dei tre siste vala er val som gjeld når ein aktiverer bildegalleriet inne på nettsida: Overgangen mellom dei ulike bilda. Talet på sekund mellom bilda. På eller Av automatisk oppstart av lysbilde / 28

20 REDIGERING AV BILDEGALLERI Skriv inn ynskja tekst i feltet for bildetekst. For å endre plassering, held du nede venstre museknapp, klikk på bilde og drag det til ynskja posisjon. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 20

21 SISTE NYTT Siste nytt funksjonen er kopla opp mot Legg til siste nytt sjå tidlegare kapittel under Artikkel. Klikk på listepila for Ny artikkel og vel Nytt. Etter å ha oppretta ein ny artikkel med funksjonen Nytt, vel du arkfana Siste. Her har du fleire val: Antall artiklar som skal vise (det er kun overordet som viser). Type nyheitsmodul. Aktivere Dato og tid. Linjebryting for dato og tid. Slik kan t.d. denne funksjonen sjå ut på nettet 21 / 28

22 FACEBOOK Vi har tidlegare vist kor enkelt ein kan liste opp ein artikkel opp mot Facebook. I Osberget CMS kan ein også på ulike måtar integrere Facebook: Kommentatorfelt. Kan vere alternativ til blogg. Integreasjon av personar på Facebook som likar nettsida. På eller Av automatisk oppstart av lysbilde. TWITTER Om du ynskjer å integrere t.d Twitter-meldingar på nettsida di, så er dette mogleg i Osberget CMS. Her vist med eit lite døme: Brukarrettleiing Osberget CMS - side 22

23 INTEGRASjON AV ANDRE NETTSIDER I Osberget CMS kan ein integrere data, presentasjon eller funksjonalitet frå andre nettkjelder for å skape innhald og dynamikk. Dette inneberer ein enkel, rask integrasjon, ofte med opne APIer og datakjelder for å produsere innhald på nettsidene. 1. Vel Iframe som artikkeltype. 2. Kopier og lim inn korrekt URL frå ekstern kjelde og set høgda på elementet. Tips for tenester som kan integrerast på dine nettsider: Yr - vérteneste. YouTube - videoteneste. GoogleMaps - kartteneste. Nettaviser - siste nytt frå andre nettsider (RSS-feeder). Google - integrasjon av Google søkemotor. 23 / 28

24 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics er eit effektivt og kraftig verktøy for å analysere datatrafikken på nettsida. Det er enkelt å integrere Google Analytics i Osberget CMS og for di nettside. Du kan alternativt velge mellom full tilgong (noko som krever Gmail-konto) eller du får tilsendt rapport etter behov og ynskjer. Dashboard Nov 28, Dec 4, 2011 Comparing to: Site Visits Nov 28 Site Usage 3,058 Visits 23.09% Bounce Rate 17,422 Pageviews 00:02:59 Avg. Time on Site 5.70 Pages/Visit 39.14% % New Visits Visitors Overview Map Overlay Visitors Nov 28 Visitors 1,900 Visits 1 1,816 Traffic Sources Overview Content Overview Search Engines 1, (51.01%) Direct Traffic 1, (32.93%) Referring Sites (16.06%) Pages Pageviews % Pageviews /HOME 2, % /JOBS AVAILABLE 1, % /OFFSHORE 1, % /FLEET % /RLWI % Osberget CMS har ingen ansvar for Google Analytics med omsyn til innhald eller prispolitikk. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 24 1 Google Analytics

25 MOBILVISNING Vi tilpassar og optimaliserar nettsidene for smarttelefonar. Vi leverer standard løysing utan tilleggskostnad. Vi vil anbefale at nettsidene får sitt eige design og uttrykk for smart-telefonar. Denne tilpasninga er det knytt ekstra kostnad til. Døme på design: 25 / 28

26 REFERANSER Hareid Group og informasjonsansvarleg Camilla Myrene Vi i Hareid Elektriske AS nyttar nettløysninga for heimeside til Fantastiske Osberget. Eit system vi tykkjer er brukarvennleg og lett å handtere. Moglegheitene i systemet er fleksibelt og ein kan sjølv velje kor avansert ein ønskjer å ha det. Det er også ein stor fordel at ein har fagkyndig og serviceinnstilte personar som ein kan rådføre seg med, i ulike problemstillingar knytt til heimesida. Dette er eit system som eg trygt kan anbefale. Sunnmøre Folkehøgskule og rektor Arnt Ole Grimstad Løysinga er intuitiv og lett å bruke. Eit anna pluss er kort responstid når ein tek kontakt for å stille spørsmål eller melde problemstillingar. Dei tekniske tinga rundt løysinga som vi har vore misfornøgde med, har vi fått tatt tak i og ordna ut, så eg har pr.idag lite å melde her. Maritime Foreining for Søre Sunnmøre (Mafoss) Opplæringskoordinator Jan Thormodsæter Maritim Forening for Søre Sunnmøre (MAFOSS) har nytta Osberget CMS som publiseringsverkty for heimesida i fleire år, og vi er svært nøgde med denne løysinga. For oss som organisasjon er det avgjerande at det er gunstige prisar, webtilnærming med enkle redigeringsverkty og lett tilgang på support for enkle endringar og generell bistand om vi står fast. Osberget CMS og dei enkelte personane vi har kontakt med løyser dette på ein framifrå måte innanfor ei fornuftig kostnadsramme, og det er difor lett for oss å anbefale dette vidare til nye brukarar. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 26

27 GOMERHUSET, MAGNE P. FYLLING, KULTURSjEF I SKODjE Som kunde hos dykk har oppdraget vore å etablere heimeside for Gomerhuset. Eg er svært nøgd med dialogen og supporten vi har fått frå dag 1. Det gjeld både lay-out og dei tekniske løysingane. De har vore lydhøre for bestillinga vår, men samtidig gitt råd i prosessen for at produktet skulle bli så godt som råd er. Eg er også svært nøgd med at vi kan arbeide på sjølve heimesida når vi legg inn nytt stoff. Det er lite eg er misnøgd med. I den grad det har vore tekniske utfordringar, har det løyst seg ved hurtig support. 99X, LINE LÖFGREEN, MARKNAD- OG REKRUTTERINGSANSVARLEG Brukervennlighet svært enkelt å sette seg inn i systemet, intuitivt, lett å jobbe med. Liker at man jobber seg rundt i den kjente strukturen på nettstedet og klikker seg inn der man ønsker å gjøre endringer, eller legge til nye artikler. God funksjonalitet i forhold til tilpasning av bilder. Slipper å bruke tid på å tilpasse bildene i separat bildebehandlingssystem Oppfølging og service fra Osberget! Får alltid svært rask hjelp dersom jeg sender over spørsmål eller ber om hjelp i forbindelse med publisering eller endringer på siden. Denne nærheten betyr veldig mye. 27 / 28

28

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM

JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM JOOMLA! PUBLISERINGSSYSTEM ENKEL INNFØRING FOR REDAKTØRAR OG ADMINISTRATORAR av Norsk Plan as Med einerett / opphavsrett 2008 Dette dokumentet kan ikkje kopierast eller overførast utan skriftleg samtykke

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Prosjektsider - Fylkesmannen

Prosjektsider - Fylkesmannen 2014 Prosjektsider - Fylkesmannen Solfrid Helvik Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 10.06.2014 1 Introduksjon Fylkesmannen nyttar i dag Episerver 7 på prosjektsider og intranettsider Malene er basert på det

Detaljer

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer

Kom i gang med EndNote

Kom i gang med EndNote Kom i gang med EndNote EndNote er eit program som vert brukt til å halde orden på litteraturreferansar og til å lage litteraturlister. Referansane kan skrivast inn manuelt eller importerast frå ulike databasar.

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Kapittel 12 Lage nettsider

Kapittel 12 Lage nettsider Kom i gang med LibreOffice Kapittel 12 Lage nettsider Lagra dokument som HTML-filer Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2010 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Nettveiledning for. krets- og gruppesider

Nettveiledning for. krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 18.02.2013 Innhold Support og spørsmål Denne veiledningen gir svar på mye, men det kan selvfølgelig dukke opp spørsmål likevel. 1. Idiums portalserver 4

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer