BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS"

Transkript

1 BRUKARRETTLEIING OSBERGET CMS Postadresse: Pb 168, 6067 Ulsteinvik Besøksadresse: Sjøgata 56, 6065 Ulsteinvik Telefon: Nettstad:

2 FORORD Om verksemda ikkje eksisterar på nett, eksisterar den då virkeleg? Alle seriøse bedrifter / organisasjoner må vere på nett. Utsagnet er sjølvsagt. Men det er ikkje nok å vere på nett. Organisasjonen må ha eit bevisst forhold til korleis nytte nettsidene på ein slik måte at det er eit effektiv verktøy for kommunikasjon og økonomisk gevinst. Osberget CMS fokusere på korleis ein skal få større effekt ut av nettsidene, skape forteneste og at ein i større grad nyttar nettsidene som sitt marknadsverktøy for kommunikasjon både internt og eksternt. Osberget CMS er ei enkel og brukarvennleg nettløysing. CMS står for Content Management System og er den faglege forkortinga for dynamiske nettløysingar. Nettsidene skal gi ein økonomisk gevinst for organisasjonen. Nettet gir høve til store effektivitetsgevinstar. Nettsidene skal forenkle og effektivisere organisasjonen. Viktige spørsmål som ein må stille: - Er det mogleg at nettet kan erstatte og automatisere oppgåver som vert gjort manuelt? - Er det mogleg at nettet kan selje våre produkt? - Er det mogleg at nettet kan rekruttere dei beste medarbeidarane? Nettet er eit hurtig medium, dvs at informasjonen må presenterast på ein enkel måte. Dette gjer ein best ved å nytte store bilde og presis tekst. Brukaren må ikkje bli pådytta unødvendig informasjon og ord og uttrykk som forvanskar bodskapen. Kunden må sjølv velje om ein ynskjer å gå djupare inn i informasjonsmengda anten ved Les meir funksjonar, vedlegg, link til andre nettsider osv. osv. Nettsida er å rekne for den sentrale hub en i all publikasjon og kommunikasjon i ein organisasjon. Nettsida er den viktigaste kommunikasjonskanalen i organisasjon og hovudmålsettinga er å fortelje verda om organisasjonen. Dette må gjerast via fleire kanalar og på ulike måtar: - Nettside - Blog - Nyheitsbrev - Nettforum - Sosiale medier Fantastiske Osberget Brukarrettleiing Osberget CMS - side 2

3 INNHOLD Innlogging side 4 Legg til ein artikkel side 4 Legg til bilde side 5 Bildeplassering side 5 Arkfane start side 6 Skriv ut Side 6 Facebook, Twitter side 7 Les meir side 7 Legg til siste nytt side 7 Passord - artikkel side 8 Bakgrunn - artikkel side 8 Arkfane bilde side 9 Laste opp bilde side 10 Malar side 11 Vedlegg side 11 Tidsstyring side 12 Kalendar side 12 Arkiv side 13 Sette rekkefølge - artiklar side 14 Meny side 15 Endre namn på menypunkt side 16 Slette menypunkt side 16 Opprette undermenpunkt side 17 Sette rekkefølge - menypunkt side 18 Flytte menypunkt side 18 Bildegalleri side 19 Redigering - bildegalleri side 20 Siste nytt side 21 Facebook og Twitter side 22 Integrasjon av andre nettsider side 23 Google Analytics side 24 Mobilvisning side 25 Referanser side 26 3 / 28

4 INNLOGGING For å logge på nettsida skriv ein /admin etter domenenamnet. Dette betyr at for å logge seg på administrasjonsverktøyet skriv ein OPPDATER NETTSIDA DI PÅ / LEGG TIL EIN ARTIKKEL Dobbelklikk i artikkelfeltet for å aktivere redigeringsmodus. Klikk på Skriv inn Overskrift, Artikkel ingress (innleiing) og Artikkeltekst. Å skrive inn tekst i administrasjonsverktøyet fungerer som Word eller liknande tekstbehandlingsverktøy. Når du er ferdig å skrive inn tekst, klikkar du på Lagre-knappen. Du har no oppretta ein ny artikkel på nettsida di. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 4

5 LEGG TIL BILDE Vel ein ny artikkel eller knytt bilde opp mot ein artikkel som du allereie har lagt inn. Trykk på knappen for å redigere ein eksisterande artikkel. Trykk på arkfana Bilde. Klikk for å laste tidlegare innlagte bilde eller for å laste opp bilde frå datamaskina. Vel bildestørrelse ved å klikke på størrelse og border, deretter klikkar du på listepila. BILDEPLASSERING Du kan velge korleis teksta skal flyte rundt bilde. Trykk på underfana Mal. Vel ønska mal. Husk å trykk på Lagre når du er ferdig å redigere artikkelen. 5 / 28

6 ARTIKKEL / ARKFANA START Ein artikkel er delt inn i tre tekstdelar: overord, ingress og artikkeltekst. Ved å sette innsettingspunktet i tekstfeltet vert tekstverktøyet automatisk aktivert. Tekstverktøyet er tilnærma lik tekstverktøy som t.d. Word eller Writer. Tips: Hugs å merke tekst du ynskjer å endre. Hald nede shift-tasten på tastaturet og trykk [ Enter ] knappen for å lage enkelt linjeskift. SKRIV UT Aktiver Skriv ut ikonet ved å klikke på ikonet. Ikonet legg seg nedst i artikkelen. Denne funksjonen er nyttig om du ynskjer at brukaren av nettsida skal kun skrive ut artikkelen. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 6

7 AKTIVER FACEBOOK, TWITTER, TIPS EIN VENN MM. Klikk på ikonet Del for å aktivere sosiale media slik som bl.a Facebook og Twitter ved å aktivere ikonet. Ikona legg seg nedst i artikkelen. LES MEIR TEKST Klikk overordet Les meir tekst. Aktiver funksjonen ved å klikke [ På ] knappen. Skriv inn ynskja tekst i felta Linktekst og Tilbake tekst. Når denne funksjonen er aktivert vil kun overordet og ingress vere synleg. Brukaren må klikke på linktekst for å aktivere heile artikkelen. LEGG TIL SISTE NYTT NB! Denne funksjonen er kopla opp i mot Nytt -eigenskapen i Artikkel. Du har høve til å sette tre ulike eigenskapar: Artikkel Alle nye artiklar vert automatisk lista opp. Nytt - Berre artiklar som har Nytt vert lista opp. Ingen - Ingen artikkel vert lista opp. Oppsettet av Siste Nytt vert forklart i eit eige kapittel. 7 / 28

8 PASSORD - ARTIKKEL Om du ynskjer at artikkelen skal vere passordbeskytta, så set du ynskja passord i feltet Passord og repeterer passordet i feltet Repeter passord. BAKGRUNN - ARTIKKEL Klikk på overordet Bakgrunnsbilde/Bakgrunnsfarge. Kategorien er delt i to ulike funksjonar: Skriv inn hexakode om du vil at artikkelen skal ha bakgrunnsfarge som t.d #ff0000 (raud). Klikk på ikonet Bilde for å legge inn eit bakgrunnsbilde. Om du ynskjer at bilde skal repeterast vel du * På+ knappen under Repetere bakgrunnsbilde. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 8

9 ARKFANA BILDE 1. Laste opp eksisterande bilde eller laste opp nytt bilde. 2. Størrelse og border - her sett du storleiken og ramme på bilde. 3. Mal - her vel du korleis bilde skal visast i en evt. artikkel. 4. Handling - her vel du handlinga som skjer når ein klikkar på biletet. 5. Kommentarfelt - her kan du leggje til bildetekst. 6. Forhåndsvisning - forhåndsvisning av bilde skjer her LASTE OPP NYTT BILDE Ved opplasting av eksisterande bilde, vil Osberget CMS automatisk tilpasse filstorleiken til nettlesaren. Dette er ein stor fordel med omsyn til nedlastingstid. 9 / 28

10 LASTE OPP EKSISTERANDE BILDE Klikk på ikonet Velg eksisterende bilde (sjå pkt.2 frå forrige side). Finn korrekt bilde, og klikk på listepila som ligg under bilde og vel Innsett. Bilde du har valt legg seg i vinduet for Forhandsvisning. NB! Vi gjer merksam på at bilda som vert lagt inn på denne måten får same bildestorleik som ein har lasta det opp som. Det er ein fordel om ein har tilpassa bilde for nett før ein lastar det opp på denne måten. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 10

11 ARKFANA MALAR Du kan velje mellom fem ulike malar. Malane syner korleis teksta vil flyte rundt bilde. ARKFANA VEDLEGG For opplasting av vedlegg klikkar du på ikonet vedlegg. Klikk på overordet Passord. Om du ynskjer vedlegget skal vere passordbeskytta skriv du inn ynskja passord i feltet Passord og repeterer det i feltet Repeter passord 11 / 28

12 ARKFANA TID - KLADD Du har tre ulike val for å tidsstyre ein artikkel: Deaktivert Artikkelen vil kun vere synleg når ein er logga på som administrator. Aktiv - Artikkelen er synleg. Aktiv i periode Høve til å deaktivere artikkelen på eit gitt tidspunkt. HENDING/ KALENDER Denne funksjonen gjeld kun for nettløysingar som har aktivert kalendar på sida si. Artikkelen vert knytta til ein dato og kan t.d fungere som ein aktivitetskalender. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 12

13 ARKIV Tips: Det må opprettast eit menypunkt i forkant som fungerer som arkiv. 1. Klikk på Ny regel. 2. Vel ein dato for når artikklen skal flytte seg til ei ny kategori. 3. Vel eit menypunkt ved å klikke på namnet på menypunktet. 4. Du har no oppretta ein ny regel for arkivering. 13 / 28

14 SETTE REKKEFØLGE PÅ ARTIKKEL 1. Dobbelklikk i artikkelfeltet for å aktivere redigeringsmodus. 2. Hald nede venstre museknapp, klikk på artikkelen og drag til ynskja posisjon. Vi gjer merksam på at posisjonen vert lagra med ein gong. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 14

15 MENY Dobbelklikk i menyfeltet for å aktivere redigering for menyen. Vi gjer merksam på at alle endringar i redigeringsmodus vert lagra automatisk. Klikk på ikonet for å opprette eit nytt hovudmenypunkt. Det nye menypunktet legg seg automatisk nedst i menyen og får namnet New category. 15 / 28

16 ENDRE NAMN PÅ MENYPUNKT For å endre namnet på menyen klikkar du ein gong på namnet. Klikk på [ Back-space ] knappen på tastaturet for å slette teksta New category. Skriv inn det nye namnet og trykk på [ Enter ] knappen på tastaturet for å aktivere det nye namnet. SLETTE MENYPUNKT For å slette eit menypunkt, klikk på listepila til høgre for menypunktet. Klikk på Slett-ikonet for å slette menypunktet. Dialogboksa Stadfest gir deg høve til å angre eller fullføre slettinga. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 16

17 OPPRETTE ET UNDERMENYPUNKT For å opprette eit undermenypunkt, klikk på listepila til høgre for menypunktet. Klikk på [ + ] ikonet til venstre for Legg til ny kategori for å opprette eit nytt menypunkt. Undermenypunktet kan t.d sjå slik ut: OPNE UNDERMENYPUNKT Klikk på [ + ] teiknet til venstre for menypunktet for å opne undermenypunkt. Menypunkt som ikkje har noko undermenypunkt viser eit tomt felt. 17 / 28

18 ENDRE REKKEFØLGE PÅ MENYPUNKTA MED DRA-OG-SLIPP Hald nede venstre museknapp medan du klikkar på aktuelt menypunkt. Dra menypunktet til aktuell plassering og slepp venstre museknapp. Ein gul taggete understrek viser kvar det nye menypunktet plasserer seg. FLYTTE EIT HOVUDMENYPUNKT TIL EIT UNDERMENYPUNKT Klikk på [ + ] teiknet til venstre for menypunkt menyen skal flyttast til. I tilfeller der det ikkje er noko undermenypunkt viser eit ope grått felt. Hald nede venstre museknapp medan du klikkar på aktuelt menypunkt. Dra menypunktet til aktuell plassering og slepp venstre museknapp. Ein gul taggete understrek viser kvar det nye menypunktet plasserer seg. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 18

19 BILDEGALLERI 1. Klikk på ikonet for å laste opp bilde. 2. Sett kva type bildemal du ynskjer. 3. Set storleiken på det store bilde under Forhandsvisning bildebreidde. 4. Storleiken på miniatyrbilde set du ved å drage i hendelen for Miniatyrbildestorleik. 5. Dei tre siste vala er val som gjeld når ein aktiverer bildegalleriet inne på nettsida: Overgangen mellom dei ulike bilda. Talet på sekund mellom bilda. På eller Av automatisk oppstart av lysbilde / 28

20 REDIGERING AV BILDEGALLERI Skriv inn ynskja tekst i feltet for bildetekst. For å endre plassering, held du nede venstre museknapp, klikk på bilde og drag det til ynskja posisjon. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 20

21 SISTE NYTT Siste nytt funksjonen er kopla opp mot Legg til siste nytt sjå tidlegare kapittel under Artikkel. Klikk på listepila for Ny artikkel og vel Nytt. Etter å ha oppretta ein ny artikkel med funksjonen Nytt, vel du arkfana Siste. Her har du fleire val: Antall artiklar som skal vise (det er kun overordet som viser). Type nyheitsmodul. Aktivere Dato og tid. Linjebryting for dato og tid. Slik kan t.d. denne funksjonen sjå ut på nettet 21 / 28

22 FACEBOOK Vi har tidlegare vist kor enkelt ein kan liste opp ein artikkel opp mot Facebook. I Osberget CMS kan ein også på ulike måtar integrere Facebook: Kommentatorfelt. Kan vere alternativ til blogg. Integreasjon av personar på Facebook som likar nettsida. På eller Av automatisk oppstart av lysbilde. TWITTER Om du ynskjer å integrere t.d Twitter-meldingar på nettsida di, så er dette mogleg i Osberget CMS. Her vist med eit lite døme: Brukarrettleiing Osberget CMS - side 22

23 INTEGRASjON AV ANDRE NETTSIDER I Osberget CMS kan ein integrere data, presentasjon eller funksjonalitet frå andre nettkjelder for å skape innhald og dynamikk. Dette inneberer ein enkel, rask integrasjon, ofte med opne APIer og datakjelder for å produsere innhald på nettsidene. 1. Vel Iframe som artikkeltype. 2. Kopier og lim inn korrekt URL frå ekstern kjelde og set høgda på elementet. Tips for tenester som kan integrerast på dine nettsider: Yr - vérteneste. YouTube - videoteneste. GoogleMaps - kartteneste. Nettaviser - siste nytt frå andre nettsider (RSS-feeder). Google - integrasjon av Google søkemotor. 23 / 28

24 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics er eit effektivt og kraftig verktøy for å analysere datatrafikken på nettsida. Det er enkelt å integrere Google Analytics i Osberget CMS og for di nettside. Du kan alternativt velge mellom full tilgong (noko som krever Gmail-konto) eller du får tilsendt rapport etter behov og ynskjer. Dashboard Nov 28, Dec 4, 2011 Comparing to: Site Visits Nov 28 Site Usage 3,058 Visits 23.09% Bounce Rate 17,422 Pageviews 00:02:59 Avg. Time on Site 5.70 Pages/Visit 39.14% % New Visits Visitors Overview Map Overlay Visitors Nov 28 Visitors 1,900 Visits 1 1,816 Traffic Sources Overview Content Overview Search Engines 1, (51.01%) Direct Traffic 1, (32.93%) Referring Sites (16.06%) Pages Pageviews % Pageviews /HOME 2, % /JOBS AVAILABLE 1, % /OFFSHORE 1, % /FLEET % /RLWI % Osberget CMS har ingen ansvar for Google Analytics med omsyn til innhald eller prispolitikk. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 24 1 Google Analytics

25 MOBILVISNING Vi tilpassar og optimaliserar nettsidene for smarttelefonar. Vi leverer standard løysing utan tilleggskostnad. Vi vil anbefale at nettsidene får sitt eige design og uttrykk for smart-telefonar. Denne tilpasninga er det knytt ekstra kostnad til. Døme på design: 25 / 28

26 REFERANSER Hareid Group og informasjonsansvarleg Camilla Myrene Vi i Hareid Elektriske AS nyttar nettløysninga for heimeside til Fantastiske Osberget. Eit system vi tykkjer er brukarvennleg og lett å handtere. Moglegheitene i systemet er fleksibelt og ein kan sjølv velje kor avansert ein ønskjer å ha det. Det er også ein stor fordel at ein har fagkyndig og serviceinnstilte personar som ein kan rådføre seg med, i ulike problemstillingar knytt til heimesida. Dette er eit system som eg trygt kan anbefale. Sunnmøre Folkehøgskule og rektor Arnt Ole Grimstad Løysinga er intuitiv og lett å bruke. Eit anna pluss er kort responstid når ein tek kontakt for å stille spørsmål eller melde problemstillingar. Dei tekniske tinga rundt løysinga som vi har vore misfornøgde med, har vi fått tatt tak i og ordna ut, så eg har pr.idag lite å melde her. Maritime Foreining for Søre Sunnmøre (Mafoss) Opplæringskoordinator Jan Thormodsæter Maritim Forening for Søre Sunnmøre (MAFOSS) har nytta Osberget CMS som publiseringsverkty for heimesida i fleire år, og vi er svært nøgde med denne løysinga. For oss som organisasjon er det avgjerande at det er gunstige prisar, webtilnærming med enkle redigeringsverkty og lett tilgang på support for enkle endringar og generell bistand om vi står fast. Osberget CMS og dei enkelte personane vi har kontakt med løyser dette på ein framifrå måte innanfor ei fornuftig kostnadsramme, og det er difor lett for oss å anbefale dette vidare til nye brukarar. Brukarrettleiing Osberget CMS - side 26

27 GOMERHUSET, MAGNE P. FYLLING, KULTURSjEF I SKODjE Som kunde hos dykk har oppdraget vore å etablere heimeside for Gomerhuset. Eg er svært nøgd med dialogen og supporten vi har fått frå dag 1. Det gjeld både lay-out og dei tekniske løysingane. De har vore lydhøre for bestillinga vår, men samtidig gitt råd i prosessen for at produktet skulle bli så godt som råd er. Eg er også svært nøgd med at vi kan arbeide på sjølve heimesida når vi legg inn nytt stoff. Det er lite eg er misnøgd med. I den grad det har vore tekniske utfordringar, har det løyst seg ved hurtig support. 99X, LINE LÖFGREEN, MARKNAD- OG REKRUTTERINGSANSVARLEG Brukervennlighet svært enkelt å sette seg inn i systemet, intuitivt, lett å jobbe med. Liker at man jobber seg rundt i den kjente strukturen på nettstedet og klikker seg inn der man ønsker å gjøre endringer, eller legge til nye artikler. God funksjonalitet i forhold til tilpasning av bilder. Slipper å bruke tid på å tilpasse bildene i separat bildebehandlingssystem Oppfølging og service fra Osberget! Får alltid svært rask hjelp dersom jeg sender over spørsmål eller ber om hjelp i forbindelse med publisering eller endringer på siden. Denne nærheten betyr veldig mye. 27 / 28

28

Brukarrettleiing for FolkeWeb

Brukarrettleiing for FolkeWeb Brukarrettleiing for FolkeWeb Forord Vi har sidan sommaren 2010 arbeid med å stabilisere nettløysinga vår. Dette har vi lukkast med. Vi har fått ei moderne og rask løysing med mange ulike funksjonar. Nettløysinga

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Gå til sida https://dvergsdal-sunde.squarespace.com. Klikk Esc. Skriv inn brukarnamn og passord.

Gå til sida https://dvergsdal-sunde.squarespace.com. Klikk Esc. Skriv inn brukarnamn og passord. Brukarmanual Squarespace Firma: Dvergsdal & Sunde Ansvarleg: Andre Sunde Dato: 27.10.2016 NB! Gasta support Vi har utvikla ei eiga support-side for Squarespace-kundar: http://support.gasta.no/ - men passord:

Detaljer

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2)

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) www.fylkesatlas.no er frå 06.05.2010 oppgradert til ny versjon (basert på Adaptive2). Overgangen til ny teknologi har ført til store endringar/betringar. Raskare prosessering

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Når du er innlogga ser du ei pil oppe til venstre klikk på den og du får admin-menyen til høgre.

Når du er innlogga ser du ei pil oppe til venstre klikk på den og du får admin-menyen til høgre. Brukarmanual Squarespace Firma: Dvergsdal & Sunde Ansvarleg: Kjøkkenansvarleg Dato: 27.10.2016 NB! Gasta support Vi har utvikla ei eiga support-side for Squarespace-kundar: http://support.gasta.no/ - med

Detaljer

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast!

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Programmet Avast! Home Edition kan lastast ned via Enivest sine heimesider. Alternativt kan ein gå direkte til www.avast.com. Vel menyen Products og

Detaljer

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016

Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Nettbedrift nye funksjonar frå februar 2016 Innhald 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalingar filtrering på brukar 2 4. Forbetra filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer

Detaljer

Dersom du står fast tek du kontakt med Malin Olivia Dahlberg på eller telefon

Dersom du står fast tek du kontakt med Malin Olivia Dahlberg på eller telefon Brukarrettleiing til Norske Kunstforeninger sitt medlemssystem Norske Kunstforeninger bruker frå 2018 HyperSys som medlemssystem. HyperSys er spesielt utvikla for frivillige organisasjonar, for å forenkle

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav 2017 Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav Ove Midtbø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 30.03.2017 0 Innhold Informasjon til tolkar...2 Generelt om dekning av tolkeutgifter i fritt rettsråd-saker...2

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Versjon 1.4 1 Oppdatert mai 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første gong... 2 MinId... 2 Registrere ny brukar og søkje om

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne.

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Gå til:www.sportsadmin.no og velg logg inn oppe til høgre

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO NY BRUKAR AV WWW.SKOGSVAAG.NO Nettsida har hatt om lag 892000 treff sidan år 2000. Både unge og gamle er faste besøkjarar av nettsida. Alle medlemmer kan leggje

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Kom i gang med LibreOffice Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Bilete og figurar i Word

Bilete og figurar i Word Bilete og figurar i Word av Kjell Skjeldestad Ofte har me behov for å setje inn ulike illustrasjonar i teksten vår. Det kan vere bilete, teikningar, diagram osv. Me skal sjå på nokre av dei mulegheitene

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal

Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal Fokus: Dialog og kommunikasjon på bekostning av dokumentasjon? Msn i gamle

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 Kvinnherad kommune Juni 2014 Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no Utfylling av søknad HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

ORDBOKA OMGREP FORKLARING Omgrepet i ei setning

ORDBOKA OMGREP FORKLARING Omgrepet i ei setning A Asynkron Ikkje-samtidig Asynkront er når noko ikkje skjer samtidig. Asynkron samtale er når nokon snakkar saman, men ikkje på same tid Asynkron samtale er f.eks når du sender med post det tek ei tid

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Store dokument i Word

Store dokument i Word Store dokument i Word versjon 2007 av Kjell Skjeldestad Hjelp til betre organisering av skrivearbeidet august 2009 Ved skriving av store dokument er det viktig å få god oversikt over dei ulike delane av

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Brukarmanual 2 for https://ungdomslag.hypersys.no Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 1 Levering

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing Generell informasjon; Vestnes kommune nyttar «Visma Enterprice Rekruttering» for handtering av søkjarar til ledige stillingar. Systemet kjenner

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Installasjon av SK Admin 6.11

Installasjon av SK Admin 6.11 Installasjon av SK Admin 6.11 1. Lag ei mappe på c-disken på server. 2. Kopier fila SK_Admin.exe til denne mappa. 3. Start programmet SK_Admin.exe Tre nye mapper blir oppretta i mappa som programmet SK_Admin.exe

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010

Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Brukarmanual 1 for https://ungdomslag.hypersys.no Levering av årsrapport og medlemslister for 2010 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 2 Administrasjon

Detaljer

DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukarveiledning for Oppdragsgjevare September 2014

DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukarveiledning for Oppdragsgjevare September 2014 DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukarveiledning for Oppdragsgjevare September 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Opplysningar om Doffin... 3 2. Kompabilitetsvisning... 3 3. Logg inn... 4 3.1 Logg inn...

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

HiST i Sosiale Medier

HiST i Sosiale Medier HiST i Sosiale Medier Innhald Kvifor skal HiST vere tilstade i sosiale medier?... 2 HiST-tilsette i sosiale medier... 2 Facebook... 3 Korleis bruker HiST den overordna Facebook-sida?... 3 Tips til godt

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb Innlogging Via nettsida til flyklubben eller direkte til www.myweblog.no, trykk logg inn. Brukarnamnet ditt er 153-xxxxx (xxxx=ditt medlemsnummer i NLF) Ved første gongs

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Versjon: 16. januar Brukarmanual.

Versjon: 16. januar Brukarmanual. Versjon: 16. januar 2014 Brukarmanual http://arena.arbeidoghelse.no 1 Arbeid og helse Åpen arena 2014 på nett Nettsida til Åpen arena har to hovudsider Temaer: Her er alle gruppene lagt ut med problemstilling,

Detaljer

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1 Visma.net Expense Evelyn Tveito 1 Reiserekning Kjørebok Utlegg Saksgang i Expense Attestere / Tilvise Evelyn Tveito 2 Frå 01.04.16 fekk Kvinnherad kommune nytt reiserekningssystem: Visma.net Expense. Visma.net

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar

KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Rådmannen - personal og organisasjon Bakgrunn for kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING Rettleiar Det vart i tariffoppgjeret 2008 semje mellom partane å gjennomføre ei kompetansekartlegging av alle

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36

Brukarrettleiing (v. 1.5) i OpenOffice.org v. 2.0.1. Brukarrettleiing. Kvam herad. 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 Brukarrettleiing Kvam herad 2006 - Tore A. Tellevik, Kvam herad 1 av 36 1 Forord Denne brukarrettleiinga tek for seg programme i OpenOffice.org 2.0.1 OpenOffice.org (heretter forkorta til OpenOffice) er

Detaljer

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing

SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing SØKJE ARBEID I VESTNES KOMMUNE Informasjon og brukarrettleiing Generell informasjon; Vestnes kommune nyttar Visma Enterprice Rekruttering for handtering av søkarar til ledige stillingar. Systemet kjenner

Detaljer

Skrive reiserekning i Visma Expense

Skrive reiserekning i Visma Expense Skrive reiserekning i Visma Expense Innhald Logge inn:... 1 Om reisa:... 2 Diett:... 4 Kjørebok:... 5 Utlegg:... 6 Samandrag og innsending... 11 Logge inn: I) På Intranett, klikk på «Støttesystem» og «Skrive

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer