RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1"

Transkript

1 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 Kvinnherad kommune Juni 2014

2 Nettadresse: Eventuelt via Utfylling av søknad HUGS: Les hjelpeteksten til høgre i kvart bilete. I tillegg er det somme stader mogleg å trykke på -knappen. Då kjem det opp hjelpetekst til høgre knytt til gitt punkt. Sjå «Rettleiar Fonnakart». Her kan du hente hjelp til å finne informasjon som du treng for å fylle ut søknaden. Ta kontakt med kommunen om du treng ytterlegare rettleiing. Spørsmål relatert til sjølve byggesaka - Byggesak vakttelefon: Spørsmål relatert til ByggSøk:

3 Opprett ny brukar eller logg inn med brukarnamn og passord

4 Opprett ny byggesak eller arbeid vidare med eksisterande byggesak Under «Mine byggesaker» finn du søknadane du har jobba med. Hent desse fram om du til dømes ynskjer å søkje om endringsløyve eller igangsetjingsløyve.

5 Her vel du kva type tiltak du ynskjer å gjennomføre. Du kan krysse av fleire stader. Tiltaket du oppgjer, er utgangspunkt for kva type søknadstype du kan velje.

6 «Søknad om tiltak utan ansvarsrett» blir eit alternativ om du på førre side valde tiltak som kan gå under 20-2, til dømes tilbygg under 50 m 2 (ikkje påbygg), frittståande bygg under 70 m 2.

7 Les Oversikt over kva vala du har gjort. Stemmer dette med det du ynskjer å søkje om? For å endre noko, klikk på «Forrige»-knappen. I det du klikkar på «Neste»-knappen, låser du vala du har gjort. Ynskje du seinare å endre søknadstype, kan du klikke deg inn på søknaden under «Mine byggesaker», for så å endre søknadstype.

8 Fyll inn informasjon om eigedomen som søknaden gjeld. Bruk gjerne her finn du blant anna gards- og bruksnr. Kvinnherad kommune er ikkje kopla til kartet gjennom ByggSøk.

9 DISPENSASJON: Er tiltaket i tråd med PBL, planen som gjeld for området (kommunedelplan eller reguleringsplan), veg og TEK10, treng det ikkje søkjast dispensasjon, og vilkåra for 3 vekers saksbehandling er innfridd. Dersom tiltaket er i strid med PBL, plan, veg eller TEK10, må det søkjast om dispensasjon. Du kan søkja om dispensasjon samstundes med søknad om tiltak, eller separat. Naboane må alltid varslast om at det òg blir søkt om dispensasjon. Søkjer du dispensasjon og tiltak samstundes, pass på at det går fram i opplysningane gitt i nabovarsel at det blir søkt om dispensasjon. Dersom «ja» kjem denne sida seinare. Grunngje kvifor du ynskjer dispensasjon frå PBL, plan, veg eller Tek10. Grei ut om fordelar og ulemper: Fordelane ved dispensasjonen må vera klart større enn ulempene ved dispensasjon. Legg vekt på dispensasjonen sine konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjengelegheit (PBL 19-2).

10 Bruk kartet som du finn på (sjå rettleiar). Her finn du informasjon om plantype, formål og om det er utnyttingsgrad i området. Les føresegnene.

11 Til hjelp:

12 Nærast alle tiltak må nabovarslast. Både naboar og gjenbuarar (på andre side av veg, elv, ol), må varslast om tiltak. Er du usikker, ta kontakt med kommunen så får du tilsendt naboliste. Du kan generere nabovarselskjema ut frå ByggSøk. Hopp over denne sida (klikk «Neste»), fyll ut resten av søknaden, klikk på skrivarikonet i venstre-meny. Du vil då få moglegheita å skrive ut nabovarselskjema (sjå neste side). Seinare går du attende til denne sida og fylle ut manglande informasjon. Viktig

13 Les Skriv ut dei ulike skjemaa i ramma. Hugs å inkludere situasjonskart og teikningar over tiltaket i opplysningane om tiltaket. Er eit anna «opplysningar gitt i nabovarsel» brukt under nabovarslinga, ynskjer kommunen at du legg dette ved søknaden (under «Annet»).

14 Her vel du ut frå rullegardina det som passar tiltaket. Kryssar du av for «annet», får du moglegheita å skrive i boksen nedst.

15

16 Hentar frå «Planstatus» Reknar ut automatisk Reknar ut automatisk Sjå til att berekna grad av utnytting er mindre enn tillate grad av utnytting

17 Ordforklaring Bebygd areal BYA: Det areal som bygningen opptar av terrenget (fotavtrykket). Inkluderer: Opent overbygd areal Bygningsdelar som stikk ut med fri høgde over terreng mindre enn 5 m Konstruksjonar og bygningsdelar som stikk meir enn 0,5 m over terrenget sitt gjennomsnittsnivå Parkeringsareal

18 Ordforklaring Bruksareal BRA: Det arealet som ligg innanfor omsluttande vegger, inkludert innvendige vegger. I motsetnad til BYA, blir BRA rekna for kvar etasje eller plan. BRA anna : Må ha fire omsluttande vegger. Døme: garasje, utebod.

19 Ordforklaring Måleverdi areal: Bygningsvolum som har fri høgde over golv 1,9 m eller meir i minst 0,6 m breidde og skal reknast med. Under skråtak måler ein arealet 0,6 m utanfor høgda på 0,6 m. For meir informasjon om utnyttingsgrad, sjå «H-2300 Grad av utnytting».

20 Sjå førre side for ordforklaring

21

22 kan vera til god hjelp her (sjå rettleiar).

23 Ta kontakt med kommune om det er noko du lurar på. VIKTIG

24 Ta kontakt med kommune om det er noko du lurar på. VIKTIG

25 Ta kontakt med kommune om det er noko du lurar på. VIKTIG

26

27 Fyll ut kven som er tiltakshavar. Tips: Er tiltakshavar og kontaktperson den same, klikk på knappen «kopiér» så slepp du skrive alt ein gong til.

28 Legg inn ein og ein nabo. Naboliste kan ein få tilsendt frå kommune. Hugs å klikk på knappen «Legg til» mellom kvar nabo.

29 Her legg du inn alle ansvarlege føretaka som er involverte i prosjektet: Prosjekterande, utførande og kontrollerande. Nokon postar blir automatisk fylt ut dersom føretaket er registrert med sentral godkjenning. Noko informasjon blir henta frå Brønnøysundregistera. Resten må du fylle ut sjølv. Om føretaket ikkje har sentral godkjenning, kryssar du av for nei. Det vil då koma opp meir informasjon som du må fylla ut Sjå neste side

30 Her søkjer du om lokal godkjenning for gitt føretak.

31 Andre myndigheiter kan vera: - Statens vegvesen (veg, hovudsakeleg dispensasjon byggjegrense) - Fylkeskommunen - Fylkesmannen - Kvinnherad kommune Tekniske tenester (veg, vass- og avløp) - Kystverket: Kystverket har delegert dei fleste mynde til kommunen Dersom det er snakk om dispensasjon frå byggjegrense veg eller tilknyting vass og avløp, må det følgje med eit ferdig utfylt skjema. Informasjon og skjema finn du på kommunen si heimeside.

32 Skriv inn enkeltvis dei ulike fagområda du ynskjer å dele prosjekteringa inn i. Klikk på «legg til»-knappen for å leggja området til i lista og skriv inn nye fagområder. Ynskjer du å slette eksisterande område i lista, trykk på nummeret framføre området, og deretter slett. Eventuelt kan du gjera oppdateringa ved å trykke «Oppdater» etter att du har endra på fagområdet. Det du legg inn her blir seinare eit alternativ når du skal fylle inn kven som har dei ulike ansvarsrettane.

33 Skriv inn enkeltvis dei ulike fagområda du ynskjer å dele utføringa inn i. Klikk på «legg til»-knappen for å leggja området til i lista og skriv inn nye fagområder. Ynskjer du å slette eksisterande område i lista, trykk på nummeret framføre området, og deretter slett. Eventuelt kan du gjera oppdateringa ved å trykke «Oppdater» etter att du har endra på fagområdet. Det du legg inn her blir seinare eit alternativ når du skal fylle inn kven som har dei ulike ansvarsrettane.

34 Skriv inn fagområda du ynskjer å dele kontrollen inn i. Klikk på «legg til»-knappen for å leggja området til i lista og skriv inn nye fagområder. Ynskjer du å slette eksisterande område i lista, trykk på nummeret framføre området, og deretter slett. Eventuelt kan du gjera oppdateringa ved å trykke «Oppdater» etter att du har endra på fagområdet. Det du legg inn her blir seinare eit alternativ når du skal fylle inn kven som har dei ulike ansvarsrettane.

35 Under ansvarsfordeling ansvarleg søkjar legg du inn føretaket som har ansvaret for søkinga. Huk av om føretaket har sentral godkjenning. Seinare vil sida bli opna for signering (når alle andre føretak har signert for sine ansvarsrett) og det er klart til å sendast inn.

36 Same framgangsmåte for prosjektering, utførelse og kontroll: Leit fram fagområdet. Vidare fyller du ut tiltaksklasse, skildrar kort ansvarsområdet og ansvarleg føretak. Skal søknaden ikkje signerast elektronisk, må du huke av for dette. Då skriv du ut gitt søknad om ansvarsrett, ansvarleg føretak skrive under, så skannar du søknaden med underskrift og legg til som vedlegg. Ansvarleg føretak vil få tilgang til signering når søknaden er ferdig.

37 Det skal utarbeidast samsvarserklæring for alle ansvarsområda for prosjektering og utføring, med unnatak av uavhengig kontroll. Samsvarserklæring bruk rullegardina. Om samsvarserklæringa blir signert manuelt, hukar du av for det. Fyll inn dato for når samsvarserklæringa vart signert og når ansvarsrettane vart gitt. Same framgangsmåten som tidlegare: Klikk «Legg til» for kvar samsvarserklæring.

38 Samsvarserklæring utføring I søknadstypane Ferdigattest og Mellombels bruksløyve får du moglegheit til å generere samsvarserklæring for utføring. Vel ansvarsområde, ansvarleg føretak og fagområde som samsvarserklæringa er knytt til.

39 Viktig Kontrollerklæring skal berre nyttast for uavhengig kontroll. Er kontrollerklæringa signert manuelt, hukar du av for dette. I søknadstypane Ferdigattest og Mellombels bruksløyve får du moglegheit til å generere kontrollerklæring for utføring. Vel ansvarsområde, ansvarleg føretak og fagområde som kontrollerklæringa er knytt til.

40 HUGS: Alle vedlegg skal leggjast til kvar for seg! Vel frå rullegardina. Bruk «Annet» om du ikkje finn noko som stemmer og forklar i kommentarfeltet. Vel om det skal leggjast til elektronisk eller ettersendast i post. Last opp fila om den skal leggjast til elektronisk. Kryss av om vedlegget skal leggjast ved nabovarsel, til dømes situasjonskart og fasadeteikning. Klikk «Legg til» og gjenta prosessen med andre vedlegg. Noter deg dato for kva tid siste nabo kvitterte på nabovarselet, eventuelt postdato for rekommandert sending. Frå denne datoen skal det gå 14 dagar før du sender inn søknaden i tilfelle du mottek nabomerknader.

41 Når du kjem til denne sida, har du fylt ut det meste i søknaden. Klikk på «Kontrollér søknaden» då vil eventuelle feil og manglar dukke opp. Trykk på feilmeldinga, så kjem du til sida feilen/manglane er, rett opp og gå attende til denne sida. Om du ynskjer å skrive ut nabovarselskjema, klikk på skrivarikonet i menyen til venstre. Når du har fått underskrifter og det er gått 14 dagar, kan du gå inn på søknaden, vidare til vedlegg og legg ved kvitteringa for nabovarsel. Har det kome inn nabomerknader, gå inn på «Rammebetingelser» og vidare inn på «Varsling». Elles kan du sjekke søknaden ved å klikke deg att og fram i søknaden. Vidare neste side.

42 LÅS SØKNAD - SIGNERING Føresetnaden for å kunne låse søknaden er at ansvarleg søkjar har brukarnamn og passord for å kunne signere søknadane elektronisk. Dersom ansvarleg søkjar ikkje har slikt brukarnamn og passord, må søknaden skrivast ut på papir og signerast for hand. Hugs at alle vedlegg må lastast opp før signering, inkludert kvittering for nabovarsel. Når søknaden er komplett, sjekkar du søknaden ved å trykke «Kontrollér søknaden». Dersom det er feil/manglar, kjem det opp ei liste. Her kan du trykke på feilen/mangelen og sida der feilen/mangelen er, vil dukke opp. Rett opp feilen/mangelen og gå attende til «Kontrollér søknaden». Når søknaden er feil- og mangelfri, får du moglegheit til å låse søknaden. Klikk på «Lås søknad» og ansvarleg føretak får moglegheit å signere søknaden. Det blir automatisk generert ein e-post inkludert ein link til gitt søknad til dei ansvarleg søkjarane (der ein har registrert e-postadresse). Sjå «Rettleiar for signering» Tiltakshavar kan ikkje signere elektronisk. Ansvarleg søkjar skriv ut eit eksemplar der tiltakshavar underskriv. Dette eksemplaret beheld ansvarleg søkjar. Det einaste føretaket som må signera elektronisk for at ein skal kunne sende inn søknaden elektronisk, er ansvarleg søkjar. Der dei ansvarlege føretaka har signert manuelt, legg ein ved ansvarsretten med underskrift.

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti)

Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Rettleiar til Partiportalen for kommune- og fylkesparti (også fylkesungdomsparti) Versjon 1.4 Oppdatert mars 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Innhald 1. OM PARTIPORTALEN... 2 2. INNLOGGING FØRSTE GONG...

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer