Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 62/12 PS 63/12 PS 64/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. PS 65/12 Deling av grunneiendom gnr 4 bnr 50 PS 66/12 Deling av grunneiendom gnr 15 bnr 19. PS 67/12 PS 68/12 PS 69/12 PS 70/12 PS 71/12 PS 72/12 Søknad om refusjon av saksbehandlingsgebyr - Kjæs bygde- og hytteforening. Klagebehandling - Tomt til skytebane i Børselv. Søker Børselv Jeger- og fiskerforening Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område til oppføring av 2 stk. fugleskjul på Stabbursneset. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan til bruksendring fra taxisentral til bolig GBnr. 17/380. Tiltakshaver: Margit Mathiesen. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lakselv "Bjerkland" for oppføring av bolig og garasje på GBnr 17/507. Tiltakshaver: Edel Pettersen og Terje Asbjørn Olsen. Gaggavann hyttefelt - fortetning PS 73/12 Kommunal planstrategi

3 PS 62/12 Godkjenning av innkalling PS 63/12 Godkjenning av saksliste PS 64/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2008/ Arkiv: 4/50 Saksbeh: Bjørg Eva Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/12 Planutvalget Deling av grunneiendom gnr 4 bnr 50 Dokumenter i saken Søknad fra Hilbert Nesbakken, på vegne av Dag Hansen, datert Situasjonskart Reguleringskart Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen. Høringsuttalelse fra Sametinget. Høringsuttalelse fra Finnmark Fylkeskommunes areal- og kulturvernavdeling. Høringsuttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark. Høringsuttalelse fra Landbruksavdelingen i Porsanger. Melding om vedtak, utgått på dato, datert Bakgrunn Hilbert Nesbakken søker, på vegne av Dag Hansen, om fradeling av en parsell på ca. 1 da fra gnr. 4 bnr. 50. Den omsøkte parsellen skal benyttes som tilleggsareal til gnr. 4 bnr. 182 og ligger i Olderfjord. Dette er tidligere tatt opp i planutvalget, men kommer opp til ny behandling ettersom vedtaket er foreldet, og søker har søkt om samme fradeling på nytt. Saksutredning Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningslovens 20-1, 2.ledd. Det omsøkte område ligger innenfor privat eiendom, men er regulert til offentlig friområde og frittliggende småhusbebyggelse og ligger innenfor Olderfjord regulerte område og må derfor også behandles etter 12-14, endring og oppheving av reguleringsplan. Søknaden Søknaden ble sendt på høring til berørte parter den med en måneds høringsfrist, og er ikke sendt ut på ny høring, ettersom det ikke var noen som hadde spesielle merknader til fradelingen. Høringsuttalelser: Statens Vegvesen har ingen merknader til søknaden. Sametinget har ingen merknader til søknaden. 3

5 Finnmark Fylkeskommunes areal- og kulturvernavdeling har ingen merknader til søknaden. Fylkesmannens miljøvernavdeling påpeker at det vil være uheldig dersom det gis tillatelse til å fradele avsatt friområde til tilleggsareal og kommunen bør vurdere å erstatte friområdet med et annet areal men utover det har de ingen merknader til omsøkt tiltak. Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark har ingen innvendinger til søknaden. Landbruksavdelingen i Porsanger har ingen innvendinger til søknaden. Delingen er forsvarlig ut i fra den avkastningen denne eiendommen kan gi i dag og berører ikke dyrket mark. Vurdering Søknaden fra Hilbert Nesbakken søker, på vegne av Dag Hansen, om fradeling av en parsell på ca. 1 da fra gnr. 4 bnr. 50, anbefales innvilget som omsøkt. Det gis tillatelse til fradeling etter plan- og bygningslovens 20 1, 2.ledd og samt dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19 Ingen av høringsinstansene har vesentlige innvendinger til søknaden. Det omsøkte område ligger innenfor privat eiendom. Fradelingen må betraktes som en mindre vesentlige endringer i reguleringsplanen. Rådmannens innstilling Søknaden fra Hilbert Nesbakken søker, på vegne av Dag Hansen, om fradeling av en parsell på ca. 1 da fra gnr. 4 bnr. 50, innvilges som omsøkt. Det gis tillatelse til fradeling etter plan- og bygningslovens 20 1, 2.ledd og samt dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19 Begrunnelse: Ingen av høringsinstansene har vesentlige innvendinger til søknaden. Det omsøkte område ligger innenfor privat eiendom. Fradelingen må betraktes som en mindre vesentlige endringer i reguleringsplanen. 4

6 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 15/19 Saksbeh: Bjørg Eva Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/12 Planutvalget Deling av grunneiendom gnr 15 bnr 19. Sakens dokumenter - Søknad fra Ola Roger Danielsen - Kartskisser - Nabovarsel - Uttalelse fra statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen - Saksbehandling av fradeling etter jordloven, med klagebehandling og endelig vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark Bakgrunn Roger Danielsen søker om fradeling av 3 parseller fra gnr 15 bnr 19 Lakevand i Porsanger kommune. Parsell 1 og 2 skal benyttes til selvstendige boligtomter, mens parsell 3 skal fradeles som tilleggsareal til gnr 15 bnr 29. Parsell 2 og 3 er ubebygd, mens parsell 1 er rundt eksisternde bolig. Størrelsen på parsellene er oppgitt til å utgjøre 18,5 daa. Saksutredning Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) , 2. ledd. Område som søkes fradelt, er arealdisponert til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNFområde) i Porsanger kommunes arealplan. Kommunen kan gi dispensasjon etter pbl kap. 19 dersom fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. 19-2, 2. ledd. Søknaden ble sendt på høring til berørte parter med en måneds høringsfrist. Fylkesmannens miljøvernavdeling, Sametingets miljø- og kulturvernavdeling, Fylkeskulturetaten, Reindriftsforvaltningen i Øst- Finnmark og Statens Vegvesen har ingen merknader til søknaden. Jordbrukssjefen i Porsanger har behandlet søknaden, der det ble innvilget parsell 2 og 3, mens parsell 1 ble avslått. Jordbrukssjefen i Porsanger anmodet også om en regulering av 5

7 eiendommen ettersom det til nå er søkt fradelt 8 parseller på eiendommen, jf jordlovens 9 og 12. Vurdering Omsøkt område ligger i nærhet til bebygd område ved Holmenbru i Porsanger kommune. Parsellene skal i følge søknaden benyttes til boligformål, enten som selvstendig eiendom, eller som tillegg til eksisterende eiendom. Fradeling av parsell 2 og 3 fra gnr 15 bnr 19 vil ikke medføre at planen blir vesentlig tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. I følge søknaden er det allerede atkomst til eiendommen. Det foreligger tillatelse til deling etter jordlovens 12 for parsell 2 og 3. Parsell 1 er avslått etter jordlovens 9 og 12. Søknaden fra Roger Danielsen om deling anbefales innvilget delvis som omsøkt. Det anbefales at det gis tillatelse til deling av parsell 2 og 3, parsell 2 på 4,5 daa og parsell 3 på 12 daa fra gnr 15 bnr 19 som skissert på vedlagte kart. Det kan gis tillatelse etter pbl , 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Parsell 1 på 2 daa rundt eksisterende bolig anbefales avslått på bakgrunn av jordbrukssjefens behandling etter jordlovens 9 og 12, og Fylkesmannen i Finnmarks opprettholdelse dette vedtaket. Etter Porsanger kommunes skjønn er ikke fradeling av parsell 2 og 3 til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Roger Danielsen delvis som omsøkt. Det gis tillatelse til deling av parsell 2 og 3, parsell 2 på 4,5 daa og parsell 3 på 12 daa fra gnr 15 bnr 19 som skissert på vedlagte kart. Det kan gis tillatelse etter pbl , 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Parsell 1 på 2 daa rundt eksisterende bolig avslås på bakgrunn av jordbrukssjefens behandling etter jordlovens 9 og 12, og Fylkesmannen i Finnmarks opprettholdelse dette vedtaket. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes skjønn er ikke fradeling av parsell 2 og 3 til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Ingen av høringsinstansene hadde merknader til søknaden. Fradeling av parsell 1 kan ikke innvilges da jordbrukssjefens behandling etter jordlovens 9 og 12 viser at dette tiltaket vil forringe verdien av eiendommen gnr 15 bnr 19 6

8 7

9 8

10 9

11 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 39/1 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Planutvalget Søknad om refusjon av saksbehandlingsgebyr - Kjæs bygde- og hytteforening. Dokumenter i saken: Søknad om fritak for saksbehandlingsgebyr for anlegg av parkeringsplass ved Kjæsløype. Saksutredning Porsanger kommune har mottatt søknad om tillatelse til anlegg av parkeringsplass ved Kjæsløype ved fylkesvei 183, GBnr. 39/1. Tiltakshaver Kjæs bygde- og hytteforening søker samtidig om fritak for saksbehandlingsgebyr. Gebyret blir på kr. 7530,- (Saksbehandlingsgebyret på kr. 3180,- og dispensasjon på kr. 4350,- ). I følge gebyrregulativ, vedtatt av Porsanger kommunestyre i møte , I.1.5 Fritak for gebyr: Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Særlige grunner kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert. Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne. Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en humanitær og ideelle organisasjoner. Jfr kommunens praksis i forhold til ettergivelse av andre skatter og avgifter. I søknaden om fritak for gebyr fra Kjæs bygde- og hytteforening er det anført følgende særlige grunner: 10

12 - Kjæs bygde- og hytteforening er et lag som areider for å tilrettelege for økt jakt, fiske og friluftsliv i sitt nærområde. - De har utbedret en del av barmarksløypa. - De ønsker å arbeide videre med å tilrettelegge for aktivitet og har søkt Porsanger kommune om midler til slikt. Vurdering Porsanger kommune vurderer tiltakshaver Kjæs bygde- og hytteforening til å være en ideell organisasjon. Tiltaket vil tilrettelegge for aktivitetene i kommunen: friluftsaktiviteter, jakt og fiske. Porsanger kommune går derfor inn for at det innvilges fritak for gebyr i denne saken. Rådmannens innstilling Kjæs bygde- og hytteforening gis fritak for betaling av saksbehandlingsgebyr i søknaden om anlegg av parkeringsplass ved Kjæsløype på eiendommen GBnr.39/1 i Porsanger kommune. 11

13 Porsanger kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: 34/1 Saksbeh: Bjørg Eva Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Planutvalget Klagebehandling - Tomt til skytebane i Børselv. Søker Børselv Jeger- og fiskerforening Sakens dokumenter - Søknad fra Finnmarkseiendommen (Fefo), datert Kartskisser - Nabovarsel - Uttalelse fra statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen - Klage fra Fylkesmannen i Finnmark - Tilsvar til klagen fra Børselv jeger- og fiskerforening med støysonekartlegging Bakgrunn Fefo søker om tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl.) til etablering av skytebane i Hestnesdalen i Børselv. Fylkesmannen i Finnmark har påklaget dette på bakgrunn av dispenseringen som fra Porsanger kommunes side er gjort i saken. Fylkesmannen i Finnmark vektlegger støysonekartlegging som vesentlig for at en etablering av skytebane i Hestnes skal kunne gjennomføres. De anbefaler også at etablering av skytebaner skal skje i forbindelse med reguleringsplan, og ikke ved dispensasjon. Saksutredning Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) , 2. ledd. Område som søkes fradelt, er arealdisponert til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNFområde) i Porsanger kommunes arealplan. Kommunen kan gi dispensasjon etter pbl kap. 19 dersom fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. 19-2, 2. ledd. Fefo har hatt saken ute på høring hos berørt reinbeitedistrikt og bygdelag, de har ikke kommet med uttalelse i saken. 12

14 Kommunen sendte søknaden på høring til berørte parter med en måneds høringsfrist. Reindriftsforvaltningen i Øst- Finnmark, Sametingets miljø- og kulturvernavdeling og Fylkeskulturetaten har ingen merknader til søknaden. Fylkesmannens miljøvernavdeling går i mot at det gis tillatelse til fradeling/feste av areal til skytebane som omsøkt. De ber kommunen stille krav om reguleringsplan for skytebane etter plan- og bygningsloven kapittel 12. De begrunner dette med at en reguleringsplan sikrer god lokal prosess og lokal medbestemmelse. En reguleringsplan sikrer også medvirkning fra alle berørte parter. De skriver også i sin uttalelse at tiltakshaver må sørge for at det blir utført en støyfaglig utredning med beregning og kartfesting av støysoner. Jordbruksmyndigheten i Porsanger har ikke kommet med uttalelse i saken. Klagebehandling Klage på et vedtak skal behandles etter forvaltningsloven (fvl.) 28, 29, 30 og 31. Fylkesmannen i Finnmark har klagerett. Planutvalget i Porsanger kommune skal foreta de undersøkelser klagen gir grunnlag til. Utvalget kan oppheve eller endre vedtaket dersom klagen finnes begrunnet. Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) 15, 2. ledd at statlig organ har klagerett dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde. Klageretten gjelder alle vedtak under byggesaksbehandlingen og i dispensasjonssaker. Fylkesmannen er klageberettiget. Av fvl. 28. (klage og omgjøring) fremgår: Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Av fvl. 29. (klagefrist) fremgår: Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. Har en part krevet å få oppgitt begrunnelsen for vedtaket etter 24 annet ledd, avbrytes klagefristen. Ny klagefrist tar til å løpe fra det tidspunkt meddelelse om begrunnelse er kommet frem til ham eller han på annen måte er gjort kjent med den. fvl. 31 (oversitting av klagefristen) lyder: Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 13

15 Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. Vurdering Fylkesmannen i Finnmark er klageberettiget, og har fremsatt klagen innen fristen. Omsøkt området ligger langt fra bebyggelse. I denne saken er alle berørte parter hørt og det er ingen som har vesentlig innvendinger til tiltaket. Tiltaket vil etter Porsanger kommunes vurdering ikke medføre at planen blir tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. Porsanger kommune mener at en skytebane i Børselv vil skape positiv utvikling for bygda Børselv. Jakt har lange tradisjoner gjennom mange generasjoner i Børselv og Porsanger. En skytebane i Børselv vil utelukkende være med å rekruttere og stryke interessen for jakt og skytesport i Børselv og Porsanger. Fylkesmannen har i sin uttalelse bedt kommunen stille krav til at det blir utført en støyfaglig utredning med beregning og kartfesting av støysoner. Porsanger kommune ser ikke at det er nødvendig for aktuelt område. Omsøkt område ligger langt fra bebyggelse. Søknaden fra Fefo om tillatelse etter pbl. til etablering av skytebane i Hestnesdalen i Børselv anbefales innvilget som omsøkt. Se vedlagte kart datert for situasjonsplan. Det anbefales at det gis tillatelse til etter pbl. 20-1, 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Ingen av høringsinstansene hadde merknader til søknaden. Porsanger kommune viser videre til ny støysonekartlegging fremsatt av Norconsult as, som viser at det er forenelig med tanke på støy å legge en skytebane til omsøkte område. Klagen fra fylkesmannen i Finnmark tas ikke til følge, og klagen skal oversendes settefylkesmann for endelig behandling. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Fefo som omsøkt. Det gis tillatelse til etablering av skytebane i Hestnesdalen i Børselv. Se vedlagte kart datert for situasjonsplan. Det gis tillatelse etter pbl , 2. ledd og dispensasjon etter pbl kap. 19. Vedtaket fra Porsanger kommune ved planutvalget, datert opprettholdes. Dette på bakgrunn i skytebanens beliggenhet, og nylig innkommet støysonekartlegging. Klagen fra fylkesmannen i Finnmark tas ikke til følge, og klagen skal oversendes settefylkesmann for endelig behandling. Begrunnelse: 14

16 Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Ingen av høringsinstansene hadde vesentlige merknader til søknaden. 15

17 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: L42 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/12 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område og planog bygningslovens 1-8 forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag til oppføring av 2 stk. fugleskjul på Stabbursneset. Tiltakshaver: Stabbursnes Naturhus og Museum. Saksutredning Stabbursnes Naturhus og Museum (SNM) leverte den søknad om tillatelse til oppføring av 2 stk. fugleskjul med et areal på 10m2 hver på GBnr. 10/1 på Stabbursneset i Porsanger kommune. Søknad om oppføring av to mindre bygg på bebygd eiendom er et tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, jf. pbl Omsøkte tiltak ligger innenfor 100-metersbeltet til sjø og er i strid med plan- og bygningslovens 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Omsøkt tiltak ligger også i et område som i kommuneplanens arealdel er bestemt til landbruk-, natur- og filuftsområde (LNF-område). Før en eventuell tillatelse kan gis, må det derfor foreligge dispensasjon både fra byggeforbudet langs sjø og fra gjeldende plan. Finnmarkseiendommen, som er grunneier av GBnr. 10/1 har innvilget søknad om tiiltak. Saksnr. 12/00134 datert I søknad om dispensasjon fra Stabbursnes Naturhus og Museum er det anført følgende fordeler ved tiltaket: Begge skjulene er planlagt oppført ved eksisterende natursti. Naturstien starter ved SNMs parkeringsplass og benyttes av lokalbefolkning, turister, barnehager og skoleklasser. Søknaden ble sendt på høring med en måneds høringsfrist, følgende uttalelser er mottatt: Sametinget: Har ingen merknader til søknaden. 16

18 Følgende pålegg skal formidles til dem som skal utføre arbeidet i marken: Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. kulturminneloven 8 annet ledd. Fylkesmannen i Finnmark: Det er mottatt uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark (FF) De planlagte fugleskjulene ligger godt utenom kjerneområdet for dverggåsa. Ferdsel til fors i dette område vil trolig ikke forstyrre fuglelivet i området. Naturmangfoldlovens 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. Lovens 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for kummunens vedtak i denne saken. Utover dette har ingen merknader til søknaden. Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark: Reindriftsagronomen går ikke i mot tiltaket men vil anmode at besøkende blir informert om reindriftens tilstedeværelse og viser til lov om reindrift 63, 65. Vurdering Dispensasjon fra kommuneplanen krever etter plan- og bygningsloven 19-1 en begrunnet søknad. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt skal få mulighet til å uttale seg. Dispensasjon kan etter 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter samlet vurdering. Det kan settes vilkår for å gi dispensasjon. Hensynene bak bestemmelsen om byggeforbudsone langs sjøen er natur- og kulturmiljø, friluftsliv, allmenne interesser som fri ferdsel og landskapsbildet. LNF-område er avsatt for landbruk, natur og friluftsaktiviteter. Berørte myndigheters uttalelser Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark vil anmode om at Stabbursnes Naturhus og Museum informerer besøkende om reindriftens tilstedeværelse i området. RØF henviser til lov om reindrift 63,65. Disse ønskene fra berørt myndighet vil bli satt som vilkår ved eventuell dispensasjon. Fylkesmannen i Finnmark påpeker at følgende faktor skal vurderes i forbindelse med saksbehandlingen: Naturmangfoldloven har bestemmelser ( 8) om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 17

19 Dette tiltaket medfører ikke vesentlig inngrep i terrenget, fjerning av vegetasjon, og skjer ved eksisterende natursti. Tiltaket anses å ikke ha negativ påvirkning eller risiko for naturmangfoldet og kan tillates uten nærmere undersøkelser. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra skal ikke bli vesentlig tilsidesatt 1. Pbl 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Allmennhetens interesse for friluftsliv og fri ferdsel langs sjøen er tilstede. Tiltaket medfører ingen direkte endring eller privatisering av området mot sjøen og er dermed ikke i strid med hensynet til fri ferdsel og rekreasjonsverdier. Landskapshensyn tiltakets utforming og farge vil ikke bryte med omgivelsene slik at den kan påvirke ytre opplevelsen av landskapet, for eksempel i forhold til utsikten fra både land eller sjø. 2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-formålet. Landbruket da det ikke foreligger uttalelse fra jordbrukssjef i Porsanger kommune, anses tiltaket å ikke ha negativ innvirkning på landbrukets interesser. Natur tilpasningen til natur- og kulturmiljø er i stor grad ivaretatt ved at arkitektonisk utforming av tiltaket og valg av trematerialer er i samsvar med områdets formål. Friluftsliver er i stor grad ivaretatt. Tiltaket tilrettelegger for flere friluftsaktiviteter. Tiltaket vil kunne være med på å kanalisere besøkende til et konkret sted på neset, i stedet for dagens situasjon hvor besøkende ikke har et fast sted å komme til og dermed ferdes over store deler av Stabbursneset. Fordelene skal være klart større enn ulempene Fordeler: Søkers begrunnelse for dispensasjon tiltaket vil benyttes av lokalbefolkning, turister, barnehager og skoleklasser anses å ha en fordel for en eventuell dispensasjon. Allmennhetens interesse for friluftsliv og fri ferdsel langs sjø er tilstede. Tiltaket tilrettelegger for flere friluftsaktiviteter. Tiltaket vil kunne være med på å kanalisere besøkende til et konkret sted på neset i stedet for dagens situasjon hvor besøkende ikke har et fast sted å komme til og dermed ferdes over store deler av Stabbursneset. Ulemper: Det er ikke store ulemper knyttet til tiltaket. Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger vil hensynene bak LNF-formålet og byggeforbudet i strandsonen ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket. Verken hensynet til allmennhetens ferdsel og friluftsliv eller nasjonale interesser langs sjøen ville bli skadelidende. Porsanger kommune kan ikke se at tiltaket vil skape problemer for gjennomføring av gjeldende plan i området. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. 18

20 Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø, jf pbl 1-8 og fra gjeldende plan, jf pbl 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel), for oppføring av to fugleskjul på GBnr. 10/1 på Staburssneset. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil ikke dette tiltaket være til vesentlige hinder for gjennomføring av gjeldende plan i området. Allmennhetens interesse for friluftsliv og fri ferdsel langs sjøen er tilstede. Saken har vært sendt på høring til berørte myndigheter. Ingen av disse har vesentlige merknader til søknaden. Tiltaket vil dermed ikke skape vesentlige problemer for naturverninteresser, kulturverninteresser eller reindriftsinteresser. Tiltaket vil ha positiv innvirkning til friluftsaktiviteter. Tiltaket vil kunne være med på å kanalisere besøkende til et konkret sted på neset i stedet for dagens situasjon hvor besøkende ikke har et fast sted å komme til og dermed ferdes over store deler av Stabbursneset. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Stabbursnes Naturhus og Museum skal informere besøkende om reindriftens tilstedeværelse i området, jf lov om reindrift 63,65. Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. kulturminneloven 8 annet ledd. 19

21 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 17/380 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 70/12 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lakselv sentrum Samvirkekrysset til bruksendring fra taxisentral til bolig på eiendommen GBnr. 17/380 i Lakselv. Tiltakshaver: Margit Mathiesen. Saksutredning Margit Mathiesen leverte den søknad om bruksendring av bygg fra næring til bolig på eiendommen GBnr. 17/380 i Meieriveien, i Lakselv sentrum. Søknad om bruksendring av tidligere drift av tiltak er et tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. pbl 20-1 bokstav d). Eiendommen GBnr. 17/380 omfattes av reguleringsplan for Lakselv sentrum Samvirkekrysset (planen ble vedtatt av kommunestyret i 1993) og er regulert til trafikkområde og skal benyttes til taxisentral. Før en eventuell tillatelse til bruksendring kan gis, må det foreligge dispensasjon fra reguleringsplan, jf. Pbl 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) jf Berørte naboer er varslet, kommunen har ikke mottatt merknader mot det planlagte tiltaket. I søknad om dispensasjon fra Margit Mathiesen er det anført følgende begrunnelse for dispensasjon: Eiendommen ligger mellom bolig i sentrumsveien og boliger i Meieriveien. Bygget er pusset opp og etterisolert i tak, vegger og gulv. Vinduer og dører er skiftet ut. Boligen holder dagens krav til boligstandard. Vurdering Dispensasjon kan, etter pbl. 19-2, ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 20

22 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Reguleringsplan: Omsøkt bygning ligger i et område som omfattes av reguleringsplan for Lakselv sentrum Samvirkekrysset. Dette området ligger ved tre kryssede veger E6, Sentrum og Meieriveien. Det er fire bygg i området og de har følgende formål: offentlig bygg Herredshuset, forretningsbygg, omsøkt bygg taxisentral, og bolig. Den boligen som søkeren henviser til i begrunnelsen, ligger på naboeiendommen GBnr.17/402 og ble omdisponert fra forretningsformål til boligformål i Begrunnelsen for dispensasjon var personlig behov for bosted. Selv om det tidligere er gitt dispensasjon til benyttelse av bygg på område regulert til forretningsformål til bolig, er det en vesentlig forskjell. Området regulert til forretningsformål er i planbestemmelsene bestemt til byggeområde, mens denne eiendommen ligger i et område som er bestemt til trafikkområde. Omsøkte eiendom er lite egnet til boligformål. Dette ut fra byggets plassering og omgivelsene rundt. Omsøkt bygg ligger i nedre del av Meieriveien. Der er blant annet bedriftene Rens og vask og Meieriet. Trafikken til og fra disse bedriftene går forbi bygget og kan skje på kveldene og i helgene. Dette vil føre til en god del trafikkstøy, da trafikken består for en stor del av tungtrafikk fra lastebiler/trailere. Rett på andre siden av vegen er den en cafe med sene åpningstider. De øvrige bygg på østsiden av Meieriveien inneholder både boliger og forretningsvirksomhet. Jf Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven, kapittel 13 Miljø og helse, 13-9, andre ledd, skal byggverk, med hensyn på støy fra utendørs kilder, plasseres, prosjekteres, og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og på uteoppholdareal avsatt for rekreasjon og lek. Jf teknisk forskrift skal uteoppholdareal gi mulighet til rekresjon og lek. Eiendommen GBnr.17/380 grenser til parkområde. Dette oppfyller krav til uteoppholdareal for bolig med hensyn til rekreasjon og lek. Samtidig vil det imidlertid være en god del trafikkstøy og til tider flystøy i området, og dette vil være i strid med krav til lydforhold for uteareal. Fordelene og ulempene ved dispensasjon: Fordeler: Kravet til uteoppholdarealene. Eiendommen grenser til et offentlig parkområde hvor muligheter for lek og opphold er tilstede. Eiendommens plassering og nærhet til regulert friareal, tilsier at kravet til uteoppholdsareal for rekreasjon og lek oppfylles. Ulemper: Dersom det gis dispensasjon vil det føre til en uheldig utvikling i Samvirkekrysset da dette kan skape presedens for andre bygg i dette området. Området er regulert til trafikkformål, en eventuell dispensasjon til boligformål vil være en vesentlig endring av gjeldende plan. En eventuell tillatelse til benyttelse av området 21

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Studiesenteret Møtetid: 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 54/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/ Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 09:00 obs møtetiden er endret. Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer