Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon eller e-post som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut Roger Hanssen / sign. Ordfører Gunnar Lillebo /sign. Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket RS 18/12 PS 71/12 PS 72/12 PS 73/12 RS 19/12 Orienteringer Godkjenning av saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Hovedutskrift av protokoll fra møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune den 16. august 2012 RS 20/12 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller - 5 rapporter PS 74/12 PS 75/12 PS 76/12 PS 77/12 Søknad om permisjon fra verv som leder for sektorstyet for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Valg av ny leder for sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Permisjon fra verv som varaordfører i Porsanger kommune Valg av ny varaordfører PS 78/12 Tildeling av Luostejokmidler 2012 PS 79/12 Nye styringsdokumenter i Finnmark Miljøtjeneste, godkjenning av nye vedtekter PS 80/12 Kommunal planstrategi PS 81/12 Vurdering av Porsanger boligstiftelse PS 82/12 Suppleringsvalg av Jordskiftemeddommere PS 83/12 Budsjett 2013 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune PS 84/12 Plan for selskapskontroll PS 85/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden

3 RS 18/12 Orienteringer PS 71/12 Godkjenning av saksliste PS 72/12 Godkjenning av innkalling PS 73/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 102/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Søknad om permisjon fra verv som leder for sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Saksutredning Thorvald Aspenes har i skriv datert søkt om permisjon fra sitt verv som leder for sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk i perioden til Permisjon søkes på bakgrunn av at Thorvald Aspenes har byttet jobb som medfører pendling. Han jobber turnus med 3 uker jobb med 12 timers dager, og 3 uker fri. Dette medfører i at han ikke klarer å holde seg oppdatert de 3 ukene han er på jobb. Vurdering Sektorstyreledere har ansvar for sin sektor. Det er viktig at leder er oppdatert og til enhver tid kan svare på spørsmål angående sin sektor. Det anbefales derfor at Thorvald Aspenes innvilges permisjon inntil hans arbeidssituasjon endres. Kommuneloven 15 pkt 2, Uttreden. Suspensjon. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Rådmannens innstilling Thorvald Aspenes innvilges permisjon som omsøkt i perioden tom fra sitt verv som sektorstyreleder for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Det velges ny leder for sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk for den perioden det er søkt permisjon for. 3

5 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/12 Kommunestyret Valg av ny leder for sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Dokumenter i saken Rundskriv H-4/11 Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/varaordfører, faste utvalg m.m. fra departementet Saksutredning Thorvald Aspenes har søkt og fått innvilget permisjon fra sitt verv som leder i sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk i perioden tom I den forbindelse må det velges ny leder for den tiden Aspenes har permisjon fra vervet. Aspenes vil fortsatt være medlem i sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk. Vurdering Det velges leder blant de medlemmene som sitter i sektorstyret for næring forvaltning og kommunalteknikk. Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk består av: Thorvald Aspenes Geir Kåre Pettersen - Nestleder Elin Aslaksen Torkjell Johnsen Bente Furu Rådmannens innstilling Kommunestyret i Porsanger velger leder for sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk 4

6 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Permisjon fra verv som varaordfører i Porsanger kommune Saksutredning Thorvald Aspenes har i skriv datert søkt om permisjon fra sitt verv som varaordfører i perioden til Permisjon søkes på bakgrunn av at Thorvald Aspenes har byttet jobb som medfører pendling. Han jobber turnus med 3 uker jobb med 12 timers dager, og 3 uker fri. Dette medfører i at han ikke klarer å holde seg oppdatert de 3 ukene han er på jobb. Vurdering Varaordfører er ordførers støttespiller og stedsfortreder. Varaordfører skal være oppdatert og bør til enhver tid kunne steppe inn for å representere Porsanger kommune i ordførers sted. Varaordfører er på grunn av arbeidssituasjonen ikke tilgjengelig 6 måneder i året. Dette er ikke en situasjons om Porsanger kommune er tjent med, da både administrasjonen og ordføreren er avhengig av å ha tett dialog med varaordføreren. Det anbefales derfor at Thorvald Aspenes innvilges permisjon inntil hans arbeidssituasjon endres. Kommuneloven 15 pkt 2, Uttreden. Suspensjon. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Rådmannens innstilling Thorvald Aspenes innvilges permisjon som omsøkt i perioden tom fra sitt verv som varaordfører. Ny varaordfører velges for den perioden det er søkt permisjon for. 5

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret Valg av ny varaordfører Dokumenter i saken Rundskriv H-4/11 Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/varaordfører, faste utvalg m.m. fra departementet Aktuelle lover Kommuneloven 9 Ordfører/varaordfører Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas. Kommuneloven 38 Flertallsvalg. Ansettelser Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning. Kommuneloven 35 nr. 3 Avstemninger Valg av leder og nestleder for folkevalgte organer holdes som flertallsvalg. Saksutredning Thorvald Aspenes har søkt og fått innvilget permisjon fra sitt verv som varaordfører i perioden tom I den forbindelse må det velges ny varaordfører for den tiden Aspenes har permisjon. Varaordfører er ordførers støttespiller og stedsfortreder. Ordfører leder møtene i kommunestyre og formannskap. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. 6

8 Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt som medlem. Ordfører kan la seg representer ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer saker som ikke er av prinsipiell betydning. Fremgangsmåten ved valget Den som skal velges etter bare en avstemming må ha fått flertall, mer enn 50 % av stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en ny avstemming i samme møte. Samtlige kandidater, også de som måtte ha fått 0 stemmer ved første avstemming, deltar i den nye avstemmingsrunden. Ven annen gangs avstemming er den valgt som får enkelt flertall. Har to eller flere kandidater fått likt stemmetall avgjøres dette ved loddtrekning mellom disse. Rådmannens innstilling Kommunestyret velger varaordfører blant formannskapets faste medlemmer. 7

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 076 Saksbeh: Bjarne Huru Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12 Sektorstyre for oppvekst og kultur /12 Kommunestyret Tildeling av Luostejokmidler 2012 Vedlegg: 1 Tildeling av midler til allmenn-nyttige formål 2 Kriterier Luostejokmidler Oversikt over søknader - Luostejokmidler 2012 Saksutredning Luostejok kraftlag har i brev av orientert Porsanger kommune om at styret, med bakgrunn i kraftlagets vedtekter, har besluttet og godkjent at det av driftsoverskuddet skal tildeles kr ,00 til idrett og kulturlivet i Porsanger. På bakgrunn av dette ble tilskuddet i annonseform lyst ut i lokale aviser samt på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist ble satt til Fullstendig utlysningstekst var som følger: LUOSTEJOKMIDLER 2011 Porsanger kommune er tildelt kr i tilskudd til allmennyttige formål fra Luostejok kraftlag i Midlene skal fordeles av Kommunestyret etter søknad fra lag og foreninger i Porsanger kommune. Kriterier for søknad: 1. Tilskudd gis til ideelle organisasjoner, lag og foreninger tilhørende i Porsanger kommune og som har som formål å tilby idretts- og/eller kulturaktiviteter. 2. Det settes ikke begrensninger på hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til. Det kan derfor søkes tilskudd til oppstart av ny aktivitet, prosjekter, innkjøp av utstyr, kompetanseheving m.m. som i etterkant kommer lokalsamfunnet til gode. 3. Søknaden skal være skriftlig med original underskrift 4. Alle som mottar tilskudd oppfordres til å godta ledsagerbevis 5. Søkere som driver aktivitet rettet mot barn og unge og/eller kulturmangfold prioriteres 6. Det kan ytes tilskudd med inntil 75 % av budsjetterte kostnader i søknad 7. Ved tildeling av tilskudd kan det legges vekt på skjønn 8. Tilskudd utbetales etter at regnskap og rapport for tiltaket er mottatt 8

10 Vedlegg til søknad: - oversikt over betalende medlemmer, gjerne fordelt på aldersgrupper og kjønn - årsmelding og regnskap aktivitetsplan/ aktivitetsoversikt 2011 Behandling av søknader: - søknader må være Porsanger kommune i hende innen mandag søkerliste oversendes Porsanger idrettsråd med frist for uttalelse innen sektorstyret for kultur- og oppvekst vedtar sin innstilling i møte den kommunestyret fatter endelig vedtak om tildeling av midler i møte den Vedtak om tilskudd er endelig og kan ikke påklages. Søknaden sendes: Porsanger kommune, Rådhuset, Kultur- og oppvekstavdelingen, 9712 Lakselv / Vurdering Etter utløpt søknadsfrist var det innkommet søknader fra 20 lag og foreninger på tiltak med totalt kostnadsramme på kr ,00. Kortfattet oversikt over søkere, tiltak og søknadssum som vedlegg til dette saksfremlegg. Fullstendige søknader legges frem i møtet. Porsanger idrettsråd er som kommunens talerør i saker som angår idretten i brevs form bedt om uttalelse i saken. Dersom uttalelse mottas til sektorstyrets møte den , vil denne legges frem for sektorstyret i møtet ellers legges denne frem til kommunestyrets behandling. Kostnader til annonsering i lokale aviser trekkes fra tilskuddsbeløpet før fordeling. Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling da det er delegert til sektorstyret å innstille ovenfor kommunestyret i denne saken. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Behandling Forslag fra sektorstyret for oppvekst og kultur: IL STIL Gagga hytteforening Porsanger husflidlag Porsanger maleklubb Porsanger hundeklubb Porsangerne Lakselv svømmeklubb U & Il Silfar Midnattsrocken/Ungdomsrådet Lakselv Pensjonistforening Porsanger idrettslag Kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner 9

11 Porsanger rideklubb Lakselv Taekwondo klubb SUM kroner kroner kroner Votering: Enstemmig Sektorstyre for oppvekst og kulturs innstilling Nr. Søker Formål Søknads sum Innstilling fra Sektorstyre 1 IL STIL Utvikling av vinteraktivitetsanlegg kr kr Gagga hytteforening Skiløypeprosjekt kr kr Ruijan kvänit Lemmijokilaiset Språk- og kultur kurs/aktiviteter kr kr - 4 Venner av Skoganvarre kirke Vedlikehold og rehabilitering av kirka Mangler kr - 5 Brennelv Bygdelag Folkehelseprosjekt BLAD 2 kr kr - 6 Porsanger norsk- finsk forening Innkjøp utstillingsutstyr kr kr - 7 Porsanger Husflidslag Innkjøp datautstyr kr kr Porsanger maleklubb Malerkurs, rekruttering kr kr Porsanger hundeklubb Innkjøp utstyr til trening og konkurranse kr kr Porsangerne Jubileumskonsert 25 år kr kr Lakselv svømmeklubb Innkjøp av utstyr til trenings- og mosjonstilbud kr kr U & IL Silfar Lager- /garasjebygg kr kr Velforeningen for helse Forebyggende tiltak kr kr - 14 Mental Helse Porsanger Opplæring og aktiviteter kr kr - 15 Dramatika Teaterproduksjon kr kr - 16 Midnattsrocken/Ungdomsrådet Rusfritt ungdomsarrangement kr kr Lakselv Pensjonistforening Julebord og leie av varmebasseng kr kr Porsanger Idrettslag Bygging av speaker bu og garderobeanlegg kr kr Porsanger Ride klubb Kursarrangement for rekruttering kr kr Lakselv Taekwondo-do klubb Kurs, konkurranse og utstyr kr kr Lakselv Musikkorps Innkjøp instrumenter og annet utstyr kr kr - Sum kr

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: Saksbeh: Rudi Larsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 94/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Nye styringsdokumenter i Finnmark Miljøtjeneste, godkjenning av nye vedtekter Saksutredning Bakgrunn for saken er selskapets gjeldende vedtekter, og da spesielt innholdet i vedtektene 3. siste strekpunkt. Kommunene forplikter seg til å garantere for de investeringer som er gjort i kommunen og overta disse investeringene til kostpris ved eventuell fratreden i samarbeidet/selskapet. På eiermøtet i oktober 2010 ble styret anmodet om å arrangere en strategisamling der politisk ledelse og adm. ledelse deltok. Det ble her satt ned en arbeidsgruppe bestående av styret i FIMIL supplert med John Aase, Mona Skanke og Hilda S. Vuolab. Mandatet til gruppa var å utarbeide forslag til nye styringsdokumenter. Styringsdokumentene ble behandlet i styret den 17. oktober Dokumentene ble så lagt frem for behandling i ekstraordinær generalforsamling i Fimil den 1.desember Generalforsamlingen fattet her et enstemmig vedtak i saken. Generalforsamlingen vedtar å sende dokument eieravtale for Finnmark miljøtjeneste AS med endring i pkt ledd, til behandling og godkjenning i selskapets eierkommuner. De nye vedtektene samt de gamle vedtektene vedtatt på generalforsamling , og revisors beretning pr legges ved saken. Vurdering Vedtekter og eieravtalen er juridiske dokumenter som regulerer forholdet mellom eier og selskap. Dette innebærer at de respektive eierkommuner må vedkjenne nye vedtekter og ny eieravtale i ett og samme kommunestyre, og i samme sak. Kommunestyrene i alle eierkommuner må også vedta likelydende ordlyd i nye vedtekter og i ny eieravtale. I praksis innebærer dette at kommunestyret må vedta ordlyden som er lagt frem av generalforsamlingen. Målsetting er at samtlige kommunestyrer skal ha fattet vedtak i saken innen august Skulle det være behov kan daglig leder i FIMIL svare på faktaspørsmål før det fattes vedtak i saken. 11

13 Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner forslag til vedtekter og ny eieravtale som fremtidige styringsdokumenter for eierskap i Finnmark miljøtjeneste AS. De nye vedtektene og ny eieravtale erstatter eksisterende vedtekter. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Kommunestyret godkjenner forslag til vedtekter og ny eieravtale som fremtidige styringsdokumenter for eierskap i Finnmark miljøtjeneste AS. De nye vedtektene og ny eieravtale erstatter eksisterende vedtekter. 12

14 Porsanger kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 140 Saksbeh: Idar Langmyr Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/12 Planutvalget /12 Kommunestyret Kommunal planstrategi Saksutredning Etter plan- og bygningslovens (pbl) skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Se plan- og bygningslovens 10-1 som sier: «Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.» En kommunal planstrategi gir: - Rom for å gjøre strategiske valg - Mulighet til å videreutvikle et godt lokaldemokrati - En anledning til å foreta en samlet vurdering av planbehov for valgperioden 13

15 Det er satt tidsfrister for arbeidet med planstrategien, noe som innebærer at alle kommuner jobber med sine planstrategier samtidig. Dette gir gode muligheter til samarbeid både lokalt og regionalt. Planstrategi Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging slik at denne skal bli bedre og mer behovsstyrt. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Den er et verktøy for politisk prioriteringer av planoppgaver. I dette ligger det nye kommunestyrets muligheter til å vurdere planbehovene. Det kan ikke fremmes innsigelse til kommunal planstrategi. Formålet med en planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunestyret bestemmer selv hvordan planstrategien skal utarbeides. Lovens minimumskrav til planstrategi er at det vedtas om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres og et underlag for vurderingen av planbehovet. En av kommunens grunnleggende oppgaver er å drive lokal samfunnsutvikling. Planstrategien gir kommunen mulighet til i større grad å få fram en tydeligere retning for ønsket samfunnsutvikling. Prosessen gir rom for å gjøre lokale veivalg basert på lokale forhold og prioriteringer. Planstrategien gir kommunen muligheter til selv å vurdere hvilke tiltak som bør gjennomføres ved at planverket rettes mot den utviklingen kommunestyret ønsker. Planstrategien skal drøfte hvorvidt det er nødvendig å revidere gjeldende kommunale planer. Det være seg arealplanen, arealdelplan for Lakselv med omegn, om dagens reguleringsplaner skal beholdes, planer for sektorene i kommunen, næringsutvikling m.v. En forutsetning bør være at planstrategien bygger på realistiske forutsetninger. I planstrategien gjøres først strategiske valg i forhold til ønsket utvikling. Deretter må kommunen vurdere hvilke planer det er behov for, sett i lys av disse valgene. Planbehovet skal vurderes samlet. Det betyr at ikke alle planer må fornyes eller endres. Planstrategien ble behandlet/gjennomgått i planutvalget 11. juni 2012 og sendt på høring den 14. s.m. med svarfrist 23. juli Forslag til vedtak av planstrategi skal gjøres kjent minst 30 dager før vedtak fattes av kommunestyret. Nasjonale mål Det er i den nye plan- og bygningsloven innført nasjonale forventninger til planleggingen. Forventningene er knyttet til klima- og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskapning og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Kravene fremgår mer detaljert i kongelig resolusjon vedtatt 24. juni Det må tas hensyn til Nasjonale forventninger i planleggingen. 14

16 Følgende innspill til planstrategien er mottatt: Erlend Greiner E. Greiner eier i lag med sine to brødre gnr. 9, bnr. 6. Eiendommen ligger i Bevkop ca. 2 mil nord for Lakselv og er på 45,8 dekar. De ønsker at det skal bygges 6 hytter på eiendommen. Kommentarer: Innspillet vil direkte berøre kommuneplanens arealdel og vil bli vurdert i denne sammenheng. Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Reindriftsforvaltningen viser til distriktenes driftsplaner for å beskrive hvordan de forskjellige distriktene er organisert. I tillegg har distriktene arealbrukskart som viser dagens bruk i henhold til vedtatte grenser og beitetider. Kartene er ikke juridisk bindende for fremtidig bruk, men vil være veiledende for planlegging i reindriftsområder. Det vises også til at den «nye» plan- og bygningsloven gir reindrifta styrket fokus i planleggingen og det vises spesielt til 3-1 bokstav c) om det å «sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv». I tillegg er det innført et nytt begrep i arealplanleggingen ved at man skal benytte begrepet LNFR i områder som er spesielt viktig for reindriften. Reindriftsagronomen påpeker at areal- og områdedisponering på og i umiddelbar nærhet av flytteleier kan komme i konflikt med reindriften noe som i mange tilfeller vil føre til innsigelse. Åpning av altfor mange og store områder for fritidsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse er også tiltak som reindriftsagronomen og områdestyret har fokus på. Det betyr ikke at reindriften er imot de fleste tiltak, men at den har meninger om hvordan dette kan løses på en måte som ikke er til skade for reindriften. Når det gjelder fortetting av eksisterende områder, for eksempel til bolig og næringsformål så er dette mindre problematisk, såfremt dette ikke vil punktere, sperre eller hindre reindriftens særverdiområder. En videreutvikling av allerede eksisterende tiltak er å foretrekke fremfor å punktere beiteområder for nye områder for bolig, hyttefelt m.m. Reindriftsagronomen sier at det er for tidlig å si noe detaljert om hvilke konsekvenser eventuelle inngrep og utbygginger vil medføre. Konsekvensutredninger for reindrift bør ta for seg hele det reinbeitedistriktet som blir berørt av nye utbyggingsområder. En slik utredning bør utføres av person som har kompetanse på fagfeltet reindrift. Kommentarer: De fleste merknadene fra reindrifta angår arealforvaltning. I tillegg berører innspillet også vesentlige samfunnsforhold som har betydning for samisk kultur og miljø. Arealene er svært viktig for reindrifta både som beiteland og bygg/anlegg. Reindriftas interesser må ivaretas i kommunal planlegging. Statens vegvesen 15

17 Vegvesenet synes det er positivt at kommunen prioriterer revisjon av kommuneplanen og kommunedelplan for Lakselv med omegn. Vegvesenet ønsker å bli involvert så tidlig som mulig i prosessen spesielt hva angår delplan for Lakselv. Kommentarer: Plan- og bygningsloven har bestemmelser om medvirkning. Disse må følges. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) DMF foreslår at kommunen vurderer behovet for en egen utredning når det gjelder mineralske ressurser i det videre planarbeidet. DMF ser det som svært viktig at kommunen gjennom planarbeidet sørger for at mineralressurser ikke bare av lokal viktighet, men også av regional og nasjonal betydning blir tatt vare på. Her vises det til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» hvor det blant annet framgår at regjeringen forventer at planlegging synliggjør mineralressurser av nasjonal og regional betydning slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hinder for fremtidig verdiskapning. Kommentarer: Direktoratets innspill vil sannsynligvis medføre en egen kommunedelplan for mineralressurser. Dette er et spørsmål som kommunestyret må ta stilling til. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet er svært positiv til at kommunen bygger molo i Smørfjord. Direktoratet har ellers ingen merknader til planstrategien. Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunen savner status for de enkelte planene slik de fremkommer av planstrategien. Videre pekes det på betydningen av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal gi grunnlaget for prioriteringer i både sektorenes virksomhet og kommuneplanens arealdel. Arealdelen blir dermed iverksettelse av samfunnsdelen for å nå ønsket mål i samfunnsutviklingen. Fylkeskommunen anbefaler at man i planleggingen går bredt ut med planprosessen og involverer innbyggerne i arbeidet på en tidlig fase. Planleggingen skal stimulere den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen. Fylkeskommunen påpeker lovens krav (pbl. 3-1) om en ordning som ivaretar barn og unges interesser i planleggingen. Fylkeskommunen gjør også kommunen oppmerksom på at folkehelseperspektivet i større grad bør trekkes inn i kommunens planstrategi og følgende planarbeid. Det bør fremkomme av planstrategien hvilke planer som ivaretar folkehelseperspektivet. I følge ny folkehelselov skal folkehelseperspektivet være gjennomgående for all kommunal virksomhet. Alle delplaner, sektorplaner og temaplaner pålegges å omtale folkehelseperspektivet og hvordan dette ivaretas i den enkelte plan. Kommentarer 16

18 De fleste av planene som er opplistet i planstrategien har ikke status som kommuneplaner eller kommunedelplaner. Årsaken er at oppramsingen var ment som en orientering for å vise mangfoldet av kommunale planer. Fylkeskommunen peker på viktigheten av kommuneplanens samfunnsdel som grunnlag for all kommunal planlegging. Det er videre viktig at kommunen er oppmerksom på barn og unges interesser i planleggingen. Et annet viktig moment i planleggingen er folkehelseperspektivet. Dette må fremkomme av planverket og det er muligens gjennom målsetningen og handlingsdelen at dette lettest lar seg synliggjøre. Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen mener at det er viktig å rullere kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Dette ut fra at disse planene kan være utdaterte. Dersom rulleringen ikke kan omfatte begge planene samtidig, så ber Fylkesmannen om at det vurderes om samfunnsdelen rulleres først. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging skal legges til grunn både i arbeidet med planstrategien og de oppfølgende planprosessene. Videre påpeker Fylkesmannen om at det er flere, store naturvernområder i kommunen og at disse kan utnyttes i forbindelse med turisme. Fylkesmannen minner om at det er kommunens hovedansvar å ta vare på jordressursene. Det nasjonale jordvernmålet er å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord. Ny folkehelselov trådte i kraft 1. januar Loven inneholder følgende hovedmomenter for hvordan kommunen skal ivareta befolkningens helse: Kommunen skal ta stilling til hvilke forhold vedrørende befolkningens helse som utgjør de største utfordringene. Oversikten over utfordringene skal være skriftlig. Utfordringene skal synliggjøres i kommunens planstrategi. Basert på oversikten over utfordringer skal kommunen sette mål for utviklingen. Basert på oversikten over utfordringer skal kommunen iverksette relevante tiltak. Ettersom det er en rekke faktorer som er med på å legge grunnlag for befolkningens helse, må innsatsen involvere alle aktuelle sektorer i kommunen. Kommentarer: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er overordnede planer og danner grunnlaget for det øvrige planverket i kommunen. Planene må være basert på nasjonale forventninger og ikke minst må det tas hensyn til den nye folkehelseloven. Norsk Caravan Club avd. Midt Finnmark Caravanklubben ønsker flere caravanplasser både som vinter- og helårsplasser samt områder/ plasser for bobiler der disse kan kople seg til el-nettet. Klubben ønsker også at det plasseres ut avfallsdunker/avfallskontainere i områder som er mye besøkt i kommunen. Videre ønskes det flere muligheter til tømming av toaletter fra campingvogner og bobiler. 17

19 Parkeringsmulighetene for parkering ved snøskuterløypene bør bedres i tillegg til at flere løyper bør kunne knyttes sammen. Kommentarer: Det må avsettes plass til caravanoppstillingsplasser i kommuneplanens arealdel. Forsvarsbygg Forsvarsbygg har flere arealinteresser i kommunen både på Banak og Porsangmoen/Halkavarre. Forsvarsbygg ønsker en mer detaljert regulering av Porsangmoen/Halkavarre. Kommentarer: Forsvaret har store arealinteresser i kommunen. Det bør stilles spørsmål med om størrelsen på de båndlagte arealene som Forsvaret disponerer står i forhold til Forsvarets øvrige aktivitet i Porsanger. Helge Nicolaisen Helge Nicolaisen ønsker at det i forbindelse med rullering av arealplanen reguleres inn 6 hyttetomter på eiendommen gnr. 5, bnr I dag er det en fritidshytte på eiendommen. Dette for å kunne tilby etterkommere hyttetomter. I tillegg ønsker han på vegne av sin mor at det tas med 3 hyttetomter på eiendommen gnr. 5, bnr. 35, Stationen. Kommentarer: Innspillet anses å være i forhold til arealplanen og bør søkes tatt hensyn til i forbindelse med rullering av arealplanen. Tiltaket kan sees i sammenheng med kommunestyrets målsetning med hensyn til hyttebygging. Sametinget Sametinget ber Porsanger kommune om å ta «Sametingets planveileder Veileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv ved planleggingen etter plan- og bygningsloven», i bruk i større grad ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Sametinget er ikke fornøyd med kommunens planstrategi hva angår samiske forhold som næringsutøvelse. Det er ønske om at strategien endres før den vedtas og på en måte som tydelig viser hvordan man imøtekommer de nasjonale forventninger som omhandler samiske forhold. Sametinget er heller ikke fornøyd med det som er nevnt om samiske under «Utviklingstrekk og utfordringer for Porsanger kommune». Sametinget vil at planstrategien endres slik at det blir en fyldigere beskrivelse av samisk næringsutøvelse i forhold til å ivareta grunn og naturressurser. Det ønskes også en fyldigere beskrivelse av samisk kultur og samfunnsliv. Sametinget savner en mer fullstendig beskrivelse av samisk næringsutvikling. Det bes om utviklingstrekk, potensial og utfordringer i forhold til samisk næringsutvikling blir tatt med på en mer fyllestgjørende måte i planstrategien. Sametinget etterlyser fokus på primærnæringer som reindrift og andre utmarksnæringer, samisk jordbruk og fiske. 18

20 Sametinget ber om at en beskrivelse av hvilke utviklingstrekk, med tilhørende utfordringer og muligheter, man ser i forhold til samisk kultur, språk og samfunnsliv inkluderes i planstrategien. I tillegg bes det om at hensynet til samiske kulturminner, med tilhørende utfordringer og muligheter, inkluderes i planstrategien. Kommentarer: Innspillet fra Sametinget er omfattende. Imidlertid kan det i mange tilfeller være vanskelig å skille mellom det samiske og de øvrige innbyggerne i kommunen. Mye av momentene som Sametinget tar opp, vil kunne fremkomme i fremtidig planverk for kommunen. En minner om at planstrategien ikke er noen plan, men en strategi. Den er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden. Planstrategien ble behandlet/gjennomgått i planutvalget 11. juni 2012 og sendt på høring den 14. s.m. med svarfrist 23. juli Vurdering: Porsanger kommune står foran store utfordringer med hensyn til kommuneplanlegging. Det som synes å være mest iøynefallende er mangelen på politisk målsetning vedtatt av kommunestyret og dermed også en klar strategi for kommunale driftsoppgaver. Den eneste overordnede målsetningen en har i dag er den som ble vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel på tidlig 1990 tallet. Imidlertid kan denne planen rulleres og danne grunnlag for den nye kommuneplanen. Kommuneplanen består på den ene siden av en samfunnsdel med handlingsplan og på den andre siden en arealdel. Et viktig moment i denne sammenheng er kravet til handlingsdel i planen. Dette bør medføre at avdelingene lager planer for sin virksomhet med bakgrunn i vedtatt overordnet målsetning. Et slikt system vil gjøre virksomheten mer forutsigbart og lette kommunestyrets arbeid i sine prioriteringer. Ikke minst vil dette medføre at kommunestyrets målsetning legges til grunn for all aktivitet i kommunen. Handlingsdelen bør rulleres hvert år og koples sammen med økonomiplanen. For å få på plass et grunnlag for det kommunale planverket anbefaler rådmannen at kommunestyret prioriterer kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og at planprosessene kjøres parallelt. Et vesentlig grunnlag for utbygging er et fungerende planverk. I denne sammenheng vises det til at alealdelplanen for Lakselv er vedtatt i Utstrekningen ble redusert ved rullering av arealplanen i år Det er viktig at man også er oppmerksom på behovet for rullering av arealdelplanen ikke minst ettersom det er behov for flere byggeklare bolig- og næringstomter. Rådmannens innstilling: Porsanger kommunestyre vedtar kommunal planstrategi med følgende endringer: Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel er første prioritet ettersom denne danner grunnlaget for kommunens øvrige planverk. Denne skal ha et tidsperspektiv til Samfunnsdelen skal også 19

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommuneplankonferansen 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Kommuneplanlegging etter PBL 2008 høy samfunnsnytte,

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Torgeir Thomassen MEDL HØYRE/FRP Knut Roger Hanssen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Det vises til Deres brev av , samt samtale med Deres Tom Solli

Det vises til Deres brev av , samt samtale med Deres Tom Solli Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO Arne Håkon Thomassen, +47 78 47 41 69 2012/6603 12/6026-4 15.02.2013 arne.hakon.thomassen@samediggi.no

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune Kommunal planstrategi - et prosjekt i Vest-Agder. v/bjørg Hellem PBL 10-1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planstrategi 2016-2020 Planstrategi 2016-2020 Hva er planstrategi Planstrategi og plansystemet Innhold i planstrategi Prosess og fremdrift Status gjeldende planstrategi Litt om tidsaspektet ved arealplanlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 12:00 Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI - Pbl Et verktøy for ønsket samfunnsutvikling

KOMMUNAL PLANSTRATEGI - Pbl Et verktøy for ønsket samfunnsutvikling KOMMUNAL PLANSTRATEGI - Pbl. 10-1 Et verktøy for ønsket samfunnsutvikling Fra KS-hefte INSPIRASJONSHEFTE OM KOMMUNALE PLANSTRATEGIER http://www.ks.no/pagefiles/12977/planhefte.pdf Gjennomgang av lovteksten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Geir Kåre Pettersen

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/ Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - PLANSTRATEGI

SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/ Behandlinger: SAMLET SAKSFREMSTILLING - PLANSTRATEGI SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/740-20 SAMLET SAKSFREMSTILLING - PLANSTRATEGI 2012-2015 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET 13.06.2012 KST-35/12 FORMANNSKAPET 06.06.2012

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2013 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer