Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign) Tove Sæten Fungerende rådmann.

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 85/12 PS 86/12 PS 87/12 RS 1/12 PS 88/12 PS 89/12 PS 90/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Status planarbeid Miljøtiltak for mellomlagring Rekvisisjon av kartforretning gnr 5 bnr 85 Hjemmelshaver Roar Negård Søknad om dispensasjon fra byggeforbudssone langs Børselva, Gnr 34 bnr 239. Tiltakshaver: Anne Grethe Bakkevold. PS 91/12 Søknad om dispensasjon til bruksendring på GBnr 7/373. Tiltakshaver Christina og Lars Storelv. PS 92/12 Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje GBnr 17/525. Tiltakshavere: Freddy Olaussen og Britt S. Siri PS 93/12 PS 94/12 Tilleggsareal til boligtomt, fra gnr 21 bnr 1 til gnr 21 bnr 226. Søker Steffen Lindner Fradeling fra gnr 34 bnr 1 - punktfeste for klubbhus - U & IL Silfar 1

3 PS 85/12 Godkjenning av innkalling PS 86/12 Godkjenning av saksliste PS 87/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 1/12 Status planarbeid 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2008/ Arkiv: L83 Saksbeh: Bjørg Eva Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 88/12 Planutvalget Miljøtiltak for mellomlagring Sakens dokumenter: Søknad om deling av grunneiendom fra Paulsen entreprenør as, datert Kartskisser Uttalelse fra statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen Bakgrunn: Paulsen Entreprenør AS søker om mellomlagring av bygningsavfall for betong, rent trevirke, stål, glass og asfalt i Rappa i Porsanger kommune. Jf. Vedlagte kart. De opplyser om at lagringsplassen vil bli inngjert, og at avfallet i stor grad skal resirkuleres til bruk i anleggsvirksomheten deres. Saksutredning Søknad om mellomlagring skal behandles etter plan- og bygningsloven 12-1 tredje ledd. For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Område som søkes benyttet, er arealdisponert til masseuttak i Porsanger kommunes arealplan. Søknaden er i strid med kommunens arealplan. Kommunen kan gi dispensasjon etter pbl. 19 fra bestemmelsene dersom det foreligger særlige grunner. Søknaden ble sendt på høring til berørte parter med en måneds høringsfrist, og på bakgrunn av nye opplyninger ble saken sendt på ny høring , da også med 1 måneds frist. Det ble da krevd befaring av Sametinget, og saken ble liggende i påvente av befaringsrapport. Høringsuttalelser: Finnmark Fylkeskommunes areal- og kulturvernavdeling har ingen merknader til søknaden. Sametinget har ingen merknader til søknaden, men har registrert kulturminner nært opp i det omsøkte området. Fylkesmannen i Finnmark går imot tiltaket, og krever at det skal utarbeides en reguleringsplan for området dersom fradeling skal innvilges, jf. Pbl

5 Norges vassdrags- og energidirektorat har ingen merknader til tiltaket, men ønsker at det i dispensasjonen stilles krav til plan for Rappaelva for å lede denne gjennom området. Det anbefales også at det stilles krav til at det området av Rappa der det ikke tas ut masser blir avsluttet, arrodert og revegetert. Reindriftsforvaltninga i Øst-Finnmark går imot tiltaket med den begrunnelse at området ligger innenfor et svært smalt belte mellom fjell og sjø der reinen tilhørende reinbeitedistrikt 16 både beiter, og benytter som trekkvei på tur mellom beiteområder. De ser heller ikke behovet for lagringen, da det allerede er deponi i Porsanger. Lakselv grunneierforening har ingen innvendinger til tiltaket, på bakgrunn av det som er skrevet i søknaden fra Paulsen entreprenør AS. Dersom forutsetningene for lagringen derimot skulle endre seg, vil de ta saken videre på et slikt tidspunkt. Lakselvdalen bygdelag ber om at Porsanger kommune ber om at det utarbeides en risiko- og konsekvensanalyse for omsøkte tiltak, og at en reguleringsplan kreves før tiltaket kan gjennomføres. Vurdering Kommunen kan gi dispensasjon etter pbl 19 fra både arealplanbestemmelsene dersom det foreligger særlige grunner. For at vilkåret om særlige grunner skal være oppfylt må det foreligge klare grunner som etter en konkret vurdering kan få gjennomslag overfor de interesser pbl og arealplanen skal ivareta. Kommunen bør ikke dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. Pbl 19-2 Søknaden anbefales avslått slik at det ikke gis tillatelse til mellomlagring av avfall i Rappa, jf. pbl tredje ledd, eller dispensasjon etter pbl. 19. Begrunnelse for avslaget er at søknaden er av et slikt omfang at det anbefales at søker fremmer et reguleringsforslag for området eller at det fremmes som sak til rullering av kommuneplanens arealdel. Flere høringsinstanser hadde innvendinger til søknaden. Etter Porsanger kommunes skjønn vil tiltaket være til hinder for gjennomføring av gjeldende plan i området. Etter en avveining mellom søkers interesser og de interesser som pbl og arealplanen skal ivareta, er det ikke særlige grunner til å innvilge dispensasjon. Rådmannens innstilling Planutvalget avslår søknaden fra Paulsen entreprenør AS tillatelse til mellomlagring av avfall i Rappa, jf. pbl tredje ledd, det innvilges heller ikke dispensasjon etter pbl. 19. Begrunnelse: Begrunnelse for avslaget er at søknaden er av et slikt omfang at det anbefales at søker fremmer et reguleringsforslag for området eller at det fremmes som sak til rullering av kommuneplanens arealdel. Pbl 12-1 tredje ledd sier at for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Flere høringsinstanser hadde innvendinger til søknaden. Etter Porsanger kommunes skjønn vil tiltaket være til hinder for gjennomføring av gjeldende plan i området. Etter en avveining mellom søkers interesser og de interesser som pbl og arealplanen skal ivareta, er det ikke særlige grunner til å innvilge dispensasjon. Kommunen bør ikke dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. Pbl

6 5

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2010/583-5 Arkiv: 5/85 Saksbeh: Bjørg Eva Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/12 Planutvalget Rekvisisjon av kartforretning gnr 5 bnr 85 Hjemmelshaver Roar Negård Sakens dokumenter - Søknad fra Roar og Jane Nergård, datert Kartskisse Bakgrunn Roar og Jane Nergård søker om fradeling av en parsell fra eiendommen gnr 5 bnr 85 i Olderfjord i Porsanger kommune. Parsellen skal fradeles til Dag Are Johannessen til fritidsformål. Eiendommen er tidligere regulert til formålet, og reguleringsplan er laget. Omsøkte fradeling avviker fra vedtatte reguleringsplan. Saksutredning Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) , 2. ledd. Søknaden har tidligere vært på høring som reguleringsplan, og ble etter dette innvilget. Endringen av reguleringsplanen har ikke vært på høring, da Porsanger kommune ansees som den eneste instansen som blir berørt av denne endringen. Vurdering Parsellen som søkes fradelt er bebygd med hytte. Fradelingen vil ikke føre til endret bruk av utmarka. I følge søknaden er det atkomst til eiendommen. Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Fradeling av omsøkte parsell vil ikke medføre at planen blir vesentlig tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. Søknaden fra Roar og Jane Nergård om endring av reguleringsplanen, og fradeling rundt eksisterende hytte på eiendommen gnr 5 bnr 85 i Olderfjord i Porsanger kommune anbefales innvilget som omsøkt. Det anbefales at det gis tillatelse til deling etter pbl , 2. ledd. 6

8 Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Roar og Jane Nergård om endring av reguleringsplanen, og fradeling rundt eksisternde hytte på eiendommen gnr 5 bnr 85 i Olderfjord i Porsanger kommune anbefales innvilget som omsøkt. Det anbefales at det gis tillatelse til deling etter pbl , 2. ledd. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Parsellen er bebygd og tiltaket vil ikke føre til endret bruk av utmark. 7

9 8

10 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 34/239 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/12 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra byggeforbudssone langs Børselva, GBnr. 34/239. Tiltakshaver: Anne Grethe Bakkevold. Saksutredning Anne Grethe Bakkevold leverte den søknad om dispensasjon fra bestemmelsen om 50 meters byggeforbudssone langs Børselva for oppføring av fritidsbolig på GBnr. 34/239. Søkeren ønsker å plassere fritidsbolig 45 meter fra elva. Tiltaket planlegges i et område som er klassifisert til klasse 2 i Kommuneplanens arealdel, vedtatt Dette betyr at det ikke tillates oppføring av bygg nærmere enn 50 meter fra strandlinjen i Børselva. Det må derfor foreligge dispensasjon fra gjeldende plan, jf pbl 19-2 jf 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel). Søkeren begrunner dispensasjon med at eiendomms ytterste grense ligger 66 meter fra strandlinjen. Hvis hytta plasseres i forhold til avstandbestemmelser til elv (50 meter) og tomtegrensene (4 meter), er det 4,5 meter igjen på baksiden. På baksiden planlegges atkomst til hytta, oppføring av aneks og hunderård. Slik plassering vil ikke hindre utsikt mot elv. Videre henviser søkeren til at det ble gitt dispensasjon for plassering av hytte 45 meter fra elva på naboeiendom GBnr. 34/236. Vurdering Dispensasjon fra kommuneplanen krever etter plan- og bygningsloven 19-1 en begrunnet søknad. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt skal få mulighet til å uttale seg. Dispensasjon kan etter 19-2 ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være større enn ulempene etter samlet vurdering. I følge bestemmelser til kommuneplanens arealdel, kap. 5, er dette området klassifisert til klasse 2 og spesifisert som frilufts- og naturområde i vassdrag. Hensynene bak bestemmelsen om byggeforbudsone langs vassdrag klasse 2 er at hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Det bør unngås: inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen og inngrep som medfører endringer av en viss betydning. 9

11 Eiendommen GBnr. 34/239 ble etablert i forbindelse med delingssaken. Det faste utvalget for plansaker har gitt dispensasjon og tillatelse til fradeling av parsell i saknr.34/86 den Fritidsbolig planlegges plassert innenfor den innvilgede parsellen. Det går vei langs Børselva som skiller mellom strandsonen og omsøkte eiendom. Tiltak på eiendommen vil derfor ikke påvirke kantvegetasjon langs elven. Omsøkte eiendom ligger i et område med fritidsbebyggelse. Planlagte plassering anses å ikke medføre endringer av en viss betydning for vassdragsnaturen i dette området. Tiltaket vil heller ikke hindre for friluftsaktiviteter og naturopplevelser for almennheten. Almennhetens interesse for fri ferdsel forbi eiendommen er tilstede. Dispensasjonssøknad begrunnet med at ved å plassere fritidsbolig med 5 meter nærmere elven enn tillat vil gi mulighet til å plassere uthus og hundegård bak fritidsbolig for å bevare utsikt mot elva. Slik løsning vil også være positiv for almennheten for den ytre opplevelsen av landskapet, for eksempel i forhold til utsikten fra Børselva. Porsanger kommune viser også til at det er bygd nærmere elva enn 50 meter på naboeiendom GBnr. 34/236 og henviser i dette tilfellet til likebehandlingsprinsippet. Etter Porsanger kommunens skjønn vil hensynene bak bestemmelser for byggeforbudsone klasse 2 ikke bli skadelidende som følge av tiltaket. Hverken hensynet til allmennhetens friluftsliv eller nasjonale interesser i vassdrag ville bli skadelidende. Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Porsanger kommune vil derfor gå inn for at søknad om dispensasjon innvilges. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 jf 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) innvilges søknad om dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplnens arealdel for byggeforbudssone klasse 2, for plassering av fritidsbolig 45 meter fra strandlinjen i Børselva på GBnr 34/239. Tiltakshaver: Anne Grethe Bakkevold. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunens skjønn vil hensynene bak bestemmelser for byggeforbudsone klasse 2 ikke bli skadelidende som følge av tiltaket. Hverken hensynet til allmennhetens friluftsliv eller nasjonale interesser i vassdrag ville bli skadelidende. Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Porsanger kommune viser også til at det er bygd nærmere elva enn 50 meter på naboeiendom og henviser i dette tilfellet til likebehandlingsprinsippet. Porsanger kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket kun gjelder avklaring i forhold til gjeldende plan for området. Søknad om oppføring av fritidsbolig er ikke behandlet etter plan- og bygningsloven. 10

12 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 7/373 Saksbeh: Viktoria Paulsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 91/12 Planutvalget Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område til bruksendring fra fritidsformål til boligformål av eiendom GBnr 7/373 i Aigir, Indre Billefjord. Tiltakshaver Christina og Lars Storelv. Saksutredning Christina og Lars Storelv leverte den søknad om bruksendring av bygg på eiendommen GBnr. 7/373 i Aigir - fra fritidsbolig til bolig. Søknad om bruksendring er et tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl 20-1 bokstav d). Eiendommen GBnr. 7/373 ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er bestemt til landbruk-, natur- og filuftsområde (LNF-område). Før en eventuell tillatelse til bruksendring av bygg, fra fritidsformål til boligformål, kan gis - må det foreligge dispensasjon fra gjeldende plan om bruksendring av eiendommens formål, pbl 19-2 jf 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel). Omsøkte eiendom ble opprettet i 1988 ved fradeling fra boligeiendom GBnr. 7/175 til fritidsformål, jf bygningsrådets vedtak av saknr. 29/88. I 2007 søkte eierne om og fikk tillatelse til oppføring av fritidsbolig på ovennevnte eiendom. I søknaden om bruksendring fra fritidsformål til boligformål har søkerne anført følgende begrunnelse: Bor i bygningen store deler av året Tomta er tilkoblet privat vannforsyning og privat avløpsanlegg Det er sikret kjørevei til eiendommen Berørte naboer er varslet, kommunen har ikke mottatt merknader mot det planlagte tiltaket. Landbrukskontoret i Porsanger kommune har gitt følgende uttalelse vedrørende søknaden: 11

13 Storelv fikk i 2009 innvilget fradeling av et areal på ca 20 da fra GBnr. 7/175 etter jordloven. I saksfremlegget til jordlovsbehandlingen for denne eiendommen kommer det frem at fradelingen er tenkt som bolighus for Christina Storelv. Dette arealet ble oppmålt i 2011 er på 16,6 da og har GBnr. 7/487. Eiendommen er registret med formål L-landbruk/fiske. Området søknaden ligger i er i dag et viktig jordbruksområde med landbrukseiendommer med våningshus, fjøs og uthus samt en god del boligeiendommer. GBnr. 7/373 som det søkes bruksendring på ligger omringet av GBnr. 7/487. Det anses som positivt for området og eiendommen GBnr. 7/487 at omsøkte eiendom GBnr. 7/373 endrer bruk fra fritid til bolig. Vurdering Berørte myndigheters uttalelser Uttalelser fra berørte myndigheter ble mottatt ved opprettelse av eiendommen ved fradeling, jf bygningsrådets vedtak av saknr. 29/88. Saken anses dermed avklart i forhold til gjeldende plan. Landbrukskontoret i Porsanger kommune uttaler seg positivt til omsøkte tiltak. Hensynene bak bestemmelser for LNF-område skal ikke være vesentlig tilsidesatt Eiendommen GBnr. 7/373 er bebygd og brukes til fritidsformål. Den ligger i bebygd område der det er både landbruk-, bolig- og fritidsbebyggelse. Bruk av eiendom som helårsbolig vil ikke være til ulempe for andre eiendommene i dette området eller skape problemer for gjennomføring av gjeldende plan i området. Omsøkte eiendom ligger innenfor eiendom GBnr. 7/487 der det er tillatt bebyggelse med bolighus, jf kommunens vedtak av sak 09/213. Begge eiendommene eies av søkeren Christina Storelv. Bruksendring til boligformål av eiendom GBnr.7/373 anses å være positivt for begge eiendommene. Bebyggelse på boligeiendom gjør at eiendom 7/487 som har formål L- landbruk/fiske, ikke vil bli berørt. Eiendommen GBnr. 7/373 tilkoblet privat vannforsyning og privat avløpsanlegg. Det foreligger utslippstillatelse. Det er etablert sikret kjørevei til eiendommen fra E6. Bruksendring til boligformål vil dermed ikke medføre nye inngrep i terrenget, fjerning av vegetasjon eller berøre dyrket jord. Fordeler Tiltaket vil ikke føre til ny terrengsinngrep, fjerning av vegetasjon eller berøre dyrket jord. Porsanger kommune kan ikke se at tiltaket vil skape problemer for gjennomføring av gjeldende plan i området. Hensynene bak LNF-formålet ville ikke bli vesentlig tilsidesatt som følge av tiltaket. Porsanger kommune kan ikke se at tiltaket vil skape problemer for gjennomføring av gjeldende plan i området. Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. 12

14 Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Porsanger kommune vil derfor gå inn for at søknad om dispensasjon innvilges. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 jf (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område til bruksendring fra fritidsformål til boligformål av eiendommen GBnr. 7/373 i Aigir, Indre Billefjord. Tiltakshavere: Christina og Lars Storelv. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunens samlede vurderinger er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Etter Porsanger kommunes skjønn vil ikke det planlagte tiltaket skape vesentlige problemer for gjennomføring av gjeldende plan i området. Porsanger kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket kun gjelder avklaring i forhold til gjeldende plan for området. Søknad om bruksendring av bygg er ikke ferdig behandlet etter plan- og bygningsloven. 13

15 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 17/525 Saksbeh: Kine Føhr Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 92/12 Planutvalget Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje GBnr 17/525. Tiltakshavere: Freddy Olaussen og Britt S. Siri Saksutredning Området er regulert til boligformål. Tiltaket anses dermed å være i tråd med gjeldende reguleringsplan for området. Tiltaket er imidlertid større enn reguleringsbestemmelsene for dette området tillater. Jf reguleringsbestemmelser for Bjerklandsfeltet 1, skal det oppføres frittliggende eneboliger. Bygninger tillates oppført med bruksareal inntil 180m 2. Før en eventuell tillatelse til oppføring av bolig kan gis, må det foreligge dispensasjon fra reguleringsplan if (rettsvirkning av reguleringsplan), jf jf i plan- og bygningsloven. I tillegg vil tiltaket føre til at det kun blir 2 meter avstand fra det planlagte bygget til nabogrensene på begge sider, til GBnr. 17/524 og GBnr. 17/526. Dette medfører at minimumsavstanden på 4 meter til nabogrensen ikke blir overholdt. Dersom dispensasjon fra reguleringsbestemmelser gis, må det også foreligge dispensasjon fra avstandbestemmelsene til nabogrense, 29-4 i plan- og bygningsloven. Berørte naboer er varslet og har gitt skriftlig samtykke i tiltaket. Freddy Olaussen begrunner søknad om dispensasjon med at utleieleilighet ønskes å tilby til sin far. Det er derfor behov for en dobbelgarasje. I forhold til innsyn som følge av mindre avstand til bebyggelse på naboeiendommene vil bygningen plasseres slik: garasjedelen vil plasseres mot enebolig på naboeiendom GBnr. 17/526 og søkerens enebolig plasseres mot garasjen på naboeiendom GBnr. 17/524. Vurdering Dispensasjon kan, etter pbl. 19-2, ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsene i reguleringsplanen for Bjerklandfeltet tillater oppført frittliggende enebolig og garasje. Søkeren ønsker å oppføre et bygg som inneholder enebolig, leilighet og dobbel garasje. 14

16 Bygningen planlegges oppført som en enebolig med leilighet, altså en bolig med to boenheter og ikke som en enebolig. Byggets totale bruksareal blir i tillegg ca 70m 2 større enn tillatt. Porsanger kommune har i tidligere saker gitt dispensasjon og tillatt oppført flerboligbygning innenfor denne reguleringsplanen. En eventuell dispensasjon må gis med tanke på bygg større enn tillatt og oppføring av flerboligbygg i et område hvor det kun tillates oppført eneboliger. Dette er dispensasjoner fra gjeldende reguleringsbestemmelser. I tillegg må det dispenseres fra kravet i loven om avstand fra bygg til nabogrense. I henhold til plan- og bygningslovens 29-4 andre ledd, Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense: a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.. Det foreligger skriftlig samtykke i tiltaket fra naboer, GBnr. 17/524 og GBnr. 17/526. Hensynene bak bestemmelsen om avstand fra nabogrense er brannsikkerhet, lys og luft. Omsøkte tiltak vil oppføres i en etasje. Bygningens enheter og vinduer vil plasseres slik at det begrenser innsyn til og fra naboer. Hensynene til lys og luft blir dermed ivaretatt. Avstand mellom omsøkte bygning og eksisterende bolig på eiendom GBnr. 17/526 blir mindre enn 8 meter. Dette setter krav til prosjektering i forhold til sikkerhet ved brann, jf. kapittel 11 i Byggteknisk forskrift TEK10. Det må settes vilkår om prosjektering ved eventuell dispensasjon. Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. Porsanger kommune har tidligere gitt tillatelse til oppføring av flerboligbygg innenfor denne reguleringsplanen. Søkerens begrunnelse vektlegges også i forbindelse med vurdering av søknaden. Porsanger kommune har ingen innvending mot at det gis dispensasjon for å bygge større bygning enn det reguleringsbestemmelsene for området tillater. Porsanger kommune finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon kan innvilges. Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 jf (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Lakselv felt II (Bjerklandfelt) for oppføring av flerboligbygg (bolig med en utleieleilighet) i en etasje og med et areal på 249m 2 på GBnr. 17/525. Tiltakshaver: Freddy Olaussen. Tiltaket skal plasseres minimum 2 meter fra nabogrenser til eiendommene GBnr. 17/524 og GBnr. 17/526. Krav om minimumsavstand til øvrige nabogrenser skal overholdes. 15

17 Begrunnelse: Porsanger kommune har ingen innvending mot at det gis dispensasjon for å bygge større bygning enn det reguleringsbestemmelsene for området tillater. Porsanger kommune har tidligere gitt dispensasjon fra bestemmelsene om eneboliger og tillatt oppført flerboligbygg innenfor denne reguleringsplanen. Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger vil omsøkt plassering av bygg ikke være til hinder i forhold lys og luft. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Det settes krav til at bygning prosjekteres i forhold til sikkerhet ved brann, jf. kapittel 11 i Byggteknisk forskrift TEK10. Porsanger kommune gjør oppmerksom på at dette vedtaket kun gjelder dispensasjon. Søknad om oppføring av bolig er ikke ferdig behandlet etter plan- og bygningsloven. 16

18 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 21/1 Saksbeh: Bjørg Eva Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 93/12 Planutvalget Tilleggsareal til boligtomt, fra gnr 21 bnr 1 til gnr 21 bnr 226. Søker Steffen Lindner Sakens dokumenter - Søknad fra Finnmarkseiendommen på vegne av Steffen Lindner, datert Kartskisser - Høringsuttalelser fra offentlige instanser Bakgrunn Finnmarkseiendommen har på vegne av Steffen Lindner søkt om tilleggsareal til Lindners tomt gnr 21 bnr 226, fradelt fra gnr 21 bnr 1. Tilleggsarealet søkes på bakgrunn av at grunnforholdene på tomten til Lindner viste seg å være ustabile. Saksutredning Søknad om deling skal behandles etter plan- og bygningsloven (pbl.) , 2. ledd. Det er gitt landbruksfagliguttalelse i sasken, som taler for fradelingen. Vurdering Parsellen som søkes fradelt fra gnr 21 bnr 1 er ubebygd, parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eksisterende boligtomt, gnr 21 bnr 226. Eiendommen ligger i Fossestrand i Porsanger kommune. Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Fradeling av omsøkte parsell vil ikke medføre at planen blir vesentlig tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. Søknaden fra Finnmarkseiendommen på vegne av Steffen Lindner om fradeling av en ubebygd parsell fra gnr 21 bnr 1 i Fossestrand i Porsanger kommune anbefales innvilget som omsøkt. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til gnr 21 bnr 226. Det anbefales at det gis tillatelse til deling etter pbl , 2. ledd. 17

19 Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved planutvalget innvilger søknaden fra Finnmarkseiendommen på vegne av Steffen Lindner om fradeling av en ubebygd parsell fra gnr 21 bnr 1 i Fossestrand i Porsanger kommune som omsøkt. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til gnr 21 bnr 226. Det anbefales at det gis tillatelse til deling etter pbl , 2. ledd. Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes vurdering er ikke tiltaket til ulempe i henhold til gjeldene plan i området. Parsellen er ubebygd og tiltaket vil ikke føre til endret bruk av utmark. Fradeling av omsøkte parsell vil ikke medføre at planen blir vesentlig tilsidesatt eller skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. 18

20 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 34/1 Saksbeh: Bjørg Eva Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 94/12 Planutvalget Fradeling fra gnr 34 bnr 1 - punktfeste for klubbhus - U & IL Silfar Dokumenter Søknad om punktfeste til klubbhus, datert Faktura fra Porsanger kommune på saksbehandlings og dispensasjonsgebyr, datert Søknad om fritak for gebyrer, datert Bakgrunn Porsanger kommune har mottatt søknad om tillatelse til fradeling av grunneiendom fra Finnmarkseiendommen, tiltakshaver er U&IL SILFAR. De søker her om fritak for saksbehandlings og dispensasjonsgebyrer. Saksutredning I følge gebyrregulativ, vedtatt av Porsanger kommunestyre i møte , I.1.5 Fritak for gebyr: Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Særlige grunner kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert. Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne. Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en humanitær og ideelle organisasjoner. Jfr kommunens praksis i forhold til ettergivelse av andre skatter og avgifter. I søknaden om fritak for gebyr fra U&IL SILFAR er det anført følgende særlige grunner: - SILFAR som idrettslag drives i sin helhet på dugnad. Vurdering Porsanger kommune vurderer tiltakshaver U&IL SILFAR til å være en ideell organisasjon og en 19

21 organisasjon med små økonomiske midler. Tiltaket bidrar til helsefremmede arbeid i kommunen: øktfriluftsaktiviteter for barn, unge og voksne. Porsanger kommune går derfor inn for at det innvilges fritak for gebyr i denne saken. Rådmannens innstilling Med bakgrunn for vedtak fattet i kommunestyret , innvilges U&IL SILFAR fritak for gebyr i søknaden om fradeling av eiendom til parkeringsplass, jf. Sak 2012/2257 i ephorte. Begrunnelse U&IL STIL er en ideell organisasjon og en organisasjon med små økonomiske midler. Tiltaket bidrar til helsefremmede arbeid i kommunen: økt friluftsaktiviteter for barn, unge og voksne. 20

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 08:30

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune Teknisk avdeling. Saksfremlegg

Porsanger kommune Teknisk avdeling. Saksfremlegg Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2017/1013-2 Arkiv: 24/1/48 Saksbeh: Trond Paulsen Dato: 06.06.2017 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Planutvalget Møtedato Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte Faste medlemmer som ikke møtte: Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Aina Borch LEDER AP/SV/SP/TLP Helge Ragnvald Olaussen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

PLANUTVALG VEDTAK:

PLANUTVALG VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke LEDER AP/SV/SP Kåre Olli MEDL AP/SV/SP Hilde

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING.

DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 75, BNR HEKKHOLMEN 5. TILTAKSHAVER: KARL AANONSEN. BEFARING. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Eirik Skogstad Nilsen SAKSMAPPE: 2016/1160 ARKIV: 075/0211/L42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Planutvalget 107/16 31.08.2016 DISPENSASJONSSØKNAD: TILBYGG

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sak 27/06 SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: GNR 131/1,2 Arkivsaksnr.: 05/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: *

Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: GBNR 27/228 Arkivsaksnr.: 09/6173-23 Dato: * DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN 27/228, SVELVIKVEIEN 119 BESTEMMELSE PKT 2.0, BYGGEFORBUD MOT DRAMMENSFJORDEN

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/597-18 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/2016 03.11.2016 Klage på kommunens vedtak

Detaljer

FORMANNSKAPET 08.04.2014

FORMANNSKAPET 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 17.03.2014 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato FORMANNSKAPET 08.04.2014 Saknr. Tittel: 25/14 Plansak, Ester Kvalø, landbrukseiendom

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 11/39 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 11/39 - Fasadeendring Tiltakshaver: Gry Marthinussen og Petter Schrøder Befaring: Ja Frist for behandling: 17.12.15 Saksfremlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 18:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 18:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 05.12.2013 Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/6547-5 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 21/25 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for fradeling

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 69/050 Dato: 18.01.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Gunn Anita Ytterås Engvik Sissel & Kjell-Atle Småberg - Søknad om dispensasjon og bruksendring for brygge 69/050

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer