Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus"

Transkript

1 Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert:

2 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav Oppdragsgiver vil måle kvaliteten på Operatørens utførelse av oppdraget, og bruker resultatene av målingene som grunnlag for økonomiske incitament og sanksjoner overfor Operatør. Alle ruteområder skal ha incitamentsordning som beskrevet i dette Vedlegget. Ordningen vil være gjenstand for årlig revisjon. Dersom partene er uenige om parametrene og størrelsen på disse, vil Oppdragsgiver ha endelig beslutningsmyndighet. Behov for endringer fremmes i henhold til pkt Endringer Partene kan årlig kreve forhandlinger om: Hvilke kvalitetselementer og hvilke gebyrer som skal måles. Maksimalt beløp pr element pr år/kvartal. Skala for beregning av bonus/malus ut fra 0-nivå. Kravet om forhandling kan bare fremsettes dersom det er vesentlige endringer i rammebetingelsene, vesentlig avstand mellom 0-nivå og oppnådd kvalitet, behov for endringer i målesystemet eller utfra ønsker om fokus på andre kvalitetselementer. 2 Økonomisk omfang Beløpet som knyttes opp mot bonus vil første driftsår være 2.5% av bruttokontrakt, beløpet kan justeres i kontraktsperioden. Maksimal beløpsgrense for Oppdragsgivers ileggelse av malus og gebyrer vil første driftsår være lik bonusoppnåelsen. Forholdet mellom bonus og malus/gebyrer vil innbyrdes kunne avvike fra hverandre i kontraktsperioden. Det stilles krav til at Operatør arbeider systematisk med kvaliteten i tjenesten sammen med de ansatte. Minimum 25 % av bonusoppnåelsen skal gå til de ansatte for god måloppnåelse. Bonus/malus avregnes og utbetales kvartalsvis, unntaket er for økning i antall kollektivreiser som beregnes på slutten av året. Alle målinger gjennomføres hver måned, og alle måneder teller likt, selv om utvalgsstørrelsen (antall intervjuer/rapporterte observasjoner) kan variere månedene imellom. Den kvartalsvise beregning er gjennomsnittet av de tre månedene. Hvert kvartal blir avsluttet, og det startes nye beregninger ved nytt kvartal. Gebyrer avregnes månedlig. 3 Målingene 3.1 Omfang Oppdragsgiver vil ha oppfølging på fire kvalitetsforhold, hvorav to forhold innebærer både en økonomisk oppside og økonomisk nedside for operatøren (bonus/malus). Det tredje forholdet har kun bonusside og det fjerde forholdet har kun malusside. De fire kvalitetsforholdene med vekting som angitt i parantes er gitt en utførlig beskrivelse utover i dokumentet. Kundeundersøkelser (0,5%) Punktlighetsmålinger (0,75%) Økning i antall kollektivreiser (1,25%), overholdelse av minstekrav etter kontrakten (gebyrer) Ved oppnåelse av 0-nivå på alle tre kvalitetsforhold (vektede) vil Operatøren ha krav på 0,5% bonus Kundeundersøkelser (20%). Oppdragsgiver vil via tredjepart gjennomføre jevnlige kundemålinger/markedsundersøkelser (MIS) som har til hensikt å måle og forbedre kundens oppfattelse av reisen og gjennom det bidra til økt kollektivandel. Det er valgt ut fem kvalitetselementer som det skal måles på: Sjåførens kjørestil Sjåførens væremåte Tilgang til informasjon om bord Renhold innvendig og utvendig 2

3 Sjåførens kunnskap om ruter, takster og generell info om rutetilbudet. Oppdragsgiver og Operatør på det enkelte ruteområde skal i forberedelsene til oppstart gjennomgå de fem kvalitetselementene og skape omforent forståelse for målemetodene. Oppdragsgiver vil i tiden før oppstart gjennomføre målinger i ruteområdene og på bakgrunn av resultatene etablere et 0-nivå for hvert enkelt ruteområde. Det vil etter oppstart av rutekjøringen gjennomføres en 1 kundeundersøkelse for å fastsette endelig 0-nivå. Bonus- og malusnivåene vil, for det enkelte kvalitetselement, fordele seg linært over og under det etablerte nullnivå som vist i tabellen under. Oppdragsgiver og Operatør skal i tiden før oppstart av rutekjøringen enes om %-intervallene over og under nullnivå. Dersom man ikke oppnår enighet fastsetter Oppdragsgiver intervallene. Andel tilfredse reisende per kvalitetselement % av mulig bonus per kvalietselement Utbetaling i kr pr kvartal per kvalitetselement +% 100 % + +% 60 % + +% 30 % + +% 15 % % 0 -% -15 % - -% -30 % - -% -45 % - -% -80 % - -% -100 % - Dersom resultatet kommer under xx % tilfredse kunder på kvalitetselementet (per kvartal) skal partene møtes for å diskutere nedgangen i resultatene kan henføres til operatørens drift eller eksterne forhold som ikke kan knyttes til operatørene. Dersom det viser seg at det ikke kan henføres til operatørens drift skal en avtale nye 0-nivå Det benyttes gjennomsnitt av innsamlet informasjon per rute per kvalitetselement i det enkelte ruteområdet. Dersom det skulle vise seg at en ikke får målinger for en periode kan man ikke beregne bonus/ malus for denne perioden. Dersom dette skjer overføres beløpet til neste kvartal. Sjåførens kjørestil Mål: Kundens sikkerhet skal ivaretas. En skal kunne gi kundene den komfort og standard som gjør at tilbudet oppfattes som attraktivt. 0-nivå: --% tilfredse kunder. Sjåførens væremåte Mål: Kundene skal oppleve serviceinnstilte sjåfører som behersker norsk slik at kundene føler seg trygg under hele reisen. 0-nivå: -- % tilfredse kunder. Tilgang til informasjon om bord på bussen Mål: -- % Alle busser skal være korrekt skiltet og inneholde skriftlig informasjon om rutetilbud og takster. Kundene skal holdes orientert om trafikale forhold som eventuelt forsinker reisen. Alle holdeplasser skal annonseres innenfor kollektivbuen. 0-nivå: --% tilfredse kunder. Renhold innvendig og utvendig Mål: Kunne gi kundene den komfort og standard som gjør at tilbudet oppfattes som attraktivt. 0-nivå: -- % tilfredse kunder. 3

4 Sjåførens kunnskap om ruter og takster Mål: Sjåføren skal kjenne til ruteområdets gjeldende takst- og billettsystem, de ruter som opereres av eget selskap og korresponderende ruter operert av andre operatører. Sjåføren skal kjenne Oppdragsgivers reisegaranti. 0-nivå: -- % tilfredse kunder Punktlighetsmålinger (30%) SISST vil gi Oppdragsgiver tilgang på eksakt informasjon om punktlighet for ruteproduksjonen. Med punktlighet menes avgang fra startsted på ruta (etter regulering). Det er sjåførens ansvar at det avsettes tid til billettering. Resultatet av målingene vil gi grunnlag for beregning av bonus/malus. I tillegg til SISST vil Oppdragsgiver benytte objektive for å måle punktlighet. Oppdragsgiver vil i kontraktsperioden benytte erfaringsdata fra SISST for økt punktlighet og vil i kunne innføre punktlighetsmålinger på andre steder på rutetrasén en kun startsted. Det oppnås 50% av bonus ved overholdelse av 0-nivå og full oppnåelse av bonus ved + 2,5% over 0-nivå. Oppdragsgiver og Operatør skal i tiden før oppstart av rutekjøringen enes om 0-nivå. Dersom man ikke oppnår enighet fastsetter Oppdragsgiver 0-nivå. Rute 0-nivå 0-nivå oppnåelse +2,5% Oppnåelse Sum Økning i antall kollektivreiser (50%) Oppdragsgivers målsetting er en årlig økning i antall kollektivreisende på 8% i forhold til foregående år. En eventuell måloppnåelse kan vanskelig fordeles eksakt mellom Oppdragsgiver og Operatør og vurderes derfor likt mellom Oppdragsgiver og Operatør. 8% økning fra året før gir operatør full bonusutbetaling. En begrenset oppnåelse gir utbetaling som beskrevet i tabellen under. Andel av bonusutbetaling % Antall reisende Beløp per år 100 8% Kr 87,5 7% Kr 75 6% Kr 62,5 5% Kr 50 4% Kr 37,5 3% Kr 25 2% Kr 12,5 1% Kr 0-nivå 0% året før Kr , overholdelse av minstekrav etter kontrakten (gebyrer) Oppdragsgiver vil gjennomføre kvalitets av Operatøren for å sikre at Operatøren holder det kontraktuelle minimumsnivå. Kvalitetskontrollene gjennomføres av Oppdragsgiver eller tredjepart. Operatøren vil ikke bli gjort kjent med datoene for kontrollene, ei heller hvilke(n) person(er) som benyttes for oppgaven. Ved ikke oppfylt minimumsnivå etter kontrakten eller dets vedlegg vil Oppdragsgiver kunne ilegge 4

5 Operatøren gebyrer. Avvik fra minimumsnivå fører til fradrag av bonus eller belastes Operatør ved kvartalsvis faktura fra Oppdragsgiver. Varslingsplikten Operatøren vil ikke bli ilagt gebyrer for forhold som Operatøren ikke råder over. Operatøren plikter å melde fra om slike forhold til Oppdragsgiver. Dersom slike driftsavvik ikke rapporteres kan Oppdragsgiver ilegge gebyrer i henhold til prisgruppene nedenfor. Prisgrupper for gebyrer. Gebyrene er delt inn i fire prisgrupper etter viktighetsgrad. Oppdragsgiver har rett til å justere prisene på gebyrene i takt med konsumprisindeksen. Prisgruppe 1: For hver registrerte hendelse har oppdragsgiver rett til å belaste Operatør med inntil kr ,- Innstilte ruter- Ikke gjennomført ruteproduksjon Manglende melding om innstilt avgang. 1.2 manglende bruk av biodiesel. Rapporteringsplikten - vedlegg 1 pkt. 4.5 og 3.4. Krav til drivstoff - vedlegg 2 pkt. 4.1 SISST/ Prisgruppe 2: For hver registrerte hendelse har Oppdragsgiver rett til å belaste Operatør med inntil kr 7.000,-. Innstilte ruter Ikke gjennomført ruteproduksjon Innstilt avgang som er forhåndsmeldt til oppdragsgiver Kjørt for tidlig fra startsted i henhold til rutetabell Rapporteringsplikten - vedlegg 1 pkt og 4.5. Punktlighet - Vedlegg 1 pkt , MIS, SISST og EBIT, MIS SISST og EBIT Prisgruppe 3: For hver registrerte hendelse har Oppdragsgiver rett til å belaste Operatør med inntil kr 3.000,-. Avvik fra konkurransegrunnlaget Manglende eller feil billettering Tomgangskjøring ut over ett minutt Billetteringssystem - vedlegg 1 kap 3 Forbudet - Vedlegg 1 pkt. 4.7, MIS og EBIT 5

6 3.3 - Mer enn 1 minutt for sent fra startsted Brudd på krav om renhold og vedlikehold av bussene Innsettelse av annen busstype enn fastlagt i KGL Andre brudd på rapporterings- og opplysningsplikten 3.7 Manglende eller feil skilting Punktlighet - Vedlegg 1 pkt Renholdskrav - vedlegg 1 kap 6. Busstørrelse - vedlegg 3 pkt Busstyper vedlegg 2, Trafikantinformasjon - Vedlegg 1 pkt. 2,5 og 4.4 Avvikssituasjoner vedlegg 1 pkt 2,3, 4.5, og 8. Krav til skilting - vedlegg 1 pkt. 3.4, MIS og EBIT og MIS, MIS og SISST, MIS og SISST Prisgruppe 4: For hver registrerte hendelse har Oppdragsgiver rett til å belaste Operatør med inntil kr 1.000,-. Avvik fra konkurransegrunnlaget Manglende rute- og kundeinformasjonsmateriell i bussen Ureglementer uniformering og opptreden/kjøreadferd i rute av operativt personell 4.3 Manglende annonsering av holdeplass Trafikantinformasjon - vedlegg 1 pkt 2.5 Krav til betjeningen - vedlegg 1 pkt. 3.3 Kundeinformasjon Vedlegg 1 pkt. 4.4 og MIS og MIS 6

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Årsrapport. AtB 2010

Årsrapport. AtB 2010 Årsrapport AtB 2010 1 2 Innhold fra A til B i 2010 Innledning 5 Sammendrag 7 AtBs verdigrunnlag og organisasjon 9 AtBs organisasjon 9 Styring av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag 10 Videre utvikling av

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLD 1. Kontrakts- og løyveperiode.... 2 2. Trafikkstrekninger og anbudspakker... 2 2.1 Anbudspakke 1... 2 3. Trafikkopplysninger....

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177.

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177. AVTALE OM REISER mellom UHR Innkjøpsutvalg I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) NSB AS (heretter kalt NSB) Organisasjonsnummer 984 661 177 Side I av 9 1. AVTALEPARTENE Denne avtalen er inngått

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16 HOVEDDOKUMENT Retningslinjer og revisjonsdokument for bemanningsbransjens RA ordning en frivillig revisjonsordning for økt arbeidsgiverprofesjonalitet i bransjen Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer