Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og"

Transkript

1 AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter Gyldighet Ordinær kontraktsperiode Opsjon på forlengelse av kontrakt Bilag til kontrakten Oppdraget Beskrivelse av oppdraget Endringer av ruteplan Underoperatør Krav til gjennomføring av oppdraget Krav før oppstart Lønns- og arbeidsvilkår Force Majeure Reklame på busser Økonomisk godtgjørelse for oppdraget Godtgjørelse Bonus/malus Gebyrer Regulering av godtgjørelsen Avregning av godtgjørelsen Endring av godtgjørelseselement Erstatningsmessig ansvar Mangelfullt utført oppdrag Mislighold Heving av kontrakt ved vesentlig mislighold Overdragelser av kontrakt eller eierskap Tvister Undertegnelse...8

2 Busslinjer - Kontrakt Sentrum Side 2 av 8 1. Kontraktsparter Denne kontrakt er inngått mellom partene: AS Oslo Sporveier og NN Postboks 2857 Tøyen MM 0608 OSLO 0000 (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Operatør) 2. Gyldighet 2.1 Ordinær kontraktsperiode Kontrakten er inngått med gyldighet fra og med underskriftsdato. Oppdraget starter 30. mars 2008 og gjelder i syv år fra denne dato. 2.2 Opsjon på forlengelse av kontrakt Oppdragsgiver har en opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år. Forlengelse av kontrakten etter dette kapittel skal meddeles skriftlig senest 12 måneder før kontraktens ordinære opphør. I opsjonsårene aksepteres avvik fra gjennomsnittsalder på bussene. Busser som er definert ved inngåelse av kontrakten kan brukes i opsjonsårene. Oppdragsgiver har en opsjon på å kjøpe Operatørens bussanlegg eller å tre inn i Operatørens leieforhold av bussanlegg, til bruk for denne kontrakten. Oppdraqsgiver må innløse opsjonen innen den kontraktens utløp. 3. Bilag til kontrakten Ved mulig innbyrdes uoverensstemmelser mellom kontraktsdokumentene så rangeres kontrakten først og deretter bilagene i nummerrekkefølge. Følgende dokumenter vedlegges kontrakten som bilag: 1. Oppdragsbeskrivelse 2. Materiellbeskrivelse 3. Rutebeskrivelse 4. Anleggsbeskrivelse 5. Incitamentsbeskrivelse

3 Busslinjer - Kontrakt Sentrum Side 3 av 8 4. Oppdraget 4.1 Beskrivelse av oppdraget Oppdraget gjelder drift av Sporveiens busslinjer 20, 21, 34, 37, 54, nattbusslinjer og morgenbusslinjer / 22 og 25 samt ekstrakjøring, definert av Oppdragsgiver, over kortere eller lengre tid. Kjøreoppdraget utføres på Oppdragsgivers løyvefritak. Operatøren er forpliktet til å følge Oppdragsgivers transportvedtekter og reisegaranti. Operatøren stiller følgende ressurser til disposisjon for Oppdragsgiver: x leddbusser kategori A x normalbusser kategori A xxx rutetimer pr normal måned Det vises til nærmere beskrivelser i Oppdragbeskrivelsen, "Materiellbeskrivelsen" og "Rutebeskrivelsen", se vedleggene 1, 2 og 3. Oppdragsgivers takster, kort og billetter brukes på alle linjer som trafikkerer innen Oslo bys grenser. For reiser i Akershus og mellom Oslo og Akershus gjelder lokale bestemmelser. Se vedlegg 1 "Oppdragsbeskrivelsen". Operatøren er forpliktet til å delta i prøveprosjekter ifm utprøving av ny teknologi på sine linjer. Slike prøveprosjekter kan for eks. bety anskaffelser eller innleie av egne busser for prosjekter som skal gå i ordinær rutetrafikk. Operatøren vil etter nærmere avtale, få dekket ekstraordinære kostnader i den forbindelse. 4.2 Endringer av ruteplan Oppdragsgiver har rett til å endre oppdraget i antall rutetimer og busser med inntil -20 % og +30 % i kontraktsperioden. Partene kan, etter avtale, gjøre frivillige reduksjoner i rutetilbudet utover 20 %. Ved vesentlige endringer i overføringer fra det offentlige til Oppdragsgiver, kan Oppdragsgiver kreve endringer ut over en reduksjon på 20 %. Endringer av Operatørens godtgjørelse, skjer på grunnlag av endringer i antall rutetimer/busser, hvis ikke annet avtales. Se forøvrig bestemmelser i vedlegg 1 "Oppdragsbeskrivelsen". 4.3 Underoperatør Operatøren har anledning til å benytte underoperatør(er). Dette medfører ingen endring av Operatørens forpliktelser overfor Oppdragsgiver. To eller flere operatører skal ikke dele kjøringen på samme linje. Eventuelle underoperatører skal oppfylle alle krav som gjelder for Operatøren. Operatøren må fremlegge en detaljert samarbeidsavtale med underoperatør(er) som dokumenterer og erkjenner samarbeidsrelasjonene. Underoperatører skal godkjennes av Oppdragsgiver før de kan benyttes. Slik godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

4 Busslinjer - Kontrakt Sentrum Side 4 av 8 5. Krav til gjennomføring av oppdraget Kjøreoppdraget skal gjennomføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og andre krav fra offentlige myndigheter samt de krav Oppdragsgiver stiller i denne kontrakt med vedlegg. 5.1 Krav før oppstart Innen to måneder før oppstart av kjøring skal Operatøren fremlegge følgende dokumenter for Sporveien: Forsikringsdokumenter som viser tilfredsstillende dekning av ansvars- og skadeforsikringer av vogner, førere, passasjerer og gods i henhold til gjeldende lovgivning. Bankgaranti på et gjennomsnittlig månedsbeløp første kontraktsår. 5.2 Lønns- og arbeidsvilkår Operatøren skal følge lønns- og arbeidsvilkår for ansatt, operativt personell som minst svarer til en av de landsomfattende tariffavtalene for transportsektoren i Norge, herunder tjenestepensjon. Operatøren som overtar en linje (kontrakt) fra en annen operatør, skal ved nyansettelser av personale frem til oppstart av den trafikk konkurransen gjelder, gi fortrinnsrett til ansettelse for operativt personale som har mottatt oppsigelse fra sine stillinger i det selskap som får sin rutevirksomhet innskrenket. Tilsvarende forpliktelser gjelder også for eventuelle underleverandører. 5.3 Force Majeure Ved force majeure fritas begge parter fra sine kontraktsforpliktelser frem til situasjonen opphører. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart skriftlig underrette den annen part om antatt varighet fortløpende tiltak for å bøte på konsekvensene 5.4 Reklame på busser Innvendig og utvendig reklame og reklameaktiviteter på bussene selges av og inntektene tilfaller Oppdragsgiver. Operatøren må stille reklameplasser til disposisjon i bussene samt legge til rette for oppsett av denne reklamen etter nærmere avtale.

5 Busslinjer - Kontrakt Sentrum Side 5 av 8 6. Økonomisk godtgjørelse for oppdraget 6.1 Godtgjørelse Godtgjørelse pr element: kr xxx pr rutetime kr xxx pr leddbuss kategori A pr måned kr xxx pr normalbuss kategori A pr måned Ekstrakjøring, som ikke er definert i rutebeskrivelsen, godtgjøres på samme måte. 6.2 Bonus/malus På bakgrunn av kundemålinger, punktlighetsmålinger og andre kvalitetsmålinger vil Operatørens kjøring bli eksponert for bonus og/eller malus som vil gi tillegg og/eller fratrekk i godtgjørelsen, se vedlegg 5 "Incitamentsbeskrivelsen". Bonus og malus elementer som inngår i kontrakten er basert på fastlagte nullpunktsverdier, minimumsnivåer og beløpsstørrelser. Operatør eller Oppdragsgiver kan kreve forhandlinger om endringer i bonus/malusordningen inntil en gang pr år dersom det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som bestemmer bonus/malus-ordningen. Totalbeløpet kan være på inntil +/-6 % av kontraktssummen pr år. Bonus og malus avregnes hvert kvartal. 6.3 Gebyrer Oppdragsgiver kan ilegge Operatøren gebyrer pga mislighold av kontraktskrav, se punkt 8.1, eller pga kvalitetsmangler, se vedlegg 5 "Incitamentsbeskrivelsen". Gebyrer avregnes hver måned. 6.4 Regulering av godtgjørelsen Priser reguleres hvert år i januar og juli i forhold til endringene i siste offentlige indeks fra hhv Statistisk sentralbyrå eller Norges Bank. Første regulering finner sted i juli Prisen pr rutetime reguleres på følgende måte: 60% av reguleringen etter Lønnsindeks, indekstall for samferdsel, 50% av årstall 10% av reguleringen etter konsumprisindeksen (KPI), totalindeks 10% av reguleringen etter KPI, delindeks "bustad, lys og brensel" (tabell 1) 10% av reguleringen etter KPI, indekstall "vedlikehald og reparasjon" (tabell 9) 5% av reguleringen etter KPI, indekstall "reservedelar og tilbehøyr" (tabell 9) 5% av reguleringen etter KPI, indekstall "autodiesel" (tabell 8) Pris pr buss reguleres på følgende måte: 20 % av anbudsprisen pr buss reguleres iht gjennomsnitt av foregående måneds 6-måneders-NIBOR (tilbudssiden fastsatt kl ). 80 % av anbudsprisen pr buss reguleres ikke i hele kontraktsperioden.

6 Busslinjer - Kontrakt Sentrum Side 6 av 8 Prissatser og elementer som er gjenstand for bonus/malus eller gebyrer endres ikke automatisk men kan justeres etter forhandlinger, se vedlegg 5 Incitamentsbeskrivelse. Ved vesentlige endringer i offentlige avgifter, i forhold til avgiftsnivået ved tilbudsåpningen, eller rammebetingelser for næringen kan partene kreve særskilt regulering av godtgjørelsen. 6.5 Avregning av godtgjørelsen Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis hver måned etter faktura sammen med avregningen av Operatørens salg av billetter og fratrekk av eventuelle gebyrer iht gebyrbestemmelsene. Operatøren skal avsende fakturaen senest 10. i den påfølgende måned. Alle inntekter ved salg av billetter og/eller kort, som Operatør forestår, tilfaller i sin helhet Oppdragsgiver. Utbetaling skjer netto pr. 30 dager etter at faktura med avtalt dokumentasjon/statistikk for foregående måned er mottatt, se vedlegg 1 "Oppdragsbeskrivelsen". Oppdragsgiver kan justere fakturasummen hvis denne ikke er iht avtale eller faktisk utført kjøring. Det påhviler Operatør å dokumentere de faktiske inntektene, og utføre beregninger der dette er nødvendig for at utbetaling kan finne sted. 6.6 Endring av godtgjørelseselement Oppdragsgiver tar i bruk et nytt elektronisk billettsystem i Når systemet har vært i bruk i et år på operatørens linjer forplikter partene seg til å delvis omgjøre elementet "godtgjørelse pr rutetime" til et element "godtgjørelse pr passasjer". 7. Erstatningsmessig ansvar Skader av enhver art som følge av utførelsen av oppdraget er Oppdragsgiver uvedkommende. Erstatningsberettigede krav som Sporveien mottar fra publikum, vedrørende Operatørens kjøring, herunder krav som følge av reisegarantien, skal dekkes av Operatøren.

7 Busslinjer - Kontrakt Sentrum Side 7 av 8 8. Mangelfullt utført oppdrag 8.1 Mislighold Det er å betrakte som mislighold når: en av partene ikke utfører en eller flere av de oppgaver som denne kontrakt med vedlegg pålegger denne. Operatøren har innstilt kjøring som utgjør mer enn 2 % av avtalefestet antall rutetimer i en måned uten at dette skyldes force majeure. Operatøren unnlater å opprettholde lovpålagte forsikringer. Operatøren ikke fremlegger dokumenter på forsikringer som er fastlagt i punkt 5.1 i denne kontrakten innen den fastlagte tiden. Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser i henhold til det som er avtalt, skal den annen part, uten ugrunnet opphold, varsle dette skriftlig. Den part som har misligholdt sine forpliktelser skal i såfall gis rimelig frist til å rette opp forholdene. Oppdragsgiver kan ilegge Operatøren gebyrer som følge av brudd på kontrakts- og kvalitetsbestemmelser, se vedlegg 5 "Incitamentsbeskrivelsen". 8.2 Heving av kontrakt ved vesentlig mislighold Ved vesentlig mislighold kan kontrakten heves med umiddelbar virkning. Det betraktes som vesentlig mislighold dersom: en av partene grovt og/eller gjentatte ganger har overtrådt forhold nevnt i punkt 8.1. Operatøren ikke har framlagt en bankgaranti, se punkt 5.1, innen en uke etter den fastlagte tiden. en av partene har gått konkurs eller er insolvent. Operatøren i tre påfølgende kalendermåneder belastes med gebyrer, i henhold til denne kontrakt med vedlegg, som utgjør mer enn 2 % av det månedlige godtgjørelsesbeløpet. Operatøren ikke er miljøsertifisert etter ISO standarden innen 1. januar Overdragelser av kontrakt eller eierskap Operatør kan ikke overdra sine forpliktelser og/eller rettighetene til kjøring av den kontraktfestede ruteproduksjonen uten Oppdragsgivers godkjennelse. Kontrakten opphører umiddelbart hvis mer enn 50% av aksjene eller eierandelene i operatørselskapet skifter eier uten Oppdragsgivers godkjennelse. Oppdragsgiver kan ikke nekte overdragelse av kontraktsrettighet/-forpliktelser eller aksjer/andeler på mer enn 50 % uten saklig grunn. Ved heving av kontrakt etter reglene i punktene 8 og 9 opphører samtidig Operatørens rett til fortsatt leie av materiell eller infrastruktur iht denne kontrakt.

8 Busslinjer - Kontrakt Sentrum Side 8 av Tvister Eventuelle tvister om forståelse eller gjennomføring av denne kontrakten søkes løst gjennom forhandlinger. Om ikke enighet oppnåes innen tre måneder kan en av partene forlange saken inn for ordinær domstolsbehandling. I tilfelle søksmål er Oslo Tingrett verneting for kontrakten. Dersom partene er enige, kan saken alternativt bringes inn for en voldgiftsrett, som partene oppnevner i sakens anledning. Dersom en tvist bringes inn til avgjørelse rettslig eller ved voldgift, er partene forpliktet til å opprettholde sine forpliktelser, i henhold til kontraktens bestemmelser, frem til endelig avgjørelse i saken er truffet. Tilsvarende bestemmelser gjelder også dersom partene har opptatt forhandlinger før eventuell rettslig og/eller voldgiftsbehandling har startet opp. 11. Undertegnelse Kontrakten undertegnes i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar. Oslo, den AS Oslo Sporveier For xxxxx. Administrerende direktør Administrerende direktør

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer