Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Incitamentsbeskrivelse Linje 25"

Transkript

1 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo Kvalitetsmålinger Beregningsgrunnlag Kvartalsvise beregninger Målegrunnlag nivå Forutsetninger for beregning av bonus på punktlighet Endringer Bonus/malus elementer og prisnivåer Alt i alt hvor fornøyd er du Punktlighet i rute Renhold Kjørestil Objektive kontroller Prisgrupper for gebyrer Prisgruppe Prisgruppe Prisgruppe Prisgruppe Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo Oppdragsgiver vil måle kvaliteten på Operatørens utførelse av kjøreoppdraget. Oppdragsgiver vil bruke disse målingene til å gi økonomiske incitamenter og sanksjoner i forhold til Operatøren. Oppdragsgiver vil benytte følgende for kvalitetsoppfølging av Operatøren; kundemålinger, operatørkontroll, punktlighetsmålinger og egne kvalitetsmålinger.

2 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 2 av 10 2 Kvalitetsmålinger Kundemålinger vil måle kundens oppfattelse av reisen. Til disse målingene vil det bli knyttet en incitamentsordning basert på kvalitetsbonus /-malus. Målet med incitamentsordningen er å øke tilfredsheten blant de reisende som igjen har som formål i å øke antall reiser. Oppdragsgivers Markedsinformasjonssystem (MIS) vil bli benyttet for å angi kundens oppfattelse av reisen. Systemet ligger på en internettbase. Tilgang til resultatavlesning vil bli gitt ved kontraktsstart. Kundemålingene tar utgangspunkt i elementer som er viktig for kundene. Disse kvalitetselementene kan endres i løpet av kontraktsperioden. Per september 2005 tar kundemålingene utgangspunkt i følgende kvalitetselementer: Alt i alt hvor fornøyd er du med denne turen Punktlighet/overholdelse av tidtabell Førers kjørestil Førers serviceinnstilling Førers kunnskap om busslinjen og overgangspunkt Innvendig renhold Temperatur om bord God nok tid til å gå om bord på transportmiddelet Oppdragsgiver vil benytte data fra Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) til å måle punktligheten til operatøren. Beløpet som vil bli knyttet til økonomisk bonus og malus vil første kontraktsår være på om lag 5 prosent av bruttokontrakt. Beløpet kan gjennom kontraktsperioden bli økt til inntil 6 prosent. Maksimalt årlig beløp til bonus/malus fordeles ut over hele året. Bonus/ malus skal avregnes hvert kvartal. Maksimalt årlig beløp blir fordelt likt på de ulike kvartalene. 2.1 Beregningsgrunnlag Grunnlag for beregning av bonus / malus er Oppdragsgivers Markedsinformasjonssystem (MIS), kundens opplevelse av reisen, punktlighetsmålinger (SIS) og andre kvalitetsmålinger som oppdragsgiver gjennomfører. 2.2 Kvartalsvise beregninger Bonus/malus avregnes hvert kvartal. Maksimalt årlig beløp blir fordelt likt på de ulike kvartalene. Alle målinger gjennomføres hver måned, og alle måneder teller likt, selv om utvalgsstørrelsen (antall intervjuer) kan varierer månedene imellom. Den kvartalsvise beregning er gjennomsnittet av de tre månedene. Hvert kvartal blir avsluttet, og en starter nye beregninger ved nytt kvartal.

3 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 3 av 10 Oppdragsgiver beregner med utgangspunkt i målingene kvartalsvise bonus/malus beløp, og sender faktura/utbetaling til Operatør. 2.3 Målegrunnlag For å kunne beregne bonus/ malus kreves det et grunnlag for å kunne gjennomføre beregninger. Mindre anbudspakker kan få registrert for få intervjuer per måned, men likevel få tilstrekkelig antall per kvartal til at bonus/malus kan avregnes for kvartalet. Dersom det skulle vise seg at en ikke får målinger for en periode kan man ikke beregne bonus/ malus for denne perioden. Dersom dette skjer fordeler en maksimalt årlig beløp på de gjenstående kvartalene det blir foretatt målinger i. Et eksempel: Maksimalt årlig beløp er på +/- 1 mill kroner. Dersom det blir foretatt målinger hvert kvartal gjennom året blir beløpet for beregning av bonus/ malus på +/- 0,25 mill. kroner per kvartal. Dersom det viser seg at man for eksempel har hatt tekniske problemer med målingen for andre kvartal, det vil si at det ikke avregnes bonus/ malus for denne perioden, skal beløpet overføres og avregnes i 3. og 4 kvartal. Det vil si beløpet i denne perioden vil være på 0,75 mill kroner nivå Nullnivå defineres ut fra de erfaringer Oppdragsgiver har i Markedsinformasjonssystemet (MIS), punktlighetsmålinger og andre kvalitetsmålinger. Ønsket minimumstilstand er utgangspunkt for nullnivå. 2.5 Forutsetninger for beregning av bonus på punktlighet For å kunne få utbetalt bonus på kvalitetselementet - Punktlighet frekvens og Punktlighet i rute kreves det at operatøren gjennom kundemålingen oppnår minimumsnivå på kvalitetselementene kjøretid og tid for påstigning. Minimumsnivået for kjørestil er satt til 80 % (andel fornøyde kunder). Minimumsnivå for tid for påstigning er satt til 90 %. 2.6 Endringer I henhold til kontraktens punkt 6.2 kan partene avtale årlige endringer av - målte elementer - 0-nivå - maksimalt beløp pr element pr år/kvartal - skala for beregning av bonus/malus - minimumsverdier for beregning av bonus på punktlighet

4 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 4 av 10 3 Bonus/malus elementer og prisnivåer Følgende områder vil i kontraktsperioden bli gjenstand for kvalitetsbonus / malus, samt vektlegging av området: Kvalitetselement: Vekt Alt i alt hvor fornøyd er du 40 % Punktlighet i rute 30 % Renhold 20 % Kjørestil 10 % 3.1 Alt i alt hvor fornøyd er du Mål: Oppdragsgivers strategisk hovedmål, flere fornøyde kunder. Målemetode: Oppdragsgivers Markedsinformasjonssystem (MIS), kundens opplevelse med reisen 0-nivå: 90 % tilfredse kunder Maksimalt årlig beløp (+/-): 30 % av totalt bonus/malus beløp Tilleggsbonus på resultater på minimum 90 % tilfredse kunder: 10 % av totalt bonus/malus beløp. Vil bli betalt ut i sin helhet per kvartal for resultater > 90 % tilfredse kunder. Beregningsskala for bonus/malus: Andel fornøyde kunder Skala - Alt i alt , , , , , ,4 88-5, , , , , , ,

5 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 5 av 10 Nivå på anbudets linjer for kvalitetselementet Alt i alt hvor fornøyd er du er: År Andel fornøyde kunder Punktlighet i rute Mål: Oppdragsgivers strategiske målsetting - delmål: Sikker og punktlig fremføring Målemetode: Snittmålinger i SIS på utvalgte holdeplasser Omfang: Alle linjer, med unntak av de perioder hvor linje 20, 21 og 37 blir målt på frekvens. 0-nivå: Vil bli satt når data fra SIS på de utvalgte holdeplasser foreligger Forutsetning: Kjørestil på minimum 80 %, og tid for påstiging 90 % Maksimalt årlig beløp (+/-): 30 % av totalt bonus/malus beløp Beregningsskala for bonus/malus: Andel avganger i rute Bonus Skala - i rute ,2 94,1 90,4 83,5 70, nivå 0-0,4-5, ,9-83,5-90,4-94,1-96,2-97,5-100 Malus

6 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 6 av Renhold Mål: Målemetode: 0-nivå: Maksimalt årlig beløp (+/-): Oppdragsgivers strategiske målsetting delmål: Rent og trivelig på reisen. Oppdragsgivers Markedsinformasjonssystem (MIS), kundens opplevelse med reisen 78 % tilfredse kunder 20 % av totalt bonus/malus beløp Beregningsskala for bonus/malus: Andel fornøyde kunder Skala - renhold , , , , , ,4 76-5, , , , , , , Nivå på anbudets linjer for kvalitetselementet renhold er: År Andel fornøyde kunder Kjørestil Mål: Målemetode: 0-nivå: Oppdragsgivers strategiske målsetting delmål: Sikker og punktlig fremføring. Oppdragsgivers Markedsinformasjonssystem (MIS), Kundens opplevelse med reisen. 87 % tilfredse kunder

7 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 7 av 10 Maksimalt årlig beløp (+/-): 10 % av totalt bonus/malus beløp Beregningsskala for bonus/malus: Andel fornøyde kunder Skala - kjørestil , , , , , , ,4 85-5, , , , , , , Nivå på anbudets linjer for kvalitetselementer kjørestil er: År Sentrum Objektive kontroller Oppdragsgiver vil gjennomføre kvalitetskontroller av Operatøren for å bekrefte at Operatøren holder det nedfelte minimumsnivået på kjøreoppdraget i henhold til kontrakten. Kvalitetskontrollene gjennomføres enten av personer fra Oppdragsgiver eller av andre personer som har gjennomgått nødvendig opplæring for oppgaven (for eksempel operatørkontroll i MIS). Operatøren vil ikke på forhånd bli gjort kjent med datoene for kontrollene, ei heller hvilke(n) person(er) som benyttes for oppgaven. Kvalitetskontrollene gjøres av personer som har gjennomgått nødvendig opplæring for oppgaven. Oppdragsgiver skal presentere resultatene overfor Operatøren, enten via rapportering av operatørkontrollen i MIS eller ved kopi av registreringene som er foretatt.

8 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 8 av 10 Operatørens egne registreringer vil bli lagt til grunn for gebyrleggingen sammen med registreringer foretatt i Oppdragsgiver regi (kvalitetskontroller). Ved ikke oppfylt minimumsnivå på kvalitetskrav i hovedkontrakten eller dets vedlegg vil Oppdragsgiver ilegge Operatøren gebyrer. Avvik fra kontrakten fører til månedlig fakturaer til Operatøren. Operatøren vil ikke bli ilagt gebyrer for innstilte avganer, eller at en avgang er mer en 1 minutt forsinket fra startstoppested, grunnet forhold som Operatøren ikke råder over, eksempelvis ikke måket vei, oversvømmelse over vei eller trafikkuhell som hindrer trafikken, og lignende. Operatøren forplikter å melde fra om dette til Oppdragsgiver. Kvalitetselementer i operatørkontrollen MIS kan endres i løpet av kontraktsperioden. Kvalitetselementer som inngår i MIS per september 2005 er som følger: Punktlighet Skilting av kjøretøyet Stemplingsautomater Rutehefter Reisegarantibrosjyrer Takstoblat Holdeplassannonsering Førers kjørestil Førers bruk av mobiltelefon under kjøring Resultatene fra operatørkontrollen i MIS kan hentes i internettdatabasen. Informasjon om brudd i forhold til kontrakten som avdekkes i denne kontrollen vil bli definert ned på avgangsnivå. Forutsetning for å få tilgangen denne informasjonen er at Datatilsynets krav blir fulgt (personvern). Datatilsynet krevde at ansatte er informert om at denne kontrollen gjennomføres og at førers personvern blir ivaretatt. Oppdragsgiver gir Operatør tilgang til systemet når Datatilsynets krav er fulgt opp. I tillegg blir følgende elementer fulgt opp gjennom egne kontroller: Innvendig vedlikehold Søppel om bord Manglende/feil billettering Tomgangskjøring Brudd på krav om renhold og vedlikehold Innsettelse av annen busstype Oppheng av annen kundeinformasjon

9 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 9 av 10 5 Prisgrupper for gebyrer Gebyrene er delt inn i prisgrupper etter viktighetsgraden til kvalitetselementene som vil bli målt og hvilke gebyrer som tildeles de ulike forseelsene. Oppdragsgiver har rett til å justere prisene på gebyrene i takt med konsumprisindeksen. 5.1 Prisgruppe 1 I følgende situasjoner har Oppdragsgiver rett til å belaste Operatøren for kr for hvert registrerte tilfelle: a) Manglende melding om innstilt avgang (viser til rapporteringsplikten) Oppdragsgiver må dokumentere forholdet 5.2 Prisgruppe 2 I følgende situasjoner har Oppdragsgiver rett til å belaste Operatøren for kr 5000 for hvert registrerte tilfelle av: a) Kjørt for tidlig fra stoppested i henhold til kjøreplan (viser til regularitetskrav og reisegarantien) b) Manglende eller feil billettering (viser til krav om korrekt billettering) c) Fører bruker mobiltelefon under kjøring (viser til Vegtrafikkloven) d) Tomgangskjøring over 2 minutter (viser til krav om forbud mot tomgangskjøring) e) Innstilt avgang (viser til krav om trafikkavvikling, innstilte avganger). f) Brudd på andre bestemmelser i kontrakten Oppdragsgiver må dokumentere forholdet og varsle operatør om forholdet skriftlig. Det skal være en prosess i forkant, slik at operatør skal ha mulighet for å rette opp dette bruddet, eller ha mulighet for å hindre at bruddet skjer igjen før gebyr ilegges.

10 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 10 av Prisgruppe 3 I følgende situasjoner har Oppdragsgiver rett til å belaste Operatøren for kr 3000 for hvert registrerte tilfelle: a) Mer enn 1 minutter for sent fra startstoppestedet (viser til regularitetskrav) b) Manglende overholdelse av definerte korrespondansekrav i henhold til ruteplan (viser til regularitetskrav) c) Manglende eller feil skilting (viser til bestemmelser om informasjon og skilting samt reisegarantien) d) Brudd på krav om renhold og vedlikehold av bussene (viser til krav om renhold og vedlikehold) e) Innsettelse av annen busstype enn fastlagt i kontrakt eller etter avtale (viser til krav om busstype/størrelse angitt i Ruteplan) f) Innsettelse av buss med tekniske mangler, mangler i designkrav og innredningsløsninger enn fastlagt i kontrakt eller etter avtale (viser til krav om design og innredning) g) Ikke gitt kundeinformasjon ved trafikkomlegging (viser til krav om trafikantinformasjon). h) Ikke laminert, montert eller vedlikeholdt tidtabeller på Operatørens linjer med tilhørende stoppesteder (viser til krav om stoppesteder og lehus) Dette gjelder ikke for reklamefinansierte holdeplasser i) Manglende oppfølging av kundeklager innen gitte tidsfrister (viser til reisegarantien) j) Andre brudd på rapporterings- og opplysningsplikten (viser til rapporteringsplikten) 5.4 Prisgruppe 4 I følgende situasjoner har Oppdragsgiver rett til å belaste Operatøren for kr 1000 for hvert registrerte tilfelle: a) Manglende annonsering av stoppesteder (viser til Oppdragsivers reisegaranti) b) Manglende rutehefter, reisegarantifoldere og takstinformasjon (viser til Oppdragsivers reisegaranti) c) Ikke korrekt oppheng av oppdragsgivers kundeinformasjon (viser til trafikantinformasjon) d) Ikke reglementert uniformering av fører (viser til bestemmelser om uniformsplikt)

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v)

Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Rapport 45b/2013 Bård Norheim Miriam Søgnen Haugsbø Torbjörn Eriksson Arnstein Øvrum Didier van de Velde (inno-v) David Eerdmans (inno-v) Mulige samarbeidskontrakter for kollektivtransporten i Hordaland

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen Sammendrag: Konkurransetilsynet har på bakgrunn av en henvendelse fra Aurstad

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Vi tar dæ me fra A te B Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og informasjon

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten.

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten. Forord: Bakgrunn: Det første kvalitetshåndboka for kollektivtransporten i Vest-Agder, ble vedtatt av fylkestinget i 1995. Siden den tid har det skjedd en rekke endringer. I forbindelse med oppstart av

Detaljer

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN www.prosam.org Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

Stoppestedsstrategi. Ruterrapport 2010:17. Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder

Stoppestedsstrategi. Ruterrapport 2010:17. Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder Ruterrapport 2010:17 Versjon 2.0 14.4.2011 Stoppestedsstrategi Kvalitetsnivå og ansvar for lehus, annet utstyr og trafikantinformasjon på stasjoner og stoppesteder Ruterrapport 2010:16. Stoppestedsstrategi

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer