Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5"

Transkript

1 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

2 1 Generelt Godtgjørelse for oppdraget Godtgjørelse pr. ruteområde Alternative tilbud og opsjoner Ordinær regulering av godtgjørelse for ruteproduksjon Ekstraordinær regulering av godtgjørelsen for ruteproduksjonen Godtgjørelse ved endring og justering Force majeure Avregnings- og oppgjørsrutiner Bilag... 5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 2 av 5

3 1 Generelt Kontrakten mellom Oppdragsgiver og Operatør er basert på hovedprinsippene i en bruttokontrakt, der billettinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller Oppdragsgiver og der Operatør godtgjøres for Oppdraget. Grunnlaget for godtgjørelse til Operatør er beskrevet i påfølgende punkter. Godtgjørelser for ruteområde 1 (kun rute 46), ruteområde 2 og ruteområde 3 oppgis i NOK eks. mva i priser pr og gjelder frem til første prisregulering Godtgjørelse for resten av ruteområde 1 og ruteområde 4 oppgis i NOK eks mva. i priser pr og gjelder frem til første prisregulering Standardtilbudet skal omfatte busser som minimum tilfredsstiller utslippskravene iht. EURO 5. Det er åpnet for alternative tilbud som beskrevet i konkurransegrunnlaget pkt 4.9. Biodieselpris på innleveringstidspunkt for tilbudet legges til grunn. Justering vil skje etter kostnadsutviklingen for bio-/diesel frem til oppstart for det enkelte ruteområde. 2 Godtgjørelse for oppdraget 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde Operatør godtgjøres i form av pris pr. rutekilometer og vogninnsats pr. ruteområde. Alle kostnader skal inkluderes i godtgjørelsen for ruteproduksjon som prises i bilag 5.1. Bilagene følger vedlagt dette vedlegget. Kostnader påført av undertransportører med minibuss/buss skal prises separat som beskrevet i bilag 5.1. Produksjonsendringer i kontraktsperioden godtgjøres etter gitt pris/km. Betaling for avtalt oppkjøring av rutetraséer, assistansebusser mv. gis etter den pris som gjelder for ordinær kjøring, ihht ruteområdets bilag 5.1. Ekstrakjøring av sporadisk karakter anses ikke som en del av ruteproduksjonen og pris gis etter samme norm som for ordinær rutekjøring, ihht. bilag 5.1. Innstilte avganger vil gi reduksjon etter oppgitt pris pr. km pr. rute ihht. bilag 5.1. Det vil bli gitt gebyrer jfr. vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelsen der Operatør selv er skyld i avlysningen, eller når minstekrav i kontrakten ikke overholdes, se vedlegg 1 punkt Pris per vogn per måned vil være NOK pr år dividert med antall vogner. Godtgjørelsen i bilag 5.1. reguleres årlig for pris og kostnadsutvikling. 2.2 Alternative tilbud og opsjoner Tilbydere som også inngir alternative tilbud skal prise disse i tråd med bilag 5.1 Opsjoner er beskrevet i vedlegg 2 Materialspesifikasjon og vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. Opsjoner skal prises i bilag Ordinær regulering av godtgjørelse for ruteproduksjon For ruteområde 1 (kun rute 46), ruteområde 2 og ruteområde 3 reguleres prisene en gang i året, første gang med virkning fra For ruteområde 1 (resten av Klæbu) og ruteområde 4 reguleres prisene en gang i året, første gang med virkning fra 1. januar Første regulering foretas etter 1 år med basis i indekser/grunnlagselementer som angitt nedenfor. Deretter reguleres prisene en gang per år, med indekser/grunnlagselementer som angitt nedenfor. Reguleringen skjer i henhold til følgende formel: Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 3 av 5

4 0,55*L+0,3*K+0,15*D, der: 0,55*L+0,3*K+0,15*G, der: L= % vis endring i Statistisk Sentralbyrås indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge og anleggsvirksomhet, samferdsel, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, der indeks for samferdsel benyttes. Basis for første regulering for ruteområde 1 (kun rute 46), ruteområde 2 og ruteområde 3 er indeks per. 2. kvartal 2012 i forhold til indeks 2. kvartal Deretter reguleres prisene med indeksen 2. kvartal i forhold til indeksen 2. kvartal året før. Basis for første regulering for ruteområde 1 (Klæbu) og ruteområde 4 er indeks per 3. kvartal 2012 i forhold til indeks 3.kvartal Deretter reguleres prisene med indeksen 3.kvartal i forhold til indeksen 3.kvartal året før. K= prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (totalindeksen). Basis for første regulering er konsumprisindeksen pr. juni 2012 i forhold til konsumprisindeksen pr. juni Deretter reguleres prisene med indeksen pr. juni i forhold til indeksen pr. juni året før. D= prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås tabell Konsumprisindeks med kriteriene varer og varegrupper, Autodiesel2. Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks for 2. kvartal 2012 i forhold til 2. kvartal 2011 for ruteområde 1 (kun rute 46), ruteområde 2 og ruteområde 3. For resten av ruteområde 1 og 4 gjelder gjennomsnittlig indeks for for 3. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal Deretter reguleres prisene med gjennomsnittet av listeprisene første halvår i forhold til gjennomsnittet av listeprisene året før. G= er den til en hver tid avtalte pris pr. Sm3 fra leverandør. Justering av G-indeksen følger gjennomsnittlige priser for eksport av norsk naturgass som justeres kvartalsvis. Dersom det er behov for endring av element D og G/eller satsene i reguleringsformelen for godtgjørelsen, må Operatør selv foreslå slike endringer i tilbudsbrevet. Dette er aktuelt ved tilbud på andre drivstofftyper enn diesel. Forslaget vil være gjenstand for forhandling. Utgangspunktet for regulering vil være formelen for ordinær regulering i standard tilbudet. Oppdragsgiver skal hvert år, når indeksene for prisregulering foreligger, legge de ut på Oppdragsgivers hjemmeside. 2.4 Ekstraordinær regulering av godtgjørelsen for ruteproduksjonen Hvis endring i offentlige avgifter, lover eller forskrifter har konsekvenser for den faktiske kostnad for utførelsen av Oppdraget som er vesentlig ut over hva som fanges opp ved den ordinære prisreguleringen, kan begge parter kreve ekstraordinær prisjustering. Med vesentlig forstås en kostnadsendring per år som overstiger 1 % av den totale årlige godtgjørelse til Operatør, i året før endringen inntrådte, i henhold til denne kontrakten. Krav om ekstraordinær regulering må fremsettes skriftlig og skal deretter, om den annen part ikke aksepterer kravet helt eller delvis, søkes løst gjennom forhandlinger snarest. Kravene skal dokumenteres og gir Oppdragsgiver rett til innsyn i relevante forhold, herunder dokumenter og regnskapsoversikter mv. hos Operatøren. Oppnås ikke enighet, etter slike forhandlinger og eventuell gjennomgang av relevante forhold, avgjøres spørsmålet ved voldgift i henhold til kontraktens tvistebestemmelse, jfr. pkt. 20 i generelle kontraktsvilkår. 3 Godtgjørelse ved endring og justering 3.1 Justering av ruteproduksjon Justeringsintervallet forholder seg til 0-nivået som er beskrevet i Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 4 av 5

5 Justering mellom -2 % og +3 % gir ikke rett til endret godtgjørelse. Justering av kjøretid og trasé er i seg selv ikke en justering av ruteproduksjonen, og gir ikke rett til endret godtgjørelse. Det samme gjelder mulige endringer i ruteproduksjonen grunnet bygge- og anleggsarbeider i og rundt Trondheim som beskrevet i Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 12 Unntak følger av Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 12.1,3. Hvis justeringen av Ruteproduksjon er av en slik art at vognbehovet endres, skal Partene bli enige om hvor mange vogner som eventuelt skal settes inn eller tas ut. Godtgjørelsen for disse vognene skal følge prising i bilag 5.1. Hvis justering av ruteproduksjon er av en slik art at vognbehovet endres, skal partene bli enige om hvor mange vogner som eventuelt skal settes inn eller tas ut. Godtgjørelsen for disse vognene vil følge prising i bilag Force majeure Ved force majeure reduseres godtgjørelsen med antall ikke kjørte rutekm multiplisert med pris pr. rutekm oppgitt i bilag 5.1 Den månedlige godtgjørelsen for vogninnsats vil bli redusert med 1/30 for hvert påbegynte døgn med force majeure. Oppdragsgiver har rett til fullt innsyn i Operatørs beregninger ved justeringer. 4 Avregnings- og oppgjørsrutiner Operatør skal etter kontraktsinngåelse utarbeide en betalingsplan som fremmes Oppdragsgiver for godkjenning. Betalingsplanen skal ivareta operatørens likviditetsbehov. Oppdragsgiver vil evaluere og godkjenne betalingsplanen som danner grunnlag for a konto fakturering. Operatør skal innen den 10. i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på godtgjørelse for avtalt rutekilometer. Eventuelle permanente endringer i ruteproduksjonen innarbeides i fakturagrunnlaget.. Årsavregning gjennomføres innen utgangen av januar måned påfølgende år. Midlertidge endringer i ruteproduksjon, eventuelle innstilte avganger og øvrig justering av ruteproduksjon skal faktureres separat etter nærmere avtalte rutiner. Krav til rapportering av f.eks. kjørte km i forbindelse med fakturering, utarbeides i samarbeid med Operatør. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det godtgjøres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Avregning av bonus/malus og gebyrer er fastsatt i vedlegg 6 Incitamensbeskrivelse som vil bli sendt ut så snart det er ferdigstilt. 5 Bilag Bilag Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats i NOK pr.år ruteområde 1 Bilag Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats i NOK pr.år ruteområde 2 Bilag Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats i NOK pr.år - ruteområde 3 Bilag Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats i NOK pr.år ruteområde 4. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Side 5 av 5

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning

1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning RAMMEAVTALE FOR EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ARENDAL KOMMUNE(AK) OG ARENDAL EIENDOM KF (AEKF) 1 Formål og overordnede forpliktelser, avgrensning Rammeavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer