Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 4 Kommersielle betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 4 Kommersielle betingelser"

Transkript

1 Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 4 Kommersielle betingelser

2 INNHOLD 1 PRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE Generelt Reklamerettigheter Frakt av gods Gebyr Gruppereiser GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET Generelt Grunnpris pr kalenderår Godtgjørelse ved endringer av Ruteproduksjonen Incitamentsordning Regulering av godtgjørelse for pris- og kostnadsutvikling GEBYRER VED MISLIGHOLD Generelt Omfang og fakturering Kontroller Gebyrgrupper og gebyrnivå Gjentatte mislighold REGISTRERING- OG OPPGJØRSRUTINER Generelt Fakturering Operatørs godtgjørelse for grunnpris og endringer Overføring av Oppdragsgivers inntekter Fakturering Operatørs incitamentgodtgjørelse Fakturering Operatørs gebyr BILAG Side 2 av 17

3 1 PRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE 1.1 Generelt Billettinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller Oppdragsgiver, og Operatør mottar en godtgjørelse for utførelsen av Oppdraget, i henhold til dette Vedlegg 4. Partene har betydelige interessefellesskap i utviklingen av kollektivtrafikken, og Oppdragsgiver har lagt til rette for å stimulere til en slik utvikling. Operatør godtgjøres for utførelsen av Oppdraget med en kombinasjon av fast grunnpris og incitamentsordning, jf. punkt 2.2 og 2.4 nedenfor. Godtgjørelsen reguleres ved endringer i Ruteproduksjonen i henhold til pkt. 2.3 nedenfor. 1.2 Reklamerettigheter Oppdragsgiver har alle rettigheter til å foreta salg av reklame i og på bussene. Alle former for reklameinntekter i kontraktsperioden tilfaller Oppdragsgiver, Jf. Juridiske betingelser punkt Frakt av gods Operatør er ansvarlig for frakt av gods, herunder medisiner, post, aviser, busspakker, m.m. Inntektene tilfaller Oppdragsgiver. Operatør godtgjøres årlig med NOK kroner for utførelse av denne tjenesten. Hvis Oppdragsgiver velger å legge ned godstransport på bussene, frafaller godtgjøringen for tjenesten. 1.4 Gebyr Ved mislighold som beskrevet i punkt 3 nedenfor, har Oppdragsgiver rett til å ilegge Operatør gebyr. 1.5 Gruppereiser Gruppereiser med ordinære rutebusser kan etter avtale få tilsendt faktura og ikke betale kontant. Oppdragsgiver fakturerer etter anvisning fra Operatør, som er ansvarlig for korrekt registrering. Side 3 av 17

4 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 2.1 Generelt Operatør godtgjøres i forhold til utført Oppdrag i henhold til Kontrakt. Operatørens plikter i henhold til Kontrakten oppstår fra og med Kontraktsinngåelsen, men Operatøren har ikke krav på godtgjørelse før fra og med Oppstartsdato. Godtgjørelse for tilleggsproduksjonen gjelder fra Operatør godtgjøres med en kombinasjon av fast grunnpris per kalenderår jf. Vedlegg 4 punkt. 2.2 og incitamentsordning jf. Vedlegg 4 punkt 2.4. Oppdraget gjelder kjøring i henhold til rutetabellene jf. Vedlegg 3 Bilag 3.2. Oppgitte Rutekilometer i Vedlegg 3 Bilag 3.2 er beregnet av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i beregningene. Godtgjørelsen for Oppdraget endres ikke, selv om målinger skulle vise at Oppdragsgivers beregninger ikke er korrekt. Dette anses ikke som en endring av Ruteproduksjonen. Operatør har ikke krav på godtgjørelse for Posisjonskjøring. Grunnprisen og endringsprisene i Vedlegg 4 bilag 4.1 og bilag 4.2 er oppgitt i NOK eks. mva i priser som gjelder frem til første prisregulering 1.juli Operatøren har ikke krav på godtgjørelse for ikke utført Ruteproduksjon, og det kan i slike tilfeller bli gjort fradrag i godtgjørelsen svarende til endringspris. Dette er for øvrig også å anse som mislighold og vil kunne utløse Misligholdssanksjoner ihht. Juridiske betingelser pkt Grunnpris pr kalenderår Den årlige grunnprisen justeres årlig ved at forrige års grunnpris korrigeres for pålagte endringer i Ruteproduksjonen som skal videreføres det kommende kalenderåret. Dette utgjør grunnprisen for det neste kalenderåret. Justeringen gjennomføres årlig per 1. januar, første gang 1. januar 2015, med virkning for det påfølgende kalenderår. Årlige variasjoner som følge av at 1. juledag, 2. juledag, 1. nyttårsdag, 1. mai og 17. mai i tillegg til julaften og nyttårsaften faller på ulike ukedager fra år til år, samt varierende antall skoledager i det enkelte kalenderår medfører ikke justering av grunnprisen. Ved korrigering av forrige års grunnpris for pålagte endringer i Ruteproduksjonen som skal videreføres hele det kommende kalenderåret legges det til grunn kommende kalenderårs faktiske kalenderdager. Ved justeringer av grunnprisen pr. 1. januar i de etterfølgende år anses slike endringer som innarbeidet i grunnprisen. Side 4 av 17

5 For siste året i kontrakten som avsluttes , eller ved utøvelse av opsjon, godtgjøres operatør med ½ avtalt årlig godtgjørelse ved inngangen til det aktuelle året, korrigert for endringer i Ruteproduksjon fram til utløp av Kontrakten. 2.3 Godtgjørelse ved endringer av Ruteproduksjonen I perioden før Kontraktsinngåelse, perioden fram til Oppstartsdato samt etter Oppstartsdato kan oppdragsgiver pålegge endring av Ruteproduksjonen, se Juridiske betingelser punkt. 9. Ved endring av Ruteproduksjon reguleres godtgjørelsen i henhold til endringsprisene i Vedlegg 4 Bilag 4.2, men bare dersom Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig pålegg jf. Juridiske betingelser punkt 9. Operatøren har ikke under noen omstendighet krav på kompensasjon ut over dette jf. Juridiske betingelser pkt Endringsprisen er fast i hele Kontraktsperioden, selv om antall Rutekilometer som Operatør kjører blir endret, og selv om grunnprisen pr kalenderår blir endret. Endringsprisen blir kun regulert for pris- og kostnadsutvikling i henhold til punkt 2.5. Tidsperioden en endring av Ruteproduksjonen beregnes ut fra er turens avgangstid fra startholdeplass. Eksempelvis vil en tur bestilt av Oppdragsgiver mandag kl reguleres av endringspris i rush for hele strekningen. Antall Rutekilometer for endring i Ruteproduksjonen skal utgjøre grunnlaget for beregning av endringen av godtgjørelsen. Oppdragsgiver sitt produksjonsverktøy (for tiden DGbuss) er grunnlaget for beregning av Ruteproduksjon som legges til grunn pr Kontraktsinngåelse, og vil også bli brukt ved senere endringer i Ruteproduksjonen. Dersom endringen iverksettes og/eller opphører i det aktuelle kalenderåret, tas det utgangspunkt i faktisk antall dager som påvirkes av endringen. Virkningen av endringer som skal videreføres hele det kommende kalenderåret beregnes iht. pkt. 2.2 ovenfor. Innstilte avganger vil gi reduksjon i godtgjørelsen etter avtalt endringspris pr Rutekilometer i henhold til Vedlegg 4 tabell 4.2, uavhengig av årsaken til innstillingen. Eventuelle misligholdssanksjoner kommer i tillegg. Midlertidig endring av trasé (omkjøringer, veiarbeid, trafikk, veistandard, værforhold m.m.) og kjøretid (både økning og reduksjon) anses ikke som en endring av Ruteproduksjonen, og gir ikke rett til endret godtgjørelse. 2.4 Incitamentsordning Incitament pr påstigende passasjer Operatøren mottar en incitamentsgodtgjørelse beregnet ut fra antall registrerte passasjerer i Ruteområdet. Side 5 av 17

6 Grunnlaget for måling av antall passasjerer er registrerte påstigninger, eksklusiv skolereisekort og tellebilletter innenfor Ruteområdet. Passasjerstatistikk er redegjort for i Vedlegg 4 Bilag 4.4. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å etablere alternative billettsystem som for eksempel mobil billettering. Disse systemene skal ivareta hensynet til registrering av antall passasjerer. Incitamentgodtgjørelsen beregnes til NOK 5,- eks mva per passasjer. Incitamentgodtgjørelsen gjelder ikke flybuss og nattbuss. Satsene pr. passasjer reguleres årlig yyyy, første gang , i hele Kontraktsperioden, også i en evt. forlengelse av Kontraktsperioden. Satsene reguleres etter konsumprisindeksen (KPI), med basis i indeksutviklingen fra desember året før, sammenlignet med desember året før det igjen. Endringer i Rutetabell, Ruteproduksjon, takster eller andre forhold som kan tenkes å påvirke antall passasjerer gir ikke Operatør rett til å kreve kompensasjon eller endringer i incitamentsgodtgjørelsen. Oppdragsgiver står fritt til å regulere takstene, og gir ikke Operatør noen garanti for å opprettholde takstnivå Incitament knyttet til kundetilfredshet Oppdragsgiver har i Kontraktsperioden en målsetning om å etablere en ytterligere incitamentsordning knyttet til kundetilfredshet som et samarbeidsprosjekt. Oppdragsgiver kan skissere et antatt nivå på inntil 1 % av årlig grunnpris (X) som incitament, jf. Vedlegg 4 Bilag 4.1. Endringer i Rutetabell, Ruteproduksjon, takster eller andre forhold som kan tenkes å påvirke kundetilfredsheten gir ikke Operatør rett til å kreve kompensasjon eller endringer i incitamentsordningen. 2.5 Regulering av godtgjørelse for pris- og kostnadsutvikling Grunnprisen per kalenderår, jf. tabell 4.1, og endringsprisen for endringer i Ruteproduksjonen, jf. tabell 4.2, reguleres to ganger per år, og 01.07, med basis i indekser/ grunnlagselementer som angitt nedenfor. Reguleringen skjer med virkning for det påfølgende halvår, og det skal ikke skje regulering med tilbakevirkende kraft. Første regulering skjer med virkning fra med basis i indekser som angitt nedenfor. Side 6 av 17

7 Reguleringen av grunnprisen per kalenderår skal inkludere eventuelle korrigeringer for endringer i Ruteproduksjonen som skal videreføres det kommende kalenderåret, jf. Vedlegg 4 punkt 2.2, første avsnitt. Reguleringen skjer med den prosentvise økning beregnet i henhold til følgende formel: Prosentvis økning = (0,55*L+0,35*K+0,10*D), der L = prosentvis endring i lønnskostnader K = prosentvis endring i konsumpriser D = prosentvis endring i drivstoffkostnader De ulike indeksene måles slik: L= prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge og anleggsvirksomhet, samferdsel, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, der indeks for samferdsel benyttes. Basis for første regulering er indeks pr. 1. kvartal 2014 i forhold til indeks 3. kvartal Ved senere halvårige reguleringer pr benyttes indeks pr. 1. kvartal samme år i forhold til indeks pr. 3. kvartal året før. Ved senere halvårige reguleringer pr benyttes indeks pr. 3. kvartal året før i forhold til indeks pr. 1. kvartal året før. K= prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (Totalindeksen). Basis for første regulering er gjennomsnittlig konsumprisindeks 1. halvår 2014 i forhold til gjennomsnittlig konsumprisindeks 2. halvår Ved senere halvårige reguleringer pr benyttes gjennomsnittlig indeks 1. halvår samme år i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. Ved senere halvårlige reguleringer pr benyttes gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår året før. D= prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås tabell Konsumprisindeks, med kriteriene varer og varegrupper, Autodiesel2. Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 1. halvår 2014 i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår Ved senere halvårige reguleringer pr benyttes gjennomsnittlig indeks 1. halvår samme år i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. Ved senere halvårlige reguleringer pr benyttes gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår året før. Oppdragsgiver skal hvert halvår, når indeksene for prisregulering foreligger, beregne nye priser og oversende beregningene til Operatør for kontroll og godkjennelse. Side 7 av 17

8 2.6 Ekstraordinær regulering ved endring i offentlige avgifter Hvis endring i offentlige avgifter har konsekvenser for den faktiske kostnad for utførelsen av Oppdraget, ut over hva som fanges opp ved reguleringen i henhold til punkt 2.5, kan begge parter kreve ekstraordinær regulering. Det er kun den enkelte avgiftsendrings konsekvenser for faktisk kostnad per år, som overstiger 1 % av samlet grunnpris (X) per kalenderår ved Kontraktsinngåelsen, som skal hensyntas. Det overstigende kostnadsbeløp for den enkelte avgiftsendring skal komme krone for krone i tillegg til, eller til fradrag i, godtgjørelsen. Operatøren har ikke krav på ekstraordinær regulering for avgiftsendringer som han burde ha tatt i betraktning ved tilbudsfristen, og Operatøren heller ikke burde ha unngått følgene av endringen i offentlige avgifter. Krav om ekstraordinær regulering må fremsettes skriftlig og være dokumentert. Dersom den annen part ikke aksepterer kravet, skal spørsmålet om det er grunnlag for kravet og/eller kravets størrelse søkes løst gjennom forhandlinger snarest. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet i henhold til Kontraktens tvistebestemmelse, pkt. 18 i Juridiske betingelser. 3 GEBYRER VED MISLIGHOLD 3.1 Generelt Ved mislighold innenfor de kategorier som er angitt i punkt 3.4, har Oppdragsgiver rett til å ilegge Operatør gebyrer. Se for øvrig bestemmelsene om mislighold i Juridiske betingelser punkt 13. Oppdragsgiver har rett til å kontrollere om Operatørens utførelse av Oppdraget er i henhold til Kontrakten. Oppdragsgiver har rett til å bruke resultatet av sine kontroller som grunnlag for ileggelse av sanksjoner i form av gebyrer. 3.2 Omfang og fakturering Det er ingen øvre beløpsgrense for Oppdragsgivers ileggelse av gebyrer. Oppdragsgiver utarbeider månedlig faktura på eventuelle gebyrer. 3.3 Kontroller Oppdragsgiver vil gjennomføre kontroller av Operatør for å bekrefte at Operatør oppfyller Oppdraget i henhold til Kontrakten og dens vedlegg. Kontrollene gjennomføres enten av personer fra Oppdragsgiver eller av andre utpekte personer/selskaper. Operatør vil ikke på forhånd bli gjort kjent med tidspunkt og fremgangsmåte for kontrollene, ei heller hvilke(n) person(er) som benyttes for oppgaven. Side 8 av 17

9 Kontrollen kan for eksempel skje ved registrering via kundehenvendelser, kvalitetskontroller utført av vaktselskap, Oppdragsgivers egne observasjoner, informasjon hentet fra billettsystemet, etc. Oppdragsgiver vil månedlig oversende resultatene av kontrollen til Operatøren. Oppdragsgiver har rett, men ikke plikt, til eventuelt også å benytte Operatørens egne registreringer som grunnlag for ileggelse av gebyr. Dersom det er avvik mellom resultatet av Oppdragsgivers kontroll og Operatørens egne registreringer, skal Operatøren på anmodning fremlegge dokumentasjon som redegjør for avviket. Fremlegges ikke slik dokumentasjon, eller er den fremlagte dokumentasjon ikke tilstrekkelig, kan dette utgjøre grunnlag for ileggelse av gebyr for avviket. 3.4 Gebyrgrupper og gebyrnivå Gebyrene er delt inn i grupper etter viktighetsgraden til kvalitetselementene som måles, og med ulike størrelser på gebyrene for ulike typer mislighold. Gebyrnivået vil økes etter to prinsipper: Ved gjentatte mislighold. Mislighold lenger ut i Kontraktsperioden Dersom det i tre påfølgende kalendermåneder foreligger mislighold som kan gebyrlegges, og hvor de samlede gebyrer som kan ilegges eller er ilagt, utgjør mer enn 5 % av den månedlige godtgjørelsen av grunnprisen fra Oppdragsgiver, anses dette som vesentlig mislighold, jf. Juridiske betingelser punkt 13. GEBYR pr enkeltstående tilfelle av mislighold Beløp i NOK ekskl. mva Gebyrgruppe 1: Mislighold Gebyrnivå i 2015 og 2016 Gebyrnivå i 2017 og videre 1) Manglende rapportering om innstilt avgang 2) Innstilt avgang 5.000, ,- Gebyrgruppe 2: 3) Feil pålogget tur- og/eller rutenummer på billettmaskinen 2.500, ,- Side 9 av 17

10 4) Forsinkelse over 20 min. i forhold til ruteplan ved start på ruten 5) Manglende rapportering av forsinkelser 6) Bruk av buss som ikke tilfredsstiller materiellkravene, herunder bruk av feil busskategori ifht. kravene for den enkelte rute og avgang 7) Brudd på krav om renhold og vedlikehold av bussene 8) Manglende informasjon / tilbakemelding om uhell/ ulykker 9) Sjåførs ureglementerte opptreden, bruk av mobiltelefon i strid med Kontraktens bestemmelser 10) Kjørt for tidlig i forhold til ruteplanen Gebyrgruppe 3: 11) Manglende eller feil rute- og destinasjonsangivelse 12) Manglende oppsetting av holdeplasstabell 13) Manglende ruteinformasjon i buss 14) Manglende eller feil billettering 1.000, ,- Operatøren vil ikke bli ilagt gebyrer for innstilte avganger ved force majeure eller ved uforutsette trafikale forhold som hindrer fremkommeligheten og som Operatøren ikke råder over og heller ikke kan unngå konsekvensene av. 3.5 Gjentatte mislighold Ved gjentatte tilfeller av mislighold i tre påfølgende kalendermåneder gjelder følgende: Mislighold i gebyrgruppe 1: Ved 1-30 tilfeller av mislighold gjelder gebyrsatsene Ved tilfeller av mislighold dobles gebyrsatsene Ved over 100 tilfeller av mislighold er dette samlet sett å anse som vesentlig mislighold, og Oppdragsgiver har rett til å heve Kontrakten slik dette står beskrevet i de Juridiske betingelsene pkt.13 Mislighold i gebyrgruppe 2: Ved 1-50 tilfeller av mislighold gjelder gebyrsatsene Side 10 av 17

11 Ved over 50 tilfeller av mislighold dobles gebyrsatsene Mislighold i gebyrgruppe 3: Ingen økning av gebyrene ved gjentatte tilfeller av mislighold 4 REGISTRERING- OG OPPGJØRSRUTINER 4.1 Generelt Registrering av antall passasjerer foretas den 5. i påfølgende måned. Avvikende avregning Reiser som av ulike årsaker ikke er registrert den 5. i påfølgende måned, vil bli registrert på et senere tidspunkt. Innen 5. april påfølgende år vil det bli foretatt endelig avregning av antall passasjerer for foregående år. Det godtgjøres ikke for faktureringsavgift/gebyr. 4.2 Fakturering Operatørs godtgjørelse for grunnpris og endringer Operatør skal etterskuddsvis innen den 10. i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura for godtgjørelse for hver kalendermåned (1/12 av grunnpris per kalenderår), med forfall siste virkedag i måneden. Første faktura sendes innen 10. februar Den månedlige faktura fra Operatør skal i tillegg inneholde Oppdragsgivers pålagte endringer i Ruteproduksjonen med oversikt over antall kjørte Rutekilometer pr. dag og pr. rute for samme måned. Fakturaen fra Operatør skal inneholde trekk av innstilte avganger etter endringsprisene pr Rutekilometer, uavhengig av årsak til innstillingen. Endringer i henhold til Juridiske betingelser punkt 8 faktureres særskilt. Er det fremmet krav som følge av mislighold fra Operatørens side, kan Oppdragsgiver holde tilbake så mye av betalingen at dette dekker det spesifiserte kravet. 4.3 Overføring av Oppdragsgivers inntekter Oppdragsgiver skal innen den 15. i hver måned sende Operatør en oversikt over forrige kalendermåneds billettinntekter, salg av kort, godsinntekter, og evt. andre inntekter. Operatør på sin side plikter å kontrollere oversendte oversikt. Inntektene er tatt inn på vegne av Oppdragsgiver og på denne bakgrunn skal Operatør overføre beløpet for samtlige inntekter til Oppdragsgiver, innen siste virkedag i måneden. Side 11 av 17

12 Operatør er ansvarlig for alle transaksjonskostnader ved betaling med bankkort/kredittkort samt inngå nødvendig innløseravtale med kredittkortleverandør m.m. 4.4 Fakturering Operatørs incitamentgodtgjørelse Oppdragsgiver skal innen den 15. i hver måned utarbeide et fakturagrunnlag for incitamentsgodtgjøringen som oversendes Operatør. Operatør sender deretter en faktura til Oppdragsgiver i henhold til fakturagrunnlaget, med forfall siste virkedag i måneden. 4.5 Fakturering Operatørs gebyr Oppdragsgiver fakturerer månedlig Operatør for gebyrer som er påløpt siste kalendermåned, med forfall siste virkedag i måneden. Side 12 av 17

13 5 BILAG Bilag 4.1 Samlet grunnpris pr kalenderår for Oppdraget (tall i NOK eks/mva) Bilag 4.2 Endringspris pr Rutekilometer ved endring i Ruteproduksjonen Bilag 4.3 Selvskyldnergaranti (bankgaranti) Bilag 4.4 Passasjerstatistikk for perioden Side 13 av 17

14 Bilag 4.1 Tabell 4.1: Samlet grunnpris pr kalenderår for Oppdraget (tall i NOK eks/mva): Grunnpris produksjon Ruteområdet Vest Samlet grunnpris for Ruteproduksjonen pr. kalenderår NOK eks mva i perioden Samlet grunnpris for tilleggsproduksjon pr. kalenderår NOK eks mva i perioden Pristilbud X Y Tildeling laveste pris: (X x 7,5 år) + (Y x 5,5 år) = Total kontraktsverdi Bilag 4.2 Tabell 4.2: Endringspris pr Rutekilometer ved endring i Ruteproduksjonen Ruteområdet Vest Rush Mandag fredag kl og kl Helg Lørdag etter kl og søndag Øvrige tidsperioder Endringspriser NOK. NOK. NOK. Side 14 av 17

15 Bilag 4.3 Busstjenester i ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Standard formular for selvskyldnergaranti Side 15 av 17

16 GARANTIERKLÆRING/Selvskyldnergaranti Undertegnede..(heretter Garantisten ) Organisasjonsnr.. stiller seg herved overfor Oppdragsgiver.(heretter Garantikreditor ) Organisasjonsnr. som selvskyldnergarantist for de kontraktsforpliktelser Operatøren.(heretter Garantidebitor ) Organisasjonsnr.. har overfor Garantikreditor i henhold til kontrakt av [dato] (heretter Kontrakten ) som gjelder busstjenester i ruteområdet vest, kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Garantien gjelder for Garantidebitors kontraktsforpliktelser, med tillegg av renter, forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Garantien begrenses oppad til 10 % av samlet grunnpris for Ruteproduksjon per kalenderår ved Kontraktsinngåelsen. Ved mislighold av Garantidebitors forpliktelser overfor Garantikreditor, forplikter Garantisten seg til, ved påkrav fra Garantikreditor, å utbetale det beløp Garantidebitor som angis i påkravet, innen 14 dager fra dato for påkravet.. Påkrav skal fremsettes skriftlig og erklære at det foreligger mislighold og angi det krav Garantikreditor gjør gjeldende under garantien. Side 16 av 17

17 Garantisten kan ikke kreve at Garantikreditor skal ha forsøkt inndrivelse av kravet hos Garantidebitor eller hos andre, herunder annen garantist eller under annen sikkerhet. Garantisten kan ikke motregne eller holde tilbake betaling på grunnlag av motkrav og/eller innsigelser som Garantidebitor og/eller Garantisten mener å ha mot Garantikreditor. Garantistens ansvar gjelder alle Garantidebitors forpliktelser overfor Garantikreditor som springer ut av Kontrakten. Påkrav under Garantien må være Garantisten i hende innen utløpsdato. Utløpsdato er 6 måneder etter Kontraktens utløpsdato, inklusive eventuelle forlengelser. Påkrav som avbryter fristen kan sendes per e-post, fax eller bud til adresse som angitt nedenfor. Dersom påkrav skjer per e-post eller fax skal det samme dag avsendes brev per post eller bud. Garantidokumentene returneres til Garantisten, så snart Garantistens ansvar i følge denne garantien er opphørt eller innfridd.. (sted/dato). (sign./navnstempel) Adresse. E-post og fax Side 17 av 17

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.3 INNHOLD 1 GNRLT... 3 2 GODTGJØRLS FOR OPPDRAGT... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRLS VD JUSTRING

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 06.02.2015 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 2 Økonomiske betingelser 08.05.2015 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5 Innhold 5 Godtgjørelse for oppdraget... 2 5.1 Godtgjørelse... 2 5.2 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.1 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.2 Vederlag for opsjon... 3 5.2.3 Gebyrer og avgifter... 4 5.2.4

Detaljer

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner Del 3 Kommersielle betingelser Innholdsfortegnelse: 1 ØKONOMISK GODTGJØRELSE... 3 1.1 KONTRAKTSPRINSIPP FOR GODTGJØRELSE... 3 1.2 FAKTURA OG STATISTIKK...

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 10/633 VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR 1.12.2010 Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Vedlegg 6 Versjon 0.41 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Vedlegg 11 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 PRODUKSJONSKRAV OG NULLPUNKT... 2 2.1 PRODUKSJONSKRAV... 2 2.2 NULLPUNKT... 2 2.3 ENDRING

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Indre by Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Vedlegg 6 Versjon 0.4 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Eidsvoll/Nes Nannestad/Gjerdrum Bjørkelangen Enebakk Nittedal/Lørenskog UTKAST Innhold INNHOLD...

Detaljer

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vedlegg 6 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 SÆRLIG OM ÅRLIG SATSNINGSOMRÅDE...

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg 6 Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Linje 25 2017 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag Rettelse/ endring nummer 33 08.11.2013 Det er

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kontrakt. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold. mellom

Kontrakt. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold. mellom Kontrakt Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse

Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 5 Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Definisjoner og rangorden... 3 2 Økonomisk omfang og fakturering...

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

Vedlegg 1. Kommersielle betingelser

Vedlegg 1. Kommersielle betingelser Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.0 05.07.2011 I N N H O L D 1. PRISSETTING OG ØKONOMI... 3 1.1 Priselementer... 3 1.2 Timepris... 3 1.3 Fastprisoppdrag...

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015 Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015 Busstjenester Nittedal 2015 om busstjenester Nittedal 2015 mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og XXX (Heretter

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I dette

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stjørdal-Meråker 2018-2021 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Oppkjøring av rutetraséer... 3 2.3 Nattbuss... 3

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning-------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1 Prisavtaler Vedlegg 2 Godtgjørelse og rapportering Versjon 0.1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RAPPORTERING AV PASSASJERTALL... 3 3. GODTGJØRELSE... 3 4. FAKTURERING... 3 5. RAPPORTERING AV ØKONOMISKE NETTOVIRKNINGEN

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017 om Busstjenester Indre by 2017 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxxxx (heretter kalt Operatør) Versjon

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Prisavtale mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxx xxxx Organisasjonsnr: xxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017 Anbudsinnbydelse Tilrettelagt skoleskyss Skoleåret 2016/2017 Bodø 14.06.2016 Innhold Innledning... 1 Kvalifikasjonskriterier... 2 Valg av tilbyder... 3 Oppdrag... 3 Oppgjør og statistikk... 3 Reguleringsklausul...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Sentrum

Incitamentsbeskrivelse Sentrum Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 11 Incitamentsbeskrivelse Sentrum Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Side 1 av 6 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2014039241 Kursanskaffelser I-2015 Side 2 av 6 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 4

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Vedlegg 2. Kommersielle betingelser

Vedlegg 2. Kommersielle betingelser Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 Vedlegg 2 Kommersielle betingelser Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D 1 AVTALENS OMFANG OG RANGERING... 3 1.1 Omfang og prioritet... 3 1.2 Transportkapasitet...

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 3.3 DEFINISJON AV HENTESTED... 2 2 ENDRING PUNKT 3.4 DEFINISJON AV INNSAMLING... 2 3 ENDRING PUNKT 3.9 DEFINISJON AV OPPSAMLINGSENHET...

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

Kontrakt om busstjenester Vestre Aker

Kontrakt om busstjenester Vestre Aker om busstjenester Vestre Aker mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 Og xxxxx xxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 3.3 DEFINISJON AV HENTESTED KUN KONTRAKT B... 2 2 ENDRING PUNKT 3.4 DEFINISJON AV INNSAMLING KUN KONTRAKT B... 2 3 ENDRING

Detaljer

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter VEDLEGG 4 Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter Innhold 1. Innledning... 3 2. Partenes ansvar... 3 3. Oppgjør billettinntekter... 3 4. Rapportering... 4 6. Fakturering av kredittsalg og merverdiavgiftsplikt...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 087 691 og XX (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr.: xx Kontrakten består

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Oslo nord-øst 2013

Kontrakt om Busstjenester Oslo nord-øst 2013 om Busstjenester Oslo nord-øst 2013 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og Norgesbuss AS Rosenholmveien 40,

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Strategisk rådgivning IKT

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Strategisk rådgivning IKT Side 1 av 5 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2015030794 Strategisk rådgivning IKT Side 2 av 5 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse...

Detaljer

Rammeavtale elektrikerarbeid

Rammeavtale elektrikerarbeid KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 08.07.2010 Innhold : 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens

Detaljer