Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold Kommersielle forhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold"

Transkript

1 Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014

2 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema Godtgjørelse Økonomisk insentiv for samkjøring Rullestoltillegg Avregnings- og oppgjørsrutiner Fakturering Krav til faktura Vedlegg til faktura Avbestilling og bomturer Prisregulering Avvik og gebyrer... 7 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 1 Pris og prisskjema 1.1 Godtgjørelse Transportøren godtgjøres i henhold til tilbudt fast turpris for tur med passasjer(er) inntil 5 km, bilkategori og deloppdragsområde, angitt i bilag B1. Tilbudte priser er i NOK eks. mva og gjelder frem til første prisregulering Reguleringen skal skje iht., pkt.4. I tillegg godtgjøres transportøren for alle kjørte km med passasjer(er) over 5 km, etter kilometersats fastsatt av VKT. Godtgjørelse for kjøring over 5 km beregnes for hver 0,1 km og kilometersatsene er pr flg: Liten bil (1 til 4+ passasjerer) Kr. 19,50 inkl. mva (kr.18,- eks. mva) Stor bil (1 til 10+ passasjerer inkl. en rullestolplass) Kr. 30,20 inkl. mva (kr. 28,- eks. mva) Kilometersatsene gjelder frem til første prisregulering Reguleringen skal skje iht., pkt.4. Med unntak av insentiv for samkjøring og tillegg for passasjer i rullestol er godtgjørelsen slik den er angitt over, VKTs totale godtgjørelse til transportør for den definerte leveransen. Det godtgjøres således ikke for særskilte kostnader som bompenger, barnesete, adm. omkostninger, faktureringsgebyr m.m., som transportør måtte ha for utføring av transportoppdragene. For transportoppdrag tildelt etter mini-konkurranse godtgjøres transportøren iht. avtalt pris, som er endelig og inkluderer godtgjørelse for alle kostnader som transportør måtte ha for utføring av transportoppdragene. Transportør godtgjøres kun for gjennomførte transportoppdrag bestilt fra oppdragsgiver - utført med passasjer(er) i bilen. Bomturer godtgjøres kun når kriterier beskrevet i, pkt. 3 er oppfylt. Godtgjørelse for bomturer er begrenset til avtalt fast turpris for tur med passasjer(er) for inntil 5 km for liten eller stor bil uten tillegg for evt. overskytende km.. For bomturer ved transportoppdrag vunnet etter mini-konkurranse godtgjøres det tilsvarende 10 km * fast kilometersats for liten eller stor bil, fastsatt av VKT (km-sats for kjøring over 5 km). Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring Samkjøring er når det transporteres flere enn 1 elev i samme bil på hele eller deler av strekningen i en tur. Samkjøring godtgjøres særskilt med et fast tillegg for elev nr. 2 og 3. Det faste tillegget er på kr. 50,- eks. mva. pr. elev. Samkjøring med flere enn 3 elever godtgjøres ikke særskilt. Samkjøringstillegget vil ikke bli regulert i kontraktsperioden. 1.3 Rullestoltillegg For skyss av elever som må sitte i rullestol under transporten kan det kreves et rullestoltillegg på kr. 50,- eks. mva. pr. tur. Rullestoltillegget vil ikke bli regulert i kontraktsperioden. 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner 2.1 Fakturering Transportøren skal innen den 10. i påfølgende måned sende oppdragsgiver faktura på godtgjørelse for utført kjøring, med forfall 20. i samme måned. Transportøren har ansvar for korrekt fakturering iht. krav i pkt og 2.3. Angitt betalingsfrist forutsetter korrekte fakturaer m/vedlegg. Krav eldre enn 3 måneder godtgjøres ikke. Det utbetales ikke forskudd eller a-konto til transportøren. Eventuelle gebyr iht. pkt. 5 faktureres av oppdragsgiver. 2.2 Krav til faktura Det skal sendes en egen faktura for skyss av elever til grunnskoler og en egen faktura for skyss av elever til videregående skoler. For begge fakturaene skal det fordeles på midlertidig skyss (skade/sykdom) og fast skyss. I tillegg til lovpålagte formalkrav skal fakturaen også inneholde: Angivelse av datoperiode fakturaen gjelder for Angivelse av hvilke deloppdragsområde(r) fakturaen gjelder for Angivelse av om fakturaen gjelder midlertidig skyss (skade/sykdom) eller fast skyss Totalt fakturabeløp for perioden med og uten mva Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 2.3 Vedlegg til faktura Hver faktura skal spesifiseres med vedlegg som gir mer utfyllende opplysninger om det enkelte transportoppdrag. Fakturavedlegg skal for hvert transportoppdrag minimum inneholde: Bilens ID (Z-nr. eller lign.) Dato og klokkeslett for gjennomført tur Hente/leveringsadresse (til/fra skole) Skolens navn Eleven(e)s navn og ID-nr (ID-nr fremkommer på bestillingen fra VKT) Fast turpris Antall kjørte kilometer over 5 km Pris pr. km Samkjøringstillegg Rullestoltillegg I tillegg skal fakturavedlegget(ene) vise total sum fakturagrunnlag som direkte gjenspeiles i fakturert godtgjørelse angitt på fakturaen. Oppdragsgiver kan ut i fra kontrollhensyn sette ytterligere krav til spesifisering av grunnlag for fakturert godtgjørelse. 3 Avbestilling og bomturer Bomtur inntreffer når elev/kunde ikke har møtt til bestilt kjøreoppdrag. Transportør skal ta nødvendige initiativ for å unngå bomturer og/eller begrense omfanget av disse. Avbestillinger skal gjøres så tidlig som mulig og senest 1 time før turen skal gå. Avbestilles turen innen 1 times fristen er avbestillingen å anse som rettidig. Turer som avbestilles rettidig skal ikke faktureres. Turer som avbestilles etter fristen kan faktureres. Dersom melding om fravær gis om morgenen, men for sent til å få avbestilt turen innen fastsatt 1 times frist, kan ikke returen faktureres, hvis avbestillingen gjelder både tur og retur. Ved sammenhengende fravær mer enn 3 dgr. uten at transporten er avbestilt, skal transporten regnes som avbestilt og grunnlag for fakturering faller bort. Transportøren skal ha interne systemer som sikrer at sentralen /faktureringsansvarlig daglig blir varslet fra sjåførene om mottatte avbestillinger om fravær etc. direkte fra elev/foresatte eller at elev ikke har møtt og turen på forhånd ikke er avbestilt (bomtur). Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 VKT vil gjennomføre kontroll for å sikre at faktureringsrutiner og krav er fulgt opp og gjennomført av den enkelte transportør. 4 Prisregulering Pr. 1. august hvert år, første gang 1.august 2015, beregnes reguleringsfaktor i henhold til pris- og kostnadsutviklingen. Oppdragsgiver vil før 01.august, når indeksende foreligger, informere transportørene om beregnet reguleringsfaktor som kan benyttes ved etterfølgende fakturering. Transportørene må selv innta reguleringen i sine fakturaer for å få rett til de justerte prisene. Retten til prisregulering faller bort dersom fakturaene ikke inneholder de justerte prisene for inneværende faktureringsperiode jfr. pkt Årlig justering av godtgjørelsen skjer pr i henhold til følgende formel: 0,55 x L + 0,35 x K + 0,1 x D L = endring i lønnskostnader K = endring i konsumpriser D = endring i dieselpriser De ulike grunnlagselementene måles slik: Lønnskostnader måles med basis i indeksøkningen for lønnsstatistikk for samferdsel, indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn tabell 3 pr 1. kvartal hvert år, utgitt av Statistisk Sentralbyrå. Basis for første regulering er indeks pr 1. kvartal 2015 i forhold til indeks pr 1. kvartal Ved senere regulering benyttes lønnsnivået pr 1. kvartal det året justeringen beregnes i forhold til lønnsnivået 1. kvartal året før. Konsumprisene representeres ved Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Basis for første regulering er konsumprisindeksen pr. juni 2015 i forhold til konsumprisindeksen pr. juni Ved senere reguleringer benyttes indeksen pr juni det året reguleringen beregnes i forhold til indeksnivået pr juni året før. Endring i drivstoffkostnadene måles som prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås tabell Konsumprisindeks, med kriterier varer og varegrupper, Autodiesel 2. Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 1. halvår 2015 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår Ved senere reguleringer benyttes indeksen pr. 1. halvår det året reguleringen beregnes i forhold til indeksen pr. 1. halvår det året før. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 5 Avvik og gebyrer VKT vil kontrollere transportørs oppfyllelse av kontrakten. Ved manglende oppfyllelse av krav kan VKT ilegge gebyrer. Gebyr kan ilegges for hvert enkelt påvist avvik. Det er ingen øvre grense for oppdragsgivers bruk av gebyrer. Hendelse Gebyr Transportør kan ikke levere kapasitet (antall biler) som avtalt når VKT bestiller et transportoppdrag Kr. 500 pr. tilfelle Transportør responderer ikke på VKTs bestilling av transportoppdrag Kr. 500 pr. tilfelle Bil tilfredsstiller ikke VKTs krav til kvalitet eller sikkerhet Kr. 500 pr. tilfelle Passasjerer blir ikke hentet/levert iht. bestilling og avtalt transportoppdrag Kr. 500 pr. tilfelle Mangelfull overholdelse av krav til fakturering og dokumentasjon Kr. 500 pr. tilfelle Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING Garantiplikt Garantiplikt foreligger ifølge pakkereiselovens 11-1 ved markedsføring og salg av pakketurer. En pakketur er definert slik i pakkereiselovens 2-1:

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften kapittel 1 gjelder i utgangspunktet all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, det vil si også drosjetransport utført av aktører stasjonert

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer