DEL I: TILBUDSINNBYDELSE Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen Oppdragsgiver Anskaffelsen - Rammeavtalen Varighet av rammeavtalene Transportbehov - Deloppdrag Antall mulige rammeavtaler Anskaffelsesprosedyre Kunngjøring Tilgang til konkurransegrunnlaget Tilbudskonferanse Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Taushetsplikt Tidsplan Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta Generelt om kvalifikasjonskrav Tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling Skatt og mva Lovlig etablert foretak HMS-egenerklæring Krav til opplysninger om organisering Tilbyderens økonomiske og finansielle stilling Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav til tilbudet Tilbudets utforming og levering Tilbudsfrist Innleveringssted Vedståelsesfrist Forbehold Alternative tilbud Endring og tilbakekall av tilbud Tilbudets organisering og innhold Oppdragsgivers behandling av tilbudene Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avgjørelse av konkurransen Avlysning og totalforkastelse Evaluering og tildelingskriterier Innstilling på tildeling av rammeavtale DEL II: KRAVSPESIFIKASJON Leverandørens ytelse Generelle krav til utførelsen Lover, forskrifter og enkeltvedtak Side 1

2 6.3 Kommunikasjon/varsling Informasjon om organisatoriske eller driftmessige omlegginger Kvalitet Forsinkelser Møter med oppdragsgiver og representanter for oppdragsgivers kunder Klagehåndtering Leverandørens administrasjon Bestilling av turer Beredskap Krav til sjåfør Kjøringens karakter Sjåførens fremtreden Informasjon ved bomtur Dyr i kjøretøyet Andre passasjerer Bistand ved hentested Uniform og legitimasjon Skade på passasjeren og/eller dennes utstyr Kontroll av sikkerhetsutstyr Taushetserklæring Krav til materiell Krav til kjøretøy Miljøkrav Bruk av underleverandører DEL III: TRANSPORTOMFANG OG PRISER Transportomfang og samordning Transportomfang Samordning Prismodell Prisskjema Priskategorier Transportkategorier Avrop Definisjon Gjennomføring Oppdragsgivers valg fordeling av avropene Vederlag Avregnings- og oppgjørsrutiner Fakturering Krav til faktura Vedlegg til faktura Prisregulering Ordinær regulering Ekstraordinær regulering DEL IV: KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 2

3 15 Ansatte og underleverandørers lønns- og arbeidsforhold Endringer Formkrav endringsavtale Oppdragsgivers rett til å pålegge endringer Leverandørens påberopelse av endring Mislighold Hva anses som mislighold? Varslingsplikt Sanksjoner Tilbakehold av betaling Retting Dagmulkt Erstatning Heving Reklamasjon Force majeure Definisjon Varslingsplikt Virkning Konkurs, akkord el Avbestilling og bomturer Erstatningsansvar og forsikring Skader på oppdragsgivers personell og eiendeler Erstatningsansvar overfor tredjemann Forsikring Samarbeid mellom leverandør og oppdragsgiver Overdragelse Opsjon mulig forlengelse av kontrakten Konfidensialitet Partene og deres representanter Oppdragsgivers kontroll Leverandørens opplysningsplikt DEL IV: VEDLEGG Vedlegg 1 - Avtaledokument Vedlegg 2 - Prisskjema Vedlegg 3 - HMS-egenerklæring Vedlegg 4 - Taushetserklæring Vedlegg 5 Retningslinjer for skoleskyss i BTV Side 3

4 DEL I: TILBUDSINNBYDELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER, RAMMEAVTALEN OG KONKURRANSEN 1.1 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) er et selskap som har ansvaret for planlegging og koordinering av rutegående kollektivtrafikk og skoleskyss i Buskerud, Telemark og Vestfold. VKT eies av de tre fylkeskommunene. VKT er ikke selv et operatørselskap, men kjøper transporttjenester av flere buss- og båtselskaper som utfører den daglige driften. I tillegg til ordinær rutetransport har VKT ansvaret for skoleskyss i de tre fylker. For ytterligere informasjon om VKT vises det til oppdragsgivers hjemmesider 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen Oppdragsgiver innbyr til åpen anbudskonkurranse om tildeling av rammeavtaler for transport av skoleelever hvor det ikke kan benyttes rutegående materiell, kalt spesialskyss, i Hol kommune. En rammeavtale er i denne sammenheng en avtale inngått mellom VKT og en eller flere transportører som har til formål å fastsette vilkårene for de oppdrag som skal tildeles i løpet av avtaleperioden, særlig med hensyn til pris og kvalitet. Rammeavtalen er ment å dekke oppdragsgivers behov for kjøp av aktuelle transporttjenester i avtaleperioden. Rammeavtalene vil utgjøre grunnlaget for tildeling av transportoppdrag etter hvert som disse defineres, jfr. punkt Varighet av rammeavtalene Kontraktsperioden er , med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge med 1 år av gangen i ytterligere 2 år, til sammen inntil Transportbehov - Deloppdrag Det totale transportbehovet er oppdelt i Transportkategorier og Priskategorier. De enkelte kategorier er igjen oppdelt i type kjøretøy og i geografiske områder. Hver aktuell kombinasjon av transportkategori/geografisk område og priskategori/kjøretøytype kalles i konkurransegrunnlaget et deloppdrag. Prisskjema i vedlegg 2 viser alle deloppdrag. Hver firkant hvor det kan oppgis pris på prisskjema, er altså ett deloppdrag. Det er anledning til å gi tilbud på ett eller flere deloppdrag, se nærmere om oppbygging av prismodellen i punkt 12. Hvert deloppdrag vil bli vurdert separat. Det er ikke anledning til å gi tilbud på flere deloppdrag samlet, dvs. at hvert deloppdrag må prises separat slik det fremgår av prisskjema i vedlegg 2. Det er heller ikke anledning til å gi rabatt/prisalternativer som er avhengige av tildeling av andre deloppdrag. Side 4

5 1.5 Antall mulige rammeavtaler Det vil bli inngått rammeavtale(r) for hvert enkelt deloppdrag, jfr. punkt 12. Oppdragsgiver står fritt til å velge å inngå rammeavtale med en eller flere leverandører, etter vurdering av tilbudene, jfr. nærmere om tildelingskriterier og evaluering av tilbudene i punkt 5.2. Det vil bli valgt minimum 2 leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud. Dersom det inngås parallelle rammeavtaler med flere leverandører om alle/enkelte deloppdrag, vil avrop skje i henhold til beskrivelse i punkt Anskaffelsesprosedyre Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402. Informasjon om regelverket er å finne på hjemmesiden til Fornyings- og administrasjonsdepartementet: For denne anskaffelsen gjelder forskriftens Del I og III. Anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften Denne prosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men det er ikke tillatt med forhandlinger. 1.7 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen under tittelen Spesialskyss Buskerud den Den blir også kunngjort i Tenders European Daily (TED) databasen. Konkurransen blir dessuten annonsert i lokale aviser. 1.8 Tilgang til konkurransegrunnlaget Forespørsel om å få tilsendt konkurransegrunnlaget som e-post kan sendes til: et vil også bli gjort tilgjengelig på VKT s hjemmesider når anbudet kunngjøres. et vil da kunne hentes ned ved å klikke seg inn på Eventuelt kan det sendes skriftlig forespørsel til: Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5

6 att.: May-Britt Andersen Postboks 8 Sentrum 3101 Tønsberg et vil da bli oversendt som brev. Oppdragsgiver ber de virksomheter som har til hensikt å levere tilbud om å sende inn opplysning om hvem som er kontaktperson, snarest etter at dette konkurransegrunnlaget er mottatt slik at oppdragsgiver kan informere om eventuelle endringer og svar på relevante spørsmål. 1.9 Tilbudskonferanse Det vil bli avholdt tilbudskonferanse dersom det spesifikt bes om det fra en av registrerte anbydere. Påmelding med navn på deltagerne skal gjøres skriftlig og oversendes som e-post til eller pr brev til adresse oppgitt i foregående punkt snarest og i henhold til angitt dato fra VKT. Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget nøye Tilleggsopplysninger Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan tilbyder skriftlig be om tilleggsopplysninger pr post til adresse oppgitt i punkt 1.8, pr e-post til eller som telefaks til Spørsmål bes innsendt snarest mulig, og må være oppdragsgiver i hende senest Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes Tilleggsopplysninger Anbud 2010 Spørsmål som medfører svar som kan ha betydning for tilbudet, vil bli anonymisert og likelydende svar vil bli sendt alle som etter skriftlig henvendelse har tatt ut konkurransegrunnlaget. Husk å gi melding dersom du laster ned konkurransegrunnlaget fra internett og ønsker å delta i konkurransen, slik at oppdragsgiver kan informere om eventuelle endringer og svar på relevante spørsmål, jfr. punkt Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp, har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Slike vil umiddelbart bli sendt alle som er registrert som mulige deltagere i konkurransen (jfr. punkt 1.8) pr e-post eller brev. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene kommer så sent at det er vanskelig for tilbyder å ta hensyn til det i tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige registrerte leverandører vil i så fall bli varslet om forlengelsen. Side 6

7 1.12 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jfr forvaltningsloven Tidsplan Anbudskonkurransen er planlagt gjennomført etter den foreløpige tidsplan som er gjengitt i tabellen nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan inntreffe. Milepæl Tidspunkt Kunngjøring av konkurransen Påmelding tilbudskonferanse Oppgis hvis behov Frist for å sende spørsmål til konferansen Oppgis hvis behov Tilbudskonferanse Oppgis hvis behov Frist for innsendelse av spørsmål Frist for innlevering av tilbud (tilbudsfrist) kl Kontraktstildeling Innen Kontraktsinngåelse Innen Vedståelsesfrist KVALIFIKASJONSKRAV KRAV TIL LEVERANDØRER SOM VIL DELTA 2.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene skal sikre at leverandørene har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det kreves at leverandøren vil oppfylle kvalifikasjonskravene. Vurderingen av om kvalifikasjonskravene sannsynligvis vil være oppfylt før oppstartstidspunktet, vil bli foretatt før evalueringen av tildelingskriteriene. Hvis det er aktuelt for å bekrefte at kvalifikasjonskravene/krav i konkurransegrunnlaget blir oppfylt, skal tilbyder utarbeide en fremdriftsplan gjeldende fra kontraktssignering og minimum frem til oppstart av kjøringen. Denne planen skal leveres samtidig med tilbudet. Planen skal beskrive tilbyders aktiviteter. For eksempel kan dette være aktuelt i forbindelse med materiellanskaffelse, rekruttering, opplæring og eventuell bruk av underleverandør. Det er tilbyders ansvar å sannsynliggjøre at kravene er, eller vil bli, oppfylt i tide. Tilbyder kan bli avvist dersom dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Dersom tilbyder er klar over at opplysninger tilknyttet kvalifikasjonskravene kan medføre tvil om tilbyders evne til å oppfylle en kontrakt, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet. Tilbyder vil bli avvist dersom dokumentasjonskravene i og ikke er oppfylt, evt. etter at oppdragsgiver har satt en tilleggsfrist for ettersending av dokumenter, jf. FOA Oppdragsgiver har ikke plikt til å benytte retten til å innhente opplysninger i ettertid. Side 7

8 2.2 Tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling Skatt og mva Kvalifikasjonskrav Tilbyder skal oppfylle sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt og mva. Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Attest 1: Skatteattest. I Norge utstedes attesten av kemner/kommunekasserer. Attest 2: Attest for betalt merverdiavgift. I Norge utstedes attesten av Skattefogden. Attestene skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema RF eller annen blankett som gir de samme opplysninger. Når tilbyders hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en erklæring avgitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen kompetent myndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato for forespørselen Lovlig etablert foretak Kvalifikasjonskrav Det kreves at tilbyder har et lovlig, etablert foretak. Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Attest fra foretaksregisteret eller evt. registrering i faglig register i leverandørens hjemland HMS-egenerklæring Kvalifikasjonskrav Tilbyderen skal ha et HMS-system. Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Signert HMS egenerklæring, jfr. vedlegg Krav til opplysninger om organisering Tilbyder skal oppgi foretakets eierforhold. Dersom det foretaket som gir inn tilbud er eid 50 % eller mer av et annet selskap eller flere selskaper som inngår i konsern, skal tilsvarende opplysninger gis om disse eller morselskapet slik at det dokumenteres at disse selskaper også tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Dersom det foretak som gir inn tilbudet er et samarbeidsforetak, skal kopi av den avtalen som regulerer samarbeidet vedlegges. Det skal fremgå av tilbudet hvilke foretak eller personer som deltar i samarbeidet, og hva samarbeidet innebærer. Tilbyder skal beskrive planlagt organiseringsform for gjennomføring av deloppdraget, både den interne organisering i det enkelte selskap i samarbeidet samt organiseringsform selskapene imellom. Side 8

9 Det forutsettes at et eventuelt samarbeid ikke strider mot konkurranselovgivningen. Det stilles krav om at partene er solidarisk ansvarlige. 2.3 Tilbyderens økonomiske og finansielle stilling Kvalifikasjonskrav Det kreves økonomisk forsvarlig drift. Tilbyder skal vise forsvarlig soliditet, likviditet og lønnsomhet Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Fremleggelse av foretakets siste tilgjengelige reviderte årsregnskap og årsrapport (for 2007 eller 2008), evt. kopi av Næringsoppgave. Oppdragsgiver vil om nødvendig innhente kredittratingrapport fra Dun & Bradstreet, Lindorff Decision eller tilsvarende. Dersom tilbyder støtter seg på den økonomiske kapasiteten til andre foretak, må ubetinget forpliktende avtale mellom tilbyder og underleverandør vedlegges tilbudet. Der tilbyder har gyldig grunn til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med et annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Dersom tilbyder har slik gyldig grunn, skal han før tilbudsinnlevering ta skriftlig kontakt med oppdragsgiver for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. 2.4 Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav Krav 1: Det kreves god gjennomføringsevne Dokumentasjon bevis for at det stilte krav er oppfylt Oversikt over firmaets totale bemanning og hvilken beredskap som finnes ved sykdom og lignende. Oversikt over bilpark og annet tilgjengelig utstyr som har betydning for utførelsen av denne kontrakten. Dette innebærer en beskrivelse av materiellet som skal benyttes (alder, innredning med mer) samt hvilket vedlikeholdsprogram som benyttes. I tillegg bes opplyst hvor mange passasjerer kjøretøyet har plass til og evt. kapasitet for transport av passasjerer i rullestol. Krav 2: Tilbyder må oppfylle vilkårene for utøvelse av persontransport i yrkestransportforskriften av 26. mars 2003 nr 401 Opplysning om eventuelle tilsvarende oppdrag. Kopi av løyve eller plan for anskaffelse av løyve. Side 9

10 3 KRAV TIL TILBUDET 3.1 Tilbudets utforming og levering Tilbudsbrevet skal være skriftlig og skal inneholde tilbyders navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson og telefonnummer og det skal undertegnes av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Tilbudet skal leveres på norsk. Tilbudet skal leveres i lukket og merket konvolutt, og konvolutten skal utenpå merkes med Tilbud på spesialskyss Se for øvrig krav til utforming og innhold i punkt 3.8. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadresse eller sendes pr post, se punkt 3.3. Det er leverandøren som har risikoen for om forsendelsen er oppdragsgiver i hende før tilbudsfristens utløp, jfr. punkt 3.2. Med i hende menes at forespørselen fysisk er kommet frem til oppdragsgiver. Det er derfor ikke tilstrekkelig at tilbudet er poststemplet med fristdato. For sent innkomne tilbud vil bli avvist, jfr. anskaffelsesforskriften 20-13(1) a). Hverken tilbudet eller øvrige dokumenter omfattet av tilbudet kan sendes som e-post eller telefaks. Dette vil medføre avvisning av tilbudet. 3.2 Tilbudsfrist Tilbudet må være oppdragsgiver i hende innen kl.10:00. For sent innkomne tilbud vil bli avvist, jfr. anskaffelsesforskriften (1) a. 3.3 Innleveringssted Alternativ A - Postadresse: Vestviken Kollektivtrafikk AS Postboks 8 Sentrum 3101 Tønsberg Alternativ B - Besøksadresse: Vestviken Kollektivtrafikk AS Jernbanegaten 2, Tønsberg Alternativ C Besøksadresse: Vestviken Kollektivtrafikk AS Bragernes Torg etasje, Drammen 3.4 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende til Forbehold Det er ikke anledning til å ta forbehold til de krav som fremgår av dette konkurransegrunnlaget inkl. Avtaledokumentet som følger som Vedlegg 1. Side 10

11 3.6 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å levere et alternativt tilbud i forhold til det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. 3.7 Endring og tilbakekall av tilbud Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekall skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud, og skal utformes i samsvar med punkt 3.1 og Tilbudets organisering og innhold Komplett tilbud skal bestå av: 1. Tilbudsbrev undertegnet av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Det skal oppgis hvem som er tilbyders kontaktperson 2. Skatteattester for skatt og merverdiavgift (punkt 2.2.1). 3. Firmaattest (punkt 2.2.2). 4. HMS egenerklæring (punkt og vedlegg 3). 5. Dokumentasjon vedr. tilbyders eierforhold og beskrivelse av tilbyders juridiske stilling samt organisering (punkt 2.2.4). 6. Siste reviderte årsregnskap og årsrapport, eventuelt næringsoppgave (punkt 2.3). 7. Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner (punkt 2.4) dvs. opplysninger om: Bemanning. Bilpark og annet tilgjenglig utstyr. Vedlikeholdsprogram. Antall passasjerer og plass til rullestol. Eventuelle tilsvarende oppdrag. Miljøkrav (punkt 9.2). 8. Kopi av eksisterende løyve eller plan for anskaffelse av løyve (punkt 2.4). 9. Pristilbud (punkt 12) som består av komplett utfylt prisskjema(er) (vedlegg2). 10. Eventuell fremdriftsplan (punkt 2.1). Tilbudet skal leveres i ett eksemplar og dokumentene skal ligge i den rekkefølge som er angitt her. Det bør ikke stiftes eller bindes inn, slik at det er enkelt å kopiere. Husk at tilbudet skal leveres i lukket forsendelse som er merket utenpå, jfr punkt OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE 4.1 Registrering av tilbud Samtlige tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil oppdragsgiver skriftlig bekrefte tidspunktet for når tilbudet er mottatt. 4.2 Tilbudsåpning Tilbudsåpningen finner sted umiddelbart etter tilbudsfristen og vil ikke være offentlig. Innkomne tilbud vil bli åpnet av minst to representanter fra oppdragsgiver og bli protokollført. Side 11

12 Tilbyderne vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 5.1 Avlysning og totalforkastelse Oppdragsgiver har rett til å avlyse konkurransen for alle eller enkelte deloppdrag dersom det foreligger saklig grunn, jfr. anskaffelsesforskriften 22-1 (1). Dette gjelder for eksempel dersom det er mangelfull konkurranse. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det, jfr. anskaffelsesforskriften 22-1 (2). Dette gjelder for eksempel dersom oppdragsgiver vurderer prisene som urimelig høye. 5.2 Evaluering og tildelingskriterier Oppdragsgivers intensjon er å inngå flere parallelle rammeavtaler for hvert deloppdrag med leverandører som har gitt tilbud på deloppdraget, se punkt 1.4 og 12. Tildeling av rammeavtaler skjer på basis av de tilbud som har lavest pris. Dersom det inngås parallelle rammeavtaler, vil avrop skje til den leverandør som i hvert enkelt tilfelle gir lavest kostnad for oppdragsgiver. Tildelingen vil være begrenset av den kapasitet leverandøren har oppgitt i sitt tilbud, se punkt Innstilling på tildeling av rammeavtale Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt meddeles skriftlig samtidig til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås. Med kontrakt er inngått menes tidspunkt for signering av rammeavtale av begge parter. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandøren til evt. å klage over beslutningen, jf. anskaffelsesforskriften Side 12

13 DEL II: KRAVSPESIFIKASJON 6 LEVERANDØRENS YTELSE 6.1 Generelle krav til utførelsen Leverandøren skal utføre tjenestene beskrevet i kontrakten på en fagmessig og aktsom måte som sikrer kvalitet, driftssikkerhet og overholdelse av avtalte krav. Leverandøren skal legge vekt på sikkerhetsmessige forhold for å ivareta liv, helse, eiendom og miljø. Leverandøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset tjenesten. 6.2 Lover, forskrifter og enkeltvedtak Leverandøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak, herunder opprettholdelse av nødvendige løyver. Dette innebærer blant annet følgende: Transportøren skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. Transportøren skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende. Transportøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av de avtalte transportoppgavene. 6.3 Kommunikasjon/varsling Henvendelser fra oppdragsgiver skal besvares uten ugrunnet opphold. Leverandør skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiver om forhold leverandøren forstår eller bør forstå kan få betydning for oppdragets gjennomføring. 6.4 Informasjon om organisatoriske eller driftmessige omlegginger Leverandøren skal informere oppdragsgiver skriftlig ved vesentlige endringer i leverandørens organisasjon eller hvis leverandøren planlegger eller gjennomfører driftsmessige omlegginger eller lignende som vil ha innvirkning på gjennomføringen av leveransen i henhold til kontrakten. 7 KVALITET 7.1 Forsinkelser Den kundegruppe som hovedsakelig transporteres, er skoleelever, både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Dette er oftest faste transporter som skal skje til faste forutsigbare tider. Kravet til å være presis gjelder derfor både kunde og leverandør. Side 13

14 Ulemper ved forsinkelse skal gjøres minst mulig for kunden. Leverandør skal ha et system som sikrer at kunden blir informert ved forsinkelser. 7.2 Møter med oppdragsgiver og representanter for oppdragsgivers kunder Leverandøren er forpliktet til å delta i møter med oppdragsgiver (driftsmøter), skoler og andre representanter for kundene når oppdragsgiver ber om det. Det kan avholdes jevnlige driftsmøter mellom oppdragsgiver og leverandør. Oppdragsgiver innkaller, og setter opp agenda for slike møter. Referat fra driftsmøter skrives av oppdragsgiver dersom ikke noe annet avtales spesielt. Normalt skal det avholdes to driftsmøter pr år. 7.3 Klagehåndtering Henvendelser/klager fra kunder direkte til sjåføren, og som kan løses på stedet, rettes umiddelbart opp av leverandør. Saker som løses på denne måten trenger ikke å bli videreformidlet til oppdragsgiver, så lenge den ikke får konsekvenser for utførelse av resten av transportoppdraget. Alle øvrige klager plikter leverandøren å besvare. Oppdragsgiver skal orienteres i forbindelse med klagene og tilsendes kopi av alle dokumenter, herunder sms og e-post, ved klagebehandlingen. 8 LEVERANDØRENS ADMINISTRASJON 8.1 Bestilling av turer Kundene kan ikke bestille transport direkte fra leverandør med mindre dette er spesielt avtalt med oppdragsgiver. Leverandør har ansvar for daglig kommunikasjon vedr. de transporter som leverandøren skal utføre samt motta og koordinere nye og gamle transportoppdrag. 8.2 Beredskap Leverandør må ha nødvendig beredskap slik at feil og mangler ved utførelse av transportoppdrag kan rettes opp med minst mulig ulempe for kunden. 8.3 Krav til sjåfør Kjøringens karakter Kjøringen skal skje innenfor veitrafikklovens bestemmelser. Det skal vises spesiell varsomhet ved kjøring over fortauskanter og humper, gjennom krappe svinger, ved oppbremsing osv. Sjåføren skal med kunder i bilen begrense mobilsamtaler til et minimum. Ved gjentatte klager på en sjåfør kan oppdragsgiver kreve sjåføren utelukket fra oppdragsgivers kjøring. Side 14

15 8.3.2 Sjåførens fremtreden Sjåføren skal beherske norsk språk. Sjåføren skal yte ekstraservice til elever med spesielle behov Informasjon ved bomtur Sjåføren plikter å informere sin sentral (eller tilsvarende) når det foreligger bomtur slik at dette blir tatt hensyn til ved fakturering (jfr. punkt ) Dyr i kjøretøyet Av hensyn til allergikere og astmatikere er det ønskelig at transport av hund og katt i vognene begrenses, unntak er førerhunder Andre passasjerer I operativ jobb har sjåføren ikke adgang til å ta med i kjøretøyet andre personer enn de som turen er bestilt for. Unntatt ved opplæring av nye sjåfører Bistand ved hentested Dersom kunden ikke har ledsager til transporten, er det sjåførens ansvar å motta, transportere og sette av brukeren på ankomststedet på en sikker måte. Skal kunden møte/treffe en annen person/ ledsager, er det sjåførens plikt å sørge for at dette skjer på en for kunden tilfredsstillende måte Uniform og legitimasjon Sjåfør skal ha uniform eller arbeidsantrekk som skal være ordnet, helt og rent. Sjåfør skal kunne legitimere seg og kunne bekrefte at han utfører oppdrag etter avtale med oppdragsgiver Skade på passasjeren og/eller dennes utstyr Leverandører er erstatningsansvarlig for skade på passasjerer og deres utstyr ved av- og påstigning og under transport i bilene, i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler, herunder bilansvarsloven Kontroll av sikkerhetsutstyr Sjåfør er ansvarlig for at alt sikkerhetsutstyr som bl.a. heis, ramper, remmer, bilbelter, barneseter etc. til enhver tid er i forskriftsmessig stand Taushetserklæring Alle mannskaper og andre involverte i spesialskyssordningen har taushetsplikt og skal underskrive taushetserklæring. Brudd på taushetsplikt er straffbart, og kan medføre ansvar for den skade som brudd på taushetsplikten måtte ha påført vedkommende og dennes familie/pårørende. Taushetsplikt gjelder også etter avsluttet ansettelsesforhold. Side 15

16 9 KRAV TIL MATERIELL 9.1 Krav til kjøretøy Alle kjøretøyer som benyttes skal tilfredsstille alle offentlige bestemmelser som har gyldighet for kjøretøytypen. Oppdragsgiver stiller også følgende krav til kjøretøyene: Det skal være mobiltelefon i alle kjøretøy for kontakt med oppdragsgiver og kunder. Alle kjøretøyer skal ha godkjent barnesete tilgjengelig. Kjøretøyer som benyttes i oppdragene skal være rene og røykfrie. Ingen kjøretøyer skal være eldre enn 10 år i noen del av kontraktsperioden. Det skal være sikkerhetssele på alle passasjerplasser. 9.2 Miljøkrav Oppdragsgiver ønsker at det ved anskaffelse, bruk og vedlikehold av materiell tas miljømessige hensyn. Dette innebærer bl.a. at: Kjøretøy bør i størst mulig grad benytte miljøvennlig drivstoff. Nye dekk bør oppfylle kravene til svanemerking av bildekk. Det settes mål for bruk av drivstoff og forbruket kontrolleres. Det gis opplæring i riktig bruk av aktuelle kjøretøy når det gjelder økonomisk/miljøvennlig kjøring. Det søkes å redusere CO2 utslipp. Det bør benyttes miljøgodkjente vaskehaller. Kjemikalier som benyttes til rengjøring bør tilfredsstille svanemerkekravene. Det unngås tomgangskjøring. Det bør benyttes motorvarmer dersom bilen om natten står parkert på ikke oppvarmet område. 10 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER Leverandøren kan bruke underleverandører. Dette endrer likevel ikke leverandørens kontraktsansvar overfor oppdragsgiver. Leverandør har ansvar for at underleverandørene tilfredsstiller alle krav som er stilt til leverandørene. Før kontrakt med underleverandør inngås, skal leverandøren underrette oppdragsgiver om hvilke underleverandører han har til hensikt å inngå samarbeid med, og hvilke arbeider han vil la utføre ved disse. Oppdragsgiver kan nekte å godkjenne leverandørens valg av underleverandør ved saklig grunn. Side 16

17 DEL III: TRANSPORTOMFANG OG PRISER 11 TRANSPORTOMFANG OG SAMORDNING 11.1 Transportomfang Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av opplæringslovens bestemmelser. I tillegg har regionrådet for i Buskerud, Telemark og Vestfold vedtatt veiledende retningslinjer for skoleskyss. Disse utleveres ved henvendelse til VKT eller hentes på Skoleskyss omfatter elever både i grunnskolen og videregående skole. De fleste som har rett til skoleskyss, transporteres med rutegående buss. De som ikke kan benytte buss, kan få innvilget transport med drosje. Årsaken kan være at de ikke har tilbud om busstransport på hele eller deler av strekningen eller det kan være medisinske årsaker til at buss ikke kan benyttes. Transporten av skoleelever med drosje kalles spesialskyss og det er denne transporten vi gjennom denne anbudskonkurransen ønsker tilbud på. Antall elever antas å være ca 35. I tillegg til de oppgitte tall vil det også komme midlertidige transporter som følge av skader og sykdom. Det kan variere hvor mange transporter den enkelte elev har pr dag/uke. Ytterligere opplysninger om de transporter som ble utført i mai 2009, kan hentes ved personlig fremmøte hos VKT i Drammen mot signert taushetserklæring. Turenes lengde er ikke fastsatt. Samordningsgraden er varierende. Faktisk uttak av transporttjenester vil ikke være fastlagt ved avtaleinngåelse. Omfanget av transporter i kontraktsperioden kan avvike fra de oppgitte tall i vedlegg 5. Det vil kunne variere på bakgrunn av endringer i transportbehov, bevilgninger og andre rammevilkår. De oppgitte tall må derfor betraktes som anslag og er ikke bindende for oppdragsgiver. Kommunen kan innvilge spesialskyss for elever utover det som er fylkeskommunens/vkt sitt ansvar. Det kan for eksempel være på grunn av farlig skolevei eller til/fra SFO og barnehage. Enkelte kommuner organiserer skyssen av disse elevene på egen hånd. Disse elever er ikke inkludert i tall. Oppdragsgiver står fritt i å tilpasse uttak i de inngåtte rammeavtaler som følge av endringer i transportbehovet. Anskaffelsens årlige verdi anslås til ca. 1 million ekskl. mva. samlet for de tjenestene som rammeavtalene omfatter. Endelig fastleggelse av transportbehovet vil først kunne foreligge etter at rammeavtalene om spesialskyss er inngått Samordning Det er forutsatt at leverandør har ansvar for samordning av transportoppdragene innenfor transportkategori 1/priskategori A, dvs. transport internt i kommuner hvor pris er oppgitt pr elev pr tur, se beskrivelse nedenfor. Samordningsansvaret innebærer at leverandør håndterer all Side 17

18 administrasjon rundt planlegging og gjennomføring av transportoppdragene innenfor det regelverk og kvalitetskrav som er definert i dette dokument med vedlegg. Turer må ikke legges opp slik at elever får urimelig lang reisetid, jfr. for øvrig Retningslinjer for skoleskyss (vedlegg 6). For øvrige transportkategorier har oppdragsgiver hovedansvar for samordning av transportoppdrag, men leverandør skal samarbeide og bidra aktivt ved planlegging og gjennomføring av transportoppdragene. I forbindelse med skolestart og større endringer skal oppdragsgiver og leverandør i felleskap planlegge transportoppdragene. Uavhengig av transportkategori, forutsetter oppdragsgiver at daglige og midlertidige avvik eller endringer håndteres av leverandør (for eksempel bortfall av skyssbehov på grunn av sykdom). I løpet av kontraktsperioden vil det være behov for tilpasninger i forbindelse med endringer i transportbehovet eller i forbindelse med oppdragsgivers kontinuerlige arbeid med å effektivisere transportløsningene. 12 PRISMODELL 12.1 Prisskjema Tilbyder skal oppgi de priser som tilbys i Prisskjema, se vedlegg 2. Hver firkant på prisskjema hvor det kan oppgis pris, kalles ett deloppdrag. Det kan gis tilbud på så mange deloppdrag som tilbyder ønsker. Det kan benyttes flere prisskjemaer dersom stasjoneringssted varierer. Det vil kun bli inngått rammeavtale og tildelt turer til en leverandør for de deloppdrag hvor leverandøren har oppgitt pris. Priser skal oppgis ekskl. merverdiavgift. De skal være gyldige fra og frem til første prisregulering den , jfr. punkt Priskategorier Oppdragsgiver ønsker å benytte følgende priskategorier: Priskategori A: Pris pr kilometer Kategorien gjelder pris pr kilometer for biler på inntil henholdsvis 5 seter, 9 seter og 16 seter. Med kilometer menes løpende kilometer (definert som kilometer for tomkjøring fra avtalt stasjoneringssted til hentestedet, kjøring med elever i bilen og tomkjøring fra bestemmelsesstedet tilbake til avtalt stasjoneringssted). Det gis et fast tillegg på kr 85 + mva pr elev pr tur hvor eleven må sitte i rullestolen under transporten. Stasjoneringssted må oppgis i Prisskjema Transportkategorier Tilbyder kan gi pris på en eller flere transportkategorier og/eller en eller flere deloppdrag. Transportkategori 1: Transport internt i kommunen For kjøring innenfor kommunen ønskes det oppgitt pris pr kilometer. Oppdragsgiver har ansvar for samordning av disse transportene. Side 18

19 Transportkategori 2: Transport internt i region Oppdragsgiver ønsker pristilbud pr kilometer innenfor region Hallingdal. Regionen består av Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå. Det er forutsatt at oppdragsgiver har ansvar for samordning av transportoppdragene. Transportkategori 3: - Transport mellom regioner i Buskerud Oppdragsgiver ønsker pristilbud pr kilometer ved transport mellom et sted i Region Hallingdal og et sted utenfor. Det er forutsatt at oppdragsgiver har ansvar for samordning av transportoppdragene. 13 AVROP 13.1 Definisjon Med avrop forstås den enkelte bestilling (transportoppdrag) som inngås på basis av inngått rammeavtale(r) Gjennomføring Alle tjenester som skal leveres som følge av inngåtte rammeavtaler, skal bestilles gjennom utstedelse av en bestillingsordre. Slike ordrer kan utstedes fra [dato] til [dato]. Bestillingen skal om mulig gjøres skriftlig pr faks eller e-post. Kundene kan ikke bestille transport direkte fra leverandør med mindre dette er spesielt avtalt med oppdragsgiver. Alle bestillingsordrer er underlagt vilkårene i disse kontraktsbestemmelsene. I tilfelle konflikt mellom bestillingsordren og kontraktsbestemmelsene, skal kontraktsbestemmelsenes vilkår gå foran Oppdragsgivers valg fordeling av avropene Blir det inngått flere rammeavtaler står oppdragsgiver fritt med hensyn til hvilke deloppdrag han ønsker å benytte. Valgt deloppdrag må dekke det geografiske område som gjeldende transportoppdrag omfatter. Dette gjelder både ved faste og midlertidige transporter. Oppdragsgiver vil i hvert enkelt tilfelle velge det deloppdrag og den leverandør som gir lavest kostnad inntil kapasiteten som leverandøren har oppgitt i sitt tilbud, er benyttet. For eksempel kan oppdragsgiver ved tildeling av transport internt i en kommune (transportkategori 1) velge å avrope på en rammeavtale som omfatter transport innenfor gjeldende region (transportkategori 2). Oppdragsgiver kan også velge å benytte en transport som går over en regiongrense eller fylkesgrense til å ta med seg elever som for eksempel skal transporteres internt i kommunen. Det er ikke et krav at oppdragsgivers behov for transport dekkes av en enkelt leverandør. Side 19

20 14 VEDERLAG 14.1 Avregnings- og oppgjørsrutiner Fakturering Leverandøren skal innen den 14. i påfølgende måned sende oppdragsgiver faktura på godtgjørelse for utført kjøring med forfall siste virkedag i samme måned. Dersom det kreves godtgjørelse for bomturer skal dette avtales med oppdragsgiver før det faktureres, jfr. punkt 20. Det kan ikke kreves utbetalt forskudd eller a konto til leverandøren Krav til faktura Det ønskes særskilt faktura for grunnskoler og videregående skoler og hver av disse to igjen oppdelt på midlertidig/uregelmessig skyss og fast skyss. I tillegg til lovpålagte formalkrav skal fakturaen også inneholde: Perioden som fakturaen gjelder for. Fakturabeløp for perioden. Antall transportoppdrag som fakturabeløpet dekker Vedlegg til faktura For hver av de fire fakturaene spesifiseres følgende om ikke annet er avtalt med oppdragsgiver: Dato for turen og klokkeslett for start og slutt på turen. Navn og tildelt ID på passasjer(er). Navn på skole/institusjon. Bostedsadresse. Vogntype som er benyttet. Løyve nummer. Antall kjørte kilometer (dersom det godtgjøres pr kilometer). Antall timer (dersom det godtgjøres pr time). Pris pr enhet (dvs. pr elev, pr km eller pr time). Pris beregnet. Avviksrapportering forsinkelser, bomturer og oppståtte feil og hindringer (jfr. punkt 20). Sum som referer til fakturaen. For turer med en enkelt elev skal disse opplyningene være sortert pr elev, skole og kommune og med summer pr elev. For samkjørte turer skal opplysningene være sortert pr tur, skole og kommune og med sum pr tur. Vedleggene ønskes primært mottatt som en fil som enkelt kan benyttes i Excel eller konverteres til en Excel-fil. Side 20

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELT... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 4 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING... 4 4 INFORMASJON OM ORGANISATORISKE

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til utførelsen... 3 2 Lover, forskrifter og enkeltvedtak... 3 3 Kommunikasjon og varsling... 3 4

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Avtale om kjøp av spesialskyss i Flå Versjon: 01.04.2008 Konkurransegrunnlag: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 5 1 KORT OM

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Avtale om kjøp av spesialskyss i Vestfold og deler av Telemark Versjon 06.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 KORT OM OPPDRAGSGIVER,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer