Busstjenester Oslo syd 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busstjenester Oslo syd 2010"

Transkript

1 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0

2 INNHOLD 1 Generelt Godtgjørelse for oppdraget Godtgjørelse Regulering av godtgjørelsen Ordinær regulering av godtgjørelse for ruteproduksjon Ordinær regulering av godtgjørelse for vogninnsats Ekstraordinær regulering Godtgjørelse ved justering av ruteproduksjon Justering av ruteproduksjon Force majeure Avregnings- og oppgjørsrutiner Hydrogenprosjektet Godtgjørelse Fratrekk i faktura Særoppdrag Bilag Tabell 6.1: Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats i NOK pr år Ruteområde Oslo syd Side 2 av 8

3 1 Generelt Kontrakten mellom Oppdragsgiver og Operatør er basert på hovedprinsippene i en bruttokontrakt, der billettinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller Oppdragsgiver og der Operatør godtgjøres for Oppdraget. Grunnlaget for godtgjørelse til Operatør er beskrevet i påfølgende punkter. Godtgjørelse oppgis i NOK eks mva i priser pr og gjelder frem til første prisregulering Reguleringen vil skje med virkning fra oppstart av oppdraget. 2 Godtgjørelse for oppdraget 2.1 Godtgjørelse Operatør godtgjøres i form av pris pr rutetime og vogninnsats. Alle kostnader, knyttet til blant annet bussanlegg, SIS og dieselavgift, skal inkluderes i godtgjørelsen for ruteproduksjon, tabell Tabell 6.1. fylles ut av tilbyder ved tilbudsinnlevering, evt nye beløp som følge av forhandlinger legges inn i reviderte tilbud før kontraktsinngåelsen. Tabellen ligger vedlagt til slutt i vedlegget. Betaling for avtalt oppkjøring av rutetraséer, assistansebusser mv. gis etter den pris som gjelder for ordinær kjøring, iht tabell Innstilte avganger vil gi reduksjon etter oppgitt pris pr. rutetime iht tabell 6.1.1, uavhengig av årsaken til innstillingen. I tillegg vil det bli gitt gebyrer jfr vedlegg 6. Godtgjørelsen i tabell 6.1 reguleres to ganger årlig for pris og kostnadsutvikling. 2.2 Regulering av godtgjørelsen Prisene reguleres to ganger pr år, og 01.07, med indekser- /grunnlagselementer hhv fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Første regulering skjer med virkning fra med basis Side 3 av 8

4 2.2.1 Ordinær regulering av godtgjørelse for ruteproduksjon Reguleringen skjer i henhold til følgende formel: 0,55*L+0,3*K+0,15*D, der L= prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås Lønnsindeks, tabell 1 Indeks for gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte, der indeks for samferdsel benyttes. Basis for første regulering er indeks pr. 3. kvartal 2010 i forhold til indeks 1. kvartal Deretter den reguleres prisene med indeksen 1. kvartal i forhold til indeksen 3. kvartal året før. K= prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, totalindeks (Tabell 03013). Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1.halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. D= prosentvis endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, delindeks autodiesel2 (Tabell 03013). Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1.halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før Ordinær regulering av godtgjørelse for vogninnsats Reguleringen skjer på følgende måte: 20 % av vogninnsatsen reguleres i henhold til prosentvis endring i 3 måneders NIBOR-rente. Basis for første regulering er gjennomsnittlig rente for 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig rente 1. halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig 3-måneders NIBOR-rente 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig NIBOR-rente 2. halvår året før. 80 % av vogninnsatsen reguleres ikke i hele kontraktsperioden. Pris for kvalitetsbonus/-malus og gebyrer reguleres ikke. Oppdragsgiver skal hvert halvår, når indeksene for prisregulering foreligger, legge de ut på Ekstraordinær regulering Hvis endring i offentlige avgifter, lover eller forskrifter har konsekvenser for den faktiske kostnad for utførelsen av Oppdraget som er vesentlig ut over hva som fanges opp ved den ordinære prisreguleringen, kan begge parter kreve ekstraordinær prisjustering. Med vesentlig forstås en kostnadsendring pr år som overstiger 1 % av den totale årlige godtgjørelse til Operatør, i året før endringen inntrådte, i henhold til denne kontrakten. Hver kostnadsendring skal sees på individuelt, og det kan ikke samles opp flere endringer som fører til at godtgjørelsen kan endres Side 4 av 8

5 Krav om ekstraordinær regulering må fremsettes skriftlig og skal deretter, om den annen part ikke aksepterer kravet helt eller delvis, søkes løst gjennom forhandlinger snarest. Kravene skal dokumenteres og gir Oppdragsgiver rett til innsyn i relevante forhold, herunder dokumenter og regnskapsoversikter mv hos Operatøren. Oppnås ikke enighet, etter slike forhandlinger og eventuell gjennomgang av relevante forhold, avgjøres spørsmålet ved voldgift i henhold til kontraktens tvistebestemmelse, jfr pkt 18 i Kontrakten. 3 Godtgjørelse ved justering av ruteproduksjon 3.1 Justering av ruteproduksjon Ruteproduksjon er det samlede antall timer som kjøres i rute under kontrakten. Oppdragsgiver har rett til å justere ruteproduksjonen med inntil -30 % og +30% gjennom kontraktsperioden. Justeringsintervallet er i forhold til 0-nivået som er beskrevet i vedlegg 3, Rutebeskrivelse. Justering av kjøretid og trasé er i seg selv ikke en justering av ruteproduksjon, og gir ikke rett til endret godtgjørelse. Partene kan, etter avtale, gjøre frivillige reduksjoner i rutetilbudet utover 30 %. Ved vesentlige endringer i overføringer fra det offentlige til Oppdragsgiver, kan Oppdragsgiver kreve justeringer utover en reduksjon på 30 %. Hvis justering av ruteproduksjon er av en slik art at vognbehovet endres, skal partene bli enige om hvor mange vogner som eventuelt skal settes inn eller tas ut. Godtgjørelsen for disse vognene vil følge tabell Force majeure Ved force majeure reduseres godtgjørelsen med antall ikke kjørte rutetimer multiplisert med pris pr rutetime oppgitt i tabell Den månedlige godtgjørelsen for vogninnsats vil bli redusert med 1/30 for hvert påbegynte døgn med force majeure. Oppdragsgiver har rett til fullt innsyn i Operatørs beregninger ved justeringer. 4 Avregnings- og oppgjørsrutiner Operatør skal innen den 10. i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på godtgjørelse, med forfall siste virkedag i måneden. Denne faktura skal inneholde en oversikt over antall kjørte timer pr. dag og måned pr. linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring og ikke-kjørte avganger. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det godtgjøres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte rutetimer i måneden multiplisert med pris pr. rutetime. Vogninnsatsen utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall vogner multiplisert med pris pr. vogn Side 5 av 8

6 Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen den 10. i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra EBIR. Forfall for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Avregning av bonus/malus og gebyrer er fastsatt i vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse. 5 Hydrogenprosjektet 5.1 Godtgjørelse Operatøren skal ikke ha kostnader på anskaffelse av brenselcellebusser og drivstoff (hydrogen) da dette dekkes av Oppdragsgiver, se Vedlegg 10. Operatøren vil bli godtgjort all rutekjøring i hovedfaktura med ordinær pris pr rutetime iht tabell I tillegg skal Operatøren sende en faktura vedrørende hydrogenprosjektet. Hydrogenprosjektet, ved Oppdragsgiver, vil finansiere merkostnadene med drift av brenselcellebusser. Fakturaen vil kunne bli gjenstand for EU-revisjon, merkostnadene skal derfor merkes og dokumenteres grundig. Spesifisering i fakturagrunnlag som Oppdragsgiver skal dokumentere overfor EUprogrammene, skal utformes slik pr måned: Vedlikeholdsavtale brenselcelle busser (definert pr vognkm pr buss)kr xxx Fratrekk dieselforbruk (definert pr rutetime) Kr xxx Fratrekk ordinært vedlikehold, dieselbusser (definert pr rutetime) Kr xxx Tillegg for særoppdrag (særskilt avtalte oppdrag) Kr xxx Sum pr måned Kr xxx Sum pr måned utgjør merkostnadene i faktura for hydrogenprosjektet. Kostnadene med vedlikeholdsavtalene av brenselcellebussene fremkommer i vedlegg 10 Hydrogenprosjektet, pkt 15 Bilag 1. Operatøren godtgjøres kostnadene som fremkommer i disse avtalene fratrukket det som defineres i kapitlet om fakturafratrekk, pkt 5.2. Ved særoppdrag gjelder pkt Side 6 av 8

7 5.2 Fratrekk i faktura Operatøren blir i hovedfaktura godtgjort for en pris pr rutetime som inkluderer godtgjørelse for drivstoff og ordinært vedlikehold, diesel. EU programmene som finansierer hydrogenbussdriften i Oslo krever at Operatøren ikke får dobbelt betalt. Disse krever derfor at Operatøren fratrekkes disse godtgjørelsene og at dette dokumenteres. Operatøren får derfor fratrukket gjennomsnittlige dieselkostnad pr rutetime samt de vedlikeholdskostnadene som er knyttet til dieselbusser pr rutetime etter følgende satser: Dieselkostnad pr rutetime Kr 100 Ordinær vedlikeholdskostnad, dieselbusser, pr rutetime Kr 35 Prisene reguleres to ganger pr år, og første regulering skjer med virkning fra med basis Dieselkostnaden pr rutetime reguleres på følgende måte: 100 % av reguleringen etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, delindeks "autodiesel2" (Tabell 03013) Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1.halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. Vedlikeholdskostnaden pr rutetime reguleres på følgende måte: 100 % av reguleringen etter Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, totalindeksen (Tabell 03013) Basis for første regulering er gjennomsnittlig indeks 2. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig indeks 1. halvår Deretter den reguleres prisene med gjennomsnittlig indeks 1. halvår i forhold til gjennomsnittlig indeks 2. halvår året før. 5.3 Særoppdrag Hvis Operatøren utfører demonstrasjonskjøring i forbindelse med et særoppdrag, godtgjøres Operatøren på vanlig måte etter pkt 5.1 Godtgjørelse. Hvis deler av særoppdraget Operatøren tas ut til består av utstilling av bussen på en messe og bussføreren er til stede på messen, så godtgjøres oppdraget etter dokumenterte kostnader. Ved større særoppdrag kan partene avtale en særskilt pris Side 7 av 8

8 6 Bilag Tabell 6.1: Godtgjørelse for ruteproduksjon og vogninnsats i NOK pr år Ruteområde Oslo syd RUTEOMRÅDE - Oslo syd Tabell 6.1.1: Godtgjørelse for ruteproduksjon i NOK pr år. Rutetimer pr år Kr pr rutetime Total NOK pr år Tabell 6.1.2: Godtgjørelse for vogninnsats i NOK pr år (vogner i rute). Busskategori Antall vogner Pris pr vogn pr mnd Total NOK pr år LA ordinær dieselmotor LC ordinær dieselmotor LC LC biogass LC dieselelektrisk hybrid LD ordinær dieselmotor LL ordinær dieselmotor LL dieselelektrisk hybrid Tilbud ruteområde Oslo syd i NOK pr år Side 8 av 8

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn Adresse Postnr. Sted Att: OSLO,..20 AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer