SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR"

Transkript

1 Saksnummer: 10/633 VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 13

2 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET ÅRSGODTGJØRELSE JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN ENDRING AV ÅRSGODTGJØRELSEN SOM FØLGE AV ENDRING I RUTEPRODUKSJONEN OMKJØRINGER BESTILLINGSTURER DUBLERING EKSTRAKJØRING AV SPORADISK KARAKTER PRISREGULERING REGULERING SOM FØLGE AV ENDRINGER I OFFENTLIGE AVGIFTER INCITAMENTORDNING BONUS- OG GEBYRORDNINGER BONUS FREMTIDIG BONUSORDNING GEBYR DØGNMULKT VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV ENKELTE KRAV FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER BETALINGSBETINGELSER GENERELT ÅRSGODTGJØRELSEN OMKJØRINGER, DUBLERINGER, EKSTRAKJØRING OG BESTILLINGSTURER INCITAMENT, BONUS OG GEBYRER BRUK AV MATERIELL TIL ANDRE FORMÅL VEDLEGG Side 2 av 13

3 1 Kontraktsprinsipper Kontrakten mellom oppdragsgiver og operatør baseres på hovedprinsippene i en bruttokontrakt, der trafikkinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller oppdragsgiver, og der operatør godtgjøres for sine kostnader ved å utføre den spesifiserte leveransen. Med basis i en incitamentordning vil imidlertid deler av billettinntektene tilfalle operatør, se pkt. 5. Evt. inntekter for utvendig reklame på hekk tilfaller operatør. Evt. godsinntekter tilfaller i sin helhet operatør. Kostnader ved håndtering av gods er operatørs ansvar. Det gis ikke noen særskilt godtgjørelse for dette. Ved pålegg om endring av leveransen slik dette er regulert i pkt. 9 i vedlegg B Generelle kontraktsvilkår, og som medfører en samlet økning eller reduksjon i produksjonen utover +/- 0,5 % av den samlede beregnede produksjon pr år, slik dette er definert i pkt. 2.1 nedenfor, reguleres godtgjørelsen i henhold til de priser operatøren har tilbudt for endring i leveransen uten ytterligere tillegg. 2 Godtgjørelse for oppdraget All godtgjørelse/alle priser er oppgitt i NOK eks mva. Operatør godtgjøres med en fast pris per kalenderår - i det følgende benevnt årsgodtgjørelse - for utførelse av de krav til ytelsen som følger av kontrakten. Godtgjørelsen inkluderer alle de oppgaver som er tillagt operatør i kontraktsdokumentene, eventuelt med spesifiserte tillegg og endringer. Produksjonen måles som rutekilometer, definert som antall kilometer i rutekjøring. Endringer i ruteproduksjon som følge av endringsordre fra oppdragsgiver, kalendereffekt, omkjøringer, bestillingsturer og tilleggsbestilt dublering, medfører en endring i årsgodtgjørelsen for samlet endring utover +/- 0,5 % av ruteproduksjonen slik den er angitt i Årsgodtgjørelse Årsgodtgjørelsen er godtgjørelse for gjennomføring av ruteproduksjonen samt øvrige krav og ytelser som følger av kontrakten. Ytelser som ikke inngår i årsgodtgjørelsen, og som godtgjøres særskilt, er spesielt angitt i punktene 2.4 til 2.7. Rutepakke 6 Tromsø - området: Årsgodtgjørelse (2012): kr Ruteproduksjonen er målt til (2012): Rutekilometer Årsgodtgjørelse for 2012 oppgitt over, og målt ruteproduksjon, utgjør basis ved tilbudsfristens utløp. Etter kontraktsinngåelse og fram til kontraktsstart, kan oppdragsgiver foreta endringsordrer iht. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.4. Ruteproduksjon (basis) for 2012 pr , er målt ruteproduksjon over, med justering for endringsordrer frem til Årsgodtgjørelse (basis) for Side 3 av 13

4 2012 pr , er årsgodtgjørelsen ved kontraktsinngåelse, med justering for endret ruteproduksjon frem til Målte rutekilometer for ruteproduksjonen er ikke nødvendigvis det samme som det virkelige antall rutekilometer for ruteproduksjonen. Det vil si at eventuelt divergerende antall rutekilometer mellom det som er angitt her og det virkelige antallet ikke vil danne grunnlag for justering av årsgodtgjørelsen i henhold til punkt 2.2 og/eller endring av årsgodtgjørelsen i henhold til punkt 2.3. Oppgitt ruteproduksjon er oppdragsgivers anslag og skal derfor betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for evt. feil i anslagene. Tilbyder må basere sitt tilbud på egne beregninger og vurderinger. Det er kun ruteproduksjon som godtgjøres. Årsgodtgjørelse jf. dette punkt og pris pr kilometer jf. punkt 2.3 må derfor også dekke all tomkjøring m.m. For godtgjørelse for tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering, se pkt Justering av årsgodtgjørelsen Årsgodtgjørelsen justeres årlig for endringer som medfører en samlet endring i ruteproduksjonen utover +/- 0,5 %. Det er endringen utover +/- 0,5 % som godtgjøres. For virkning på månedlig godtgjørelse som følge av endret ruteproduksjon, se 7.2. Årsgodtgjørelsen (basis) justeres årlig i forhold til endret antall rutekilometer for ruteproduksjonen som en følge av endret fordeling av antall normale produksjonsdager kontra antall dager med helligdagsproduksjon (kalendereffekt). Ruteproduksjon for helligdager fremgår av punkt i vedlegg A Kravspesifikasjon. Utgangspunktet for endret godtgjørelse etter denne bestemmelse er 2012 (basis). Det er den samlede endring utover +/- 0,5 % som godtgjøres. Utgangspunkt for beregningen av endret antall rutekilometer er antall rutekilometer angitt i punkt 2.1 (basis), justert for eventuelle endrede antall rutekilometer som en følge av gjennomførte endringer i ruteproduksjonen, jf. punkt 2.3. Enhetsprisene angitt i punkt 2.3 skal benyttes ved beregning av ny årsgodtgjørelse. Justeringen av årsgodtgjørelsen (basis) gjennomføres årlig pr 1. januar, første gang 1. januar 2012, for påfølgende kalenderår. 2.3 Endring av årsgodtgjørelsen som følge av endring i ruteproduksjonen Ved endringsordre som samlet medfører endret antall rutekilometer utover terskel på +/- 0,5 % på årsbasis, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.4, har partene krav på en endring av årsgodtgjørelsen i henhold til følgende bestemmelser. Antall rutekilometer angitt i punkt 2.1 (basis) benyttes som grunnlag ved beregningen av endringen av årsgodtgjørelsen i henhold til dette punkt 2.3. For hvert nytt år tas det utgangspunkt i justert grunnlag (basis). For å beregne godtgjørelse for endringen legges til grunn det antall rutekilometer som endringsordren medfører, og til følgende enhetspriser: Side 4 av 13

5 Rutepakke 6 - Tromsø - området: Pris pr rutekilometer: (Årsgodtgjørelse* / km) x 0,85 = pris pr rutekilometer. * Årsgodtgjørelsen avhenger av oppdragsgivers evt. benyttelse av opsjoner, se vedlegg D. Det er kun rutekilometer som endringsordren medfører som godtgjøres. Godkjente dubleringer, omkjøringer og bestillingsturer godtgjøres også med samme km-sats. Årsgodtgjørelse jf. 2.1 og pris pr kilometer jf. dette punkt 2.3 må derfor også dekke all tomkjøring m.m. For godtgjørelse for tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering, se pkt Godtgjørelse for endringen beregnes for inneværende år (fra iverksettelsestidspunktet for endringen til og med y) Samlet effekt for påfølgende år for alle endringsordrer i løpet av ett år beregnes på slutten av året. Endringsordrer godtgjøres løpende etter gjennomførte endringer, jf. punkt 7.2. Det er kun den samlede endring i antall rutekilometer som endringsordrene innebærer (fratrukket terskel på +/- 0,5 %), som skal ligge til grunn for beregningen av endret godtgjørelse. Operatøren har ikke krav på ytterligere godtgjørelse for de kostnadsmessige konsekvenser endringsordren for øvrig måtte få for ham innenfor grensene som er angitt i pkt i vedlegg A - Kravspesifikasjon. Dette innebærer for eksempel at alle virkninger av endringen på operatørens innsatsfaktorer og/eller forrykking av optimalitet i produksjonen, herunder eventuell behov for ekstra buss i ruteproduksjonen, er operatørens egen risiko. Alle slike forhold anses innkalkulert i enhetsprisene angitt i vedlegg D, jf. dette punkt Omkjøringer Omkjøringer, jf. Vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.7, er ikke en del av ruteproduksjonen og godtgjørelse for omkjøringer inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Nødvendige omkjøringer kan medføre en økning eller en reduksjon i antall rutekilometer i forhold til det som er angitt for ruteproduksjonen. Til grunn for beregning av pris for omkjøringer legges antall rutekilometer som omkjøringen utgjør. Pris pr rutekilometer for omkjøringer er angitt i pkt Bestillingsturer Administrasjon av bestillingsturer inngår i årsgodtgjørelsen i punkt 2.1. Utførelse av bestillingsturer, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.8, er ikke en del av ruteproduksjonen og godtgjørelse for disse inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Bestillingsturer godtgjøres pr utført tur. Dersom bestillingsturer utføres av operatør selv skal det legges til grunn det antall rutekilometer bestillingsturen utgjør. Pris pr rutekilometer for bestillingsturer er angitt i pkt Dersom bestillingsturer utføres av underoperatør skal det legges til grunn det antall rutekilometer bestillingsturen utgjør. Dersom prisen pr rutekilometer er lavere enn angitt i 2.3, skal besparelsen pr Side 5 av 13

6 kilometer deles likt mellom oppdragsgiver og operatør. Pris med underoperatør skal på forhånd godkjennes av oppdragsgiver. Operatør skal månedlig rapportere bestillingsturer utført av underoperatør slik oppdragsgiver fastsetter jf. kapittel 9 i vedlegg A Kravspesifikasjon. 2.6 Dublering Dublering (assistansekjøring), jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.6, er ikke en del av ruteproduksjonen, og godtgjørelse for dublering inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Pris pr rutekilometer for dublering er angitt i pkt Tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering godtgjøres med maksimalt antall kilometer som rutekjøringen for dubleringen utgjør, og ikke mer enn hva den faktiske tomkjøringen utgjør innenfor denne begrensningen. Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon på tomkjøring ved tilleggsbestilt dublering. 2.7 Ekstrakjøring av sporadisk karakter Ekstrakjøring av sporadisk karakter, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon punkt 2.9, er ikke en del av ruteproduksjonen, og godtgjørelse for slik ekstrakjøring inngår ikke i årsgodtgjørelsen. Ved behov for ekstrakjøring av sporadisk karakter vil oppdragsgiver be om tilbud for hvert enkelt tilfelle. Godtgjørelse for slike oppdrag avtales for hvert enkelt tilfelle. 3 Prisregulering Årsgodtgjørelse og enhetspriser skal hvert år reguleres under hensyn til følgende: Pr. 1. januar hvert år, første gang , reguleres årsgodtgjørelsen angitt i punkt 2.1, og enhetsprisene angitt i punkt 2.3, i henhold til følgende formel: 0,9 * (0,55*L+0, 35*K+0,1*D), der L = endring i lønnskostnader K = endring i konsumpriser D = endring i drivstoffkostnader De ulike grunnlagselementene måles slik: Lønnskostnader måles med basis i indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste for samferdsel utgitt av Statistisk Sentralbyrå slik den fremkommer i Basis for første reguleringsår er indeks pr 3. kvartal 2011 i forhold til indeks pr 3. kvartal Ved senere reguleringer benyttes indeksen pr. 3. kvartal i det året justeringen beregnes, i forhold til indeksnivået pr. 3. kvartal året før. Konsumprisene representeres ved Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Basis for første reguleringsår er konsumprisindeksen pr. oktober 2011 i forhold til konsumprisindeksen pr. oktober Ved senere reguleringer benyttes indeksen pr. oktober i det året justeringen beregnes, i forhold til indeksnivået pr. oktober året før Side 6 av 13

7 Drivstoffkostnadene målt ved Platts listepris for ADO 10 ppm i norske kroner. Basis for første reguleringsår er gjennomsnitt for 12 måneder fra og med november 2010 og til og med oktober 2011, som sammenliknes med gjennomsnittlig månedspris fra og med november 2009 til og med oktober Ved senere reguleringer benyttes samme metode, men med forskyvning 1 år fram i tid. Endringer i pris på produksjonsfaktorer som dokumenteres å gi mer- eller mindrekostnader som er vesentlig større enn det som er innarbeidet gjennom de tre elementene i pris- og kostnadsutvikling under pkt. 3 gir hver av partene rett til å kreve forhandlinger om effekten av endringene. Med vesentlig forstås en kostnadsendring pr år som overstiger 2 % av den totale årlige godtgjørelse til operatør (ut over det som er kompensert for etter pkt. 3), i året før endringen inntrådte, i henhold til denne kontrakt. Krav om forhandlinger gjelder likevel ikke dersom operatøren burde tatt endringer i offentlige avgifter eller lover og forskrifter i betraktning ved kontraktsinngåelsen, og operatøren heller ikke burde ha unngått følgende av endringene. Forhandlingene kan føre til ekstraordinære reguleringer av godtgjørelsen, endringer av produksjonen eller andre tiltak med sikte på å gjenopprette den økonomiske balanse i avtalen. Motparten har i slike forhandlinger krav på all nødvendig dokumentasjon. 4 Regulering som følge av endringer i offentlige avgifter Ved endringer i offentlige avgifter eller lover og forskrifter som påvirker operatørens kostnader utover det som er innarbeidet i punkt 2.1, gjelder punkt 6 i Generelle kontraktsvilkår tilsvarende. Operatøren skal dokumentere at og hvordan hans kostnader påvirkes som en følge av endringen i de offentlige avgiftene. Endring av godtgjørelse beregnes i henhold til bestemmelsen i punkt 9.19 i Generelle kontraktsvilkår. Det skal gjøres fradrag for den kostnadsøkning som eventuelt omfattes av prisregulering iht punkt 3. Operatør plikter å gi oppdragsgiver fullt innsyn i sine regnskaper. Operatør plikter å føre regnskap slik at utgifter og inntekter knyttet til ruteproduksjonen synliggjøres. 5 Incitamentordning Incitamentordningen gjøres 2-delt, og det settes en beløpsgrense. Oppdragsgiver vil i rimelig tid innen tilbudsfristen opplyse om antall reiser i 2010 (basis). Dette tallet vil utgjøre utgangspunkt for beregning av incitament. Det gis ikke incitament før antall reiser pr år overstiger tallet for For antall reiser pr år mellom basis (2010) og 8,2 mill. reiser (ikke medregnet overgang), utbetales incitament på kr 1,- pr reise. For hver reise pr år over 8,2 mill. reiser utbetales en bonus på kr 2,- Summen av incitament kan ikke overstige 8 % av årsgodtgjørelsen (eks mva) ved årets begynnelse Side 7 av 13

8 Endringer i rutestruktur, produksjonsomfang, takstnivå eller andre forhold herunder veiprising, bompengeavgift og lignende - som kan tenkes å påvirke antall reiser med mer enn 10 % på årsbasis, gir begge parter rett til å kreve forhandlinger om endringer i incitamentordningen slik denne er spesifisert over. 6 Bonus- og gebyrordninger 6.1 Bonus Oppdragsgiver ønsker å ha en høy kvalitet på rutetilbudet, og har derfor fastsatt en ordning med kvalitetsbonus for gjennomføringen av ytelsen definert i kontrakten. Punktlighet verdsettes av oppdragsgiver som en høy servicefaktor, og muligheten for å oppnå bonus er knyttet til denne faktoren. For måling av punktlighet, vises til i vedlegg A Kravspesifikasjon. Oppdragsgivers egne registreringer og informasjon som kan hentes fra oppdragsgivers systemer som f.eks system for billettering, samt operatørens egne registreringer vil bli lagt til grunn for beregning av kvalitetsbonus. Ved beregning av kvalitetsbonus, skal turer som blir forsinket på bakgrunn av fremkommelighetsproblemer, jf. pkt 6.3 i dette vedlegget, inkluderes i grunnlaget for beregning av kvalitetsbonus. Oppdragsgiver beregner bonus pr kvartal etterskuddsvis og oversender fakturagrunnlag til operatør innen den 15. etter utløpet av hvert kvartal, første gang innen den 15. april Alle avganger pr kvartal, legges til grunn ved beregningen. For punktlighet bedre enn 95 %, beregnes kvalitetsbonus pr kvartal ut fra følgende tabell: % punktlighet Bonusbeløp (NOK) Over 95 % punktlighet Over 96 % punktlighet Over 97 % punktlighet Over 98 % punktlighet Over 99 % punktlighet Til sammen kr Til sammen kr Til sammen kr Til sammen kr Til sammen kr 100 % punktlighet Til sammen kr En punktlighet under 95 %, målt i antall punktlige avganger pr kvartal innenfor tidsintervallet, gir ingen krav på kvalitetsbonus Side 8 av 13

9 6.2 Fremtidig bonusordning I kontraktsperioden kan det være aktuelt for oppdragsgiver å innføre bonusordning basert på kvalitet/ kundetilfredshet og/ eller passasjerutvikling. En slik bonusordning vil ta utgangspunkt i parametere som operatør kan påvirke. De reisendes opplevelse av disse parametrene måles gjennom spørreundersøkelser. Det gjennomføres nullpunktsundersøkelse(r) som danner basis. Endringer i parametrene i forhold til nullpunktsundersøkelsen danner grunnlag for bonus/ malus. Aktuelle parametere vil bl.a. være: Kjørestil Følelse av trygghet/ sikkerhet Punktlighet Sjåførenes serviceinnstilling Renhold og vedlikehold Destinasjonsskilt Rutetabeller og annen informasjon tilgjengelig i bussene En bonusordning med bonus/ malus til operatør knyttet til passasjerutvikling kan baseres på endringer i antall reisende sammenliknet med samme periode foregående år. Endringer i antall reisende som har sin bakgrunn i tiltak/ vedtak tatt av oppdragsgiver eller annen myndighet kan oppdragsgiver bestemme at ikke skal medregnes. 6.3 Gebyr Oppdragsgiver vil kvartalsvis fakturere gebyr for eventuelle kvalitetsavvik, se også 2.10 i vedlegg A Kravspesifikasjon. Oppdragsgiver vil måle kvaliteten på operatørens utførelse av oppdraget. Oppdragsgiver vil bruke disse målingene til å gi økonomiske incitamenter og sanksjoner i forhold til operatøren. Oppdragsgiver vil gjennomføre kvalitetskontroller av operatøren for å bekrefte at operatøren holder det nedfelte minimumsnivået på oppdraget i henhold til kontrakten. Kvalitetskontrollene gjennomføres enten av personer fra oppdragsgiver eller av andre personer som har gjennomgått nødvendig opplæring for oppgaven. Operatøren vil ikke på forhånd bli gjort kjent med datoene for kontrollene, ei heller hvilke(n) person(er) som benyttes for oppgaven. Oppdragsgiver skal presentere resultatene overfor operatøren, inklusiv kopi av alle registreringene. Oppdragsgivers egne registreringer og informasjon som kan hentes fra oppdragsgivers systemer som f. eks. system for billettering, samt operatørens egne registreringer vil også bli lagt til grunn for gebyrleggingen. Dersom operatøren er mer enn 3 minutter forsinket fra avgangstidspunktet grunnet ekstraordinære trafikale forhold som operatøren ikke råder over, eksempelvis ikke brøytet vei, oversvømmelse over vei eller trafikkuhell som hindrer trafikken, jf. vedlegg A Kravspesifikasjon, pkt. 2.5, skal operatøren melde fra om dette til oppdragsgiver, og skal innen rimelig tid tilpasse produksjonen slik at virkningene av forholdene begrenses. Det vil ikke bli ilagt gebyrer for forsinkelser for disse forholdene, men bare dersom operatør kan fremlegge dokumentasjon som viser at forholdet er Side 9 av 13

10 håndtert (tilpasning av ruteproduksjonen) på en slik måte at publikum blir best mulig ivaretatt. Dersom trafikale forhold medfører at turer blir innstilt, vil det i alle tilfeller kunne ilegges gebyrer. Turer som starter fra avgangsholdeplass inntil 3 minutter etter angitt starttidspunkt er å anse som punktlig. Turer som starter fra avgangsholdeplass mer enn 3 minutter etter angitt starttidspunkt er å anse som forsinket, noe som gir oppdragsgiver rett til å kreve gebyr. Som avgangsholdeplass i denne sammenheng gjelder ikke følgende holdeplasser: Rute 26 Rute 28 Rute 32 Rute 37 Rute 40 Pyramiden Hamna skole øst Fiskekroken Tromsø Museum Smørblomstveien Mulighet til gebyrlegging av punktlighetskrav gjelder bare på avgangsholdeplasser hvor det er reguleringstid. Gebyrene er delt inn i prisgrupper etter viktighetsgraden til kvalitetselementene som vil bli målt og hvilke gebyrer som tildeles de ulike forseelsene. Oppdragsgiver har rett til å justere prisene på gebyrene i takt med konsumprisindeksen. Ved manglende oppfyllelse av kvalitetskrav kan oppdragsgiver ilegge operatør følgende gebyr: Avvik a Innstilt/ ikke kjørt avgang som skyldes operatør. Gebyr (beløp i NOK ekskl. mva) ,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 10 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen. b Forsinkelse over 10 min. i forhold til ruteplan som skyldes operatør. Målepunkt er avgangsholdeplass ,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 20 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen. c Forsinkelse over 3 min. i forhold til ruteplan som skyldes operatør. Målepunkt er avgangsholdeplass ,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 10 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen. d For tidlig kjørt avgang i forhold til ruteplan ,- Gebyret dobles dersom ikke operatør gir melding til oppdragsgiver, slik oppdragsgiver fastsetter, senest innen 10 min. etter planlagt avgangstidspunkt i henhold til rutetabellen Side 10 av 13

11 Avvik e For øvrige avvik pr tilfelle: 1. Manglende eller feil rute- og destinasjonsangivelse. 2. Manglende oppsetting av holdeplasstabell. 3. Manglende rutetabeller i buss. 4. Bruk av feil busstype. 5. Manglende overholdelse av definerte korrespondansekrav 6. Brudd på krav om renhold og vedlikehold (herunder tagging og punkterte ruter) av bussene. 7. Ureglementert bruk av mobiltelefon. 8. Bruk av materiell med mangler i design- og profilkravene samt reklamekravene. 9. Manglende informasjon/ tilbakemelding om ikke kjørte avganger og forsinkelser som skyldes forhold operatør selv ikke har ansvar for. 10. Brudd på rapporterings- og opplysningsplikten (herunder manglende rapportering av kapasitetsproblemer, materiellskader og ulykker) 11. Manglende informasjon/ tilbakemelding om uhell/ ulykker. 12. Feil pålogget tur- og/eller rutenr på elektronisk billettmaskin. 13. Manglende billettering som følge av kjøring av tur med billettmaskin ute av drift. 14. Manglende eller feil billettering pr tilfelle. 15. Tomgangskjøring over 3 minutter. Gjelder i perioden 1. mai 30. september. I perioden 1. oktober april er det adgang til tomgang på over 3 minutter når det er behov for det. 16. Ikke reglementert uniformering av sjåfør. 17. Lavere driftsdøgn enn 12 timer pr gassbuss. Beregnes som et gjennomsnitt pr buss pr måned. Gebyr på kr 2.000,- kan ilegges for hver buss som har lavere driftsdøgn enn 12 timer. Gebyr (beløp i NOK ekskl. mva) 2.000,- Grunnlag for bruk av gebyr skal korrigeres for avvik som skyldes forhold operatør selv ikke har ansvar for. For gjentatte kvalitetsavvik henvises det til generelle kontraktsvilkår, pkt. 15 Mislighold. 6.4 Døgnmulkt ved manglende oppfyllelse av enkelte krav Dersom operatør ikke har sertifisering for kvalitetssikringssystem herunder miljøsertifisering (eller lignende) på plass innen 18 måneder fra kontraktsstart, jf i Konkurransegrunnlag og kapittel 11 i vedlegg A Kravspesifikasjon, ilegges en døgnmulkt på kr 5.000,- Mulkten løper til slik sertifisering eller lignende er på plass. Dersom oppdragsgiver benytter seg av opsjon I (gassbuss), og operatør ikke har samtlige gassbusser klare til drift fra , vil det ilegges døgnmulkt på kr 2.000,- pr buss. Dersom oppdragsgiver benytter seg av opsjon II, og operatør ikke har samtlige hybridbusser klare til drift innen , vil det ilegges døgnmulkt på kr 2.000,- pr buss Side 11 av 13

12 7 Fakturerings- og betalingsbetingelser 7.1 Betalingsbetingelser generelt Betaling skjer pr 30 dager etter mottatt og godkjent faktura. Ved fakturering skal det ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg. Eventuell morarente beregnes i henhold til forsinkelsesrenteloven. 7.2 Årsgodtgjørelsen 1/12 av årsgodtgjørelsen, angitt i punkt 2.1, faktureres den 1. i hver måned, første gang 1. desember Utbetaling av 1/12 av årsgodtgjørelsen skjer den 1. i påfølgende måned, første gang 1. januar Endringsordrer faktureres i påfølgende måned beregnet fra dato for iverksettelse av endring som fremgår i endringsordren. Se også pkt. 2.2 og 2.3. Godtgjørelse for endringen fordeles likt på årets gjenværende måneder. Det er sum endringsordrer som faktureres. Det skal benyttes eget skjema fastsatt av oppdragsgiver for endringsordrer. Endringsordrer nummereres fortløpende, og faktura skal inneholde nummer på endringsordrene som ligger til grunn. Oppdragsgiver fastsetter nærmere krav til spesifikasjon av, og underbilag til, faktura. 7.3 Omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og bestillingsturer Operatør fakturerer etterskuddsvis pr mnd for utført oppdrag/turer. Dokumentasjon, spesifisert for det enkelte oppdrag slik oppdragsgiver fastsetter, skal vedlegges faktura. Se også pkt Incitament, bonus og gebyrer Oppdragsgiver oversender grunnlag for bonus og gebyrer kvartalsvis, første gang innen den 15. april Bonus og gebyrer faktureres deretter. Oppdragsgiver har rett til motregning av gebyrer mot bonus. Incitament iht. pkt. 5 utbetales årlig, første gang innen (for 2012). 8 Bruk av materiell til andre formål Bruk av materiell som er innkjøpt/ innleid for å kjøre ruteproduksjon for oppdragsgiver (jf. til enhver tid oppdatert vognskjema) til andre formål enn ruteproduksjon, skal rapporteres kvartalsvis til oppdragsgiver. Det rapporteres på skjema fastsatt av oppdragsgiver. For hver rutepakke skal operatør føre separate regnskap for ruteproduksjon på vegne av oppdragsgiver, og for annen kjøring. Dette gjelder for materiell som er innkjøpt/ innleid for å kjøre ruteproduksjon for oppdragsgiver jf. vognskjema. Regnskapene skal revisorgodkjennes før oversendelse til oppdragsgiver (årlig). Det vises til EU-forordning nr. 1370/ Side 12 av 13

13 Vedlegg C1 Oppdragsgivers økonomiske prinsipper ved brutto anbudskontrakter publiseres innen Side 13 av 13

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 11.06.2013 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 2 Økonomiske betingelser 08.05.2015 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 06.02.2015 Innhold: 1. GENERELT 2. GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET 3. GODTGJØRELSE VED ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN 4. KOMPENSASJON

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Sentrum

Incitamentsbeskrivelse Sentrum Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 11 Incitamentsbeskrivelse Sentrum Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3

Busstjenester på Romerike Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.3 Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.3 INNHOLD 1 GNRLT... 3 2 GODTGJØRLS FOR OPPDRAGT... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRLS VD JUSTRING

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning-------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse pr. ruteområde... 3 2.2 Opsjoner... 3 2.3 Ordinær regulering

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner Del 3 Kommersielle betingelser Innholdsfortegnelse: 1 ØKONOMISK GODTGJØRELSE... 3 1.1 KONTRAKTSPRINSIPP FOR GODTGJØRELSE... 3 1.2 FAKTURA OG STATISTIKK...

Detaljer

Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 4 Kommersielle betingelser

Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 4 Kommersielle betingelser Busstjenester i ruteområde vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 4 Kommersielle betingelser INNHOLD 1 PRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE -------------------------------------------------------

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Indre by Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5

5.4.1 Overordnet om standardisert gebyr Gebyr ved for sen, for tidlig eller innstilt avgang... 5 Innhold 5 Godtgjørelse for oppdraget... 2 5.1 Godtgjørelse... 2 5.2 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.1 Regulering av godtgjørelse... 2 5.2.2 Vederlag for opsjon... 3 5.2.3 Gebyrer og avgifter... 4 5.2.4

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Vedlegg 6 Versjon 0.4 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Eidsvoll/Nes Nannestad/Gjerdrum Bjørkelangen Enebakk Nittedal/Lørenskog UTKAST Innhold INNHOLD...

Detaljer

Busstjenester i Oslo Vest Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Vest Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Vest 2011 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.2 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg 6 Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Linje 25 2017 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stjørdal-Meråker Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stjørdal-Meråker 2018-2021 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Oppkjøring av rutetraséer... 3 2.3 Nattbuss... 3

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse

Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 5 Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Definisjoner og rangorden... 3 2 Økonomisk omfang og fakturering...

Detaljer

DIALOGKONFERANSE TROMS FYLKE

DIALOGKONFERANSE TROMS FYLKE DIALOGKONFERANSE TROMS FYLKE om bussanbud - Tromsø 26. juni 2015 Sjur Brenden Markedssjef UBALANSERT UTVIKLING OVER TID I TROMSØ Produksjonen er redusert med ca. 10%, samtidig som krav til antall busser

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Vedlegg 6 Versjon 0.41 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vedlegg 6 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 SÆRLIG OM ÅRLIG SATSNINGSOMRÅDE...

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Vedlegg 11 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 PRODUKSJONSKRAV OG NULLPUNKT... 2 2.1 PRODUKSJONSKRAV... 2 2.2 NULLPUNKT... 2 2.3 ENDRING

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1 Prisavtaler Vedlegg 2 Godtgjørelse og rapportering Versjon 0.1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RAPPORTERING AV PASSASJERTALL... 3 3. GODTGJØRELSE... 3 4. FAKTURERING... 3 5. RAPPORTERING AV ØKONOMISKE NETTOVIRKNINGEN

Detaljer

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter VEDLEGG 4 Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter Innhold 1. Innledning... 3 2. Partenes ansvar... 3 3. Oppgjør billettinntekter... 3 4. Rapportering... 4 6. Fakturering av kredittsalg og merverdiavgiftsplikt...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER mellom Vann og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnr./Personnr. Kjøp av motor/elektrisk sag og strømaggregat inkl. deler

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kontroll og service på nødlys i Boligbyggs

Detaljer

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 09/1450 VEDLEGG B GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR oppdatert versjon 9.11 etter endringer hittil i anbudsperioden. Endringer er i røde bokstaver/ tall 15.9.2009 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Side 1 av 6 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2014039241 Kursanskaffelser I-2015 Side 2 av 6 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 4

Detaljer

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 087 691 og XX (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr.: xx Kontrakten består

Detaljer

Spørsmål og svar 1-14

Spørsmål og svar 1-14 KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT Drift av fergesambandet Revsnes- Flesnes Spørsmål og svar 1-14 Finnsnes, 14.3.2016 Spm 1 Vedlegg 1 kravspesifikasjon punkt 2.1 fotnote 2. "Ved nybygg skal fartøyet tilfredsstille

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FASTPRISKONTRAKT...

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Side 1 av 5 Bilag 4 Samlet pris- og prisbestemmelser

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen KONTRAKT For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen Kontrakt skjøtsel og drift av parker og plasser Side 1 av 6 For denne kontrakten gjelder Standard

Detaljer

Vedlegg 1. Kommersielle betingelser

Vedlegg 1. Kommersielle betingelser Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.0 05.07.2011 I N N H O L D 1. PRISSETTING OG ØKONOMI... 3 1.1 Priselementer... 3 1.2 Timepris... 3 1.3 Fastprisoppdrag...

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Klemetsrudanlegget AS («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale for Vannbehandling service og kjøp av deler

Detaljer

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Page 1 of 6 Forespørsel 2015027805 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Page 2 of 6 1 PRIS... 3 1.1 Prinsipper for beregning av pris... 3 1.2 Prisregulering... 3 1.3 Forsvarets

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015 Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015 Busstjenester Nittedal 2015 om busstjenester Nittedal 2015 mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og XXX (Heretter

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER Vintervedlikehold ved eiendommen, Eidsvoll 1814 Side 1 av 5 1. Oppdraget Oppdraget omfatter tjenestene som er angitt i oppdragsbeskrivelsen. Under utførelsen av oppdraget skal leverandøren

Detaljer

Rammeavtale elektrikerarbeid

Rammeavtale elektrikerarbeid KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Strategisk rådgivning IKT

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Strategisk rådgivning IKT Side 1 av 5 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2015030794 Strategisk rådgivning IKT Side 2 av 5 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER og heve-/skyvevegger KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.:

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer