Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakts bestemmelser for. Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 for Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx Versjon 1.0 Side 1 av 12

2 INNHOLD 1 DEFINISJONER KONTRAKTSBESTEMMELSER MED VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID PARTENES REPRESENTANTER KONTRAKTENS VARIGHET OPPSTARTSFORBEREDELSER UTFØRELSE AV OPPDRAGET GODTGJØRELSE LOVER OG FORSKRIFTER INCITAMENTSORDNING OPPDRAGSGIVERS RETT TIL ENDRING AV RUTE-PRODUKSJONEN ENDRING AV OPPDRAGET... 6 a. Oppdragsgiver rett til å pålegge endring av Oppdraget... 6 b. Endringsanmodning/Endringsordre... 6 c. Iverksettelse av endringsordre... 7 d. Virkningene av endring av Oppdraget LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE KOMPENSASJON FOR EKSTRA KOSTNADER KNYTTET TIL PENSJON OG SÆRAVTALER FOR ANSATTE SOM ER OVERFØRT FRA TIDLIGERE OPERATØR SIKKERHETSSTILLELSE ANSVAR OG FORSIKRING KVALITETSSIKRING OVERDRAGELSE BRUK AV UNDEROPERATØRER KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING a. Gebyrer b. Erstatning c. Tilbakehold av betaling d. Heving e. Sanksjoner ved Oppdragsgivers mislighold FORCE MAJEURE TVISTER SIGNERING Side 2 av 12

3 1 DEFINISJONER I denne Kontrakt menes med: Kontrakt: De generelle kontraktbestemmelser med de vedlegg som angitt i pkt. 2. Kontraktsinngåelsen: Oppdraget: Oppdragsgiver: Operatør: Dato for signering av Kontrakten Den ytelse som leveres av Operatør i henhold til Kontrakten, regnet fra kontraktsinngåelse. AtB AS forkortet til AtB. AtB vil være kontraktspart for Operatør som tildeles Kontrakt. Det selskap som inngår Kontrakt om utførelse av Oppdraget. Oppstartsdato: 19. august Rutekilometer: Underoperatør: Summen av den avstand som bussene kjører etter rutetabell. Antall rutekilometer regnes som produksjon i rute fra den holdeplass kjøringen -starter til den holdeplass kjøringen avsluttes. En transportør som Operatør benytter for å utføre deler av Oppdraget. 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER MED VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID Kontrakten består av de generelle kontrakts bestemmelser (dette dokumentet) med følgende vedlegg: Vedlegg 1: Oppdragsbeskrivelsen Bilag 1: Ansvarsavklaring og beskrivelse av 1. linjes vedlikehold på billettutstyr. Bilag 2: Oppdragsgivers Reisegaranti Bilag 3: Oppdragsgivers Transportvedtekter Bilag 4: Oversikt over de holdeplasser, knutepunkt, terminaler og institusjoner som Operatør skal holde oppdatert ruteinformasjon oppdatert på vegne av Oppdragsgiver. Bilag 5: Modell for beregning av merutgifter pensjoner Vedlegg 2: Materiellbeskrivelse Bilag 1: Opplysningsskjema for busser som skal benyttes i kjøreoppdraget Bilag 2: Installasjonsprosedyrer for montering av EBIT Bilag 3: Installasjonsprosedyrer for montering av Sanntids- og signalprioriteringssystem Bilag 4: AtB design og profilprogram Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Bilag 1: Arbeidskjøreplaner, ruteområde 1 Bilag 2: Arbeidskjøreplaner, ruteområde 2 Bilag 3: Arbeidskjøreplaner, ruteområde 3 Vedlegg 4: Anleggsbeskrivelsen Vedlegg 5: Godtgjørelsen Bilag 1: Gebyrer Vedlegg 6: Incitamentsordning Side 3 av 12

4 Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Vedlegg 11: Vedlegg 12: Oppstarts forberedelser Signerte møtereferat fra avklarings- og forhandlingsmøter Operatørens endelige tilbud datert. Garantierklæring Bekreftelse på gyldig og tilstrekkelig forsikring HMS egenerklæring Endringer og tillegg, som oppdragsgiver har gitt som avklaringer eller som svar på spørsmål fra tilbydere frem til kontraktsinngåelse, er innarbeidet i Kontrakten. I tilfelle motstrid mellom kontrakts bestemmelser og vedleggene, skal ordlyden i kontraktbestemmelser gå foran ordlyden i vedleggene. I tilfelle motstrid mellom vedleggene skal vedleggene ha prioritet i overstående rekkefølge (lavest nummer har høyest rang). Prosedyrereglene inngår ikke i Kontrakten. Eventuelle motstridende opplysninger mellom prosedyrereglene og Kontrakten, kan derfor ikke påberopes av partene ved en kontrakts fortolkning. 3 PARTENES REPRESENTANTER Hver av partene, representert ved de personer som har signert denne Kontrakt, skal etter inngåelse av Kontrakten oppnevne en representant med kontor i Norge som skal ha fullmakt til å signere kontraktmessige endringer og tillegg, og derigjennom inngå bindende kontraktendringer. Dersom dette fullmaktsforholdet endres, skal vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part. Kontraktsmessige endringer som måtte bli avtalt mellom partene representert ved andre personer enn de som har blitt oppnevnt med slik fullmakt, har ikke kontraktsmessig gyldighet og vil ikke være grunnlag for endret godtgjørelse. Hvis Operatør skifter daglig leder, eller personer med spesielle kvalitetsansvar, skal Oppdragsgiver også orienteres skriftlig om dette. 4 KONTRAKTENS VARIGHET Kontrakten har en varighet fra kontraktsignering og frem til oppstart høst-ruter Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge kontrakten med inntil to år (1+1) frem til oppstart av høst-ruter Operatør skal starte rutekjøringen fra og med Oppstartdato, nærmere bestemt ved dagrutenes begynnelse. 5 OPPSTARTSFORBEREDELSER I perioden etter Kontraktsinngåelsen og frem til Oppstartdato skal Operatøren utføre de forberedelser til oppstart som følger av Kontrakten. Operatør skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i angitt fremdrift i oppstarts-forberedelsene. Oppdragsgiver kan kreve skriftlig statusrapport for oppstartsforberedelsene fra Operatør frem til Oppstartdato, jfr vedlegg 7 Oppstarts forberedelser. Reglene om kontroll og opplysningsplikt etter pkt. 21 og kvalitetssikring etter pkt. 17 gjelder tilsvarende i oppstartsperioden. Side 4 av 12

5 I tillegg kan Oppdragsgiver kreve innsyn i alle aktuelle forhold som er relevant for sin oppfølging av Operatørs oppstarts forberedelser. 6 UTFØRELSE AV OPPDRAGET Operatør skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende regelverk og Kontrakten, og bærer alle kostnadene forbundet med dette, med mindre noe annet er særskilt avtalt. Operatør påtar seg ansvaret for at hans ytelser på en helhetlig måte dekker de formål og spesifikasjoner som er gitt i Kontrakten, og Oppdraget omfatter derfor alle aktiviteter som er nødvendige for oppfylling av Kontraktens krav, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt i Kontrakten. Operatør skal utføre oppdraget på en fagmessig god måte, og legge særlig vekt på sikkerhet, slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade, på person, eiendom eller Oppdragsgivers renommé. Operatør forplikter seg gjennom hele kontraktsperioden, til å utvise samarbeidsvilje og lojalitet til Oppdragsgiver. Operatør er ansvarlig for at kjøringen skjer i samsvar med ruteplanen. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal Operatør så langt det er mulig sette inn reservemateriell og reservesjåfører eller gjøre avtale med annen utøver, slik at avtalt leveranse kan utføres. Oppdragsgivers transportvedtekter og reisegaranti skal legges til grunn for oppdraget, jfr vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen pkt. 8. Det står Oppdragsgiver fritt å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med den kontraktsfestede leveranse. Operatør har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser. 7 GODTGJØRELSE Operatør blir godtgjort for Oppdraget i samsvar med bestemmelsene i vedlegg 5 Godtgjørelsen. Alle kostnader Operatør har i forbindelse med utførelsen av Oppdraget er inkludert i godtgjørelsen, med mindre annet er særskilt avtalt i vedlegg 6 Incitamentsordning. Operatør har kun krav på godtgjørelse for utført ruteproduksjon. Godtgjørelsen reduseres for innstilte og ikke kjørte avganger, etter de endringspriser som fremkommer av vedlegg 5 Godtgjørelsen pkt. 4 En reduksjon av godtgjørelsen for innstilte og ikke kjørte avganger endrer ikke Oppdragsgivers rett til å ilegge gebyrer i henhold til Kontrakten. 8 LOVER OG FORSKRIFTER Operatør skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter. Dette innebærer blant annet følgende: Operatør skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter Operatør skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende Operatør skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for oppfyllelse av Kontrakten Side 5 av 12

6 9 INCITAMENTSORDNING Oppdragsgiver vil innføre en Incitamentsordningens som skal bidra til et godt samarbeid mellom Operatør og Oppdragsgiver, og sikre at kundetilbudet stadig blir utviklet og forbedret. Ordningen skal bidra til at prosjekter og forbedringstiltak på tjenestetilbudet iverksatt av AtB gjennomføres lokalt i tråd med Oppdragsgivers målsettinger og forventninger. Ordningen skal også stimulere Operatør til å fremme miljø- eller kostnadsbesparende tiltak som reduserer den totale miljøbelastningen eller bidrar til reduserte kostnader. Incitamentsordningen er beskrevet i vedlegg OPPDRAGSGIVERS RETT TIL ENDRING AV RUTE- PRODUKSJONEN Oppdragsgiver kan til enhver tid gi pålegg om endringer av ruteproduksjonen. Endringen i ruteproduksjonen kan innebære endringer i alle forhold knyttet til ruteproduksjonen, herunder bla økning eller reduksjon av rutekilometer, tilpasning av rutetraseer, opprettelse/innstilling av ruter, endring i materiell som er omfattet av Kontrakten, sjåførbehov, kjøretid, reguleringstid eller andre innsatsfaktorer. Hvis endringen av ruteproduksjonen medfører endring i antall rutekm, skal godtgjørelsen justeres, i henhold til de endringspriser som er oppgitt i vedlegg 5 Godtgjørelsen, pkt. 4. Operatør har ikke krav på endret godtgjørelse for endringer i ruteproduksjonen som ikke medfører endringer i antall rutekilometer. Midlertidige endringer av ruteproduksjonen på grunn av omkjøringer, veiarbeid og lignende, gir ikke rett til endret godtgjørelse, med mindre endringen innarbeides som endring i rutedata. Oppdragsgiver vil ved behov for endring av ruteproduksjonen utstede en endringsordre, der eventuelle endringer i antall rutekilometer er opplyst. Hvis Operatør har innsigelser til beregnet antall rutekm i endringen, så skal Operatør melde tilbake til Oppdragsgiver innen en frist som Oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver og Operatør skal deretter komme frem til en omforent beregning av antall rutekm. Med mindre annet er avtalt skal Operatør uten ugrunnet opphold iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om det ikke er oppnådd enighet om endringen i antall rutekm. Denne bestemmelsen gjelder også endringer i form av tilleggskjøring innenfor ruteområdet, som ikke er ruteproduksjon, f.eks. ekstra kjøring ved arrangementer, skoleturer ol. 11 ENDRING AV OPPDRAGET a. Oppdragsgiver rett til å pålegge endring av Oppdraget Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å gi pålegg om endringer av Oppdraget. Endringen må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte oppdraget. Endringer som faller inn under pkt. 10, omfattes ikke av denne bestemmelsen b. Endringsanmodning/Endringsordre Oppdragsgiver vil ved behov for endring av Oppdraget utstede en endringsanmodning med en svarfrist for Operatøren. Operatør skal besvare endringsanmodningen innen den fastsatte fristen, og skal i sin tilbakemelding belyse alle konsekvenser av endringen. Hvis Oppdragsgiver ønsker å gjennomføre endringen etter å ha mottatt Operatørs tilbakemelding, utsteder Oppdragsgiver en endringsordre. Side 6 av 12

7 Dersom endringsanmodningen etter Operatørs oppfatning ikke omfattes av Oppdragsgivers rett til å kreve endring av Oppdraget, skal han skriftlig kreve at Oppdragsgiver ikke utfører endringen. Et slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold, senest en (1) uke etter at Oppdragsgiver har krevet slik endring. Dersom Operatør ikke fremsetter et slikt krav anses endringsanmodningen som akseptert. c. Iverksettelse av endringsordre Endringer skal ikke iverksettes før Operatør har mottatt en skriftlig endringsordre vedrørende endringen fra Oppdragsgiver. Når Operatør har mottatt endringsordre, er han forpliktet til å iverksette slik endring i henhold til Oppdragsgivers pålegg. Med mindre annet er avtalt skal Operatør uten ugrunnet opphold iverksette endringen på det tidspunktet Oppdragsgiver fastsetter. Dette gjelder selv om virkningene av endringen i henhold til pkt. d ikke endelig er avklart. d. Virkningene av endring av Oppdraget Ved endring av Oppdraget skal godtgjørelsen justeres, i forhold til den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører. Beregning av den reelle forholdsmessige konsekvens skal dokumenteres av Operatør, etter Oppdragsgivers spesifikasjoner. Dersom det oppstår tvist om Oppdragsgivers rett til å kreve endringen eller virkningen av endringen på godtgjørelsen, skal Operatøren likevel utføre endringen. Oppdragsgiver skal foreta en skjønnsmessig og midlertidig justering av godtgjørelsen fra endringen ble iverksatt og til tvisten er avgjort. Renter etter Lov om forsinkelsesrenter kan beregnes. 12. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Operatør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle Underoperatører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for bransjen. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. jfr. Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5. Kravet gjelder for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Operatørens forpliktelser under avtalen. Operatør skal på forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte som medvirker til å oppfylle Kontrakten, både hos Operatør og hos eventuelle Underoperatører. Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake betaling for utførte tjenester inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som kan tilbakeholdes skal minimum tilsvare 2 ganger besparelsen Operatør og/eller Underoperatør oppnår ved bruddet. 13. VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Operatør skal sørge for at yrkestransportlovens 8 om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i samsvar med arbeidsmiljølovens 16-2 til 16-7 blir fulgt. I god tid før Kontraktens utløp, og slik Oppdragsgiver spesifiserer, skal Operatør levere Oppdragsgiver fullstendige opplysninger om sine ansatte som er helt eller delvis involvert i gjennomføringen av Oppdraget, til bruk for neste anbudsrunde. Dersom Operatør leverer mangelfulle, uriktige eller forsinkede opplysninger har Oppdragsgiver rett til å kreve erstatning av Operatør dersom ny operatør krever dette av Oppdragsgiver. Side 7 av 12

8 14. KOMPENSASJON FOR EKSTRA KOSTNADER KNYTTET TIL PENSJON OG SÆRAVTALER FOR ANSATTE SOM ER OVERFØRT FRA TIDLIGERE OPERATØR Operatør forplikter seg til å videreføre eksisterende pensjonsordninger hos tidligere operatør som lukkede ordninger for ansatte som virksomhets overdras til ny operatør så langt det lar seg gjøre. Operatøren forplikter seg til å tilslutte seg Overføringsavtalen og Sikringsordningen i den grad det er nødvendig for å videreføre ordningene. Operatør kompenseres for eventuelle ekstra premier knyttet til pensjon som følge av videreføring av tidligere ordninger. Dersom tidligere operatørs pensjonsordninger ikke kan videreføres, skal den enkelte arbeidstaker kompenseres for endret pensjonsordning. Denne kompensasjonen dekkes av Oppdragsgiver. Kompensasjonen betales som særskilte beløp, og ikke gjennom en regulering av godtgjørelsen pr rute-km. Beregningen av eventuelle økte premier foretas av aktuar på Oppdragsgivers regning. Beregningene foretas etter en fast modell basert på de faktiske premieinnbetalinger fra Operatør. Modellen er nærmere beskrevet i bilag 5 til Vedlegg1 Oppdragsbeskrivelsen. Eventuelle særavtaler som går utover Bussbransjeavtalen og som videreføres hos Operatør vil bli kompensert av Oppdragsgiver for perioden frem til utløpet av særavtalen, eventuelt til nærmeste tidspunkt en oppsigelse av særavtalen vil ha virkning. Operatør vil ikke bli kompensert for videreførte særavtaler utover dette. Oppdragsgiver ikke vil kompensere Operatør for videreføring av pensjonsordninger eller særavtaler der det ikke skjer en virksomhetsoverdragelse. 15. SIKKERHETSSTILLELSE Operatør skal for egen regning stille sikkerhet (bankgaranti) overfor Oppdragsgiver for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, herunder evt. misligholds sanksjoner, forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold, samt merkostnader for Oppdragsgiver ved Operatørens insolvens/gjeldsforhandlinger/konkurs. Sikkerheten skal stilles som påkravsgaranti (on demand) fra norsk bank eller annen norsk kredittinstitusjon og skal tilsvare 10 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse. Garantien skal gjelde fra Kontraktsinngåelsen til det siste av følgende tidspunkt inntreffer: (i) 6 måneder etter utløpet av Kontrakten (ii) den dato Oppdragsgiver har mottatt alle utbetalinger under Garantien iht. krav fremsatt pga. forhold som er oppstått i Kontraktens løpetid og som er dekket under Garantien, herunder kravet fremsatt av Oppdragsgiver inntil 6 kalendermåneder etter at Kontraktsperiodens utløp eller Kontrakten ble hevet grunnet vesentlig mislighold. Oppdragsgiver skal motta garantien fra garantisten senest 5 virkedager før Kontraktsinngåelsen. Garantien blir effektiv først når Kontrakten er undertegnet av begge parter. Garantien skal være utformet som angitt i vedlagte standardformular for påkravsgaranti. Kopi av garantien følger Kontrakten som vedlegg 10. Oppdragsgiver stiller ikke garanti eller annen sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 16. ANSVAR OG FORSIKRING Operatør er ved oppfyllelse av Kontrakten ansvarlig for, og bærer den fulle risiko for økonomisk tap, erstatning mv. som oppstår som følge av skade på personell, passasjerer, eget og innlånt løsøre og materiell, herunder løsøre og materiell innlånt fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader på Operatørs materiell. Side 8 av 12

9 Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på tredjemanns person, løsøre, materiell eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, bærer Operatør det fulle ansvar for dette, og skal holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle kostnader påført Oppdragsgiver i denne forbindelse. Medfører oppfyllelsen av Kontrakten skade på Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av Kontrakten, er Operatør erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler. Operatør skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som følger av denne bestemmelse og Kontrakten forøvrig. Oppdragsgiver skal motta kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring blir tegnet i Operatørens tilbud. 5 virkedager før kontraktsignering skal Oppdragsgiver motta en kopi av forsikringspolisen fra Operatørens forsikringsselskap med skriftlig bekreftelse fra den samme om at forsikringen dekker det som er avtalt i denne bestemmelse. Kopien av forsikringspolisen følger Kontrakten som vedlegg 11, og skal ikke endres uten Oppdragsgivers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Oppdragsgiver kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkår. Operatør skal holde oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav som knytter seg til Operatørs egne eller indirekte tap som måtte oppstå i forbindelse med Oppdraget. 17. KVALITETSSIKRING Operatør skal senest 3 måneder før Oppstart ha utarbeidet og iverksatt en lokal tilpasning av sitt kvalitetssikringssystem. Oppdragsgivers representant og personer med bemyndigelse fra Oppdragsgiver skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifikasjon av Operatørs og underleverandørers kvalitetssikringssystem som fremgår av Operatørens oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Dersom Oppdragsgiver avdekker avvik i Operatørs plikter etter Kontrakten skal Operatør utbedre forholdene for egen regning uten ugrunnet opphold. Operatørs egenerklæring om at Operatør oppfyller lovbestemte krav når det gjelder HMS er vedlagt Kontrakten som Vedlegg OVERDRAGELSE Operatør har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig forhåndsgodkjennelse. Ved vesentlige endringer i Operatørs eierstruktur, skal Oppdragsgiver orienteres skriftlig om dette. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten ved fusjon eller fisjon. Denne retten omfatter også overdragelse som følger av endringer i det offentliges organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag og tilliggende fylker som medfører at et annet selskap eller organisasjon trer inn i Oppdragsgivers rolle som part i denne Kontrakt. En slik endring gir ingen rett for Operatør til å kreve forhandlinger om Kontraktens vilkår. 19. BRUK AV UNDEROPERATØRER Operatør har ikke rett til å la deler av Oppdraget bli utført av andre Underoperatører enn de som er nevnt i Operatørs Tilbud, og godkjent av Oppdragsgiver ved Kontraktens inngåelse, uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse. Maksimalt 20 % av oppdraget kan utføres av Underoperatører. Side 9 av 12

10 Operatør er ansvarlig for oppfyllelse av Kontrakten uavhengig av bruk av Underoperatør. Oppdragsgivers godkjenning av Underoperatør fritar ikke Operatør for oppfylling av krav i Kontrakten. Operatør har ansvar for at Underoperatør oppfyller alle dei krav som er stilt til Operatør. 20. KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE Oppdragsgiver står fritt til å inngå kontrakter med andre enn Operatør, også der hvor slike kontrakter har direkte trafikkmessige berøringspunkter med Operatørs Oppdrag. Operatør har ikke enerett til kontrakts kjøring innenfor ruteområdet, og Operatør har ingen rett til endret Godtgjørelse eller til å kunne påberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser grunnet transporttjenester som andre utfører for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan pålegge forskjellige operatører å samarbeide med annen rutetransport og annen kollektivtrafikk som har berøringspunkter med hverandre. Operatør plikter da å delta i.h.t Oppdragsgivers pålegg i slikt samarbeide. 21. KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT Operatør er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til yrkestransportloven med forskrifter. Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av Oppdraget er i henhold til Kontrakten. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som Oppdragsgiver vurderer som nødvendig, for å kontrollere utførelsen av Oppdraget og for å legge til rette for driften, samordningen og planleggingen av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylkeskommune. På forespørsel fra Oppdragsgiver skal Operatør under Kontraktens varighet også utlevere informasjon som Oppdragsgiver anser som relevant for å kunne utarbeide spesifikasjoner og innkjøpsgrunnlag ved framtidig anbudskonkurranser. Informasjonskravet omfatter også opplysninger om forretningsmessig virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten som omfattes av denne Kontrakt og som har utgått fra denne. Oppdragsgiver skal varsles hvis det fremsettes konkursbegjæring mot Operatør. Varslet skal gis av operatør innen to virkedager etter at konkursbegjæringen er mottatt av Operatør. 22. MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING Dersom Operatør ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kontrakten er det å anse som mislighold og følgende regler gjelder: a. Gebyrer Ved Operatørs mislighold kan Oppdragsgiver, som angitt i Vedlegg 5 Godtgjørelsen, kreve at Operatør innbetaler de gebyr som er avtalt per registrert misligholdstilfelle. Dersom Oppdragsgiver velger å benytte seg av denne retten, kan Oppdragsgiver ikke kreve erstatning i tillegg til gebyr med mindre annet er avtalt i denne Kontrakten. b. Erstatning Oppdragsgiver kreve erstatning for det økonomiske tapet Operatørens mislighold har påført Oppdragsgiver. Operatør er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap, med mindre dette er særskilt avtalt eller slikt tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Tap som skyldes merarbeid og andre kostnader eller utlegg Oppdragsgiver er påført ved misligholdet, regnes som direkte tap. Side 10 av 12

11 c. Tilbakehold av betaling Hvis Operatørens faktura ikke er spesifisert i samsvar med de krav som er fastsatt, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake hele fakturabeløpet, inntil tilfredsstillende spesifikasjon foreligger. d. Heving Oppdragsgiver har rett til å heve Kontrakten eller deler av denne dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Operatør, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Heving skjer ved at Oppdragsgiver gir Operatør skriftlig meddelelse om dette. Som vesentlig mislighold regnes bl.a: Dersom Operatør i tre påfølgende kalendermåneder belastes med gebyrer iht. Vedlegg 5 Godtgjørelsen, som hver av månedene utgjør mer enn 3 % av det månedlige godtgjørelsesbeløpet fra Oppdragsgiver Dersom Operatør ikke lenger har nødvendige løyver, forsikringer eller garanti og ikke har reparert forholdet innen 14 dager fra Oppdragsgiver skriftlig erklærte at han vil gjøre gjeldende slikt vesentlig mislighold Operatør går konkurs, eller det blir åpnet frivillig eller offentlig gjeldsforhandling hos Operatør, eller hvis Operatør beviselig blir eller erkjenner å være insolvent Vesentlige brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, jfr pkt. 12 Når heving skjer skal: a) Operatør avslutte Oppdragets utførelse på det tidspunkt Oppdragsgiver bestemmer b) Oppdragsgiver godtgjøre Operatør for det som er utført i følge kontrakten. Av denne godtgjørelsen kan Oppdragsgiver holde tilbake det som er nødvendig for å dekke krav iht. pkt. c. c) Operatør betale erstatning for det tap Oppdragsgiver påføres. Gebyrer og/eller dagbøter som det aktuelle mislighold har medført før hevingen, kommer ikke til fradrag i erstatningen. Uavhengig av tapets størrelse skal erstatningen skal ikke være lavere enn 20 % av den årlige kontraktsfestede godtgjørelse ved kontraktsinngåelse e. Sanksjoner ved Oppdragsgivers mislighold Hvis Oppdragsgivers misligholder av sin betalingsforpliktelse, kan Operatør kreve renter etter Lov om forsinkelsesrenter fra forfall og til betaling finner sted, samt iverksette inndriving av kravet etter gjeldende rett. Ved vesentlig mislighold av Oppdragsgivers betalingsforpliktelse, har Operatøren rett til å heve kontrakten eller deler av denne, samt kreve erstatning. 22. FORCE MAJEURE Ved force majeure fritas begge parter fra sine oppfyllelsesforpliktelser etter Kontrakten frem til situasjonen opphører. Som force majeure anses en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe med rimelige midler og kostnader. Operatøren er kun ansvarsfri dersom force majeure også rammer hans Underoperatør. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig underrette den annen part om: Antatt varighet og omfang Årsaken til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene Hver av partene dekker sine kostnader forbundet med force majeure-situasjonen. Partene skal i tilfelle av force majeure iverksette tiltak for å begrense virkningen av oppfyllelseshindringen, f.eks. besørge alternativ transport etter ruteplan. Oppdragsgiver skal forhånds godkjenne slike tiltak. Side 11 av 12

12 Operatøren har rett til godtgjørelse for slike tiltak, fratrukket den besparelse tiltaket medfører for Operatøren. En part har rett til heving av Kontrakten dersom den annen parts oppfyllelse av hele Kontrakten eller en ikke uvesentlig del av Kontrakten hindres eller forsinkes i mer enn 6 måneder. Reglene ovenfor gjelder tilsvarende når en del av Kontrakten rammes av en force majeure-begivenhet som medfører at Kontrakten bare delvis kan oppfylles. Den delen av Kontrakten som er rammet av force majeure og som heves, skal medføre en forholdsmessig reduksjon i Godtgjørelsen til Operatøren. Den reduserte Godtgjørelsen beregnes iht. bestemmelsene i Kontraktens Vedlegg 5 for den del av Kontrakten som ikke omfattes av force majeure-hendelsen og skal oppfylles iht. Kontrakt. 23. TVISTER Denne Kontrakt er undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne Kontrakt, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er krevet av en part, skal tvisten bli avgjort ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmålet skal i tilfelle reises ved Sør-Trøndelag tingrett. Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer, hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom partene ikke blir enige innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift, oppnevnes rettens leder av Sør- Trøndelag Tingrett. Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt gir ikke Operatør rett til å endre Oppdraget med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av Oppdragsgiver eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som vesentlig mislighold av Kontrakten. 24. SIGNERING Kontrakten er utarbeidet i 2 eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt. Sted/Dato: Sted/Dato: For Oppdragsgiver For Operatør Ada Myhren Adm. Direktør xxxxxxx Side 12 av 12

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr

Agder Kollektivtrafikk AS org.nr Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust Agder som omfatter. kommune mellom Aust-Agder fylkeskommune org.nr. 943 039 046 og Agder Kollektivtrafikk AS org.nr. 991 776 524 og org.nr. Operatør

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom

Kontrakt. Rammeavtale om transporttjenester. mellom Kontrakt Rammeavtale om transporttjenester mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og Selskapsnavn

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Kontrakt om busstjenester linje 142

Kontrakt om busstjenester linje 142 Kontrakt om busstjenester linje 142 mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Versjon 1.0 15-03-2010

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø

Kontrakt om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø om busstjenester i Ruteområde 2 i Akershus vest - Miljø mellom Ruter As Dronningens gate 40, 0154 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kontraktsbestemmelser. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 08.07.2010 Innhold : 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens

Detaljer

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Saksnummer: 09/1450 VEDLEGG B GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR oppdatert versjon 9.11 etter endringer hittil i anbudsperioden. Endringer er i røde bokstaver/ tall 15.9.2009 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE

KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE KONTRAKT nr. 14/13339 INDIVIDUELT TILRETTELAGT SKOLESKYSS RYFYLKE mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 087 691 og XX (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr.: xx Kontrakten består

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Prisavtale mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxx xxxx Organisasjonsnr: xxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Avtale mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS og selskap Lokal rutetransport og skoleskyss i geografisk område Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 16 21.10.2010 Innhold : 1. Formål og grunnlag for avtalen

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 17 06.02.2015 Innhold: 1. Parter i kontrakten 2. Kontraktsdokumenter tolkningsregler 3. Utførelse av leveransen 4. Kontraktens varighet

Detaljer

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Kontrakt. Rutetransport Hamar-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Rutetransport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. Parter i en... 3 2. Definisjoner... 3 3. sdokumenter tolkningsregler... 5 4. ens varighet... 5 5.

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister... 3 5 Ansatte

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark.

1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. Del B Art.1 Parter i kontrakten 1.1 Med utøver forstås de(t) transportselskap som tildeles kontrakt for rutetransport i forbindelse med Anbud 2010 Telemark. 1.2 Med oppdragsgiver forstås Vestviken Kollektivtrafikk

Detaljer

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Østerdalen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropsstyrt transport Østerdalen 2015 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 22.12.2014 I N N H O L D 1 PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 4 4

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Konkurransegrunnlag trinn 2 (tilbudsfasen) del B: _ Konkurransegrunnlag trinn 2: tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Østerdalen 2015 14.03.2014 Side 1 av 17. _ for Rutetransport Østerdalen 2015

Detaljer

Kontrakt. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold. mellom

Kontrakt. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold. mellom Kontrakt Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold mellom Østfold kollektivtrafikk Oscar Pedersensvei 39, Postboks 220, 1702 Sarpsborg (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 984 582 021 og

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015

Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015. Kontrakt. Busstjenester Nittedal 2015 Versjon 1Versjon 1.1 23.09.2015 Busstjenester Nittedal 2015 om busstjenester Nittedal 2015 mellom Ruter As Dronningensgate 40, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og XXX (Heretter

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017 om Busstjenester Indre by 2017 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxxxx (heretter kalt Operatør) Versjon

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Del B: Kontrakt med vedlegg

Del B: Kontrakt med vedlegg Beskrivende dokumenter trinn 2 (dialog- og tilbudsfasen) del B: Beskrivende dokumenter trinn 2: dialog- og tilbudsfasen Del B: med vedlegg Rutetransport Glåmdalen 2016 04.06.2015 Side 1 av 17. UTKAST TIL

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 3.3 DEFINISJON AV HENTESTED KUN KONTRAKT B... 2 2 ENDRING PUNKT 3.4 DEFINISJON AV INNSAMLING KUN KONTRAKT B... 2 3 ENDRING

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013

BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 BILAG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL NS 9430:2013 Innhold 1 ENDRING PUNKT 3.3 DEFINISJON AV HENTESTED... 2 2 ENDRING PUNKT 3.4 DEFINISJON AV INNSAMLING... 2 3 ENDRING PUNKT 3.9 DEFINISJON AV OPPSAMLINGSENHET...

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 5

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kontrakt om busstjenester Vestre Aker

Kontrakt om busstjenester Vestre Aker om busstjenester Vestre Aker mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 Og xxxxx xxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG 2 I KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 2 av 10 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKT FOR KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE mellom Nesodden kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 14-00519 Materialhåndteringsmaskin mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en del av

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Solør-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropsstyrt transport Solør-regionen Versjon Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropsstyrt transport Solør-regionen 2013 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 29.01.2013 I N N H O L D 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER...

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER OG

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG. Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012. Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Saksnr 2011/13782 KONKURRANSEGRUNNLAG Kortsiktig avtale om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist: 7. juni 2012 Versjon 1.0 26.

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

KONTRAKT. 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org.

KONTRAKT. 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org. KONTRAKT 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget KONTRAKTSBESTEMMELSER VINTERVEDLIKEHOLD FRA OG MED SESONGEN 2016 /2017 TIL OG MED SESONGEN 2020/2021 1 Rode Leverandøren skal drive vintervedlikehold på veier og plasser i henhold til veiliste i tilbudsgrunnlaget

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

KONTRAKT. 14/00368 Rammeavtale dekk. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org.

KONTRAKT. 14/00368 Rammeavtale dekk. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org. KONTRAKT 14/00368 Rammeavtale dekk mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden f.o.m. 15

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer